24 квітня 2020 року
останні оновлення: 07 червня 2021 року

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації стратегії розвитку Волинської області

                                                                                                                          

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

 

                                                                                    Рішення обласної ради

                                                                                    24 жовтня 2019 року  № 25/7

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2018-2020 роки

З РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк 2018

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2018 - 2020 роки

З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Волинської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зміст

1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області до 2020 року

 

5

2. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Волинської області до 2020 року

6

3. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської  області на 2018-2020 роки

Програма 1. Розвиток людського потенціалу

12

 

12

Стан і проблеми

12

Структура Програми

13

Напрям 1.1. Підтримка проектів культурного спрямування «Велика Волинь – колиска української культури».

13

Напрям 1.2. Модернізація системи освіти

14

Напрям 1.3. Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення

14

Напрям 1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

14

Часові рамки і засоби реалізації

15

Очікувані результати та показники досягнення цілей

15

Орієнтовний фінансовий план «Розвиток людського потенціалу»

16

Програма 2. Волинь-туристична

18

Стан і проблеми

18

Структура Програми

18

Напрям 2.1. Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму

19

Напрям 2.2. Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринках

19

Напрям 2.3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях

19

Напрям 2.4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів

20

Часові рамки і засоби реалізації

20

Очікувані результати та показники досягнення цілей

20

Орієнтовний фінансовий план «Волинь-туристична»

21

Програма 3. Економіка сталого розвитку

21

Стан і проблеми

21

Структура Програми

22

Напрям 3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій

22

Напрям 3.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

23

Напрям 3.3.Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу

 

23

Часові рамки і засоби реалізації

23

Очікувані результати та показники досягнення цілей

23

Орієнтовний фінансовий план «Економіка сталого розвитку»

24

Програма 4. Місцева енергетика

25

Стан і проблеми

25

Структура Програми

26

Напрям 4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива, на об'єктах соціальної сфери на  75 відсотків до базового 2013 року

26

Напрям 4.2. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива, для населення на 25 відсотків до базового 2013 року

27

Напрям 4.3. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива, на підприємствах теплокомуненергетики 50 відсотків до базового 2013 року

28

Часові рамки і засоби реалізації

28

Очікувані результати та показники досягнення цілей

28

Орієнтовний фінансовий план «Місцева енергетика»

28

Програма 5. Волинське село

29

Стан і проблеми

29

Структура Програми

29

Напрям 5.1. Розвиток сільських територій

30

Напрям 5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій

30

Напрям 5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

30

Напрям 5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потен-ціалу

31

Часові рамки і засоби реалізації

31

Очікувані результати та показники досягнення цілей

31

Орієнтовний фінансовий план «Волинське село»

32

Фінансовий ресурс Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

33

Каталог проектних карток

34

 

 

 1. Методологія та процес підготовки Плану реалізації Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року

 

Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) охоплює ключові напрями розвитку Волині. Вона враховує  специфіку  регіонального  планування,  особливості соціально-економічного  розвитку  регіону  та  спрямована  на  вирішення  його сучасних проблем.

Cтратегія забезпечує системний і комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подальшого розвитку області та визначає стратегічні, операційні цілі та завдання щодо розвитку Волинської області до 2020 року.

Соціально-економічний аналіз розвитку регіону показує, що, незважаючи на економічний потенціал області, за окремими показниками людського розвитку, ситуація в області не є найкращою.

Тому головним стає пошук конкурентних переваг та можливостей області і використання цих переваг для комплексного розвитку території, зменшення диспропорцій у розвитку окремих районів, перетворення бюджетоутворюючого регіону на комфортний для проживання регіон, де створено всі умови для всебічного та гармонійного розвитку людини.

Таким чином, Стратегія формує рамки для соціально-економічного розвитку Волинської області, спрямовуючи зусилля на досягнення наступного стратегічного бачення та місії:

 

Стратегічне бачення

Волинь -  регіон для комфортного проживання людей:

край, де створено умови для розвитку економіки, заснованої на знаннях та інноваціях, ефективного використання ресурсів, розвитку екологічної та конкурентоспроможної економіки з високим рівнем зайнятості економічно активного населення;

край, де дивовижна краса природи гармонійно поєднується із самобутньою духовною та культурною спадщиною.

Стратегічна місія

Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних  парків

 

Передумовою  формування  Плану заходів з  реалізації регіональної Стратегії на 2018-2020  роки стало виконання  першого етапу  реалізації Стратегії – Плану заходів на  2015-2017 рр. Звіти про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії на період 2015-2017 років оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії (далі – План заходів) охоплює другий етап її реалізації (2018-2020 роки). Частина проектів, впровадження яких розпочато на першому етапі реалізації Стратегії, продовжиться протягом другого етапу.

На стратегічному рівні мета розвитку Волинської області містить п’ять стратегічних цілей на період до 2020 року. Стратегічні цілі є загальними, однак, після завершення першого програмного циклу (2015-2017 роки) на основі зміни пріоритетів розвитку області, внесено зміни до цілей та завдань Стратегії на наступний період (2018-2020 роки).

Планом забезпечено узгодження зі стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та іншими важливими аспектами розвитку.

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області на період 2018-2020 років розроблено відповідно до Закону України  «Про засади  державної регіональної політики» згідно з Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених стратегій та планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 та з використанням методологічних підходів стратегічного і операційного планування.

Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення напрямів розвитку і сфер втручання передбачали:

Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

Інструменти - баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інновацією нового інструменту регіонального розвитку, передбаченого Планом реалізації Стратегії, є запровадження проектного підходу для досягнення результату та максимальна відкритість і прозорість процесу відбору та реалізації проектів.

Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають призводити до зменшення дисбалансів розвитку районів області та сприяти стимулюванню різних форм співробітництва територіальних громад.

 

 1. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Волинської області до 2020 року

 

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання та заходи

 

 

1. Розвиток людського потенціалу

1.1. Підтримка проектів культурного спрямування

«Велика Волинь – колиска української культури»

1.1.1.Сприяння розвитку культури як найважливішого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку.

1.1.2. Пошук сприятливих для всіх національних культур форм співпраці, що передбачає єдиний інтегративний підхід.

1.1.3. Сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей.

1.1.4. Ідентифікація національних особливостей у європейській канві мистецького і політичного простору.

1.1.5. Удосконалення роботи клубного закладу як центру активності сільських громад.

1.2. Модернізація системи освіти

 

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів.

1.2.3. Створення системи навчання для директорів ОСББ та ЖКП на базі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

1.2.4. Розвиток інтелектуального капіталу та створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

1.2.5. Підтримка обдарованої молоді.

1.2.6. Створення Волинського університету третього віку (ВУТВ) в кожному районі та сприяння підвищенню якості життя людей поважного віку.

1.2.7. Запровадження спільно з роботодавцями в навчально-виробничий процес дуальної форми навчання при підготовці кваліфікованих робітничих кадрів.

1.2.8. Відкриття інклюзивно-ресурсних центрів для організації в закладах освіти інклюзивного навчання.

1.3.Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення

1.3.1.Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та підвищення рівня якості надання медичної допомоги на первинному рівні.

1.3.2. Підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.

1.3.3. Забезпечення прав пацієнтів в доступі до якісного та ефективного лікування.

1.3.4. Зниження передчасної смертності населення, у тому числі за рахунок упровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань.

1.3.5. Інформатизація системи охорони здоров’я.

1.3.6. Зупинення епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу,

в тому числі за рахунок використання інноваційних практик та засобів лікування.

1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг.

1.4.2. Упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами.

1.4.3.Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом; здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла.

1.4.4. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків (через ОСББ) із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтів.

1.4.5. Проведення благоустрою територій населених пунктів.

1.4.6. Зменшення обсягу утворення відходів і збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на основі інноваційних технологій та виробництв.

 

 

 

2.Волинь туристична

2.1. Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму

2.1.1. Залучення незайнятого сільського населення (власників ОСГ) до заняття сільським туризмом.

2.1.2. Створення бізнес-інкубатору для розвитку туризму на базі Луцького національного технічного університету.

2.1.3. Знакування об’єктів туристичного показу, пам’яток історико-культурної спадщини, закладів туристичної інфраструктури. Встановлення інформаційних таблиць (ф А3) із короткими довідками про об’єкти та QR-кодами.

2.1.4. Створення внутрішніх та транскордонних туристичних маршрутів.

 

 

2.2. Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку

2.2.1. Запровадження в області (м. Луцьк) перед  початком літнього туристичного сезону, проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок».

2.2.2. Проведення щороку прес-турів для представників засобів масової інформації,  друкованих, теле-, радіокомпаній та інтернет-ресурсів, туристичних компаній.

2.2.3. Створення віртуальних 3D-турів об’єктами туристичного показу.

2.2.4. Випуск якісної друкованої та мультимедійної  рекламно-інформаційної продукції, сувенірної продукції із волинською символікою.

2.2.5. Створення мережі туристично-інформаційних центрів (пунктів) на базі музейних закладів та на територіях об’єктів природно-заповідного фонду.

2.2.6. Розробка та поширення календаря культурних та туристичних подій.

2.3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохорон-них територіях

2.3.1. Оголошення до 2020 року рекреаційної зони Шацьких озер курортом державного значення.

2.3.2. Залучення  інвестицій у розвиток санаторно-курортного туризму.

2.3.3. Облаштування мережі екологічних туристичних маршрутів в національних природних парках, інших об’єктах природно-заповідного фонду, шляхом їх знакування та маркування.

2.3.4. Популяризація та збереження культурної спадщини і найцінніших природних територій.

2.4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів

2.4.1. Підготовка проектів ремонтно-реставраційних робіт, використання об’єктів культурної спадщини для впровадження туристичної діяльності.

2.4.2. Створення умов для відвідування об’єктів туристичного показу та закладів туристичної інфраструктури людьми з обмеженими фізичними можливостями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Економіка сталого розвитку

3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій

3.1.1. Забезпечення максимально сприятливого клімату для інвесторів, стимулювання залучення інвестицій, розроблення й упровадження інвестиційних проектів; спрямування не менше 5% коштів ДФРР області на інвестиційні проекти розвитку зі створенням робочих місць.

3.1.2. Стимулювання розробки та реалізації інноваційних, екологічно спрямованих інвестиційних проектів розвитку.

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту.

3.1.4. Упровадження елементів «зеленої економіки», енерго- та ресурсозберігаючих технологій у промисловому комплексі області

3.1.5. Створення індустріальних парків.

3.1.6. Забезпечення доступності інтернету, особливо у сільській місцевості.

3.1.7. Підвищення ефективності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

3.2.Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.

3.2.1. Розвиток партнерських відносин влади і бізнесу.

3.2.2. Сприяння підвищенню рівня підприємницької активності населення, зокрема у сфері виробництва, стимулювання розвитку високотехнологічних секторів.

3.2.3. Спрямування коштів місцевих бюджетів, у тому числі обласного бюджету (на основні співфінансування) на здешевлення кредитних ставок під реалізацію інвестиційних проектів у сфері виробництва.

3.2.4. Створення фінансових можливостей для самореалізації потенціалу економічно активної частини населення та розвитку креативної економіки.

3.3.Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу

3.3.1. Забезпечення стійкого економічного зростання на основі модернізації виробництва, розвитку інновацій, підвищення експортного потенціалу.

3.3.2. Розвиток внутрішнього ринку шляхом скорочення використання давальницьких схем у легкій промисловості та розширення асортименту високоякісної конкурентоспроможної продукції.

3.3.3. Поліпшення структури експорту за рахунок збільшення обсягу продукції із значною питомою вагою доданої вартості.

3.3.4. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

3.3.5. Розробка, впровадження та сертифікація систем управління якістю у виробництві, систем управління безпечністю харчових продуктів, систем управління навколишнім середовищем та інших систем управління.

4. Місцева енергетика

4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива на об'єктах соціальної сфери на  75 відсотків до базового 2013 року

4.1.1. Створення системи енергомоніторингу використання енергоресурсів в установах та організаціях, що фінансуються з місцевих бюджетів

4.1.2. Переведення 50 відсотків котелень, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, з природного газу на біопаливо; 20 відсотків котелень – на торфобрикети і кам’яне вугілля; 5 відсотків котелень – на електроопалення.

4.1.3. Проведення термореновації будівель установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків фактичного будівельного об’єму).

4.1.4. Проведення реконструкції  зовнішніх теплових мереж, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, із заміною труб на попередньо ізольовані (не менше 10 відсотків загальної кількості)

4.1.5. Проведення реконструкції внутрішніх теплових мереж в будівлях, що знаходяться на балансі установ та організацій і фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків загальної потужності тепловіддачі).

4.1.6. Проведення реконструкції систем освітлення в будівлях, що знаходяться на балансі комунальних установ, організацій та підприємств, що фінансуються з місцевих бюджетів або госпрозрахункових, шляхом заміни на енергоощадні світлодіодні системи освітлення (не менше 50 відсотків загального світлового потоку).

4.2. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурса-ми, отримани-ми з відновлю-ваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернатив-них видів палива для населення на 25 відсотків до базового 2013 року

4.2.1. Створення економічних умов для спонукання населення, в т.ч. через ОСББ та інші форми ОСН в житлових будинках, до заміщення природного газу для опалення на інші види енергоносіїв, в т.ч. ВДЕ та НДЕ.

4.2.2. Створення економічних умов для спонукання населення, в т.ч. через ОСББ та інші форми ОСН в житлових будинках, до проведення заходів з термореновації будинків.

4.2.3. Створення народного інформаційного порталу та забезпечення широкої інформаційної кампанії із формування у населення енергоощадного та природозберігаючого світогляду.

4.2.4. Забезпечення побудинкового обліку споживання тепла, води та електроенергії в багатоквартирних будинках.

4.3. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива на підприємствах теплокомуненер-гетики 50 відсотків до базового 2013 року

4.3.1. Забезпечення переведення комунальних котелень на ВДЕ, в т.ч. біомасу не менше як на 30 відсотків номінальної потужності підприємств теплокомуненерго.

4.3.2. Заборонення відпуску теплової енергії юридичним і фізичним (колективним) споживачам без приладів обліку теплової енергії.

4.3.3. Забезпечення всіх котелень проектною потужністю понад 10,0 МВт теплової енергії конденсаційними економайзерами.

5. Волинське село

5.1. Розвиток

сільських територій

 

5.1.1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян.

5.1.2. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва, розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості для отримання додаткових джерел доходу, створення нових робочих місць.

5.1.3. Формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму, в тому числі «зеленого», аграрного, екотуризму. Пропаганда народних промислів.

5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій

5.2.1. Запровадження новітніх технологій та інновацій у розвиток агробізнесу

5.2.2 Підвищення рівня обізнаності аграріїв основним аспектам ведення аграрного бізнесу.

 

5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

5.3.1. Збільшення прибутковості сільськогосподарсь-кого сектора, отримання продуктів кращої якості відповідно до вимог ЄС та виготовлення якісних органічних продуктів харчування, налагодження їх

 зберігання та збуту.

5.3.2. Організаційне сприяння процесам об’єднання дрібних виробників сільськогосподарської продукції у профільні групи виробників, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

5.3.3. Створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, заготівлі та переробки природної продукції.

5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

5.4.1. Еколого-невиснажливе використання природних угідь та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.

5.4.2. Підвищення родючості ґрунтів, залуження малопродуктивних земель.

5.4.3. Відновлення роботи внутрішньогосподарської меліоративної мережі з метою недопущення підтоплення сільськогосподарських угідь та населених пунктів.

5.4.4 Збереження екосистем, поступове покращення якості земель та ґрунтів, насамперед за рахунок використання інноваційних технологій.

 

 1. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області на 2018-2020 роки

Програма 1. Розвиток людського потенціалу

Наріжним каменем розвитку демократичної країни є орієнтація політики держави на людину, на покращення якості життя кожного члена суспільства, на стабільне зростання людського потенціалу.

Це піклування про її здоров’я, освіту, умови проживання, якісні комунальні та соціальні послуги, комфортне урбаністичне середовище, належні умови для працевлаштування, охорона природного середовища та багато інших складових, що впливають на стан людського потенціалу суспільства.

Стан і проблеми

Основним чинником, що забезпечує конкурентоспроможність та економічне зростання регіону, як і країни в цілому, є наявність людського капіталу, який потребує розвитку на кожному етапі його функціонування.

Розвиток людського потенціалу означає підвищення якості і умов життя та забезпечення безпеки життєдіяльності.

На сьогодні рівень розвитку людського капіталу в області залишається недостатнім, тому що доступ до базовивих можливостей його реалізації, а саме: освіти, медичного обслуговування, а також стан різних об”єктів інфраструктури та якість багатьох послуг, що надаються населенню, потребують покращення.

Вирішення проблем, що перешкоджають підвищенню ефективності використання людського капіталу, є не просто актуальним, а першочерговим стратегічним завданням.

Формування і використання людського потенціалу визначають багато взаємопов’язаних чинників, що з більшою або меншою інтенсивністю мають безпосередній вплив на продуктивність праці та якість життя. До них належать: наявна комунальна інфраструктура, зокрема, мережі водопостачання та водовідведення, очисні споруди, доступність і якість освітніх, культурних та медичних послуг, забезпечення умов для здорового способу життя.

Основна мета Програми – створення умов в регіоні для збереження, розвитку та нагромадження людського потенціалу, задоволення багатогранних потреб людини шляхом приведення об’єктів бюджетної сфери, інфраструктури в громадах до сучасних стандартів, максимальне підвищення якості послуг населенню.

Структура Програми

В основу Програми покладені проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій області.

Програма складається з чотирьох напрямів:

1.1. Підтримка проектів культурного спрямування «Велика Волинь – колиска української культури».

1.2. Модернізація системи освіти.

1.3. Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення.

1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг. Забезпечення житлом.

 

Напрям 1.1. Підтримка проектів культурного спрямування «Велика Волинь – колиска української культури».

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме поліпшенню матеріально-технічної бази закладів культури комунальної форми власності, зокрема у сільській місцевості, модернізації мережі бібліотек шляхом її інформатизації та формування єдиної електронної бібліотеки, надання умов для забезпечення громадян актуальною, достовірною інформацією через використання інформаційних технологій.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури, належне функціонування та створення комфортних умов праці в клубних установах, надання населенню якісних культурних і мистецьких послуг, економію бюджетних коштів при оплаті за теплопостачання;

- створення пунктів вільного доступу до Інтернету в сільських бібліотеках-філіях;

- встановлення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем, електронних баз даних, електронних каталогів у бібліотеках;

- паспортизацію об’єктів культурної спадщини та розробку зон охорони пам’яток.

 

Напрям 1.2. Модернізація системи освіти.

Реалізація проектів зазначеного напряму забезпечуватиме розвиток мережі дошкільних та оптимізацію мережі  загальноосвітніх і позашкільних  навчальних закладів області, створення умов для діяльності шкільних навчальних закладів, організації системи навчання для директорів ОСББ та ЖКП, розвитку інтелектуального капіталу та створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- доступ кожної дитини до якісної шкільної освіти, поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, у тому числі у сільській місцевості;

- завершення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів освіти, розпочатих у минулих роках, відповідно до Плану заходів створення спроможних територіальних громад;

 • оперативне реагування на виклики ринку праці щодо нових або найбільш витребуваних робітничих професій;
 • запровадження прогресивних технологій в підготовці кваліфікованих робітників, у тому числі через дистанційну та індивідуальну форму навчання.

 

Напрям 1.3. Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення.

Реалізація проектів зазначеного напряму забезпечуватиме розвиток первинної медико-санітарної допомоги, підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги на первинному, вторинному, третинному рівнях, забезпечення прав пацієнтів у доступі до якісного та ефективного лікування, популяризацію громадського здоров’я.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- завершення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів охорони здоров’я, розпочатих у минулих роках, відповідно до Плану заходів створення спроможних територіальних громад;

-  упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії на об’єктах охорони здоров’я;

- надання якісних медичних послуг населенню.

 

Напрям 1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом.

Реалізація проектів зазначеного напряму забезпечуватиме підвищення якості житлово-комунальних послуг для усіх верств населення, упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами, проведення благоустрою територій населених пунктів, покращення технічного стану житлових будинків.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг;

- поліпшення стану природного середовища, зниження рівня забрудненості;

- проведення комплексу заходів з утеплення житлових будинків, економії споживання ресурсів (тепло-, водо-, електро-), підвищення комфортності.

 

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізуватиметься протягом 2018 - 2020 років.

Упровадження проектів зазначеної Програми можливе через:

- державний фонд регіонального розвитку;

- кошти галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;

- субвенції, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

- кошти місцевих бюджетів;

- кошти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;

- кошти інвесторів, власні кошти підприємств.

 

Очікувані результати та показники досягнення цілей

Успішна реалізація проектів Програми «Розвиток людського потенціалу» сприятиме досягненню наступних результатів:

- поліпшення умов для надання послуг закладами культури;

- зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними хворобами;

- підвищення якості освіти;

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, медицини, житлово-комунального господарства комунальної форми власності;

-  створення мереж водогонів, благоустрою, збору, утилізації твердих побутових відходів.

 

Показники:

- рівень материнської смертності та рівень перинатальної і малюкової смертності;

- кількість реалізованих проектів підтримки розвитку мережі культури, освіти та медичних закладів, у тому числі завершених будівництвом,  відповідно до пропозицій Перспективного плану формування спроможних територіальних громад;

- кількість ліквідованих стихійних звалищ твердих побутових відходів;

- кількість збудованих та реконструйованих полігонів для зберігання ТПВ, забезпечених спеціалізованою технікою;

- відповідні одиниці введення потужностей об’єктів житлово-комунальної сфери.

 

Орієнтовний фінансовий план «Розвиток людського капіталу»

 

Проекти

Бюджет, тис.грн

2018

2019

2020

РАЗОМ

Напрям 1.1. Підтримка проектів культурного спрямування «Велика Волинь – колиска української культури»

1.1. Забезпечення належного функціонування закладів культури

35956,7

108163,9

90865,2

234985,8

1.2. Забезпечення доступу до інформа-ційних ресурсів бібліотек  через створення  електронної бібліотеки Волині

9,0

29,5

-

38,5

1.3. Культурна спадщина, що надихає: арт-фестиваль «Ніч у Луцькому замку»

1000,0

311,0

1000,0

2311,0,0

1.4.Народна творчість без кордонів

1108,5

225,0

-

1333,5

1.5.Від пізнання культури сусіднього народу – до зміцнення партнерства і взаєморозуміння

3158,3

-

-

3158,3

1.6. Паспортизація об’єктів культурної спадщини

149,9

149,9

150,0

449,8

1.7. Розробка зон охорони пам’яток

159,7

141,8

150,0

451,5

1.8. Реставрації, пристосування та музеєфікація пам’ятки археології – «Городище – Вали IX – XIII ст.» Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» у м.Володимирі-Волинському (в комплексі земляних валів замку XIII – XVI ст.)»

400,0

-

5000,0

5400,0

1.9. Підготовка та проведення Міжнародних фестивалів: «Берегиня», «Поліське літо з фольклором»

875,5

-

-

875,5

1.10. Проведення культурно-дозвіллєвих та просвітницьких заходів на якісно новому сучасному рівні, запровадження інноваційних технологій в практику культурно-дозвіллєвої діяльності.

-

200,0

-

200,0

Напрям 1.2. Модернізація системи освіти

1.11. Оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл та закладів інтернатного типу у містах та сільських населених пунктах.

141926,6

534689,2

195455,2

872071,0

1.12. Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням

345,3

853,1

500,0

1698,4

1.13. Придбання шкільних автобусів

16632,0

23764,5

10000,0

50396,5

1.14. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів

21755,3

195821,1

107155,9

324732,3

1.15. Створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

7,0

 

8,0

9,0

24,0

1.16.Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і Луцького транскордонних регіонів

127,5

475,3

320,0

922,8

1.17. Урбан бібліотека-студія  «ДіМ».

786,9

2825,1

-

3612,0

1.18. Формування національної інтелекту-альної еліти

915,3

943,3

984,1

2842,7

1.19. Безпечне дитинство

1385,3

-

-

1385,3

1.20. Волинський університет третього віку (ВУТВ)

96,0

0

200,0

296,0

1.21.Відкриття інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреб дитячого населення для організації в закладах освіти інклюзивного навчання  (далі – ІРЦ)

11216,7

14349,4

-

25566,1

Напрям 1.3. Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення

1.22. Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області 2015 – 2019

Будівництво амбулаторій ЗПСМ, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в рамках впровадження «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» в рамках проекту Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

420261,9

371936,8

-

792198,7

1.23. Створення сприятливих та комфортних умов для надання медичних послуг

30662,2

 

294914,3

30633,6

356210,1

1.24. Популяризація здорового способу життя

14228,8

26213,5

1025702,0

1066144,3

1.25.Ефективна координація рятувальних заходів в Остролецько-Сєдлецькому субрегіоні та Волинській області

-

12619,4

9797,0

22416,4

1.26.Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області

2055,5

2936,4

880,9

5872,8

Напрям 1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

1.27.Будівництво, реконструкція КНС, очисних споруд області

654,5

269,3

2908,3

3832,1

1.28.Будівництво, реконструкції об’єктів водопостачання, водовідведення області

3445,1

4644,0

77150,0

85239,1

1.29.Перший крок у переході на використання відновлюваних джерел енергії у місті Нововолинську

14857,5

16914,7

-

31772,2

1.30. Будівництво полігонів твердих побутових відходів

1337,0

-

13100,0

14437,0

1.31. Покращення житлових умов для жителів області шляхом їх участі у державних та регіональних програмах з питань житлового будівництва, зокрема, учасників АТО, громадян, які переселяються із зони АТО та їхніх сімей

19812

21000

25000

65812

1.32.Проект реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк (Індивідуальні теплові пункти в житлових будинках).

-

15352,4

61409,6

76762,0

1.33. Реконструкція вуличного освітлення

665,1

440,00

500,0

1605,1

Всього: 33 проекти

745 991,1

1 650 190,9

1 658 870,8

4 055 052,8

 

 

Програма 2. Волинь -туристична

Стан і проблеми

Волинська область має значний туристичний потенціал. На території області під охороною держави перебуває 1534 об’єкти культурної спадщини, налічується 20 історичних населених місць, діють два історико-культурні заповідники, знаходиться 265 озер, 231 рекреаційна зона та три Національні природні парки (Цуманська пуща, Припять - Стохід, Шацький),  достатньо розвинена мережа туристично-рекреаційних закладів. Виокремились провідні підприємства, які працюють над створенням власного туристичного продукту, інвестують кошти у розвиток власної матеріально-технічної бази.

Туристично-рекреаційні та лікувальні ресурси використовуються не в повній мірі.

Залишається велика кількість пам’яток історії та культури – об’єктів туристичного показу, що потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт, встановлення туристичних знаків-вказівників до них та облаштування їх засобами для доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.

Потребує активізації робота щодо промоції туристичних можливостей шляхом започаткування проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок», прес-турів та промо-турів, участі у більшій кількості виставкових заходів в Україні та за кордоном. 

Основна мета Програми – підтримка розвитку туризму та прикордонних територій, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у туристичну галузь, підвищення туристичної інфраструктури, створення нових та удосконалення діючих туристичних маршрутів.

Структура Програми

В основу Програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій області.

Програма складається з чотирьох напрямів, які включають в себе:

2.1. Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму.

2.2. Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринках.

2.3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях.

2.4.Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів.

 

Напрям 2.1. Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму  

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме підвищення конкурентоспроможності сільських територій, отриманню знань та навичок ведення туристичного бізнесу, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створенню та проведенню курсів підготовки, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації для суб’єктів туристичного бізнесу з видачею відповідного свідоцтва, забезпеченню сприятливих умов для ведення бізнесу в галузі сільського туризму спектром інформаційних та просвітницьких послуг.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

 • утворення комунікативного ланцюга «освіта-туристичний бізнес»;
 • сільський туризм області спеціалістами, зв'язками й інструментами, необхідними для успішного їхнього розвитку;
 • навчання менеджерів туристичної галузі та покращення правового і регулятивного середовища для ведення бізнесу в області;
 • розробку міжнародних туристичних маршрутів.

Напрям 2.2. Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринках.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме популяризації туристичного потенціалу області, всебічному розвитку і гармонійному вихованню молодої особистості.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- формування лабораторії інформаційних систем в туризмі;

- підготовку технічного опису територій та об’єктів.

Напрям 2.3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме залученню інвестицій у розвиток санаторно-курортного туризму, популяризації та збереженню культурної спадщини і найцінніших природних територій.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

         - підвищення якості життя місцевого населення  шляхом розбудови мережі каналізаційних та очисних споруд;

- покращення екологічної ситуації у транскордонному біосферному регіоні, зменшення надходження стоків до ґрунтових вод;

- розвиток туристично-рекреаційного сектору, зокрема водних об’єктів.

 

Напрям 2.4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме залученню інвестицій, зокрема міжнародної технічної допомоги, у поліпшення екологічного стану водних ресурсів.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проект, що забезпечить:

- реставраційно-ремонтні роботи пам'ятки архітектури національного значення, будинку по вул. Кондзелевича, 5 у м. Луцьку;

- облаштування навколишньої території;

 - підвищення туристичної привабливості буферної зони Поліського національного парку (PL) і гідрологічного заповідника «Луга» (UA).

 

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізуватиметься протягом 2018 - 2020 років.

Упровадження проектів зазначеної Програми можливе через:

- Державний фонд регіонального розвитку;

- кошти галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;

- субвенції, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

- кошти місцевих бюджетів;

- кошти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;

- кошти інвесторів, власні кошти підприємств.

 

Очікувані результати та показники досягнення цілей

Успішна реалізація проектів Програми «Волинь-туристична» сприятиме досягненню наступних результатів:

         - підвищення якості життя місцевого населення  шляхом розбудови мережі каналізаційних та очисних споруд;

- покращення екологічної ситуації у транскордонному біосферному регіоні, зменшення надходження стоків до ґрунтових вод;

- розвиток туристично-рекреаційного сектору, зокрема водних об’єктів;

- створення рекреаційної зони, місця культурно – просвітницького відпочинку та оздоровлення.

 

Показники:

- динаміка чисельності туристів та відвідувачів;

- створення нових робочих місць;

- обсяг облаштованої  навколишньої території, зокрема водних ресурсів;

- діючий рекреаційно-туристичний комплекс з патріотичною спеціалізацією.

 

 

Орієнтовний фінансовий план «Волинь туристична»

 

Проекти

Бюджет, тис.грн

2018

2019

2020

РАЗОМ

Напрям 2.1. «Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму»

2.1. Залучення незайнятого сільського населення до заняття сільським туризмом

-

-

240,0

240,0

2.2. Туристичний розвиток Володимир-Волинського району

50,0

50,0

50,0

150,0

Напрям 2.2 «Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку»

2.3. Проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок»

-

-

150,0

150,0

2.4. Щорічне проведення рекламних та прес-турів для представників засобів масової інформації друкованих, теле-, радіокомпаній та інтернет ресурсів, туристичних компаній

20,0

20,0

40,0

80,0

2.5. Поширення календаря культурних та туристичних подій

-

-

10,0

10,0

Напрям 2.3. «Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях»

2.6. Оголошення до 2020 року рекреаційної зони Шацьких озер курортом державного значення

299,0

-

-

299,0

2.7. Туристичне Берестечко

34,0

25,7

-

59,7

2.8.Створення транскордонного центру діалогу культур Польща-Білорусь-Україна

-

8094

17540

25634

Напрям 2.4. «Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів»

2.9.Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна

262,3

17460,4

19051,9

36774,6

2.10. Польсько-українське співробітництво для розвитку туризму та збереження культурної спадщини на території, охопленій торговою маркою Живописний Схід

-

-

1872,7

1872,7

Всього: 10 проектів

665,3

25 650,1

38 954,6

65 270,0

           

 

 

Програма 3. Економіка сталого розвитку

Стан і проблеми

Економічний потенціал області формують підприємства таких галузей промисловості: харчової, машинобудівної, деревообробної та виробництва паперу, виробництва гумових та пластмасових виробів, виробництва меблів, металургійного виробництва, текстильного виробництва та виробництва одягу, добувної і хімічної галузей.

Залишається проблемним питання щодо високої енерго- та матеріалоємності продукції; високого ступеня зносу основних засобів;  насиченості внутрішнього ринку товарами, що завозяться за заниженою митною вартістю та контрабандним шляхом, що ставить у нерівні та невигідні

умови вітчизняних товаровиробників; недостатня інноваційна активність  підприємств.

Сьогодні екологічні проблеми тісно пов’язані з економічними та мають глобальний характер, і саме забезпечення сталого розвитку, належне управління станом навколишнього середовища міст. Специфічною проблемою є поводження з відходами. Обсяги утворених відходів зростають, а частка тих, що перероблюються, є незначною. Незмінна практика депонування новоутворених відходів на переповнених полігонах є загрозою для довкілля й посилює ризики для здоров’я населення. Існуюча практика землекористування спричиняє погіршення стану земель, а виснажливе використання земельних, лісових і водних ресурсів призводить до незворотних втрат.

На сьогодні наше суспільство має реальну змогу змінити негативні тенденції і почати радикальне поглиблення ринкових реформ, у тому числі в екологічній сфері, що передбачає створення підґрунтя для упровадження політики цілеспрямованого сприяння розвитку ефективних вітчизняних виробництв та активну підтримку становлення сучасної конкурентоспроможної економіки.

Основна мета Програми – підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій, модернізація виробництв, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у промисловому комплексі, створення індустріальних парків, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, поліпшення структури експорту за рахунок збільшення обсягу продукції із значною питомою вагою доданої вартості.

 

Структура Програми

В основу Програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій області.

Програма складається з трьох напрямів, які включають в себе:

3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій.

3.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. 

3.3. Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу.

 

Напрям 3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме удосконаленню прогнозування розвитку територій; покращенню транспортної доступності регіону; розвиткові промислової інфраструктури, яка задовольнить попит потенційних інвесторів; реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних для області галузях.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

належне дорожньо-транспортне сполучення та безпеку руху шляхом відновлення цілісності дорожнього полотна;

оновлення існуючих генеральних планів населених пунктів області,  розроблення схем планування області;

поліпшення сприятливих умов для розширення міжнародної торгівлі, підприємницької діяльності прикордонних територій.

 

Напрям 3.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу 

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме забезпеченню доступності та якості публічних послуг шляхом впровадження електронних адміністративних послуг та розвитку системи електронного урядування в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; належних повноцінних умов праці для роботодавців, шукачів роботи та працівників служби зайнятості, переходу від функції бар’єру до фільтруючої функції кордону; підвищенню конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу, виведенню їх діяльності на якісно-новий рівень.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- доступність та якість публічних послуг шляхом впровадження електронних адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг, поліпшення їх матеріально-технічного стану;

- підвищення соціально-економічної конкурентоспроможності транскордонної території на європейському, національному, регіональному та місцевому рівнях шляхом транскордонного співробітництва.

 

Напрям 3.3. Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме підвищенню конкурентоспроможності волинських підприємств, збільшення обсягу виробництва, пошуку нових бізнес-партнерів в регіонах України та розширенню ринків збуту, ознайомлення з економічним потенціалом регіонів України та поширенню інформації про виробників та надавачів послуг. 

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- введення в експлуатацію І та ІІ черг будівництва шахти № 10 «Нововолинська»;

-  збільшення виробництва торфових брикетів шляхом підвищення темпів підготовки та введення нових потужностей для добування торфу, реконструкції існуючих виробництв із впровадження нових технологій використання торфу у теплоенергетичних цілях.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізуватиметься протягом 2018 - 2020 років.

Очікувані результати та показники досягнення цілей

Успішна реалізація проектів Програми «Економіка сталого розвитку» сприятиме досягненню наступних результатів:

- розбудова інфраструктури підтримки підприємництва;

-удосконалення надання адміністративних послуг;

- підвищення рівня підприємницької активності населення;

- упровадження пріоритетних для області інвестиційних проектів;

- прогнозування розвитку територій;

- розробка та реалізація територіальними громадами проектів енерго - та ресурсозбереження, в тому числі у житлово-комунальній сфері.

Показники:

- створення Порталу електронних адміністративних послуг Волині;

- кількість наданих адміністративних послуг, у тому числі  через мережу Інтернет;

- збільшення обсягів реалізованої продукції, експорту продукції;

- кількість створених індустріальних парків;

- введення в експлуатацію І та ІІ черг будівництва шахти № 10 «Нововолинська».

 

Орієнтовний фінансовий план «Економіка сталого розвитку»

 

Проекти

Бюджет, тис.грн

2018

2019

2020

РАЗОМ

Напрям 3.1. «Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій»

3.1. Покращення екологічної ситуації у Шацькому Національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь

24969,9

70000,0

72821,7

167791,6

3.2. Оновлення рухомого складу Луцького підприємства електротранспорту з одночасною оптимізацією контактної мережі.

-

12208,0

103768,0

115976,0

3.3.Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька

-

30382,0

3631,0

34013,0

3.4.Поліпшення якості транспортної інфраструктури на кордоні Польщі, Білорусі та України

-

8476,4

-

8476,4

3.5.Дороги, що з'єднують польські та українські кордони

-

54700

-

54700

3.6.Об’єкти ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності

301255,1

491441,4

-

792696,5

3.7. Об’єкти ремонту автомобільних доріг державного значення

885205,1

567174,4

680609,3

2132988,8

3.8.Індустріальний парк «Нововолинськ»

-

-

1115,0

1115,0

3.9. Індустріальний парк «Ковель»

-

-

65,0

65,0

Напрям 3.2. «Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу»

3.10. Реконструкція адміністративного приміщення та ЦНАПу Павлівської сільської ради по вул.Незалежності, 27б в с. Павлівка Іваничівського району Волинської області

602,3

 

3300,0

-

3902,3

3.11.Реконструкція адмінбудівлі Цуманської селищної ради в смт Цумань Ківерцівського району Волинської області

1337,4

1956,6

3648,0

6942,0

3.12. Організація навчання (семінарів, тренінгів, курсів) для підприємств області

20,0

23,5

30,0

73,5

Напрям 3.3. «Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу»

3.13. Державна підтримка будівництва шахти №10 «Нововолинська»

34648,0

 

69000,0

82000,0

185648,0

3.14. Реконструкція незавершеного будівництва виробничо-складських приміщень Старовижівського заводу картопле-продуктів під картоплеовочесховище та сортувальний пункт

-

-

10000,0

10000,0

Усього 14 проектів

1 248 037,8

1 308 662,3

957 688,0

3 514 388,1

           

 

Програма 4. Місцева енергетика

Стан і проблеми

В області поетапно впроваджуються заходи, передбачені Регіональною програмою підвищення енергоефективності області на 2011 – 2020 роки (затверджено рішенням обласної ради від 17.09.2015  № 36/67). За період функціонування зазначеної Програми органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання усіх форм власності здійснено значний обсяг робіт з підвищення енергоефективності регіону, та втілення заходів, спрямованих на зменшення використання природного газу і залучення альтернативних видів палива до паливно-енергетичного балансу області. Так, у 2017 році 33 котельні переведені на використання альтернативних видів палива, встановлені котли, що працюють на дровах та біомасі. Обсяг економії складає 2840,86 т.у.п. При цьому здійснювалась реконструкція, проводились роботи з модернізації та заміни котельного обладнання на 66 котельнях, що дозволило скоротити споживання природного газу на 469,83 т.у.п.

Так, загальна фактична потужність котельного обладнання, що працює на альтернативних видах палива, у 2017 році становила 22 відсотки до загальної потужності всього котельного обладнання.

На об’єктах соціальної сфери, установах бюджетної сфери проводились заходи з поліпшення теплозахисних властивостей будівель (заміна вікон, дверей, утеплення стін, реконструкція та утеплення покрівель), на що використано 41,2 млн гривень. Економічний ефект становить 5,7 млн гривень.

Разом з цим, в області актуальними є:

проведення комплексу робіт з метою забезпечення майже повної відмови від споживання природного газу на об’єктах бюджетної та житлово-комунальної сфери і переведення їх на використання альтернативних видів палива;

стимулювання населення області до енергоефективності у власних помешканнях;

створення системи енергомоніторингу використання енергоносіїв в бюджетних закладах області;

завершення робіт із влаштування енергоефективного освітлення у комунальних установ, організацій та підприємств;

вирішення питання забезпечення потреб споживачів області в альтернативних (місцевих) видах палива.

Основна мета Програми – проведення комплексу заходів із зменшення використання природного газу або його заміщення енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива для населення, об’єктах соціальної сфери та підприємствах теплокомуненергетики.

Структура Програми

В основу Програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій області.

Програма складається з трьох напрямів, які включають в себе:

Напрям 4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива на об’єктах.

Напрям 4.2. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива для населення на 25 відсотків до базового 2013 року.

Напрям 4.3. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива

на підприємствах теплокомуненергетики на 50 відсотків до базового 2013 року.

Напрям 4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива на об’єктах.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме проведенню заходів із зменшення використання природного газу або його заміщення енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на об’єктах соціальної сфери.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

створення системи енергомоніторингу використання енергоресурсів в установах та організаціях, що фінансуються з місцевих бюджетів; 

переведення 50 відсотків котелень, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, з природного газу на біопаливо; 20 відсотків котелень – на торфобрикети і кам’яне вугілля; та 5 відсотків котелень – на електроопалення;

проведення термореновації будівель установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків фактичного будівельного об’єму);

проведення реконструкції  зовнішніх теплових мереж, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, із заміною труб на попередньо ізольовані (не менше 10 відсотків загальної кількості);

проведення реконструкції внутрішніх теплових мереж в будівлях, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків загальної потужності тепловіддачі);

проведення систем освітлення в будівлях, що знаходяться на балансі комунальних установ, організацій та підприємств, що фінансуються з місцевих бюджетів або госпрозрахункових, шляхом заміни на енергоощадні світлодіодні системи освітлення (не менше 50 відсотків загального світлового потоку).

 

Напрям 4.2. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива для населення на 25 відсотків до базового 2013 року.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме проведенню заходів із заміщення природного газу для опалення на інші види енергоносіїв енергоресурсами для населення, формування у населення енергоощадного та природозберігаючого світогляду.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

створення економічних умов для спонукання населення, в т.ч. через ОСББ та інші форми ОСН в житлових будинках, до заміщення природного газу для опалення на інші види енергоносіїв, в т.ч. ВДЕ та НДЕ;

створення економічних умов для спонукання населення, в т.ч. через ОСББ та інші форми ОСН в житлових будинках, до проведення заходів з термореновації будинків;

створення народного інформаційного порталу та забезпечення широкої інформаційної кампанії із формування у населення енергоощадного та природозберігаючого світогляду;

забезпечення побудинкового обліку споживання тепла, води та електроенергії в багатоквартирних будинках.

 

Напрям 4.3. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива на підприємствах теплокомуненергетики на 50 відсотків до базового 2013 року.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме проведенню заходів із заміщення природного газу для опалення на інші види енергоносіїв на підприємствах теплокомуненергетики.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

забезпечення переведення комунальних котелень на ВДЕ, в т.ч. біомасу не менше як на 30 відсотків номінальної потужності підприємств теплокомуненерго;

заборонення відпуску теплової енергії юридичним і фізичним (колективним) споживачам без приладів обліку теплової енергії;

забезпечення всіх котелень проектною потужністю понад 10,0 МВт теплової енергії конденсаційними економайзерами.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізуватиметься протягом 2018 - 2020 років.

Очікувані результати та показники досягнення цілей

Успішна реалізація проектів Програми «Місцева енергетика» сприятиме:

- заміщенню природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива на соціальних об’єктах на 75 відсотків до базового 2013 року;

- заміщенню природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива для населення на 25 відсотків до базового 2013 року;

- заміщенню природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива на підприємствах теплокомуненергетики на 50 відсотків до базового 2013 року.

Показники:

- створення системи енергомоніторингу використання енергоресурсів в установах та організаціях, що фінансуються з місцевих бюджетів;

- обсяг заміщеного природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива;

- кількість систем освітлення, замінених у комунальних будівлях на енергоощадні світлодіодні системи освітлення;

- кількість комунальних будівель, де проведена термореновація;

- створення народного інформаційного порталу із формування у населення енергоощадного та природозберігаючого світогляду;

- забезпеченість побудинковим обліком споживання тепла, води та електроенергії в багатоквартирних будинках.

- кількість  котелень підприємств теплокомуненергетики проектною потужністю понад 10,0 МВт теплової енергії, що забезпечені конденсаційними економайзерами.

 

Орієнтовний фінансовий план «Місцева енергетика»

 

Проекти

Бюджет, тис.грн

2018

2019

2020

РАЗОМ

Напрям 4.1. «Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в тому числі біомаси) та альтернативних видів палива на об’єктах соціальної сфери на 75 відсотків до базового 2013 року»

4.1. Виробництво паливних тирсо-торфо-гранул з використанням місцевих покладів торфу та відходів лісопереробки

-

-

7200,0

7200,0

4.2. Впровадження енергозберігаючих заходів у професійно-технічних навчальних закладах

23062,3

3501,8

3000,0

29564,1

4.3. Заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів

840,6

1000,0

1400,0

3240,6

4.4. Термореновація будівель ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1,2,3 та НВК № 4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» м.Рожище

-

-

9000,0

9000,0

4.5.Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери м. Луцька

15485,7

-

-

15485,7

Напрям 4.2. «Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в тому числі біомаси) та альтернативних видів палива на підприємствах теплокомуненергетики 50 відсотків до базового 2013 року»

4.6.Проект реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк. (Котельня на альтернативному паливі).

21000,0

13440

-

34440

Усього 6 проектів

60 388,6

17 941,8

20 600,0

98 930,4

           

 

Програма 5. Волинське село

Стан і проблеми

У сільському господарстві області створюється близько 20 відсотків валового регіонального продукту області, а разом з харчовою промисловістю аграрії забезпечують третину валового виробництва.

Внесок у виробництво сільськогосподарської продукції здійснюють 848 суб’єктів господарювання, в тому числі 600 фермерських господарств, 137 господарських товариств, 60 приватних підприємств та 39 кооперативів, а також 150 тисяч особистих селянських господарств.

Власники особистих селянських господарств є основними виробниками сільськогосподарської продукції. У 2017 році вони виробили 58,7 відсотків продукції сільського господарства, зокрема: 99 відсотків картоплі, 92 відсотка овочів, 83 відсотки плодів та ягід, 80 відсотків молока, 87 відсотків яєць, реалізовано  36 відсотків м’яса (у живій вазі).

Разом з цим, сільська місцевість потребує поліпшення соціальної інфраструктури, створення умов для розвитку підприємницької ініціативи, сприяння процесам об’єднання дрібних виробників сільськогосподарської продукції у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та ефективного використання природних ресурсів.

Основна мета Програми – реалізація заходів із створення умов для реалізації потенціалу розвитку сільських територій, підвищення якості життя населення у сільській місцевості, виробництва високотехнологічної та інноваційної сільськогосподарської продукції та раціональне використання природних ресурсів.

Структура Програми

В основу Програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій області.

Програма складається з чотирьох напрямів, які включають:

Напрям 5.1.  Розвиток сільських територій

Напрям 5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності районів

Напрям 5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

Напрям 5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

Напрям 5.1.  Розвиток сільських територій

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме покращенню умов проживання у сільських територіях через розвиток інфраструктури; створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва; формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму, в тому числі зеленого, аграрного, екотуризму.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, спрямовані на:

 • підвищення рівня життя в сільських територіальних громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання об’єктів місцевої інфраструктури;
 • реалізацію підприємницьких ініціатив у сільських мешканців, створення нових робочих місць, диверсифікації виробництва.

 

Напрям 5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме запровадженню новітніх технологій та інновацій у розвиток агробізнесу; отриманню продуктів кращої якості відповідно до вимог Європейського Союзу; круглорічному якісному забезпеченню населення свіжою овочевою продукцією; розвитку екологічних заходів.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, спрямовані на:

 • запровадження новітніх технологій та інновацій в аграрній галузі;
 • розвиток рибництва в області з використанням інноваційних технологій;
 • налагодження системи інформування населення сільської місцевості щодо можливостей підприємницької діяльності та підвищення якості надання дорадчих послуг агробізнесу.

 

Напрям 5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме збільшенню прибутковості сільськогосподарського сектора, отримання продуктів кращої якості відповідно до вимог Європейського Союзу.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, спрямовані на:

 • розвиток провідних напрямів сільськогосподарського виробництва (рослинництво, тваринництво);
 • сприяння об’єднанню дрібних виробників сільськогосподарської продукції та реалізації інвестиційних проектів.

 

Напрям 5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме підвищенню ефективності використання природних ресурсів, поліпшенню екологічного стану сільських територій.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, спрямовані на:

 • впровадження екологічно-збалансованого використання земель;
 • створення умов для збереження та відтворення родючості ґрунтів;
 • запобігання підтопленню населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізовуватиметься протягом 2018-2020 років. Упровадження проектів цієї Програми можливе за рахунок:

 • державного фонду регіонального розвитку;
 • коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;
 • субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
 • коштів місцевих бюджетів;
 • коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;
 • коштів інвесторів, власні кошти підприємств.

Очікувані результати та показники досягнення цілей

Успішна реалізація проектів Програми «Волинське село» сприятиме:

 • забезпеченню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства відповідно до потреб області та можливості реалізації експортного потенціалу;
 • забезпеченню якості та безпечності сільськогосподарської сировини та харчових продуктів, дотримання вимог до їх виробництва;
 • стимулюванню  раціонального і ефективного використання земель та підвищенню рівня екологізації сільськогосподарського землекористування;
 • сприянню створення груп виробників – сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, в т.ч. шляхом створення колективних брендів продуктів;
 • моніторингу та прогнозуванню ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, реагуванню на ринкові ризики. 

Показники:

 • створення нових робочих місць в аграрній галузі;
 • забезпечення виробництва безпечних і якісних продуктів переробки молока та виробництва молочних продуктів;
 • розвиток органічного землеробства, передусім у малих та середніх господарствах;
 • розбудова розвинутої системи сільськогосподарського дорадництва.

 

Орієнтовний фінансовий план «Волинське село»

 

Проекти

Бюджет, тис.грн          

2018

2019

2020

РАЗОМ

Напрям 5.1. Розвиток сільських територій

5.1. Реконструкція (будівництво ярмаркової площі, літньої сцени, благоустрій рекреаційної зони) парку у смт Голоби, Ковельського району

-

-

10000,0

10000,0

5.2. Центр безпеки Поромівської ОТГ

-

-

1000,0

1000,0

5.3. Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській місцевості області України та Брестської області Республіки Білорусь шляхом розвитку сільськогосподарських кооперативів

1130,3

-

-

1130,3

Напрям 5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій

5.4. Закладення плантацій енергетичних культур з ціллю отримання біопалива для енергонеза-лежності регіону

-

-

1804,2

1804,2

5.5. Освітній проект «Зимова агрошкола»

23,0

-

-

23,0

Напрям 5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

5.6. Розвиток кооперативного руху – запорука розвитку сільських територій та доходу сільських мешканців «Від об’єднання – до розвитку»

3550,0

-

-

3550,0

Напрям 5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

5.7. Комплексне використання непродуктивних земельних та водних ресурсів Волині для інноваційного розвитку біоенергетики, аквакультури та сільського господарства регіону

-

1500,0

159000,0

160500,0

5.8.Транскордонні водні інспектори: на шляху до спільного моніторингу і використанню водних ресурсів басейну річки Прип’ять

1380,0

769,0

-

2149,0

5.9. Підвищення родючості кислих ґрунтів шляхом вапнування

-

-

10000,0

10000,0

5.10. Здійснення заходів щодо запобігання підтоплення сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області

1285,0

1562,0

1500,0

4347,0

5.11. Відновлення інженерної інфраструктури водопостачання об’єктів внутрігосподарської мережі Прип’ятьської, Галиновільської, Глухівської, Кизівської осушувальних систем по Кримненській, Дубечненській, Глухівській, Галиновільській, Смідинській, Журавлинівській сільських радах Старовижівського району

608,5

-

600,0

1208,5

РАЗОМ 11 проектів

7 976,8

3 831,0

183 904,2

195 712,0

               

 

 1. Фінансовий ресурс Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

        

Програми

Кількість інвести-ційних проектів

Бюджет, тис.грн

2018

2019

2020

РАЗОМ

1. Розвиток людського потенціалу

33

745 991,1

1 650 190,9

1 658 870,8

4 055 052,8

2.Волинь туристична

10

665,3

25 650,1

38 954,6

65 270,0

3. Економіка сталого розвитку

14

1 248 037,8

1 308 662,3

957 688,0

3 514 388,1

4. Місцева енергетика

6

60 388,6

17 941,8

20 600,0

98 930,4

5. Волинське село

11

7 976,8

3 831,0

183 904,2

195 712,0

РАЗОМ

74

2 063 059,6

3 006 276,1

2 860 017,6

7 929 353,3

 

 

 1. Каталог проектних карток.

4.1. Проектні картки програми 1: Розвиток людського капіталу

 

       Проектні картки напряму 1.1. Підтримка проектів культурного спрямування «Велика Волинь – колиска української культури»

 

Номер і назва завдання:

1.1.1.Сприяння розвитку культури як найважливішого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку

Назва проекту:

1.1.1.1. Забезпечення належного функціонування закладів культури

Цілі проекту:

Поліпшення умов для надання послуг закладами культури, підвищення доступу жителів до якісних послуг цих закладів, поліпшення їх матеріально-технічного стану

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

150 тисяч осіб

Стислий опис проекту:

Завершення реконструкції, капітального ремонту закладів культури, розпочатих у минулих роках. Реконструкція та переоснащення існуючих закладів культури, зокрема із застосуванням енергоощадних технологій, упровадження енергозберігаючих заходів. Створення умов для отримання жителями якісних послуг закладів культури

Очікувані результати:

- поліпшення матеріально-технічного стану закладів культури комунальної форми власності;

- поліпшення доступу населення  жителів області, зокрема сільських населених пунктів, до отримання якісних послуг;

- зменшення енерговитрат

Ключові заходи проекту:

Реконструкція (капітальний ремонт) закладів культури  комунальної власності із застосуванням енергоощадних технологій у 2018 - 2020 роках, зокрема:

у Володимир-Волинському районі

реконструкція кінотеатру в м.Берестечку (2559,8 тис.грн.), будинків культури в с.Суходоли (1434,5 тис.грн.), с.Хмелівка (2500,0 тис.грн.), с.Ласків (1600,0 тис.грн.), с.Овадне (300,0 тис.грн.), с.Верба (350,0 тис.грн.), с.Микуличі (370,0 тис.грн.), с.Бегета (500,0 тис.грн.), с.Хобултова заміна вікон та дверей (330,0 тис.грн.), заміна опалювальної системи (350,0 тис.грн), реконструкція даху будинків культури в с.Красностав (300,0 тис.грн.), с.Березовичі (800,0 тис.грн.), c.Журавичі (1095,6 тис.грн.);

у м.Володимирі-Волинському

реконструкція даху будинку культури (2819,1 тис.грн.), модернізація технічного оснащення районного будинку культури (2410,0 тис.грн.), капітальний ремонт центральної районної бібліотеки (1000,0 тис.грн.), капітальний ремонт санвузлів районного будинку культури (653,8 тис.грн.), реконструкція вікон та дверей районного будинку культури (929,4 тис.грн.);

у Ківерцівському районі

капітальний ремонт: будинку культури с.Тростянець (1200,0 тис.грн.), шатрового даху будинку культури в м.Ківерці (1681,7 тис.грн.); обласна програма відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика Волинської області на 2019-2024 роки ( 137990,0 тис.грн)

у Ковельському районі

реконструкція будинків культури в с.Білин (1199,0 тис.грн.), с.Кричевичі (1900,0 тис.грн.), с.Поворськ по вул.Київська,41 (6969,8 тис.грн), капітальний ремонт Центру культури і дозвілля Дубівської сільської ради в с.Дубове (950,0 тис.грн), реконструкція даху та підсилення огороджуючих конструкцій будинку культури в с.Уховецьк (674,2 тис.грн), капітальний ремонт даху сільського клубу в с.Колодниця (133,4 тис.грн), селищної бібліотеки в             смт Голоби (1278,8 тис.грн), упорядкування та облаштування пам’ятки культурної спадщини Садиба Вільгів та прилеглої до неї  території в межах паркової зони смт Голоби (3500,0 тис.грн.), реконструкція приміщення будинку культури для створення місцевого культурно-спортивного простору на базі будинку культури с.Сільце по вулиці Центральна, 5 (5908,5 тис.грн.); капітальний ремонт благоустрою території будинку культури на вул.Лесі Українки, 18 в с.Колодяжне (4515,9 тис.грн);

у Локачинському районі

проведення благоустрою території пам’ятки садово-паркового мистецтва садиби В.К.Липинського села Затурці (1500,0 тис.грн);

у Луцькому районі

реконструкція  приміщення  Луцької районної бібліотеки для дітей (500,0 тис.грн), приміщення Торчинської музичної школи (1500,0 тис.грн.); реконструкція частини приміщення будинку культури під навчально-логістичний центр для розповсюдження сучасних технологій для малого і середнього агро бізнесу в с.Хорохорин, вул.Незалежності, 44А (6000,0 тис.грн); інтернет в бібліотеці - для всіх і кожного (230 тис.грн)

у Любомльському районі

капітальний ремонт покрівлі Радехівського сільського будинку культури (864,01 тис.грн.), в с.Куснища сільського будинку культури (707,3 тис.грн.);

у Ратнівському районі

капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с.Гірники (558,0 тис.грн.), системи опалення будинку культури з установкою твердопаливного котла (250,0 тис.грн), реконструкція будівлі сільського клубу з добудовою приміщення в с.Велимче (859,8 тис.грн), реконструкція системи опалення та будівництво твердопаливної котельні районного будинку культури в смт Ратне (5084,0 тис.грн);

у Рожищенському районі

реконструкція районної бібліотеки для дітей у м.Рожище (1331,7 тис.грн), капітальний ремонт системи опалення Рожищенського дому «Просвіта» та Рожищенської районної дитячої музичної школи (410,6 тис.грн), капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с.Копачівка (1137,0 тис.грн);     

у Турійському районі

капітальний ремонт приміщення клубу в с. Кульчин (8000,0 тис.грн), капітальний ремонт будинку дитячої творчості у смт Турійськ (550,0 тис.грн), Капітальний ремонт клубу в с. Торговище (15000,0 тис.грн);

у м.Ковелі капітальний ремонт центральної районної дитячої бібліотеки по вул. О.Пчілки, 13 (2600,0 тис.грн).

у м.Нововолинськ  культура і мистецтво смт Благодатне (2400 тис.грн)

Реставрація, реконструкція, капітальний ремонт закладів культури обласної комунальної власності  у 2018 - 2020 роках, зокрема:

Реставраційно-ремонтні роботи пам’яток культурної спадщини «Білого та Сірого Будинків Косачів» в с.Колодяжне Ковельського району (9000 тис.грн.)

Капітальний ремонт покрівлі даху головного корпусу Волинського краєзнавчого музею (пам’ятки культурної спадщини) у м.Луцьку по вул.. Шопена, 20 в сумі 2229,5 тис.грн. та виготовлення проектно-кошторисної документації і проведення експертизи проекту на капітальний ремонт головного корпусу музею по вул..Шопена, 20 у м.Луцьку в сумі 480,0 тис.грн.

Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення Волинської обласної філармонії з добудовою концертної зали пр-т Волі, 46 м.Луцьк (1500 тис.грн.)

Період здійснення:

2018 – 2020

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

35956,7

108163,9

90865,2

234985,8

Джерела фінансування:

Державний, обласний, районний та місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури, з питань релігії та національностей облдержадміністрації, сільські та селищні ради, Волинський краєзнавчий музей, Волинська ДОУНБ ім.Олени Пчілки, Обласний науково-методичний центр культури

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.1 Сприяння розвитку культури як найважливішого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку

Назва проекту:

1.1.1.2. Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів бібліотек  через створення  електронної бібліотеки Волині

Цілі проекту:

   Надання умов для забезпечення громадян актуальною, достовірною інформацією через використання інформаційних технологій, а також забезпечення ефективності використання документів з фондів бібліотек області

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 500 тис. користувачів бібліотек області, з них понад  400 тис. – користувачів сільських і районних книгозбірень, які отримають доступ до інформації з фондів бібліотек  із різних питань для навчання, самовдосконалення, розширення правових знань, зможуть користуватися електронним сервісом установ і відомств

Стислий опис проекту:

Сільські бібліотеки шляхом придбання комп’ютерів і організації  доступу до інтернету приєднаються до надання нових послуг з використанням інформаційних технологій.

Впровадження автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем у центральних районних (міських) бібліотеках дасть можливість створення єдиного інформаційного ресурсу бібліотек області – електронного каталогу – для ефективного і зручного використання інформації з фондів бібліотек регіону. Штрих-кодування фонду Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки створить автоматичну ідентифікацію видань, що сприятиме сервісному обслуговуванню користувачів бібліотеки та громадян області

Очікувані результати:

Забезпечення комп’ютерною технікою з доступом до інтернету понад 400 сільських бібліотек

Придбання системи автоматизації (АІБС), створення електронних каталогів у 16 центральних районних і 3 центральних  міських бібліотеках

Навчання в регіональному тренінговому центрі та центральних районних і міських бібліотеках для більш як  400  бібліотекарів сільських і районних бібліотек

-        Набуття автоматичної ідентифікації понад 600 тис  прим. видань Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки 

Ключові заходи проекту:

Організація замовлення АІБС у відповідних дистриб’юторів, фірм, об’єднань;

встановлення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем;

навчання персоналу сільських бібліотек комп’ютерній грамотності, районних – роботі в бібліотечних програмах (АІБС);

створення електронних баз даних, електронних каталогів у бібліотеках;

придбання обладнання для штрих-кодування та здійснення автоматичної ідентифікації фонду Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки;

інформування користувачів

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

9,0

29,5

38,5

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцевий бюджет, бізнес, міжнародний донор

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Органи місцевого самоврядування, управління культури облдержадміністрації, Волинська ДОУНБ ім. Олени Пчілки

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання

1.1.2. Пошук сприятливих для всіх національних культур форм співпраці, що передбачає єдиний інтегративний підхід

Назва проекту

1.1.2.1. Культурна спадщина, що надихає: арт-фестиваль «Ніч у Луцькому замку»

Цілі проекту

Популяризація історико-культурної спадщини, що є потенційним ресурсом для розвитку внутрішнього та міжнародного культурного туризму, сучасного і традиційного мистецтва.

Активізація міжкультурного діалогу мистецької еліти України і зарубіжжя.

Промоція м.Луцька як культурно-туристичного центру Волинського регіону.

Створення середовища для розвитку креативних  індустрій.

Територія, на яку проект матиме вплив

м. Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів  вигод

5 тис. осіб різних вікових категорій (на території замку), населення міста Луцька

Стислий опис проекту

«Ніч у Луцькому замку» - це синтез давнього і сучасного, історії та мистецтва. Нічна феєрія дозволяє познайомитися з багатьма жанрами мистецтв.  Особливе місце в проекті займає презентація замкової культури, реконструкція подій епохи середньовіччя та княжої доби. Початок фестивалю символізує історичний з’їзд монархів європейських держав 1429 року, що був знаковою подією для розв'язання політичних та економічних питань тодішньої центрально-східної Європи. Захід триває до світанку

Крім давньої культури, представленої клубами історичної реконструкції, музичними та танцювальними колективами, що представляють епоху середньовіччя, бароко та ренесансу, традиційну культуру представляють  ремісники, ресторатори, етнічні колективи. У проекті представлені також жанри сучасного мистецтва: інсталяція, перформанс, відеоарт тощо.

Під покровом найкоротшої літньої ночі завдяки мистецьким засобам вираження учасники перевтілюються в лицарів, вінценосних осіб, придворних слуг, ремісників, проживаючи усі епохи древнього міста. Старовинна романтична атмосфера, створена танцями та музикою середньовіччя, лицарськими турнірами, безліч свічок, вогняне шоу, глінтвейн, прогулянки у фаетонах і таємничими підземеллями повертає на багато років у минуле.

Очікуванні результати

Створення творчого простору для розвитку креативних індустрій

Привернення уваги державних, громадських та бізнес-структур до проблем охорони, збереження, популяризації та творчого використання історико-культурної спадщини

Стимулювання інвестицій для міського розвитку

Промоції місцевої культури

Розвиток культурного туризму в регіоні

Ключові заходи проекту

Проект передбачає проведення щороку на території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку арт-фестивалю «Ніч у Луцькому замку» та Форуму представників креативних індустрій з метою обговорення спільних проблем, обміну досвідом та ідеями, напрацювання  перспектив розвитку сектору креативних індустрій

Період здійснення

2018-2020 роки

Орієнтовна вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

1000,0

311,0

1000,0

2311,0

Джерела фінансування

Державний бюджет, міський бюджет, обласний бюджет, кошти спонсорів, меценатів

Ключові потенційні учасники  реалізації проекту

Департамент культури Луцької міської ради, творчі колективи, мистецькі об’єднання, заклади культури, митці, суб’єкти підприємницької діяльності, представники влади.

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.2. Пошук сприятливих для всіх національних культур форм співпраці, що передбачає єдиний інтегративний підхід

Назва проекту:

1.1.2.2.Народна творчість без кордонів

Цілі проекту:

Формування культурної ідентичності Полісся на основі               відродження традицій ткацтва.

Сприяння відродженню ткацтва на території білорусько-               українського прикордоння.

Територія, на яку проект митиме вплив:

Ратнівський район Волинської області та Малоритський район Брестської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

200 осіб

Стислий опис проекту:

Самою значущою складовою традиційної культури Малоритського та Ратнівського районів є ткацтво. Воно виражається в традиційному Малоритському костюмі (ладі), самобутність якого підкреслюється архаїчністю, класичноїю завершеністю форми, оригінальним головним убором заміжніх жінок, використанням багато оброблених декоративних тканин.

Проект спрямований на формування сприятливих умов для збереження і популяризації елементів традиційної народної культури білорусько-українського прикордоння. Основним завданням є створення умов для відродження і розвитку традицій регіонального ткацтва на території Малоритського та Ратнівського районів.

Кінцевим підсумком проекту буде проведення Міжнародного фольклорного фестивалю в Ратнівському районі. Там будуть презентовані кращі народні колективи двох регіонів, результати роботи майстрів-ткачів та інших ремісників. На фестивалі будуть представлені всі кращі прояви самобутньої культури транскордонного регіону.

В результаті проекту буде закладена міцна основа для збереження і розвитку ткацтва в транскордонному  регіоні.

Очікувані результати:

Збільшення числа майстрів, що освоїли традиційну технологію створення народного костюма з 6 до 12 чол.

Створення 3 нових гуртків ткацтва в двох районах 4 майстер-класу з ткацтва

Міжнародний пленер ткачів в Малориті

Міжнародний фольклорний фестиваль в Ратно

20 костюмів для дитячого фольклорного колективу

Ключові заходи проекту:

Проведення майстер-класів з ткацтва                                                                                                      Створення та діяльність гуртків ткацтва

Проведення міжнародного пленеру ткачів

Виготовлення костюмів для дитячого колективу

Збір та систематизація матеріалів про регіональні особливості народного костюму.

Поведінка кампанії в школах по популяризації регіональних народних костюмів.

Проведення інформаційної кампанії в ЗМІ

Підготовка та проведення наукового семінару

Підготовка та проведення Міжнародного фольклорного фестивалю в Ратне

Організація зустрічей команди проекту

Проведення кампанії по візуалізації проекту

Період здійснення:

29.11.17-28.02.19 (15 місяців)

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

1108,5

225,0

-

1333,5

Джерела фінансування:

Грантові кошти євросоюзу, кошти місцевого бюджету відділу освіти, молоді та спорту Ратнівської РДА

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Відділ освіти, молоді та спорту Ратнівської райдержадміністрації та відділ ідеологічної роботи, культури і у справах молоді Малоритського райвиконкому (Республіка Білорусь)

Інше:

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Ратнівської РДА

Андросюк Валентин Степанович 0336622405; 0987146424 Леся Павлівна

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.2. Пошук сприятливих для всіх національних культур форм співпраці, що передбачає єдиний інтегративний підхід

Назва проекту:

1.1.2.3. «Від пізнання культури сусіднього народу - до зміцнення партнерства і взаєморозуміння», що впроваджується в рамках Програми Територіального співробітництва країн Східного партнерства «Білорусь-Україна»

Цілі проекту:

Конкретні цілі:

1)     взаємне ознайомлення жителів прикордонних територій з культурною спадщиною українського і білоруського народів;

2)   промоція культури і національних традицій України та Республіки Білорусь;

3)   налагодження між людських контактів через спільну організацію ї проведення культурних акцій;

4)         залучення молоді, передусім школярів, до встановлення культурного діалогу та налагодження цивілізаційних зв'язків, які базуються на принципах толерантності і визнання рівноцінності різних культурних систем;

5) сприяння розповсюдженню інформації про культурні надбання двох регіонів сусідніх держав і транскордонне співробітництво у галузі культури.

Територія, на яку проект митиме вплив:

Заболоттівська селищна об'єднана територіальна громада

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Понад 9 тис. мешканців громади

Стислий опис проекту:

Загальна мета: зробити внесок у сталий економічний та соціально-культурний розвиток територіальних громад українсько-білоруського прикордоння.

Очікувані результати:

1.       Стійкі транскордонні контакти у сфері культури на рівні місцевих громад.

2.       Регулярні культурні обміни шляхом проведення 6 спільних заходів культурного спрямування (300 учасників).

3.Спроможність місцевих органів влади та інституцій краще

управляти та координувати процеси культурної діяльності та розвитку транскордонного співробітництва (ЗО осіб).

4.     Ознайомлення жителів прикордонних громад з культурою сусідньої держави (5000 осіб).

5.     Залучення школярів по обидві сторони кордону (250 осіб) до процесу пізнання культури і традицій сусіднього народу.

6.     Неформальні міжлюдські контакти (300), які сприяють формуванню атмосфери взаєморозуміння, взаємоповаги та партнерства.

7.     Покращення інфраструктури об'єктів культури

(відремонтований будинок культури у с. Заліси).

8.     Покращення матеріальної бази закладів культури (поповнення книжкового фонду шкільних бібліотек, придбання акустичної системи озвучення, стільців, завіси для будинку культури с. Заліси, концертних костюмів для сіл Заліси і Дивин).

9.     Забезпечення доступу широкої громадськості територіальних громад до інформації про духовну спадщину та сучасну культуру двох країн через сторінку у соціальній мережі Fасеbоок.

10.     Спільна публікація - фотощоденник проекту «Культура згладжує кордони - фізичні та ментальні» (300 шг.)

11.     Поінформованість жителів транскордонного регіону про фінансовий внесок ЄС у розвиток територіального співробітництва Україна-Білорусь.

12.Сприятливі передумови для подальшого розвитку прикордонного співробітництва, у т.ч. розробки і упровадження нових спільних проектів.

Ключові заходи проекту:

1.    Ознайомлювальні поїздки, участь у конференціях, вивчення досвіду.

2.   Обміни художніми колективами.

3.  Фольклорні та етнографічні фестивалі.

4.   Творчі виступи школярів.

5.   Молодіжний інтеграційний табір.

6.  Підготовка публікації.

7.  Візуалізація проекту.

 8.Покращення інфраструктури об'єктів культури.

Період здійснення:

29.11.2017-28.02.2019

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

3158,3

 

 

3158,3

Джерела фінансування:

Кошти Європейського Союзу та місцевого бюджету Заболоттівської селищної ради

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Європейський Союз через орган управління - Німецьке Товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Заболоттівська ОТГ

Інше:

0982859212  В.Г. Свіржевський|

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.3. Сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей

Назва проекту:

1.1.3.1. Паспортизація об’єктів культурної спадщини

Цілі проекту:

Виготовлення паспортів на об’єкти культурної спадщини – пам’ятки архітектури,  в тому числі дерев’яної сакральної архітектури

Територія, на яку проект матиме вплив:

Горохівський район, Іваничівський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Більше 90 тис жителів обласного центру та Горохівського та Іваничівського районів

Стислий опис проекту:

Є необхідність у виготовленні паспортів на об’єкти культурної спадщини місцевого значення у Горохівському районі – на Вознесенську церкву (мур.) 1844р. (ох.№ 120-м/1) та дзвіницю (мур.) 1844р. (ох.№ 120-м/2) у м.Горохів, Троїцьку церкву (мур.) 1910р. (ох.№ 39-Вл), Синагогу (мур.) XVIIIст. (ох.№ 57-м), Келії Тринітарського монастиря (мур.) 1711р. (ох.№ 287-м), Палац Плятерів (мур.) 1802р. (ох.№ 288-м/1), Флігель палацу Плятерів (мур.) XVII-XVIIIст. (ох.№ 288-м/2), Усипальницю князя Пронського (мур.) 1531р. (ох.№289-м), Кладовищенську каплицю (мур.) XVIIIст. (ох.№ 290-м) у м.Берестечко, Михайлівську церкву (мур.) 1902р. (ох.№ 119-м) у с.Бужани, Дмитрівську церкву (мур.) 1902р. (ох.№ 123-м) у с.Журавники, Георгіївську церкву (мур.) 1854-1869рр. (ох.     №131-м/1), Дзвіницю (мур.) 1854-1869рр. (ох.№ 131-м/2) та Огорожу з брамою (мур.) кінець ХІХст. (ох.№ 131-м/3) у с.Піски, Миколаївську церкву (мур.) 1814р. (ох.№ 135-м) у с.Скобелка, Хрестовоздвиженську церкву (мур.) 1854р. (ох.№ 137-м) у с.Угринів та в Іваничівському районі – на Церкву Різдва Богородиці (мур.) 1803р. (ох.№ 145-м) у с.Грушів, Церкву сорока мучеників (дер.) XVIII-XIXст. (ох.№ 144-м) у смт.Іваничі, Миколаївську церкву (мур.) 1885р. (ох.№ 148-м) у с.Мишів, Покровську церкву (мур.) 1920р. (ох.№ 149-м) у с.Орищі, Михайлівську церкву (мур.) 1650р. (ох.№ 150-м) у с.Павлівка, Церкву Параскеви П’ятниці (мур.) кінець XVIIIст. (ох.№ 99-м) у с.Соснина, Аннозачаттівську церкву (мур.) 1934р. (ох.№ 154-м) у с.Тишковичі

Очікувані результати:

Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини, в тому числі на пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури

Ключові заходи проекту:

Розроблення паспортів та облікових карток на пам’ятки архітектури місцевого значення

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

149,9

149,9

150,0

449,8

Джерела фінансування:

обласний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури, з питань релігії та національностей ОДА, райдержадміністрації

Інше:

§   

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.3. Сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей

Назва проекту:

1.1.3.2. Розробка зон охорони пам’яток

Цілі проекту:

Забезпечення правового режиму використання територій об’єктів культурної спадщини у відповідності до вимог чинного законодавства, захист пам’яток від несанкціонованої забудови, та господарської діяльності, що може справити негативний вплив на стан збереження пам’яток

Територія на яку проект матиме вплив:

Горохівський та Іваничівський райони

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Більше 90 тис жителів обласного центру, Горохівського та Іваничівського районів

Стислий опис проекту:

Є необхідність розробити зони охорони об’єктів культурної спадщини місцевого значення у Горохівському районі – на Іовленську церкву (дер.) 1902р. (ох.№ 118-м) у с.Борисковичі, Церкву Різдва (дер.) 1785р. (ох.№ 69-м) у с.Гумнище, Покровську церкву (дер.) 1715-1720рр. (ох.№ 121-м) у с.Диковини, Михайлівську церкву (дер.) 1740-1920рр. (ох.      № 70-м/1) та Дзвіницю (дер.) 1740-1920рр. (ох.№ 70-м/2) у с.Довгів, Петропавлівську церкву (дер.) 1883р. (ох.№ 122-м) у с.Жабче, Церкву Різдва Богородиці (дер.) 1902р. (ох.№ 124-м) у с.Ковбань, Миколаївську церкву (дер.) 1879р. (ох.№ 125-м) у с.Колмів, Дмитрівську церкву (дер.) XVIII-XXст. (ох.№ 126-м) у с.Липа, Церкву Різдва Богородиці (дер.) XVIII-XXст. (ох.    № 127-м) у с.Мерва, Михайлівську церкву (дер.) XVIII-XXст. (ох.№128-м) у с.Мирків, Преображенську церкву (дер.) 1765р. (ох.№ 71-м/1) та Дзвіницю (дер.) 1765р. (ох.№ 71-м/2) у с.Новосілки, Миколаївську церкву (дер.) кінець ХІХст. (ох.    № 129-м) у с.Новостав, Покровську церкву (дер.) 1880р. (ох.   № 130-м) у с.Перемиль, Введенську церкву (дер.) 1708-1931рр. (ох.№ 132-м) у с.Печихвости, Церкву Різдва Богородиці (дер.) 1856р. (ох.№133-м) у с.Пильгани, Семеонівську церкву (дер.) 1885р. (ох.№ 134-м) у с.Сільце, Успенську церкву (дер.) XVIII-XXст. (ох.№ 136-м) у с.Скригове, Введенську церкву (дер.) 1890р. (ох.№ 138-м) у с.Цегів, Ансамбль Борисоглібської церкви (церква та дзвіниця) 1864р. (ох.№ 139-Вл) у с.Шклінь та в Іваничівському районі – на Михайлівську церкву (дер.) 1930р. (ох.№140-Вл) у с.Біличі, Покровську церкву (дер.) початок XVIIIст. (ох.№ 141-м) у с.Грибовиця, Миколаївську церкву (дер.) 1875р. (ох.№ 142-м) у с.Жашковичі, Хрестовоздвиженську церкву (дер.) 1906р. (ох.№143-м) у с.Заболотці, Введенську церкву (дер.) 1791р. (ох.№ 146-м) у с.Литовеж, Ризоположенську церкву (дер.) 1887р. (ох.№ 147-м) у с.Менчичі, Покровську церкву (дер.); 1750-1880рр. (ох.  № 151-м) у с.Поромів, Михайлівську церкву (дер.) 1904р. (ох.№ 153-м) у с.Топилище

Очікувані результати:

Визначення територій пам’яток, охоронних зон та зон регульованої забудови

Ключові заходи проекту:

Розроблення науково-проектної документації з визначення зон охорони пам’яток національного та місцевого значення

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

159,7

141,8

150,0

451,5

Джерела фінансування:

Обласний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури, з питань релігії та національностей ОДА, райдержадміністрації

Інше:

§   

 

 

Номер і назва заходу

1.1.3. Сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей

Назва проекту

1.1.3.3. Реставрації, пристосування та музеєфікація пам’ятки археології – «Городище – Вали IX – XIII ст.» Державного історико-культурного заповідника «Стародав-ній Володимир» у м. Володимирі-Волинському (в комплексі земляних валів замку XIII – XVI ст.)»

Цілі проекту

Проведення археологічних розкопок на території пам’ятки археології – «Городище – Вали IX – XIII ст.»

Створення музею археології

Створення туристичного осередку в місті

Територія, на яку проект матиме вплив

м. Володимир-Волинський, Володимир-Волинський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

70 000 осіб

Стислий опис проекту

Проведення археологічних розкопок

Очікувані результати

1.      Створено новий музей археології, створено новий туристичний центр, проведено археологічні розкопки на пам’ятці археології

Ключові заходи проекту

Створення музею археології та  нового туристичного центру

Період здійснення

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Разом

400,0

0

5000

5400,0

Джерела фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет, інші не заборонені кошти

Ключові потенційні учасники проекту

Волинська обласна державна адміністрація, виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради, Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир»

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.4. Ідентифікація національних особливостей у європейській канві мистецького і політичного простору

Назва проекту:

1.1.4.1. Підготовка та проведення Міжнародних фестивалів: «Берегиня», «Поліське літо з фольклором»

Цілі проекту:

Вивчення, охорона та збереження нематеріальної культурної спадщини, розвиток народного мистецтва

Територія, на яку проект матиме вплив:

Україна, країни Європи

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

20 тис. жителів області та міста Луцька, запрошені гості

Стислий опис проекту:

Проект передбачає:

- проведення циклу звичаєво-обрядових автентичних дійств на всіх майданчиках і сценах міста Луцька, виставки робіт майстрів народної творчості, наукова діяльність (конференції) та інше

Очікувані результати:

Популяризація традиційної української культури, розширення етнокультурних творчих зв'язків з українською діаспорою

Ключові заходи проекту:

Науково-практична конференція, зустрічі з представниками української громади за кордоном та керівниками делегацій областей з України, виставки декоративно-прикладного мистецтва, виступи  фольклорних колективів закордонної діаспори, України та Волині

Період здійснення:

2019 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

875,5

-

-

875,5

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцеві бюджети, спонсори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури, з питань релігії та національностей ОДА, департамент культури Луцької міської ради, обласний науково-методичний центр культури, Волинська обласна філармонія, українська діаспора за кордоном

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.5. Удосконалення роботи клубного закладу – центру активності сільських громад

Назва проекту:

1.1.5.1. Проведення культурно-дозвіллєвих та просвітницьких заходів на якісно новому сучасному рівні, запровадження інноваційних технологій в практику культурно-дозвіллєвої діяльності

Цілі проекту:

Проведення актуальних інноваційних заходів з використанням новітніх  технологій, забезпечення більшої ефективності використання уже існуючої матеріально-технічної бази сільських клубних закладів 

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 3,2 млн. відвідувачів сільських клубних закладів області, які отримають культурно-дозвіллєві та просвітницькі послуги на якісно новому сучасному рівні із запровадженням інноваційних технологій

Стислий опис проекту:

Сільські клубні заклади шляхом придбання світло-, звукопідсилювальної апаратури, оргтехніки забезпечать проведення культурно-дозвіллєвої та просвітницької роботи відповідно до «Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної  та комунальної форми власності».

Придбання  мультимедійного обладнання та розбірної сцени для обласного науково-методичного центру культури сприятиме  проведенню інноваційних  культурно-мистецьких заходів у обласному центрі та області

Очікувані результати:

Забезпечення світло-, звукопідсилювальною апаратурою, оргтехнікою з доступом до інтернету понад 600 сільських клубних закладів;

отримання якісних культурно-дозвіллєвих та просвітницьких послуг на новому сучасному рівні із запровадженням інноваційних технологій близько 3,2 млн. глядачами та аматорами сільських клубних закладів області;

отримання обласним науково-методичним центром культури можливості проведення в обласному центрі та області інноваційних культурно-мистецьких, видовищних заходів та шоу програм з використанням мультимедійного обладнання та розбірної сцени

Ключові заходи проекту:

Організація замовлення світло-, звукопідсилювальної апаратури, оргтехніки, мультимедійного обладнання та розбірної сцени у відповідних дистриб’юторів, фірм, об’єднань;

встановлення світло-, звукопідсилювальної апаратури, оргтехніки, мультимедійного обладнання  у сільських клубних закладах та обласному науково-методичному центрі культури;

навчання персоналу сільських клубних закладів та обласного науково-методичного центру культури  роботі на комп’ютерному обладнанні в регіональному тренінговому центрі Волинської ДОУНБ ім.Олени Пчілки з метою використання інноваційних технологій для проведення якісних заходів для громадян

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

0

200,0

-

200,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцевий бюджет, бізнес, міжнародний донор, тощо

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури, з питань релігії та національностей культури ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Волинська ДОУНБ ім.Олени Пчілки

Інше:

 

 

 

Проектні картки напряму 1.2. Модернізація системи освіти

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Назва проекту:

1.2.1.1. Оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл та закладів інтернатного типу у містах та сільських населених пунктах

Цілі проекту:

Забезпечення доступу кожної дитини до якісної шкільної освіти, поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності

Територія, на яку проект матиме вплив:

Райони та міста області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

3 тис. школярів

Стислий опис проекту:

Проектом передбачено завершення будівництва закладів освіти, розпочатих у минулих роках, проведення реконструкції та переоснащення існуючих загальноосвітніх шкіл, зокрема із застосуванням енергоощадних технологій, упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії, з метою створення умов для отримання учнями якісної освіти:

   Володимир-Волинський район

    - у Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернаті І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» перепланування кімнат гуртожитку № 1 під навчальні класи (295 тис.грн), капітальний ремонт приміщення шкільної лазні (295,0 тис.грн), реконструкція даху загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня в с.Микуличі (939,1 тис.грн), в с.Сусваль (495,9 тис.грн.), заміна вікон і дверей в с.Верба (980,0 тис.грн.), ремонт покрівлі (927,6 тис.грн.), ремонт покрівлі в с.П’ятидні (946,2 тис.грн.), реконструкція частини приміщення ЗОШ І-ІІ ст. під НВК в с.П’ятидні (4427,7 тис.грн), реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів ЗОШ І-ІІІ ступеня в с.Суходоли (1100,0 тис.грн.), капітальний ремонт опорного закладу «ЗОШ І-ІІІст. с.Суходоли» та облаштування прилеглої території (5100,0 тис.грн), реконструкція даху в с.Овадне (1251,3 тис.грн.), в с.Березовичі (939,9 тис.грн.); реконструкція частини приміщення ЗОШ І-ІІ ст. під навчально-виховний комплекс с. П’ятидні Устилузької об’єднаної міської територіальної громади (6401,7 тис.грн.), капітальний ремонт покрівлі громадсько-побутового корпусу Оваднівського професійного ліцею (1498,0 тис грн);

     Горохівський район

    - реконструкція Горохівської ЗОШ І-ІІІ ступеня ім.І.Франка з добудовою їдальні та залу для занять хореографією по вул.Лисенка в м.Горохові (19335,1 тис.грн.), виконання ремонтних робіт будівель ПТУ № 27 м.Берестечко (1980,0 тис грн); реконструкція недобудованого побутового центру під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів на 176 учнів з добудовою в с. Журавники (23558,6 тис.грн)

    Іваничівський район

    - заміна даху та утеплення горища ЗОШ І-ІІ ступеня с. Жашковичі (1500,0 тис.грн.), облаштування спортивної кімнати шляхом реконструкції старої котельні ЗОШ І-ІІ ступеня с.Старий Порицьк (1500,0 тис.грн), с.Гряда реконструкція з розширенням приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. (15000,0 тис.грн.), с.Старосілля реконструція ЗОШ І ст. (2500,0 тис.грн.), с.Поромів заміна даху ЗОШ І-ІІІ ст. (2000,0 тис.грн); капітальний ремонт опорного закладу «Павлівський ліцей» в с. Павлівка (10000 тис.грн);

      Камінь-Каширський район

   - будівництво школи І-ІІІ ступенів в с.Осівці (коригування) (75518,8 тис.грн.); с. Оленине будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів (18000 тис.грн.); с.Грудки реконструкція існуючого адмінприміщення під класні кімнати (4200,0 тис.грн.);                   нове будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Стобихівка (117710,14 тис.грн); с.Гута Боровенська добудова їдальні та спортзалу в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (2200,0 тис. грн.); с.Великий Обзир реконструкція дошкільного навчального закладу під навчальні класи (4700,0 тис.грн.); с.Боровне добудова спортивного залу в ЗОШ І-ІІІ ступенів (1500,0 тис. грн.); с.Сошичне добудова корпусу для учнів початкової ланки з актовою залою в (31,2 млн. грн.); с.Добре добудова 3-х класних кімнат, їдальні, спортзалу в ЗОШ І-ІІІ ступенів (7,6 млн.грн.); с.Піщане (добудова корпусу початкових класів в ЗОШ І-ІІІ ступенів (5,6 млн.грн.); с.Черче добудова корпусу початкової ланки з актовою залою в ЗОШ І-ІІІ ступенів (36,7 млн.грн.); с.Мельники-Мостище реконструкція школи з добудовою 3-х класних кімнат з спортивним залом в загальноосвітній школі І-ІІ ступенів (4,6 млн. грн.), м. Камінь-Каширський (друга черга (оздоровчий комплекс) ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (8,0 млн. грн.), будівництво нового корпусу для учнів початкової ланки із спортзалом в навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1   ім. Євгена Шабліовського (55,8 млн. грн.), заміна віконних блоків у виробничих майстернях ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ» (462,0 тис грн);

   Ківерцівський район

    - капітальний ремонт даху, опалення та заміна вікон спального корпусу на 80 місць будинку-інтернату в с.Тростянець (1330,4 тис.грн.), будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Грем’яче (38607,7 тис.грн.), будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Башлики (113791,3 тис.грн.), добудова з реконструкцією спального корпусу в Липлянській спеціальній ЗОШ-інтернаті (2192,4 тис.грн.);

    Ковельський район

   - реконструкція навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільного навчального закладу с. Вербка Дубівської сільської ради" з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівнцитвом котельні по вул. Ватутіна, 108 в с. Вербка (І черга) (56116,4 тис.грн); с.Любитів, вул.Л.Українки,30 будівниитцво шкільної майстерні (3500 тис.грн.), смт Голоби реконструкція спор-тивного майданчика для міні-футболу в ООЗ «НВК «ЗОШ І-ІІІ ст-гімназія» (1490,0 тис.грн), с.Колодяжне реконструкція ЗОШ (47500,0 тис.грн), с.Старі Кошари реконструкція шатрової покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. (1196,9 тис.грн), с.Сільце реконструкція приміщення Підліської ЗОШ І-ІІ ст.(912,7 тис.грн), с.Підріжжя ремонт шатрової покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. (1400,0 тис.грн), (1360,8 тис.грн), с.Мощена будівництво спортзалу в ЗОШ І-ІІ ст (5000,0 тис.грн), с.Люблинець: будівництво спортивного майданчика для міні-футболу в ОНЗ ЗОШ І-ІІІ ст. (1499,0 тис. грн), реконструкція шатрової покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст (1428,9 тис.грн.), капітальний ремонт фасаду будівлі опорного навчального закладу «Люблинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Люблинецької селищної ради Волинської області» по вул. Незалежності,36 в смт Люблинець Ковельського району (5904,0 тис.грн.), реконструкція їдальні Люб-линецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів-ліцей» по вул. Жовтнева,94 (3700 тис.грн.); капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шкільна, 2а в с.Доротище (1319,4 тис.грн); реконструкція: утеплення фасаду опорного освітнього закладу ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Велицьк (2685,4 тис.грн); реконструкція спортзалу ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Облапи (600,0 тис.грн); реконструкція Бахівської ЗОШ І-ІІІ ст.-філії ОНЗ Дубівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Бахів (600,0 тис.грн.);

      Локачинський район

капітальний ремонт даху та проведення енергоефективних заходів в НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-гімназія» по вул. Миру, 30 в смт Локачі (7964,292 тис.грн.), Затурцівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»: капітальний ремонт покрівлі будівлі (1500,0 тис.грн), будівництво дошкільного відділення (3000,0 тис.грн); будівництво бігових доріжок на території стадіону Затурцівської ЗОШ І-ІІІ ст. (440,0 тис.грн); утеплення фасаду загальноосвітньої школи I-III ст. с.Затурці (3000,0 тис.грн); капітальний ремонт даху в ЗОШ І-ІІ ст. в селі Великий Окорськ (840,0 тис.грн.); будівництво захисної споруди цивільного захисту Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» (3000,0 тис грн.).

Луцький район

   - с.Забороль реконструкція школи (45071,3 тис.грн), будівництво навчальних приміщень ЗОШ І-ІІІ ст. (60000,0 тис.грн), с.Баїв будівництво спортзалу та стадіону, закінчення будівництва ІІ корпусу ЗОШ (20000,0 тис.грн), на дитячій туристичній базі «табір Сонячний Центр туризму, спорту та екскурсій» в с.Гаразджа будівництво спального корпусу №3 (13 512,5 тис.грн), капітальний ремонт покрівель Крупівського навчально-реабілітаційного центру на вул. Центральній, 104 в с.Крупа (1466,7 тис.грн), добудова з реконструкцією спального корпусу Липлянської спеціальної ЗОШ-інтернат на вул.Санаторна,8 в с.Липляни (2192,4 тис.грн.)

Любешівський район

     - с.В’язівне капітальний ремонт котельні школи (585,3 тис.грн.), с.Дольськ капітальний ремонт котельні школи (571,1 тис.грн), реконструкція Гірківської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою класних кімнат, їдальні і спортзалу в с.Гірки по вул. Садовій,8 (24930,4 тис.грн), с.Щитинь реконструкція ЗОШ І-ІІ ст. з добудовою чотирьох класних кімнат, спортзалу та паливної (10800,0 тис.грн), с.Березна Воля реконструкція з добудовою внутрішніх санітарних кімнат ЗОШ І-ІІ ст. (215,7 тис.грн), с.Деревок капітальний ремонт котельні школи (648,9 тис.грн), с.Погулянка капітальний ремонт покрівлі та влаштування санвузлів в приміщенні школи (785,0 тис.грн.), с.Лахвичі реконструкція з добудовою класних кімнат, їдальні та гімнастичного залу ЗОШ І-ІІст. (16680,0 тис.грн), с.Березичі капітальний ремонт котельні школи (639,7 тис.грн), с.Седлище реконструкція з добудовою спортивної зали до існуючої ЗОШ І-ІІІ ст  (5093,3 тис.грн.);

   Любомльський район

   - реконструкція і добудова дизельної під спортзал Головненської спеціальної  загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» (24922,0 тис.грн.), нове будівництво школи на 600 місць в смт Головно (94621,1 тис.грн.), с.Римачі добудова ЗОШ І-ІІІ ст. (19342,7 тис.грн.), с.Полапи капітальний ремон даху (1426,0 тис.грн.), с.Запілля капітальний ремонт даху (300,0 тис.грн), м. Любомль капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. №2, вул. Поштова 16 (1537,9 тис.грн);

    Маневицький район

    - с.Карасин будівництво школи (33140 тис.грн.) с.Бере-жниця реконструкція частини приміщення  ЗОШ І-ІІ ст. з прибудовою спортивного залу (3960 тис.грн), с.Граддя будівництво спортивного залу та класних кімнат  ЗОШ І-ІІ ст. (12261,0 тис.грн.), с.Копилля будівництво адміністративно-службових допоміжних приміщень НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад (1400,0 тис.грн), реконструкція НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ с.Четвертня Дубівської сільської ради» з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні (89275,4 тис.грн), с.Козлиничі капітальний ремонт шатрової покрівлі ЗОШ, с.Розничі реконструкція ЗОШ І-ІІ ступенів–філія опорного закладу навчально-виховного комплексу «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» (4800,0 тис.грн), смт Маневичі капітальний ремонт приміщення загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Андрія Снітка (1500,0 тис.грн.); реконструкція (термомодернізація) навчально-виховного комплексу «Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 гімназія ім. А.П. Бринського» (15060,2 тис.грн.); капітальний  ремонт загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів по вул. Центральна, 46 в с.Рудники (3020,9 тис. грн.), капітальний ремонт даху лабораторії сільськогосподарських машин (1538,3 тис грн), приміщення лабораторії (4205,6 тис грн), частини приміщення гуртожитку 6630,4 тис грн Колківського ВПУ;

     Ратнівський район

   - реконструкція дахів будівель ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2         смт Ратне корпусу № 1, майстерні виробничого навчання (1498,1 тис.грн); корпус № 2; шкільної їдальні; сховища овочів (1497,5 тис.грн),  с.Заброди капітальний ремонт приміщення ЗОШ з впровадженням енергозберігаючих технологій (2885,8 тис.грн), с.Мельники-Річицькі добудова майстерні, спортив-ного залу та дитячого садка до школи (7954,5 тис.грн); смтРатне ЗОШ І-ІІІ ст. №2 будівництво дахів будівель корпусу №1, майстерні виробничого навчання (1498,1 тис.грн), корпус №2, шкільної їдальні, сховища овочів (1497,5 тис.грн), смт Ратне ЗОШ І-ІІІ ст. № 1-гімназія реконструкція даху корпусу №1 (1996,1 тис.грн), корпусу №2 (1991,5 тис.грн),  с.Мельники-Річицькі добудова до школи (7954,5 тис.грн.); нове будівництво дошкільного закладу для НВК «ЗОШ I-II ступеня – дитячий садок» с. Мельники-Річицькі по вул. Шкільна,1 (12272 тис.грн); капітальний ремонт приміщення школи НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня по вул. Набережна, 15 в с.Щедрогір (8500,0 тис.грн.); нове будівництво дитячого садка в смт Заболоття (5000,0 тис.грн), реконструкція приміщення школи НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Гірники (з добудовою 14 класних кімнат, спортивного залу, актового залу, їдальні) по вул. Перемоги, 7 (70000,0 тис.грн);

    Рожищенський район

    - с.Рудка Козинська добудова спортивного залу, будівництво паливної ЗОШ І-ІІ ст. (6007,9 тис.грн), с.Переспа реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. (10000,0 тис.грн), с.Ворончин реконструкція котельні ЗОШ І-ІІ ст. (700,0 тис.грн), с.Крижівка капітальний ремонт котельні школи (339,0 тис.грн.), капітальний ремонт середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Березолуки (5000,0 тис.грн), с.Копачівка реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ст. (1300,0 тис.грн), капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. с.Копачівка (5000,0 тис.грн),  с.Любче реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ст. (1100,0 тис.грн), м.Рожище реконструкція покрівлі корпусу молодших класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 (1106,1 тис.грн), ремонт покрівель ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (848,3 тис.грн.),  №3  (1334,0 тис.грн.); капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Уляники (808 тис.грн); реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Береськ (412 тис.грн.)

     Старовижівський район

    - будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 198 учнів в с.Любохини (коригування) (82943,5 тис.грн);

    Турійський район

    - капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. с.Овлочин (1440,0 тис.грн), с.Купичів (710,0 тис.грн), с.Соловичі (500,0 тис.грн), с.Новий Двір (250,0 тис.грн.), с.Миляновичі (120,0 тис.грн), сіл Дуліби, Маковичі, Дольськ, Мокрець, Новосілки, Обеніжи, Озеряни, Осьмиговичі, Перевали, Тупали (828,0 тис.грн.), нове будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» по вул. Ляшука,4 в смт Луків (25488,3 тис.грн); капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучного покриття Турійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул.Володимирська, 1 в смт Турійськ (20901,6 тис.грн.), капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів імені Ганни Жежко в смт Турійськ (10000,0 тис.грн);

Шацький район

реконструкція з добудовою НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія      смт Шацьк" на вул. 50 років Перемоги (23800.0 тис.грн.), реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с.Піща, вул. Центральна,84 (55429,3 тис.грн);

м.Луцьк

- будівництво нового спортивного комплексу обласної дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Шевченка (35000 тис.грн.), будівництво гуртожитку Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (м. Луцьк) (69900,0 тис.грн.), нове будівництво навісу для палива Волинського ліцею-інтернату Волинської облради по вул. Селищній, 2 (428,0 тис.грн), капітальний ремонт з утепленням фасадів гуртожитку Луцького педагогічного коледжу в м. Луцьку по вул.Глушець, 39 (2970 тис.грн); капітальний ремонт з утепленням фасадів учбових корпусів (І-го, ІІ-го, ІІІ-го) Луцького педагогічного коледжу в м.Луцьку по пр. Волі, 36 (2980,0 тис. грн)

м.Володимир-Волинський реставрація приміщення гімназії (школи) під художню школу по вул. Драгоманова, 11 (12910,0 тис.грн.), реконструкція будівлі з улаштування шатрового даху будівлі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3-ліцей (12000,0 тис.грн.), модернізація та капітальний ремонт плавального басейну школи №5 (1463,9 тис.грн), «Володимир – Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»: капітальний ремонт зблокованих споруд ВКНЗ (120,0 тис.грн), встановлення теплових пунктів у гуртожитку та головному корпусі (420,0 тис.грн), реконструкція системи водопостачання і водовідведення студентського гуртожитку» III черга (660,0 тис.грн);

м.Ковель

- реконструкція навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (18000,0 тис.грн.), реконструкція будівель комунального підприємства «Волинський обласний санаторій матері і дитини Турія» під навчально-оздоровчий комплекс Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (79927,2 тис грн), реконструкція виробничо-технічного корпусу державного навчального закладу «Ковельський ЦПТО» 25980 тис.грн.); капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу державного навчаль-ного закладу «Ковельський ЦПТО» (2300,0 тис. грн); реконструкція електромереж державного навчального закладу «Ковельський ЦПТО» (636,0 тис. грн);

м.Нововолинськ

- капітальний ремонт даху ЗОШ №2  (2000,0 тис.грн.), ремонт частини будівлі ЗОШ №6 (1000,0 тис.грн.), капремонт ЗОШ №2 (3400,0 тис.грн), загальноосвітня школа №9 капітальний ремонт по облаштуванню пришкільної території спеціальної (1450,0 тис.грн), капітальний ремон будівлі (утеплення фасаду) (600,0 тис.грн), реконструкція ІІ поверху відділення легкої промисловості (536,0 тис грн), реконструкція полігону з метою створення нових майстерень (1755,0 тис грн) державного навчального закладу «Нововолинський ЦПТО»;

Очікувані результати:

- поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності;

- поліпшення доступу учнів до отримання якісної освіти;

- зменшення кількості об’єктів, незавершеного будівництва;

- введення в експлуатацію шкіл, зокрема у сільських населених пунктах

Ключові заходи проекту:

 - будівництво, реконструкція (капітальний ремонт) закладів освіти із застосуванням енергоощадних технологій;

 - упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії.

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

141926,6

534689,2

195455,2

872071,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління освіти,  науки та молоді ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Назва проекту:

1.2.1.2. Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням

Цілі проекту:

Формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб.

Інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема комп’ютерного та мультимедійного обладнання та електронних засобів навчального призначення.

Територія, на яку проект матиме вплив:

11 сіл Павлівської сільської ради Іваничівського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1083 чоловік (учасники навчально-виховного процесу)

Стислий опис проекту:

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою, ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням. Необхідність невідкладних заходів із впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти зумовлена сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють розвивати систему накопичення і поширення наукових знань педагогічної спільноти, а також надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів. Ефективне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій забезпечить подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність освіти, підготовку молодого покоління до життя в інформаційному суспільстві

Очікувані результати:

 Реалізація проекту дасть можливість: підвищити рівень якості освіти в Павлівській ОТГ; створити умови для забезпечення рівних можливостей одержання якісної освіти, розширення альтернативних форм її здобуття; підвищити рівень викладання предметів в освітніх закладах сільської ради шляхом використання мультимедійного обладнання і електронних засобів навчального призначення та організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів

Ключові заходи проекту:

 Придбання сучасної комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання. Придбання програмного забезпечення загального та спеціального призначення (ліцензоване або з відкритими кодами). Наповнення веб-ресурсу

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

345,3

853,1

500,0

1698,4

Джерела фінансування:

Державний та обласний фонди регіонального розвитку, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законо-давством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинська обласна державна адміністрація, Павлівська сільська рада, навчальні заклади

Інше:

Співфінансування проекту

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Назва проекту:

1.2.1.3. Придбання шкільних автобусів

Цілі проекту:

Метою проекту є охоплення дітей загальною середньою освітою та забезпечення доступу кожної дитини до якісної шкільної освіти у сільській місцевості

Завдання проекту полягає у покращенні стану матеріально-технічної бази навчальних закладів району для надання послуг з транспортування школярів з віддалених населених пунктів до закладів освіти

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Діти шкільного віку

Стислий опис проекту:

Придбання шкільних автобусів у Ратнівський (2 од.),  Горохівський (1 од.), Камінь-Каширський (2 од.), Ківерцівський (4 од.), Любешівський (1 од.), Старовижівський (1 од.), Шацький (1 од.) райони.

Проект спрямований на розв’язання проблеми організації регулярного, безпечного та безкоштовного підвозу до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, як складової частини виконання чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну  освіту

Очікувані результати:

Виконання проекту дасть змогу забезпечити належну організацію підвозу учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів і додому, покращення освітнього рівня населення, раціональне використання потенціалу педагогічних працівників, оптимізацію освітніх закладів району та ефективне використання бюджетних коштів

Ключові заходи проекту:

Реалізація проекту передбачає:

-          організаційне забезпечення проекту (організація тендерних закупівель);

- впровадження проекту (придбання шкільних автобусів);

- інформаційна кампанія (аналіз результатів реалізації проекту)

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

16632,0

23764,5

10000,0

50396,5

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Райдержадміністрації (відділ освіти, молоді та спорту)

Інше:

Головний індикатор результативності виконання проекту – охоплення дітей загальною середньою освітою у сільській місцевості

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Назва проекту:

1.2.1.4. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів

Цілі проекту:

Покращення надання дошкільних освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення області від 3 до 6 років

Стислий опис проекту:

     Існує попит на поліпшення якості надання освітніх послуг для дошкільнят. Старі приміщення дошкільних навчальних закладів знаходяться в аварійному стані, є необхідність в реконструкції будівель під дошкільні заклади та будівництві нових приміщень дошкільних навчальних закладів для населених пунктів, де є приріст народжуваності, а також у проведенні комплексу заходів з енергозбереження, зокрема:

    Володимир-Волинський район

    - у дитячих садочках в с.Суходоли (520,0 тис.грн.), с.Хобултова (680,0 тис.грн.), с.Хмелівка (4000,0 тис.грн.), с.Березовичі (600,0 тис.грн.);

    Горохівський район

   - капітальний ремонт ДНЗ «Райдуга» в с.Пірванче (5359,0 тис.грн.);

   Іваничівський район

   - с. Топилище реконструкція адмінприміщення під дитячий садочок (3300,0 тис.грн), с.Бужанка будівництво ДНЗ (10000,0 тис.грн.), с.Буяни реконструкція приміщення сільської ради під дитячий садок (7800,0 тис.грн), реконструкція школи та дитячого садка в с.Старосілля (6306,3 тис.грн.), смт Іваничі капітальний ремонт даху головного корпусу навчально - виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназії» (8830,5 тис.грн.), капітальний ремонт «Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Барвінок»» Іваничівської районної ради (5000,0 тис.грн.), смт Іваничі утеплення  зовнішніх стін та перекриття даху ДНЗ «Калинонька» (2500,0 тис.грн.);

Камінь-Каширський район

   - реконструкція дитячого навчального закладу в с.Бузаки (10598,0 тис.грн.); с.Качин реконструкція існуючого приміщення під дошкільний навчальний заклад (4300,0 тис.грн.); с.Залісся будівництво дошкільного навчального закладу (6500,0 тис.грн.); с.Тоболи капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу (900,0 тис. грн.); реконструкція незавершеного будівництва адмінбудинку під дитячий садок в с.Добре (2815,9 тис.грн)

     Ківерцівський район

  - реконструкція приміщення під ДНЗ ясла-садок №3 «Лісова казка» в м.Ківерці (7804,9 тис.грн.), будівництво дошкільного навчального закладу на вулиці Молодіжній в с.Дачне (31320,6 тис.грн);

Ковельський район

   - с.Білин реконструкція ЗОШ під ДНЗ (12500,0 тис.грн.), с.Скулин реконструкція адмінприміщення під ДНЗ (5910,98 тис.грн), с.Уховецьк капремонт шатрової покрівлі, утеплення фасаду та благоустрій території ДНЗ (5000,0 тис.грн),        смт Голоби капремонт ДНЗ по вул.Ткача,26 (1320,4 тис.грн), смт Люблинець утеплення фасаду ДНЗ «Калинонька» (1300,0 тис.грн.), реконструкція басейну в ДНЗ «Калинонька» (5000,0 тис.грн), с.Поворськ реконструкція частини приміщення амбулаторії під ДНЗ (1500,0 тис.грн), капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Сонечко» (1400,0 тис.грн), с.Любитів будівництво дитячого садка (17604,96 тис грн.), с.Воля-Ковельська будівництво ДНЗ (10254,0 тис.грн);

Луцький район

    - нове будівництво дитячого садка на 105 місць в селі с.Крупа (38879,6 тис.грн), с.Торчин будівництво дитячого садка (17449,2 тис.грн); нове будівництво дошкільного навчального закладу с.Зміїнець (60000,0 тис.грн);

     Любешівський район

   - реконструкція адмінприміщення під дошкільний навчальний заклад по вул. Свободи в смт Любешів (7800,0 тис.грн); нове будівництво ДНЗ с. Залаззя (15897 тис.грн);

     Любомльський район

   - реконструкція дитячого садка в смт Головне по вул.Миру,40 (15000,0);

     Ратнівський район

   - смт Ратне будівництво двохповерхового дитячого яслі-садка на вул. Набережній (25803,2 тис.грн.), с.Видраниця: реконструкція дитячого садка (4128,1 тис.грн.), нове будівництво спортивного залу  НВК «ЗОШ I-III ступеня - дитячий садок» по вул. Центральна 19 (9005,0 тис.грн.);  с.Самари ремонт даху дитячого садка (1142,5 тис.грн.),  с.Річиця (1450,0 тис.грн.), с.Кортеліси капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІІ ступеня дитячий садок (347,3 тис.грн.), реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школи І-ІІІ ступеня - дитячий садок» с.Жиричі, вул. Центральна, 100 (21842,1тис.грн), смт Ратне реконструкція дитячого садка №1 (946,0 тис.грн.);

     Рожищенський район

  - капітальний ремонт даху ДНЗ «Казка» с.Мильськ (650,0 тис.грн), реконструкція ДНЗ в с.Залісці (4625,2 тис.грн.), реконструкція з добудовою ДНЗ №1 м.Рожище (10000,0 тис.грн.);

     Старовижівський

   - реконструкція будівлі «Школа мистецтв» під дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» с.Дубечне по вул. Вишнева, 1а (12740,0 тис.грн.); реконструкція дошкільного навчального закладу с.Смолярі (коригування) (7521,7 тис.грн.);

     м.Луцьк

   - будівництво школи і дитсадка в 55 мікрорайоні м. Луцька (коригування) (27819,48 тис.грн.);

     м.Володимир-Волинський

   - капітальний ремонт системи опалення дошкільного навчального закладу №7 «Волиняночка» (1162,7 тис.грн);

    м.Нововолинськ

   - ремонт даху дитячого садочка №4 (1500,0 тис.грн.), капітальний ремонт басейну дитячого садка №9 (600,0 тис.грн.)

Очікувані результати:

Поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності. Створення належних умов для отримання дошкільної освіти. Економія енергоресурсів

Ключові заходи проекту:

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення  їх експертиз.

Завершення будівельних робіт на об’єктах незавершеного будівництва.

Здійснення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) дошкільних закладів освіти та проведення реконструкції, капітального ремонту приміщень під будівлі дитячих садків.

Введення в експлуатацію дошкільних закладів та забезпечення їх функціонування, зокрема у сільській місцевості

Період здійснення:

2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

21755,3

195821,1

107155,9

324732,3

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, обласний бюджет, державний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління освіти, науки та молоді ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.4. Розвиток інтелектуального капіталу та створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

Назва проекту:

1.2.4.1. Створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

Цілі проекту:

-        Сприяння молоді у побудові та реалізації професійної кар’єри, формуванні активної позиції на ринку праці, навчання технології пошуку роботи, навикам самопрезентації, подолання комунікативних бар’єрів. Допомога роботодавцям у пошуках молодих кадрів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

39 тис. студентів та учнів, 2 тис. роботодавців

Стислий опис проекту:

Створення центру кар’єри передбачає виділення у навчальному закладі спеціально облаштованого місця, де студент мав би можливість отримати  інформацію про ситуацію на ринку праці, кадрові потреби роботодавця, оформити вдале резюме, підготуватися до співбесіди із роботодавцем, навчитися пошуку роботи за допомогою різних джерел, у тому числі Інтернету, а найголовніше – зустрітися із тими працедавцями, які чекають на роботу молодих фахівців.

Мета створення центрів кар’єри: сприяння в побудові та реалізації професійної кар’єри студентської молоді, формування активної позиції на ринку праці, навчання технології пошуку роботи та навикам самореалізації, подолання комунікативних бар’єрів.

Центр кар’єри стане місцем знайомства студента і роботодавця. У ньому відбуватимуться ярмарки вакансій, ярмарки кар’єри, семінари, тренінги, профдіагностика.

За сприяння Волинської обласної служби зайнятості створено та функціонують 32 центри кар’єри при вищих та професійно-технічних навчальних закладах Волині. З січня 2018 року в рамках функціонування центрів кар’єри при вищих та професійно-технічних навчальних закладах проведено 319 заходів для 12577 учнів ПНТЗ та студентів ВНЗ. Протягом січня-вересня 2019 року проведено 230 заходів, в яких взяли участь 7383 студенти, педагоги, роботодавці, соціальні партнери. Заходи відбуваються у вигляді ярмарок кар’єри, ярмарок вакансій, презентацій роботодавців, економічних екскурсій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, професійних консультацій, консультування з використанням тестових методик, робочих зустрічей з партнерами тощо.

Очікувані результати:

-                   Завершення створення Центрів кар’єри у всіх вищих та професійно-технічних навчальних закладах області;

-                   підготовлення випускників навчальних закладів у цих центрах до пошуку роботи (підготовка резюме, ведення співбесіди з роботодавцем, набуття додаткових навичок і знань, необхідних роботодавцю і т. д.);

-                   працевлаштування на перше робоче місце випускників;

-                   забезпечення роботодавців молодими працівниками;

-                   навчання випускників центрів прийомів та правил поведінки, за допомогою яких можна полегшити процес адаптації на робочому місці;

-          зменшення чисельності випускників ВНЗ та ПТНЗ, які звернулись за послугами до центрів зайнятості

Ключові заходи проекту:

- облаштування місця для центру кар’єри у навчальному закладі;

- забезпечення центру матеріально-технічними засобами: комп’ютер, меблі (столи, стільці), стендове обладнання, поліграфічна продукція;

- виділення штатної одиниці у навчальному закладі, якій будуть надані функції забезпечення діяльності центру кар’єри;

- організація інформаційних, консультаційних семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій щодо пошуку роботи, ярмарків кар’єри, економічних екскурсій на підприємства, днів відкритих дверей центру зайнятості, презентацій роботодавця

Період здійснення:

 2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

7,0

 

8,0

9,0

24,0

Джерела фінансування:

Навчальні заклади, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Вищі та професійно-технічні навчальні заклади області, Волинський обласний центр зайнятості

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.4. Розвиток інтелектуального капіталу та створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

Назва проекту:

1.2.4.2. Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і Луцького транскордонних регіонів

Цілі проекту:

Посилення співпраці між Люблінським і Луцьким регіонами, підвищення ефективності перевірок на кордонах шляхом посилення компетентності та кваліфікації працівників польсько-українських прикордонних та митних служб, а також отримання та поширення комплексної інформації в галузі управління кордонами

Територія, на яку проект матиме вплив:

Люблінське воєводство, Республіка Польща

Волинська область, Україна

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ

Луцький національний технічний університет

Стислий опис проекту:

Метою спільного польсько-українського проекту є  підтримка процесів безпеки та врегулювання криз з обох сторін кордону. Через геополітичне положення України та Польщі, обидві країни стикаються з проблемами в галузі безпеки та управління кризовими ситуаціями. Тому заплановано організувати та провести післядипломне навчання в цій галузі. Організація 2-х конференцій та публікація 3-х посібників дозволять провести промо-кампанію проблемних аспектів в даній сфері. Це буде позитивно впливати на транскордонні установи в Польщі та Україні, університети, а також суспільство по обидві сторони кордону. Реалізація проекту безпосередньо пов'язана з необхідністю співпраці між установами обох сторін. Взаємне усвідомлення проблем, обмін знаннями, досвідом та взаємна підтримка позитивно вплине на результати запланованих заходів.

Очікувані результати:

Вплив від реалізації проекту буде по обидва боки кордону через підвищення компетенції осіб, які беруть участь у проекті, працівників прикордонних служб. Буде проведено навчання кількох сотень людей та післядипломне навчання, яке дасть можливість професійному вдосконаленню працівників, через спільні дослідження буде забезпечено академічну співпрацю. Очікується покращення надання послуг при перетині кордону. Будуть вдосконалені знання та підготовка  працівників у сфері державної безпеки, а також посилена співпраця партнерів.

Ключові заходи проекту:

Тренінги для міжособистісних та соціальних навичок

Післядипломне навчання в сфері безпеки та кризисного менеджменту. Опитування. Промо-кампанія

Період здійснення:

 2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

127,5

475,3

320,0

922,8

Джерела фінансування:

Європейський інструмент партнерства Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2020

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Учасниками проекту є 310 співробітників прикордонної та митної служб

Інше:

Ковальчук Олена Сергіївна

pbu.cooperation@gmail.com

тел./факс 0332 746-103 / 0996283712

 

 

Номер і назва завдання

1.2.5. Підтримка обдарованої молоді

Назва проекту

1.2.5.1. Урбан бібліотека-студія  «ДіМ»

Цілі проекту

Створення всевікової бібліотеки-студії «ДіМ» (дорослі і малята) на базі центральної  бібліотеки для дітей.

Зробити бібліотеку:

- місцем інформаційного «завантаження» з різних джерел (книг, електронних носіїв, мультимедійних засобів) для всіх мешканців міста;

- майданчиком для творчого розвитку дітей та молоді в різноманітних студіях, гуртках, класах;

- територією спілкування для відвідувачів різного віку, соціального та життєвого статусу, людей з особливими потребами тощо;

- безкоштовним, безпечним, сімейним, інтелектуальним «домом» для розвитку громади;

- відкритою для дітей з малозабезпечених сімей, дітей з фізичними обмеженнями, дітей із сімей переселенців, які  прагнуть творчо і інтелектуально розвиватись, психологічно розвантажуватись

Територія, на яку  проект матиме вплив

м.Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів  вигод

Населення міста Луцька, гості міста – понад 217 тис. чол.

Стислий опис проекту

Бібліотека –студія міститиме у своєму просторі:

- книжкову залу для дітей і дорослих (спільне відвідування дітей і батьків буде корисним для загального порозуміння  поколінь);

- територію нової періодики (сьогодні втрачена традиція отримувати журнали і газету на домашню адресу);

- простір для Інтернет-спільноти (на заміну віртуальній домашній одинокості) та отримання нових інформаційних послуг необхідних для вирішення соціальних,  правових, навчальних питань;

- творчу територію для занять дітей та дорослих в студіях, гуртках, школах;

- ігрове поле (від найменших дітей і до сімейних розваг і відпочинку);

- відеопростір – міні кінозал для перегляду кінопродуктів для різноманітної аудиторії, відродження традиції сімейного перегляду фільмів;

- зал для інтелектуальних, творчих зустрічей, презентацій, дискусій, лекцій, конференцій, занять, тренінгів для активних громадян

Модернізована бібліотека надасть користувачам безліч сучасних можливостей для інтелектуального відпочинку, саморозвитку, творчого вдосконалення та задоволення інформаційних потреб кожного із родини

Очікувані результати

Реалізація проекту приверне велику увагу громадськості, бо в нашому місті, області в цілому, подібного прецеденту, кардинального перетворення бібліотеки ще не було. Це безперечно викличе інтерес до бібліотек загалом.  «Бібліотека-ДіМ» стане більш привабливим закладом ніж теперішня бібліотека, що позитивно вплине на формування соціального іміджу міста та стане прикладом до модернізації інших бібліотек міста та області

Соціальні показники:

- «Бібліотека-ДіМ» стане безкоштовним простором, що важливо для жителів у скрутному фінансовому становищі, дітей з малозабезпечених сімей;

- відкриється територія для сімейного відвідування, що зміцнить сімейні традиції і створить атмосферу родинних свят;

- бібліотека матиме універсальний фонд для дорослих та дітей, що дасть можливість популяризувати читання при спільному  відвідуванні;

- відкриття гуртків, студій, шкіл при бібліотеці стануть ще одним центром творчого розвитку дітей і дорослих;

- відкриття першого міні-кінозалу при бібліотеці відновить традицію спільних переглядів документальних та художніх фільмів для всіх категорій  жителів міста;

-«Бібліотека-ДіМ» надаватиме соціальну послугу «Бібліоняня», зможе відкрити бібліотеку для корисного, безпечного відвідування дітьми спільно з батьками, як альтернативу дошкільним закладам

Окрім того, діти із сімей переселенців зможуть швидше адаптуватись в міському соціумі, отримати нових друзів. Батьки будуть мати можливість за певний час проведений у книгозбірні їх дітей, вирішити побутові та життєві питання

Молодь, діти, дорослі зможуть проявити свої здібності в малюванні, творчих заняттях, що покращить їх  психологічний і моральний стан, що особливо актуально для дітей із сімей переселенців та  учасників АТО

Ключові заходи проекту

      Даний проект передбачає переобладнання в сучасну  бібліотеку приміщення центральної бібліотеки для дітей

- заміна вікон на металопластикові (7  шт);

- встановлення нових дверей запасного виходу;

- утеплення фасаду;

- реконструкція та ремонтні роботи внутрішніх стін, підлоги та стелі;

- заміна існуючих внутрішніх електромереж та системи опалення відповідно до заявлених потужностей;

- облаштування  вентиляційних систем очищення повітря;

- облаштування літньої тераси для створення читального залу на відкритому повітрі;

- ремонт сходів та переобладнання наявного пандусу згідно існуючих технічних вимог;

- придбання техніки та обладнання;

- зміна інтер`єру і перепланування деяких приміщень (для розділення приміщення на зони різного призначення, створення комфортних умов для проведення в бібліотеці круглих столів, семінарів, конференцій, зустрічей, майстер-класів;

- забезпечення сучасними меблями та бібліотечним інвентарем;

- облаштування книгосховища мобільними пересувними стелажами, що дозволить вивільнити площу, та захистить книги від запилення;

- креативне оформлення фасаду і приміщень;

- оснащення бібліотеки мультимедійною та комп’ютерною технікою, LЕD-панеллю, LCD-монітором тощо

Період здійснення

2018-2019 роки

Орієнтовна вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

786,9

2825,1

-

3612,0

Джерела фінансування

Міський бюджет, грантові кошти, фінансова підтримка бізнесу

Ключові потенційні учасники  реалізації проекту

Департамент культури Луцької міської ради, громадські, молодіжні організації, творчі, мистецькі об’єднання, дитячі творчі колективи, дошкільні заклади, школи вищі учбові заклади,  державні установи

Інше:

Бібліотека може запропонувати нові послуги для родинного відпочинку:

- видача інтелектуальних настільних ігор додому;

- видача кіно ресурсів та запис на електронний носій ліцензованих фільмів і розвиваючих програм;

- навчання для батьків та дітей користуванню  Інтернет - ресурсами;

- заняття в нових творчих студіях та майстернях;

- заняття та тренінги з психологами, педагогами, соціальними працівниками;

- проведення цікавих  святкових родинних свят, конкурсів, зустрічей;

- кіноперегляди художніх, документальних навчальних  фільмів та мультфільмів для найменших читачів-дітей;

- навчально-пізнавальні уроки по вивченню іноземних мов

Родини, які  зможуть користуються безкоштовними послугами  центру корисного дозвілля бібліотеки, значно зекономлять свої бюджети

Відвідувачі бібліотеки-студії матимуть можливість в легкій та цікавій формі вдосконалити свій рівень володіння  іноземними мовами, покращити комунікаційні навики, познайомитися із найкращими зразками світової дитячої літератури, а сам процес читання буде веселим та захоплюючим

Центральна бібліотека для дітей стане першою і єдиною у місті моделлю нової сучасної бібліотеки з відкритим простором для інтелектуального, інформаційного та творчого розвитку  громади міста

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.5. Підтримка обдарованої молоді

Назва проекту:

1.2.5.2. Формування національної інтелектуальної еліти

Цілі проекту:

Виявлення, відбір, соціально-педагогічна підтримка обдарованих учнів - один з найважливіших напрямів державної політики, орієнтованої на створення умов та можливостей для успішної соціалізації та ефективної самореалізації учнівської молоді, для розвитку її потенціалу в інтересах держави, на забезпечення її конкурентоспроможності та зміцнення національної безпеки

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Учні закладів загальної середньої освіти, які проживають на території області

Стислий опис проекту:

Головним стратегічним ресурсом, який забезпечить майбутні успіхи нашої держави є її інтелектуальний потенціал

 Дія проекту спрямована на удосконалення та розвиток системи виявлення і відбору обдарованих дітей та надання їм соціально-педагогічної підтримки; створення умов для самореалізації школярів, удосконалення механізму заохочень та підтримки талановитих дітей та їх наставників як на рівні районів, міст, об’єднаних територіальних громад, так і області

Очікувані результати:

Удосконалення системи виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку

Забезпечення соціально-педагогічного супроводу талановитих дітей

Упровадження сучасних технологій роботи з обдарованою учнівською молоддю

Посилення соціального захисту талановитої учнівської молоді

Ключові заходи проекту:

1. Забезпечення проведення всеукраїнських олімпіад (у т.ч. Інтернет-олімпіад), конкурсів, турнірів

2. Організація літніх профільних шкіл для обдарованих дітей, участь у всеукраїнських та міжнародних школах юних науковців

3. Підготовка педагогів до роботи з обдарованою учнівською молоддю в закладах освіти та літніх тематичних, мовних, оздоровчих таборах шляхом впровадження STEM-освіти

4. Відзначення учнівських і педагогічних колективів на обласному святі «Творча обдарованість», призначення і виплата відповідних стипендій та грошових винагород учням і педагогічним працівникам, відзначення цінними подарунками колективів закладів, які досягли високих результатів у роботі з талановитою молоддю

Період здійснення:

2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

915,3

943,3

984,1

2842,7

Джерела фінансування:

Кошти місцевих бюджетів, кошти освітніх субвенцій, в т.ч. цільових, інші джерела, не заборонені законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні, міські ради, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Волинська обласна Мала академія наук

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.5. Підтримка обдарованої молоді

Назва проекту:

1.2.5.3.Безпечне дитинство

Цілі проекту:

Створення безпечного середовища життєдіяльності дітей прикордонних регіонів Білорусі та України.

Формування у дітей прикордонних регіонів Білорусі та України системи знань і умінь в питаннях забезпечення безпеки життєдіяльності

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область, Брестська область Республіки Білорусь

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Волинської та Брестської області

Стислий опис проекту:

Проект спрямований на розширення можливостей закладів дошкільної освіти прикордонних регіонів Білорусі та України в організації навчання і формування у дітей системи початкових знань і умінь в питаннях забезпечення безпеки свого життя. Пропонується навчання основам безпеки життєдіяльності в дошкільних установах побудувати на нерегламентованих видах дитячої діяльності, Заходи активного відпочинку і ін.

Проект передбачає роботу з трьома віковими групами. Для дошкільнят будуть розроблені тематичні настільні ігри, навчальні наочні посібники та інші матеріали з тематики ОБЖ. Це дозволить частину часу, відведеного на ігри і творчість дітей в закладах дошкільної освіти (нерегламентовані види дитячої діяльності), присвятити тематиці ОБЖ. Частина створених в проекті матеріалів буде даватися дітям додому, щоб з ними працювали батьки і старші брати і сестри.

Другий віковою групою є учні 4-7 класів шкіл, які будуть залучені до проведення міжнародного творчого конкурсу з ОБЖ, де в різних номінаціях. Вони зможуть продемонструвати свої творчі здібності.

Третя вікова група - студенти вищих навчальних закладів. Планується проведення конкурсу методичних розробок, спрямованих на впровадження інноваційних педагогічних технологій в процес навчання ОБЖ.

В кінці проекту партнери підпишуть з Управліннями освіти спільну Угода про впровадження матеріалів, розроблених і апробованих в ході проекту, в освітній процес системи освіти. Це дозволить забезпечити стійкість результатів проекту після його закінчення.

Очікувані результати:

Навчальні видання (7600 екз), підготовлені 5 програм і сценаріїв тематичних зустрічей і заходів.

1 творчий конкурс, участь у творчому вечорі «Все про Безпеку - вустами дітей»та Міжнародного пленері.

Навчально-методичний центр з проблем ОБЖ в Луцьку,

Спільна угода про впровадження результатів проекту

2 робочих зустрічі і конференції

Візуалізаційні матеріали з лого програми і проекту (5 видів).

Ключові заходи проекту:

1. Підготовка і видання навчальних видань. 2. Підготовка і проведення конкурсів, присвячених проблематиці ОБЖ. 3. Створення Навчально-методичних центрів. 4. Підписання угоди про впровадження результатів проекту. 5. Проведення циклу тематичних зустрічей в установах освіти. 6. Проведення міжнародного зльоту-пленеру. 7. Організація і проведення творчого вечора «Все про Безпеки - вустами дітей». 8. Управління проектом. 9. Проведення кампанії по візуалізації проекту.

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1385,3

-

-

1385,3

Джерела фінансування:

90% - Європейським Союзом по Програмі територіального співробітництва «Білорусь-Україна», 10% - власні кошти реципієнта

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Брестське обласне Управління МНС Республіки Білорусь, Волинська обласна організація Добровільного пожежного товариства України, Управління ДСНС України у Волинській області, Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА, Управління освіти Луцького міськвиконкому

Інше:

Загородній Григорій, тел./факс: 0332 723230

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.6. Створення Волинського університету третього віку (ВУТВ) в кожному районі та сприяння підвищенню якості життя людей поважного віку

Назва проекту

1.2.6.1. Волинський університет третього віку (ВУТВ)

Цілі проекту

Здійснити розвиток, накопичення та управління людським капіталом через розповсюдження освіти впродовж життя, включення людей поважного віку до соціальних систем неформальної освіти в кожному районі області

Провести кампанію з підвищення свідомості суспільства та академічної спільноти щодо освіти третього віку

Забезпечити рівний доступ до освіти та сприяння обміну досвідом та знаннями між поколіннями

Впровадити в кожному районі області для людей поважного віку 50+:

- Програму оздоровлення населення області «Здоровий спосіб життя - активне довголіття»

- Програму соціального туризму Україною і у країни ЄС

- Програму працевлаштування людей поважного віку в контексті розвитку «срібної» економіки і соціального підприємництва

Територія, на яку проект матиме вплив

Україна, Волинь, Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

150 осіб в кожному районі

Стислий опис проекту

При Волинському інституті економіки та менеджменту створено Центр освіти третього віку (ЦОТВ), який передбачає навчання та дозвілля мешканців Волинського регіону, зокрема лучан, віку 55+

Навчання відбувається на 6-ти курсах: Інформаційно-комп’ютерні технології, Іноземна мова, Здоровий спосіб життя, Вікова психологія, Соціально-правовий та Культурно-мистецький

Діяльність ЦОТВ передбачає не лише освітні курси, а й організацію клубних осередків та спільні інтегровані проекти з НГО та іншими зацікавленими особами

Досвід ЦОТВ потрібно поширити на райони області:

Очікувані  результати

Створення на базі Бібліотек, Будинку культури (Клубу):

•      філіалів Університету третього віку; клубів за інтересами, навчальних центрів, центрів дозвілля тощо.

Співпраця з місцевою владою та громадою (недержавні організації, місцевий бізнес) задля поширення освіти третього віку.

Створення веб-платформи для розповсюдження набутого досвіду та практики освіти третього віку

Ключові заходи проекту

Серія круглих столів «Освіта третього віку: європейський досвід та українські реалії»;

Серія круглих столів «Срібна економіка: виклики та перспективи»

Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров’я»

Фестиваль Арт психології “Inspira”

Період здійснення

2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Разом

96,0

0

200,0

296,0

Джерела фінансування

Місцеві бюджети, кошти територіальних центрів, спонсорські кошти.

Ключові потенційні учасники проекту

Центр освіти третього віку ВІЕМ,

ГО «Центр освіти «Університет третього віку»

Асоціація Університетів третього віку «Клепсидра»

Інше

Оксана Степанюк 0506780690

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.8. Відкриття інклюзивно-ресурсних центрів для організації в закладах освіти інклюзивного навчання

Назва проекту:

1.2.8.1. Відкриття інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреб дитячого населення для організації в закладах освіти інклюзивного навчання  (далі – ІРЦ)

Цілі проекту:

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти за місцем проживання шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та здійснення системного кваліфікованого супроводження

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Діти віком від 2 до 18 років, які проживають на території області  (крім вихованців закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, учнів спеціальних закладів освіти)

Стислий опис проекту:

Питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами є одним із пріоритетів  галузі. Дієвими осередками, що забезпечать на місцях    реалізацію прав і задоволення потреб таких осіб у сфері освіти на всіх рівнях,  мають стати інклюзивно-ресурсні  центри.  Зокрема, діяльність ІРЦ передбачає: проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини; надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у  закладах освіти (не відвідують заклади), та не отримують відповідної допомоги; ведення реєстрів дітей, а також  закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами та ін. 

Очікувані результати:

Створення у районах, містах, ОТГ мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреб дитячого населення, що дасть можливість забезпечити якісні освітні послуги та системне кваліфіковане супроводження дітей з особливими освітніми потребами за місцем проживання, в тому числі надання фахівцями ІРЦ корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах, навчаються в інклюзивних класах, методичну підтримку педагогічних працівників, що працюють у таких класах (групах), та батьків дітей

Ключові заходи проекту:

1. Облаштування доступності й універсального дизайну приміщень ІРЦ відповідно до вимог  Державних санітарних   та будівельних норм і правил, у тому числі: приймалень, кімнат для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги, проведення групових занять, вчителя-логопеда, занять з лікувальної фізкультури, кабінетів фахівців центру тощо.

2. Забезпечення ІРЦ відповідним обладнанням для роботи, зокрема проведення комплексної оцінки, корекційно-розвиткових занять, матеріально-технічними засобами, меблями.

3. Кадрове забезпечення центрів з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами, введення, у разі потреби, додаткових штатних одиниць, залучення необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічної допомоги

Період здійснення:

2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

11216,7

14349,4

-

25566,1

Джерела фінансування:

Кошти місцевих бюджетів, кошти освітніх субвенцій, в т.ч. цільових, інші джерела, не заборонені законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні, міські ради, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації,  Волинський обласний центр з підтримки інклюзивної освіти, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Інше:

 

 

Проектні картки напряму 1.3. Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення

 

Номер і назва завдання:

1.3.1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та підвищення рівня якості надання медичної допомоги на первинному рівні

Назва проекту:

1.3.1.1. Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області 2015 – 2019

Будівництво амбулаторій ЗПСМ, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в рамках впровадження «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» в рамках проекту Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

Цілі проекту:

Підвищення якості надання медичної допомоги при хворобах системи кровообігу та доступності медичних послуг для пацієнтів з хворобами системи кровообігу (ХСК)

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення області, 1041 тис осіб

Стислий опис проекту:

Вжиття заходів щодо покращення якості та доступності медичної допомоги пацієнтам з хворобами системи кровообігу, зниження рівня інвалідизації та смертності від хвороб системи кровообігу

Очікувані результати:

-           Проведення навчання 1335 медичних працівників;

-         - проведення 7 інформаційних кампаній різних типів; підготовлення звіту з рекомендаціями щодо покращення подальшого розгортання інформаційних кампаній;

-         - створення електронного реєстру осіб з високим ризиком ХСК;

-         - реконструкція та капремонт 86 ФАПів та створення амбулаторії первинної медико-соціальної допомоги (ПМСД);

-         - ефективна верифікація індивідуального серцево-судинного ризику населення, відбір пацієнтів для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях

Ключові заходи проекту:

    Забезпечення чіткого обсягу послуг та розподіл пацієнтів за рівнями допомоги;

-                   проведення пілотування системи інформування щодо профілактики ХСК;

-                   проведення пілотування електронного реєстру осіб з високим ризиком ХСК ;

-                   збільшення обсягу медичних послуг щодо ХСК на рівні ПМСД.

-                   розширення доступу до послуг у закладах ПМСД та до мобільних послуг ПМСД;

-                   розширення доступу до вторинної ланки медичної допомоги щодо ХСК;

-                   розширення доступу до лікування ХСК на третинному рівні    

Період здійснення:

2018 – 2019 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

420261,9

371936,8

-

792198,7

Джерела фінансування:

Кошти Світового Банку, місцевих бюджетів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління охорони здоров’я ОДА, управління капітального будівництва ОДА, райдержадміністрації, виконкоми міських рад

Інше:

Проект діє до 2019 року включно

 

 

Номер і назва завдання

1.3.2. Підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях

Назва проекту

 1.3.2.1. Створення сприятливих та комфортних умов для надання медичних послуг

Цілі проекту

- Наближення стандартів надання медичної допомоги до Європейського рівня;

- покращення матеріально-технічної бази, створення сприятливих та комфортних умов для надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, підвищення доступу жителів, зокрема сільських населених пунктів, до якісних послуг цих закладів, поліпшення їх матеріально-технічного стану закладів;

- зменшення рівня захворюваності

Територія на яку проект матиме вплив

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі районів та міст області

Стислий опис проекту

Завершення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) закладів охорони здоров’я, розпочатих у минулих роках. Реконструкція та переоснащення існуючих закладів, зокрема із придбання новітнього обладнання та медичних пристроїв для поліпшення діагностики лікування, запровадження енергоощадних технологій для дотримання належного температурного режиму у приміщеннях, упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії:

Володимир-Волинський район

капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Овадне (1300,0 тис.грн.); покращення якості медичної допомоги (8500,0 тис.грн)

Горохівський район

капітальний ремон амбулаторій смт Мар'янівка (5500,0 тис.грн.) та с.Сенкевичівка (4300,0 тис.грн.); капітальний ремонт будівель головного і адміністративного корпусів Горохівського психоневрологічного інтернату (реновація) (5748,5 тис.грн.)

 Іваничівський район

капітальний ремонт ЦРЛ - блок А в смт Іваничі (32000,0 тис.грн.)

Камінь-Каширський район

реконструкція та переоснащення закладів: Нуйнівського, Бузаківського, Воєгощанського, Раковоліського ФАПів, Полицівської АЗПСМ, забезпечення Камінь-Каширської ЦРЛ лікарським обладнанням, придбання санітарного транспорту (23800,0 тис.грн.)

Ківерцівський район

реконструкція приміщення їдальні Ківерцівського медичного коледжу під гуртожиток в м.Ківерці (1679,8 тис.грн)

Ковельський район

капітальний ремонт: Дубівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Першотравнева, 11а в с.Дубове (700 тис.грн.); шатрової покрівлі лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Уховецьк (580,0 тис.грн.)

Локачинський район

капітальний ремонт даху та проведення енергоефективних заходів в Локачинській центральній районній лікарні (11463,10 тис.грн.)

Луцький район

реконструкція будівлі оздоровчого комплексу під учбово-лабораторний корпус Луцького базового медичного коледжу (11860,6 тис.грн), с.Ліпіни Луцька ЦРЛ (фізіотерапевтичного відділення – 1450,0 тис.грн.; харчоблоку – 950,0 тис.грн., території – 500,0 тис.грн),  реконструкція ФАПів в амбулаторію в с.Воротнів і с.Білосток (1300,0 тис.грн.), с.Воротнів ремонт ФАПу (500,0 тис.грн.)

Любомльський район   

будівництво інфекційного корпусу Любомльської центральної районної лікарні (60000,0 тис.грн.), капітальний ремонт стаціонарно-лікувального відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян та інвалідів району в с.Гуща (5778,0 тис.грн.)

Маневицький район

створення реабілітаційного відділення в Маневицькій центральній районній лікарні для учасників бойових дій та дітей з особливими потребами (3000 тис.грн); реконструкція службових приміщень під житло в Маневицькій центральній районній лікарні (300,0 тис.грн), частини господарського корпусу (морг) (375,1 тис.грн.), оснащення цифровим флюорографом (3000,0 тис.грн.), цифровим мамографом (1200,0 тис.грн.), капітальний ремонт покрівлі медичного складу в с.Оконськ (1344 тис.грн.), реконструкція приміщень першого поверху адміністративної будівлі під Рудниківську АЗПСМ по вул.Центральна 44, в с.Рудники (2700,0 тис.грн), реконструкція колишньої будівлі загальної школи I-III ступенів під Красновільську АЗПСМ по вул.Шкільна 8, в с.Красноволя (3900,0 тис.грн.), реконструкція приміщення будівлі кухні та складського приміщення колишнього дитячого садка №2 під Маневицьку міську АЗПСМ по вул. 1-го Травня 11/2-3, смт Маневичі (1100,0 тис.грн.)

Ратнівський район

в с.Заболоття ремонт даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини (404,2 тис.грн), с.Кортеліси ремонт покрівлі  амбулаторії загальної практики сімейної медицини (613,6 тис.грн.), смт Ратне капітальний ремонт центральної районної лікарні (20821,4 тис.грн), придбання томографа (7700,0 тис.грн.)

Рожищенський район

капітальний ремонт відділення денного стаціонару КЗ «Рожищенський районний ЦПМСД» (250,0 тис.грн), приміщення Рожищенської  центральної районної лікарні під хірургічний блок (300,0 тис.грн.)

перекриття даху Турійської центральної районної лікарні (8000,0 тис.грн.)

Шацький район

реконструкція лікувального корпусу № 4 з розширенням (добудова басейну, спортзалу та перехідної галереї) Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» в с. Гаївка (13382,3 тис.грн)

м.Луцьк

капітальний ремонт Волинського обласного наркологічного диспансеру, наркологічного відділення (1498,4 тис.грн.), поліклінічного відділення (1499,8 тис.грн.), обласного територіального медичного протитуберкульозного об'єднання по вул.Львівській (17975,4 тис.грн.), даху головного корпусу ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни»  (2441,4 тис.грн), господарського корпусу під адміністративно-лабораторний корпус обласного бюро судово-медичної експертизи (15227,6 тис.грн), капітальний ремонт з термореновацією будівель корпусів лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний медичний центр онкології» на вул. Тімірязєва,1 (15271,4 тис.грн), акушерсько-гінекологічного корпусу Волинського обласного перинатального центру в м.Луцьку на пр.Відродження, 30 (59817,3 тис.грн.); створення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини на вул. Дубнівській та Володимирській (7500 тис.грн.)

Будівництво амбулаторій ЗПСМ, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (149002,2 тис.грн).

Капітальний ремонт медичних закладів м.Нововолинськ, Поромівська та Литовежська об΄єднані територіальні громади (23228,9 тис. грн)

Очікувані результати

- зниження показників захворюваності;

- підвищення рівня діагностики захворюваності;

- зменшення кількості закладів охорони здоров’я незавершено-го будівництва;

- поліпшення матеріально-технічного стану об’єктів охорони здоров’я комунальної власності

Ключові заходи проекту

- Завершення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів охорони здоров’я, у тому числі розпочатих у минулих роках;

-  упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії на об’єктах охорони здоров’я;

- монтаж необхідного новітнього медичного обладнання  та медичних пристроїв

Період здійснення

2018 – 2020 роки

Орієнтовна вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

30662,2

294914,3

30633,6

356210,1

Джерела фінансування

Державний бюджет, місцеві бюджети, залучені кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Управління охорони здоров’я ОДА, райдержадміністрації, сільські та селищні ради 

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.4. Зниження передчасної смертності населення, у тому числі за рахунок упровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань

Назва проекту:

1.3.4.1. Популяризація здорового способу життя

Цілі проекту:

Популяризація здорового способу життя. Зміцнення здоров’я населення шляхом заняття фізичною культурою та спортом

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі області

Стислий опис проекту:

Будівництво стадіону в с.Овадне Володимир-Волинського району (470,0 тис.грн.), за здоров’ям - на сучасний спортивний майданчик смт.Іваничі (1400 тис.грн) будівництво нового 50-ти метрового басейну на території Жидичинської об’єднаної територіальної громади Ківерцівського району (450000 тис. грн.); будівництво адмінбудівлі стадіону та трибун в смт Люблинець (5534,3 тис.грн), реконструкція стадіону "Дружба" смт Голоби (3212,5 тис.грн.) Ковельського району, реконструкція підтрибунних приміщень та капітальний ремонт спортивних споруд стадіону «Локомотив» м. Ковель (80000 тис.грн) будівництво міні-футбольного поля  з майданчиками в с.Рованці (7000,0 тис.грн), влаштування резинового покриття на бігових доріжках спорткомплексу в с.Боратин (5000,0 тис.грн.), будівництво багатофункціонального Палацу спорту для ігрових видів спорту на території Боратинської об’єднаної територіальної громади Луцького району (380000 тис.грн); будівництво футбольного поля із штучним покриттям в с.Підгайці (6150,0 тис.грн.), нове будівництво спортивного комплексу в смт Торчин (25582,9 тис.грн) Луцького району, реконструкція спортивного комплексу КЗ ОДЮСШ «Колос» вул. Писаревського, 3, м. Луцьк  (2520 тис.грн); будівництво спортмайданчиків з штучним покриттям в м.Рожище вул.Гагаріна, 40 (7260,9 тис.грн.), будівництво спорткомплексу по вул.Незалежності, 39 в смт Любешів (20819,5 тис.грн.), будівництво футбольного поля із штучним покриттям в с.Павлівка Іваничівського району (1500,0 тис.грн), реконструкція сільського стадіону с.Смідин по вул.Миру (3000,0 тис.грн.) Старовижівського району, будівництво футбольного поля із штучним покриттям в с.Осівці (6200,0 тис.грн.), облаштування Гута-Боровенського спортивно-оздоровчого комплексу ім. М.Самка (1600,0 тис.грн.) Камінь-Каширського району, будівництво спортивного комплексу в смт Любешів (19500 тис.грн); нове будівництво спортивного комплексу в с.Вишнів (16230,0 тис.грн.) Любомльського району; будівництво спортивного комплексу в м. Любомль (25000 тис. грн.); будівництво реабілітаційно-спортивної бази паралімпійської підготовки з цілорічним перебуванням «Паралімпієць» с. Пульмо, Шацького району (42000 тис.грн);

реконструкція бази для веслування на байдарках і каное Шацької ДЮСШ, смт Шацьк (2000 тис. грн.).

Будівництво п’яти футбольних полів за бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» (7500 тис.грн).

Будівництво семи мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2019 році (9828 тис.грн).

Передбачено облаштування  волейбольного та баскетбольного майданчиків, вкладання бруківки, реконструкція існуючих трибун та встановлення додаткових, облаштування автопарковки; заходи по благоустрою території

Очікувані результати:

Підвищення масовості серед населення до занять фізичною культурою та спортом. Покращення спортивних результатів вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Ключові заходи проекту:

-                   розроблення проектно-кошторисної документації;

-                   проведення робіт з реконструкції футбольного поля та облаштування глядацьких трибун;

-                   введення об’єкта в експлуатацію

Стадіон «Дружба»: обгородження меж стадіону,  облаштування трибуни  для глядачів та адміністративного будинку

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього:

14228,8

26213,5

1025702,0

1066144,3

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет, залучені кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Люблинецька селищна рада, Голобська селищна рада, Гуто-Боровенська сільська рада (ОТГ), Ковельська райдержадміністрація

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.4. Зниження передчасної смертності населення, у тому числі за рахунок упровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань

Назва проекту:

1.3.4.2. Ефективна координація рятувальних заходів в Остроленцько-Сєдлєцькому субрегіоні та Волинській області

Цілі проекту:

Удосконалення координації рятувальних дій шляхом модернізації інтегрованої станції управління. Покращення можливостей пожежної служби шляхом проведення спеціалізованої підготовки у створених навчальних комплексах. Підвищення можливостей пожежної служби шляхом забезпечення сучасного рятувального обладнання та пожежних машин.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Польща – Мазовецьке воєводство Седлецький повіт,

Україна – Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

У рамках проєкту будуть безпосередньо залучені 4 суб'єкти: Міська адміністрація Седльце, Міська комендатура Державної пожежної охорони в Седльце, ґміна Корчев та Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області.

Стислий опис проекту:

Загальною проблемою української та польської сторін транскордонної території є покращення пожежної безпеки та завдань рятувальників у широкому розумінні, а також розробка запобіжних заходів у транскордонному регіоні. Партнери проєкту несуть відповідальність за боротьбу з інфекційними хворобами  тварин, а також загрози, спричинені хімічним забрудненням, масштабними пожежами, повенями (високий ризик їх виникнення спричинено характером регіону – великі площі лісів, найбільша нерегульована річка в Європі – Буг, транспортні маршрути). Щоб забезпечити комплексний підхід до виявлених проблем, партнери планують м’яку, інвестиційну та інфраструктурну діяльність. На основі завершених інвестиційно-тренувальних комплексів буде організовано низку заходів, що об'єднуватимуть пожежників-рятувальників з Польщі та України. Спільно буде проводитися навчання пожежників, тренування, спортивні та пожежні змагання, цикл підготовчих зустрічей (зустрічі будуть спрямовані на те, щоб зрозуміти, які загрози можна зустріти в повсякденному житті, і особливо у власному домі, і пояснити, як з ними ефективно боротися. Проєкт вплине на підвищення безпеки пожежників під час рятувальних робіт завдяки використанню сучасного обладнання та забезпечення доступу до комплексів професійної підготовки, необхідних для вдосконалення їх навичок.

Очікувані результати:

Скорочення часу очікування на реагування служб безпеки та захисту [хвилин] (початкове значення – 5, очікуване значення – 4).

Кількість подій, що стосуються надзвичайних ситуацій / безпеки / захисту – 4,

Кількість учасників заходів, присвячених питанням безпеки / захисту та надзвичайним ситуаціям – 364,

Кількість спеціалізованого обладнання, придбаного для охоронних / рятувальних установ – 160,

Кількість спеціалізованих транспортних засобів, придбаних для охоронних / рятувальних установ -5.

Ключові заходи проекту:

1) Придбання пожежних автомобілів і обладнання - 2  спеціальних автомобіля для Управління ДСНС України у Волинській області (включаючи спеціалізований транспортний засіб для транспортування засобів захисту органів дихання).

2) Придбання 60 апаратів на стисненому повітрі та 11 потужних компресорів, спеціального обладнання для обслуговування апаратів.

3) Створення навчального комплексу для підготовки пожежників-рятувальників в Україні.

4) Спільні спортивні та пожежні змагання.

5) 2 спільні конференції – 1 в Польщі, 1 в Україні, кількість учасників – 70 осіб в кожній.

6) Навчання – 2 (1 в Україні та 1 в Республіці Польща). Кількість учасників в Україні – 100 осіб

Період здійснення:

01.01.2019-31.12.2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис.грн.

2018

2019

2020

Разом

-

12619,4

9797,0

22416,4

Джерела фінансування:

Загальний бюджет проекту – 1 838 209 євро.

Бюджет для України – 747 213 євро (з яких гранд ЄС для України 672 491,70 євро; внесок Управління ДСНС України у Волинській області 74 721,30 євро).

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

4 суб'єкти: Міська адміністрація Седльце, Міська комендатура Державної пожежної охорони в Седльце, ґміна Корчев та Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області.

Інше:

 

Національний координатор – Шворак Ольга, телефон: 0505971686, e-mail: tai.shvorak@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.4. Зниження передчасної смертності населення, у тому числі за рахунок упровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань

Назва проекту:

1.3.4.3.Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області

Цілі проекту:

Загальна мета проекту:

Підвищення безпеки дорожнього руху у Люблінському воєводстві та Волинській області

Конкретні цілі

1. Зміцнення матеріально-технічного потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів у Люблінському воєводстві (32 гміни) та Волинській області (15 ОТГ) у сфері надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

2. Підвищення обізнаності громадськості прикордонних територій щодо важливості дотримання правил дорожнього руху.

3. Передача "кращих практик" з історії польських добровільних пожежних загонів до новостворених структур на Волині – добровільних пожежно-рятувальних підрозділів.

Територія, на яку проект митиме вплив:

Люблінське воєводство (32 гміни) та Волинська область (15 ОТГ)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Проект охоплює 32 польські гміни та 15 волинських ОТГ з населенням приблизно 300 тис. осіб.

Стислий опис проекту:

Спільною проблемою для польських та українських партнерів проекту є покращення безпеки дорожнього руху на кордоні Польщі та України у Люблінському воєводстві та Волинській області. Вирішення окресленої проблеми буде досягнуто завдяки розширенню і вдосконаленню системи рятувальних і пожежних заходів у рамках надання першої медичної допомоги потерпілим від час дорожньо-транспортних пригод з допомогою добровільних пожежних загонів у Люблінському воєводстві (Польща) та новостворених добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в ОТГ Волинської області (Україна). Мета буде реалізована шляхом побудови спроможних добровільних пожежно-рятувальних підрозділів для надання першої допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах, з тим щоб скоротити час очікування на допомогу та збільшити кількість уповноважених добровільних рятувальників з обладнанням.

Очікувані результати:

Основними результатами проекту на існуючі потреби є:

- створення ефективної системи добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (в ОТГ, що є учасниками проекту) для організації реагування на надзвичайні ситуації, особливо тих, що пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами;

- передача 100-річного польського досвіду функціонування добровільних пожежно-рятувальних підрозділів;

- завдяки створенню добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в ОТГ відбувається скорочення відстані до пункту надзвичайної ситуації та скорочення часу очікування потерпілими на першу медичну допомогу до прибуття професійних рятувальників;

- навчання добровольців з добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (в ОТГ, що є учасниками проекту) для отримання професійних знань та навиків для надання першої медичної допомоги;

- закупівля необхідного обладнання для надання першої допомоги під час виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах;

- проведення спільних польових навчань для відпрацювання навиків реагування під час надзвичайних ситуацій транскордонного характеру.

Ключові заходи проекту:

Ключовими заходами проекту є:

- створення ефективної системи добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (в ОТГ, що є учасниками проекту);

- відбір добровольців до складу новостворених пожежно-рятувальними підрозділами в ОТГ Волинської області;

- організація та проведення навчальних візитів до Польщі з метою ознайомлення з досвідом функціонування добровільних пожежних загонів у Польщі;

- навчання добровольців з добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (в ОТГ, що є учасниками проекту) для отримання професійних знань та навиків для надання першої медичної допомоги;

- закупівля необхідного обладнання для надання першої допомоги під час виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах;

- проведення спільних польових навчань для відпрацювання навиків реагування під час надзвичайних ситуацій транскордонного характеру;

- проведення освітньої кампанії «Безпечний пішохід» для учнів шкіл (в ОТГ, що є учасниками проекту) для збільшення обізнаності про правила дорожнього руху, а також надання медичної допомоги потерпілим у надзвичайних ситуаціях.

Період здійснення:

06.08.2018 – 05.10.2020

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

2055,5

2936,4

880,9

5872,8

Джерела фінансування:

Донор проекту технічної допомоги ЄС

Назва: Орган Управління (Міністерство інвестицій та розвитку Польщі)

Юридична адреса: вул.Спульна 2/4, 00-924, Варшава, Польща.

Програма Tранскордонного Cпівробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

На території Волинської області (Україна) проект виконується для потреб учасників проекту, а саме:

- Устилузька(Володимир-Волинський район),

- Поромівська, Павлівська, Литовезька, Іваничівська (Іваничівський район),

- Вишнівська,Рівненська (Любомльський район),

- Голобська, Дубівська, Колодяжненська (Ковельський район),

- Заболоттівська (Ратнівський район),

Шацька (Шацький район),

- Любешівська (Любешівський район),

- Жидичинська (Ківерцівський район),

- Луківська (Турійський район).

Інше:

 

Директор Комунальної установи Волинської обласної ради «Агенція розвитку «Єврорегіону «Буг»

Ірина Ітані +38 (093) 379 08 70 Itani.Irina@gmail.com

 

 

Проектні картки напряму 1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

Назва проекту:

1.4.1.1. Будівництво, реконструкція КНС, очисних споруд

Цілі проекту:

Забезпечення населення нешкідливими умовами проживання шляхом відведення та очистки стічних вод та покращення екологічного та епідеміологічного становища.

Попередження екологічної катастрофи; підвищення якості житлово-комунальних послуг

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення області

Стислий опис проекту:

Ковельський район:

капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Ватутіна с.Вербка (602,6 тис.грн)

Локачинський район:

реконструкція водопровідної мережі села Зубильне (200 тис.грн)

Луцький район:

будівництво очисних споруд в с. Зміїнець (121,2 тис.грн)

Ратнівський район:

будівництво системи господарсько-побутової каналізації в смт Заболоття (2908,4 тис.грн)

Очікувані результати:

Реконструкція каналізаційної системи.

Забезпення розвитку житлово-комунального господарства ав цілому.

Покращення екологічного стану, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та покращення  умов проживання людей

Ключові заходи проекту:

Організаційні засідання робочої групи проекту

Відбір виконавців робіт

Будівництво та реконструкція проекту

Висвітлення реалізації проекту

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

654,5

269,3

2908,3

3832,1

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний, сільський бюджети, грантові кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Райдержадміністрації, ОТГ, органи місцевого самоврядування

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1.Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.2. Будівництво, реконструкції об’єктів водопостачання, водовідведення

Цілі проекту:

Відновлення системи якісного централізованого водопостачання домогосподарств.

Покращення екологічної ситуації в місті, зменшення забруднення навколишнього середовища, приведення якості питної води до стандартів ЄС та зменшення використання енергетичних ресурсів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення області

Стислий опис проекту:

Іваничівський район:

реконструкція та часткова заміна водогону в с.Жашковичі (1000 тис.грн)

Ковельський район:

реконструкція селищного водозабору в смт Люблинець, вул. Ковельська, 16 (3445,1 тис.грн);

Ратнівський район:

Нове будівництво водопровідної мережі смт Ратне (11394 тис.грн);

Рожищенський район:

будівництво мереж водопостачання та водовідведення на вул.Чайковського та Шилокадзе в м.Рожище (10600 тис.грн);

м. Луцьк:

модернізація сектору водопостачання і водовідведення міста Луцька (58800,0 тис.грн).

Очікувані результати:

Реконструкція об’єктів водопостачання.

Встановлення системи очистки води.

Забезпечено населення якісною питною водою.

Ключові заходи проекту:

Організаційні засідання робочої групи проекту.

Відбір виконавців робіт (проведення процедури електронної закупівлі).

Проведення робіт з реконструкції та будівництва.

Висвітлення реалізації проекту.

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

3445,1

4644,0

77150,0

85239,1

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет обласний, районний, селищний бюджети, грантові кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Райдержадміністрації, ОТГ, органи місцевого самоврядування

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1..Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.3.Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинську

Цілі проекту:

Ціль 1 – Зменшити споживання енергоресурсів

Ціль 2 – Зменшити викиди парникових газів в атмосферу

Ціль 3 –Збільшити частку використання відновних джерел енергії

Дані цілі відповідають: 

- Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки.

- Регіональна програма підвищення енергоефективності Волинської області на 2011 – 2020 роки.

Територія, на яку проект митиме вплив:

місто Нововолинськ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

53000 осіб

Стислий опис проекту:

Проектом передбачено здійснення реконструкції системи теплопостачання Південно-Східного району міста шляхом закриття котельні Південно-Східна та пере-підключення споживачів на котельні 26 кварталу та Кауркова. Частина існуючої мережі була закрита та 822 м замінена на попередньо утеплену.

Також, проектом передбачена комплексна термомодернізація школи І-ІІІ ступенів № 7 за адресою: Волинська область, місто Нововолинськ, вул. Кауркова, 43. На даний момент роботи здійснені на 60%.

Постійно здійснюється кампанія з підвищення свідомості мешканців Нововолинська щодо економного споживання енергетичних ресурсів

Очікувані результати:

Скорочення споживання енергії на 378 547 МВт/рік (35,58%) до 2020 у порівнянні з базовим роком (2008).

Скорочення викидів парникових газів в атмосферу на 104 019 тон CO2 (32,3%) до 2020 у порівнянні з базовим роком.

Збільшення частки використання відновних джерел енергії на 190 671 МВт/рік до 2020 у порівнянні з базовим роком (2008)

Зменшення видатків міста на енергоресурси на 6 593 014 тис. грн.

Підвищення рівня комфорту школярів під час опалювального сезону: вирівнювання температурних режимів та збільшення середньої внутрішньої температури з 13-20 °C до 20-23 °C

Підвищення рівня обізнаності мешканців щодо можливих шляхів підвищення енергоефективності (орієнтовно 4400 осіб щороку).

Ключові заходи проекту:

1. Здійснення реконструкції системи теплопостачання Південно-Східного району міста, шляхом закриття котельні Південно-Східна та перепідключення споживачів на котельні 26 кварталу та Кауркова до 09/2017.

2. Здійснення комплексу заходів по комплексній термомодернізації школи №7 до кінця 2019 р.

3. Проведення кампанії з підвищення свідомості мешканців Нововолинська.

Період здійснення:

2015 – 2019  роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

14857,5

16914,7

 

31772,2

Джерела фінансування:

ЄС, місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

1.Виконавчий комітет Нововолинської міської ради Волинської області

2.КП «Управління економічної політики та інвестицій»

3.Приватна організація «Українська некомерційна енергетична агенція»

Інше:

 

Громик Олександр Іванович заступник міського голови

0505854766

 

 

Номер і назва завдання:

(виключити)

1.4.2. Упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами

Назва проекту:

1.4.2.1. Будівництво полігонів твердих побутових відходів

Цілі проекту:

Покращення стану природного середовища, зниження рівня забрудненості, надання якісних послуг населенню щодо вивезення та видалення твердих побутових відходів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Волинської області

Стислий опис проекту:

Проектами передбачено будівництво та реконструкція  нових полігонів для захоронення твердих побутових відходів, які утворюються в житлово-комунальному господарстві та всіх секторах економіки міст та сіл області.

Очікувані результати:

Покращення екологічного стану в населених пунктах

Ключові заходи проекту:

Передбачено будівництво та реконструкція полігонів: м.Горохів (1337,0 тис.грн.), реконструкція  полігону твердих побутових відходів у смт Любешів (7000,0 тис.грн), будівництво в м.Володимирі-Волинському (6100,0 тис.грн.)

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1337,0

-

13100,0

14437,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Райдержадміністрації,  міські та селищні ради, Управління екології та природних ресурсів ОДА

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.3. Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом; здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла

Назва проекту:

1.4.3.1. Покращення житлових умов для жителів області шляхом їх участі у державних та регіональних програмах з питань житлового будівництва, зокрема учасників АТО,   громадян, які переселяються із зони АТО та їх сімей

Цілі проекту:

-                   створення можливості для активного залучення осіб, які потребують поліпшення житлових умов до вирішення власних житлових проблем; 

-                   зменшення житлових зобов’язань держави щодо громадян, які тривалий час перебувають на квартирному обліку;

-                   забезпечення підтримки будівельної галузі у завершенні т.з. «довгобудів»

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

У Волинському регіональному управлінні «Державний фонд сприяння житловому будівництву» зареєстровано 2,4 тис. сімей, бажаючих скористатись діючими програмами кредитування будівництва житла, у Волинському обласному Фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі - 3,6 тис. осіб

Стислий опис проекту:

На державному рівні діють ряд житлових програм щодо індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, пільгового кредитування юридичних осіб у тому числі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки; кредит з статутного капіталу.

Очікувані результати:

-       збільшення обсягів житлового будівництва, у тому числі  на селі, та забезпечення його доступності для громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

-       зменшення кількості житлових об’єктів, незавершених будівництвом

-       , створення комфортних умов життя,

-       підтримка молодих та багатодітних сімей, сімей учасників АТО,  громадян, які переселяються із зони АТО;

-       покращення соціально-демографічної ситуації;

-       зменшення відтоку молоді за кордон;

-       підвищення рівня благоустрою сільського житлового фонду;

-       підвищення привабливості сільських населених пунктів області, що сприятиме зменшенню відтоку населення із сільської місцевості, заохоченню його до будівництва та придбання житла на селі, стимулюванню закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зниженню рівня міграції сільського населення в міста та за межі області.

Ключові заходи проекту:

 - проведення моніторингу об’єктів житлового будівництва з високим ступенем будівельної готовності з метою завершення  їх будівництва, вільних земельних ділянок для спорудження житлових будинків, у тому числі в сільській місцевості;

 - здійснення будівництва житла;

 - реконструкція (капітальний ремонт) об’єктів під житло (зокрема: реконструкція з добудовою приміщення призовної дільниці під 8-ми квартирний житловий будинок на вул.Ватутіна, 20 у м. Горохові); 

-підвищення ефективності використання бюджетних коштів

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

19812

21000

25000

65812

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, обласний бюджет, залучені кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинське регіональне управління «Державний фонд сприяння житловому будівництву», Волинський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, органи місцевого самоврядування

Інше:

dim_lutsk@ukr.net

 

Номер і назва завдання:

1.4.4. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків (через ОСББ) із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтів.

Назва проекту:

1.4.4.1.Проект реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк (Індивідуальні теплові пункти в житлових будинках).

Цілі проекту:

Модернізація системи централізованого теплопостачання місті Луцьк шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках

Територія, на яку проект митиме вплив:

місто Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

78,9 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Встановлення 247 простих та 7 повних  індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках міста Луцька

Очікувані результати:

Підвищення якості послуг з централізованого теплопостачання міста Луцька

Ключові заходи проекту:

Встановлення системи автоматичної подачі теплоносія з приладами обліку теплової енергії, включаючи розробку проектно-кошторисної документації, поставку обладнання і матеріалів, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи, введення в  експлуатацію 7 ІТП з модулем ГВП в межах обслуговування 1-го, 2-го, 3-го теплових районів та ІТП без модулів ГВП в 247 будинках в межах обслуговування Завокзального теплового району №3. Джерелом теплової енергії є котельні розташовані на вул. Карбишева, 2, вул. Загородня, 3а, вул. Конякіна, 24к, і вул. Арцеулова, 3а

Період здійснення:

До 31.03.2021 з продовженням дії Договору

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

0

15352,4

61409,6

76762

Джерела фінансування:

Фонду партнерства в галузі енергоефективності і довкілля України SIDA – EBRD

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ДКП «Луцьктепло», Луцька міська рада

Інше:

 

Т.в.о. директора Скорупський Іван Анатолійович,                          тел./ факс: (0332) 77 32 01

lutskteplo@kp.lutskrada.gov.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.5. Проведення благоустрою територій населених пунктів

Назва проекту:

1.4.5.1. Реконструкція вуличного освітлення

Цілі проекту:

Безпека руху

Територія, на яку проект матиме вплив:

с.Верба Володимир-Волинського району, м.Ківерці, в м.Володимир-Волинський по вул.Ковельська від перехрестя з вулицею В.Чорновола до залізничного переїзду, м.Луцьк 

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

271 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Встановлення вуличних ліхтарів по вул.Ковельській та Польовій в с.Верба (520,0 тис.грн.), капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Чкалова: від вул. Луцької до залізничного мосту в м. Ківерці.

Створення комфортних та безпечних умов для користування водіями автотранспортних засобів державною дорогою Т-03-02  Піща–Шацьк–Любомль–Володимир-Волинський–Павлівка-Горохів-Берестечко-Козин-Кремененць, що в межах міста Володимира-Волинського проходить по вулиці Ковельська.

Паспортизація автомобільних доріг, як складова у вирішенні проблем реконструкції і модернізації вулиць міста Луцька (500,0 тис.грн.)

Очікувані результати:

Безпека руху, знизить експлуатаційні витрати на обслуговування вуличного освітлення; скорочення витрат електроенергії за рахунок впровадження енергозберігаючого обладнання.

Ключові заходи проекту:

Встановлення ліхтарів нічного освітлення.

Укладення договору на виконання робіт; забезпечення участі громади в реалізації проекту; придбання матеріалів та обладнання; проведення будівельно-монтажних робіт;  проведення перевірки якості виконаних робіт.

Період здійснення:

2018-2019

Орієнтована вартість проекту грн.

2018

2019

2020

Разом

665,1

440,00

500,0

1605,1

Джерела фінансування:

Місцевий та обласний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Оваднівська сільська рада, Володимир-Волинська районна рада, райдержадміністрація, Волинська обласна рада, Ківерцівська міська рада, Велицька сільська рада (об’єднана територіальна громада)

Інше:

 

 

 

 

 

Проектні картки програми 2. Волинь туристична

Проектні картки напряму 2.1. Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму

 

Номер і назва завдання:

2.1.1. Залучення незайнятого сільського населення (власників ОСГ) до заняття сільським туризмом

Назва проекту

2.1.1.1. Залучення незайнятого сільського населення до заняття сільським туризмом

Цілі проекту

-           створення нових робочих місць у сільській місцевості;

-           розширення спектру туристично-рекреаційних послуг, покращення їх рівня;

-           створення умов для реалізації вланиками ОСГ власної продукції;

-           підвищення освітнього та культурного рівня сільського населення;

-           розвиток мережі туристичних піших, кінних, велосипедних та водних маршрутів, тощо

Територія, на яку проект матиме вплив

Сільські населені пункти Волинської області із значним туристично-рекреаційним потенціалом (історико-культурна спадщина, об’єкти ПЗФ).

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Отримувачами вигод за період реалізації проекту та за його результатами стануть більше 300 незайнятих жителів сільської місцевості, тисячі туристів. Крім того значний поштовх до розвитку отримають сільські громади та соціально-економічна сфера всього краю, адже розвиток туристично-рекреаційної сфери сприяє активізації транспорту, торгівлі, реалізації сувенірної продукції, закладів харчування, сфери розваг та послуг вцілому

Стислий опис проекту

Проект передбачає проведення семінарів, тренінгів майстер-класів для жителів сільської місцевості, власників ОСГ, щодо започаткування та провадження діяльності в галузі сільського “зеленого туризму”; від основ нормативно-правової бази такої діяльності до секретів облаштування, або переобладнання житла під потреби туристів, теорії гостинності, сертифікації садиб; промоції власного тур-продукту тощо. Окрім того, заплановано проведення виїзних семінарів, щодо вивчення досвіду господарів кращих садиб галузі 

Очікувані результати

-       покращення добробуту сільського населення;

-  зростання кількості в’їзних та внутрішніх туристів;

      -    - збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів

Ключові заходи проекту

-  визначення територій пріоритетного розвитку сільського зеленого туризму та потенційних учасників проекту;

-  проведення семінарів та тренінгів для незайнятих жителів сільської місцевості;

-  проведення виїзних семінарів щодо вивчення досвіду господарів кращих садиб України та близького зарубіжжя;

-  сприяння у промоції індивідуальних туристичних продуктів влаників гостинних садиб шляхом створення веб-порталу «Гостинні садиби Волині» та видання друкованої рекламно-інформаційної продукції

Період здійснення

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Разом

-

-

240,0

240,0

Джерела фінансування

кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, власні кошти влаників ОСГ

Ключові потенційні учасники проекту

Департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ГО «Волинські перспективи» закордонні партнери

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.4. Створення внутрішніх та транскордонних туристичних маршрутів

Назва проекту:

2.1.4.1. Туристичний розвиток Володимир-Волинського району

Цілі проекту:

Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів

Розробка напрямів  ефективного використання наявного туристично-ресурсного потенціалу

Сприяння розвитку пріоритетних видів туризму (агротуризму, подієвого та пізнавального туризму)

Удосконалення системи соціально-культурної сфери та соціального захисту населення шляхом розвитку туристичного бізнесу

Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності у туристичній галузі

Територія, на яку проект матиме вплив:

Володимир-Волинський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі району. Представники туристичного бізнесу району

 

Стислий опис проекту:

Проект - здійснення виважених та обґрунтованих заходів, спрямованих на створення туристичної сфери району, покликаної забезпечити потреби внутрішнього та міжнародного туризму з урахуванням природно-кліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу території, її особливостей

Проект передбачає створення сприятливих умов для входження туристичної сфери району до загальноукраїнського туристичного ринку, що потребує забезпечення на національному рівні відповідної комфортабельності для туристів, впровадження системи стандартів їх обслуговування, гарантій безпеки

Очікувані результати:

-          зростання кількості туристів;

-          розширення сфери зайнятості населення району та створення нових робочих місць;

-          зростання кількості садиб сільського, зеленого туризму. удосконалення професійного рівня їх власників;

-          розвиток сфери послуг;

-          популяризація туристичних продуктів району шляхом поширення  рекламно-інформаційної продукції;

-          раціональне використання туристично-рекреаційних ресурсів;

-          збереження та розвиток народних промислів;

-          розширення асортименту туристичних послуг

Ключові заходи проекту:

- паспортизація об’єктів культурної спадщини району;

- розробка туристичних маршрутів та поширення інформації про них;

- надання консультацій для населення щодо ведення туристичного бізнесу.

- виготовлення інформаційно-наочних матеріалів;

-          розробка рекламно-туристичної продукції (буклети, путівники, атласи, карти, відеоролики, 3D-тури.

-          проведення навчальних занять, конференцій, круглих столів, ознайомлювальної роботи

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

50,0

50,0

50,0

150,0

Джерела фінансування:

обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Володимир-Волинська районна державна адміністрація,

Володимир-Волинська районна рада, громадські організації,

органи місцевого самоврядування

Інше:

 

тел./факс(03342) 2 28 44

cult@vvadm.gov.ua

 

 

Проектні картки напряму 2.2. Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку

 

Номер і назва завдання:

2.2.1. Запровадження в області (м. Луцьк) перед  початком літнього туристичного сезону, проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок»

Назва проекту

2.2.1.1. Проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок»

Цілі проекту

Промоція туристично-рекреаційних можливостей краю на внутршньому та міжнародному ринку, залучення кращих партнерів, агентів до реалізації туристичних продуктів області в Україні та за кордоном. Покращення туристичного іміджу краю

Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область, Україна та країни партнери

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

    Учасник ринку туристичних послуг області усіх форм власності

Стислий опис проекту

     На одному великому майданчику (Театральна або Замкова площа) зберуться суб'єкти туристичної сфери Волині та областей країни та зарубіжжя: туроператори, турагенції, готелі, санаторії, ресторани, табори, громадські спілки, культурні об'єднання, етнокомлекси, музеї, заповідники, тощо. Працюватиме містечко майстрів, де відвідувачі зможуть не лише придбати вироби народних умільців (кераміка, писанкарство, вишивка, вироби з дерева, лози, тощо), але й взяти участь у майстер-класах із традиційних ремесел України.

Очікувані результати

    Проведення щорічної туристичної виставки-ярмарки сприятиме поширенню інформації про туристичні та відпочинкові можливості області, популяризації історико-культурної спадщини; стане платформою для комунікації усіх суб’єктів ринку туристичних послуг. Крім того, проведення заходу матиме позитивний вплив на формування позитивного іміджу краю

Ключові заходи проекту

-          пошук партнерів та підрядників;

-          придбання, або оренда виставкового обладнання;

-          рекламно-інформаційна кампанія;

-          монтаж виставкового обладнання;

-          проведення заходу;

Період здійснення

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

разом

150,0

150,0

150,0

450,0

Джерела фінансування

Кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів, суб’єктів ринку туристичних послуг

Ключові потенційні учасники проекту

Департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, Волинська торгово-промислова палата, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, закордонні парнери, учасники ринку туристичних послуг

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.2. Щорічне проведення рекламних та прес-турів для представників засобів масової інформації друкованих, теле-, радіокомпаній та інтернет ресурсів, туристичних компаній

Назва проекту

2.2.2.1. Щорічне проведення рекламних та прес-турів для представників засобів масової інформації друкованих,  теле-, радіокомпаній та інтернет ресурсів, туристичних компаній

Цілі проекту

Промоція туристично-рекреаційних можливостей краю на внутршньому та міжнародному ринку через засоби масової інформації, залучення кращих партнерів, агентів до реалізації туристичних продуктів області в Україні та за кордоном. Покращення туристичного іміджу краю.

Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область, Україна та країни партнери

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Учасник ринку туристичних послуг області усіх форм власності

Стислий опис проекту

Проект полягатиме у формуванні бази даних ЗМІ, що висвітлюють туристичну тематику, налагодженні співпраці з ними та подальшій організації групових та індивідуальних відвідувань області з метою підготовки публікацій щодо відпочинкових та екскурсійних можливостей області.

Очікувані результати

- сприяння поширенню інформації про туристичні та відпочинкові можливості області;

- популяризація історико-культурної спадщини;

- формування позитивного іміджу краю;

- збільшення кількості туристичних відвідувань. 

Ключові заходи проекту

-       формування бази даних Всеукраїнських та Міжнародних ЗМІ, що висвітлюють туристичну тематику;

-       залучення партнерів, зацікавлених у рекламуванні власних пропозицій та організації прес-турів;

-       залучення ресурсів;

-       формування програм рекламних та прес-турів;

-       підготовка публікацій у ЗМІ

Період здійснення

2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Разом

20,0

20,0

40,0

80,0

Джерела фінансування

Кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів, суб’єктів ринку туристичних послуг

Ключові потенційні учасники проекту

Управління транспорту та інфраструктури ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, учасники ринку туристичних послуг

Інше:

Тел.: 778 199

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.6. Розробка та поширення календаря культурних та туристичних подій

Назва проекту:

2.2.6.1. Поширення календаря культурних та туристичних подій

Цілі проекту:

Промоція туристично-рекреаційних можливостей краю на внутрішньому та міжнародному ринку. Покращення туристичного іміджу краю.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область, Україна та країни партнери

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Організатори культурно-масових заходів, учасник ринку туристичних послуг області усіх форм власності, туристи.

Стислий опис проекту:

Формування, на постійній основі, електронної бази даних подій культурного та туристичного спрямування, поширення інформації про них для якомога ширшого кола осіб – потенційних учасників, туристів. Залучення до участі у заходах туристичних груп шляхом розсилки календаря до туроператорів та турагентів в Україні та закордоном.

Очікувані результати:

Розширення кола потенційних туристів; доведення вичерпної інформації про заходи культурного та туристичного характеру; збільшення числа туристів на таких заходах.

Ключові заходи проекту:

1.             Формування та постійне оновлення бази даних культурних  та туристичних подій.

2.             Поширення інформації про них.

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

10

10,0

Джерела фінансування:

Кошти місцевих бюджетів, суб’єктів ринку туристичних послуг

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент інфраструктури та туризму, управління культури, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, організатори культурних та туристичних заходів/подій

Інше:

 

 

 

Проектні картки напряму 2.3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях

 

Номер і назва завдання:

2.3.1. Оголошення до 2020 року рекреаційної зони Шацьких озер курортом державного значення

Назва проекту

2.3.1.1. Оголошення до 2020 року рекреаційної зони Шацьких озер курортом державного значення

Цілі проекту

Злучення інвестицій у будівництво санаторно-курортних закладів; розширення туристичного сезону до цілорічного; створення нових, цілорічних робочих місць

Територія, на яку проект матиме вплив

Шацький район, Волинська область, Україна та країни партнери

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі шацького району, інвестори у будівництво об’єктів санаторно-курортного призначення

Стислий опис проекту

До реноме Шацька як відпочинкового центру, додасться ще й статус оздоровчого центру, що сприятиме залученню інвестицій у будівництво закладів санаторно-курортного типу із власною лікувальною базою, що працюватимуть цілорічно та створять робочі місця, сприятимуть розвитку супутніх галузей (торгівля сувенірами, ресторанний та транспортний бізнес, тощо).

Іншим позитивним моментом, стане прийняття Верховною Радою України Закону України «Про оголошення природних територій Шацької рекреаційної зони Волинської області курортом державного значення». Цей закон, зобов’язує Кабінет Міністрів України затвердити механізм його реалізації шляхом затвердження постанови Кабінету Міністрів України «Про соціально-економічний розвиток територій Шацького району» й  фінансування заходів з розвитку санаторно-курортної, соціально-побутової, туристично-рекреаційної та іншої інфраструктури з Державного бюджету

Очікувані результати

Перетворення рекреаційної зони Шацьких озер у цілорічний курорт з лікувальною базою та цілорічними робочими місцями.

Ключові заходи проекту

1. Виділення коштів необхідних для виготовлення НДІ медичної реабілітації і курортології МОЗ України бальнеологічних висновків

2. Підготовка проекту ЗУ «Про оголошення рекреаційної зони Шацьких озер Курортом державного значення»

3. Підтовка інвестиційно-привабливих земельних ділянок /об’єктів для будівницва закладів санаторного типу

Період здійснення

2018 рік

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Разом

299,0

-

-

299,0

Джерела фінансування

Кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів, суб’єктів ринку туристичних послуг

Ключові потенційні учасники проекту

Департамент інфраструктури та туризму ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, учасники ринку туристичних послуг

Інше:

-

 

 

Номер і назва завдання:

2.3.4. Популяризація та збереження культурної спадщини і найцінніших природних територій

Назва проекту:

2.3.4.1. «Туристичне Берестечко»

Цілі проекту:

1.                 Створення конкурентно спроможного туристичного продукту, здатного максимально задовільнити туристичні потреби населення прилеглих районів та областей.

2.                  Забезпечення комплексного розвитку району за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини.

3.                  Забезпечення зростання надходжень до місцевого бюджету

4.                 Популяризація історії та культури краю.

5.                 Запровадження зеленого туризму у місті Берестечко

Територія, на яку проект матиме вплив:

Горохівський район та прилеглі райони Волинської, Львівської та Рівненської областей.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

 Оскільки м. Берестечко, згідно Перспективного плану децентралізації, визначено центром майбутньої об’єднаної територіальної громади, відповідно, загальна кількість жителів – 10 100 чоловік.  

Стислий опис проекту:

Місто Берестечко – це унікальне історичне містечко, що вражає своїми неповторними історико-культурними пам’ятками, прекрасними краєвидами. Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста, проектом заплановано два етапи до реалізації:

      І-й: «Берестечківський пляж» - оздоровлювально-відпочинкова зона з усіма потрібними спорудами і засобами для забезпечення змістовного і безпечного відпочинку жителів і гостей міста та прилеглих сіл.

     ІІ-й: «Міні – готель «Берестечко» - реконструкція частини приміщення комунальної власності (колишній міський готель) по вул.Парковій,12 в м.Берестечко з метою відновлення у місті діяльності міні-готелю для надання якісних послуг щодо проживання і відпочинку туристів, збільшення кількості бажаючих відвідати місто. 

Очікувані результати:

-         збільшення кількості туристів в місті та доходів від туристичної діяльності; 

-         зацікавлення населення  міста до заняття зеленим туризмом;

-         створення відпочинкового комплексу на березі річки Стир;

-         співпраця з краєзнавцями, громадськими організаціями та об’єднаннями, фондами, які займаються створенням туристичного продукту та популяризацією туристично-рекреаційного потенціалу;

-         формування позитивного іміджу краю.

Ключові заходи проекту:

-          Рекламно - інформаційна кампанія

-          Реконструкція частини приміщення комунальної власності (колишній міський готель) по вул.Парковій,12 в м.Берестечко з метою відновлення у місті діяльності міні-готелю

-          Облаштування оздоровлювально-відпочинкової зони

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.: 

2018

2019

2020

Разом

34,0

25,7

-

59,7

Джерела фінансування:

Державний і місцеві бюджети, кошти суб’єктів ринку туристичних послуг.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинська ОДА, Горохівська РДА, Берестечківська міська рада, учасники ринку туристичних послуг.

 

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.3.4. Популяризація та збереження культурної спадщини і найцінніших природних територій

Назва проекту:

2.3.4.2.Створення транскордонного центру діалогу культур Польща-Білорусь-Україна

Цілі проекту:

1. Підготовка та здійснення інвестицій в туристичну інфраструктуру та послуги, що сприятимуть використанню культурної спадщини в туризмі.

2. Підвищення привабливості регіону шляхом створення стратегії спільного просування, розвитку та збереження культури та історії польсько-білорусько-українського кордону.

3. Підвищення знань та розуміння транскордонної культурної спадщини PL-BY-UA та розробка та просування спільних туристичних продуктів та послуг через навчальні візити.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Місто Ковель та міста Щучин в Польщі й Білорусі, а також сусідні міста

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Понад 130 000 осіб, а саме туристи, громадяни, артисти, співробітники організації, що реалізують проєкт, з них: 68 672 мешканців Ковеля, а також 30 000 – туристи; 6 413 мешканців польського Щучина, з яких 5000 - відвідувачі центру, 40 130 жителів Щучинського району в Білорусі, а також приблизно 10000 - це туристи.

Стислий опис проекту:

Область проєкту, а саме муніципалітет Щучина (Польща), місто Ковель (Україна) та Щучинський район (Білорусь) має колосальну культурну різноманітність та багато історичних об'єктів із цінностями природних територій. Партнери проєкту поставили перед собою мету створити центр пропаганди культури у формі транскордонних амфітеатрів із всебічною культурною пропозицією, включаючи мистецтво, фольклор, науку, літературу, живопис, театр, ремесла. Недостатньо коштів у бюджетах партнерів є значним бар'єром. Бенефіціарами проєкту будуть тисячі відвідувачів муніципалітету Щучина (Польща), міста Ковель (Україна) та Щучинського району (Білорусь). Непрямим бенефіціаром буде місцеве населення (понад 130 тис. осіб), які працевлаштовуються в туризмі (магазини, громадське харчування, продаж сувенірної та місцевої продукції, створення житла та інших туристичних визначних пам'яток як збагачення пропозиції). Реалізація проєкту матиме транскордонний характер, необхідний для захисту цінного культурного надбання прикордонних територій. Робота з партнерами – це умова успішної реалізації проєкту для побудови спільної стратегії співпраці, яка базується на створенні нових продуктів, що сприяють розвитку культурної спадщини. Сильна прихильність до трьох сторін сприятиме підвищенню привабливості регіону, що призведе до збільшення кількості туристів та економічного розвитку.

Очікувані результати:

1.      3 покращені культурні та історичні місця  (1 у Ковелі).

2.      Проведення 7 культурних міжнародних заходів з підтримки проєкту (3 у Ковелі).

3.      2000 учасників культурних зустрічей, організованих в результаті реалізації проєкту (700 у Ковелі).

4.      Створення нової стратегії промоції за збереження культурної спадщини.

Ключові заходи проекту:

1. Управління проєктом

2. Створення транскордонних центрів діалогу культур

3. Навчальні візити та розробка стратегії розвитку транскордонного туризму PL-BY-UA

4. Великі відкриття транскордонних центрів діалогу культур

5. Конференція відкриття проєкту

6. Промоція проєкту

Період здійснення:

01.04.2019-31.03.2021

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Всього

-

8094

17540

25634

Джерела фінансування:

-          Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

-          Виконавчий комітет ковельської міцської ради.

-          Щучинський муніципалітет (Польща).

-          Відділ освіт, спорту й туризму Щучинського районного виконавчого комітету.

Ключові потенційні учасники проекту:

Жителі міста Ковель та міст Щучин в Польщі й Білорусі та сусідніх міст, місцеві органи влади, засоби масової інформації, туристи, громадяни, артисти, співробітники організації, що реалізують проєкт.

Інше:

tnu.kiev@gmail.com

Руслана Прус, координатор проєкту

 

Проектні картки напряму 2.4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів

 

Номер і назва завдання:

2.4.1. Підготовка проектів ремонтно-реставраційних робіт, використання об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності

Назва проекту:

2.4.1.1.Нове життя старого міста: ревіталізація пам'яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна.

Цілі проекту:

Головна мета:

·                     підвищення рівня туристичної привабливості історичних пам’яток прикордонного регіону Польщі та України шляхом створення спільного туристичного продукту на основі історичної та культурної спадщини.

Конкретні цілі:

·                     відновлення фортифікаційних споруд Луцька та Любліна як популярних туристичних об’єктів;

·                   облаштування територій навколо фортифікаційних споруд Луцька і Любліна;

поглиблення співробітництва в галузі дослідження та популяризації спільної історичної та культурної спадщини Луцька і Любліна.

Територія, на яку проект митиме вплив:

м. Луцьк Волинської області.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

300 тис.

Стислий опис проекту:

Проект спрямований на проведення комплексу заходів з реставрації пам'яток архітектури національного значення — Башти Чорторийських з оборонним муром, монастиря єзуїтів з підземеллями у Луцьку, Готичної вежі у Любліні, створення на їх основі популярних туристичних об'єктів.

Очікувані результати:

Реставрація історико-культурних пам'яток національного значення у Луцьку, покращення туристичних послуг завдяки використанню культурної спадщини.

Ключові заходи проекту:

1. Ревіталізація Башти Чорторийських з оборонним муром та монастиря єзуїтів з підземеллями у Луцьку, благоустрій території.

2. Облаштування Музею-майстерні лицарства та середньовічних часів у Луцьку.

3. Участь творчих колективів з м. Луцьк у Фестивалях легенд у Любліні у 2019 та 2020 роках.

4. Міжнародна конференція “Досвід ревіталізації та промоції історичної та культурної спадщини” у Луцьку.

5. Інформаційні та промо-кампанії, спрямовані на популяризацію відреставрованих пам'яток.

6. Управління проектом

Період здійснення:

2018-2020

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

262,3

17 460,4

19 051,9

36 774,6

Джерела фінансування:

Кошти ЄС, виділені через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» 2014-2020 (грантовий договір №PLBU.01.01.00-UA-0746/17-00), місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Виконавчий комітет Луцької міської ради

Адміністрація міста Люблін

Інше:

Тел. +38 0966214392

Факс + 38 0332777905

e-mail: towtowers.lutsk@gmail.com

Координатор проекту в м. Луцьк — Олег Парфенюк

 

 

Номер і назва завдання:

2.4.1. Підготовка проектів ремонтно-реставраційних робіт, використання об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності

Назва проекту:

2.4.1.2.Польсько-українське співробітництво для розвитку туризму та збереження культурної спадщини на території, охопленій торговою маркою Живописний Схід

Цілі проекту:

Впровадження серії транскордонних заходів як ефективного рекламного інструменту.

Визначення нових туристичних маршрутів для збільшення доступності до об’єктів культурної спадщини.

Розвиток транскордонного співробітництва для збільшення кількості відвідувачів культурних туристичних визначних пам'яток.

Територія, на яку проект митиме вплив:

Люблінське воєводство - Хелмський район.

Рівненська об’єднана територіальна громада

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1 540 осіб

Стислий опис проекту:

Проект є відповіддю на діагностичну проблему щодо прикордонних районів, розташованих біля річки Буг. Це насамперед низька доступність до привабливих для туристів місць та недостатня реклама туристичного потенціалу, зокрема на основі використання культурних та історичних цінностей. Для вирішення діагностичних проблем цей проект, через низку скоординованих рекламних заходів із використанням та розвитком транскордонного бренду «Мальовничий Схід», має на меті підвищити зацікавленість туристів та місцевих громад до культурних та історичних пам’яток району Програми. Під час проекту партнери з обох боків кордону будуть залучені до низки заходів, тобто спільного велопробігу, ряду заходів на свіжому повітрі, майстер-класів, призначення туристичних та велосипедних маршрутів, будівництва місця для багаття та видання рекламної папки з туристичною картою, яка, завдяки великому тиражу, матиме реальний шанс посилити інтерес до культурних та історичних цінностей району Бугу. Проект спрямований на 1075 жителів Люблінського регіону та Волинської області, які оберуть свій регіон як туристичне місце, а також на туристів по обидва боки кордону, які бажають поїхати до місць, позначених загальною культурою та історією. Завдяки реалізації проектних заходів кількість людей, які відвідують історичні та культурні пам’ятки на території проекту, зростатиме.

Проект буде реалізовуватися в рамках широкого транскордонного партнерства, щоб гарантувати більший вплив на місцеві громади, включаючи жителів сусідньої країни

Очікувані результати:

Проект прогнозує збільшення кількості відвідувачів на 10%. Базовим значенням показника, тобто 1400 осіб, є кількість людей, які відвідали територію, охоплену проектом, для туристичних цілей, пов’язаних з культурною спадщиною у 2017 році (дані зі статистичних даних, що ведуться громадами, які беруть участь у проекті). Прийняте цільове значення показника є результатом аналізу попиту під час створення / оновлення стратегічних документів громад, на які поширюється проект, що вдасться досягти завдяки просуванню та розвитку туристичного бренду «Мальовничий Схід», що охоплює об’єкти культурної спадщини польсько-українського прикордонного регіону.

Ключові заходи проекту:

1. Семінари та вечір різдвяних традицій польсько-українського кордону в Стшельце (гміна Білополе).

2. Кулінарні та ремісничі майстерні в Кумові Плебянському (гміна Лешньовіце).

3. Фестиваль "Мультикультурний прикордонний край" в Войславіце (гміна Войславіце).

4. Фестиваль народної культури в Турка (гміна Дорогуськ).

5. Турнір жіночих занять у  Дембовий Ляс (гміна Волковяна, Жмудж).

6. Позначення маршруту та транскордонного велопробігу з заходом на свіжому повітрі біля озера Гуща (Рівненська сільська рада).

7. Позначення велосипедної траси з розміткою в гміні Камінь.

8. Підготовка видання з туристичною картою.

9. Реклама проекту

Період здійснення:

2020 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

1872,7

1872,7

Джерела фінансування:

Програма Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, бюджет Рівненської сільської ради та партнерів з республіки Польща.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Провідна організація-бенефіціар:

Асоціація місцевої групи дій Землі Хелмські.

Бенефіціари проекту: Рівненська сільська рада, гміна Біополе, гміна Дорогуськ, гміна Камінь, гміна Лешньовіце, гміна Войславіце, гміна Жмудж

Інше:

Провідна організація-бенефіціар:

тел. +48 82 5627571, e-mail: biuro@ziemiachelmska.pl.

Бенеціар з України:

тел. +380337733642 , +380978004807, e-mail:

rivne.lbm@gmail.com

 

 

 

 

Проектні картки програми 3. Економіка сталого розвитку

 

Проектні картки напряму 3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій

 

Номер і назва завдання:

3.1.2.  Стимулювання розробки та реалізації інноваційних, екологічно спрямованих інвестиційних проектів розвитку

Назва проекту:

3.1.2.1. Покращення екологічної ситуації у Шацькому Національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь

Цілі проекту:

Підвищення якості життя місцевого населення  шляхом розбудови мережі каналізаційних та очисних споруд. Покращення екологічної ситуації у транскордонному біосферному регіоні, зменшення надходження стоків до ґрунтових вод. Розвиток туристично-рекреаційного сектору.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Селище Шацьк, села Світязь та Пульмо Шацького району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Мешканці селища Шацьк, сіл Світязь та Пульмо (близько 9 тис. осіб), а також туристи, що прибувають до цих населених пунктів на відпочинок (близько 50 тис. щороку).

Стислий опис проекту:

Завдяки розбудові мережі каналізаційних та очисних споруд значно зменшиться надходження стоків до ґрунтових вод, що знизить загрозу розповсюдження небезпечних хвороб на території Шацького національного природного парку. Реалізація проекту покращить екологічну ситуацію у транскордонному біосферному регіоні, сприятиме очищенню поверхневих вод у басейнах річок Західний Буг та Прип‘ять, зміцнить транскордонні контакти у сфері охорони навколишнього середовища, створить сприятливі умови для подальшої реалізації заходів, пов’язаних з охороною екосистем Полісся, підвищить туристичну привабливість транскордонної території.

Очікувані результати:

Побудова ефективної системи обробки стічних вод навколо озера Світязь

Ключові заходи проекту:

1)       Будівництво каналізаційної мережі у західній частині в     смт Шацьк, с. Гаївка, с. Мельники та будівництво каналізаційних очисних споруд.

2)       Будівництво мереж та споруд господарсько-побутової каналізації с. Світязь Шацького району Волинської області (коригування).

3)       Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Пульмо Шацького району Волинської області.

4)       Розширення існуючої каналізаційної мережі смт Шацьк та відновлення вулиць з грунтовим покриттям, задіяних в каналізуванні (зміна №1).

Період здійснення:

2018-2020

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

24969,9

70000,0

72821,7

167791,6

Джерела фінансування:

1.      Кошти ЄС, державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції ОДА, Шацька районна державна адміністрація (реалізація), управління житлово-комунального господарства ОДА, управління капітального будівництва ОДА.

Інше:

Реалізація проекту передбачається у рамках Програми прикордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» Європейського інструменту сусідства за фінансовою схемою:  90% - грант ЄС, 10% - власний внесок (державний/обласний бюджет). 

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.1. Оновлення рухомого складу Луцького підприємства електротранспорту з одночасною оптимізацією контактної мережі

Цілі проекту:

Комплексне оновлення рухомого складу Луцького підприємства електротранспорту з одночасною оптимізацією та модернізацією інфраструктури

Територія, на яку проект матиме вплив:

м. Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Понад 217,4 тис. осіб – населення міста Луцька, мешканці прилеглих сіл, гості міста.

Стислий опис проекту:

Проектом передбачається придбання 30 одиниць нових низькопідлогових тролейбусів. Оновлення існуючого парку електротранспорту дозволить ефективно використовувати тролейбусну та маршрутну мережу, замінити автобуси з малою та середньою пасажиромісткістю на тролейбусних маршрутах міста. Описаний захід з одночасним коригуванням маршрутів дозволить істотно розвантажити центральну частину міста, а саме на 80% звільнити її від автобусів з двигунами внутрішнього згорання малої й середньої пасажиромісткості, замінити їх на сучасний екологічний електротранспорт, що створить умови для безпечного та комфортного перевезення пасажирів у місті Луцьку.

Оптимізація й оновлення контактної мережі включає в себе будівництво нового відрізку тролейбусного маршруту по вул. Окружній та Станіславського, встановлення додаткових поворотних стрілок. Будівництво нового відрізку тролейбусної лінії довжиною 2,15 км з встановленням 50-ти залізобетонних опор та облаштуванням 3-х тролейбусних зупинок дозволить з’єднати існуючі тролейбусні мережі від вул. Станіславського до вул.Львівської. Це підвищить транспортну доступність нових центрів тяжіння міста: заводу ТОВ “Кромберг енд Шуберт Україна” та Нового ринку.

Встановлення трьох поворотних стрілок на перехрестях вул. Потебні – вул. Львівська; вул. Б.Хмельницького – вул.Ковельська; пр. Відродження – вул. Рівненська дасть можливість оптимізувати існуючі тролейбусні маршрути, запустити нові, надасть змогу скоротити добовий пробіг 12-ти тролейбусів на 200 км, усуне дублювання тролейбусних маршрутів, дозволить замістити орієнтовно 35 автобусів 12-ма тролейбусами. Реалізація заходів дасть можливість безперебійно здійснювати вихід тролейбусів на лінію по всіх маршрутах міста, заїзд в депо, у випадку непередбачуваної аварійної ситуації чи заторів на вул.Гнідавській та вул.Данила Галицького.

Проект реалізуватиметься за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку – 80% та коштів бюджету м. Луцька – 20%.

Очікувані результати:

30 нових сучасних тролейбусів на маршрутах міста.

Збудований відрізок тролейбусної лінії (2,15 км) в районі підшипникового заводу.

3 нові поворотні стрілки.

Скорочення середньодобових пробігів тролейбусів.

Економія електроенергії.

Заміщення автобусів з двигунами внутрішнього згорання екотранспортом.

Ключові заходи проекту:

-        Придбання 30 нових низькопідлогових тролейбусів.

-        Будівництво тролейбусної контактної мережі на вул.Окружній та вул. Станіславського в м. Луцьку.

-        Встановлення поворотних стрілок та необхідного для цього обладнання (3 об’єкти).

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн

2018

2019

2020

Разом

0

12208,0

103768,0

115976,0

Джерела фінансування:

Європейський Інвестиційний Банк через Кабінет Міністрів України, Луцька міська рада

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

КП «Луцьке підприємство електротранспорту», Луцька міська рада, Кабінет Міністрів України, Європейський Інвестиційний Банк

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.2.Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька

Цілі проекту:

Головна мета: підвищення конкурентоспроможності та покращення  доступності прикордонних територій.

Конкретні цілі:

·        Зміцнення транскордонної співпраці між містами Хелм та Луцьк в рамках спільних заходів, спрямованих на досягнення покращення транспортної інфраструктури.

·        Покращення доступності міст Хелм та Луцьк шляхом покращення якості транспортної інфраструктури.

·        Підвищення поінформованості мешканців міста Хелм та Луцьк щодо безпеки руху та використання транспорту з низьким коефіцієнтом викидів вуглекислого газу.

Територія, на яку проект матиме вплив:

м. Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

217 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Проект передбачає  капітальний ремонт вулиці Рівненської (від вулиці Задворецької до вулиці Купріна),  реконструкцію мереж вуличного освітлення по вул. Рівненська та вул. Конякіна,  капітальний ремонт світлофорних об’єктів в м. Луцьку, розробку комплексної системи організації руху в Луцьку

Очікувані результати:

Відремонтована частина дороги довжиною 0,496 км, вздовж неї облаштовані пішоходні та велосипедні доріжки. Замінено на LED-освітлення 629 світильників, реконструйовано 18,3 км мереж вуличного освітлення. Проведено капітальний ремонт 40 світлофорних об’єктів. Розроблена комплексна система організації дорожнього руху в Луцьку.

Ключові заходи проекту:

1. Створення системи спільного управління проектом

2. Розвиток транскордонної транспортної  інфраструктури міст Хелм і Луцьк

3. Проведення зовнішнього аудиту проекту та партнерів

4. Створення безпечної платформи для транскордонного дорожнього руху

5. Проведення інформаційно-промоційних заходів

Період здійснення:

2019-2020

Орієнтована вартість проекту грн.

2018

2019

2020

Всього

-

30 382,0

3 631,0

34 013,0

Джерела фінансування:

Кошти ЄС, виділені через Орган управління СОП «Польща-Білорусь-Україна» 2014-2020 (грантовий договір №PLBU.02.01.00-06-0511/17-00), місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Виконавчий комітет Луцької міської ради

Адміністрація міста Хелм

 

Інше:

Тел. +38 0995131995 факс + 38 0332777905

e-mail: lutsk.umspd@gmail.com

Координатор проекту в м. Луцьк — Андрій Сичук

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.3.Поліпшення якості транспортної інфраструктури на кордоні Польщі, Білорусі та України

Цілі проекту:

Покращення доступності регіонів, розробка стійких та кліматично надійних транспортних та комунікаційних мереж та систем (ДОСТУПНІСТЬ)

Територія, на яку проект митиме вплив:

Україна (с. Заброди, Ратнівського р-ну Волинської обл.), Республіка Білорусь (Брестська область), Республіка Польща (Люблінське воєводство)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1600

Стислий опис проекту:

Цей проект стосується виявлених проблем на прикордонній території, пов’язаних із низькою доступністю сполучень, низькою якістю дорожньої інфраструктури, неефективною транспортною системою та недостатньою підготовкою органів місцевого самоврядування для реалізації транскордонних транспортних проектів. В рамках проекту планується будівництво та відновлення ділянок дороги, важливих для місцевої та регіональної транспортної мережі, розташованої у Гмінах Яблонь, Міланув, Россош, Соснувка, Вішніце та Парчевському повіті Польщі, с.Знам’янка Республіка Білорусь та селі Заброди (Україна). Загальна мета проекту — підвищення доступності сполучень партнерських громад на прикордонній території Польщі, Білорусі та України

Очікувані результати:

Реалізація проекту покращить сполучення та скоротить час проїзду в прикордонному регіоні. Якість доріг буде значно покращено та адаптовано до потреб місцевих жителів та інших потенційних споживачів: власників сільського домогосподарства, економічних операторів, туристів, людей, які користуються або працюють в установах, розташованих вздовж модернізованих доріг та ін. Реалізація проекту покращить якість життя мешканців, за рахунок полегшення доступ до державних установ, торгових центрів та сільськогосподарських угідь.

Ключові заходи проекту:

Будівництво 4,22 км. комунальних доріг в с. Заброди та с. Лучичі Забродівської сільської ради (ОТГ) Ратнівського району Волинської обл.

Період здійснення:

2018-2020

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

-

8476,4

-

8476,4

Джерела фінансування:

Кошти місцевого бюджету, грант Європейського Союзу

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Забродівська сільська рада Ратнівського р-ну Волинської обл., Знамянський сільський виконком Брестської області (Республіка Білорусь), Гміна Яблонь, Гміна Міланув, гміна Россош, гміна Соснувка, гміна Вішніце, Парчевський повіт (Республіка Польща)

Інше:

 

0680600858 – сільський голова, 0680036735 – начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку, zabrrada@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.4. Дороги, що з’єднують польські та українські кордони

Цілі проекту:

1.Покращення просторової доступності польсько-української прикордонної території шляхом модернізації доріг.

2.Покращення економічної привабливості транскордонного регіону шляхом модернізації місцевих доріг.

3.Підвищення привабливості туризму в регіонах шляхом покращення транспортної доступності.

Територія, на яку проект митиме вплив:

Маневицький район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Маневицький район Волинської області, у якому мешкає 54,0 тис. осіб, 1755 жителів навколишніх населених пунктів та інших користувачів таких доріг, включаючи туристів

Стислий опис проекту:

Проведення капітального ремонту 15,9 км  автомобільної дороги  О 031169 Собищиці - Колодії - Вовчицьк - /М-07/ - Комарове - Розничі - /Р-14 (на відрізку від села Костюхнівка до автомобільної дороги М-07) та вуличного освітлення по відремонтованій дорозі в прилеглих населених пунктах сіл Гута-Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк

Очікувані результати:

Основними результатами проекту будуть модернізовані дороги загальною довжиною 23,53 км (в Україні – 15,9 км, у Польщі – 7,63 км).

Завдяки капітальному ремонту дороги час поїздки зменшиться від 35 хвилин до 17 хвилин.

В рамках проекту передбачається проведення капітального ремонту дороги, що дозволить досягнути такі ефекти: збільшення безпеки поїздок; зменшення часу у дорозі; вдосконалення комунікації прикордонного регіону; зменшення викидів вихлопних газів у навколишнє середовище.

Ключові заходи проекту:

1. Проведення капітального ремонту 15,9 км  автомобільної дороги  О 031169 Собищиці - Колодії - Вовчицьк - /М-07/ - Комарове - Розничі - /Р-14 (на відрізку від села Костюхнівка до автомобільної дороги М-07).

2. Проведення вуличного освітлення по відремонтованій дорозі в прилеглих населених пунктах сіл Гута-Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк.

3.Проведення безкоштовного навчання місцевою поліцією та службами надзвичайних ситуацій учнів навчальних закладів району правил безпеки дорожнього руху.

Період здійснення:

17/07/2018-16/09/2020

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

-

54700

-

54700

Джерела фінансування:

Кошти Європейського Союзу, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Маневицька районна державна адміністрація,

Гміна Біляни (Польща)

Інше:

 

Бурак Андрій Ігорович – перший заступник голови райдержадміністрації, 0974462419,  post@manadm.gov.ua

Савчук Надія Іванівна – начальник відділу інвестицій та міжнародного співробітництва РДА, 0679198825, verims@manadm.gov.ua

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.5. Об’єкти ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності

Цілі проекту:

Покращення стану автомобільних доріг місцевого значення, створення сприятливих умов для перевезення пасажирів.

Територія, на яку проект митиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Волинської області

Стислий опис проекту:

Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.12.2018 №809 «Про затвердження переліку об’єктів, фінансування яких у 2018 році здійснюватиметься за рахунок передбаченої для обласного бюджету субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах» та розпорядження голови облдержадміністрації від 06.05.2019 №231 «Про затвердження переліку об’єктів, фінансування яких у 2019 році здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»

Очікувані результати:

Покращення дорожньої інфраструктури. Поліпшення інвестиційної привабливості області

Ключові заходи проекту:

- проектно-вишукувальні роботи;

- планування фінансування;

- проведення процедури державних закупівель;

- укладення договору на виконання робіт;

- проведення ремонтних робіт;

- проведення перевірки якості виконаних робіт.

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

301255,1

491441,4

-

792696,5

Джерела фінансування:

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, ОТГ, сільські, селищні, міські ради

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.6. Об’єкти ремонту автомобільних доріг державного значення

Цілі проекту:

Покращення стану автомобільних доріг загального користування державного значення, створення сприятливих умов для перевезення пасажирів

Територія, на яку проект митиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Волинської області

Стислий опис проекту:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року №130 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 634-р) про перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2019 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету за програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення»

Очікувані результати:

Покращення дорожньої інфраструктури. Поліпшення інвестиційної привабливості області

Ключові заходи проекту:

- проектно-вишукувальні роботи;

- планування фінансування;

- проведення процедури державних закупівель;

- укладення договору на виконання робіт;

- проведення ремонтних робіт;

- проведення перевірки якості виконаних робіт

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

885205,1

567174,4

680609,3

2132988,8

Джерела фінансування:

Державний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Служба автомобільних доріг Волинської області

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.5. Створення індустріальних парків

Назва проекту:

3.1.5.1. Індустріальний парк «Нововолинськ»

Цілі проекту:

1) реалізація та розвиток економічного потенціалу міста шляхом створення нових підприємств в різних сферах діяльності;

2) підвищення інвестиційної привабливості та залучення додаткових інвестицій;

3) підвищення рівня ділової активності в місті та розвиток малого і середнього підприємництва;

4) підвищення рівня життя та добробуту мешканців міста шляхом створення нових робочих місць та зменшення рівня безробіття, підвищення показника середньої заробітної плати в регіоні;

5) зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, включаючи надходження від сплати орендної плати за користування земельною ділянкою, в межах якої буде розміщено індустріальний парк;

6) створення сучасних, екологічно чистих промислових підприємств з використанням новітніх енергозберігаючих технологій;

7) зниження показників трудової міграції населення міста;

8) впровадження новітніх інноваційних рішень у виробництві продукції;

9) впровадження енергозберігаючих технологій;

10) насичення ринку конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва;

11) збільшення експортного потенціалу місцевих підприємств.

Територія, на яку проект матиме вплив:

м. Нововолинськ, Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Працівники парку – до 1200 осіб.

Населення міста -  понад 50 тис.

Стислий опис проекту:

Згідно Концепції індустріальний парк створюється терміном не менше 30 років.

Загальна площа індустріального парку становить 20 га, з яких:

Зона І – логістично-складська (3,6 га);

Зона ІІ – виробнича (10,9 га);

Зона ІІІ – санітарно-технічна (2,45 га);

Зона ІV – адміністративно-офісна (3,1 га).

Комунікаційна інфраструктура знаходиться поблизу ділянки індустріального парку.

Першочерговим для створення та успішного розвитку індустріального парку передбачено залучення «якірного» інвестора та заповнення парку площею 4-5 Га.

Найбільш оптимальним варіантом/бізнес-планом розвитку індустріального парку стало б першочергове упорядкування адміністративно-офісної та логістично-складської зон.

Очікувані результати:

Реалізація даного проекту дозволить забезпечити створення сприятливого інвестиційного клімату шляхом впровадження проекту індустріального парку, забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку промислових підприємств, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, сприятиме економічному зростанню місцевого регіону та підвищенню рівня життя населення міста Нововолинськ:

- значне збільшення обсягів та якості залучених у реальний сектор економіки прямих інвестицій, необхідних для забезпечення динамічного економічного розвитку м. Нововолинськ;

- збільшення надходження грошових коштів до бюджетів всіх рівнів;

- підвищення продуктивності, ефективності та конкурентоспроможності економіки міста;

- створення залученими підприємствами нових сучасних робочих місць із потенціалом підвищення кваліфікації громадян міста та області;

- збільшення можливостей для місцевого малого та середнього підприємництва за рахунок появи нових виробничих потреб і зв’язків

Ключові заходи проекту:

Облаштування території парку, під’єднання комунікацій, обрання керівної компанії, залучення інвесторів та учасників парку, супровід господарської діяльності учасників парку.

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

1115,0

1115,0

Джерела фінансування:

1) Державний бюджет;

2) обласний бюджет;

3) місцевий бюджет;

4) кошти приватних інвесторів на умовах державно-приватного партнерства;

5) кредити банків та інших фінансово-кредитних установ

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Підписаний меморандум про співпрацю та наміри між виконавчим комітетом Нововолинської міської ради та ТзОВ «БРВ-Україна»

Інше:

Індустріальний парк «Нововолинськ», що знаходиться за адресою м. Нововолинськ, вул. Луцька, включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків № 24 від 30.06.2017 року. Ініціатором створення якого є Нововолинська міська рада.

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.5. Створення індустріальних парків

Назва проекту:

3.1.5.2. Індустріальний парк «Ковель»

Цілі проекту:

Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Люблинецької громади та Ковельського району, залучення інвестицій через впровадження ефективних механізмів швидкого доступу потенціальних інвесторів до промислових майданчиків, забезпечених необхідною інженерно-транспортною інфраструктурою, забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку об’єктів промисловості, логістики та супутнього сервісу, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до селищного бюджету та Державного бюджету України.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Територія Люблинецької громади та Ковельського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

3500 осіб

Стислий опис проекту:

Створення індустріального парку «Ковель» дозволить сконцентрувати промислове виробництво на обмежених площах за межами житлових, історико-культурних та рекреаційних територій міста, завдяки облаштуванню сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою, складськими та адміністративними приміщеннями, що дасть змогу здійснити будівництво високотехнологічного, екологічно чистого промислового виробництва.

Очікувані результати:

Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів;

створення нових робочих місць для мешканців Люблинецької ОТГ та Ковельського району;

підвищення рівня ділової активності бізнес-середовища в Люблинецькій ОТГ;

підвищення інвестиційного, ділового та економічного іміджу Люблинецької ОТГ;

забезпечення реалізації державних програм щодо залучення інвестицій, підтримки підприємництва, соціальних програм;

залучення новітніх технологій виробництва товарів та послуг;

розвиток міжгалузевої кооперації між учасниками індустріального парку та підприємствами громади, регіону, а також представниками малого та середнього бізнесу;

підвищення соціальних стандартів життя мешканців громади та регіону;

розвиток малого і середнього бізнесу.

Ключові заходи проекту:

Робота над концепцією. Виготовлення промоційної продукції, участь в інвестиційних заходах, проведення конкурсу,  вибір керуючої компанії. Облаштування індустріального парку. Наповнення індустріального парку.

Період здійснення:

2020 – 2025 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

65,0

65,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвестора.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинська ОДА, Ковельська РДА, Люблинецька селищна рада, інвестори

Інше:

Селищний голова Сіховська Наталія Миколаївна, тел. (03352)56551, e-mail: liublynec@gmail.com

 

 

Проектні картки  напряму  3.2.Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу

 

Номер і назва завдання:

3.2.1. Розвиток партнерських відносин влади і бізнесу

Назва проекту:

3.2.1.1. Реконструкція адміністративного приміщення та ЦНАПу Павлівської сільської ради по вул. Незалежності, 27б в с. Павлівка Іваничівського району Волинської області

Цілі проекту:

1. Облаштування сучасного центру надання адміністративних послуг жителям Павлівської громади.

2. Створення належних умови праці для працівників виконавчого органу об’єднаної громади, депутатів, соціальних працівників що сприятиме підвищенню ефективності прийнятих управлінських рішень.           

Територія, на яку проект митиме вплив:

Павлівська об’єднана територіальна громада

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

5667 осіб (після доєднання  - 8190)

Стислий опис проекту:

Одним з актуальних проблемних питань Павлівської громади є необхідність створення належних умов для ефективної роботи органів місцевого самоврядування об’єднаної громади та зручних і доступних умов для отримання населенням громади усього комплексу адміністративних послуг, зокрема, плануємо в подальшому розміщення віддаленого центру надання адміністративних послуг громади, органу соціального захисту населення громади. Створення зручних і доступних умов для отримання населенням адміністративних, соціальних послуг є однією з головних задач, що має вирішуватися органами державної влади та місцевого самоврядування. Адже саме за якістю цих послуг кожен громадянин оцінює турботу держави про нього та рівень поваги до прав і гідності громадянина. Проведення реконструкції адміністративного приміщення в селі Павлівка Іваничівського району Волинської області дасть можливість забезпечити економію бюджетних коштів, передбачених на опалення, створити належні умови для роботи посадових осіб виконавчого органу об’єднаної територіальної громади, що дасть можливість забезпечити надання жителям села усього комплексу послуг, які повинні надаватися органом місцевого самоврядування спроможної територіальної громади.

Актуальність проекту полягає в необхідності створення належних умов для роботи органів місцевого самоврядування Павлівської об’єднаної територіальної громади, яка утворена відповідно до вимог Закону України «Про добровільне об’єднання громад» та на підставі формування територій громади.

Очікувані результати:

- Наявність відремонтованого адміністративного приміщення;

- створення умов для економії бюджетних коштів та енергоносіїв;

- підвищення якості надання адміністративних послуг населенню;

- створення комфортних умов для роботи посадових осіб сільської ради, членів виконавчого комітету, депутатів, соціальних працівників;

- зняття питання необхідності проведення поточних ремонтів адмінприміщення на найближчих 10 років;

-  підвищення ефективності роботи органу місцевого самоврядування;

- посилення громадського контролю за роботою органу місцевого самоврядування;

-   зміцнення інфраструктурної спроможності громади;

-  створення умов для забезпечення сталого розвитку громади.

Ключові заходи проекту:

Проведення тендеру на виконання робіт з реконструкції адміністративного приміщення та ЦНАПу Павлівської сільської ради.

Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації:

Проведення благоустрою та озеленення території.

Приймання виконаних робіт.

Презентація закладу та початок його роботи.

Висвітлення інформації про реалізацію проекту в ЗМІ.

Підведення підсумків, поширення позитивного досвіду реалізації проекту.

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

602,3

3300,0

-

3902,3

Джерела фінансування:

Державний та обласний фонди регіонального розвитку, місцевий бюджет,  інші джерела, не заборонені законодавством.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинська обласна державна адміністрація, Павлівська сільська рада, підрядні та проектні організації.

Інше:

Мета відповідає Програмі соціально-економічного розвитку Павлівської сільської ради на період  2017-2021 роки.

Знаходитиметься на балансі Павлівської сільської ради.

Співфінансування проекту.

 

 

Номер і назва завдання:

3.2.1. Розвиток партнерських відносин влади та бізнесу

Назва проекту:

3.2.1.2. «Реконструкція адмінбудівлі Цуманської селищної ради в смт Цумань Ківерцівського району Волинської області»

Цілі проекту:

Метою проекту є створення умов для забезпечення доступності та покращення якості надання адміністративних послуг мешканцям громади суб'єктам малого та середнього бізнесу

Територія, на яку проект матиме вплив:

 Територія Цуманської ОТГ та навколишніх населних пунктів

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

17 386

Стислий опис проекту:

Необхідність реалізації проекту пов’язана із виконанням положень Закону України «Про адміністративні послуги» та Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1.04.2014 р. №333-р, а саме: забезпечення доступності та покращення якості надання адміністративних послуг.

Створення зручних і доступних умов отримання громадянами та субєктами підприємництва якісних адміністративних адміністративних послуг є одним з основних завдань, які на сьогодні мають вирішувати органи державної влади та місцевого самоврядування.

Даний проект є проектом об’єднаної територіальної громади. Він в повній мірі відповідає заходам з децентралізації у сфері надання адміністративних послуг.

Адміністративними послугами буде охоплено  17 386 осіб, з яких 11 132 жителі  Цуманської ОТГ, а  6254 осіб - жителі прилеглих сіл.

Завданням представників органів влади є надання якісних послуг населенню, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, саме з цією метою ми створили ЦНАП, який доречно буде розмістити в адміністративній будівлі селищної ради,  яка на даний час потребує реконструкції.

Реконстукція адмінбудівлі носитиме не лише естетичний характер але і значно вплине на сферу надання адміністративних послуг жителям громади, суб'єктам підприємницької діяльності а також дасть можливість скоротити час та зекономити кошти на отримання вищенаведених послуг.

Очікувані результати:

Ключові заходи  проекту :

Реконструйована адміністративна будівля комунальної власності об’єднаної територіальної громади;

Створено комфортні умови праці для працівників;

Відкриття нових робочих місць внаслідок створення ЦНАПу;

Підвищення доступності та якості адміністративних послуг для 17 386 мешканців громади та навколишніх сіл;

Впорядкування та систематизація наданих адміністративних послуг;

Збільшення надходжень до місцевого бюджету внаслідок збільшення спектру наданих адміністративних послуг;

Підвищення комфортності перебування працівників виконавчого апарату на робочому місці;

Покращення привабливості життя в сільській місцевості для сільських мешканців, розвиток малого та середнього бізнесу, та підвищення довіри сіл, які об‘єдналися, до місцевої влади.

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтовна вартість проекту тис. грн

2018

2019

2020

Разом

1337,4

1956,6

3648,0

6942,0

Джерела фінансування

Державний, місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Цуманська селищна рада, жителі Цуманської ОТГ, суб'єкти підприємництва.

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.2.2. Сприяння підвищенню рівня підприємницької активності населення, зокрема у сфері виробництва, стимулювання розвитку високотехнологічних секторів

Назва проекту:

3.2.2.1. Організація навчання (семінарів, тренінгів, курсів) для підприємств області

Цілі проекту:

Підвищення конкурентоспроможності волинських підприємств, розширення ринків збуту продукції, виведення діяльності підприємств на якісно-новий рівень.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

60 осіб

Стислий опис проекту:

Низький рівень обізнаності фахівців підприємств в галузі фінансів, менеджменту, маркетингу не дозволяє ефективно працювати  та гальмує розвиток. Внаслідок навчань підприємства отримають базові навики ведення підприємницької діяльності, та зможуть ефективніше просувати свою продукцію (послуги) на зовнішні ринки, а також  зможуть відлагодити бізнес-процеси в своїх компаніях, що виведе їх діяльність на якісно новий рівень.

Очікувані результати:

Буде навчено 60 керівників та топ-менеджерів

Ключові заходи проекту:

Організація семінарів, курсів та тренінгів

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

20,0

23,5

30,0

73,5

Джерела фінансування:

бізнес, міжнародний донор

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинська торгово-промислова палата, ГО «Агенція міжнародної співпраці Волинської ТПП».

Інше:

 

 

 

Проектні картки напряму 3.3. Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу

 

Номер і назва завдання:

3.3.1. Забезпечення стійкого економічного зростання на основі модернізації виробництва, розвитку інновацій, підвищення експортного потенціалу

Назва проекту:

3.3.1.1. Державна підтримка будівництва шахти №10 «Нововолинська»

Цілі проекту:

Введення основних фондів за проектом «Будівництво шахти №10 «Нововолинська»

Територія, на яку проект матиме вплив:

м. Нововолинськ, Іваничівський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

50 тис. жителів м.Нововолинська, 30 тис. жителів Іваничівського району, створення 1500 нових робочих місць

Стислий опис проекту:

Введення в експлуатацію І та ІІ черг будівництва шахти №10 «Нововолинська»

Очікувані результати:

Реалізація проекту забезпечить видобуток товарного вугілля марки Г6 (ДГ) в обсязі 900 тис. тонн в рік

Ключові заходи проекту:

Підготовка лав №№1,2 пласта п8 лави №3 пласта п7, оснащення їх високопродуктивним обладнанням

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

34648,0

69000,0

82000

185648,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, залучення головним розпорядником коштів Міненерговугілля України кредитних ресурсів під державні гарантії

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Міністерство енергетики та вугільної промисловості, замовник – ДП «Дирекція по будівництву об’єктів», генпідрядник – ПАТ «Укрзахідвуглебуд», субпідрядник ДП, ВП «УкрНДІпроект», ДП «НТЦ «Вуглеінновація», ДП Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська».

Інше:

Забезпечення Бурштинської та Добротворської ТЕЦ вугіллям, видобутого в регіоні

 

 

Номер і назва завдання:

3.3.1. Забезпечення стійкого економічного зростання на основі модернізації виробництва, розвитку інновацій, підвищення експортного потенціалу

Назва проекту:

3.3.1.2. Реконструкція незавершеного будівництва виробничо-складських приміщень Старовижівського заводу картопле-продуктів під картоплеовочесховище та сортувальний пункт

Цілі проекту:

Реконструкція незавершеного будівництва

Територія на яку проект матиме вплив:

Старовижівський район

Орієнтована кількість отримувачів вигод:

Населення Старовижівського району

Стислий опис проекту:

Реконструкція виробничих приміщень під картоплесховище та добудова картоплесортувального пункту. Встановлення технологічного обладнання

Очікувані результати:

Збереження та первинна переробка картоплі, овочів, фруктів. Створення 25-30 нових робочих місць, суттєва бюджетна ефективність

Ключові заходи проекту:

Переробка, збереження картоплі та плодоовочевої продукції

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

0

0

10000,0

10000,0

Джерела фінансування:

Кошти інвестора та власні кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Інвестори та власник

Інше:

-

 

 

 

 

Проектні картки програми 4. Місцева енергетика

 

Проектні картки напряму 4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива на об’єктах

 

Номер і назва завдання:

4.1.1. Створення системи енергомоніторингу використання енергоресурсів в установах та організаціях, що фінансуються з місцевих бюджетів

Назва проекту:

4.1.1.1. Виробництво паливних тирсо-торфо-гранул з використанням місцевих покладів торфу та відходів лісопереробки

Цілі проекту:

Створення нових робочих місць, утилізація відходів деревообробки із застосуванням енергозберігаючих і природоохоронних інноваційних технологій

Територія на яку проект матиме вплив:

Старовижівський район

Орієнтована кількість отримувачів вигод:

Старовижівський район

Стислий опис проекту:

Виробництво паливних торфо-тирсо-гранул/пілета/з використанням місцевих покладів торфу та відходів лісопереробки

Очікувані результати:

Перспектива створення нових робочих місць, відрахування коштів до бюджету

Ключові заходи проекту:

Створення високорентабельного сучасного виробництва, освоєння процесу виробництва теплової енергії із застосуванням альтернативних видів палива, утилізація відходів деревообробки із застосуванням енергозберігаючих і природоохоронних інноваційних технологій

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

7200,0

7200,0

Джерела фінансування:

Кошти інвестора, кошти державних цільових програм

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

1. ТзОВ «Старовижівське паливо-торф»

2. Потенційні інвестори

Інше:

-

 

 

Номер і назва завдання:

4.1.1. Створення системи енергомоніторингу використання енергоресурсів в установах та організаціях, що фінансуються з місцевих бюджетів

Назва проекту:

4.1.1.2. Впровадження енергозберігаючих заходів у професійно-технічних навчальних закладах

Цілі проекту:

Покращення санітарно-гігієнічних умов для навчання та проживання учнів під час навчально-виховного процесу, зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії та популяризація культури енергозбереження серед учасників навчально-виховного процесу, громади міста, району.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище», Колківське та Нововолинське ВПУ, ПТУ №22 смт Луків, ПТУ № 27 м.Берестечка.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Учні профтехучилищ

 

Стислий опис проекту:

Впровадження даних енергоефективних технологій дасть змогу створити сприятливі санітарно-гігієнічні та комфортні умови для здійснення навчально-виховного процесу та збереження здоров’я учнів і суттєво знизити витрати паливно-енергетичних ресурсів, що призведе до значних заощаджень коштів.

Очікувані результати:

- зменшення рівня захворюваності учнів простудними хворобами у зимовий період;

- зниження тепловитрат в навчальному корпусі та гуртожитку в зимовий період, раціональне та ефективне використання тепла;

- покращення естетичного вигляду навчального закладу;

- економія бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв;

- працевлаштування випускників згідно кваліфікаційних характеристик.

Ключові заходи проекту:

Впровадження енергозберігаючих заходів, добудова навчально-виробничих майстерень.

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

23062,3

3501,8

3000,0

29564,1

Джерела фінансування:

Волинський обласний фонд регіонального розвитку, спецфонд Камінь-Каширського ВПУ, Камінь-Каширський районний благодійний фонд підтримки вищого професійного училища, державний бюджет, місцеві бюджети, ДФРР, кошти ТзОВ «УТГК Еско-Волинь».

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Камінь-Каширське,  Колківське, Нововолинське ВПУ, Ковельська, Маневицька райдержадміністрації, ТзОВ «УТГК Еско-Волинь» ПТУ №22 смт.Луків і №27 м. Берестечко

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

4.1.2. Переведення 50 відсотків котелень, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, з природного газу на біопаливо; 20 відсотків котелень – на торфобрикети і кам’яне вугілля; 5 відсотків котелень – на електроопалення

Назва проекту:

4.1.2.1. Заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів

Цілі проекту:

Зниження енергоспоживання, зменшення споживання природного газу

Територія, на яку проект матиме вплив:

Камінь-Каширський район (Черченська сільська рада, Видерська сільська рада)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

5079 осіб

Стислий опис проекту:

-          Будівництво твердопаливної котельні  ЗОШ в с. Черче.

-          Заміна системи опалення на природному газі на твердопаливну у Видерській АЗПСМ

Очікувані результати:

Розрахунковий обсяг вивільнення природного газу після реалізації проектів – 45 тис. м3.

Ключові заходи проекту:

Переведення котелень, які перебувають на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, з природного газу на біопаливо.

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

840,6

1000,0

1400,0

3240,6

Джерела фінансування:

Кошти місцевих бюджетів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад

Інше:

Пріоритетність спрямування коштів визначатиметься відповідно до перспективного плану формування спроможних територіальних громад.

 

 

Номер і назва завдання:

4.1.3. «Проведення термореновації будівель установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків фактичного будівельного об’єму)»

Назва проекту:

4.1.3.1. Термореновація будівель ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1,2,3, НВК №4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» м.Рожище

Цілі проекту:

Економія енергоресурсів

Територія, на яку проект матиме вплив:

м.Рожище

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

2000-2700 чол.

Стислий опис проекту:

Провести термореновацію будівель ЗОШ  І-ІІІ ст. №1,2,3 в м.Рожище.

Очікувані результати:

Зменшення енерговитрат, економія місцевих бюджетів.

Ключові заходи проекту:

1.Розробка проектно-кошторисної документації.

2. Експертиза проектно-кошторисної документації.

3. Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації

Період здійснення:

2020 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

9000,0

9000,0

Джерела фінансування:

Державний, обласний, районний бюджети.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Обласна, районна державні адміністрації.

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

4.1.3. «Проведення термореновації будівель установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків фактичного будівельного об’єму)»

Назва проекту:

4.1.3.2.Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери м. Луцька

Цілі проекту:

Шляхом впровадження проекту планується досягнути зменшення споживання енергоносіїв, скоротити капітальні витрати на утримання та ремонт будівель, покращити умови перебування людей всередині будівель та зменшити викиди парникових газів, що позитивно вплине на екологічну ситуацію.

Територія, на яку проект матиме вплив:

8 бюджетних закладів міста Луцька (ЗДО №4, ЗДО №13, ЗДО №27, ЗДО №31, гімназія №21, ЗЗСО №1, ЗЗСО №16, ПУМ)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

8 804 особи

Стислий опис проекту:

Реалізація енергозберігаючих заходів у 8 бюджетних закладах міста Луцька спрямована на скорочення споживання теплової та електричної енергії, зменшення витрат міського бюджету на енергоносії, покращення комфорту перебування відвідувачів закладів. Проект передбачав утеплення зовнішніх стін, заміну вікон та дверей, встановлення індивідуальних теплових пунктів, модернізацію систем освітлення у 8 бюджетних закладах.

Очікувані результати:

Очікується, що реалізація Проекту призведе до скорочення викидів CO2 на 511 т/рік. В результаті реалізації Проекту буде досягнуто економії у розмірі 2,5 млн. грн./рік. Економія теплової енергії складе 1711 МВт·год/рік, електричної енергії – 74 МВт·год/рік.

Ключові заходи проекту:

Утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, встановлення індивідуальних теплових пунктів, модернізація систем освітлення у 8 бюджетних закладах

Період здійснення:

2016-2018 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

15485,7

-

-

15485,7

Джерела фінансування:

Кредит — Північна  екологічна фінансова корпорація НЕФКО

Грант — Фонд E5P

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Донори Бенефіціар

Виконавці проекту

Відвідувачі закладів

Інше:

(0332) 777 934 vez@lutskrada.gov.ua

Патракеєв К.М. - заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу з енергозбереження

 

Проектні картки 4.3. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива на підприємствах теплокомуненергетики на 50 відсотків до базового 2013 рок

 

Номер і назва завдання:

4.3.1. Забезпечення переведення комунальних котелень на ВДЕ, в т.ч. біомасу не менше як на 30 відсотків номінальної потужності підприємств теплокомуненерго.

Назва проекту:

4.3.1.1. Проект реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк. (Котельня на альтернативному паливі)

Цілі проекту:

Модернізація системи централізованого теплопостачання м.Луцьк шляхом встановлення твердопаливного котла на котельні по вул. Боженка,32 з метою зниження споживання природного газу і електроенергії

Територія, на яку проект митиме вплив:

місто Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

19,5 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Реконструкція котельні на вул. Боженка, 32 з котлом на альтернативному виді палива на котельні по вул. Боженка, 32 включаючи проектування, поставку, встановлення, перевірку, тестування, пуско-налагоджувальні роботи і введення в експлуатацію котельні на біопаливі, а також всі необхідні будівельні роботи і навчання персоналу котельні.

Очікувані результати:

Зменшення споживання природного газу в кількості 1,9 млн.м3 та безперебійне надання послуг з гарячого водопостачання мешканцям мікрорайону ГПЗ міста Луцьк

Ключові заходи проекту:

Котельня на біопаливі передбачає встановлення одного водогрійного котла, що працює за рахунок дерев’яної тріски, номінальною потужністю 5 МВТ, складу зовнішнього зберігання деревини та щепи, автоматизованого механізму для подачі палива та видалення золи, будівництво під’їзної дороги та майданчика розвантаження палива.

Період здійснення:

До 31.12.2019 з можливістю продовження дії Договору

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

21000

13440

0

34440

Джерела фінансування:

Фонду партнерства в галузі енергоефективності і довкілля України SIDA – EBRD

*кошти ДКП «Луцьктепло» та Луцької міської ради

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ДКП «Луцьктепло», Луцька міська рада

Інше:

 

Т.в.о. директора Скорупський Іван Анатолійович, тел./ факс: (0332) 77 32 01   lutskteplo@kp.lutskrada.gov.ua

 

 

 

 

Проектні картки програми 5.Волинське село

Проектні картки напряму 5.1. Розвиток сільських територій

 

Номер і назва завдання

5.1.1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості, як сфери життя, діяльності та побуту селян

Назва проекту

5.1.1.1. Реконструкція (будівництво ярмаркової площі, літньої сцени, благоустрій рекреаційної зони) парку у смт Голоби, Ковельського району

Цілі проекту

Облаштування паркової території для відпочинку та проведення змістовного дозвілля в сучасній рекреаційній зоні.

Територія, на яку проект матиме вплив

Голобська селищна рада (ОТГ)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

населення Голобської селищної ради (ОТГ) – 7958  осіб.

Стислий опис проекту

Паркова територія знаходиться вздовж автомобільної дороги  міжнародного значення М-19, тому облаштування даної території є стратегічно важливим для розвитку туризму в громаді. Проектом передбачається: встановлення лавочок та урн для сміття, вуличне освітлення на території парку, будівництво пішохідних доріжок, дитячий ігровий майданчик, літня сцена.

Враховуючи відсутність паркових зон на території ОТГ, даний проект є актуальним та необхідним. Враховуючи історичне минуле парку  даний об’єкт буде цікавий не тільки мешканцям громади, а  й туристам.

Очікувані  результати

За рахунок реалізації даного проекту місцева громада отримає рекреаційну зону в межах паркової території, яка буде центром громадського життя, спільним простором проведення дозвілля жителів та місцем відзначення загальноселищних  та районних свят.

Ключові заходи проекту

 

1) вивчення проекту та прийняття рішень органом місцевого самоврядування;

2) створення робочої групи;

3) виготовлення проектно-кошторисної документації;

4) планування  фінансування;

5) проведення процедури державних закупівель (тендер);

6) укладення договору на виконання робіт;

7) проведення будівельно-монтажних робіт;

8) проведення перевірки якості виконаних робіт;

9) підведення підсумків виконаних робіт;

10) введення в експлуатацію;

11) виконання вимог діючих Правил і норм технічної експлуатації;

12) підготовка звіту про реалізацію проекту;

13)інформування громадськості про результати реалізації проекту.

Період здійснення

2018-2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

10000,0

10000,0

Джерела фінансування проекту

Кошти державного та місцевих бюджетів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

- Голобська селищна рада (ОТГ);

- Ковельська районна державна адміністрація

 Інше

 

 

 

Номер і назва завдання

5.1.1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості, як сфери життя, діяльності та побуту селян.

Назва проекту

5.1.1.2. Центр безпеки Поромівської ОТГ

Цілі проекту

- забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів ;

- посилення пожежної безпеки в Поромівської ОТГ, поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів пожежної команди (охорони) для виконання покладених на них завдань за призначенням;

- створення, оснащення та оптимальна дислокація підрозділів добровільної пожежної команди (охорони), швидкої медичної допомоги, правової допомоги та захисту прав і свобод громадян , розроблення нормативно-правового, інженерно - технічного і методичного забезпечення зазначених підрозділів щодо їх діяльності з питань запобігання та ліквідації  наслідків негативних факторів;

- будівництво та оснащення приміщення ;

- придбання пожежних, швидких, поліцейського автомобіля ;

- забезпечення майном і спорядженням для виконання завдань з гасіння пожеж  рятування людей , надання медичної допомоги,  забезпечення правових інтересів громадян .

Територія, на яку проект матиме вплив

Поромівська ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

3327

Стислий опис проекту

 

Безпека громадян –  найголовніше завдання органів місцевого самоврядування на місцях. Тому створення Центрів безпеки громадян –це вже зовсім нова якість послуги, яка надає ДСНС, на рівні громади. Це можливість  і спроможність громади повноцінно убезпечити життя своїх мешканців.     До Центру безпеки громади входитиме пожежно-рятувальна команда,  представники Національної поліції, швидка медична допомога, що дозволить комплексно вирішувати питання щодо захисту населення від небезпек та сприяти налагодженню тісної взаємодії між оперативними службами і жителями громад.

Очікувані  результати

 

Дозволить забезпечити пожежну охорону житлових будинків, підприємств, бюджетних установ, лісових ресурсів громади від виникнення пожеж, дасть можливість вчасно вживати заходи по ліквідації пожеж, що зменшить збитки народному господарству та приватному сектору від виникнення надзвичайних ситуацій. Надавати екстрену медичну ,правову допомогу.

Ключові заходи проекту

 

- виготовлення проектно кошторисної документації на  проект Будівництво будівлі «Центру безпеки»

- проведення експертизи кошторисної частини проектної документації.

- затвердження проекту на сесії Поромівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

- оприлюднення проекту в засобах масової інформації та на офіційному сайті громади.

-  проведення відкритих торгів на роботи з будівництва.

- отримання декларації на початок будівельних робіт.

- укладання договору з підрядною організацією на виконання робіт.

- виконання  робіт по будівництву приміщення Центру Безпеки.

-  введення об’єкта в експлуатацію.

- оприлюднення звітності про виконану роботу та використані кошти з реалізації  проекту.

Період здійснення

2019-2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

1000,0

1000,0

 Джерела фінансування проекту

ДФРР, Місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

ДСНС, Поромівська ОТГ

 Інше

 

 

 

Номер і назва заходу:

5.1.2. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва, розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сідьській місцевості доля отримання додаткових джерел доходу, створення нових робочих місць

Назва проекту:

5.1.2.1. Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській місцевості області України та Брестської області Республіки Білорусь шляхом розвитку сільськогоспо-дарських кооперативів

Цілі проекту:

Створення умов для поліпшення економічної ситуації в сільській місцевості Волинської області України та Брестської області Республіки Білорусь шляхом розвитку сільськогосподарських кооперативів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Україна: Волинська область
Республіка Білорусь: Столінський, Пінський, Лунинецький, Іванівський та Ганцевицький район Брестської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Сільськогосподарські виробники Волинської області України та Брестської області Республіки Білорусь

Стислий опис проекту:

Сприяння  згуртуванню особистих селянських господарств для спільної роботи. Створення 3 кооперативів на території Волинської області та   5 неформальних груп в Брестській області.

Очікувані результати:

Підвищено рівень знань малих і середніх сільгоспвиробників Волинської та Брестської областей. Збільшено кількість сільгоспвиробників, які  працюють на принципах кооперації в сільських районах Волинської та Брестської областей, через формування груп (актуально для Білорусі) і кооперативів (Україна).

Ключові заходи проекту:

Розробка, видання 2000 буклетів з інформацією про проект. Створення веб-сайту проекту. 

Збір та обробка інформації, створення транскордонної електронної бази сільгоспвиробників, що займаються вирощуванням картоплі, овочів, фруктів, ягід, на території Волинської та Брестської областей. Розробка і публікація тематичних брошур. Підготовка та проведення інформаційних семінарів та тренінгів.

Створення 3 обслуговуючих кооперативів на території Волинської області та 5 неформальних груп в Брестській області.

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:

2018

2019

2020

Разом

1130,3

 

 

1130,3

Джерела фінансування:

Програма Територіального Співробітництва Білорусь – Україна, обласний та районні бюджети, інші джерела

Ключові потенційні учасники реалізації  проекту:

ГО «Волинська сільськогосподарська дорадча служба»,

Обласна державна адміністрація

Інше:

 

 

 

Проектні картки напряму 5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільских теріторій

 

Номер і назва завдання:

5.2.1. Запровадження новітніх технологій та інновацій у розвиток агробізнесу

Назва проекту:

5.2.1.1. Закладення плантацій енергетичних культур з ціллю отримання біопалива для енергонезалежності регіону

Цілі проекту:

Загальна ціль: Розвиток економіки сільських територій шляхом закладення плантацій енергетичних культур з ціллю отримання біопалива для енергонезалежності регіону.

Конкретні цілі:

Ціль 1: створення нового інноваційного бізнесу в громадах.

Ціль 2: створення нових робочих місць в громадах.

Ціль 3: розвиток малого підприємництва через створення ланцюга супутніх бізнес юнітів.

Ціль 4: використання та введення в обіг малопродуктивних земель шляхом закладення плантацій.

Ціль 5: збільшення доходів бюджетів громад - отримання біопалива у перспективі протягом 21 року після завершення проекту без додаткових інвестицій.

Ціль 6: збільшення енергонезалежності регіону - вирішення питання зменшення дефіциту біопалива та перехід комунальних котелень на біопаливо, економічна привабливість та диверсифікація бізнесу.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Волинської області

Стислий опис проекту:

   Проект “Закладення плантацій енергетичних культур з ціллю отримання біопалива для енергонезалежності регіону” спрямований на реалізацію завдань програми регіонального розвитку “сільський розвиток”, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821, за напрямом 4.1 «Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській місцевості». Проектом передбачається створення плантацій енергетичних культур на землях комунальної і державної власності з метою диверсифікації підприємницької діяльності та розвитку альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості та отримання біопалива задля підвищення рівня енергонезалежності регіону.

    Проект спрямований на підвищення рівня життя та добробуту населення, зокрема на забезпечення зайнятості, покращення екологічного середовища, зменшення витрат місцевих бюджетів і населення на оплату комунальних послуг, в т.ч. теплової, електричної енергії і гарячого водопостачання, тощо.

Успішна реалізація проекту можлива завдяки ефективному інтегрованому використанню наявних ресурсів (земельних, трудових, ноу-хау та ін.) та додаткових інвестицій.

Очікувані результати:

1.       Підвищення рівня зайнятості населення у сільській місцевості, також і у суміжних сферах, таких, як виробництво тепла, логістика біопалива.

2.       Економія витрат на оплату за енергоносії місцевих бюджетів за рахунок переведення на біопаливо, повна відмова від газу.

3.       Збільшення доходів на душу населення регіону.

4.       Популяризація вирощування біопалива та виробництво з нього теплової та електричної енергії.

Ключові заходи проекту:

1.       Вибір земельної ділянки для вирощування енергетичних культур.

2.       Підготовка техкарти технологічних операцій закладення плантацій.

3.       Підготовка техкарти технологічних операцій закладення плантацій.

4.       Вибір підрядника для закладення плантацій.

5.       Виконання робіт по підготовці ґрунту.

6.       Виконання робіт по посадці енергетичних культур.

7.        Формування плантації: догляд, підживлення.

8.        Оцінка приросту плантації 1-го року росту.

9.        Підготовка до продажу біопалива (маркетинг та PR-заходи).

10.    Контрактування з покупцями біопалива.

11.    Вибір підрядника для збору біопалива (тріски).

12.    Оцінка приросту плантації перших 2-х років росту, прогноз збору біопалива.

13.    Збір урожаю біопалива.

14.    Продаж біопалива.

Період здійснення:

36 місяців з моменту надання фінансування

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

1804,2

1804,2

Джерела фінансування:

Кошти державного бюджету, інші джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Комунальне підприємство «Інформаційно-аналітичний центр «Волиньенергософт», Волинська обласні державна адміністрація

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

5.2.2 Підвищення рівня обізнаності аграріїв основним аспектам ведення аграрного бізнесу

Назва проекту:

5.2.2.1. Освітній проект «Зимова агрошкола»

Цілі проекту:

Підвищення поінформованості сільських жителів про новітні технології вирощування та переробки овочевих, плодово-ягідних культур, грибів, розведення риби, тварин, садівництва.

Сприяння ефективній самозайнятості та підвищенню конкурентоспроможності жителів сільської місцевості

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Фермери, власники особистих селянських господарств, власники земельних паїв, жителі сільської місцевості (16 тис. осіб)

Стислий опис проекту:

Освітній проект орієнтований на цільову аудиторію – жителів сільської місцевості. Проведення різного виду навчань за 25-30 напрямками забезпечить підвищення поінформованості дрібнотоварних виробників сільськогосподарської продукції про сучасні технології її виробництва та переробки, збору та переробки дикорослих ягід і грибів, лікарської сировини.

Проект реалізується в усіх районах області. Навчання проводитиметься на базі районних центрів зайнятості та на території сільських та селищних рад.

На підставі аналізу складу безробітних, дослідження інтересів безробітних та специфіки розвитку сільського виробництва в конкретному районі, перспективних планів розвитку сільських територій будуть визначені напрямки реалізації проекту, конкретна тематика занять.

Очікувані результати:

Раціональна організація та ведення особистого селянського господарства, започаткування власної справи.

Підняття якості продукції відповідно до вимог Євросоюзу.

Ключові заходи проекту:

Проведення семінарів, тренінгів, цільових курсових навчань по запровадженню новітніх технологій сільськогосподарського виробництва, відкриттю та ведення власної справи

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

23,0

-

-

23,0

Джерела фінансування:

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Обласний центр зайнятості, Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, аграрні коледжі, обласне об’єднання бджолярів, ДП Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племенній справі у тваринництві, консультанти-практики, Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК

Інше:

Можлива участь  польських партнерів (об’єднання шкіл в місті Острів Любельський) є нині діюча угода про співпрацю

 

Проектні картки напряму 5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

 

 

Номер і назва заходу:

5.3.2. Організаційне сприяння процесам об’єднання  дрібних виробників сільськогосподарської продукції у профільні групи виробників, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи

Назва проекту:

5.3.2.1 Розвиток кооперативного руху – запорука розвитку сільських територій та доходу сільських мешканців «Від об’єднання – до розвитку»

Цілі проекту:

Покращення життя сільських мешканців шляхом збільшення доходів за рахунок організації заготівлі молока, налагодження його подальшої реалізації з брендом «Смак Полісся»

Територія, на яку проект матиме вплив:

Сільські території Горохівського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Власники ОСГ та фермерські господарства – члени обслуговуючих кооперативів

Стислий опис проекту:

Сприяння  згуртуванню особистих селянських господарств для спільної роботи, прогнозування та планування виробництва, технологічного та технічного забезпечення, створення належних умов зберігання та переробки молочної продукції для реалізації без посередників з визначеним брендом.

Очікувані результати:

Збільшення кількості сільгоспвиробників, які працюють на принципах кооперації. Покращення матеріально-технічної бази кооперативу. Підвищення рівня знань малих і середніх сільгоспвиробників. Створення додаткових робочих місць.

Ключові заходи проекту:

Проведення тренінгів, видання буклетів, оформлення бренду готової молочної продукції.

Облаштування громадського пасовища, встановлення електропастухів на пасовищі.

Придбання охолоджувача молока, пастеризатора та обладнання для упаковки молока.

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:

2018

2019

2020

Всього

3550,0

-

-

3550,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, міжнародні донори, сільськогосподарський обслуговуючий  кооператив.

Ключові потенційні учасники реалізації  проекту:

СОК «Степ», грантові організації та інвестори, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Інше:

Стецюк Михайло Михайлович - заступник голови кооперативу +38 096 376 82 13

 

 

 

 

 

Проектні картки напряму 5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

 

Номер і назва завдання:

5.4.1. Еколого-невиснажливе використання природних угідь та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

Назва проекту:

5.4.1.1. Комплексне використання непродуктивних земельних та водних ресурсів Волині для інноваційного розвитку біоенергетики, аквакультури та сільського господарства регіону

Цілі проекту:

1.               Розвиток сільських громад шляхом створення нових робочих місць, поліпшення інвестиційної доступності та привабливості природно-ресурсного потенціалу територій, розвитку інфраструктури;

2.               Реставрація деградованих і деградуючих екосистем, зменшення ризику екологічних загроз і створення рекреаційних зон з поліпшеним природно-екологічним балансом екосистем;

3.               Примноження запасів прісної води за рахунок збільшення корисного об'єму ложа водойм;

4.               Безвідходне виробництво екологічно чистих продуктів харчування, органо-мінеральних добрив та сумішей, біопалива.

5.               Розширення доступу населення до природо-лікування та рекреації

Територія, на яку проект матиме вплив:

Територія Волинської області з поширенням на Західні регіони України

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Не менше 2 тис. селян

 

Стислий опис проекту:

Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільської території, яка приходить до занепаду, шляхом:

· очищення замулених і деградованих водойм від донних покладів з подальшим ландшафтним формуванням берегів і відновленням втраченої флори і фауни, перетворенням донних покладів у паливо та органо-мінеральні добрива;

· рекультивації порушених земель (торфовиськ, кар’єрів, виснажених земель тощо) з подальшим вирощуванням традиційних для регіону сільгоспкультур (сорго, льон, конопля) та їх безвідходної переробки у цінні продукти споживання;

· вирощування товарної риби;

· будівництва сонячних та вітрових електростанцій;

· надання рекреаційних послуг.

Очікувані результати:

-        Покращення екологічного стану 3 екосистем.

-        Створення 200 робочих місць.

-        Підняття соціально-економічного рівня 7 територіальних громад вдвічі

Ключові заходи проекту:

Створення підприємства, яке виходить на ринок з новою технологією та новим продуктом.

Розробка технічних проектів.

Будівництво матеріально-технічної бази.

Виробництво товарної продукції та надання послуг.

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

1500,0

159000,0

160500,0

Джерела фінансування:

Публічно-приватне партнерство, бізнес, венчурні фонди, кредити, акціонерний капітал

Ключові потенційні учасники реалізації  проекту:

·    ТОВ «Екоенерготехнології-Україна», КП ІАЦ «ВОЛИНЬЕНЕРГОСОФТ», ПП «ЗАХИСТ», ГО «ІЄІ»

·    новоутворені підприємства комунальної форми власності – екотехнопарки «ЕКОЦВІТ», «ПІВНІЧНА ТУРІЯ», «ПРИП’ЯТЬ», «РОКИНІ», «ЛІСОВА КАЗКА», «ЖУРАВИЧІ»

·    фермери і підприємці регіону

Інше:

Розроблений відповідно до концепції пілотного інноваційного проекту «Створення на Волині мережі екологічних технопарків – плацдарму зворотної міграції населення з мегаполісів в благотворну сільську місцевість».

Кузнєцов Вячеслав Михайлович, 0666344988, kuznec@i.ua

 

 

 

Номер і назва заходу:

5.4.1. Еколого-невиснажливе використання природних угідь та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

Назва проекту:

5.4.1.2. Транскордонні водні інспектори: на шляху до спільного моніторингу і використанню водних ресурсів басейну річки Прип’ять

Цілі проекту:

Конкретна мета: Створити спільні транскордонні системи громадського моніторингу та управління малими річками і водними ресурсами басейну річки Прип'ять в Пінському (Білорусь) і Любешівському (Україна) районах.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Пінський район (Білорусь), Любешівський район (Україна)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1) дорослі і школярі, які проявляють найбільший ентузіазм з охорони і розвитку водних ресурсів в районах-партнерах;

2) місцеве населення, особливо школярі в районах-партнерах;

3) недержавні екологічні організації Білорусі та України, які працюють над тематикою водних ресурсів;

4) місцеві та національні органи влади, відповідальні за водні ресурси в районах-партнерах.

Стислий опис проекту:

Загальна мета: сприяти спільному моніторингу і управлінню білорусько-українських транскордонних річкових і водних ресурсів.

Очікувані результати:

Результат 1: інституційні рамки і механізми, орієнтовані на конкретні дії, були створені для спільного моніторингу, обміну інформацією, захисту навколишнього середовища та очищення малих річок і водних ресурсів басейну річки Прип'ять. Результат 2: Населення, місцеві органи влади і недержавні організації взяли участь в спільних заходах, спрямованих на спільний моніторинг, обмін інформацією, управління і поліпшення екологічного стану малих річок і водних ресурсів. Результат 3: Рівень поінформованості місцевого населення, особливо молоді, про проблеми, пов'язані з малими річками і водними ресурсами, був підвищений.

Ключові заходи проекту:

Створення і розвиток структур та інструментів для транскордонного громадського моніторингу та управління водними ресурсами басейну річки Прип'ять (створення прикордонної робочої групи та розробка транскордонного плану управління; створення постів громадського моніторингу, обладнання та тренінги для них, розробка практичного керівництва з моніторингу транскордонних водних ресурсів і веб-сайту з даними про якість води в басейні річки Прип'яті). Спільні заходи з моніторингу, очищення і поліпшення інфраструктури малих річок і водних ресурсів в районах Пінська і Любешова (проведення транскордонних та місцевих кампаній моніторингу та очищення на водних об'єктах; ландшафтна реінновація берега річки в Любешівському районі; будівництво водопровідної мережі в районі Пінська. Громадські кампанії по підвищенню обізнаності (уроки і фотоконкурси для школярів на тему водних ресурсів; транскордонні літні табори, проведення транскордонного фестивалю водних ресурсів; розробка інформаціонно-просвітницьких матеріалів на тему водних ресурсів). Загальна адміністративне керівництво та управління проектом (загальне управління проектом; візуалізація, комунікація та створення мереж контактів; стартова нарада партнерів проекту, звітність перед ЄС).

Період здійснення:

2018-2019 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1380,0

769,0

 

2149,0

Джерела фінансування:

Европейський союз (Програма територіального співробітництва країн східного партнерства – керівний орган: Німецьке товариство по міжнародному співробітництву(GIZ) )

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Місцевий Фонд Сприяння Розвитку Міжнародного Діалогу і Співробітництва «Інтеракція»; Любешівська районна громадсько - екологічна організація «Світ навколо нас»; Відділ освіти Любешівської районної державної адміністрації; Пінський районний виконавчий комітет

Інше:

Телефон 0662122337, e-mail: lrgeosnn@gmail.com

 

 

Номер і назва заходу:

5.4.2. Підвищення родючості ґрунтів. Залуження малопродуктивних земель

Назва проекту:

5.4.2.1. Підвищення родючості кислих ґрунтів шляхом вапнування

Цілі проекту:

Підвищення ефективності родючості кислих ґрунтів зони Полісся

Територія, на яку проект матиме вплив:

Зона Полісся (Камінь-Каширський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Старовижівський, Шацький райони)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

 Землевласники та землекористувачі області

Стислий опис проекту:

Вапнування – це внесення в ґрунт кальцію і магнію у вигляді карбонатів, оксидів або гідрокарбонатів для нейтралізації його кислотності. Ґрунтовий покрив поліських районів області представлений дерново-підзолистими та торфовими ґрунтами, яким характерна кисла реакція ґрунтового розчину. У 80-90-х роках з метою їх розкислення проводилось вапнування на площі понад 60 тис. га. В останні роки площі провапнованих ґрунтів катастрофічно зменшились. Вапнування докорінно поліпшує агрофізичні та агрохімічні властивості ґрунтів, їх родючість і тому підвищує продуктивність сільськогосподарських культур на протязі всієї ротації сівозміни. За матеріалами останніх 5 років агрохімічних досліджень, в поліських районах області виявлено 95,9 земель, що потребують вапнування, з них 60 тис.га сільськогосподарських угідь з реакцією ґрунту менше 5,0 рН, що потребують першочергового вапнування. Науково обґрунтований середньорічний обсяг робіт з хімічної меліорації кислих ґрунтів становить 10 тис. га.

На провапнованих площах досягається найвища ефективність мінеральних і органічних добрив. Тому, вапнування кислих ґрунтів зони Полісся області є першочерговим пріоритетом у підвищенні їх родючості.

З цією метою планується організація відновлення роботи мережі місцевих родовищ вапняків та мергелів, які використовуються для хімічної меліорації кислих грунтів.

Область володіє достатньою кількістю запасів вапнякових матеріалів – мергелю і крейди. За даними досліджень у вапнякових матеріалах вміст СаСО3 становить 95-99%, проте тонна помолу не відповідає технічним умовам, а  внесення таких матеріалів порушує технологічні вимоги при вапнуванні, що зменшує його ефективність. У зв’язку з цим пропонується обладнання відновлених кар’єрів дробарками.

Прийнятними для вапнування є дефекати. Виробничі потужності цукрових заводів Волині дозволяють щорічно поповнювати запаси дефекату на десятки тисяч тонн. Сьогодні на територіях цукрових заводів накопичено понад 250 тис.т дефекатів. Як місцеве добриво, він значно дешевший вапнякового борошна і може служити основним меліорантом для вапнування кислих ґрунтів. Отже, в області наявно достатньо умов для відновлення систематичного вапнування кислих ґрунтів. Ініціювання та підтримка даного заходу в запропонованих об’ємах дозволить підвищити ефективність використання кислих ґрунтів та додатково отримувати понад 10% валової продукції.

Очікувані результати:

Покращено властивості ґрунтів; збільшено приріст урожаїв; поліпшено якість вирощеної продукції; підвищено ефективність мінеральних та органічних добрив; відновлено роботи місцевих вапнякових кар’єрів та встановлено дробарки; утилізовано накопичений дефекат цукрових заводів; створено додатково робочі місця.

Ключові заходи проекту:

- визначення конкретних площ для вапнування.

- відновлення роботи вапнякових кар’єрів.

- підготовка вапнякового меліоранту.

- розроблення проектно-кошторисної документації.

- проведення вапнування кислих ґрунтів на площі 60 тис. га.

Період здійснення:

2019 – 2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

10000,0

10000,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, міжнародні донори, кошти землевласників та землекористувачів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, Волинська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Інше:

Можливе використання, в якості хімічного меліоранту, високоякісного за фізичними та хімічними властивостями вапняного осаду (шламу) водопідготовки на Рівненській АЕС.

Волинська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»

Засєкін Н.П. - зав. лабораторії охорони та підвищення родючості ґрунтів, (0332) 78-32-92, 0663935659 ntcgrunt@ukr.net

 

 

Номер і назва заходу

5.4.3. Відновлення роботи внутрішньогосподарської меліоративної мережі з метою недопущення підтоплення сільськогосподарських угідь та населених пунктів

Назва проекту

5.4.3.1. Здійснення заходів щодо запобігання підтоплення сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області

Цілі проекту

Забезпечення захисту сільського населення і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії паводкових і повеневих вод

Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

35 тисяч осіб сільського населення

Стислий опис проекту

В останні роки внаслідок природних чинників, які проявляються у збільшені кількості опадів протягом року, заростанням і замуленням русел річок, а також через незадовільний технічний стан осушувальної мережі меліоративних каналів і захисних дамб, в області гострою є проблема підтоплення і затоплення територій сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь повеневими і паводковими водами, що негативно позначається на умовах проживання сільського населення. В результаті реалізації проекту буде виконано відновлення меліоративної мережі каналів комунальної власності, що дасть змогу вчасно відводити повеневі і паводкові води, запобігати підтопленню і затопленню територій населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Це покращить якість життя сільського населення в результаті поліпшення екологічного стану навколишнього середовища та збільшення доходів від додаткових обсягів виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок ефективного використання осушених сільськогосподарських угідь.

Очікувані результати

Захищено від шкідливої дії повеневих і паводкових вод 10 сільських населених пунктів та 2000 гектарів сільськогоспо-дарських угідь

Ключові заходи проекту

1. Очищення від замулення внутрішньогосподарських меліоративних каналів - 100 км;

2. Капітальний ремонт внутрішньогосподарських захисних дамб - 3 км;

3. Капітальний ремонт гідротехнічних споруд - 35 шт.

Період здійснення

з 2017 року по 2020 рік

Орієнтовна вартість проекту, тис.гривень

2018

2019

2020

Разом

1285,0

1562,0

1500,0

4347,0

Джерела фінансування

Обласний бюджет, кошти грантових програм Євросоюзу, Державний бюджет, кошти місцевих бюджетів, землекористувачів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Волинське обласне управління водних ресурсів, районні державні адміністрації, сільські (селищні) ради, об’єднані територіальні громади.

Інше

Контактна особа: начальник Облводресурсів Кравчук Р.С.

тел. 234413, vod@gosp.lutsk.ua

 

 

Номер і назва завдання:

5.4.4.  Збереження екосистем, поступове покращення якості земель та грунтів, насамперед за рахунок використання інноваційних технологій

Назва проекту:

5.4.4.1. Відновлення інженерної інфраструктури водопостачання об’єктів внутрігосподарської мережі Прип’ятьської, Галиновільської, Глухівської, Кизівської осушувальних систем по Кримненській, Дубечненській, Глухівській, Галиновільській, Смідинській, Журавлинівській сільських радах Старовижівського району

Цілі проекту:

Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

Територія, на яку проект матиме вплив:

8 населених пунктів, 930 га сільськогосподарських угідь

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

близько 11 тис. жителів сіл, суб’єкти господарювання в галузі сільського господарства

Стислий опис проекту:

     Обслуговування внутрішньогосподарської меліоративної мережі практично не здійснюється через відсутність фінансування. Канали заросли чагарником і замулились, гідротехнічні споруди потребують ремонту. Це унеможливлює регулювання водно-повітряного режиму осушених земель та їх раціональне використання, знижує ефективність сільськогосподарського виробництва та впливає на рентабельність рільництва.

      Комплекс взаємопов’язаних заходів відновить роботу внутрігосподарської мережі на найбільш актуальних і потребуючих земельних ділянках та територіях 6 сільських рад.  

Очікувані результати:

1. Створені  умови для підвищення ефективності землеробства на осушених землях, можливість акумулювати оптимальний  рівень ґрунтових вод.

2. Розвиток агро-бізнесу, залучення інвестицій в сільськогосподарське виробництво.

3. Зникнуть ризики підтоплення посівів та територій.

4. Робоча мережа є складовою водозабору для  пожежогасіння.

Ключові заходи проекту:

1. Очищення від замулення і рослинності 76 км меліоративних каналів.

2. Ремонт 44 гідротехнічних споруд:

2018 рік - по Кримненській та Дубечненській сільських радах -   очищення 30 км меліоративних каналів та ремонт 20 гідротехнічних споруд;

2019 рік - по Галиновільській та Глухівській сільських радах - очищення 15 км меліоративних каналів та ремонт 7 гідротехнічних споруд;

2020 рік - по Журавлинівській та Смідинській сільських радах - очищення 31 км меліоративних каналів та ремонт 17 гідротехнічних споруд

Період здійснення:

2018-2020 роки

 Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

608,5

-

600,0

1208,5

Джерела фінансування:

державний, обласний, районний, сільські бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Кримненська, Дубечненська, Галиновільська, Глухівська, Журавлинівська, Смідинська сільські ради, Ратнівське міжгосподарське управління водного господарства

Інше:

Дубечненський сільський голова Костючик Анатолій Петрович, еmail: dubechnenska@gmail.com Кримненський сільський голова Курижко РусланЛеонідович, еmail: krymnenska@gmail.com

Галиновільський сільський голова Коржан Василь Васильович,  еmail: galynovilska@gmail.com, Глухівський сільський голова Горпинич Тетяна Володимирівна, еmail: gluhivska@gmail.com, Журалинівський сільський голова Тіхтей Ольга Михайлівна, еmail: juravlynivska@gmail.com, Смідинський сільський голова Маринюк Петро Іванович, еmail: smidynska@gmail.com

Гаврилюк Олена Федорівна - начальник Старовижівської експлуатаційної дільниці Ратнівського МУВГ