05 лютого 2019 року
останні оновлення: 23 квітня 2019 року

Проект Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

Проект Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

                                                                                              З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

 

                                                                                    Рішення обласної ради

                                                                                    від ___________ №_____Зміст

1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області до 2020 року

 

5

2. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Волинської області до 2020 року

6

3. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської  області на 2018-2020 роки

Програма 1. Розвиток людського потенціалу

12

 

12

Стан і проблеми

12

Структура Програми

13

Напрям 1.1. Підтримка проектів культурного спрямування «Велика Волинь – колиска української культури».

13

Напрям 1.2. Модернізація системи освіти

14

Напрям 1.3. Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення

14

Напрям 1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

14

Часові рамки і засоби реалізації

15

Очікувані результати та показники досягнення цілей

15

Орієнтовний фінансовий план

16

Програма 2. Волинь-туристична

21

Стан і проблеми

21

Структура Програми

21

Напрям 2.1. Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму

21

Напрям 2.2. Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринках

22

Напрям 2.3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях

22

Напрям 2.4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів

22

Часові рамки і засоби реалізації

23

Очікувані результати та показники досягнення цілей

23

Орієнтовний фінансовий план

23

Програма 3. Економіка сталого розвитку

24

Стан і проблеми

24

Структура Програми

25

Напрям 3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій

25

Напрям 3.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

26

Напрям 3.3.Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу

 

26

Часові рамки і засоби реалізації

26

Очікувані результати та показники досягнення цілей

27

Орієнтовний фінансовий план

27

Програма 4. Місцева енергетика

30

Стан і проблеми

30

Структура Програми

31

Напрям 4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива, на об'єктах соціальної сфери на  75 відсотків до базового 2013 року

 

 

32

Напрям 4.2. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива, для населення на 25 відсотків до базового 2013 року

 

 

32

Напрям 4.3. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива, на підприємствах теплокомуненергетики 50 відсотків до базового 2013 року

 

 

33

Часові рамки і засоби реалізації

33

Очікувані результати та показники досягнення цілей

33

Орієнтовний фінансовий план

34

Програма 5. Волинське село

35

Стан і проблеми

35

Структура Програми

36

Напрям 5.1. Розвиток сільських територій

36

Напрям 5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій

36

Напрям 5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

37

Напрям 5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потен-ціалу

37

Часові рамки і засоби реалізації

37

Очікувані результати та показники досягнення цілей

37

Орієнтовний фінансовий план

38

Фінансовий ресурс Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

40

Каталог проектних карток

41

 

 

 1. Методологія та процес підготовки Плану реалізації Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року

 

Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) охоплює ключові напрями розвитку Волині. Вона враховує  специфіку  регіонального  планування,  особливості соціально-економічного  розвитку  регіону  та  спрямована  на  вирішення  його сучасних проблем.

Cтратегія забезпечує системний і комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подальшого розвитку області та визначає стратегічні, операційні цілі та завдання щодо розвитку Волинської області до 2020 року.

Соціально-економічний аналіз розвитку регіону показує, що, незважаючи на економічний потенціал області, за окремими показниками людського розвитку, ситуація в області не є найкращою.

Тому головним стає пошук конкурентних переваг та можливостей області і використання цих переваг для комплексного розвитку території, зменшення диспропорцій у розвитку окремих районів, перетворення бюджетоутворюючого регіону на комфортний для проживання регіон, де створено всі умови для всебічного та гармонійного розвитку людини.

Таким чином, Стратегія формує рамки для соціально-економічного розвитку Волинської області, спрямовуючи зусилля на досягнення наступного стратегічного бачення та місії:

 

Стратегічне бачення

Волинь -  регіон для комфортного проживання людей:

край, де створено умови для розвитку економіки, заснованої на знаннях та інноваціях, ефективного використання ресурсів, розвитку екологічної та конкурентоспроможної економіки з високим рівнем зайнятості економічно активного населення;

край, де дивовижна краса природи гармонійно поєднується із самобутньою духовною та культурною спадщиною.

Стратегічна місія

Велика Волинь – європейський регіон сталого розвитку та національних  парків

 

Передумовою  формування  Плану  заходів  з  реалізації  регіональної Стратегії  на  2018-2020  роки  стало  виконання  першого  етапу  реалізації Стратегії  –  Плану заходів на  2015-2017 рр.  Звіти про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії  на  період  2015-2017 років оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії (далі – План заходів) охоплює другий етап її реалізації (2018-2020 роки). Частина проектів, впровадження яких розпочато на першому етапі реалізації Стратегії, продовжиться протягом другого етапу.

На стратегічному рівні мета розвитку Волинської області містить п’ять  стратегічних цілей на період до 2020 року. Стратегічні цілі є загальними, однак, після завершення першого програмного циклу (2015-2017 роки) на основі зміни пріоритетів розвитку області, внесено зміни до цілей та завдань Стратегії на наступний період (2018-2020 роки).

Планом забезпечено узгодження зі стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та іншими важливими аспектами розвитку.

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області на період 2018-2020 років розроблено відповідно до Закону України  «Про засади  державної регіональної політики» згідно з Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених стратегій та планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 та з використанням методологічних підходів стратегічного і операційного планування.

Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення напрямів розвитку і сфер втручання передбачали:

Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

Інструменти - баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інновацією нового інструменту регіонального розвитку, передбаченого Планом реалізації Стратегії, є запровадження проектного підходу для досягнення результату та максимальна відкритість і прозорість процесу відбору та реалізації проектів.

Важливим є територіальний аспект реалізації проектів. Вони мають призводити до зменшення дисбалансів розвитку районів області та сприяти стимулюванню різних форм співробітництва територіальних громад.

 

 1. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Волинської області до 2020 року

 

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання та заходи

 

 

1. Розвиток людського потенціалу

1.1. Підтримка проектів культурного спрямування

«Велика Волинь – колиска української культури»

1.1.1.Сприяння розвитку культури як найважливішого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку.

1.1.2. Пошук сприятливих для всіх національних культур форм співпраці, що передбачає єдиний інтегративний підхід.

1.1.3. Сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей.

1.1.4. Ідентифікація національних особливостей у європейській канві мистецького і політичного простору.

1.1.5. Удосконалення роботи клубного закладу як центру активності сільських громад.

1.2. Модернізація системи освіти

 

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів.

1.2.3. Створення системи навчання для директорів ОСББ та ЖКП на базі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

1.2.4. Розвиток інтелектуального капіталу та створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

1.2.5. Підтримка обдарованої молоді.

1.2.6. Створення Волинського університету третього віку (ВУТВ) в кожному районі та сприяння підвищенню якості життя людей поважного віку.

1.2.7. Запровадження спільно з роботодавцями в навчально-виробничий процес дуальної форми навчання при підготовці кваліфікованих робітничих кадрів.

1.2.8. Відкриття інклюзивно-ресурсних центрів для організації в закладах освіти інклюзивного навчання.

1.3.Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення

1.3.1.Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та підвищення рівня якості надання медичної допомоги на первинному рівні.

1.3.2. Підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.

1.3.3. Забезпечення прав пацієнтів в доступі до якісного та ефективного лікування.

1.3.4. Зниження передчасної смертності населення, у тому числі за рахунок упровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань.

1.3.5. Інформатизація системи охорони здоров’я.

1.3.6. Зупинення епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу,

в тому числі за рахунок використання інноваційних практик та засобів лікування.

1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг.

1.4.2. Упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами.

1.4.3.Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом; здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла.

1.4.4. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків (через ОСББ) із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтів.

1.4.5. Проведення благоустрою територій населених пунктів.

1.4.6. Зменшення обсягу утворення відходів і збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на основі інноваційних технологій та виробництв.

 

 

 

2.Волинь туристична

2.1. Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму

2.1.1. Залучення незайнятого сільського населення (власників ОСГ) до заняття сільським туризмом.

2.1.2. Створення бізнес-інкубатору для розвитку туризму на базі Луцького національного технічного університету.

2.1.3. Знакування об’єктів туристичного показу, пам’яток історико-культурної спадщини, закладів туристичної інфраструктури. Встановлення інформаційних таблиць (ф А3) із короткими довідками про об’єкти та QR-кодами.

2.1.4. Створення внутрішніх та транскордонних туристичних маршрутів.

 

 

2.2. Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку

2.2.1. Запровадження в області (м. Луцьк) перед  початком літнього туристичного сезону, проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок».

2.2.2. Проведення щороку прес-турів для представників засобів масової інформації,  друкованих, теле-, радіокомпаній та інтернет-ресурсів, туристичних компаній.

2.2.3. Створення віртуальних 3D-турів об’єктами туристичного показу.

2.2.4. Випуск якісної друкованої та мультимедійної  рекламно-інформаційної продукції, сувенірної продукції із волинською символікою.

2.2.5. Створення мережі туристично-інформаційних центрів (пунктів) на базі музейних закладів та на територіях об’єктів природно-заповідного фонду.

2.2.6. Розробка та поширення календаря культурних та туристичних подій.

2.3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохорон-них територіях

2.3.1. Оголошення до 2020 року рекреаційної зони Шацьких озер курортом державного значення.

2.3.2. Залучення  інвестицій у розвиток санаторно-курортного туризму.

2.3.3. Облаштування мережі екологічних туристичних маршрутів в національних природних парках, інших об’єктах природно-заповідного фонду, шляхом їх знакування та маркування.

2.3.4. Популяризація та збереження культурної спадщини і найцінніших природних територій.

2.4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів

2.4.1. Підготовка проектів ремонтно-реставраційних робіт, використання об”єктів культурної спадщини для впровадження туристичнгої діяльності.

2.4.2. Створення умов для відвідування об’єктів туристичного показу та закладів туристичної інфраструктури людьми з обмеженими фізичними можливостями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Економіка сталого розвитку

3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій

3.1.1. Забезпечення максимально сприятливого клімату для інвесторів, стимулювання залучення інвестицій, розроблення й упровадження інвестиційних проектів; спрямування не менше 5% коштів ДФРР області на інвестиційні проекти розвитку зі створенням робочих місць.

3.1.2. Стимулювання розробки та реалізації інноваційних, екологічно спрямованих інвестиційних проектів розвитку.

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту.

3.1.4. Упровадження елементів «зеленої економіки», енерго- та ресурсозберігаючих технологій у промисловому комплексі області

3.1.5. Створення індустріальних парків.

3.1.6. Забезпечення доступності інтернету, особливо у сільській місцевості.

3.1.7. Підвищення ефективності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

3.2.Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.

3.2.1. Розвиток партнерських відносин влади і бізнесу.

3.2.2. Сприяння підвищенню рівня підприємницької активності населення, зокрема у сфері виробництва, стимулювання розвитку високотехнологічних секторів.

3.2.3. Спрямування коштів місцевих бюджетів, у тому числі обласного бюджету (на основні співфінансування) на здешевлення кредитних ставок під реалізацію інвестиційних проектів у сфері виробництва.

3.2.4. Створення фінансових можливостей для самореалізації потенціалу економічно активної частини населення та розвитку креативної економіки.

3.3.Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу

3.3.1. Забезпечення стійкого економічного зростання на основі модернізації виробництва, розвитку інновацій, підвищення експортного потенціалу.

3.3.2. Розвиток внутрішнього ринку шляхом скорочення використання давальницьких схем у легкій промисловості та розширення асортименту високоякісної конкурентоспроможної продукції.

3.3.3. Поліпшення структури експорту за рахунок збільшення обсягу продукції із значною питомою вагою доданої вартості.

3.3.4. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

3.3.5. Розробка, впровадження та сертифікація систем управління якістю у виробництві, систем управління безпечністю харчових продуктів, систем управління навколишнім середовищем та інших систем управління.

4. Місцева енергетика

4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива на об'єктах соціальної сфери на  75 відсотків до базового 2013 року

4.1.1. Створення системи енергомоніторингу використання енергоресурсів в установах та організаціях, що фінансуються з місцевих бюджетів

4.1.2. Переведення 50 відсотків котелень, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, з природного газу на біопаливо; 20 відсотків котелень – на торфобрикети і кам’яне вугілля; 5 відсотків котелень – на електроопалення.

4.1.3. Проведення термореновації будівель установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків фактичного будівельного об’єму).

4.1.4. Проведення реконструкції  зовнішніх теплових мереж, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, із заміною труб на попередньо ізольовані (не менше 10 відсотків загальної кількості)

4.1.5. Проведення реконструкції внутрішніх теплових мереж в будівлях, що знаходяться на балансі установ та організацій і фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків загальної потужності тепловіддачі).

4.1.6. Проведення реконструкції систем освітлення в будівлях, що знаходяться на балансі комунальних установ, організацій та підприємств, що фінансуються з місцевих бюджетів або госпрозрахункових, шляхом заміни на енергоощадні світлодіодні системи освітлення (не менше 50 відсотків загального світлового потоку).

4.2. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурса-ми, отримани-ми з відновлю-ваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернатив-них видів палива для населення на 25 відсотків до базового 2013 року

4.2.1. Створення економічних умов для спонукання населення, в т.ч. через ОСББ та інші форми ОСН в житлових будинках, до заміщення природного газу для опалення на інші види енергоносіїв, в т.ч. ВДЕ та НДЕ.

4.2.2. Створення економічних умов для спонукання населення, в т.ч. через ОСББ та інші форми ОСН в житлових будинках, до проведення заходів з термореновації будинків.

4.2.3. Створення народного інформаційного порталу та забезпечення широкої інформаційної кампанії із формування у населення енергоощадного та природозберігаючого світогляду.

4.2.4. Забезпечення побудинкового обліку споживання тепла, води та електроенергії в багатоквартирних будинках.

4.3. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива на підприємствах теплокомуненер-гетики 50 відсотків до базового 2013 року

4.3.1. Забезпечення переведення комунальних котелень на ВДЕ, в т.ч. біомасу не менше як на 30 відсотків номінальної потужності підприємств теплокомуненерго.

4.3.2. Заборонення відпуску теплової енергії юридичним і фізичним (колективним) споживачам без приладів обліку теплової енергії.

4.3.3. Забезпечення всіх котелень проектною потужністю понад 10,0 МВт теплової енергії конденсаційними економайзерами.

5. Волинське село

5.1. Розвиток

сільських територій

 

5.1.1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян.

5.1.2. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва, розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості для отримання додаткових джерел доходу, створення нових робочих місць.

5.1.3. Формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму, в тому числі «зеленого», аграрного, екотуризму. Пропаганда народних промислів.

5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій

5.2.1. Запровадження новітніх технологій та інновацій у розвиток агробізнесу

5.2.2 Підвищення рівня обізнаності аграріїв основним аспектам ведення аграрного бізнесу.

 

5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

5.3.1. Збільшення прибутковості сільськогосподарсь-кого сектора, отримання продуктів кращої якості відповідно до вимог ЄС та виготовлення якісних органічних продуктів харчування, налагодження їх

 зберігання та збуту.

5.3.2. Організаційне сприяння процесам об’єднання дрібних виробників сільськогосподарської продукції у профільні групи виробників, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

5.3.3. Створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції, заготівлі та переробки природної продукції.

5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

5.4.1. Еколого-невиснажливе використання природних угідь та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.

5.4.2. Підвищення родючості ґрунтів, залуження малопродуктивних земель.

5.4.3. Відновлення роботи внутрішньогосподарської меліоративної мережі з метою недопущення підтоплення сільськогосподарських угідь та населених пунктів.

5.4.4 Збереження екосистем, поступове покращення якості земель та ґрунтів, насамперед за рахунок використання інноваційних технологій.

 

 1. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області на 2018-2020 роки

Програма 1. Розвиток людського потенціалу

Наріжним каменем розвитку демократичної країни є орієнтація політики держави на людину, на покращення якості життя кожного члена суспільства, на стабільне зростання людського потенціалу.

Це піклування про її здоров’я, освіту, умови проживання, якісні комунальні та соціальні послуги, комфортне урбаністичне середовище, належні умови для працевлаштування, охорона природного середовища та багато інших складових, що впливають на стан людського потенціалу суспільства.

Стан і проблеми

Основним чинником, що забезпечує конкурентоспроможність та економічне зростання регіону, як і країни в цілому, є наявність людського капіталу, який потребує розвитку на кожному етапі його функціонування.

Розвиток людського потенціалу означає підвищення якості і умов життя та забезпечення безпеки життєдіяльності.

На сьогодні рівень розвитку людського капіталу в області залишається недостатнім, тому що доступ до базовивих можливостей його реалізації, а саме: освіти, медичного обслуговування, а також стан різних об”єктів інфраструктури та якість багатьох послуг, що надаються населенню, потребують покращення.

Вирішення проблем, що перешкоджають підвищенню ефективності використання людського капіталу, є не просто актуальним, а першочерговим стратегічним завданням.

Формування і використання людського потенціалу визначають багато взаємопов’язаних чинників, що з більшою або меншою інтенсивністю мають безпосередній вплив на продуктивність праці та якість життя. До них належать: наявна комунальна інфраструктура, зокрема, мережі водопостачання та водовідведення, очисні споруди, доступність і якість освітніх, культурних та медичних послуг, забезпечення умов для здорового способу життя.

Основна мета Програми – створення умов в регіоні для збереження, розвитку та нагромадження людського потенціалу, задоволення багатогранних потреб людини шляхом приведення об’єктів бюджетної сфери, інфраструктури в громадах до сучасних стандартів, максимальне підвищення якості послуг населенню.

Структура Програми

В основу Програми покладені проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій області.

Програма складається з чотирьох напрямів:

1.1. Підтримка проектів культурного спрямування «Велика Волинь – колиска української культури».

1.2. Модернізація системи освіти.

1.3. Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення.

1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг. Забезпечення житлом.

 

Напрям 1.1. Підтримка проектів культурного спрямування «Велика Волинь – колиска української культури».

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме поліпшенню матеріально-технічної бази закладів культури комунальної форми власності, зокрема у сільській місцевості, модернізації мережі бібліотек шляхом її інформатизації та формування єдиної електронної бібліотеки, надання умов для забезпечення громадян актуальною, достовірною інформацією через використання інформаційних технологій.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури, належне функціонування та створення комфортних умов праці в клубних установах, надання населенню якісних культурних і мистецьких послуг, економію бюджетних коштів при оплаті за теплопостачання;

- створення пунктів вільного доступу до Інтернету в сільських бібліотеках-філіях;

- встановлення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем, електронних баз даних, електронних каталогів у бібліотеках;

- паспортизацію об’єктів культурної спадщини та розробку зон охорони пам’яток.

 

Напрям 1.2. Модернізація системи освіти.

Реалізація проектів зазначеного напряму забезпечуватиме розвиток мережі дошкільних та оптимізацію мережі  загальноосвітніх і позашкільних  навчальних закладів області, створення умов для діяльності шкільних навчальних закладів, організації системи навчання для директорів ОСББ та ЖКП, розвитку інтелектуального капіталу та створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- доступ кожної дитини до якісної шкільної освіти, поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, у тому числі у сільській місцевості;

- завершення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів освіти, розпочатих у минулих роках, відповідно до Плану заходів створення спроможних територіальних громад;

 • оперативне реагування на виклики ринку праці щодо нових або найбільш витребуваних робітничих професій;
 • запровадження прогресивних технологій в підготовці кваліфікованих робітників, у тому числі через дистанційну та індивідуальну форму навчання.

 

Напрям 1.3. Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення.

Реалізація проектів зазначеного напряму забезпечуватиме розвиток первинної медико-санітарної допомоги, підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги на первинному, вторинному, третинному рівнях, забезпечення прав пацієнтів у доступі до якісного та ефективного лікування, популяризацію громадського здоров’я.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- завершення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів охорони здоров’я, розпочатих у минулих роках, відповідно до Плану заходів створення спроможних територіальних громад;

-  упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії на об’єктах охорони здоров’я;

- надання якісних медичних послуг населенню.

 

Напрям 1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом.

Реалізація проектів зазначеного напряму забезпечуватиме підвищення якості житлово-комунальних послуг для усіх верств населення, упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами, проведення благоустрою територій населених пунктів, покращення технічного стану житлових будинків.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг;

- поліпшення стану природного середовища, зниження рівня забрудненості;

- проведення комплексу заходів з утеплення житлових будинків, економії споживання ресурсів (тепло-, водо-, електро-), підвищення комфортності.

 

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізуватиметься протягом 2018 - 2020 років.

Упровадження проектів зазначеної Програми можливе через:

- державний фонд регіонального розвитку;

- кошти галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;

- субвенції, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

- кошти місцевих бюджетів;

- кошти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;

- кошти інвесторів, власні кошти підприємств.

 

Очікувані результати та показники досягнення цілей

Успішна реалізація проектів Програми «Розвиток людського потенціалу» сприятиме досягненню наступних результатів:

- поліпшення умов для надання послуг закладами культури;

- зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними хворобами;

- підвищення якості освіти;

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, медицини, житлово-комунального господарства комунальної форми власності;

-  створення мереж водогонів, благоустрою, збору, утилізації твердих побутових відходів.

 

Показники:

- рівень материнської смертності та рівень перинатальної і малюкової смертності;

- кількість реалізованих проектів підтримки розвитку мережі культури, освіти та медичних закладів, у тому числі завершених будівництвом,  відповідно до пропозицій Перспективного плану формування спроможних територіальних громад;

- кількість ліквідованих стихійних звалищ твердих побутових відходів;

- кількість збудованих та реконструйованих полігонів для зберігання ТПВ, забезпечених спеціалізованою технікою;

- відповідні одиниці введення потужностей об’єктів житлово-комунальної сфери.

 

Орієнтовний фінансовий план

 

Напрям 1.1. Підтримка проектів культурного спрямування «Велика Волинь – колиска української культури»

1.1. Забезпечення належного функціонування закладів культури

33336,61

28708,99

9170,2

71215,8

1.2.  Культура і мистецтво

700,0

700,0

1000,0

2 400,0

1.3. Забезпечення доступу до інформа-ційних ресурсів бібліотек  через створення  електронної бібліотеки Волині

250,0

250,0

500,0

1.4. Культурна спадщина, що надихає: арт-фестиваль «Ніч у Луцькому замку»

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

1.5. Паспортизація об’єктів культурної спадщини

150,0

150,0

150,0

450,0

1.6. Розробка зон охорони пам’яток

150,0

150,0

150,0

450,0

1.7. Реставрації, пристосування та музеєфікація пам’ятки археології – «Городище – Вали IX – XIII ст.» Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» у м.Володимирі-Волинському (в комплексі земляних валів замку XIII – XVI ст.)»

15000,0

10000,0

5000,0

30000,0

1.8. Підготовка та проведення Міжнародних фестивалів: "Берегиня", "Поліське літо з фольклором"

1050,0

1050,0

1.9. Проведення культурно-дозвіллєвих та просвітницьких заходів на якісно новому сучасному рівні, запровадження інноваційних технологій в практику культурно-дозвіллєвої діяльності.

900,0

900,0

1200,0

3000,0

1.10. Інновації для забезпечення самоокупності та стійкого розвитку закладів культури сільських територій Волині

5003,9

5003,9

-

10007,8

Напрям 1.2. Модернізація системи освіти

1.11. Оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл та закладів інтернатного типу у містах та сільських населених пунктах.

955377,4

234057,1

146896,6

1336331,1

1.12. Реконструкція недобудованого побу-тового центру під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів на 176 учнів з добудовою в с.Журавники Горохівського району

-

10000,0

13558,640

23558,640

1.13. Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням

500,0

500,0

500,0

1500,0

1.14. Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій

150,0

-

-

150,0

1.15. Придбання шкільних автобусів

22400,0

-

2 800,0

25200,0

1.16. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів

164257,59

156392,33

106156,0

426805,92

1.17. Будівництво захисної споруди цивільного захисту Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».

-

-

3000,0

3000,0

1.18. Створення центрів професійної освіти з новою якістю підготовки кадрів

в межах кошторис-них призначень

-//-

-//-

-//-

1.19. Будівництво гуртожитку Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (м. Луцьк)

23300,0

23300,0

23300,0

69900,0

1.20. Реконструкція будівель комунального підприємства «Волинський обласний санаторій матері і дитини Турія» під навчально – оздоровчий комплекс Волинського ліцею з посиленою військово – фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на вул. Володимир-ській,137 в м.Ковелі Волинської області

7 419,5

40 011,4

32 496,2

79 927,1

1.21. Капітальний ремонт з утепленням фасадів гуртожитку Луцького педагогічного коледжу в м. Луцьку по вул.Глушець, 39

1490,0

1480,0

-

2970,0

1.22. Капітальний ремонт з утепленням фасадів учбових корпусів (І-го, ІІ-го, ІІІ-го) Луцького педагогічного коледжу в м.Луцьку по пр. Волі, 36

1490,0

1490,0

-

2980,0

1.23. Заміна віконних блоків у виробничих майстернях ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ

462,6

-

-

462,6

1.24. Реконструкція виробничо-технічного корпусу  державного навчального закладу "Ковельський ЦПТО"

21180,0

4800,0

-

25980,0

1.25. Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу  державного навчаль-ного закладу "Ковельський ЦПТО"

-

-

2300,0

2300,0

1.26. Реконструкція електромереж державного навчального закладу "Ковельський ЦПТО"

636,0

-

-

636,0

1.27. Капітальний ремонт даху лабораторії сільськогосподарських машин Колківсько-го ВПУ

1538,3

-

-

1538,3

1.28. Капітальний ремонт приміщення лабораторії сільськогосподарських машин Колківського ВПУ в смт Колки, Маневицького району

4205,6

-

-

4205,6

1.29. Реконструкція частини приміщення гуртожитку Колківського вищого професійного училища по вул. І. Мазепи в смт Колки Маневицького району

6630,4

-

-

6630,4

1.30. Реконструкція ІІ поверху відділення легкої промисловості державного навчаль-ного закладу  «Нововолинський ЦПТО»

536,0

-

-

536,0

1.31. Реконструкція полігону з метою створення нових майстерень державного навчального закладу «Нововолинський ЦПТО»

1 755,0

-

-

1 755,0

1.32. Капітальний ремонт покрівлі громадсько-побутового корпусу Оваднівсь-кого професійного ліцею

1498,0

-

-

1498,0

1.33. Виконання ремонтних робіт будівель ПТУ №27 м.Берестечко

1310,0

280,0

390,0

1980,0

1.34. Створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

7,0

 

8,0

9,0

24,0

1.35. Урбан бібліотека-студія  «ДіМ».

4000,0

4000,0

-

8000,0

1.36. Формування національної інтелекту-альної еліти

915,3

943,3

984,1

2842,7

1.3.7. Волинський університет третього віку (ВУТВ)

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

1.38. Дуальна освіта: навчання і робота – два в одному

в межах кошторис-них призначень

-//-

-//-

-

1.39. Відкриття інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреб дитячого населення для організації в закладах освіти інклюзивного навчання  (далі – ІРЦ)

в межах кошторис-них призначень

-//-

-//-

-

Напрям 1.3. Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення

1.40. Програма розвитку муніципальної інфраструктури України

12000,0

-

-

12000,0

1.41. Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області 2015 – 2019

404042,9

279968,7

-

684011,6

1.42. Створення сприятливих та комфортних умов для надання медичних послуг

149940,8

125140,7

24885,1

299966,6

1.43. Створення реабілітаційного відділення для учасників бойових дій та дітей з особливими потребами

1500,0

1500,0

-

3000,0

 

1.44. Капітальний ремонт медичних закладів

17 042,2

13242,6

9986,3

40 271,1

1.45. Покращення якості медичної допомоги

2500,0

2500,0

6000,0

11000,0

1.46. Створення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини на вул.Дубнівській та Володимирській

3500,0

4000,0

-

7500,0

1.47. Розвиток медичної інфраструктури у Волинській області шляхом забезпечення засобами виявлення онкологічних захворювань

11149,5

-

-

11149,5

1.48. Популяризація здорового способу життя

14228,8

26566,3

1100,0

41895,1

1.49. За здоров’ям - на сучасний спортивний майданчик

1100,0

1100,0

1100,0

3300,0

1.50. Облаштування спортивних майданчиків на території шкіл

1500,0

-

-

1500,0

1.51. Реконструкція лікувального корпусу № 4 з розширенням (добудова басейну, спортзалу та перехідної галереї) Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» в с. Гаївка  Шацького району

13382,3

-

-

13382,3

Напрям 1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

1.52. Капітальний ремонт котельні №1 та теплових мереж центральної районної лікарні смт Маневичі

2229,3

-

-

2229,3

1.53. Будівництво водогону по вулиці Привокзальній та Мічуріна в с.Овадне Володимир-Волинського району

60,00

100,00

40,00

200,00

1.54. Будівництво водопроводу в с.Заріччя Володимир-Волинського району

2064,8

-

-

2064,8

1.55. Реконструкція КНС в селі Гірники Ратнівського району

-

-

844,726

844,726

1.56. Покращення якості питної води шляхом реконструкції об’єктів водопостачання в населених пунктах Устилузької ОТГ Володимир-Волинського району

3000,0

1 000,0

1000,0

5000,0

1.57. Капітальний ремонт каналізаційної мережі та септиків - відстійників по вул.Індустріальній у м. Ківерці

940,0 

-

-

940,0

1.58. Будівництво та реконструкція мережі оборотного водопостачання із встановле-нням станції очистки води в смт Ратне

-

-

11350,0

11350,0

1.59. Будівництво системи господарсько-побутової каналізації в смт Заболоття

-

-

2 908,3

2 908,3

1.60. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення на вул. Чайковського та Шилокадзе в м.Рожище

5000,0

5000,0

5175,0

15175,0

1.61. Реконструкція селищного водозабору в смт Люблинець, вул. Ковельська,16, Ковельського району, Волинської області

1200,0

2245,1

-

3445,1

1.62. Модернізація сектору водопостачання і водовідведення міста Луцька

108480,0

108480,0

108480,0

325 440,0

1.63. Реконструкція міських очисних споруд водопровідно-каналізаційного господарства

3400,0

3400,0

3400,0

10200

1.64. Реконструкція та часткова заміна водогону в с.Жашковичі Іваничівського району

1000,0

-

-

1 000,0

1.65. Будівництво резервуара чистої води об'ємом 1000 м3 на Південному водозаборі м. Нововолинська

7000,0

-

-

7000,0

1.66. Будівництво резервуара стічних вод об'ємом 100 м3 при КНС №3 м.Нововолинська

-

2500,0

-

2500,0

1.67. Реконструкція природної водовід-відної мережі м.Рожище

-

-

10000,0

10000,0

1.68. Нове будівництво господарсько-побутової каналізації житлового масиву між вулицями Шолохова – 30-річчя Перемоги-Ісая в смт Любешів Волинської області

-

3975,38

-

3975,38

1.69. Будівництво очисних споруд в с.Зміїнець Луцького району Волинської області

1 000

7 000

 

-

 

8000,0

1.70. Капітальний ремонт системи водопостачання в селі Шельвів у Локачинському районі Волинської області

500,00

260,00

262,00

1022,00

1.71. Реконструкція водопровідної мережі села Зубильне у Локачинському районі Волинської області

300,00

200,00

100,00

600,00

1.72. Нове будівництво полів підземної фільтрації та септиків для селища цукрового заводу в смт Іваничі Волинської області

-

1000,0

964,1

1964,1

1.73. Чисте довкілля – здорова громада. Придбання контейнерів та сміттєвоза для вивезення та утилізації побутових відходів. Придбання комунальної спецтехніки (трактора МТЗ)

-

2000,0

-

2000,0

1.74. Будівництво полігонів твердих побутових відходів

15974,47

-

-

15974,47

1.75. Покращення житлових умов для жителів області шляхом їх участі у державних та регіональних програмах з питань житлового будівництва, зокрема, учасників АТО,   громадян, які переселяються із зони АТО та їхніх сімей

7500,0

12000,0

18000,0

37500,0

1.76. Реконструкція вуличного освітлення

665,1

440,0

-

1105,1

1.77. Розвиток державно-приватного партнерства для вирішення проблеми вуличного освітлення м. Рожище із застосуванням енергозберігаючих техноло-гій

116,7

-

-

116,7

1.78. Будівництво вуличного освітлення в с. Конище Ратнівського району

355,0

-

-

355,0

1.79. Будівництво біогазового комплексу потужністю 8 МВт/год

85000,0

195000,0

170000,0

450000,0

Всього: 79 проектів

2170671,1

1360003,2

785656,1

4316330,4

 

 

 

Програма 2. Волинь -туристична

Стан і проблеми

Волинська область має значний туристичний потенціал. На території області під охороною держави перебуває 1534 об’єкти культурної спадщини, налічується 20 історичних населених місць, діють два історико-культурні заповідники, знаходиться 265 озер, 231 рекреаційна зона та три Національні природні парки (Цуманська пуща, Припять - Стохід, Шацький),  достатньо розвинена мережа туристично-рекреаційних закладів. Виокремились провідні підприємства, які працюють над створенням власного туристичного продукту, інвестують кошти у розвиток власної матеріально-технічної бази.

Туристично-рекреаційні та лікувальні ресурси використовуються не в повній мірі.

Залишається велика кількість пам’яток історії та культури – об’єктів туристичного показу, що потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт, встановлення туристичних знаків-вказівників до них та облаштування їх засобами для доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.

Потребує активізації робота щодо промоції туристичних можливостей шляхом започаткування проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок», прес-турів та промо-турів, участі у більшій кількості виставкових заходів в Україні та за кордоном. 

Основна мета Програми – підтримка розвитку туризму та прикордонних територій, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у туристичну галузь, підвищення туристичної інфраструктури, створення нових та удосконалення діючих туристичних маршрутів.

Структура Програми

В основу Програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій області.

Програма складається з чотирьох напрямів, які включають в себе:

2.1. Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму.

2.2. Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринках.

2.3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях.

2.4.Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів.

 

Напрям 2.1. Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму  

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме підвищення конкурентоспроможності сільських територій, отриманню знань та навичок ведення туристичного бізнесу, підвищення рівня зайнятості сільського населення, створенню та проведенню курсів підготовки, перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації для суб’єктів туристичного бізнесу з видачею відповідного свідоцтва, забезпеченню сприятливих умов для ведення бізнесу в галузі сільського туризму спектром інформаційних та просвітницьких послуг.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

 • утворення комунікативного ланцюга «освіта-туристичний бізнес»;
 • сільський туризм області спеціалістами, зв'язками й інструментами, необхідними для успішного їхнього розвитку;
 • навчання менеджерів туристичної галузі та покращення правового і регулятивного середовища для ведення бізнесу в області;
 • розробку міжнародних туристичних маршрутів.

Напрям 2.2. Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринках.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме популяризації туристичного потенціалу області, всебічному розвитку і гармонійному вихованню молодої особистості.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- формування лабораторії інформаційних систем в туризмі;

- підготовку технічного опису територій та об’єктів.

Напрям 2.3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме залученню інвестицій у розвиток санаторно-курортного туризму, популяризації та збереженню культурної спадщини і найцінніших природних територій.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

         - підвищення якості життя місцевого населення  шляхом розбудови мережі каналізаційних та очисних споруд;

- покращення екологічної ситуації у транскордонному біосферному регіоні, зменшення надходження стоків до ґрунтових вод;

- розвиток туристично-рекреаційного сектору, зокрема водних об’єктів.

 

Напрям 2.4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме залученню інвестицій, зокрема міжнародної технічної допомоги, у поліпшення екологічного стану водних ресурсів.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проект, що забезпечить:

- реставраційно-ремонтні роботи пам'ятки архітектури національного значення, будинку по вул. Кондзелевича, 5 у м. Луцьку;

- облаштування навколишньої території;

 - підвищення туристичної привабливості буферної зони Поліського національного парку (PL) і гідрологічного заповідника “Луга” (UA).

 

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізуватиметься протягом 2018 - 2020 років.

Упровадження проектів зазначеної Програми можливе через:

- Державний фонд регіонального розвитку;

- кошти галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;

- субвенції, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;

- кошти місцевих бюджетів;

- кошти міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;

- кошти інвесторів, власні кошти підприємств.

 

Очікувані результати та показники досягнення цілей

Успішна реалізація проектів Програми «Волинь-туристична» сприятиме досягненню наступних результатів:

         - підвищення якості життя місцевого населення  шляхом розбудови мережі каналізаційних та очисних споруд;

- покращення екологічної ситуації у транскордонному біосферному регіоні, зменшення надходження стоків до ґрунтових вод;

- розвиток туристично-рекреаційного сектору, зокрема водних об’єктів;

- створення рекреаційної зони, місця культурно – просвітницького відпочинку та оздоровлення.

 

Показники:

- динаміка чисельності туристів та відвідувачів;

- створення нових робочих місць;

- обсяг облаштованої  навколишньої території, зокрема водних ресурсів;

- діючий рекреаційно-туристичний комплекс з патріотичною спеціалізацією.

 

Орієнтовний фінансовий план

 

Проекти

Бюджет, тис.грн

2018

2019

2020

РАЗОМ

Напрям 2.1. «Підтримка розвитку вїзного та внутрішнього туризму»

2.1. Залучення незайнятого сільського населення до заняття сільським туризмом

100,0

160,0

240,0

500,0

2.2. Розвиток сільського «зеленого туризму» на території Павлівської об’єднаної територіальної громади Іваничівського району

-

250

250

500

2.3. Знакування об’єктів туристичного показу, пам’яток історико-культурної спадщини, закладів туристичної інфраструктури. Встановлення інформаційних таблиць (ф А3) із короткими довідками про об’єкти та QR-кодами

400,0

600,0

-

1000,0

2.4. Туристичний розвиток Володимир-Волинського району

50,0

50,0

50,0

150,0

Напрям 2.2 «Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку»

2.5. Проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок»

150,0

150,0

150,0

450,0

2.6. Щорічне проведення рекламних та прес-турів для представників засобів масової інформації друкованих, теле-, радіокомпаній та інтернет ресурсів, туристичних компаній

-

50,0

60,0

110,0

2.7. Розвиток активного екологічного  туризму – шлях до збереження природних систем Шацького поозер’я

200,0

-

-

200,0

2.8. Поширення календаря культурних та туристичних подій

10,0

10,0

-

20,0

Напрям 2.3. «Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях»

2.9. Оголошення до 2020 року рекреаційної зони Шацьких озер курортом державного значення

600,0

-

-

600,0

2.10. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій в туристичну сферу Шацького району

-

9774,5

5000,0

14774,5

2.11. «Туристичне Берестечко»

300,0

55,0

55,0

410,0

2.12. Реалізація Концепції розвитку Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки у м. Луцьку

16130,0

10000,0

10000,0

36130,0

Напрям 2.4. «Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів»

2.13. Підвищення туристичної привабливості буферної зони Поліського національного парку (PL) і гідрологічного заповідника “Луга” (UA)

2597133,0

-

-

2597133,0

2.14. Розвиток транскордонного туризму на Маневиччині (Україна) та Березенщині (Республіка Білорусь)

4410,0

1890,0

-

6300,0

2.15. Реставраційно-ремонтні роботи пам'ятки архітектури національного значення, будинку по вул. Кондзелевича, 5 у м. Луцьку.

1000,0

2000,0

3064,0

6064,0

2.16. Будівництво спального корпусу № 3 на дитячій туристичній базі «табір Сонячний» Центру туризму, спорту та екскурсій в с.Гаразджа, вул.Лісова, 1а Луцького району Волинської області

8500,0

5012,5

-

13 512,5

Всього: 16 проектів

2628983,0

30002,0

18869,0

2677854,0

           

 

Програма 3. Економіка сталого розвитку

Стан і проблеми

Економічний потенціал області формують підприємства таких галузей промисловості: харчової, машинобудівної, деревообробної та виробництва паперу, виробництва гумових та пластмасових виробів, виробництва меблів, металургійного виробництва, текстильного виробництва та виробництва одягу, добувної і хімічної галузей.

Залишається проблемним питання щодо високої енерго- та матеріалоємності продукції; високого ступеня зносу основних засобів;  насиченості внутрішнього ринку товарами, що завозяться за заниженою митною вартістю та контрабандним шляхом, що ставить у нерівні та невигідні умови вітчизняних товаровиробників; недостатня інноваційна активність  підприємств.

Сьогодні екологічні проблеми тісно пов’язані з економічними та мають глобальний характер, і саме забезпечення сталого розвитку, належне управління станом навколишнього середовища міст. Специфічною проблемою є поводження з відходами. Обсяги утворених відходів зростають, а частка тих, що перероблюються, є незначною. Незмінна практика депонування новоутворених відходів на переповнених полігонах є загрозою для довкілля й посилює ризики для здоров’я населення. Існуюча практика землекористування спричиняє погіршення стану земель, а виснажливе використання земельних, лісових і водних ресурсів призводить до незворотних втрат.

На сьогодні наше суспільство має реальну змогу змінити негативні тенденції і почати радикальне поглиблення ринкових реформ, у тому числі в екологічній сфері, що передбачає створення підґрунтя для упровадження політики цілеспрямованого сприяння розвитку ефективних вітчизняних виробництв та активну підтримку становлення сучасної конкурентоспроможної економіки.

Основна мета Програми – підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій, модернізація виробництв, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у промисловому комплексі, створення індустріальних парків, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, поліпшення структури експорту за рахунок збільшення обсягу продукції із значною питомою вагою доданої вартості.

 

Структура Програми

В основу Програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій області.

Програма складається з трьох напрямів, які включають в себе:

3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій.

3.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. 

3.3. Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу.

 

Напрям 3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме удосконаленню прогнозування розвитку територій; покращенню транспортної доступності регіону; розвиткові промислової інфраструктури, яка задовольнить попит потенційних інвесторів; реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних для області галузях.

 Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

належне дорожньо-транспортне сполучення та безпеку руху шляхом відновлення цілісності дорожнього полотна;

оновлення існуючих генеральних планів населених пунктів області,  розроблення схем планування області;

поліпшення сприятливих умов для розширення міжнародної торгівлі, підприємницької діяльності прикордонних територій.

 

Напрям 3.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу 

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме забезпеченню доступності та якості публічних послуг шляхом впровадження електронних адміністративних послуг та розвитку системи електронного урядування в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; належних повноцінних умов праці для роботодавців, шукачів роботи та працівників служби зайнятості, переходу від функції бар’єру до фільтруючої функції кордону; підвищенню конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу, виведенню їх діяльності на якісно-новий рівень.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- доступність та якість публічних послуг шляхом впровадження електронних адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг, поліпшення їх матеріально-технічного стану;

- підвищення соціально-економічної конкурентоспроможності транскордонної території на європейському, національному, регіональному та місцевому рівнях шляхом транскордонного співробітництва.

 

Напрям 3.3. Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме підвищенню конкурентоспроможності волинських підприємств, збільшення обсягу виробництва, пошуку нових бізнес-партнерів в регіонах України та розширенню ринків збуту, ознайомлення з економічним потенціалом регіонів України та поширенню інформації про виробників та надавачів послуг. 

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

- введення в експлуатацію І та ІІ черг будівництва шахти № 10 «Нововолинська»;

-  збільшення виробництва торфових брикетів шляхом підвищення темпів підготовки та введення нових потужностей для добування торфу, реконструкції існуючих виробництв із впровадження нових технологій використання торфу у теплоенергетичних цілях.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізуватиметься протягом 2018 - 2020 років.

 

 

Очікувані результати та показники досягнення цілей

Успішна реалізація проектів Програми «Економіка сталого розвитку» сприятиме досягненню наступних результатів:

- розбудова інфраструктури підтримки підприємництва;

- удосконалення надання адміністративних послуг;

- підвищення рівня підприємницької активності населення;

- упровадження пріоритетних для області інвестиційних проектів;

- прогнозування розвитку територій;

- розробка та реалізація територіальними громадами проектів енерго - та ресурсозбереження, в тому числі у житлово-комунальній сфері.

Показники:

- створення Порталу електронних адміністративних послуг Волині;

- кількість наданих адміністративних послуг, у тому числі  через мережу Інтернет;

- збільшення обсягів реалізованої продукції, експорту продукції;

- кількість створених індустріальних парків;

- введення в експлуатацію І та ІІ черг будівництва шахти № 10 «Нововолинська».

 

Орієнтовний фінансовий план

 

Проекти

Бюджет, тис.грн

2018

2019

2020

РАЗОМ

Напрям 3.1. «Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій»

3.1. Розвиток транскордонного співробітництва між Маневицьким районом та гміною Біляни з метою запобігання надзвичайним ситуаціям та мінімізації їх наслідків

   Забезпечення якості доступності послуг у сфері надання пожежної допомоги на території сільських населених пунктів новоствореної Городищенської сільської об’єднаної територіальної громади

26900,0

10000,0

-

36900,0

3.2. Покращення транспортної інфраструктури прикордоння між Польщею та Україною та використання низьковуглецевих транспортних систем

26262,2

26262,2

26262,2

78786,6

3.3. Паспортизація автомобільних доріг, як складова у вирішенні проблем реконструкції і модернізації вулиць міста

250,0

250,0

250,0

750,0

3.4. Забезпечення оновлення генеральних планів населених пунктів Павлівської об’єднаної територіальної громади Іваничівського району Волинської області

750,0

750,0

-

1 500,0

3.5. Створення та функціонування містобудівного кадастру в рамках реалізації Регіональної цільової програми створення та впровадження містобудівного кадастру в області на 2018 - 2020 роки

6700,0

3900,0

3325,0

13925,0

3.6. Підвищення рівня інвестиційної спроможності Волинської області на основі розвитку інформаційної, комунікативної та маркетингової складової

2 298,39

300,0

-

2 598,39

3.7. Генеральний план Смідинської сільської ради Старовижівського району Волинської області

-

1000,0

-

1000,0

3.8. Створення системи логістики твердих побутових відходів у Горохівському районі Волинської області

10661,0

-

-

10661,0

3.9. Покращення екологічної ситуації у Шацькому

Національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь

67000,0

60500,0

49400,0

176900,0

3.10. Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Ватутіна с.Вербка, Ковельського району Волинської області

664,37

-

-

664,37

3.11. Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С030120 Стенжаричі – Залужжя – Устилуг / Н22 км 0+000 – км + 020 Володимир-Волинського району

4775,1

-

-

4775,1

3.12. Капітальний ремонт С 030602 Красноволя-Городище М-19 (на ділянці с. Городище - М-19) Ковельського району

945,3

-

-

945,3

3.13. Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги  С 030603 /М-19/-Облапи-Доротище-/Т-03-11/ (на ділянці с. Облапи - /М-19/)

800,0

-

-

800,0

3.14. Капітальний ремонт автомобільної дороги О 030642 Ковель-Білашів-Перковичі (ПК 37+73- ПК 115+52) Ковельського району

24467,5

-

-

24467,5

3.15. Ремонт дороги С 030305 Нововолинськ-Гряда

500,0

1500,0

-

2000,0

3.6. Ремонт дороги  Т 03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка, Т 03-02  Павлівка – Горохів, Т 03-15 Павлівка – Локачі

23000,0

31000,0

31000,0

 

85000,0

3.17. Ремон доріг, що з’єднують польські та українські кордони

30222,0

10080,0

-

40302,0

3.18. Покращення стану Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів − /Р-14/ − поточний ремонт дороги на відрізку Ратне – Здомишель до кордону із Старовижівським районом

6 000,0

-

-

6 000,0

3.19. Покращення стану  О031273 КПП «Самари» − Язавні – Теребовичі – Підлужне – Гірники − /М-19/ − Жиричі – Тур – КПП «Тур»: поточний ремонт дороги на відрізках Гірники – Самари, Прохід – Жиричі, на території Гірниківської, Жиричівської сільських рад, капітальний ремонт відрізку на території Турської сільської ради

6 000,0

-

-

6 000,0

3.20. Покращення стану О031274 Межисить – Щедрогір – Підгір’я – Річиця – /Т-03-08/: поточний ремонт дороги на відрізку Лучичі – Річиця, капітальний ремонт дороги  на території Забродівської сільської ради; Капітальний ремонт дороги місцевого значення Лучичі - Щедрогір

3 800,0

12500,0

12500,0

28 800,0

3.21. Поточний ремонт дороги Т-03-04 /М-19/ − Доманове − Самари – Залухів – Мала Глуша − /Т-03-08/ − Невір – Ветли − /Р-14/ на відрізку Кортеліси − Самари

-

4 000,0

-

4 000,0

3.22. Поточний ремонт дороги О030429 Підгір’я – Хотешів – Добре – Велимче – Датинь – Мильці − /М-19/ на території Ратнівського району

-

4 000,0

-

4 000,0

3.23. Капітальний ремонт доріг О031276 КПП «Гута» − Заболоття – Здомишель (на Ратне) на території Заболоттівської об’єднаної територіальної громади та О031275 Тур – Заболоття

-

3 000,0

-

3 000,0

3.24. Капітальний ремонт дороги М-19 Доманове  (на Брест) – Ковель – Чернівці − Тереблече (на Бухарест) на території Ратнівського району

-

5 000,0

-

5 000,0

3.25. Капітальний ремонт дороги С031210 Вишеньки – Височне – Береза – Хлібове на відрізку від а/д Кортеліси – Самари до центру села Височне

-

-

2 000,0

2 000,0

3.267. Капітальний ремонт дороги С031224 /М-19/ − Сільце

-

-

2 000,0

2 000,0

3.27. Капітальний ремонт дороги С031245 Видраниця – Задолина

-

-

400,0

400,0

3.28. Будівництво об’їзної автомобільної дороги

10000,0

14450,0

-

24450,0

3.29. Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О031695 від а/д Т-03-07-Піща -Острів'я-Пульмо

5 725, 6

-

-

5725,6

3.30. «Капітальний ремонт С 030617 (Т-03-11) Бахів в межах с.Бахів 9 (вул. Лесі Українки) Ковельського району Волинської області

200,0

-

-

200,0

3.31. Оновлення рухомого складу Луцького підприємства електротранспорту з одночасною оптимізацією контактної мережі.

49165,4

49165,4

49165,4

147496,2

3.32. Капітальний ремонт дороги С030910 (вул..Рівненська, вул.Міжгайська) с.Залізниця Любешівського району Волинської області

-

10 000,0

-

10 000,0

3.33. Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С030907/Т-03-08/- Деревок км 0+000 - км 3+200 Любешівського району Волинської області

12 000,0

-

-

12 000,0

3.34. Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О030956/Т-03-08/- Цир – Лахвичі – Люб'язь – Р-14/ км 16+000 - км 19+300 Любешівського району Волинської області

16 000,0

 

-

16 000,0

3.35. Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О030427 Видерта-Ворокомле-Залаззя-Бихів-/Т-03-08/ Волинської області

-

 

20000,0

20 000,0

3.36. Ремонти доріг та вулиць комунальної власності Любешівської селищної ради

5 000,0

10 000,0

10 000,0

25 000,0

3.37. Капітальний ремонт дороги місцевого значення загального користування Затурці-Зубильне Локачинського району Волинської області

1500,0

1100,0

520,0

3120,0

3.38. Капітальний ремонт дороги О 030640 Ковель-Білин-Скулин-Ломачанка-Черемошне (на ділянці с.Скулин – с. Кричевичі)

-

7500,0

7500,0

15 000,0

3.39. Індустріальний парк «Нововолинськ»

1115000,0

40150000,0

45135000,0

86400000,0

3.40. Створення комплексу індустріальних парків у Литовезькій об’єднаній територіальній громаді

2000,0

1000,0

1000,0

4000,0

3.41. Інтернет в бібліотеці -  для всіх і кожного

70,0

70,0

90,0

230,0

3.42. Організація змістовного дозвілля – крок до європейського суспільства

300,0

-

-

300,0

Напрям 3.2. «Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу»

3.43. Реконструкція приміщення аптеки № 33 під центр надання адміністративних послуг на вул.Незалежності, 75 в смт Любешів Волинської області

-

6132,0

-

6132,0

3.44. Реконструкція адміністративного приміщення та ЦНАПу Павлівської сільської ради по вул.Незалежності, 27б в с. Павлівка Іваничівського району Волинської області

1 150

5 090

-

6240

3.45. Реконструкція приміщення, що перебуває у спільній власності територіальних громад, сіл, селища та міста району під центр надання адміністративних послуг на вул.Незалежності, 5 в м.Рожище

3737,4

-

-

3737,4

3.46. Поліпшення соціальної інфраструктури шляхом будівництва адміністративної будівлі нового типу по вулиці Незалежності, 80, с. Вишнів Любомльського  району

7201,5

-

-

7201,5

3.47. Реконструкція адмінбудівлі Цуманської селищної ради в смт Цумань Ківерцівського району Волинської області

2774,95

2246,63

2246,63

7 268, 21

3.48. Організація навчання (семінарів, тренінгів, курсів) для підприємств області

20,0

20,0

-

40,0

3.49. Реалізація інвестиційних проектів в рамках Регіональної програми підтримки малого та середнього підприємництва

300,0

500,0

700,0

1500,0

Напрям 3.3. «Розвиток внутрішнього виробництва та підвищення експортного потенціалу»

3.50. Проект будівництва шахти № 10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля»

150000,0

1755282,0

1103030,0

3008312,0

3.51. Модернізація технологічного процесу по виробництву цегли та каменю керамічного

18000,0

18000,0

18000,0

54000,0

3.52. Реконструкція незавершеного будівництва виробничо-складських приміщень Старовижівського заводу картоплепродуктів під картоплеовочесховище та сортувальний пункт

15000,0

15000,0

20000,0

50000,0

Усього 52

1657140,7

42219598,2

46494389,2

90371128,1

           

 

Програма 4. Місцева енергетика

Стан і проблеми

В області поетапно впроваджуються заходи, передбачені Регіональною програмою підвищення енергоефективності області на 2011 – 2020 роки (затверджено рішенням обласної ради від 17.09.2015  № 36/67). За період функціонування зазначеної Програми органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання усіх форм власності здійснено значний обсяг робіт з підвищення енергоефективності регіону, та втілення заходів, спрямованих на зменшення використання природного газу і залучення альтернативних видів палива до паливно-енергетичного балансу області. Так, у 2017 році 33 котельні переведені на використання альтернативних видів палива, встановлені котли, що працюють на дровах та біомасі. Обсяг економії складає 2840,86 т.у.п. При цьому здійснювалась реконструкція, проводились роботи з модернізації та заміни котельного обладнання на 66 котельнях, що дозволило скоротити споживання природного газу на 469,83 т.у.п.

Так, загальна фактична потужність котельного обладнання, що працює на альтернативних видах палива, у 2017 році становила 22 відсотки до загальної потужності всього котельного обладнання.

На об’єктах соціальної сфери, установах бюджетної сфери проводились заходи з поліпшення теплозахисних властивостей будівель (заміна вікон, дверей, утеплення стін, реконструкція та утеплення покрівель), на що використано 41,2 млн гривень. Економічний ефект становить 5,7 млн гривень.

Разом з цим, в області актуальними є:

проведення комплексу робіт з метою забезпечення майже повної відмови від споживання природного газу на об’єктах бюджетної та житлово-комунальної сфери і переведення їх на використання альтернативних видів палива;

стимулювання населення області до енергоефективності у власних помешканнях;

створення системи енергомоніторингу використання енергоносіїв в бюджетних закладах області;

завершення робіт із влаштування енергоефективного освітлення у комунальних установ, організацій та підприємств;

вирішення питання забезпечення потреб споживачів області в альтернативних (місцевих) видах палива.

Основна мета Програми – проведення комплексу заходів із зменшення використання природного газу або його заміщення енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива для населення, об’єктах соціальної сфери та підприємствах теплокомуненергетики.

 

Структура Програми

В основу Програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій області.

Програма складається з трьох напрямів, які включають в себе:

Напрям 4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива на об’єктах.

Напрям 4.2. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива для населення на 25 відсотків до базового 2013 року.

Напрям 4.3. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива

 

на підприємствах теплокомуненергетики на 50 відсотків до базового 2013 року.

Напрям 4.1. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива на об’єктах.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме проведенню заходів із зменшення використання природного газу або його заміщення енергоресурсами, отриманими з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на об’єктах соціальної сфери.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

створення системи енергомоніторингу використання енергоресурсів в установах та організаціях, що фінансуються з місцевих бюджетів; 

переведення 50 відсотків котелень, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, з природного газу на біопаливо; 20 відсотків котелень – на торфобрикети і кам’яне вугілля; та 5 відсотків котелень – на електроопалення;

проведення термореновації будівель установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків фактичного будівельного об’єму);

проведення реконструкції  зовнішніх теплових мереж, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, із заміною труб на попередньо ізольовані (не менше 10 відсотків загальної кількості);

проведення реконструкції внутрішніх теплових мереж в будівлях, що знаходяться на балансі установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів (не менше 10 відсотків загальної потужності тепловіддачі);

проведення систем освітлення в будівлях, що знаходяться на балансі комунальних установ, організацій та підприємств, що фінансуються з місцевих бюджетів або госпрозрахункових, шляхом заміни на енергоощадні світлодіодні системи освітлення (не менше 50 відсотків загального світлового потоку).

 

Напрям 4.2. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива для населення на 25 відсотків до базового 2013 року.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме проведенню заходів із заміщення природного газу для опалення на інші види енергоносіїв енергоресурсами для населення, формування у населення енергоощадного та природозберігаючого світогляду.

 Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

створення економічних умов для спонукання населення, в т.ч. через ОСББ та інші форми ОСН в житлових будинках, до заміщення природного газу для опалення на інші види енергоносіїв, в т.ч. ВДЕ та НДЕ;

створення економічних умов для спонукання населення, в т.ч. через ОСББ та інші форми ОСН в житлових будинках, до проведення заходів з термореновації будинків;

створення народного інформаційного порталу та забезпечення широкої інформаційної кампанії із формування у населення енергоощадного та природозберігаючого світогляду;

забезпечення побудинкового обліку споживання тепла, води та електроенергії в багатоквартирних будинках.

 

Напрям 4.3. Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива на підприємствах теплокомуненергетики на 50 відсотків до базового 2013 року.

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме проведенню заходів із заміщення природного газу для опалення на інші види енергоносіїв на підприємствах теплокомуненергетики.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, що забезпечать:

забезпечення переведення комунальних котелень на ВДЕ, в т.ч. біомасу не менше як на 30 відсотків номінальної потужності підприємств теплокомуненерго;

заборонення відпуску теплової енергії юридичним і фізичним (колективним) споживачам без приладів обліку теплової енергії;

забезпечення всіх котелень проектною потужністю понад 10,0 МВт теплової енергії конденсаційними економайзерами.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізуватиметься протягом 2018 - 2020 років.

 

Очікувані результати та показники досягнення цілей

Успішна реалізація проектів Програми «Місцева енергетика» сприятиме:

- заміщенню природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива на соціальних об’єктах на 75 відсотків до базового 2013 року;

- заміщенню природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива для населення на 25 відсотків до базового 2013 року;

- заміщенню природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т.ч. біомаси) та альтернативних видів палива на підприємствах теплокомуненергетики на 50 відсотків до базового 2013 року.

 

 

Показники:

- створення системи енергомоніторингу використання енергоресурсів в установах та організаціях, що фінансуються з місцевих бюджетів;

- обсяг заміщеного природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в т. ч. біомаси) та альтернативних видів палива;

- кількість систем освітлення, замінених у комунальних будівлях на енергоощадні світлодіодні системи освітлення;

- кількість комунальних будівель, де проведена термореновація;

- створення народного інформаційного порталу із формування у населення енергоощадного та природозберігаючого світогляду;

- забезпеченість побудинковим обліком споживання тепла, води та електроенергії в багатоквартирних будинках.

- кількість  котелень підприємств теплокомуненергетики проектною потужністю понад 10,0 МВт теплової енергії, що забезпечені конденсаційними економайзерами.

 

Орієнтовний фінансовий план

 

Проекти

Бюджет, тис.грн

2018

2019

2020

РАЗОМ

Напрям 4.1. «Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в тому числі біомаси) та альтернативних видів палива на обєктах соціальної сфери на 75 відсотків до базового 2013 року»

4.1.  Заміщення природного газу з встановленням енергозберігаючого твердопаливного котла в АЗПСМ с. Жидичин Ківерцівського району

45,0

-

-

45,0

4.2. Переведення котельні смт Благодатне по вул.Л.Українки, 9  на альтернативний вид палива

300,0

6700,0

-

7000,0

4.3. Будівництво квартальної твердопаливної котельні № 1 (територія школи № 2), призначеної для надання послуг, пов’язаних з постачанням тепла і гарячої води у м. Рожище

1611,9

-

-

1611,9

4.4. Виробництво паливних тирсо-торфо-гранул з використанням місцевих покладів торфу та відходів лісопереробки

7200,0

7200,0

7200,0

21600,0

4.5. Впровадження ефективної системи опалення об’єктів соціальної сфери Павлівської ОТГ

6500,0

-

-

6500,0

4.6. Впровадження енергозберігаючих заходів у професійно-технічних навчальних закладах

27290,0

5564,0

3000,0

35854,0

4.7. Проведення заходів з енергозбереження (утеплення та перекриття дахів, утеплення стін) в Іваничівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті

2000,0

2000,0

1900,0

5900,0

4.8. Заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів

850,0

1000,0

1400,0

3250,0

4.9. Проведення комплексу заходів з енергозбереження на об’єктах соціального призначення, що фінансуються з місцевих бюджетів

4038,7

-

-

4038,7

4.10. Капітальний ремонт (термореновація) фасаду будівлі ДНЗ «Казка» та «Сонечко» м.Горохів

2350,0

-

-

2350,0

4.11. Термореновація будівель ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 1,2,3 та НВК № 4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» м.Рожище

-

-

9000,0

9000,0

4.12. Проведення комплексу заходів з енергозбереження на об’єктах соціального призначення, що фінансуються з місцевих бюджетів

2890,0

-

-

2890,0

Напрям 4.2. «Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в тому числі біомаси) та альтернативних видів палива для населення на 25 відсотків до базового 2013 року»

4.13. Створення обласного фонду енергоефективності для стимулювання через форми самоорганізації  населення багатоквартирних будинків до заміщення газу та створення систем колективного та індивідуального опалення на альтернативних джерелах енергії, проведення заходів з термореновації будинків

50500,0

62000,0

77200,0

189700,0

Напрям 4.3. «Оптимізація структури регіонального паливного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії (в тому числі біомаси) та альтернативних видів палива на підприємствах теплокомуненергетики 50 відсотків до базового 2013 року»

4.14. Використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні (модернізація об’єктів житлово-комунального господарства)

380500,0

190250,0

190250,0

761000,0

Усього 14 проектів       

486075,6

274714,0

289950,0

1050739,6

           

 

Програма 5. Волинське село

Стан і проблеми

У сільському господарстві області створюється близько 20 відсотків валового регіонального продукту області, а разом з харчовою промисловістю аграрії забезпечують третину валового виробництва.

Внесок у виробництво сільськогосподарської продукції здійснюють 848 суб’єктів господарювання, в тому числі 600 фермерських господарств, 137 господарських товариств, 60 приватних підприємств та 39 кооперативів, а також 150 тисяч особистих селянських господарств.

Власники особистих селянських господарств є основними виробниками сільськогосподарської продукції. У 2017 році вони виробили 58,7 відсотків продукції сільського господарства, зокрема: 99 відсотків картоплі, 92 відсотка овочів, 83 відсотки плодів та ягід, 80 відсотків молока, 87 відсотків яєць, реалізовано  36 відсотків м’яса (у живій вазі).

Разом з цим, сільська місцевість потребує поліпшення соціальної інфраструктури, створення умов для розвитку підприємницької ініціативи, сприяння процесам об’єднання дрібних виробників сільськогосподарської продукції у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та ефективного використання природних ресурсів.

Основна мета Програми – реалізація заходів із створення умов для реалізації потенціалу розвитку сільських територій, підвищення якості життя населення у сільській місцевості, виробництва високотехнологічної та інноваційної сільськогосподарської продукції та раціональне використання природних ресурсів.

 

Структура Програми

В основу Програми входять проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій області.

Програма складається з чотирьох напрямів, які включають:

Напрям 5.1.  Розвиток сільських територій

Напрям 5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності районів

Напрям 5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

Напрям 5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

 

Напрям 5.1.  Розвиток сільських територій

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме покращенню умов проживання у сільських територіях через розвиток інфраструктури; створення сприятливих умов для розвитку транскордонного співробітництва; формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму, в тому числі зеленого, аграрного, екотуризму.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, спрямовані на:

- підвищення рівня життя в сільських територіальних громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання об’єктів місцевої інфраструктури;

- реалізацію підприємницьких ініціатив у сільських мешканців, створення нових робочих місць, диверсифікації виробництва.

 

Напрям 5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме запровадженню новітніх технологій та інновацій у розвиток агробізнесу; отриманню продуктів кращої якості відповідно до вимог Європейського Союзу; круглорічному якісному забезпеченню населення свіжою овочевою продукцією; розвитку екологічних заходів.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, спрямовані на:

- запровадження новітніх технологій та інновацій в аграрній галузі;

 • розвиток рибництва в області з використанням інноваційних технологій;

        -  налагодження системи інформування населення сільської місцевості щодо можливостей підприємницької діяльності та підвищення якості надання дорадчих послуг агробізнесу.

 

Напрям 5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме збільшенню прибутковості сільськогосподарського сектора, отримання продуктів кращої якості відповідно до вимог Європейського Союзу.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, спрямовані на:

- розвиток провідних напрямів сільськогосподарського виробництва (рослинництво, тваринництво);

- сприяння об’єднанню дрібних виробників сільськогосподарської продукції та реалізації інвестиційних проектів.

 

Напрям 5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

Реалізація проектів зазначеного напряму сприятиме підвищенню ефективності використання природних ресурсів, поліпшенню екологічного стану сільських територій.

Протягом періоду дії Плану реалізації Стратегії передбачається реалізовувати проекти, спрямовані на:

 • впровадження екологічно-збалансованого використання земель;
 • створення умов для збереження та відтворення родючості ґрунтів;
 • запобігання підтопленню населених пунктів та сільськогосподарських угідь.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма реалізовуватиметься протягом 2018-2020 років. Упровадження проектів цієї Програми можливе за рахунок:

- Державного фонду регіонального розвитку;

- коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;

- субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

- коштів місцевих бюджетів;

- коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій;

- коштів інвесторів, власні кошти підприємств.

 

Очікувані результати та показники досягнення цілей

Успішна реалізація проектів Програми «Волинське село» сприятиме:

- забезпеченню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства відповідно до потреб області та можливості реалізації експортного потенціалу;

- забезпеченню якості та безпечності сільськогосподарської сировини та харчових продуктів, дотримання вимог до їх виробництва;

         -  стимулюванню  раціонального і ефективного використання земель та підвищенню рівня екологізації сільськогосподарського землекористування;

          - сприянню створення груп виробників – сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, в т.ч. шляхом створення колективних брендів продуктів;

- моніторингу та прогнозуванню ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, реагуванню на ринкові ризики. 

Показники:

- створення нових робочих місць в аграрній галузі;

- забезпечення виробництва безпечних і якісних продуктів переробки молока та виробництва молочних продуктів;

- розвиток органічного землеробства, передусім у малих та середніх господарствах;

- розбудова розвинутої системи сільськогосподарського дорадництва. 

 

Орієнтовний фінансовий план інвестиційних проектів

 

Проекти

Бюджет, тис.грн           

2018

2019

2020

РАЗОМ

Напрям 5.1. Розвиток сільських територій

5.1. Розвиток туристичного потенціалу сільських територій «Медові шляхи»

1000,0

1000,0

700,0

2 700,0

5.2. Капітальний ремонт вуличної мережі водопостачання

800,0

300,0

-

1100,0

5.3. Ремон сільських вулиць

750,0

3150,0

400,0

4300,0

5.4. Ремонт споруди для переодягання на території сільського стадіону в с.Березовичі Володимир-Волинського району

300,0

300,0

-

600,0

5.5. Реконструкція нежитлового приміщення по вул.Левінцова м.Устилуг Володимир-Волинського району для адміністративно-господарських потреб громади

1500,0

1000,0

-

2500,0

5.6. Модернізація дорожньої інфраструктури в гміні Грудек і Велицькій громаді для соціально-економічного розвитку громад

12582,6

12582,6

6291,3

31456,5

5.7. Підтримка аварійно-рятувальних і протипо-жежних підрозділів польсько-українських прикордонних територій

11295,6

11295,6

5647,8

28239,0

5.8. Облаштування рекреаційної зони в межах паркової території смт Голоби, Ковельського району, Волинської області

-

5000,0

-

5000,0

5.9. Капітальний ремонт адміністративної будівлі сільської ради по вул. Ковельська,72 в с.Дубове Ковельського району Волинської області

526,2

-

-

526,2

5.10. Підвищення безпеки і захисту населення шляхом створення транскордонного співробіт-ництва

12100,0

6050,0

-

18150,0

5.11. Реконструкція та капітальний ремонт систем водовідведення селища Цумань Ківерцівського району

2755,0

-

-

2755,0

5.12. Будівництво та облаштування ярмаркової площі в межах паркової території смт Голоби, Ковельського району, Волинської області

3000,0

2000,0

5000,0

5.13. Центр безпеки Поромівської ОТГ

-

7000,0

-

7000,0

5.14. Ключ до успіху. Покращення економічної ситуації в сільській місцевості області України та Брестської області Республіки Білорусь шляхом розвитку сільськогосподарських кооперативів

1471,0

-

-

1471,0

5.15. Збереження та підтримка природної спадщини в регіоні Західного Полісся шляхом використання “зеленого транспорту” та розвитку транскордонного туристичного маршруту (Зелений транспорт)

800,0

1389,0

700,0

2889,0

5.16. Покращення безпеки та охорони Західного Полісся як загальна мета транскордонної співпраці громад Волі Угруської (Польща) та Шацька (Україна)

18900,7

18900,7

18900,7

56702,1

5.17. Транскордонний шлях птахів Польща-Білорусь-Україна

15072,0

15072,0

15072,0

45216,0

5.18. Організація відпочинку та оздоровлення дітей на базі ХБК «Віфанія»

500,0

500,0

500,0

1500,0

Напрям 5.2. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій

5.19. Вирощування сільськогосподарської продукції та відгодівля великої рогатої худоби і свиней

8100,0

8100,0

8100,0

24300,0

5.20. Завершення будівництва лабораторного комплексу по виробництву біологічних засобів захисту рослин, фітоекспертизи рослинної продукції, хімікотоксикологічного контролю песитицидів та продукції рослинництва ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія» на вул.Ліскова,1 в с.Зміїнець, Луцького району

10000,00

25000,00

5000,00

40000,00

5.21. Закладення плантацій енергетичних культур з ціллю отримання біопалива для енергонеза-лежності регіону

17 593,5

1 804,2

4 431,0

23 828,7

5.22. Освітній проект «Зимова агрошкола»

23,0

24,0

25,0

72,0

Напрям 5.3. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

5.23. Організація демонстраційної ферми у Волинській області

12685,0

3245,0

3245,0

19175,0

5.24. Розвиток кооперативного руху – запорука розвитку сільських територій та доходу сільських мешканців «Від об’єднання – до розвитку»

1200,0

-

-

1200,0

5.25. Формування точок зростання Волинського регіону на базі фермерських господарств

3119,0

727,0

727,0

4573,0

5.26. Модернізація та оновлення технологічного обладнання по інкубації сільськогосподарської птиці на базі ТзОВ «Птиця»

450,0

450,0

450,0

1350,0

Напрям 5.4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу

5.27. Комплексне використання непродуктивних земельних та водних ресурсів Волині для інноваційного розвитку біоенергетики, аквакультури та сільського господарства регіону

995605,0

1000000,0

78178,0

2073783,0

5.28. Підвищення родючості кислих ґрунтів шляхом вапнування

-

10000,0

10000,0

20000,0

5.29. Здійснення заходів щодо запобігання підтоплення сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь області

1000,0

1000,0

1500,0

3500,0

5.30. Будівництво водоскидної споруди Білоозерської водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу Ратнівського району Волинської області

3 700,5

-

-

3 700,5

5.31. Відновлення інженерної інфраструктури водопостачання об’єктів внутрігосподарської мережі Прип’ятьської, Галиновільської, Глухівської, Кизівської осушувальних систем по Кримненській, Дубечненській, Глухівській, Галиновільській, Смідинській, Журавлинівській сільських радах Старовижівського району

2500,0

1500,0

3100,0

7100,0

РАЗОМ 31 проект

1139329,1

1137390,1

162967,8

2439687,0

               

 

 1. Фінансовий ресурс Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

        

Програми

Кількість інвести-ційних проектів

Бюджет, тис.грн

2018

2019

2020

РАЗОМ

1. Розвиток людського потенціалу

79

2170671,1

1360003,2

785656,1

4316330,4

2.Волинь туристична

16

2628983,0

30002,0

18869,0

2677854,0

3. Економіка сталого розвитку

52

1657140,7

42219598,2

46494389,2

90371128,17

4. Місцева енергетика

14

486075,6

274714,0

289950,0

1050739,6

5. Волинське село

31

1139329,1

1137390,1

162967,8

2439687,0

РАЗОМ

192

8082199,5

45021707,5

47751832,1

100855739,17

 

 

 1. Каталог проектних карток.

4.1. Проектні картки програми 1: Розвиток людського капіталу

 

       Проектні картки напряму 1.1. Підтримка проектів культурного спрямування «Велика Волинь – колиска української культури»

 

Номер і назва завдання:

1.1.1.Сприяння розвитку культури як найважливішого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку

Назва проекту:

1.1.1.1. Забезпечення належного функціонування закладів культури

Цілі проекту:

Поліпшення умов для надання послуг закладами культури, підвищення доступу жителів до якісних послуг цих закладів, поліпшення їх матеріально-технічного стану

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

150 тисяч осіб

Стислий опис проекту:

Завершення реконструкції, капітального ремонту закладів культури, розпочатих у минулих роках. Реконструкція та переоснащення існуючих закладів культури, зокрема із застосуванням енергоощадних технологій, упровадження енергозберігаючих заходів. Створення умов для отримання жителями якісних послуг закладів культури

Очікувані результати:

- поліпшення матеріально-технічного стану закладів культури комунальної форми власності;

- поліпшення доступу населення  жителів області, зокрема сільських населених пунктів, до отримання якісних послуг;

- зменшення енерговитрат

Ключові заходи проекту:

Реконструкція (капітальний ремонт) закладів культури обласної комунальної власності із застосуванням енергоощадних технологій у 2018 - 2020 роках, зокрема:

у Володимир-Волинському районі

реконструкція кінотеатру в м.Берестечку (2559,8 тис.грн.), будинків культури в с.Суходоли (1434,5 тис.грн.), с.Хмелівка (2500,0 тис.грн.), с.Ласків (1600,0 тис.грн.), с.Овадне (300,0 тис.грн.), с.Верба (350,0 тис.грн.), с.Микуличі (370,0 тис.грн.), с.Бегета (500,0 тис.грн.), с.Хобултова заміна вікон та дверей (330,0 тис.грн.), заміна опалювальної системи (350,0 тис.грн), реконструкція даху будинків культури в с.Красностав (300,0 тис.грн.), с.Березовичі (800,0 тис.грн.), c.Журавичі (1095,6 тис.грн.);

у м.Володимирі-Волинському

реконструкція даху будинку культури (2819,1 тис.грн.), модернізація технічного оснащення районного будинку культури (2410,0 тис.грн.), капітальний ремонт центральної районної бібліотеки (1000,0 тис.грн.), капітальний ремонт санвузлів районного будинку культури (653,8 тис.грн.), реконструкція вікон та дверей районного будинку культури (929,4 тис.грн.);

у Ківерцівському районі

капітальний ремонт: будинку культури с.Тростянець (1200,0 тис.грн.), шатрового даху будинку культури в м.Ківерці (1681,7 тис.грн.);

у Ковельському районі

реконструкція будинків культури в с.Білин (1199,0 тис.грн.), с.Кричевичі (1900,0 тис.грн.), с.Поворськ по вул.Київська,41 (6969,8 тис.грн), капітальний ремонт Центру культури і дозвілля Дубівської сільської ради в с.Дубове (950,0 тис.грн), реконструкція даху та підсилення огороджуючих конструкцій будинку культури в с.Уховецьк (674,2 тис.грн), капітальний ремонт даху сільського клубу в с.Колодниця (133,4 тис.грн), селищної бібліотеки в             смт Голоби (1278,8 тис.грн), упорядкування та облаштування пам’ятки культурної спадщини Садиба Вільгів та прилеглої до неї  території в межах паркової зони смт Голоби (3500,0 тис.грн.), реконструкція приміщення будинку культури для створення місцевого культурно-спортивного простору на базі будинку культури с.Сільце по вулиці Центральна, 5 (5908,5 тис.грн.); капітальний ремонт благоустрою території будинку культури на вул.Лесі Українки, 18 в с.Колодяжне (4515,9 тис.грн);

у Локачинському районі

проведення благоустрою території пам’ятки садово-паркового мистецтва садиби В.К.Липинського села Затурці (1500,0 тис.грн);

у Луцькому районі

реконструкція  приміщення  Луцької районної бібліотеки для дітей (500,0 тис.грн), приміщення Торчинської музичної школи (1500,0 тис.грн.); реконструкція частини приміщення будинку культури під навчально-логістичний центр для розповсюдження сучасних технологій для малого і середнього агро бізнесу в с.Хорохорин, вул.Незалежності, 44А (6000,0 тис.грн);

у Любомльському районі

капітальний ремонт покрівлі Радехівського сільського будинку культури (864,01 тис.грн.), в с.Куснища сільського будинку культури (707,3 тис.грн.);

у Ратнівському районі

капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с.Гірники (558,0 тис.грн.), системи опалення будинку культури з установкою твердопаливного котла (250,0 тис.грн), реконструкція будівлі сільського клубу з добудовою приміщення в с.Велимче (859,8 тис.грн), реконструкція системи опалення та будівництво твердопаливної котельні районного будинку культури в смт Ратне (5084,0 тис.грн);

у Рожищенському районі

реконструкція районної бібліотеки для дітей у м.Рожище (1331,7 тис.грн), капітальний ремонт системи опалення Рожищенського дому «Просвіта» та Рожищенської районної дитячої музичної школи (410,6 тис.грн), капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с.Копачівка (1137,0 тис.грн);    

у Турійському районі

капітальний ремонт приміщення клубу в с. Кульчин (8000,0 тис.грн), капітальний ремонт будинку дитячої творчості у смт Турійськ (550,0 тис.грн), Капітальний ремонт клубу в с. Торговище (15000,0 тис.грн);

у м.Ковелі капітальний ремонт центральної районної дитячої бібліотеки по вул. О.Пчілки, 13 (2600,0 тис.грн).

Період здійснення:

2018 – 2020

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

35886,72

28708,99

32170,2

96765,91

Джерела фінансування:

Державний, обласний, районний та місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури облдержадміністрації, сільські та селищні ради, Волинський краєзнавчий музей, Волинська ДОУНБ ім.Олени Пчілки, Обласний науково-методичний центр культури

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.1 Сприяння розвитку культури як найважливішого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку

Назва проекту:

1.1.1.2.  «Культура і мистецтво»

Цілі проекту:

   Очікуване число споживачів культурних послуг (глядачів, слухачів і т.д.) в рамках проекту в галузі культури:

-           формування комфортного і гармонійного культурного середовища міста;

-           збереження і нарощування освітнього, інтелектуального і творчого потенціалу галузі культури, зростання інноваційної активності місцевої громади, гармонізація культурно-освітнього та духовно-естетичного середовища міста;

-           підвищення якості культурно-мистецьких послуг;

- маркетингова стратегія при реалізації проекту в галузі культури

Територія, на яку проект матиме вплив:

м. Нововолинськ, смт Благодатне

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

55 000  жителів

Стислий опис проекту:

  Реалізація системи завдань та заходів проекту дозволить зміцнити матеріально-технічну базу галузі, удосконалити її інфраструктурне оснащення, впровадити нові інформаційні технології

   Поліпшення умов праці працівників галузі передбачає високі вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації фахівців, а також формування сучасного іміджу працівника культури

Очікувані результати:

Кінцевими результатами роботи над проектом стануть:

-           якісно підготовлені культурні середовища міста;

-           підготовлені кращі національно-культурні надбання, створені в культурному обігу високі зразки вітчизняної культури та мистецтва, заснованих на поєднанні загальнолюдських, національних, регіональних та місцевих традицій;

-           оптимізація витрат на культурні потреби, залучення додаткових внутрішніх та зовнішніх ресурсів, підвищення соціальної ефективності і зростання економічної віддачі від фінансових вливань в соціокультурну сферу міста;

створені належні умови для функціонування базової мережі закладів культури

Ключові заходи проекту:

    Механізм управління включає комплекс ключових заходів проекту:

-           сприяння організації фінансового забезпечення проекту;

-           створення системи контролю за виконанням заходів проекту та ходом робіт по досягненню проектних цілей;

-           організація моніторингу (сукупність досліджень, орієнтованих на отримання, зберігання та обробку інформації про стан, прогноз та тенденції) виконання проекту з аналізом очікуваних результатів на кожному етапі роботи      (щорічно), позитивних та негативних наслідків реалізації проектних цілей та обґрунтування пропозицій щодо оперативного коригування проектних завдань;

погодження підготовлених перспективних та поточних завдань, включення конкретних заходів, передбачених проектом (або їх складових частин – в залежності від реальних ресурсних можливостей), до складу річних програм соціально-економічного та культурно-мистецького розвитку міста з метою їх поступової реалізації в перспективі, організація їх виконання

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

700,0

700,0

1 000,0

2 400,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Відділ культури виконавчого комітету Нововолинської міської ради, фінансове управління, ЦБС, клубні заклади, ДШМ, міський історичний музей, молодіжно-розважальний центр «Україна», БК смт Благодатне, парк культури і відпочинку, міські громадські організації, організації, які надають благодійну допомогу

Інше:

-

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.1 Сприяння розвитку культури як найважливішого чинника у розв’язанні економічних і політичних проблем у виборі варіантів майбутнього європейського розвитку

Назва проекту:

1.1.1.3. Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів бібліотек  через створення  електронної бібліотеки Волині

Цілі проекту:

   Надання умов для забезпечення громадян актуальною, достовірною інформацією через використання інформаційних технологій, а також забезпечення ефективності використання документів з фондів бібліотек області

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

    Близько 500 тис. користувачів бібліотек області, з них понад  400 тис. – користувачів сільських і районних книгозбірень, які отримають доступ до інформації з фондів бібліотек  із різних питань для навчання, самовдосконалення, розширення правових знань, зможуть користуватися електронним сервісом установ і відомств

Стислий опис проекту:

    Сільські бібліотеки шляхом придбання комп’ютерів і організації  доступу до інтернету приєднаються до надання нових послуг з використанням інформаційних технологій

     Впровадження автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем у центральних районних (міських) бібліотеках дасть можливість створення єдиного інформаційного ресурсу бібліотек області – електронного каталогу – для ефективного і зручного використання інформації з фондів бібліотек регіону. Штрих-кодування фонду Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки створить автоматичну ідентифікацію видань, що сприятиме сервісному обслуговуванню користувачів бібліотеки та громадян області

Очікувані результати:

-              Забезпечення комп’ютерною технікою з доступом до інтернету понад 400 сільських бібліотек

-              Придбання системи автоматизації (АІБС), створення електронних каталогів у 16 центральних районних і 3 центральних  міських бібліотеках

-               Навчання в регіональному тренінговому центрі та центральних районних і міських бібліотеках для більш як  400  бібліотекарів сільських і районних бібліотек

-               Набуття автоматичної ідентифікації понад 600 тис  прим. видань Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки 

Ключові заходи проекту:

-          організація замовлення АІБС у відповідних дистриб’юторів, фірм, об’єднань;

-          встановлення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем;

-          навчання персоналу сільських бібліотек комп’ютерній грамотності, районних – роботі в бібліотечних програмах (АІБС);

-          створення електронних баз даних, електронних каталогів у бібліотеках;

-          придбання обладнання для штрих-кодування та здійснення автоматичної ідентифікації фонду Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки;

-          інформування користувачів

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

250,0

250,0

500,0

Джерела фінансування:

   Обласний бюджет, місцевий бюджет, бізнес, міжнародний донор

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

   Органи місцевого самоврядування, управління культури облдержадміністрації, Волинська ДОУНБ ім. Олени Пчілки

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання

1.1.2. Пошук сприятливих для всіх національних культур форм співпраці, що передбачає єдиний інтегративний підхід

Назва проекту

1.1.2.1. Культурна спадщина, що надихає: арт-фестиваль «Ніч у Луцькому замку»

Цілі проекту

     Популяризація історико-культурної спадщини, що є потенційним ресурсом для розвитку внутрішнього та міжнародного культурного туризму, сучасного і традиційного мистецтва

     Активізація міжкультурного діалогу мистецької еліти України і зарубіжжя

     Промоція м.Луцька як культурно-туристичного центру Волинського регіону

    Створення середовища для розвитку креативних  індустрій

Територія, на яку проект матиме вплив

м. Луцьк, Волинський регіон, Україна

Орієнтовна кількість отримувачів  вигод

5 тис. осіб різних вікових категорій (на території замку), населення міста Луцька

Стислий опис проекту

«Ніч у Луцькому замку» - це синтез давнього і сучасного, історії та мистецтва. Нічна феєрія дозволяє познайомитися з багатьма жанрами мистецтв.  Особливе місце в проекті займає презентація замкової культури, реконструкція подій епохи середньовіччя та княжої доби. Початок фестивалю символізує історичний з’їзд монархів європейських держав 1429 року, що був знаковою подією для розв'язання політичних та економічних питань тодішньої центрально-східної Європи. Захід триває до світанку

Крім давньої культури, представленої клубами історичної реконструкції, музичними та танцювальними колективами, що представляють епоху середньовіччя, бароко та ренесансу, традиційну культуру представляють  ремісники, ресторатори, етнічні колективи. У проекті представлені також жанри сучасного мистецтва: інсталяція, перформанс, відеоарт тощо.

Під покровом найкоротшої літньої ночі завдяки мистецьким засобам вираження учасники перевтілюються в лицарів, вінценосних осіб, придворних слуг, ремісників, проживаючи усі епохи древнього міста. Старовинна романтична атмосфера, створена танцями та музикою середньовіччя, лицарськими турнірами, безліч свічок, вогняне шоу, глінтвейн, прогулянки у фаетонах і таємничими підземеллями повертає на багато років у минуле.

Очікуванні результати

Створення творчого простору для розвитку креативних індустрій

Привернення уваги державних, громадських та бізнес-структур до проблем охорони, збереження, популяризації та творчого використання історико-культурної спадщини

Стимулювання інвестицій для міського розвитку

Промоції місцевої культури

Розвиток культурного туризму в регіоні

Ключові заходи проекту

Проект передбачає проведення щороку на території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку арт-фестивалю «Ніч у Луцькому замку» та Форуму представників креативних індустрій з метою обговорення спільних проблем, обміну досвідом та ідеями, напрацювання  перспектив розвитку сектору креативних індустрій

Період здійснення

2018-2020

Орієнтовна вартість проекту тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Всього

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

Джерела фінансування

Державний бюджет (100 тис. грн.), міський бюджет (200 тис. грн.), обласний бюджет (200 тис. грн.), кошти спонсорів, меценатів (500 тис. грн.).

Ключові потенційні учасники  реалізації проекту

Департамент культури Луцької міської ради, творчі колективи, мистецькі об’єднання, заклади культури, митці, суб’єкти підприємницької діяльності, представники влади.

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.3. Сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей

Назва проекту:

1.1.3.1. Паспортизація об’єктів культурної спадщини

Цілі проекту:

Виготовлення паспортів на об’єкти культурної спадщини – пам’ятки архітектури,  в тому числі дерев’яної сакральної архітектури

Територія, на яку проект матиме вплив:

Горохівський район, Іваничівський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Більше 90 тис жителів обласного центру та Горохівського та Іваничівського районів

Стислий опис проекту:

      Є необхідність у виготовленні паспортів на об’єкти культурної спадщини місцевого значення у Горохівському районі – на Вознесенську церкву (мур.) 1844р. (ох.№ 120-м/1) та дзвіницю (мур.) 1844р. (ох.№ 120-м/2) у м.Горохів, Троїцьку церкву (мур.) 1910р. (ох.№ 39-Вл), Синагогу (мур.) XVIIIст. (ох.№ 57-м), Келії Тринітарського монастиря (мур.) 1711р. (ох.№ 287-м), Палац Плятерів (мур.) 1802р. (ох.№ 288-м/1), Флігель палацу Плятерів (мур.) XVII-XVIIIст. (ох.№ 288-м/2), Усипальницю князя Пронського (мур.) 1531р. (ох.№289-м), Кладовищенську каплицю (мур.) XVIIIст. (ох.№ 290-м) у м.Берестечко, Михайлівську церкву (мур.) 1902р. (ох.№ 119-м) у с.Бужани, Дмитрівську церкву (мур.) 1902р. (ох.№ 123-м) у с.Журавники, Георгіївську церкву (мур.) 1854-1869рр. (ох.     №131-м/1), Дзвіницю (мур.) 1854-1869рр. (ох.№ 131-м/2) та Огорожу з брамою (мур.) кінець ХІХст. (ох.№ 131-м/3) у с.Піски, Миколаївську церкву (мур.) 1814р. (ох.№ 135-м) у с.Скобелка, Хрестовоздвиженську церкву (мур.) 1854р. (ох.№ 137-м) у с.Угринів та в Іваничівському районі – на Церкву Різдва Богородиці (мур.) 1803р. (ох.№ 145-м) у с.Грушів, Церкву сорока мучеників (дер.) XVIII-XIXст. (ох.№ 144-м) у смт.Іваничі, Миколаївську церкву (мур.) 1885р. (ох.№ 148-м) у с.Мишів, Покровську церкву (мур.) 1920р. (ох.№ 149-м) у с.Орищі, Михайлівську церкву (мур.) 1650р. (ох.№ 150-м) у с.Павлівка, Церкву Параскеви П’ятниці (мур.) кінець XVIIIст. (ох.№ 99-м) у с.Соснина, Аннозачаттівську церкву (мур.) 1934р. (ох.№ 154-м) у с.Тишковичі

Очікувані результати:

Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини, в тому числі на пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури

Ключові заходи проекту:

1.      Розроблення паспортів та облікових карток на пам’ятки архітектури місцевого значення

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

150,0

150,0

150,0

450,0

Джерела фінансування:

обласний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури ОДА, райдержадміністрації

Інше:

§          

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.3. Сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей

Назва проекту:

1.1.3.2. Розробка зон охорони пам’яток

Цілі проекту:

Забезпечення правового режиму використання територій об’єктів культурної спадщини у відповідності до вимог чинного законодавства, захист пам’яток від несанкціонованої забудови, та господарської діяльності, що може справити негативний вплив на стан збереження пам’яток

Територія на яку проект матиме вплив:

Горохівський та Іваничівський райони

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Більше 90 тис жителів обласного центру, Горохівського та Іваничівського районів

Стислий опис проекту:

Є необхідність розробити зони охорони об’єктів культурної спадщини місцевого значення у Горохівському районі – на Іовленську церкву (дер.) 1902р. (ох.№ 118-м) у с.Борисковичі, Церкву Різдва (дер.) 1785р. (ох.№ 69-м) у с.Гумнище, Покровську церкву (дер.) 1715-1720рр. (ох.№ 121-м) у с.Диковини, Михайлівську церкву (дер.) 1740-1920рр. (ох.      № 70-м/1) та Дзвіницю (дер.) 1740-1920рр. (ох.№ 70-м/2) у с.Довгів, Петропавлівську церкву (дер.) 1883р. (ох.№ 122-м) у с.Жабче, Церкву Різдва Богородиці (дер.) 1902р. (ох.№ 124-м) у с.Ковбань, Миколаївську церкву (дер.) 1879р. (ох.№ 125-м) у с.Колмів, Дмитрівську церкву (дер.) XVIII-XXст. (ох.№ 126-м) у с.Липа, Церкву Різдва Богородиці (дер.) XVIII-XXст. (ох.    № 127-м) у с.Мерва, Михайлівську церкву (дер.) XVIII-XXст. (ох.№128-м) у с.Мирків, Преображенську церкву (дер.) 1765р. (ох.№ 71-м/1) та Дзвіницю (дер.) 1765р. (ох.№ 71-м/2) у с.Новосілки, Миколаївську церкву (дер.) кінець ХІХст. (ох.    № 129-м) у с.Новостав, Покровську церкву (дер.) 1880р. (ох.   № 130-м) у с.Перемиль, Введенську церкву (дер.) 1708-1931рр. (ох.№ 132-м) у с.Печихвости, Церкву Різдва Богородиці (дер.) 1856р. (ох.№133-м) у с.Пильгани, Семеонівську церкву (дер.) 1885р. (ох.№ 134-м) у с.Сільце, Успенську церкву (дер.) XVIII-XXст. (ох.№ 136-м) у с.Скригове, Введенську церкву (дер.) 1890р. (ох.№ 138-м) у с.Цегів, Ансамбль Борисоглібської церкви (церква та дзвіниця) 1864р. (ох.№ 139-Вл) у с.Шклінь та в Іваничівському районі – на Михайлівську церкву (дер.) 1930р. (ох.№140-Вл) у с.Біличі, Покровську церкву (дер.) початок XVIIIст. (ох.№ 141-м) у с.Грибовиця, Миколаївську церкву (дер.) 1875р. (ох.№ 142-м) у с.Жашковичі, Хрестовоздвиженську церкву (дер.) 1906р. (ох.№143-м) у с.Заболотці, Введенську церкву (дер.) 1791р. (ох.№ 146-м) у с.Литовеж, Ризоположенську церкву (дер.) 1887р. (ох.№ 147-м) у с.Менчичі, Покровську церкву (дер.); 1750-1880рр. (ох.  № 151-м) у с.Поромів, Михайлівську церкву (дер.) 1904р. (ох.№ 153-м) у с.Топилище

Очікувані результати:

Визначення територій пам’яток, охоронних зон та зон регульованої забудови

Ключові заходи проекту:

1.      Розроблення науково-проектної документації з визначення зон охорони пам’яток національного та місцевого значення

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

150,0

150,0

150,0

450,0

Джерела фінансування:

обласний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури ОДА, райдержадміністрації

Інше:

§          

 

 

Номер і назва заходу

1.1.3. Сприяння розвитку самобутності української культури у контексті європейських цінностей

Назва проекту

1.1.3.3. Реставрації, пристосування та музеєфікація пам’ятки археології – «Городище – Вали IXXIII ст.» Державного історико-культурного заповідника «Стародав-ній Володимир» у м. Володимирі-Волинському (в комплексі земляних валів замку XIIIXVI ст.)»

Цілі проекту

1.Проведення археологічних розкопок на території пам’ятки археології – «Городище – Вали IX – XIII ст.»

2.Створення музею археології

3.Створення туристичного осередку в місті

Територія, на яку проект матиме вплив

м. Володимир-Волинський, Володимир-Волинський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

70 000 осіб

Стислий опис проекту

Проведення археологічних розкопок

Очікувані результати

2.      Створено новий музей археології, створено новий туристичний центр, проведено археологічні розкопки на пам’ятці археології

Ключові заходи проекту

Створення музею археології та  нового туристичного центру

Період здійснення

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Разом

15 000

10 000

5 000

30 000

Джерела фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет, інші не заборонені кошти

Ключові потенційні учасники проекту

Волинська обласна державна адміністрація, виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради, Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир»

Інша корисна інформація

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.4. Ідентифікація національних особливостей у європейській канві мистецького і політичного простору

Назва проекту:

1.1.4.1. Підготовка та проведення Міжнародних фестивалів: "Берегиня", "Поліське літо з фольклором"

Цілі проекту:

Вивчення, охорона та збереження нематеріальної культурної спадщини, розвиток народного мистецтва

Територія, на яку проект матиме вплив:

Україна, країни Європи

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

близько 20 тис. жителів області та міста Луцька, запрошені гості

Стислий опис проекту:

Проект передбачає:

- проведення циклу звичаєво-обрядових автентичних дійств на всіх майданчиках і сценах міста Луцька, виставки робіт майстрів народної творчості, наукова діяльність (конференції) та інше

Очікувані результати:

Популяризація традиційної української культури, розширення етнокультурних творчих зв'язків з українською діаспорою

Ключові заходи проекту:

Науково-практична конференція, зустрічі з представниками української громади за кордоном та керівниками делегацій областей з України, виставки декоративно-прикладного мистецтва, виступи  фольклорних колективів закордонної діаспори, України та Волині

Період здійснення:

2019 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1050,0

1050,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцеві бюджети, спонсори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури ОДА, департамент культури Луцької міської ради, обласний науково-методичний центр культури, Волинська обласна філармонія, українська діаспора за кордоном

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.1.5. Удосконалення роботи клубного закладу – центру активності сільських громад

Назва проекту:

1.1.5.1. Проведення культурно-дозвіллєвих та просвітницьких заходів на якісно новому сучасному рівні, запровадження інноваційних технологій в практику культурно-дозвіллєвої діяльності

Цілі проекту:

   Проведення актуальних інноваційних заходів з використанням новітніх  технологій, забезпечення більшої ефективності використання уже існуючої матеріально-технічної бази сільських клубних закладів 

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 3,2 млн. відвідувачів сільських клубних закладів області, які отримають культурно-дозвіллєві та просвітницькі послуги на якісно новому сучасному рівні із запровадженням інноваційних технологій

Стислий опис проекту:

Сільські клубні заклади шляхом придбання світло-, звукопідсилювальної апаратури, оргтехніки забезпечать проведення культурно-дозвіллєвої та просвітницької роботи відповідно до «Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної  та комунальної форми власності».

Придбання  мультимедійного обладнання та розбірної сцени для обласного науково-методичного центру культури сприятиме  проведенню інноваційних  культурно-мистецьких заходів у обласному центрі та області

Очікувані результати:

-    забезпечення світло-, звукопідсилювальною апаратурою, оргтехнікою з доступом до інтернету понад 600 сільських клубних закладів;

-    отримання якісних культурно-дозвіллєвих та просвітницьких послуг на новому сучасному рівні із запровадженням інноваційних технологій близько 3,2 млн. глядачами та аматорами сільських клубних закладів області;

       - отримання обласним науково-методичним центром культури можливості проведення в обласному центрі та області інноваційних культурно-мистецьких, видовищних заходів та шоу програм з використанням мультимедійного обладнання та розбірної сцени

Ключові заходи проекту:

-         організація замовлення світло-, звукопідсилювальної апаратури, оргтехніки, мультимедійного обладнання та розбірної сцени у відповідних дистриб’юторів, фірм, об’єднань;

-         встановлення світло-, звукопідсилювальної апаратури, оргтехніки, мультимедійного обладнання  у сільських клубних закладах та обласному науково-методичному центрі культури;

-         навчання персоналу сільських клубних закладів та обласного науково-методичного центру культури  роботі на комп’ютерному обладнанні в регіональному тренінговому центрі Волинської ДОУНБ ім.Олени Пчілки з метою використання інноваційних технологій для проведення якісних заходів для громадян

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

900,0

900,0

1200,0

3000,0

Джерела фінансування:

обласний бюджет, місцевий бюджет, бізнес, міжнародний донор, тощо

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

 Управління культури ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Волинська ДОУНБ ім.Олени Пчілки

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання

1.1.5. Удосконалення роботи клубного закладу як центру активності сільських громад

Назва проекту

1.1.5.2. Інновації для забезпечення самоокупності та стійкого розвитку закладів культури сільських територій Волині

Цілі проекту

Загальна мета проекту – посилити сільські органи самоврядування Волині у культурній сфері через модернізацію та реструктуризацію депресивних закладів культури

Територія, на яку проект матиме вплив

Шацька ОТГ, Велицька ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

8,8 тис осіб  в Шацькому районі

Стислий опис проекту

Передбачається модернізація приміщень та реструктуризація роботи сільського клубу в с. Прип’ять

Очікувані результати

Реорганізований та реструктуризований сільський клуб у        с. Прип’ять

Ключові заходи проекту

Проведення будівельних робіт, навчання працівників, розробка стратегії, промоція

Період здійснення

2018-2019

Орієнтовна вартість проекту тис. грн.

303 267,00  євро, у т.ч. Шацьк – 146 278 євро

 

Джерела фінансування:

Євросоюз – 90%, місцеві бюджети – 10%

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Шацька селищна рада, Велицька сільська рада

Інше

Проект пройшов перший етап відбору в рамках Програми ЄС «Підтримка Громадянського суспільства, місцевого самоврядування та прав людини в Україні». Підготовлена повна аплікаційна заявка.

 

 

 

 

 

Проектні картки напряму 1.2. Модернізація системи освіти

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Назва проекту:

1.2.1.1. Оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл та закладів інтернатного типу у містах та сільських населених пунктах

Цілі проекту:

Забезпечення доступу кожної дитини до якісної шкільної освіти, поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності

Територія, на яку проект матиме вплив:

Райони та міста області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

3 тис. школярів

Стислий опис проекту:

Проектом передбачено завершення будівництва закладів освіти, розпочатих у минулих роках, проведення реконструкції та переоснащення існуючих загальноосвітніх шкіл, зокрема із застосуванням енергоощадних технологій, упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії, з метою створення умов для отримання учнями якісної освіти:

   Володимир-Волинський район

    - у Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернаті І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» перепланування кімнат гуртожитку № 1 під навчальні класи (295 тис.грн), капітальний ремонт приміщення шкільної лазні (295,0 тис.грн), реконструкція даху загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня в с.Микуличі (939,1 тис.грн), в с.Жовтневе (495,9 тис.грн.), заміна вікон і дверей в с.Верба (980,0 тис.грн.), ремонт покрівлі (927,6 тис.грн.), ремонт покрівлі в с.П”ятидні (946,2 тис.грн.), реконструкція частини приміщення ЗОШ І-ІІ ст. під НВК в с.П”ятидні (4427,7 тис.грн), реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів ЗОШ І-ІІІ ступеня в с.Суходоли (1100,0 тис.грн.), капітальний ремонт опорного закладу «ЗОШ І-ІІІст. с.Суходоли» та облаштування прилеглої території (5100,0 тис.грн), реконструкція даху в с.Овадне (1251,3 тис.грн.), в с.Березовичі (939,9 тис.грн.); реконструкція фасаду та даху – завершальний етап термореноваційних та енергозберігаючих заходів в ЗОШ І-ІІІ ст. м.Устилуг Устилузької об’єднаної міської територіальної громади (5200,0 тис.грн.);

     Горохівський район

    - м.Горохів реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. ім.І.Франка з добудовою їдальні та залу для занять хореографією (10488,0 тис.грн.);

    Іваничівський район

    - заміна даху та утеплення горища ЗОШ І-ІІ ступеня с. Жашковичі (1500,0 тис.грн.), облаштування спортивної кімнати шляхом реконструкції старої котельні ЗОШ І-ІІ ступеня с.Старий Порицьк (1500,0 тис.грн), с.Гряда реконструкція з розширенням приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. (15000,0 тис.грн.), с.Старосілля реконструція ЗОШ І ст. (2500,0 тис.грн.), с.Поромів заміна даху ЗОШ І-ІІІ ст. (2000,0 тис.грн); капітальний ремонт опорного закладу «Павлівський ліцей» в с. Павлівка (10000 тис.грн);

      Камінь-Каширський район

   - с.Осівці будівництво школи І-ІІІ ст.на 220 уч. місць (54089,1 тис.грн.); с. Оленине будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів (18000 тис.грн.); с.Грудки реконструкція існуючого адмінприміщення під класні кімнати (4200,0 тис.грн.);                   с.Стобихівка будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів (45400,0 тис.грн.); с.Гута Боровенська добудова їдальні та спортзалу в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (2200,0 тис. грн.);                 с.Великий Обзир реконструкція дошкільного навчального закладу під навчальні класи (4700,0 тис.грн.); с.Боровне добудова спортивного залу в ЗОШ І-ІІІ ступенів (1500,0 тис. грн.); с.Сошичне добудова корпусу для учнів початкової ланки з актовою залою в (31,2 млн. грн.); с.Добре добудова 3-х класних кімнат, їдальні, спортзалу в ЗОШ І-ІІІ ступенів (7,6 млн.грн.); с.Піщане (добудова корпусу початкових класів в ЗОШ І-ІІІ ступенів (5,6 млн.грн.); с.Черче добудова корпусу початкової ланки з актовою залою в ЗОШ І-ІІІ ступенів (36,7 млн.грн.); с.Мельники-Мостище реконструкція школи з добудовою 3-х класних кімнат з спортивним залом в загальноосвітній школі І-ІІ ступенів (4,6 млн. грн.), м. Камінь-Каширський (друга черга (оздоровчий комплекс) ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (8,0 млн. грн.), будівництво нового корпусу для учнів початкової ланки із спортзалом в навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1   ім. Євгена Шабліовського (55,8 млн. грн.);

   Ківерцівський район

    - капітальний ремонт даху, опалення та заміна вікон спального корпусу на 80 місць будинку-інтернату в с.Тростянець (1330,4 тис.грн.), будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Грем’яче (38607,7 тис.грн.), в с.Башлики (91950,9 тис.грн.), добудова з реконструкцією спального корпусу в Липлянській спеціальній ЗОШ-інтернаті (2192,4 тис.грн.);

    Ковельський район

   - с.Любитів, вул.Л.Українки,30 будівниитцво шкільної майстерні (3500 тис.грн.), смт Голоби реконструкція спор-тивного майданчика для міні-футболу в ООЗ «НВК «ЗОШ І-ІІІ ст-гімназія» (1490,0 тис.грн), с.Колодяжне реконструкція ЗОШ (47500,0 тис.грн), с.Старі Кошари реконструкція шатрової покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. (1196,9 тис.грн), с.Сільце реконструкція приміщення Підліської ЗОШ І-ІІ ст.(912,7 тис.грн), с.Підріжжя ремонт шатрової покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. (1400,0 тис.грн), реконструкція НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ с.Вербка Дубівської сільської ради» з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні (89275,4 тис.грн), с.Козлиничі капітальний ремонт шатрової покрівлі ЗОШ (1360,8 тис.грн), с.Мощена будівництво спортзалу в ЗОШ І-ІІ ст (5000,0 тис.грн), с.Люблинець: будівництво спортивного майданчика для міні-футболу в ОНЗ ЗОШ І-ІІІ ст. (1499,0 тис. грн), реконструкція шатрової покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст (1428,9 тис.грн.), капітальний ремонт фасаду будівлі опорного навчального закладу «Люблинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (5904,0 тис.грн.), реконструкція їдальні Люб-линецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів-ліцей» по вул. Жовтнева,94 (3700 тис.грн.); капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шкільна, 2а в с.Доротище (1319,4 тис.грн); реконструкція: утеплення фасаду опорного освітнього закладу ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Велицьк (2685,4 тис.грн); реконструкція спортзалу ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Облапи (600,0 тис.грн); реконструкція Бахівської ЗОШ І-ІІІ ст.-філії ОНЗ Дубівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Бахів (600,0 тис.грн.);

      Локачинський район

смт Локачі навчально-виховний комплекс «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-гімназія» по вул. Миру, 30 капітальний ремонт даху корпус І (1380,8 тис.грн) корпус ІІ (1409,7 тис.грн), Затурцівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»: капітальний ремонт покрівлі будівлі (1500,0 тис.грн), будівництво дошкільного відділення (3000,0 тис.грн); будівництво бігових доріжок на території стадіону Затурцівської ЗОШ І-ІІІ ст. (440,0 тис.грн); утеплення фасаду загальноосвітньої школи I-III ст. с.Затурці (3000,0 тис.грн); капітальний ремонт даху в ЗОШ І-ІІ ст. в селі Великий Окорськ (840,0 тис.грн.);

Луцький район

   - с.Забороль реконструкція школи (45071,3 тис.грн), будівництво навчальних приміщень ЗОШ І-ІІІ ст. (60000,0 тис.грн), с.Баїв будівництво спортзалу та стадіону, закінчення будівництва ІІ корпусу ЗОШ (20000,0 тис.грн), на дитячій туристичній базі «табір Сонячний Центр туризму, спорту та екскурсій» в с.Гаразджа будівництво спального корпусу №3 (13 512,5 тис.грн), капітальний ремонт покрівель Крупівського навчально-реабілітаційного центру на вул. Центральній, 104 в с.Крупа (1466,7 тис.грн), добудова з реконструкцією спального корпусу Липлянської спеціальної ЗОШ-інтернат на вул.Санаторна,8 в с.Липляни (2192,4 тис.грн.)

Любешівський район

     - с.В”язівне капітальний ремонт котельні школи (585,3 тис.грн.), с.Дольськ капітальний ремонт котельні школи (571,1 тис.грн), с.Гірки реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. з добудовою класних кімнат, їдальні та спортзалу (23514,7 тис.грн), с.Щитинь реконструкція ЗОШ І-ІІ ст. з добудовою чотирьох класних кімнат, спортзалу та паливної (10800,0 тис.грн), с.Березна Воля реконструкція з добудовою внутрішніх санітарних кімнат ЗОШ І-ІІ ст. (215,7 тис.грн), с.Деревок капітальний ремонт котельні школи (648,9 тис.грн), с.Погулянка капітальний ремонт покрівлі та влаштування санвузлів в приміщенні школи (785,0 тис.грн.), с.Лахвичі реконструкція з добудовою класних кімнат, їдальні та гімнастичного залу ЗОШ І-ІІст. (16680,0 тис.грн), с.Березичі капітальний ремонт котельні школи (639,7 тис.грн), с.Седлище реконструкція з добудовою спортивної зали до існуючої ЗОШ І-ІІІ ст  (5093,3 тис.грн.);

   Любомльський район

   - реконструкція і добудова дизельної під спортзал Головненської спеціальної  загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» (24922,0 тис.грн.), смт Головно будівництво школи на 600 місць (66939,8 тис.грн.), с.Римачі добудова ЗОШ І-ІІІ ст. (19342,7 тис.грн.), с.Полапи капітальний ремон даху (1426,0 тис.грн.), с.Запілля капітальний ремонт даху (300,0 тис.грн), м. Любомль капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. №2, вул. Поштова 16 (1537,9 тис.грн);

          Маневицький район

    - с.Карасин будівництво школи (33140 тис.грн.) с.Бере-жниця реконструкція частини приміщення  ЗОШ І-ІІ ст. з прибудовою спортивного залу (3960 тис.грн), с.Граддя будівництво спортивного залу та класних кімнат  ЗОШ І-ІІ ст. (12261,0 тис.грн.), с.Копилля будівництво адміністративно-службових допоміжних приміщень НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад (1400,0 тис.грн), с.Розничі реконструкція ЗОШ І-ІІ ступенів–філія опорного закладу навчально-виховного комплексу «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» (4800,0 тис.грн), смт Маневичі капітальний ремонт приміщення загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Андрія Снітка (1500,0 тис.грн.); капітальний ремонт приміщення навчально-виховного комплексу «Мане-вицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімназія       ім. А.П. Бринського» (2000,0 тис.грн); капітальний  ремонт загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів по вул. Центральна, 46 в с.Рудники (3020,9 тис. грн.);

     Ратнівський район

   - реконструкція дахів будівель ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2         смт Ратне корпусу № 1, майстерні виробничого навчання (1498,1 тис.грн); корпус № 2; шкільної їдальні; сховища овочів (1497,5 тис.грн),  с.Заброди капітальний ремонт приміщення ЗОШ з впровадженням енергозберігаючих технологій (2885,8 тис.грн), с.Мельники-Річицькі добудова майстерні, спортив-ного залу та дитячого садка до школи (7954,5 тис.грн); смтРатне ЗОШ І-ІІІ ст. №2 будівництво дахів будівель корпусу №1, майстерні виробничого навчання (1498,1 тис.грн), корпус №2, шкільної їдальні, сховища овочів (1497,5 тис.грн),         смт Ратне ЗОШ І-ІІІ ст. № 1-гімназія реконструкція даху корпусу №1 (1996,1 тис.грн), корпусу №2 (1991,5 тис.грн),  с.Мельники-Річицькі добудова до школи (7954,5 тис.грн.); нове будівництво дошкільного закладу для НВК «ЗОШ I-II ступеня – дитячий садок» с. Мельники-Річицькі по вул. Шкільна,1 (12272 тис.грн); капітальний ремонт приміщення школи НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня по вул. Набережна, 15 в с.Щедрогір (8500,0 тис.грн.); нове будівництво дитячого садка в смт Заболоття (5000,0 тис.грн), реконструкція приміщення школи НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Гірники (з добудовою 14 класних кімнат, спортивного залу, актового залу, їдальні) по вул. Перемоги, 7 (70000,0 тис.грн);

    Рожищенський район

    - с.Рудка Козинська добудова спортивного залу, будівництво паливної ЗОШ І-ІІ ст. (6007,9 тис.грн), с.Переспа реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. (10000,0 тис.грн), с.Ворончин реконструкція котельні ЗОШ І-ІІ ст. (700,0 тис.грн), с.Крижівка капітальний ремонт котельні школи (339,0 тис.грн.), капітальний ремонт середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.Березолуки (5000,0 тис.грн), с.Копачівка реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ст. (1300,0 тис.грн), капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. с.Копачівка (5000,0 тис.грн),  с.Любче реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ст. (1100,0 тис.грн), м.Рожище реконструкція покрівлі корпусу молодших класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 (1106,1 тис.грн), ремонт покрівель ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (848,3 тис.грн.),  №3  (1334,0 тис.грн.);

     Старовижівський район

    - с.Любохини будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. на 198 учнів (58437,1 тис.грн);

    Турійський район

    - капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. с.Овлочин (1440,0 тис.грн), с.Купичів (710,0 тис.грн), с.Соловичі (500,0 тис.грн), с.Новий Двір (250,0 тис.грн.), с.Миляновичі (120,0 тис.грн), сіл Дуліби, Маковичі, Дольськ, Мокрець, Новосілки, Обеніжи, Озеряни, Осьмиговичі, Перевали, Тупали (828,0 тис.грн.), нове будівництво учбових приміщень в комунальному опорному закладі «Луківська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» в смт Луків (21395,7 тис.грн), капітальний ремонт та влаштування спортивного майданчика із штучного покриття Турійської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Володимирська, 1 смт Турійськ (17698,6 тис.грн.), капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів імені Ганни Жежко в смт Турійськ (10000,0 тис.грн);

Шацький район

реконструкція з добудовою НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія      смт Шацьк" на вул. 50 років Перемоги (23800.0 тис.грн.), реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с.Піща (55429,3 тис.грн);

м.Луцьк

- будівництво нового спортивного комплексу обласної дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Шевченка (35000 тис.грн.), будівництво гуртожитку у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (69900,0 тис.грн.), нове будівництво навісу для палива Волинського ліцею-інтернату Волинської облради по вул. Селищній, 2 (428,0 тис.грн);

м.Володимир-Волинський реставрація приміщення гімназії (школи) під художню школу по вул. Драгоманова, 11 (12910,0 тис.грн.), реконструкція будівлі з улаштування шатрового даху будівлі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3-ліцей (12000,0 тис.грн.), модернізація та капітальний ремонт плавального басейну школи №5 (1463,9 тис.грн), «Володимир – Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»: капітальний ремонт зблокованих споруд ВКНЗ (120,0 тис.грн), встановлення теплових пунктів у гуртожитку та головному корпусі (420,0 тис.грн), реконструкція системи водопостачання і водовідведення студентського гуртожитку» III черга (660,0 тис.грн);

м.Ковель

- реконструкція навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (18000,0 тис.грн.);

       м.Нововолинськ капітальний ремонт даху ЗОШ №2  (2000,0 тис.грн.), ремонт частини будівлі ЗОШ №6 (1000,0 тис.грн.), капремонт ЗОШ №2 (3400,0 тис.грн), загальноосвітня школа №9 капітальний ремонт по облаштуванню пришкільної території спеціальної (1450,0 тис.грн), капітальний ремон будівлі (утеплення фасаду) (600,0 тис.грн)

Очікувані результати:

- поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності;

- поліпшення доступу учнів до отримання якісної освіти;

- зменшення кількості об’єктів, незавершеного будівництва;

- введення в експлуатацію шкіл, зокрема у сільських населених пунктах

Ключові заходи проекту:

      - будівництво, реконструкція (капітальний ремонт) закладів освіти із застосуванням енергоощадних технологій;

      - упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії.

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

967277,4

267764,3

181896,6

1416938,3

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління освіти,  науки та молоді ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Назва проекту:

1.2.1.2. «Реконструкція недобудованого побутового центру під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів на 176 учнів з добудовою в с. Журавники Горохівського району»

Цілі проекту:

Забезпечення доступу кожної дитини до якісної шкільної освіти, поліпшення матеріально-технічного стану закладу освіти комунальної форми власності

Територія, на яку проект матиме вплив:

села Журавники, Волиця-Журавниківська, Квасів, Охлопів, Сільце

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

176 учнів навколишніх сіл

Стислий опис проекту:

Приміщення існуючого навчального закладу І-ІІ ст. в с.Журавники  знаходиться в незадовільному стані, діти навчаються в пристосованому приміщенні колишнього громадського закладу харчування. Правий кут причілкової стіни дає осадку, стіна відходить, утворюючи тріщину. На даний час існуюча школа переповнена; майстерня, спортивна кімната та столова знаходяться в орендованих приміщеннях дитячого садка, що знаходяться через дорогу. Проект передбачає завершення реконструкції закладу освіти, розпочатих у минулих роках

Очікувані результати:

- поліпшення матеріально-технічного стану закладу освіти комунальної форми власності;

- поліпшення доступу учнів до отримання якісної освіти;

- зменшення кількості об’єктів незавершеного будівництва;

- введення в експлуатацію школи у сільському населеному пункті

Ключові заходи проекту:

1.Об’єкти основного призначення. Реконструкція недобудованого побутового центру під ЗОШ І – ІІІ ст.

2.Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення. Вбиральня. Господарська споруда.

3. Об’єкти енергетичного господарства.  Повітряна лінія ПЛ-10 кВ. Кабельна ЛЕП-10 кВ.  Кабельна ЛЕП-0,4 кВ. Комплексна трансформаторна підстанція.  Перенесення ПЛ-0,4 кВ.

4.Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання. Зовнішні мережі водопостачання. Зовнішні мережі госппобутової каналізації. Зовнішні мережі напірної каналізації.

5. Благоустрій та озеленення території

Період здійснення:

2019-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.:

2018

2019

2020

Разом

-

10000,0

13558,640

23558,640

Джерела фінансування:

Державний і місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Журавниківська сільська рада

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Назва проекту:

1.2.1.3. «Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням»

Цілі проекту:

     Формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб

   Інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема комп’ютерного та мультимедійного обладнання та електронних засобів навчального призначення

Територія, на яку проект матиме вплив:

11 сіл Павлівської сільської ради Іваничівського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1083 чоловік (учасники навчально-виховного процесу)

Стислий опис проекту:

     Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою, ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням. Необхідність невідкладних заходів із впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти зумовлена сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють розвивати систему накопичення і поширення наукових знань педагогічної спільноти, а також надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів. Ефективне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій забезпечить подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність освіти, підготовку молодого покоління до життя в інформаційному суспільстві

Очікувані результати:

      Реалізація проекту дасть можливість: підвищити рівень якості освіти в Павлівській ОТГ; створити умови для забезпечення рівних можливостей одержання якісної освіти, розширення альтернативних форм її здобуття; підвищити рівень викладання предметів в освітніх закладах сільської ради шляхом використання мультимедійного обладнання і електронних засобів навчального призначення та організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів

Ключові заходи проекту:

      Придбання сучасної комп’ютерної техніки, мультимедійного обладнання. Придбання програмного забезпечення загального та спеціального призначення (ліцензоване або з відкритими кодами). Наповнення веб-ресурсу

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

500,0

500,0

500,0

1500,0

Джерела фінансування:

Державний та обласний фонди регіонального розвитку, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законо-давством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинська обласна державна адміністрація, Павлівська сільська рада, навчальні заклади

Інше:

Співфінансування проекту

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Назва проекту

1.2.1.4. Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Цілі проекту

1.      Забезпечення навчально-виховного процесу засобами ІКТ.

2.      Покращення комп’ютерної грамотності вихованців. Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості.

3.      Формування єдиного освітнього середовища

Територія, на яку проект матиме вплив

м.Нововолинськ та село Благодатне

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

2,4 тисячі учнів щорічно

Стислий опис проекту

1.      Придбання навчально-комп’ютерних комплексів.

2.      Упровадження електронних підручників.

3.      Доступ закладів до мережі Інтернет

Очікувані результати

1.      Забезпечення удосконалення комп’ютерної грамотності вихованців ЦДЮТ.

2.      Стовідсоткове охоплення позашкільного навчального закладу інформаційно-комп’ютерними технологіями

Ключові заходи проекту

1.      Створення єдиного освітнього простору

2.      Забезпечення доступу до глобальної мережі Інтернет

Період здійснення

З січня по грудень 2018 р.

 

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Всього

150,0

-

-

150,0

Джерела фінансування

Державний бюджет, міський бюджет

 

Ключові потенційні учасники проекту

Нововолинська міська рада, учасники навчально-виховного процесу

Інша корисна інформація

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Назва проекту:

1.2.1.5. Придбання шкільних автобусів

Цілі проекту:

Метою проекту є охоплення дітей загальною середньою освітою та забезпечення доступу кожної дитини до якісної шкільної освіти у сільській місцевості

Завдання проекту полягає у покращенні стану матеріально-технічної бази навчальних закладів району для надання послуг з транспортування школярів з віддалених населених пунктів до закладів освіти

Територія, на яку проект матиме вплив:

Ратнівський, Горохівський, Камінь-Каширський, Ківерців-ський, Локачинський, Любешівський, Старовижівський, Ратнівський, Шацький райони

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 200 осіб (діти шкільного віку, педагоги)

Стислий опис проекту:

Придбання шкільних автобусів у Ратнівський (2 од.),  Горохівський (1 од.), Камінь-Каширський (2 од.), Ківерцівський (4 од.), Локачинський (2 од.), Любешівський (1 од.), Старовижівський (1 од.), Шацький (1 од.) райони.

Проект спрямований на розв’язання проблеми організації регулярного, безпечного та безкоштовного підвозу до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, як складової частини виконання чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну  освіту

Очікувані результати:

Виконання проекту дасть змогу забезпечити належну організацію підвозу учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів і додому, покращення освітнього рівня населення, раціональне використання потенціалу педагогічних працівників, оптимізацію освітніх закладів району та ефективне використання бюджетних коштів

Ключові заходи проекту:

Реалізація проекту передбачає:

-     організаційне забезпечення проекту (організація тендерних закупівель);

- впровадження проекту (придбання шкільних автобусів);

- інформаційна кампанія (аналіз результатів реалізації проекту)

Період здійснення:

2018, 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

22400,0

-

2 800,0

25200,0

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Райдержадміністрації (відділ освіти, молоді та спорту)

Інше:

Головний індикатор результативності виконання проекту – охоплення дітей загальною середньою освітою у сільській місцевості

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Назва проекту:

1.2.1.6. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів

Цілі проекту:

Покращення надання дошкільних освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення області від 3 до 6 років

Стислий опис проекту:

     Існує попит на поліпшення якості надання освітніх послуг для дошкільнят. Старі приміщення дошкільних навчальних закладів знаходяться в аварійному стані, є необхідність в реконструкції будівель під дошкільні заклади та будівництві нових приміщень дошкільних навчальних закладів для населених пунктів, де є приріст народжуваності, а також у проведенні комплексу заходів з енергозбереження, зокрема:

    Володимир-Волинський район

    - у дитячих садочках в с.Суходоли (520,0 тис.грн.), с.Хобултова (680,0 тис.грн.), с.Хмелівка (4000,0 тис.грн.), с.Березовичі (600,0 тис.грн.);

    Горохівський район

   - капітальний ремонт ДНЗ «Райдуга» в с.Пірванче (5359,0 тис.грн.);

   Іваничівський район

   - с. Топилище реконструкція адмінприміщення під дитячий садочок (3300,0 тис.грн), с.Бужанка будівництво ДНЗ (10000,0 тис.грн.), с.Буяни реконструкція приміщення сільської ради під дитячий садок (7800,0 тис.грн), с.Старосілля реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу (4246,9 тис.грн.), смт Іваничі капітальний ремонт даху головного корпусу навчально - виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназії» (8830,5 тис.грн.), капітальний ремонт «Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Барвінок»» Іваничівської районної ради (5000,0 тис.грн.), смт Іваничі утеплення  зовнішніх стін та перекриття даху ДНЗ «Калинонька» (2500,0 тис.грн.);

Камінь-Каширський район

   - реконструкція дитячого навчального закладу в с.Бузаки (10598,0 тис.грн.); с.Качин реконструкція існуючого приміщення під дошкільний навчальний заклад (4300,0 тис.грн.); с.Залісся будівництво дошкільного навчального закладу (6500,0 тис.грн.); с.Тоболи капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу (900,0 тис. грн.);

     Ківерцівський район

  - реконструкція приміщення під ДНЗ ясла-садок №3 «Лісова казка» в м.Ківерці (7804,9 тис.грн.), будівництво ДНЗ по вул.Молодіжній в с.Дачне (20433,3 тис.грн);

Ковельський район

   - с.Білин реконструкція ЗОШ під ДНЗ (12500,0 тис.грн.), с.Скулин реконструкція адмінприміщення під ДНЗ (5910,98 тис.грн), с.Уховецьк капремонт шатрової покрівлі, утеплення фасаду та благоустрій території ДНЗ (5000,0 тис.грн),        смт Голоби капремонт ДНЗ по вул.Ткача,26 (1320,4 тис.грн), смт Люблинець утеплення фасаду ДНЗ «Калинонька» (1300,0 тис.грн.), реконструкція басейну в ДНЗ «Калинонька» (5000,0 тис.грн), с.Поворськ реконструкція частини приміщення амбулаторії під ДНЗ (1500,0 тис.грн), капітальний ремонт фасаду ДНЗ «Сонечко» (1400,0 тис.грн), с.Любитів будівництво дитячого садка (17604,96 тис грн.), с.Воля-Ковельська будівництво ДНЗ (10254,0 тис.грн);

Луцький район

    - с.Крупа будівництво дитячого садка (29794,8 тис.грн), с.Торчин будівництво дитячого садка (17449,2 тис.грн); нове будівництво дошкільного навчального закладу с.Зміїнець (60000,0 тис.грн);

     Любешівський район

   - реконструкція адмінприміщення під дошкільний навчальний заклад по вул. Свободи в смт Любешів (7800,0 тис.грн); нове будівництво ДНЗ с. Залаззя (15897 тис.грн);

     Любомльський район

   - реконструкція дитячого садка в смт Головне по вул.Миру,40 (15000,0);

     Ратнівський район

   - смт Ратне будівництво двохповерхового дитячого яслі-садка на вул. Набережній (25803,2 тис.грн.), с.Видраниця: реконструкція дитячого садка (4128,1 тис.грн.), нове будівництво спортивного залу  НВК «ЗОШ I-III ступеня - дитячий садок» по вул. Центральна 19 (9005,0 тис.грн.);  с.Самари ремонт даху дитячого садка (1142,5 тис.грн.),  с.Річиця (1450,0 тис.грн.), с.Кортеліси капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІІ ступеня дитячий садок (347,3 тис.грн.), с.Жиричі реконструкція навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІІ ступеня дитячий садок (14782,4 тис.грн), смт Ратне реконструкція дитячого садка №1 (946,0 тис.грн.);

     Рожищенський район

  - капітальний ремонт даху ДНЗ «Казка» с.Мильськ (650,0 тис.грн), реконструкція ДНЗ в с.Залісці (4625,2 тис.грн.), реконструкція з добудовою ДНЗ №1 м.Рожище (10000,0 тис.грн.);

     Старовижівський

   - реконструкція будівлі «Школа мистецтв» під дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» с.Дубечне по вул. Вишнева, 1а (12740,0 тис.грн.);

     м.Луцьк

   - будівництво школи і дитсадка в 55 мікрорайоні м. Луцька (коригування) (27819,48 тис.грн.);

     м.Володимир-Волинський

   - капітальний ремонт системи опалення дошкільного навчального закладу №7 «Волиняночка» (1162,7 тис.грн);

    м.Нововолинськ

   - ремонт даху дитячого садочка №4 (1500,0 тис.грн.), капітальний ремонт басейну дитячого садка №9 (600,0 тис.грн.)

Очікувані результати:

      Поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності. Створення належних умов для отримання дошкільної освіти. Економія енергоресурсів

Ключові заходи проекту:

    Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення  їх експертиз;

    Завершення будівельних робіт на об’єктах незавершеного будівництва;

    Здійснення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) дошкільних закладів освіти та проведення реконструкції, капітального ремонту приміщень під будівлі дитячих садків;

     Введення в експлуатацію дошкільних закладів та забезпечення їх функціонування, зокрема у сільській місцевості

Період здійснення:

2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

164257,59

156392,33

107155,9

427805,82

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, обласний бюджет, державний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління освіти, науки та молоді ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Назва проекту:

1.2.1.7. Будівництво захисної споруди цивільного захисту Затурцівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»

Цілі проекту:

Захист  учасників  навчально-виховного процесу в  умовах

надзвичайних ситуацій

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

250 чол.

Стислий опис проекту:

Будівництво  захисної споруди цивільного захисту.

Очікувані результати:

Захист  учасників  навчально-виховного процесу в  умовах

надзвичайних ситуацій

Ключові заходи проекту:

Будівництво захисної споруди цивільного захисту

Період здійснення:

2020 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

3000,0

3000,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Затурцівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки»

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.1. Створення центрів професійної освіти з новою якістю підготовки кадрів

Цілі проекту:

Модернізація професійно-технічної освіти спрямована на створення сприятливих умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, які здатні задовольнити вимоги сучасного ринку праці та забезпечити рівний доступ до якісної освіти. Укрупнення закладів професійної (професійно-технічної) освіти дасть можливість вилучити з мережі малокомплектні заклади з контингентом менше 400 осіб, оптимізувати використання фінансових, кадрових, навчальних ресурсів, застосувати сучасні підходи в управлінні, підвищити імідж закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Вісім закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Стислий опис проекту:

    Професійна освіта – це певний інструмент для соціально-економічного розвитку регіону та створення інвестиційних проектів. Сучасна система професійно-технічної освіти не дозволяє в повній мірі виконувати покладені на неї завдання щодо реалізації державної політики. Особливої актуальності набуває питання мобільності, конкурентоспроможності та рівня підготовки фахівців. Модернізація системи професійно-технічної освіти зумовить появу нових професій та видів робіт, потребу в розширенні професійної компетентності робітників. Професійна освіта, потребує постійного оновлення з урахуванням потреб підприємств – замовників кадрів, розвитку технологій, створення багатопрофільних професійних центрів

Очікувані результати:

    Об’єднання закладів професійної (професійно-технічної) освіти забезпечить раціональне та ефективне використання навчальних приміщень, обладнання, кадрового та навчально-методичного забезпечення і, в кінцевому результаті, фінансового ресурсу. Крім того, сприятиме налагодженню соціального партнерства, створенню потужної матеріально-технічної бази закладів освіти для підвищення привабливості та розширення переліку робітничих професій, оптимізації контингенту учнів, впровадженню сучасного менеджменту в управлінні навчальним закладом, розвитку творчого педагогічного потенціалу, забезпеченню якісної підготовки кваліфікованих робітників відповідно до вимог ринку праці

Ключові заходи проекту:

   Здійснити об'єднання закладів професійної (професійно-технічної) освіти із урахуванням напрямів та обсягів підготовки, їх відповідності кваліфікаційним запитам регіонального ринку праці та забезпечення конституційного права громадян на професійно-технічну освіту. Скорочення мережі до 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти при одночасному збільшенні кількості підготовки кваліфікованих робітників

    Провести реорганізацію шляхом приєднання:

- Оваднівського професійного ліцею, Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею до Володимир-Волинського ВПУ та створення на їхній базі Володимир-Волинського центру професійної освіти;

-  ПТУ № 22 смт Луків до ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти»;

- Маневицького професійного ліцею до Колківського ВПУ та створення на їх базі Волинського центру професійної освіти.

      Створення на базі центрів професійно-технічної освіти навчально-практичних центрів з професій: «Електрогазозварник», «Токар», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»)».

Створити у всіх закладах професійної (професійно-технічної) освіти за участю представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів освіти та установ ПТО, об'єднань роботодавців, науковців, громадських організацій ради стейкхолдерів з найбільш важливих для економіки регіону напрямків підготовки

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти закладів професійної освіти, інші джерела, не заборонені законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, об'єднання роботодавців

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.2. Будівництво гуртожитку Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (м.Луцьк)

Цілі проекту:

Покращення умов проживання ліцеїстів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

500 ліцеїстів

Стислий опис проекту:

Проектом передбачено покращення умов проживання ліцеїстів

Очікувані результати:

Створення кращих умов проживання ліцеїстів

Ключові заходи проекту:

Розроблення проектно-кошторисної документації.

Будівництво гуртожитку

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

23300,0

23300,0

23300,0

69900,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.3. Реконструкція будівель Комунального підприємства «Волинський обласний санаторій матері і дитини Турія» під навчально – оздоровчий комплекс Волинського ліцею з посиленою військово – фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на вул.Володимирській,137 в м.Ковелі Волинської області

Цілі проекту:

     Комплексна реконструкція навчально-оздоровчого комплексу. Покращення умов для навчально-виховного процесу, ліквідації нестабільного температурного режиму.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1000 ліцеїстів

Стислий опис проекту:

   Комплексна реконструкція будівель в м.Ковелі необхідна у зв’язку з аварійним станом приміщень, переданих ліцею у 2016 році рішенням обласної Ради № 8/28 від 12.10.2016 «Про передачу цілісного майнового комплексу КП «Волинський обласний санаторій матері і дитини Турія»

   Метою проекту є покращення умов для навчально-виховного процесу, ліквідації нестабільного температурного режиму, зменшення захворюваності учасників навчально-виховного процесу. Сьогодні гостро постала потреба у вирішенні проблеми тепло - та енергозбереження. Будівлі санаторію не здатні максимально зберігати тепло                       

Тепловтрати відбуваються через стіни, вікна, дах, вентиляцію. Температурний режим нестабільний. Восени у період дощів стеля протікає, взимку відчувається зниження температури в класних кімнатах, а навесні в класах задуха. Все це призводить до порушення навчально-виховного процесу, високим рівнем захворюваності учнів в осінньо-зимовий період. Також постає проблема неефективного енергокористування. Альтернативою  у вирішенні  даного питання є впровадження ряду заходів, один з яких – реконструкція будівель

Очікувані результати:

Проведення реконструкції будівель

Покращення технічного стану будівель

Створення сприятливих умов для подальшого розвитку та удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміцнення матеріально-технічної бази ліцею

Запровадження новітніх енергозберігаючих технологій при реконструкції будівель

Зменшення захворюваності учасників навчально-виховного процесу

Покращення температурного режиму в будівлях ліцею у відповідності з санітарно-епідеміологічними нормами

Ключові заходи проекту:

   І черга

1. Навчально-реабілітаційний корпус

2. Навчальний корпус

3. Гуртожиток №1

4. Гуртожиток №2

5. Гуртожиток №3

6. Галерея

    ІІ-черга

7. Їдальня

8. Клуб

9. Господарський сарай

10. Овочесховище

    ІІІ-черга

11. Лікувальний корпус

12. Адміністративний корпус

13. Приміщення гурткової роботи

     IV черга

14. Котельня

15. Теплова мережа

16. Тепловий насос

17. Зовншній водопровід

18. Зовнішня каналізація

19. Трансформаторна підстанція

20. Електропостачання

     V-черга

21. Благоустрій території

22. Зовнішнє освітлення

23. Зовнішній відеонагляд

24. Господарський склад

25. Гараж

26. КНС

27. Павільйон літніх робіт

28. Вбиральня на 4 вічка

     VI-черга

29. Благоустрій пляжу

30. Будівництво спорткомплексу

Період здійснення:

2017-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

7 419,53

40 011,44

32 496,207

79 927,177

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати обласної ради, учні ліцею, батьківська громада ліцею, вчителі та обслуговуючий персонал ліцею

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.4. Капітальний ремонт з утепленням фасадів гуртожитку Луцького педагогічного коледжу в м. Луцьку по вул. Глушець, 39

Цілі проекту:

      Ціль проекту полягає у економічно ефективному енергозабезпеченні будівлі гуртожитку за умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв, зменшення бюджетних видатків та спожиті енергоносії, у покращенні санітарно-гігієнічних умов проживання студентів у гуртожитку навчального закладу за рахунок підвищення енергоефективності будівель, популяризації культури енергозбереження серед громади міста

Територія, на яку проект матиме вплив:

Популяризації культури енергозбереження серед громади міста

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

600 чол.

Стислий опис проекту:

Капітальний ремонт з утепленням фасадів гуртожитку Луцького педагогічного коледжу

Очікувані результати:

Утеплення фасадів дасть можливість ефективно зберігати тепло в приміщеннях, поліпшити умови для проживання студентів, дасть можливість зміцнити матеріально-технічну базу, вжити заходів щодо безпеки життєдіяльності студентів, техперсоналу, дозволить економити споживання енергоресурсів                                                                                                      

Ключові заходи проекту:

заміна вікон, утеплення фасадів мінеральними плитами та оздоблення декоративною штукатуркою

Період здійснення:

2018-2019 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1490,0

1480,0

-

2970,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Луцький педагогічний коледж

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.5. Капітальний ремонт з утепленням фасадів учбових корпусів (І-го, ІІ-го, ІІІ-го) Луцького педагогічного коледжу в м. Луцьку по пр. Волі, 36

Цілі проекту:

     Ціль проекту полягає у економічно ефективному енергозабезпеченні будівлі гуртожитку за умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв, зменшення бюджетних видатків за спожиті енергоносії, у покращенні санітарно-гігієнічних умов навчального закладу за рахунок підвищення енергоефективності будівель, популяризації культури енергозбереження серед громади міста

Територія, на яку проект матиме вплив:

Популяризації культури енергозбереження серед громади міста

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

2000 чол.

Стислий опис проекту:

Капітальний ремонт з утепленням фасадів учбових корпусів (І-го, ІІ-го, ІІІ-го) Луцького педагогічного колледжу

Очікувані результати:

Утеплення фасадів дасть можливість ефективно зберігати тепло в приміщеннях, поліпшити умови для навчально-виховного процесу, дасть можливість зміцнити матеріально-технічну базу, вжити заходів щодо безпеки життєдіяльності студентів, техперсоналу, дозволить економити споживання енергоресурсів                                                                                                      

Ключові заходи проекту:

Утеплення фасадів мінеральними плитами та оздоблення декоративною штукатуркою

Період здійснення:

2018-2019 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1490,0

1490,0

-

2980,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Луцький педагогічний коледж

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.6. «Заміна віконних блоків у виробничих майстернях ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ»

Цілі проекту:

Покращення санітарно-гігієнічних умов під час проведення занять з виробничого навчання, зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії та популяризація культури енергозбереження серед учасників навчально-виховного процесу, громади міста, району

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

350 чол.

Стислий опис проекту:

В результаті реалізації проекту планується встановити 54 енергозберігаючих віконних блоків. Впровадження даних енергоефективних технологій дасть змогу створити сприятливі санітарно-гігієнічні та комфортні умови для здійснення навчально-виробничого процесу та збереження здоров’я учнів і суттєво знизити витрати паливно-енергетичних ресурсів, що призведе до значних заощаджень коштів

Очікувані результати:

Створення належних санітарно-гігієнічних умов під час проведення уроків виробничого  навчання для  учнів училища.

Зменшення рівня захворюваності учнів простудними хворобами у зимовий період

Зниження тепловитрат в навчальному корпусі та гуртожитку в зимовий період, раціональне та ефективне використання тепла.

Покращення естетичного вигляду корпусу виробничих майстерень

Економія бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв

Ключові заходи проекту:

Створення координаційної ради з впровадження проекту

Здійснення ревізії та інвентаризації віконних блоків корпусу виробничих майстерень

Укладання договору на придбання обладнання та виконання робіт

Демонтаж дерев’яних віконних блоків

Проведення робіт по встановленню сучасних металоплас-тикових віконних блоків

Заміна водовідливів

Відновлення і ремонт підвіконних плит та відкосів

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

462,6

-

-

462,6

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ»

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту

1.2.2.7. Реконструкція виробничо-технічного корпусу  державного навчального закладу "Ковельський ЦПТО"

Цілі проекту

Оптимізація мережі навчальних закладів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

500 чол.

Стислий опис проекту:

Добудова навчально-виробничих майстерень

Утеплення фасадів із заміною вікон

Реконструкція покрівлі виробничо-технічного корпусу

Очікувані результати:

Створення регіонального центру ПТО

Ключові заходи проекту:

Добудова навчально-виробничих майстерень

Утеплення фасадів із заміною вікон

Реконструкція покрівлі виробничо-технічного корпусу

Період здійснення:

2018-2019 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

21180,0

4800,0

-

25980,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ДНЗ "Ковельський ЦПТО"

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту

1.2.2.8. Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу  державного навчального закладу "Ковельський ЦПТО"

Цілі проекту

Енергоефективність

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

500 чол.

Стислий опис проекту:

Заміна покрівлі

Очікувані результати:

Уникнення руйнування будівлі

Ключові заходи проекту:

Заміна покрівлі

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

2300,0

2300,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ДНЗ "Ковельський ЦПТО"

Інше:

 

               

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.9. Реконструкція електромереж державного навчального закладу "Ковельський ЦПТО"

Цілі проекту:

Енергопостачання, енергоефективність

Територія, на яку проект матиме вплив:

ДНЗ "Ковельський ЦПТО"

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

500 чол.

Стислий опис проекту:

Встановлення трансформаторної підстанції.

Заміна кабелів живлення в гуртожитку та навчального корпусу.Встановлення зонних лічильників обліку електроенергії

Очікувані результати:

Зменшення втрат електроенергії, підвищення якості напруги, уникнення аварійних ситуацій

Ключові заходи проекту:

Встановлення трансформаторної підстанції

Заміна кабелів живлення в гуртожитку та навчального корпусу

Встановлення зонних лічильників обліку електроенергії

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

636,0

-

-

636,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ДНЗ "Ковельський ЦПТО", Ковельська райдержадміністрація

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.10. Капітальний ремонт даху лабораторії сільськогосподарських машин Колківського ВПУ

Цілі проекту:

Усунення протікань покрівлі

Територія, на яку проект матиме вплив:

Колківське ВПУ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

500 учнів

Стислий опис проекту:

Капітальний ремонт даху лабораторії сільськогосподарських машин

Очікувані результати:

Продовження терміну експлуатації будівлі

Ключові заходи проекту:

Демонтаж панелей, перекриття, мурування стовпів та інших конструкцій, покриття з металопрофілю

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1538,308

-

-

1538,308

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Маневицька райдержадміністрація, Колківське ВПУ

Інше:

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.11. Капітальний ремонт приміщення лабораторії сільськогосподарських машин Колківського ВПУ в       смт Колки Маневицького району Волинської обл.

Цілі проекту:

     Капітальний ремонт приміщення лабораторії сільськогосподарських машин

Територія, на яку проект матиме вплив:

смт Колки

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

500 учнів

Стислий опис проекту:

Капітальний ремонт приміщення лабораторії сільськогосподарських машин

Очікувані результати:

Дозволить запобігти руйнуванню будівлі

Створить належні умови для проведення виробничого навчання учнів

Ключові заходи проекту:

Створення робочої групи

Демонтаж панелей перекриття, розбирання поясів, звисів

Мурування стовпів та інших конструкцій, заповнення віконних прорізів

Улаштування крокв та лат з дощок

Улаштування покриття з металопрофілю

Установлення та розбирання дерев’яних інвентарних риштувань

Установка теплопостачання

Улаштування цементної стяжки підлоги

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

4205,617

-

-

4205,617

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Колківське ВПУ

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.12. Реконструкція частини приміщення гуртожитку Колківського вищого професійного училища по вул. І.Мазепи в смт Колки Маневицького району Волинської області

Цілі проекту:

Реконструкція частини приміщення гуртожитку

Територія, на яку проект матиме вплив:

смт Колки

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

500 учнів

Стислий опис проекту:

Реконструкція частини приміщення гуртожитку

Очікувані результати:

Дозволить запобігти руйнуванню будівлі. Створить належні умови для проживання учнів

Ключові заходи проекту:

Створення робочої групи

Розбирання поясів, звисів

Мурування стовпів та інших конструкцій

Ремонт пожежного виходу (сходи)

Шпаклювання та фарбування зовнішніх стін

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

6630,366

-

-

6630,366

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Колківське ВПУ

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.13. Реконструкція ІІ поверху відділення легкої промисловості державного навчального закладу  «Нововолинський ЦПТО»

Цілі проекту:

Впровадження новітніх технологій  у навчально-виробничий процес

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

260 чол.

Стислий опис проекту:

Реконструкція ІІ поверху відділення

Очікувані результати:

Надання послуг населенню

Ключові заходи проекту:

Створення робочих місць для відпрацювання робочих прийомів за професією перукар

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

536,0

-

-

536,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ДНЗ «Нововолинський ЦПТО»

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.14. Реконструкція полігону з метою створення нових майстерень державного навчального закладу «Нововолинський ЦПТО»

Цілі проекту:

Оновлення навчальної бази закладу

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

400 чол.

Стислий опис проекту:

Реконструкція полігону з метою створення нових майстерень

Очікувані результати:

Підвищення конкурентоспроможності випускників училища на ринку праці

Ключові заходи проекту:

 Створення  сучасної майстерні електрогазозварювальних робіт із залученням нових технологій зварювальних робіт та типів обладнання

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1 755,040

-

-

1 755,040

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ДНЗ «Нововолинський ЦПТО»

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.15. Капітальний ремонт покрівлі громадсько-побутового корпусу Оваднівського професійного ліцею

Цілі проекту:

Капітальний ремонт покрівлі громадсько-побутового корпусу, в якому знаходяться, спортивний зал, актовий зал, бібліотека, їдальня, бухгалтерія

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

450 чол.

Стислий опис проекту:

В населеному пункті не має ніяких спортивних закладів, тому спортивний зал, який розміщений в будівлі ГПК, важливий об’єкт не тільки для учнів ліцею, а і для молоді села. В спортивному залі проходять всі змагання та всякі спортивні  секції. Не менше важливим є і актова зала, в якій проходять всі розважальні заходи, а також бібліотека, без якої навчальний процес не може проходити повноцінно

Очікувані результати:

Після реалізації проекту не буде руйнуватися будівля, учні та працівники ліцею будуть мати змогу повноцінно працювати, навчатися та відпочивати. Подальша діяльність буде проводитися за рахунок коштів ліцею, так як приміщення актового залу, спортивного залу, бібліотеки, їдальні, бухгалтерії  продовжуватимуть  повноцінно  функціонувати

Ключові заходи проекту:

Проведення будівельно-монтажних робіт по зведенню конструкцій приміщення спального корпусу

Облаштування приміщень корпусу устаткуванням

Введення в експлуатацію нового спального корпусу

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1498,00

-

-

1498,00

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Оваднівський професійний ліцей

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом приєднання малокомплектних закладів до центрів професійно-технічної освіти; створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної освіти з відповідною модернізацією матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних ресурсів

Назва проекту:

1.2.2.16. Виконання ремонтних робіт будівель ПТУ №27 м.Берестечко

Цілі проекту:

Проведення капітальних і поточних ремонтів будівель

Територія, на яку проект матиме вплив:

ПТУ № 27 м. Берестечка

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

259 учнів

Стислий опис проекту:

Капітальний ремонт даху навчального корпусу №2, №3, зерноскладу. Заміна вікон в гуртожитку, навчальному корпусі №1, №3, лабораторії

Очікувані результати:

Збереження енергоносіїв

Ключові заходи проекту:

 

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1310,0

280,0

390,0

1980,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ПТУ №27 м.Берестечко

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.4. Розвиток інтелектуального капіталу та створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

Назва проекту:

1.2.4.1. Створення центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

Цілі проекту:

-        Сприяння молоді у побудові та реалізації професійної кар’єри, формуванні активної позиції на ринку праці, навчання технології пошуку роботи, навикам самопрезентації, подолання комунікативних бар’єрів. Допомога роботодавцям у пошуках молодих кадрів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

39 тис. студентів та учнів, 2 тис. роботодавців

Стислий опис проекту:

Створення центру кар’єри передбачає виділення у навчальному закладі спеціально облаштованого місця, де студент мав би можливість отримати  інформацію про ситуацію на ринку праці, кадрові потреби роботодавця, оформити вдале резюме, підготуватися до співбесіди із роботодавцем, навчитися пошуку роботи за допомогою різних джерел, у тому числі Інтернету, а найголовніше – зустрітися із тими працедавцями, які чекають на роботу молодих фахівців

Центри кар’єри мають сприяти подоланню комунікативних бар’єрів у молоді, навчати комунікативної культури, моделюванню життєвих та професійних ситуацій, сприяти у професійній реалізації, удосконаленню навчальних програм за пропозиціями роботодавців

Центр кар’єри стане місцем знайомства студента і роботодавця. У ньому відбуватимуться ярмарки вакансій, ярмарки кар’єри, семінари, тренінги, профдіагностика. Такі Центри кар’єри діють уже в 14 вищих та професійно-технічних навчальних закладах області. Результативність заходів - чисельність випускників вищих навчальних закладів, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості Волині зросла на 15,7%  в динаміці з 2012 року по 2016 рік; за оперативними даними навчальних закладів, в яких функціонують Центри кар’єри, рівень працевлаштування випускників збільшився в середньому на 8%

Очікувані результати:

-          завершення створення Центрів кар’єри у всіх вищих та професійно-технічних навчальних закладах області;

-          підготовка випускників навчальних закладів у цих центрах до пошуку роботи (підготовка резюме, ведення співбесіди з роботодавцем, набуття додаткових навичок і знань, необхідних роботодавцю і т. д.);

-          працевлаштування на перше робоче місце випускників;

-          забезпечення роботодавців молодими працівниками;

-          навчання випускників центрів прийомів та правил поведінки, за допомогою яких можна полегшити процес адаптації на робочому місці;

-          зменшення чисельності випускників ВНЗ та ПТНЗ, які звернулись за послугами до центрів зайнятості

Ключові заходи проекту:

- облаштування місця для центру кар’єри у навчальному закладі;

- забезпечення центру матеріально-технічними засобами: комп’ютер, меблі (столи, стільці), стендове обладнання, поліграфічна продукція;

- виділення штатної одиниці у навчальному закладі, якій будуть надані функції забезпечення діяльності центру кар’єри;

- організація інформаційних, консультаційних семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій щодо пошуку роботи, ярмарків кар’єри, економічних екскурсій на підприємства, днів відкритих дверей центру зайнятості, презентацій роботодавця

Період здійснення:

 2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

7,0

 

8,0

9,0

24,0

Джерела фінансування:

Навчальні заклади, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Вищі та професійно-технічні навчальні заклади області,

Волинський обласний центр зайнятості

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання

1.2.5. Підтримка обдарованої молоді

Назва проекту

1.2.5.1. Урбан бібліотека-студія  «ДіМ»

Цілі проекту

Створення всевікової бібліотеки-студії «ДіМ» (дорослі і малята) на базі центральної  бібліотеки для дітей.

Зробити бібліотеку:

- місцем інформаційного «завантаження» з різних джерел (книг, електронних носіїв, мультимедійних засобів) для всіх мешканців міста;

- майданчиком для творчого розвитку дітей та молоді в різноманітних студіях, гуртках, класах;

- територією спілкування для відвідувачів різного віку, соціального та життєвого статусу, людей з особливими потребами тощо;

- безкоштовним, безпечним, сімейним, інтелектуальним «домом» для розвитку громади;

- відкритою для дітей з малозабезпечених сімей, дітей з фізичними обмеженнями, дітей із сімей переселенців, які  прагнуть творчо і інтелектуально розвиватись, психологічно розвантажуватись

Територія, на яку  проект матиме вплив

м.Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів  вигод

Населення міста Луцька, гості міста – понад 217 тис. чол.

Стислий опис проекту

Бібліотека –студія міститиме у своєму просторі:

- книжкову залу для дітей і дорослих (спільне відвідування дітей і батьків буде корисним для загального порозуміння  поколінь);

- територію нової періодики (сьогодні втрачена традиція отримувати журнали і газету на домашню адресу);

- простір для Інтернет-спільноти (на заміну віртуальній домашній одинокості) та отримання нових інформаційних послуг необхідних для вирішення соціальних,  правових, навчальних питань;

- творчу територію для занять дітей та дорослих в студіях, гуртках, школах;

- ігрове поле (від найменших дітей і до сімейних розваг і відпочинку);

- відеопростір – міні кінозал для перегляду кінопродуктів для різноманітної аудиторії, відродження традиції сімейного перегляду фільмів;

- зал для інтелектуальних, творчих зустрічей, презентацій, дискусій, лекцій, конференцій, занять, тренінгів для активних громадян

Модернізована бібліотека надасть користувачам безліч сучасних можливостей для інтелектуального відпочинку, саморозвитку, творчого вдосконалення та задоволення інформаційних потреб кожного із родини

Очікувані результати

Реалізація проекту приверне велику увагу громадськості, бо в нашому місті, області в цілому, подібного прецеденту, кардинального перетворення бібліотеки ще не було. Це безперечно викличе інтерес до бібліотек загалом.  «Бібліотека-ДіМ» стане більш привабливим закладом ніж теперішня бібліотека, що позитивно вплине на формування соціального іміджу міста та стане прикладом до модернізації інших бібліотек міста та області

Соціальні показники:

- «Бібліотека-ДіМ» стане безкоштовним простором, що важливо для жителів у скрутному фінансовому становищі, дітей з малозабезпечених сімей;

- відкриється територія для сімейного відвідування, що зміцнить сімейні традиції і створить атмосферу родинних свят;

- бібліотека матиме універсальний фонд для дорослих та дітей, що дасть можливість популяризувати читання при спільному  відвідуванні;

- відкриття гуртків, студій, шкіл при бібліотеці стануть ще одним центром творчого розвитку дітей і дорослих;

- відкриття першого міні-кінозалу при бібліотеці відновить традицію спільних переглядів документальних та художніх фільмів для всіх категорій  жителів міста;

-«Бібліотека-ДіМ» надаватиме соціальну послугу «Бібліоняня», зможе відкрити бібліотеку для корисного, безпечного відвідування дітьми спільно з батьками, як альтернативу дошкільним закладам

Окрім того, діти із сімей переселенців зможуть швидше адаптуватись в міському соціумі, отримати нових друзів. Батьки будуть мати можливість за певний час проведений у книгозбірні їх дітей, вирішити побутові та життєві питання

Молодь, діти, дорослі зможуть проявити свої здібності в малюванні, творчих заняттях, що покращить їх  психологічний і моральний стан, що особливо актуально для дітей із сімей переселенців та  учасників АТО

Ключові заходи проекту

      Даний проект передбачає переобладнання в сучасну  бібліотеку приміщення центральної бібліотеки для дітей

- заміна вікон на металопластикові (7  шт);

- встановлення нових дверей запасного виходу;

- утеплення фасаду;

- реконструкція та ремонтні роботи внутрішніх стін, підлоги та стелі;

- заміна існуючих внутрішніх електромереж та системи опалення відповідно до заявлених потужностей;

- облаштування  вентиляційних систем очищення повітря;

- облаштування літньої тераси для створення читального залу на відкритому повітрі;

- ремонт сходів та переобладнання наявного пандусу згідно існуючих технічних вимог;

- придбання техніки та обладнання;

- зміна інтер`єру і перепланування деяких приміщень (для розділення приміщення на зони різного призначення, створення комфортних умов для проведення в бібліотеці круглих столів, семінарів, конференцій, зустрічей, майстер-класів;

- забезпечення сучасними меблями та бібліотечним інвентарем;

- облаштування книгосховища мобільними пересувними стелажами, що дозволить вивільнити площу, та захистить книги від запилення;

- креативне оформлення фасаду і приміщень;

- оснащення бібліотеки мультимедійною та комп’ютерною технікою, LЕD-панеллю, LCD-монітором тощо

Період здійснення

2018-2019 роки

Орієнтовна вартість проекту тис. грн.

8 000,0

Джерела фінансування

Міський бюджет, грантові кошти, фінансова підтримка бізнесу

Ключові потенційні учасники  реалізації проекту

Департамент культури Луцької міської ради, громадські, молодіжні організації, творчі, мистецькі об’єднання, дитячі творчі колективи, дошкільні заклади, школи вищі учбові заклади,  державні установи

Інше:

Бібліотека може запропонувати нові послуги для родинного відпочинку:

- видача інтелектуальних настільних ігор додому;

- видача кіно ресурсів та запис на електронний носій ліцензованих фільмів і розвиваючих програм;

- навчання для батьків та дітей користуванню  Інтернет - ресурсами;

- заняття в нових творчих студіях та майстернях;

- заняття та тренінги з психологами, педагогами, соціальними працівниками;

- проведення цікавих  святкових родинних свят, конкурсів, зустрічей;

- кіноперегляди художніх, документальних навчальних  фільмів та мультфільмів для найменших читачів-дітей;

- навчально-пізнавальні уроки по вивченню іноземних мов

Родини, які  зможуть користуються безкоштовними послугами  центру корисного дозвілля бібліотеки, значно зекономлять свої бюджети

Відвідувачі бібліотеки-студії матимуть можливість в легкій та цікавій формі вдосконалити свій рівень володіння  іноземними мовами, покращити комунікаційні навики, познайомитися із найкращими зразками світової дитячої літератури, а сам процес читання буде веселим та захоплюючим

Центральна бібліотека для дітей стане першою і єдиною у місті моделлю нової сучасної бібліотеки з відкритим простором для інтелектуального, інформаційного та творчого розвитку  громади міста

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.5. Підтримка обдарованої молоді

Назва проекту:

1.2.5.2. Формування національної інтелектуальної еліти

Цілі проекту:

-        Виявлення, відбір, соціально-педагогічна підтримка обдарованих учнів - один з найважливіших напрямів державної політики, орієнтованої на створення умов та можливостей для успішної соціалізації та ефективної самореалізації учнівської молоді, для розвитку її потенціалу в інтересах держави, на забезпечення її конкурентоспроможності та зміцнення національної безпеки

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Учні закладів загальної середньої освіти, які проживають на території області

Стислий опис проекту:

Головним стратегічним ресурсом, який забезпечить майбутні успіхи нашої держави є її інтелектуальний потенціал

 Дія проекту спрямована на удосконалення та розвиток системи виявлення і відбору обдарованих дітей та надання їм соціально-педагогічної підтримки; створення умов для самореалізації школярів, удосконалення механізму заохочень та підтримки талановитих дітей та їх наставників як на рівні районів, міст, об’єднаних територіальних громад, так і області

Очікувані результати:

Удосконалення системи виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку

Забезпечення соціально-педагогічного супроводу талановитих дітей

Упровадження сучасних технологій роботи з обдарованою учнівською молоддю

Посилення соціального захисту талановитої учнівської молоді

Ключові заходи проекту:

1. Забезпечення проведення всеукраїнських олімпіад (у т.ч. Інтернет-олімпіад), конкурсів, турнірів

2. Організація літніх профільних шкіл для обдарованих дітей, участь у всеукраїнських та міжнародних школах юних науковців

3. Підготовка педагогів до роботи з обдарованою учнівською молоддю в закладах освіти та літніх тематичних, мовних, оздоровчих таборах шляхом впровадження STEM-освіти

4. Відзначення учнівських і педагогічних колективів на обласному святі «Творча обдарованість», призначення і виплата відповідних стипендій та грошових винагород учням і педагогічним працівникам, відзначення цінними подарунками колективів закладів, які досягли високих результатів у роботі з талановитою молоддю

Період здійснення:

2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

915,3

943,3

984,1

2842,7

Джерела фінансування:

Кошти місцевих бюджетів, кошти освітніх субвенцій, в т.ч. цільових, інші джерела, не заборонені законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні, міські ради, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Волинська обласна Мала академія наук

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.6. Створення Волинського університету третього віку (ВУТВ) в кожному районі та сприяння підвищенню якості життя людей поважного віку

Назва проекту

1.2.6.1. Волинський університет третього віку (ВУТВ)

Цілі проекту

Здійснити розвиток, накопичення та управління людським капіталом через розповсюдження освіти впродовж життя, включення людей поважного віку до соціальних систем неформальної освіти в кожному районі області

Провести кампанію з підвищення свідомості суспільства та академічної спільноти щодо освіти третього віку

Забезпечити рівний доступ до освіти та сприяння обміну досвідом та знаннями між поколіннями

Впровадити в кожному районі області для людей поважного віку 50+:

- Програму оздоровлення населення області «Здоровий спосіб життя - активне довголіття»

- Програму соціального туризму Україною і у країни ЄС

- Програму працевлаштування людей поважного віку в контексті розвитку «срібної» економіки і соціального підприємництва

Територія, на яку проект матиме вплив

Україна, Волинь, Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

150 осіб в кожному районі

Стислий опис проекту

При Волинському інституті економіки та менеджменту створено Центр освіти третього віку (ЦОТВ), який передбачає навчання та дозвілля мешканців Волинського регіону, зокрема лучан, віку 55+

Навчання відбувається на 6-ти курсах: Інформаційно-комп’ютерні технології, Іноземна мова, Здоровий спосіб життя, Вікова психологія, Соціально-правовий та Культурно-мистецький

Діяльність ЦОТВ передбачає не лише освітні курси, а й організацію клубних осередків та спільні інтегровані проекти з НГО та іншими зацікавленими особами

Досвід ЦОТВ потрібно поширити на райони області:

Для того створити на базі Бібліотеки, Будинку культури (Клубу):

•                                 філіали Університету третього віку

•                                 Клуби за інтересами

•                                 Навчальні центри

•                                 Центри дозвілля тощо

ВУТВ буде здійснювати супровід діяльності:

•                                 організаційний:

Допомога  у створенні філіалів Університету третього віку на теренах кожного району

•                                 консалтинговий:

Супровід у веденні діяльності навчального процесу

•                                 навчальний:

Проведення тренінгів, лекцій, занять

•                                 туристичний

Участь у міжнародних заходах для людей поважного віку та екскурсійних поїздках

•                                 обмін досвідом

Поїздки в УТВ партнерських закладів

Проведення тренінгів і лекційних занять:

•                                 СОЦІАЛЬНІ:

Активне довголіття та щасливе старіння (спорт, здорове харчування тощо); Соціальні мережі; Медіа-грамотність; Управління конфліктами; Управління часом 50+; Медійна грамотність; Організація праці волонтерів

•                                 ПСИХОЛОГІЧНІ:

Міжпоколінні комунікації; Основи генеалогії; Біографічні нариси; Арт-терапія (малювання, спів, танці тощо); Спонтанні танці

•                                 ЕКОНОМІЧНІ:

Управління особистими фінансами; Бізнес-планування;  Бізнес-моделювання; Документозабезпечення  домогосподарств; Основи управління проектами

Очікувані  результати

Створення на базі Бібліотек, Будинку культури (Клубу):

•                                 філіалів Університету третього віку

•                                 Клубів за інтересами

•                                 Навчальних центрів

•                                 Центрів дозвілля тощо

Співпраця з місцевою владою та громадою (недержавні організації, місцевий бізнес) задля поширення освіти третього віку;

Створення веб-платформи для розповсюдження набутого досвіду та практики освіти третього віку

Ключові заходи проекту

Серія круглих столів «Освіта третього віку: європейський досвід та українські реалії»;

Серія круглих столів «Срібна економіка: виклики та перспективи»

Міжнародний фестиваль літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров’я»

Фестиваль Арт психології “Inspira”

Період здійснення

2017 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2017

2018

2019

2020

разом

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

4000,0

Джерела фінансування

Місцеві бюджети, кошти територіальних центрів, спонсорські кошти.

Ключові потенційні учасники проекту

Центр освіти третього віку ВІЕМ,

ГО «Центр освіти «Університет третього віку»

Асоціація Університетів третього віку «Клепсидра»

Інше

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.7. Запровадження спільно з роботодавцями в навчально-виробничий процес дуальної форми навчання при підготовці кваліфікованих робітничих кадрів

Назва проекту:

1.2.7.1. Дуальна освіта: навчання і робота – два в одному

Цілі проекту:

Створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги загальнодержавного та регіональних ринків праці, забезпечення гнучкості та мобільності організації навчально-виробничого процесу, оновлення змісту освіти шляхом упровадження у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми навчання

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Одинадцять закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Стислий опис проекту:

     Система підготовки кадрів з елементами дуальної форми навчання впроваджується в рамках реалізації дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2017 р. № 298)

Упровадження елементів дуальної форми навчання у навчально-виробничий процес закладів професійної освіти запроваджується з метою забезпечення відповідності змісту професійної освіти, визначеного державними стандартами професійної освіти, вимогам сучасного виробництва, інноваційним технологічним процесам та технічному забезпеченню

Очікувані результати:

     Надання можливості здобувачам освіти опановувати сучасні виробничі технології безпосередньо в умовах виробництва сприяння підготовці кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до вимог сучасного виробництва, забезпечення високого рівня працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів

Ключові заходи проекту:

    Впровадження елементів дуальної форми навчання забезпечить проходження виробничого навчання та виробничої практики в умовах виробництва в межах 60–70% навчального часу, що дасть можливість здійснювати практичну підготовку на сучасному обладнанні з використанням інноваційних технологій, та забезпечить належну якість професійної підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням потреб та запитів роботодавців з професій:

-       «Електрогазозварник» на базі ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти» в соціальному партнерстві з ТзОВ «Волинь-Кальвіс»;

-       «Муляр» на базі ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури» в соціальному партнерстві з «Луцьксантехмонтаж № 536»;

-       «Слюсар з механоскладальних робіт» та «Маляр» на базі ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» в соціальному партнерстві з ДП «Автоскладальний завод № 1 АТ АК «Богдан Моторс»;

-       «Кравець» на базі Луцького центру професійно-технічної освіти в соціальному партнерстві з ПРАТ «Едельвіка»;

-       «Електрогазозварник» на базі Володимир-Волинського ВПУ в соціальному партнерстві з ТОВ «Агросвіт-Волинь» та ПП «ЧІП»;

-       «Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні» на базі Володимир-Волинського ВПУ в соціальному партнерстві з ТзОВ «Гербор-Холдінг»;

-       «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин» на базі Колківського ВПУ в соціальному партнерстві з ТзОВ «Баффоло»;

-       «Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції» на базі Торчинського професійного ліцею в соціальному партнерстві з ПрАТ «Волиньхолдінг»;

-       «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорії «A1», «C», «G1», «G2», «D1»та «Водій навантажувач» на базі Торчинського професійного ліцею в соціальному партнерстві з ДП «Волинський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»;

-       «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» на базі Оваднівського професійного ліцею в соціальному партнерстві з ФГ «АІС АГРО»;

-       «Машиніст крана автомобільного» на базі Маневицького професійного ліцею в соціальному партнерстві з ПП «Маневичі-монтажрембуд»;

-       «Пекар» та «Кондитер» на базі Волинського коледжу національних харчових технологій в соціальному партнерстві з ПАТ «Теремно Хліб»;

-       «Касир торговельного залу» на базі Волинського коледжу національних харчових технологій в соціальному партнерстві з ТзОВ «Клевер Сторс»;

-       Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорії «A1», «А2», «В1» на базі Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в соціальному партнерстві з ТзОВ «ЄВРОТЕХІННОВЕТІ»

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

х

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти закладів професійної освіти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, Волинське обласне об’єднання організацій роботодавців

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.8. Відкриття інклюзивно-ресурсних центрів для організації в закладах освіти інклюзивного навчання

Назва проекту:

1.2.8.1. Відкриття інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреб дитячого населення для організації в закладах освіти інклюзивного навчання  (далі – ІРЦ)

Цілі проекту:

    Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти за місцем проживання шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та здійснення системного кваліфікованого супроводження

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

    Діти віком від 2 до 18 років, які проживають на території області  (крім вихованців закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, учнів спеціальних закладів освіти)

Стислий опис проекту:

    Питання забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами є одним із пріоритетів  галузі. Дієвими осередками, що забезпечать на місцях    реалізацію прав і задоволення потреб таких осіб у сфері освіти на всіх рівнях,  мають стати інклюзивно-ресурсні  центри.  Зокрема, діяльність ІРЦ передбачає: проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини; надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у  закладах освіти (не відвідують заклади), та не отримують відповідної допомоги; ведення реєстрів дітей, а також  закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами; надання методичної допомоги, консультацій педагогам, батькам  або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги таким дітям; провадження інформаційно-просвітницької діяльності  з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами; взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти,  охорони здоров’я, соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів та ін. 

Очікувані результати:

    Створення у районах, містах, ОТГ мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреб дитячого населення, що дасть можливість забезпечити якісні освітні послуги та системне кваліфіковане супроводження дітей з особливими освітніми потребами за місцем проживання, в тому числі надання фахівцями ІРЦ корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах, навчаються в інклюзивних класах, методичну підтримку педагогічних працівників, що працюють у таких класах (групах), та батьків дітей

Ключові заходи проекту:

   1. Облаштування доступності й універсального дизайну приміщень ІРЦ відповідно до вимог  Державних санітарних   та  будівельних норм і правил, у тому числі: приймалень, кімнат для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги, проведення групових занять, вчителя-логопеда, занять з лікувальної фізкультури, кабінетів фахівців центру тощо

    2. Забезпечення  ІРЦ відповідним обладнанням для роботи, зокрема проведення комплексної оцінки, корекційно-розвиткових занять, матеріально-технічними засобами, меблями

     3.  Кадрове забезпечення центрів з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці, територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами, введення, у разі потреби, додаткових штатних одиниць, залучення необхідних фахівців залежно від кількості виявлених дітей відповідної нозології, які потребують надання психолого-педагогічної допомоги

Період здійснення:

2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

в межах кошторисних призначень

 

Джерела фінансування:

Кошти місцевих бюджетів, кошти освітніх субвенцій, в т.ч. цільових, інші джерела, не заборонені законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

     Представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні, міські ради, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації,  Волинський обласний центр з підтримки інклюзивної освіти, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Інше:

 

 

Проектні картки напряму 1.3. Сприяння доступу до якісних медичних послуг та формування здорового населення

 

Номер і назва завдання

1.3.1.Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та підви-щення рівня якості надання медичної допомоги на первинному рівні

Назва проект

1.3.1.1. «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»

Цілі проекту

Утеплення будівлі

Територія, на яку проект матиме вплив

Луцький район с. Липини, вул.Теремнівська,100

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Пацієнти та працівники Луцької ЦРЛ, відвідувачі лікарні.

Стислий опис проекту

Виконання зовнішньої теплоізоляції будівлі Луцької ЦРЛ

Очікувані результати

Максимально зменшити тепловитрати

Ключові заходи проекту

Створення проектно-кошторисної документації

Організація проведення термореновації стін

Період здійснення

2018-2020 роки

Орієнтовна вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

12000,0

-

-

12000,0

Джерела фінансування

Обласний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

КП ІАЦ «Волиньенергософт», обласна рада, облдержадміністрація, райдержадміністрації, районна рада та Луцька центральна районна лікарня

Інше

Проект Європейського інвестиційного банку

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та підвищення рівня якості надання медичної допомоги на первинному рівні

Назва проекту:

1.3.1.2. Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області 2015 – 2019

Цілі проекту:

Підвищення якості надання медичної допомоги при хворобах системи кровообігу та доступності медичних послуг для пацієнтів з хворобами системи кровообігу (ХСК)

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення області, 1041 тис осіб

Стислий опис проекту:

   Вжиття заходів щодо покращення якості та доступності медичної допомоги пацієнтам з хворобами системи кровообігу, зниження рівня інвалідизації та смертності від хвороб системи кровообігу

Очікувані результати:

-          Проведення навчання 1335 медичних працівників;

-        - проведення 7 інформаційних кампаній різних типів; підготовлення звіту з рекомендаціями щодо покращення подальшого розгортання інформаційних кампаній;

-        - створення електронного реєстру осіб з високим ризиком ХСК;

-        - реконструкція та капремонт 86 ФАПів та створення амбулаторії первинної медико-соціальної допомоги (ПМСД);

-        - ефективна верифікація індивідуального серцево-судинного ризику населення, відбір пацієнтів для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях

Ключові заходи проекту:

    Забезпечення чіткого обсягу послуг та розподіл пацієнтів за рівнями допомоги;

-                   проведення пілотування системи інформування щодо профілактики ХСК;

-                   проведення пілотування електронного реєстру осіб з високим ризиком ХСК ;

-                   збільшення обсягу медичних послуг щодо ХСК на рівні ПМСД.

-                   розширення доступу до послуг у закладах ПМСД та до мобільних послуг ПМСД;

-                   розширення доступу до вторинної ланки медичної допомоги щодо ХСК;

-                   розширення доступу до лікування ХСК на третинному рівні  

Період здійснення:

2018 – 2019 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

404042,9

279968,7

-

684011,6

Джерела фінансування:

Кошти Світового Банку, місцевих бюджетів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління охорони здоров’я ОДА, управління капітального будівництва ОДА, райдержадміністрації, виконкоми міських рад

Інше:

Проект діє до 2019 року включно

 

 

Номер і назва завдання

1.3.2.  Підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях

Назва проекту

 1.3.2.1. Створення сприятливих та комфортних умов для надання медичних послуг

Цілі проекту

- наближення стандартів надання медичної допомоги до Європейського рівня;

- покращення матеріально-технічної бази, створення сприятливих та комфортних умов для надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, підвищення доступу жителів, зокрема сільських населених пунктів, до якісних послуг цих закладів, поліпшення їх матеріально-технічного стану закладів;

- зменшення рівня захворюваності

Територія на яку проект матиме вплив

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі районів та міст області

Стислий опис проекту

Завершення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) закладів охорони здоров’я, розпочатих у минулих роках. Реконструкція та переоснащення існуючих закладів, зокрема із придбання новітнього обладнання та медичних пристроїв для поліпшення діагностики лікування, запровадження енергоощадних технологій для дотримання належного температурного режиму у приміщеннях, упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії:

Володимир-Волинський район

капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Овадне (1300,0 тис.грн.)

Горохівський район

капітальний ремон амбулаторій смт Мар'янівка (5500,0 тис.грн.) та с.Сенкевичівка (4300,0 тис.грн.)

 Іваничівський район

завершення будівництва ЦРЛ - блок А в смт Іваничі (32000,0 тис.грн.)

Камінь-Каширський район

реконструкція та переоснащення закладів: Нуйнівського, Бузаківського, Воєгощанського, Раковоліського ФАПів, Полицівської АЗПСМ, забезпечення Камінь-Каширської ЦРЛ лікарським обладнанням, придбання санітарного транспорту (23800,0 тис.грн.)

Ківерцівський район

реконструкція приміщення їдальні Ківерцівського медичного коледжу під гуртожиток в м.Ківерці (1679,8 тис.грн)

Ковельський район

капітальний ремонт: Дубівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Першотравнева, 11а в с.Дубове (700 тис.грн.); шатрової покрівлі лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Уховецьк (580,0 тис.грн.)

Локачинський район

капітальний ремонт даху та проведення енергоефективних заходів в Локачинській центральній районній лікарні (11463,10 тис.грн.)

Луцький район

- реконструкція будівлі оздоровчого комплексу під учбово-лабораторний корпус Луцького базового медичного коледжу (11860,6 тис.грн), с.Ліпіни Луцька ЦРЛ (фізіотерапевтичного відділення – 1450,0 тис.грн.; харчоблоку – 950,0 тис.грн., території – 500,0 тис.грн),  реконструкція ФАПів в амбулаторію в с.Воротнів і с.Білосток (1300,0 тис.грн.), с.Воротнів ремонт ФАПу (500,0 тис.грн.)

Любомльський район   

будівництво інфекційного корпусу Любомльської центральної районної лікарні (60000,0 тис.грн.), капітальний ремонт стаціонарно-лікувального відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян та інвалідів району в с.Гуща (5778,0 тис.грн.)

Маневицький район

в Маневицькій центральній районній лікарні реконструкція службових приміщень під житло (300,0 тис.грн), частини господарського корпусу (морг) (375,1 тис.грн.), оснащення цифровим флюорографом (3000,0 тис.грн.), цифровим мамографом (1200,0 тис.грн.), капітальний ремонт покрівлі медичного складу в с.Оконськ (1344 тис.грн.), реконструкція приміщень першого поверху адміністративної будівлі під Рудниківську АЗПСМ по вул.Центральна 44, в с.Рудники (2700,0 тис.грн), реконструкція колишньої будівлі загальної школи I-III ступенів під Красновільську АЗПСМ по вул.Шкільна 8, в с.Красноволя (3900,0 тис.грн.), реконструкція приміщення будівлі кухні та складського приміщення колишнього дитячого садка №2 під Маневицьку міську АЗПСМ по вул. 1-го Травня 11/2-3, смт Маневичі (1100,0 тис.грн.)

Ратнівський район

в с.Заболоття ремонт даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини (404,2 тис.грн), с.Кортеліси ремонт покрівлі  амбулаторії загальної практики сімейної медицини (613,6 тис.грн.), смт Ратне капітальний ремонт центральної районної лікарні (20821,4 тис.грн), придбання томографа (7700,0 тис.грн.)

Рожищенський район

капітальний ремонт відділення денного стаціонару КЗ «Рожищенський районний ЦПМСД» (250,0 тис.грн), приміщення Рожищенської  центральної районної лікарні під хірургічний блок (300,0 тис.грн.)

перекриття даху Турійської центральної районної лікарні (8000,0 тис.грн.)

м.Луцьк

капітальний ремонт Волинського обласного наркологічного диспансеру, наркологічного відділення (1498,4 тис.грн.), поліклінічного відділення (1499,8 тис.грн.), обласного територіального медичного протитуберкульозного об'єднання по вул.Львівській (17975,4 тис.грн.), даху головного корпусу ЛПЗ «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни»  (2441,4 тис.грн), господарського корпусу під адміністративно-лабораторний корпус обласного бюро судово-медичної експертизи (15227,6 тис.грн), акушерсько-гінекологічного корпусу Волинського обласного перинатального центру в м.Луцьку на пр.Відродження, 30 (59817,3 тис.грн.)

Очікувані результати

- зниження показників захворюваності;

- підвищення рівня діагностики захворюваності;

- зменшення кількості закладів охорони здоров’я незавершено-го будівництва;

- поліпшення матеріально-технічного стану об’єктів охорони здоров’я комунальної власності

Ключові заходи проекту

- Завершення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів охорони здоров’я, у тому числі розпочатих у минулих роках;

-  упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії на об’єктах охорони здоров’я;

- монтаж необхідного новітнього медичного обладнання  та медичних пристроїв

Період здійснення

2018 – 2020 роки

Орієнтовна вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

149940,8

125140,7

24885,1

299966,6

Джерела фінансування

Державний бюджет, місцеві бюджети, залучені кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Управління охорони здоров’я ОДА, райдержадміністрації, сільські та селищні ради 

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.2.  Підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях

Назва проекту:

1.3.2.2. Створення реабілітаційного відділення для учасників бойових дій та дітей з особливими потребами

Цілі проекту:

Підвищення рівня  якості та доступності медичної допомоги для учасників бойових дій та дітей з особливими потребами

Територія, на яку проект матиме вплив:

Маневицький район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Учасники бойових дій та діти

Стислий опис проекту:

Переобладнання нефункціонуючого на даний час приміщення лікарні на реабілітаційне відділення

Очікувані результати:

Покращення здоров’я учасників бойових дій та дітей з особливими потребами

Ключові заходи проекту:

Підготовка технічної документації по капітальному ремонту приміщення, проведення  капітального ремонту, введення в експлуатацію

Період здійснення:

2018р-2019р.

2018

2019

2020

Разом

Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:

1500,0

1500,0

-

3000,0

 

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцеві бюджети, гранти

Ключові потенційні учасники проекту:

Маневицька РДА, Маневицька центральна районна лікарня

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.2. Підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях

Назва проекту:

1.3.2.3. Капітальний ремонт медичних закладів

Цілі проекту:

Покращення якості та ефективності медичних послуг, заощадження енергетичних та фінансових ресурсів

Територія,на яку проект матиме вплив

м.Нововолинськ, Поромівська та Литовежська об΄єднані територіальні громади

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1203 чол./добу

Стислий опис проекту

 Ремонт будівель та відділень центральної міської лікарні, оснащення сучасним медичним обладнанням

Очікувані результати

Створення умов для покращення якості умов перебування пацієнтів та працівників у лікарні, надання ефективних медичних послуг

Ключові заходи проекту:

Капітальний ремонт коридорів неврологічного, акушерсько-гінекологічного, травматологічного відділень, приміщень дитячої поліклініки,фасаду поліклініки для дорослих

Капітальний ремонт даху терапевтичного корпусу (2400м2), корпусу профоглядів

Проведення заміни вікон на енергозберігаючі (хірургічно-травматологічний корпус - 142 шт, інфекційний - 40 шт, терапевтичний корпус - 270 шт, поліклініка для дорослих - 56 шт, дитяча поліклініка – 72 шт)

Оснащення сучасним медичним обладнанням

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтовна вартість проекту тис.грн.

2018

2019

2020

Разом

17 042,2

13 242,6

9 986,3

40 271,1

Джерела фінансування

Державний бюджет, міський бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Нововолинська ЦМЛ

 

Номер і назва завдання:

1.3.2.  Підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях

Назва проекту:

1.3.2.4. Покращення якості медичної допомоги

Цілі проекту:

Покращення доступності та якості медичної допомоги населенню, раннє виявлення хворих на туберкульоз легень, онкопатологію тощо

Територія, на яку проект матиме вплив:

Володимир-Волинський район та місто. Жителі прилеглих територій

Орієнтована кількість отримувачів вигод:

 Більше 64744 жителів

Стислий опис проекту:

 Закупівля цифрового флюорографа (2018 рік), мамографа (2019 рік), МРТ - (2020 рік). Запрошення молодих спеціалістів на роботу у ТМО з наступним забезпеченням житлом протягом 2018-2020 рр.

ікувані результати:

 Переваги цифрового флюорографа: раннє виявлення хворих на туберкульоз, онкопатологію та інші захворювання легень. Використання цифрового флюорографа це - миттєвий  якісний результат обстеження;  висока деталізація знімків;  мінімальне радіаційне навантаження на пацієнта, яке необхідне для отримання знімку; архівація знімків; зменшення затрат на закупівлю плівки та хімреактивів. Закупівля мамографа зумовить раннє виялення патології, висока деталізація знімків дозволяє виявити найменші ураження

Закупівля МРТ необхідна для покращення діагностики захворювань в ранніх стадіях та їх успішне лікування 

За допомогою МРТ можна діагностувати патологічні зміни, які неможливо побачити при використанні інших методів медичної візуалізації

Період здійснення:

2018-2020 рр

Орієнтована вартість, тис.грн

2018

2019

2020

Разом

2500,0

2500,0

6000,0

11000,0

Джерела фінансування

Державний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Володимир-Волинська міська та районна ради, ОТГ, спонсори, благодійні організації, громадські організації, фонди

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання

1.3.3. Забезпечення прав пацієнтів в доступі до якісного та ефективного лікування

Назва проекту

1.3.3.1. Створення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини на вул. Дубнівській та Володимирській

Цілі проекту

Розширення мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, підвищення доступності якісної медичної допомоги

Територія, на яку проект матиме вплив

м.Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

14 700 осіб

Стислий опис проекту

Будівництво (реконструкція) приміщень для амбулаторій загальної практики – сімейної медицини

Очікувані результати

Забезпечення мешканців якісною медичною допомогою в  межах пішохідної доступності

Ключові заходи проекту

1. Пошук можливого місця розташування амбулаторії.

2. Виготовлення проектно–кошторисної документації.

3. Будівництво (реконструкція) амбулаторії.

4. Матеріально–технічне оснащення

Період здійснення

2018-2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

3500

4000

-

7500

Джерела фінансування

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Управління охорони здоров’я Луцької міської ради, Волинська обласна державна адміністрація.

Інше

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.3. Забезпечення прав пацієнтів в доступі до якісного та ефективного лікування

Назва проекту:

1.3.3.2. Розвиток медичної інфраструктури у Волинській області шляхом забезпечення засобами виявлення онкологічних захворювань

Цілі проекту:

Загальна ціль проекту – зробити внесок у поліпшення якості життя населення регіону шляхом зменшення рівня онкологічних захворювань у Волинській області

Досягненню загальної цілі сприяють наступні конкретні цілі.

Конкретна ціль 1. Покращення доступу мешканців віддалених населених пунктів до медичного обслуговування та своєчасних онкологічних обстежень

Конкретна ціль 2. Підвищення обізнаності населення регіону з ризиками та симптомами онкологічних захворювань

Конкретна ціль 3. Збільшення кількості реалізованих онкологічних обстежень серед населення регіону

Територія, на яку проект матиме вплив:

Горохівський, Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ратнівський та Маневицький райони Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

141 000 осіб

Стислий опис проекту:

Проект “Розвиток медичної інфраструктури у Волинській області шляхом забезпечення засобами виявлення онкологічних захворювань” спрямований на реалізацію завдань програми регіонального розвитку “сільський розвиток”, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821, за напрямом 4.2 Підвищення якості життя у сільській місцевості. Реалізація проекту дасть змогу досягти таких показників цієї програми, як: забезпечення сталості надання медичних послуг (в межах проекту – діагностичне обстеження на мамографі), кількість суб’єктів, залучених до проекту та яким надаються послуги (збільшення кількості населення Волинської області, які мають доступ до онкологічного обстеження)

Очікувані результати:

1.      Наявність мамографів у лікарнях районів, де зафіксовано найвищий рівень онкологічних захворювань.

2.      Населення регіону ознайомлене з ризиками та симптомами онкологічних захворювань.

3.      Населенню регіону відомо у які медичні заклади необхідно звернутись, щоб пройти онкологічне обстеження на мамографі.

Ключові заходи проекту:

1)      закупівля 5 мамографів для Горохівської, Володимир-Волинської, Камінь-Каширської, Ратнівської та Маневицької районних лікарень;

2)      навчання персоналу медичних установ належній експлуатації придбаного обладнання;

3)      підготовка, організація та проведення інформаційної кампанії у Волинській області щодо ризиків та симптомів онкологічних захворювань;

4)      проведення соціологічного опитування серед населення регіону щодо небезпек онкозахворювань;

5)      підготовка та проведення промоції з інформуванням про медичні заклади, забезпечені мамографами, на яких можна пройти обстеження;

6)      проведення соціологічного опитування серед населення регіону щодо медичних закладів, де можна пройти обстеження на мамографі.

Період здійснення:

12 місяців з моменту надання фінансування

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

11 149,460

-

-

11 149,460

Джерела фінансування:

За рахунок коштів державного бюджету – 11 149460 грн

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, Волинська обласна державна адміністрація

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.4. Зниження передчасної смертності населення, у тому числі за рахунок упровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань

Назва проекту:

1.3.4.1. Популяризація здорового способу життя

Цілі проекту:

Популяризація здорового способу життя. Зміцнення здоров’я населення шляхом заняття фізичною культурою та спортом

Територія, на яку проект матиме вплив:

Володимир-Волинський, Рожищенський, Ковельський та Іваничівський райони

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі с.Овадне Володимир-Волинського району, с.Люблинець, смт Голоби Ковельського району, м.Рожище, смт Любешів, с.Павлівка Іваничівського району, с.Смідин Старовижівського району, с.Гута-Боровенська Камінь-Каширського району  

Стислий опис проекту:

Будівництво стадіону в с.Овадне Володимир-Волинського району (470,0 тис.грн.), будівництво адмінбудівлі стадіону та трибун в смт Люблинець (5534,3 тис.грн), реконструкція стадіону "Дружба" смт Голоби (3212,5 тис.грн.) Ковельського району, будівництво міні-футбольного поля  з майданчиками в с.Рованці (7000,0 тис.грн), влаштування резинового покриття на бігових доріжках спорткомплексу в с.Боратин (5000,0 тис.грн.), будівництво футбольного поля із штучним покриттям в с.Підгайці (6150,0 тис.грн.), нове будівництво спортивного комплексу в смт Торчин (22 582,9 тис.грнє) Луцького району, будівництво спортмайданчиків з штучним покриттям в м.Рожище вул.Гагаріна, 40 (7260,9 тис.грн.), будівництво спорткомплексу по вул.Незалежності, 39 в смт Любешів (20819,5 тис.грн.), будівництво футбольного поля із штучним покриттям в с.Павлівка Іваничівського району (1500,0 тис.грн), реконструкція сільського стадіону с.Смідин по вул.Миру (3000,0 тис.грн.) Старовижівського району, будівництво футбольного поля із штучним покриттям в с.Осівці (6200,0 тис.грн.), облаштування Гута-Боровенського спортивно-оздоровчого комплексу ім. М.Самка (1600,0 тис.грн.) Камінь-Каширського району, нове будівництво спортивного комплексу в с.Вишнів (16230,0 тис.грн.) Любомльського району

Передбачено облаштування  волейбольного та баскетбольного майданчиків, вкладання бруківки, реконструкція існуючих трибун та встановлення додаткових, облаштування автопарковки; заходи по благоустрою території

Очікувані результати:

Підвищення масовості серед населення до занять фізичною культурою та спортом. Покращення спортивних результатів вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Ключові заходи проекту:

-                   розроблення проектно-кошторисної документації;

-                   проведення робіт з реконструкції футбольного поля та облаштування глядацьких трибун;

-                   введення об’єкта в експлуатацію

Стадіон «Дружба»: обгородження меж стадіону,  облаштування трибуни  для глядачів та адміністративного будинку

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього:

14228,8

28068,4

1100,0

43397,2

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет, залучені кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Люблинецька селищна рада, Голобська селищна рада, Гуто-Боровенська сільська рада (ОТГ), Ковельська райдержадміністрація

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.4. Зниження передчасної смертності населення, у тому числі за рахунок упровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань

Назва проекту:

1.3.4.2. За здоров’ям - на сучасний спортивний майданчик

Цілі проекту:

        Даний проект дасть можливість:

- залучити молодь до занять спорту;

- підвищити спортивну майстерність з таких видів спорту, як футбол, баскетбол, волейбол;

- організовувати змістовне дозвілля молоді;

- пропаганди здорового способу життя.

Територія, на яку проект матиме вплив:

смт Іваничі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

3500 чоловік

Стислий опис проекту:

   Покращення всіх форм позаурочної та позашкільної роботи, оновлення відповідної матеріальної бази для занять фізичною культурою і спортом, що в свою чергу, дасть змогу забезпечити всебічний розвиток рухових якостей учнів, сучасної молоді та жителів, сприятиме збереженню і зміцненню психічного і фізичного здоров’я

Очікувані результати:

        Створення та будівництво сучасного спортивного майданчика із штучним покриттям  на території стадіону «Колос» дасть можливість забезпечити оптимальні умови для спортивно-масової роботи, що дозволить в повній мірі втілити ідею концепції національно-патріотичного виховання

        Сучасний спортмайданчик спонукатиме молодь більш активно займатись спортом

        У подальшому це вирішить проблему зайнятості підлітків і підвищить зацікавленість спортом, зменшить кількість учнівської молоді, які мають відхилення у фізичному розвитку та підвищить рівень фізичної досконалості мешканців мікрорайону. Крім того, даний багатофункціональний майданчик з штучним покриттям зробить доступним заняття спортом і для осіб з особливими потребами

Ключові заходи проекту:

-               Популяризація здорового способу життя шляхом проведення спортивних культурно-оздоровчих заходів для мешканців. Ми прагнемо до створення сприятливих умов для організації дозвілля молоді, для гармонійного фізичного розвитку підростаючого покоління, для розвитку фізичної культури та спорту, зміцнення здоров’я та популяризації здорового способу життя. Адже «Здорові діти - здорова нація»

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1100,0

1100,0

1100,0

3300,0

Джерела фінансування:

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Сектор з питань фізичної культури та спорту Іваничівської райдержадміністрації, районна організація ВФСТ «Колос»

Федерація футболу Іваничівщини

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.4. Зниження передчасної смертності населення, у тому числі за рахунок упровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань

Назва проекту:                 

1.3.4.3. Облаштування спортивних майданчиків на території шкіл

Цілі проекту:

Зміцнення фізичного здоров’я учнів школи та молоді

Територія, на яку проект матиме вплив:

Мікрорайони шкіл міста та прилеглих територій

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

4010 чол.

Стислий опис проекту:

Облаштування спортивних майданчиків на території шкіл, належне їх обладнання з метою створення умов для зміцнення фізичного здоров’я дітей

Очікувані результати:

Організація зайнятості учнів в позаурочний час та на уроках фізичної культури. Створення належних умов для занять спортом

Ключові заходи проекту:

Покращення надання освітніх послуг та матеріально-технічної бази навчальної установи.

Період здійснення:

2018 -2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.:

2018

2019

2020

Разом

1500,0

-

-

1500,0

Джерела фінансування:

Міський та обласний бюджети

Ключові потенційні учасники проекту:

Педагогічні колективи шкіл, батьки, члени територіальних громад

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.4. Зниження передчасної смертності населення, у тому числі за рахунок упровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань

Назва проекту:

1.3.4.4. Реконструкція лікувального корпусу № 4 з розширенням (добудова басейну, спортзалу та перехідної галереї ) Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» в с. Гаївка  Шацького району

Цілі проекту:

-   Основна мета проекту–збільшення конкурентоспроможності санаторію, запровадження нових методів та методик гідротерапії для відновного та санаторно-курортного лікування пацієнтів санаторію, а також створення умов для прийняття водних процедур,  занять спортом та  плаванням для  жителів району і прилеглих територій, розвитку дитячо –юнацького спорту

Територія, на яку проект матиме вплив:

Виконання проекту на території Шацької ОТГ, вигоди отримають відпочиваючі з усієї України та сусідніх країн – Польщі та Білорусі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

27 – 29 тис. осіб

Стислий опис проекту:

У Волинському обласному санаторії «Лісова пісня» спортивно -оздоровчий комплекс, який передбачає реконструкцію корпусу № 4, добудову басейну, спортзалу та перехідної галереї на протязі довгого періоду часу залишається не добудованим і не введеним в експлуатацію. В результаті відсутності в санаторії такого комплексу залишається недосконалим сам процес лікування. Адже пацієнти, які проходять курс відновлювального лікування, як в реабілітаційних відділеннях, та і під час санаторно – курортного лікування потребують, нових сучасних методів та методик, які безпосередньо пов’язані з водолікуванням. Відсутність на території санаторію спорткомплексу з басейном знижує рівень конкурентоспроможності санаторію на ринку санаторно – курортних послуг, що в свою чергу спричиняє відсутність повної завантаженості оздоровниці  пацієнтами  на протязі року.

Крім того, на території району, а також прилеглих територіях (інших районах) відсутній хоч будь-який подібний спорткомплекс з басейном, що не дає можливості для гармонійного розвитку особистості, в першу чергу в формуванні здорового способу життя. А також, нажаль, не створює належний рівень іміджу Україні при оздоровленні та лікуванні тут іноземців (санаторій «Лісова пісня» і сам Шацький район межують з республікою Польща та Республікою Білорусь, тому жителі цих країн є пацієнтами оздоровниці)

Очікувані результати:

Будівництво 1 басейну та спортзалу площею 704,88 м кв.

Шляхом підвищення конкурентоспроможності санаторію збільшиться кількість пацієнтів санаторію до 7000 осіб на рік

Реабілітаційні відділення санаторію зможуть приймати та проводити відновлювальне лікування у 1500 пацієнтів, зменшуючи рівень інвалідизації та час перебування хворих по лікарняних листах

19 тис. жителів Шацького району та жителі інших прилеглих районів області зможуть використовувати цей спортивно – оздоровчий комплекс для занять фізкультурою, спортом, плаванням, що є передумовою для профілактики захворювань та формування потреби здорового способу життя

Валовий  дохід санаторію зросте на  50%

Покращення надання послуг водолікування пацієнтам санаторію

Впровадження нових методів та методик водолікування та кінетотерапії

Сприяння зміцнення здоров’я та профілактики захворювань у працівників санаторію, жителів прилеглих сільських територій

Перехід галузі фізичної культури, спорту, водолікування на новий рівень європейських стандартів та підвищення іміджу України, як держави, в створенні умов відновлення здоров’я, фізичного та психологічного благополуччя населення.

 

Формування в населення району та пацієнтів санаторію розуміння потреби здорового способу життя

Створення реальних умов для осіб з обмеженими можливостями для реабілітаційних послуг

Залучення дітей та молоді до занять з плавання (в міжсезонний період) для виховання здорової нації та підготовки майбутніх спортсменів

Ключові заходи проекту:

1. Розробка проектно-кошторисної документації – 2016 рік

2. Реалізація проекту:

 - добудова басейну

 - добудова спортзалу

 - реконструкція лікувального корпусу

 - добудова перехідної галереї.

 - закупка необхідного обладнання

Період здійснення

2018 - 2019 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

Разом

13382,3

-

13382,3

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку – 10705808,00

Обласна рада – 1338226,00

Власні кошти – 1338226,00

Ключові потенційні учасники реалізації  проекту:

ВОС «Лісова пісня» - заявник та керівник проекту

Волинська обласна рада –власник комунального підприємства ВОС «Лісова пісня»

Виконавець проекту – підрядна організація, яка буде вибрана після схвалення проекту в результаті проведення тендеру на виконання будівельно – монтажних робіт

Інше:

 

 

 

Проектні картки напряму 1.4. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.1. Капітальний ремонт котельні №1 та теплових мереж центральної районної лікарні смт Маневичі

Цілі проекту:

Дотримання теплового режиму в лікарні та житлових будинках

Територія, на яку проект матиме вплив

Маневицька центральна районна лікарня

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

100 000 осіб

Стислий опис проекту:

Оснащення котельні №1 Маневицької ЦРЛ сучасним котлом та заміна теплотраси до житлових будинків по вул. Незалежності, 1а, 1б, 1в

Очікувані результати:

Дотримання теплового режиму в Маневицькій ЦРЛ

Ключові заходи проекту:

Проведення капітального ремонту котельні №1 та теплових мереж центральної районної лікарні смт Маневичі

Період здійснення:

2018 рік

 

2018

2019

2020

Разом

Орієнтовна вартість проекту, тис.грн:

2229,3

-

-

2229,3

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Маневицька РДА, Маневицька центральна районна лікарня

           

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.2. Будівництво водогону по вулиці Привокзальній та Мічуріна в с.Овадне Володимир-Волинського району

Цілі проекту:

Поліпшення якості постачання води

Територія, на яку проект матиме вплив:

Територія населеного пункту Овадне

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

400 жителів

Стислий опис проекту:

Реалізація даного проекту дозволить населенню споживати якісну та чисту воду

Очікувані результати:

Поліпшення якості водопостачання, збільшення споживачів водокористування, що в свою чергу призведе до додаткових надходжень в комунальне господарство

Ключові заходи проекту:

Будівництво  нового водопроводу

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту. грн.

2018

2019

2020

Разом

60,00

100,00

40,00

200,00

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Оваднівська сільська рада, Володимир-Волинська районна рада, райдержадміністрація, Волинська обласна рада

Інше:

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

 03342 – 92 – 31 ovadnesr@gmail.com

Панасевич Сергій Степанович

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1.Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.3. Будівництво водопроводу в с.Заріччя Володимир-Волинського району

Цілі проекту:

Будівництво водопроводу покращить умови постачання води в домівки населення.

Територія, на яку проект матиме вплив:

с.Заріччя

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Понад 1000 осіб

Стислий опис проекту:

Основна проблема, на розв’язання якої спрямовано проект,  є покращення  забезпечення  населення с. Заріччя питною  водою  нормативної якості в  межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, поліпшення  на  цій  основі  стану здоров'я населення, а також покращення економічної привабливості села через підвищення якості соціальної та економічної інфраструктури, пов’язаних з водопостачанням

Очікувані результати:

У  результаті  реалізації  проекту  буде  вирішено проблему щодо забезпечення якісною питною водою більше однієї тисячі мешканців села, збереження здоров'я,  поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення

Ключові заходи проекту:

- соціальна мобілізація населення;

- вивчення проекту та прийняття рішень органом місцевого самоврядування;

- підготовка та проведення тендерної процедури закупівлі;

- укладення  договорів  на  виконання будівельно-монтажних  робіт,  а  також  утримання  служби  замовника (технічний  та авторський нагляд);

- забезпечення участі громади у реалізації проекту;

-  будівництво водопроводу;

- проведення перевірки якості виконаних робіт;

 - прийняття закінченого будівництва в експлуатацію;

 - підготовка звіту про реалізацію проекту;

- інформування громадськості про результати реалізації проекту

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

2064,823

-

-

2064,823

Джерела фінансування:

Бюджет розвитку обласного бюджету -1548,0 тис.грн.

 Кошти сільського бюджету - 413,678 тис.грн.

 Кошти партнерів (населення) – 103,145 тис.грн.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Фонд регіонального розвитку, Зарічанська сільська рада та Управління водопровідно-каналізаційного господарства м.Володимир-Волинський  - надання методичної допомоги у підготовці проекту та практичної допомоги у реалізації проекту.

Інше:

При будівництві об’єкту будуть використані новітні екологічні будівельні матеріали

Проектом передбачено заходи по енергозбереженню:

-            застосування поліетиленових трубопроводів;

-            застосування сучасних герметизуючих матеріалів для з’єднання елементів трубопроводу і запірної арматури

Телефон, факс, e-mail

тел./факс(03342) 9 16 03

zaricharada@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

Назва проекту:

1.4.1.4. Реконструкція КНС в селі Гірники Ратнівського району

Цілі проекту:

Дотримання санітарно-гігієнічних норм під час здійснення навчального-виховного процесу

Територія, на яку проект матиме вплив:

Гірниківська сільська рада Ратнівського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

407 – учнів школи, 93 – вихованця садочку, 53− працівники

Стислий опис проекту:

Проектом передбачається створити необхідні умови для перебування дітей шляхом проведення реконструкції каналізаційної системи, що сприятиме попередженню виникнення та запобіганню поширення різних інфекційних захворювань серед всіх учасників навчально-виховного процесу; уникненню руйнівного процесу будівлі

Очікувані результати:

В результаті реалізації проекту буде забезпечено дітей та працівників комфортними умовами згідно санітарно-гігієнічних норм

Ключові заходи проекту:

1. Організаційні засідання робочої групи проекту

2.Відбір виконавців робіт (проведення процедури електронної закупівлі). Замовник робіт – сільська рада

3. Проведення реконструкції КНС

4. Висвітлення реалізації проекту

Період здійснення:

2020 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

844,726

844,726

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний, сільський бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Ратнівська РДА, Гірниківська сільська рада

Інше:

Головний індикатор результативності виконання проекту – зменшення протяжності застарілих та аварійних житлово-комунальних мереж

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1.Забезпечення доступності до якісних житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.5. Покращення якості питної води шляхом реконструкції обєктів водопостачання в населених пунктах Устилузької ОТГ Володимир-Волинського району

Цілі проекту:

Забезпечити населення якісною питною водою за доступними цінами.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Територія Устилузької об’єднаної міської територіальної громади

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

7625

Стислий опис проекту:

Проектом передбачається реконструкція об’єктів водопостачання (заміна глибинних насосів та встановлення частотного регулювання, встановлення лічильників обліку води на подачу і підйом, реконструкція водогонів, реконструкція водозабору) в селах Лудин, Амбуків, Рогожани, Хотячів, Микитичі, Стенжаричі, Зоря, Ворчин, водозабору в м.Устилузі. Проведення заходів з енерго- та ресурсозбереження.

Очікувані результати:

1.      Забезпечено населення якісною питною водою за доступними цінами

2.      Реконструйовано 8 км. водогону та водозабір в м.Устилузі

3.      Встановлено 8 глибинних насосів та частотників, 16 лічильників обліку води

4.      Встановлено 3 систем очистки води

5.      Закуплено рачок

Ключові заходи проекту:

Реконструкція водогонів в с. Лудин, Зоря, Стенжаричі

Заміна глибинних насосів та встановлення частотного регулювання, в селах Зоря, Ворчин, Стенжаричі, Лудин.

Встановлення лічильників обліку води на подачу і підйом с. Лудин, Амбуків, Рогожани, Хотячів, Микитичі, Стенжаричі, Зоря, Ворчин,  в м. Устилузі.

Реконструкція водозабору ( в тому числі ремонт приміщення,  системи очистки води, заміна глибинних насосів, встановлення лічильників обліку води)  в м. Устилузі

Встановлення системи очистки води в с.Рогожани, Хотячів, Стенжаричі

Закупівля спецтехніки для ремонтних робіт на об’єктах водопостачання

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

3000,0

1000,0

1000,0

5000,0

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

тел./факс(03342) 9 37 00

ustylugmr@gmail.com

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1.  Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств  населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.6. Капітальний ремонт каналізаційної мережі та септиків - відстійників по вул. Індустріальній у м.Ківерці

Цілі проекту:

 Провести реконструкцію існуючих каналізаційних мереж та для перекачки каналізаційних стоків в існуючий септик-відстійник, запроектована насосна станція

Територія, на яку проект матиме вплив:

вул. Індустріальна, місто Ківерці

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

283 абонента

Стислий опис проекту:

Система водовідведення перебуває в аварійному стані та не задовольняє потреби населення в обслуговуванні та якості

Очікувані результати:

Впровадження проекту забезпечить мешканцям вулиці Індустріальної міста Ківерці можливість отримувати якісні послуги водовідведення

Ключові заходи проекту:

- капітальний  ремонт самопливної вуличної мережі;

- на самопливному колекторі встановити оглядові та поворотні колодязі із збірних залізобетонних елементів;

- будівництво каналізаційної насосної станції

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

940,0 

-

-

940,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет – 820,0

Місцевий бюджет – 120,0

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Ківерцівське КП «Ківерціводоканал», Ківерцівська міська рада

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств  населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.7. Будівництво та реконструкція мережі оборотного водопостачання із встановленням станції очистки води в смт Ратне

Цілі проекту:

Відновлення системи якісного централізованого водопостачання домогосподарств районного центру, покращення якості питної води

Територія, на яку проект матиме вплив:

Ратнівська селищна рада Ратнівського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

10 000 осіб

Стислий опис проекту:

Існуюча система водопостачання у смт Ратне вже вичерпала свій експлуатаційний ресурс, потребує реконструкції та введення додаткових потужностей. Реконструкція та будівництво нової водопровідної мережі забезпечить жителів селища якісною водопровідною водою та значно покращить стан житлово-комунального господарства районного центру

Очікувані результати:

-                                    cтале безперебійне функціонування централізованої системи водопостачання;

-                                    покращення якості питної води

Ключові заходи проекту:

1. Організаційні засідання робочої групи проекту.

2.Відбір виконавців робіт (проведення процедури електронної закупівлі).

3. Проведення робіт з реконструкції та будівництва.

4. Висвітлення реалізації проекту.

Період здійснення:

2020 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

11 350,0

11350,0

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний, селищний бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Ратнівська РДА, Ратнівська селищна рада, Ратнівське виробниче управління житлово-комунального господарства

Інше:

Головний індикатор результативності виконання проекту – зменшення протяжності застарілих та аварійних житлово-комунальних мереж

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств  населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.8. Будівництво системи господарсько-побутової каналізації в смт Заболоття

Цілі проекту:

Забезпечення населення нешкідливими умовами проживання шляхом відведення та очистки стічних вод та покращення екологічного та епідеміологічного становища у селищі

Територія, на яку проект матиме вплив:

смт Заболоття Ратнівського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 4400 жителів селища

Стислий опис проекту:

Cмт Заболотя Ратнівського району має розвинену транспортну та соціальну інфраструктуру (залізничний перехід з Республікою Білорусь, районна лікарня, загальноосвітня школа, школа-інтернат, стаціонарне відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян тощо)

Відсутність системи каналізації погіршує екологічний стан селища, адже спричинює забруднення питної води, створює загрозу спалахів інфекційних хвороб та призводить до погіршення умов проживання людей у місцевості, розвитку даного селища

Будівництво господарсько-побутової каналізації вирішить зазначені проблеми та забезпечить всебічний сталий розвиток житлово-комунального господарства селища в цілому

Передбачається будівництво системи господарсько-побутової каналізації, яка забезпечить 29 об’єктів соціальної інфраструктури та домогосподарств селища централізованим водовідведенням. Є розроблений «Генеральний план системи каналізації центру селища Заболоття»

Очікувані результати:

Покращення екологічного стану, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та покращення  умов проживання людей у сільській місцевості

Ключові заходи проекту:

1. Організаційні засідання робочої групи проекту

2. Відбір виконавців робіт

3. Будівництво системи господарсько-побутової каналізації в смт Заболоття

4. Висвітлення реалізації проекту

Період здійснення:

2020 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

2 908,350

2 908,350

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний, селищний бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Ратнівська РДА, Заболоттівська селищна рада

Інше:

Головний індикатор результативності виконання проекту – збільшення кількості населених пунктів з централізованою системою водовідведення

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1.  Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств  населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.9. Будівництво мереж водопостачання та водовідведення на вул.Чайковського та Шилокадзе в м.Рожище

Цілі проекту:

Забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням застирної частини міста Рожище

Територія, на яку проект матиме вплив:

Застирна частина міста Рожище

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

3500 мешканців міста

Стислий опис проекту:

В місті Рожище протягом багатьох років існує критична ситуація з водопостачанням та водовідведенням застирної частини міста. Без надійного водопостачання та водовідведення  функціонують центральна районна лікарня, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3, дошкільний навчальний заклад № 3, багатоквартирні житлові будинки по вулиці Чайковського. Водовідведення частини цих об’єктів та всіх житлових будинків приватного сектору вирішується переважно локальними спорудами – вигрібами, які аж ніяк не сприяють поліпшенню екологічної ситуації в місті та забруднюють грунтові води. За результами аналізів питна вода в цій частині міста не відповідає санітарним нормам по багатьох показниках.

Очікувані результати:

Реалізація цього проекту дасть змогу забезпечити надійним водопостачанням та водовідведенням застирну частину міста та поліпшить екологічний стан.

Ключові заходи проекту:

1. Проведення широкої інформаційної кампанії про проект

2. Залучення громади до виконання заходів проекту

3. Впровадження заходів з будівництва мереж водопостачання та водовідведення

5. Поширення результатів проекту

6. Підготовка звіту про виконання проекту

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

5000,0

5000,0

5175,0

15175,0

Джерела фінансування:

Обласний та міський бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Рожищенська міська рада, Рожищенське ПЖКГ

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання

1.4.1 Підвищення якості  житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту

1.4.1.10. «Реконструкція селищного водозабору в                  смт Люблинець, вул. Ковельська, 16, Ковельського району, Волинської області»

Цілі проекту

Підвищення належного стану селищного водозабору в             смт Люблинець  Ковельського району, Волинської області.

Територія, на яку проект матиме вплив

смт Люблинець Ковельського району Волинської області,

територія Люблинецької об’єднаної громади.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

3200 мешканців смт Люблинець Ковельського району, Волинської області

Стислий опис проекту

 

     Основна проблема проекту – неналежні умови стану селищного водозабору смт Люблинець, Ковельського району Волинської області, а саме: дефекти руйнувань

ненесучих конструкцій, відсутнє утеплення фундаментів, стін і зруйноване внутрішнє оздоблення приміщень та частково підлоги, відсутня вентиляція, згідно норм із приміщень. Селищний водозабір знаходиться в незадовільному стані – вийшли з ладу бактерицидна установка і водонапірна башня,  фільтри обеззалізнення із-за довгого терміну експлуатації підлягають заміні, відсутнє опалення в адміністративно - лабораторній будівлі – усе це не відповідає вимогам по енергозбереженню 

Очікувані  результати

 

Забезпечення технологічного обладнання селищного водозабору

Ключові заходи проекту

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту селищного водозабору смт Люблинець, Ковельського району;

- обеззалізнення та знезараження води;

- заміна насосів на свердловинах і насосній станції;

- заміна водопроводу від свердловинно-фільтрувальної установки і до резервуарів води;

- заходи по енергозбереженню;

- розробка заходів по ліквідації негативних наслідків для оточуючого середовища та людей;

Безпосереднім результатом проекту є реконструйований в належному стані селищний водозабір

Період здійснення:

2018-2019 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

1200,0

2245,1

-

3445,1

 Джерела фінансування проекту

Кошти державного та місцевих бюджетів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

 Люблинецька селищна рада (об’єднана територіальна громада)

 Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.11. Модернізація сектору водопостачання і водовідведення міста Луцька

Цілі проекту:

Комплексна модернізація сектору водопостачання і водовідведення міста Луцька

Територія, на яку проект матиме вплив:

м.Луцьк, прилеглі села

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Понад 217 тис. осіб: населення м. Луцька та прилеглих сіл

Стислий опис проекту:

Проект впроваджуватиметься з метою покращення екологічної ситуації в місті, зменшення забруднення навколишнього середовища, приведення якості питної води до стандартів ЄС та зменшення використання енергетичних ресурсів

    Проектом передбачена модернізація технологічної системи водопідготовки м. Луцька, яка включає:

- монтаж зовнішніх трубопроводів сирої і чистої води;

- монтаж в існуючому резервуарі сирої води V = 2000 м3 двох турбін аерації Aqua Jet;

- монтаж 10 фільтрів типу HI-FLO 9 UFP 120 Super Iron на нових фундаментах разом з трубопровідною обв’язкою;

- пуск нових проміжних насосів;

- пуск фільтрів разом з підключенням нових трубопроводів з ПВХ;

- комплексний пуск всього устаткування станції та пусконалагоджувальні роботи

     Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Луцьк продуктивністю 70 000 м3/добу з добудовою блоку біоенергетичної переробки та утилізації відходів, очищення стічних вод, що включає в себе реконструкцію очисних споруд, а саме реконструкцію аеротенків та повітродувної станції зі скидом очищених зворотних стічних вод у річку Стир, яка є об’єктом рибогосподарського призначення. Для зменшення забруднення навколишнього середовища будуть використані технології переробки активного мулу стрічковим фільтр-пресом для можливості відмови від мулових майданчиків. Заміна зношеної моторизованої техніки на більш ефективну, що включає придбання екскаватора-навантажувача, автомобіля-самоскида, 5 шт. аварійних машин водопровідних мереж. Проект буде реалізовано за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку – 80% та коштів бюджету м. Луцька – 20%

Очікувані результати:

Модернізована технологічна система водопідготовки

Реконструйовані каналізаційні очисні споруди м. Луцька

Оновлена технологічна техніка підприємства

Зменшення собівартості очистки стоків, заощадження електроенергії а також зменшення вмісту шкідливих речовин, які потрапляють у р. Стир

Вивільнення 10 га орних земель, які використовуються в якості мулових майданчиків

Усунення загрози просочування активного мулу в річку Стир у випадку аварійного руйнування мулових карт

Ключові заходи проекту:

1.Модернізація технологічної системи водопідготовки м. Луцька.

2. Реконструкція каналізаційних очисних споруд м.Луцьк.

3. Заміна старої зношеної техніки на нову більш ефективну

Період здійснення:

2018-2020

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

325 440,0 тис. грн. (10 848 тис. євро. при курсі 30,0 грн.)

Джерела фінансування:

Європейський Інвестиційний Банк через Кабінет Міністрів України, Луцька міська рада

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

КП «Луцькводоканал», Луцька міська рада, Кабінет Міністрів України, Європейський Інвестиційний Банк

Інше:

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.12. Реконструкція міських очисних споруд водопровідно-каналізаційного господарства

Цілі проекту:

Попередження екологічної катастрофи в місті; підвищення якості житлово-комунальних послуг

Територія, на яку проект матиме вплив:

м.Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

39 000

Стислий опис проекту:

Реалізація даного проекту робить можливим ефективну роботу очисних споруд.

Очікувані результати:

Покращення екологічного стану, підвищення ефективності роботи очисних споруд міста, покращення надання житлово-комунальних послуг

Ключові заходи проекту:

Очищення каналізаційних стоків

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

3400,0

3400,0

3400,0

10200,0

Джерела фінансування:

кошти місцевого бюджету, грантові кошти, інвестиції, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

УВКГ, підрядні організації, проектні організації, виконком

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.13. Реконструкція та часткова заміна водогону в с.Жашковичі Іваничівського району

Цілі проекту:

Безперебійне постачання якісної питної води споживачам села. Забезпечення централізованим водопостачанням всієї території селища

Поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення якісною питною водою населення

Покращення соціально-побутових умов дошкільнят, школярів та населення в цілому

Територія, на яку проект матиме вплив:

Село Жашковичі Іваничівського району Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

530 жителів матимуть можливість отримати якісну питну воду (в т.ч. 55 учнів ЗОШ та 20 вихованців ДНЗ)

Стислий опис проекту:

     Однією з найгостріших проблем села Жашковичі є недостатнє забезпечення якісною водою населення, в тому числі загальноосвітнього та дошкільного навчальних закладів. Водопровід знаходиться в експлуатації з 1987 року. Останнім часом труби надто часто протікають (один – два рази на місяць є прориви, які дуже дорого обходяться для бюджету села). Неякісна  вода створює загрозу здоров’ю людей. Особливо поганий  аналіз води весною і осінню, про що свідчать результати аналізів районної СЕС. В нашій місцевості вода знаходиться дуже глибоко, крім цього ситуація ускладнюється ще й тим, що в підземних водах утворюються плавуни, що унеможливлює копання криниць. Сільський водогін є дуже важливою  артерією, яка забезпечує життєдіяльність усього села. Крім того, постійні нераціональні втрати питної води призводять до збільшення витрат електроенергії, і, відповідно, витрат на утримання мережі водогону    

Очікувані результати:

     Реалізація проекту дасть можливість здати в експлуатацію реконструйований водогін, а в перспективі передбачає інноваційні механізми вирішення нагальних проблем  життєзабезпечення населення

     Внаслідок заміни водогону поліпшиться якість питної води, відновиться  система надання комунальних послуг, покращаться соціально-побутові умови жителів, економія видатків на утримання мережі водогону

     Підвищиться рівень безпосередньої участі населення  у здійсненні місцевого самоврядування   

Ключові заходи проекту:

     Виготовлення проектно-кошторисної документації

Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації          

Закупівля необхідних  матеріалів та заміна труб водогону

     Проведення благоустрою території

     Презентація та відкриття водогону

     Висвітлення інформації про реалізацію проекту в ЗМІ

     Підведення підсумків, поширення позитивного досвіду реалізації проекту

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1 000,0

-

-

1 000,0

Джерела фінансування:

Державний та обласний фонди регіонального розвитку, місцевий бюджет,  інші джерела, не заборонені законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинська обласна державна адміністрація, Павлівська сільська рада, громада с.Жашковичі, підрядні та проектні організації

Інше:

Мета відповідає Перспективному плану розвитку Павлівської об’єднаної територіальної громади. Виготовлення проектно-кошторисної документації. Співфінансування проекту

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.14. Будівництво резервуару чистої води об'ємом 1000 м3 на Південному водозаборі м. Нововолинська

Цілі проекту:

Надійність забезпечення  водопостачання населення міста Нововолинська та селища Благодатне.

Територія, на яку проект матиме вплив:

 м. Нововолинськ та селище Благодатне

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

57450 чол. -  населення міста Нововолинська та селища Благодатне

Стислий опис проекту:

Внаслідок недостатнього об’єму існуючих резервуарів ЧВ виникають перебої у водопостачанні мешканців м.Нововолинська та селища Благодатне. Будівництво резервуару чистої води об'ємом 1000 м3 забезпечить стабільне водопостачання та надійну роботу обладнання на Південному водозаборі м.Нововолинська

Очікувані результати:

Надійність в роботі обладнання та стабільне водопостачання мешканців м. Нововолинська та селища Благодатне питною водою

Ключові заходи проекту:

 Нове будівництво резервуару чистої води об'ємом 1000 м3 збільшить об’єм резервуарів чистої води на Південному водозаборі

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

7000,0

-

-

7000,0

Джерела фінансування:

місцевий бюджет, державний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Нововолинська міська рада

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.15. Будівництво резервуару стічних вод об'ємом 100 м3 при КНС №3 м. Нововолинська

Цілі проекту:

Надійність роботи та збільшення терміну експлуатації насосного обладнання КНС №3

Територія, на яку проект матиме вплив:

 м. Нововолинськ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

52690 чол. -  населення міста Нововолинська

Стислий опис проекту:

Внаслідок недостатнього об’єму бункерного приміщення для стічної води в КНС №3 виникають аварійні ситуації у роботі насосного обладнання станції (понаднормативна робота насосів). Будівництво резервуару стічних вод об'ємом 100 м3 забезпечить безаварійну роботу насосного обладнання КНС №3 та зменшення витрат на ліквідацію аварійних ситуацій

Очікувані результати:

Збільшення терміну експлуатації насосного обладнання КНС №3 та забезпечення надійного водовідведення в м.Нововолинську.

Ключові заходи проекту:

Нове будівництво резервуару стічної води об'ємом 100 м3 стабільну та безаварійну роботу КНС №3 м. Нововолинська

 

 

Період здійснення:

2019 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

2500,0

-

2500,0

Джерела фінансування:

місцевий бюджет, державний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Нововолинська міська рада

Інше:

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.16. Реконструкція природної водовідвідної мережі  м.Рожище, Рожищенського району

Цілі проекту:

Очищення каскаду штучних водойм в м.Рожище

Територія, на яку проект матиме вплив:

м.Рожище

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

12,0-15,0 тис.чол.

Стислий опис проекту:

Забезпечення належного благоустрою м. Рожище та недопущення надзвичайних ситуацій екологічного характеру, поставлене завдання очищення каскаду штучних водойм в м.Рожище.

Очікувані результати:

Забезпечення належного благоустрою м. Рожище та недопущення надзвичайних ситуацій екологічного характеру.

Ключові заходи проекту:

1.Розробка проектно-кошторисної документації.

2. Експертиза проектно-кошторисної документації.

3. Виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації

Період здійснення:

2020 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

-

10000,0

10000,0

Джерела фінансування:

Державний, обласний, районний та місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Обласна, районна державні адміністрації, Рожищенська міська рада.

Інше:

-

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.17. Нове будівництво господарсько-побутової каналізації житлового масиву між вулицями Шолохова - 30річчя Перемоги-Ісая в смт Любешів Волинської області

Цілі проекту:

Забезпечення населення нешкідливими умовами проживання шляхом відведення та очистки стічних вод та покращення екологічного та епідеміологічного становища у селищі

Територія, на яку проект матиме вплив:

житловий масив між вулицями Шолохова-30річчя Перемоги-Ісая в смт Любешів Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Понад 1500 чол.

Стислий опис проекту:

 Нове будівництво каналізаційної мережі передбачається у найбільш густозаселеному житловому масиві селища.

 Відсутність системи каналізації погіршує екологічний стан селища, адже спричинює забруднення питної води, створює загрозу спалахів інфекційних хвороб та призводить до погіршення умов проживання людей у місцевості, розвитку даного селища.

 Будівництво господарсько-побутової каналізації вирішить зазначені проблеми та забезпечить всебічний сталий розвиток житлово-комунального господарства селища в цілому

Очікувані результати:

Покращення екологічного стану, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та покращення  умов проживання людей.

Ключові заходи проекту:

1. Організаційні засідання робочої групи проекту

2. Відбір виконавців робіт

3. Будівництво системи господарсько-побутової каналізації

4. Висвітлення реалізації проекту

Період здійснення:

2018-2020 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

3975,378

-

3975,378

Джерела фінансування:

Державний, обласний, районний та місцеві бюджети, а також кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Любешівська селищна рада, обласна, районна державні адміністрації

Інше:

Головний індикатор результативності виконання проекту – збільшення кількості населених пунктів з централізованою системою водовідведення

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.18. Будівництво очисних споруд в с. Зміїнець Луцького району Волинської області

Цілі проекту:

-         ліквідація загрозливої  ситуації у житлово-комунальній сфері громади;

-         запобігання виникненню аварійних ситуацій у житлово-комунальній сфері;

-         надання якісних послуг житлово-комунальної сфери  мешканцям громади;

-         сприяння у розвитку та злагодженій роботі комунальних служб громади;

-         сприяння повноцінній роботі навчальних, соціальних та культурних закладів селища шляхом реконструкції каналізаційної насосної станції;

-         розвиток інфраструктури селища;

-         соціально-економічний розвиток селища та громади в цілому

Територія, на яку проект матиме вплив:

с. Зміїнець

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

2840 осіб

Стислий опис проекту:

Проектом передбачається будівництво очисних споруд в с. Зміїнець Луцького району Волинської області. На сьогодні системи очищення стоків не справляються з тією кількістю, що продукують господарства в с. Зміїнець.

Очікувані результати:

-          надання якісних житлово-комунальних послуг мешканцям села Зміїнець;

-          сприяння повноцінній роботі соціально-культурних та адміністративних закладів селища;

-         покращення якості очищення стічних вод с.Зміїнець

Ключові заходи проекту:

    Реалізація проекту відбуватиметься поетапно, шляхом виконання передбачених вище завдань. Зокрема виконання поставлених завдань передбачає виконання таких заходів:

-              - проведення експертизи проекту;

-              - обговорення та оцінка будівництва із комунальниками та фахівцями;

-              - оголошення конкурсу на виконавця робіт;

-              - відбір та оцінка пропозицій;

-              - укладання угод;

-              - початок робіт із будівництва очисних споруд;

-              - контроль та прийняття виконаних робіт

Період здійснення

2018-2019

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

Разом

1 000

7 000

8 000

Джерела фінансування:

Державний, місцевий бюджет, програми та проекти МТД, інших джерел, не заборонених законодавством

Ключові потенційні учасники проекту:

Місцеві жителі, органи місцевого самоврядування.

Інше:

Подальше фінансування та утримання очисних споруд з місцевого бюджету буде забезпечено по мірі необхідності.

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.19. Капітальний ремонт системи водопостачання в селі Шельвів у Локачинському районі Волинської області

Цілі проекту:

-          розв’язання побутових проблем;

-          забезпечення безперебійним постачанням питною водою;

-          уникнути втрат води в системах водопостачання шляхом заміни аварійних ділянок водопровідних мереж;

-          домогтися раціонального використання водних запасів;

-          введення поміркованої тарифної політики за рахунок економії коштів шляхом модернізації системи водопостачання

Територія, на яку проект матиме вплив:

село Шельвів Локачинського району Волинської області

Орієнтована кількість отримувачів вигод

534

Стислий опис проекту:

Мережа водопостачання с. Шельвів давно вичерпала свій ресурс, не здатна здійснювати постійне водопостачання населення. У зв’язку зі зносом виникає велика кількість протічок, які при поверхневому огляді неможливо виявити та усунути, часто при перевантаженні виникають пориви водогону, що призводить до втрат питної води

Актуальність проекту полягає в терміновій ліквідації витратної системи водокористування, скорочення втрат води в системах водопостачання, раціональному використанні водних запасів, створенні системи забезпечення населення питною водою в повному обсязі потреб людини, досягненні здешевлення тарифів чим вирішити проблему неплатежів населення за надані послуги по водопостачанню.

Очікувані результати:

Реалізація проекту має важливе соціальне значення для жителів села Шельвів. Реконструкція даного об’єкту сприятиме розв’язанню побутових проблем та забезпечить безперебійним постачанням питною водою 534 мешканців села, загальноосвітню школу I –III ступенів в якій навчаються 121 учень , дитячий дошкільний навчальний заклад «Сонечко», який відвідують 22 дітей, ФАП, бібліотеку, будинок культури, 4 закладів торгівлі, пошту

Ключові заходи проекту:

В ході реалізації даного проекту плануються проводитись слідуючі роботи:

1) розбирання та відновлення асфальтобетонного покриття;

2) земляні роботи (розробка грунту в траншеях та котлованах, механічними засобами та вручну, перевезення грунту, зворотнє засипання грунту, водовідлив з траншей і котлованів);

3) демонтажні роботи;

4) прокладання трубопроводів;

5) улаштування водопровідних колодязів ;

6)будівельні роботи(пробивання отворів в залізобетонних колодязях, забивання отворів в місцях проходу трубопроводу)

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис.грн.

2018

2019

2020

Разом

500,00

260,00

262,00

1022,00

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Затурцівська сільська рада

Інше:

-

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.20. Реконструкція водопровідної мережі села Зубильне у Локачинському районі Волинської області

Цілі проекту:

-          розв’язання побутових проблем;

-          забезпечення безперебійним постачанням питною водою;

-          уникнути втрат води в системах водопостачання шляхом заміни аварійних ділянок водопровідних мереж;

-          домогтися раціонального використання водних запасів;

-          введення поміркованої тарифної політики за рахунок економії коштів шляхом модернізації системи водопостачання

Територія, на яку проект матиме вплив:

село Зубильне Локачинського району Волинської області

Орієнтована кількість отримувачів вигод

418

Стислий опис проекту:

Мережа водогону села Зубильне не спроможна забезпечити раціональне використання питної води, сприяти встановленню економічно та соціально справедливих тарифів на послуги водопостачання в межах Затурцівської громади, постійно та в повному об'ємі забезпечити населення села Зубильне питною водою

Очікувані результати:

Реалізація проекту має важливе соціальне значення для жителів села Зубильне. Реконструкція даного об’єкту сприятиме розв’язанню побутових проблем та забезпечить безперебійним постачанням питною водою 418 мешканців села, загальноосвітню школу I –II ступенів, в якій навчаються 78 учнів, дитячий дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок», який відвідують 15 дітей, ФАП, бібліотеку, клуб, 2 заклади торгівлі, пошта

Ключові заходи проекту:

В ході реалізації даного проекту плануються проводитись слідуючі роботи:

1) розбирання та відновлення асфальтобетонного покриття;

2) земляні роботи (розробка грунту в траншеях та котлованах, механічними засобами та вручну, перевезення грунту, зворотнє засипання грунту, водовідлив з траншей і котлованів);

3) демонтажні роботи;

4) прокладання трубопроводів;

5) улаштування водопровідних колодязів ;

6) будівельні роботи(пробивання отворів в залізобетонних колодязях, забивання отворів в місцях проходу трубопроводу)

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис.грн.

2018

2019

2020

Разом

300,00

200,00

100,00

600,00

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Затурцівська сільська рада

Інше:

-

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

1.4.1.21. Нове будівництво полів підземної фільтрації та септиків для селища цукрового заводу в смт.Іваничі Волинської області

Цілі проекту:

Відведення та очищення побутових стічних вод із приватного сектору селища цукрового заводу в смт.Іваничі

Територія, на яку проект матиме вплив:

Селище цукрового заводу в смтІваничі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

3000

Стислий опис проекту:

Селище Іваничі розташоване на річці Луга. На сьогодні в районні цукрового заводу смт Іваничі  очисні споруди побутових стічних вод селища прийшли в аварійний стан. До цього часу стічні води смт.Іваничі  надходили на очисні споруди  цукрового заводу (ПП «Європацукор»), які складалися з відстійників, краплинних біофільтрів та підземних полів фільтрації. У процесі тривалої роботи та експлуатації в значній мірі виробили свій ресурс і, у даний час, знаходяться у зруйнованому стані. Таким чином, неочищені стічні води надходять у рельєф місцевості, що спричиняє забруднення навколишнього середовища

Очікувані результати:

Відведення та очищення побутових стічних вод із приватного сектору селища цукрового заводу в смт Іваничі

Ключові заходи проекту:

Будівництво полів підземної фільтрації та септиків для селища цукрового заводу смт.Іваничі Волинської облатсі

Відведення та очищення побутових стічних вод із приватного сектору селища цукрового заводу

Період здійснення:

2019-2020 роки

Орієнтовна вартість проекту тис.грн.:

2018

2019

2020

Разом

-

1000,0

964,1

1964,1

Джерела фінансування:

Державний бюджет, селищний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Іваничівська селищна рада, Виробниче управління житлово-комунального господарства смт Іваничі

Інше:

 

 

 

 Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг

Назва проекту:

  1.4.1.22. Чисте довкілля – здорова громада. Придбання контейнерів та сміттєвоза для вивезення та утилізації побутових відходів. Придбання комунальної спецтехніки (трактора МТЗ)

Цілі проекту:

-             є покращення санітарно-екологічного стану населених пунктів громади;

-             забезпечення сортування сміття для подальшої переробки;

-             покращення благоустрою в громаді;

-             формування культури поводження з твердими побутовими відходами

Територія, на яку проект матиме вплив:

   14 населених пунктів об’єднаної територіальної громади з площею території громади 180,0 м. кв.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

6056 осіб

 Стислий опис проекту:

Копачівська об’єднана територіальна громада базується на території Рожищенського району

В ОТГ низький рівень культури поводження з твердими побутовими відходами. Для збереження довкілля, поліпшення екологічної ситуації, утилізації відходів, а також формування культури в громадян, необхідно придбати та встановити сміттєві контейнери. Для ефективного збору, транспортування та утилізації сміття є необхідність придбати сучасний сміттєвоз. Оскільки, на балансі ЖКГ в Копачівській сільській раді такої техніки не має, в громаді уклали договір з комунальним підприємством з м. Рожище щодо вивезення та утилізації сміття з території Копачівської сільської ради

Очікувані результати:

-                 Сформовано житлово-комунальне господарство;  

-                 придбано спецтехніку з сміттєвими контейнерами;

-                 покращення матеріально-технічного оснащення ЖКГ в громаді;

-                 зменшення потенційних витрат, у зв’язку з відсутністю потреби на послуги спецтехніки інших підприємств

 

Ключові заходи проекту:

   Придбання спецтехніки, забезпечення майном і спорядженням житлово-комунального господарства.

Період здійсненняя:

2019 рік

Орієнтовна вартість проекту, тис. Грн

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Разом

-

2000,0

-

2000,0

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Копачівська сільська об'єднана територіальна громада

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

(виключити)

1.4.2. Упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами

Назва проекту:

1.4.2.1. Будівництво полігонів твердих побутових відходів

Цілі проекту:

Покращення стану природного середовища, зниження рівня забрудненості, надання якісних послуг населенню щодо вивезення та видалення твердих побутових відходів

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Волинської області

Стислий опис проекту:

Проектами передбачено будівництво та реконструкція  нових полігонів для захоронення твердих побутових відходів, які утворюються в житлово-комунальному господарстві та всіх секторах економіки міст та сіл області.

Очікувані результати:

Покращення екологічного стану в населених пунктах

Ключові заходи проекту:

Передбачено будівництво та реконструкція полігонів: м.Горохів (14474,5 тис.грн.),  Павлівській об’єднаній територіальній громаді (1500,0 тис.грн) Іваничівського району, реконструкція  полігону твердих побутових відходів у смт Любешів (14182,0 тис.грн), будівництво в м.Володимирі-Волинському (6100,0 тис.грн.)

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

15974,47

-

-

15974,47

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Райдержадміністрації,  міські та селищні ради, Управління екології та природних ресурсів ОДА

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.3. Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом; здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла

Назва проекту:

1.4.3.1. Покращення житлових умов для жителів області шляхом їх участі у державних та регіональних програмах з питань житлового будівництва, зокрема учасників АТО,   громадян, які переселяються із зони АТО та їх сімей

Цілі проекту:

-                   створення можливості для активного залучення осіб, які потребують поліпшення житлових умов до вирішення власних житлових проблем; 

-                   зменшення житлових зобов’язань держави щодо громадян, які тривалий час перебувають на квартирному обліку;

-                   забезпечення підтримки будівельної галузі у завершенні т.з. «довгобудів»

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

У Волинському регіональному управлінні «Державний фонд сприяння житловому будівництву» зареєстровано 2,4 тис. сімей, бажаючих скористатись діючими програмами кредитування будівництва житла, у Волинському обласному Фонді підтримки індивідуального житлового будівництва на селі - 3,6 тис. осіб

Стислий опис проекту:

На державному рівні діють ряд житлових програм щодо індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, пільгового кредитування юридичних осіб у тому числі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та інші

Очікувані результати:

-         збільшення обсягів житлового будівництва, у тому числі  на селі, та забезпечення його доступності для громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

-         зменшення кількості житлових об’єктів, незавершених будівництвом (зокрема введення в експлуатацію 30 квартир другої черги 85-ти квартирного будинку у м.Ковелі, по вул.Ватутіна, буд.70 Б за рахунок коштів бюджету м. Ковеля до грудня 2017 року);

-         створення комфортних умов життя,

-         підтримка молодих та багатодітних сімей, сімей учасників АТО,  громадян, які переселяються із зони АТО;

-         покращення соціально-демографічної ситуації;

-         підвищення рівня благоустрою сільського житлового фонду;

-         підвищення привабливості сільських населених пунктів області, що сприятиме зменшенню відтоку населення із сільської місцевості, заохоченню його до будівництва та придбання житла на селі, стимулюванню закріплення і зростання чисельності молоді на селі, зниженню рівня міграції сільського населення в міста та за межі області.

Ключові заходи проекту:

-                         - проведення моніторингу об’єктів житлового будівництва з високим ступенем будівельної готовності з метою завершення  їх будівництва, вільних земельних ділянок для спорудження житлових будинків, у тому числі в сільській місцевості;

-                        - здійснення будівництва житла;

-                        - реконструкція (капітальний ремонт) об’єктів під житло (зокрема: реконструкція з добудовою приміщення призовної дільниці під 8-ми квартирний житловий будинок на вул.Ватутіна, 20 у м. Горохові); 

-                        -підвищення ефективності використання бюджетних коштів

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

7500,0

12000,0

18000,0

37500,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, обласний бюджет, залучені кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинське регіональне управління «Державний фонд сприяння житловому будівництву», Волинський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, органи місцевого самоврядування

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.5. Проведення благоустрою територій населених пунктів

Назва проекту:

1.4.5.1. Реконструкція вуличного освітлення

Цілі проекту:

Безпека руху

Територія, на яку проект матиме вплив:

с.Верба Володимир-Волинського району, м.Ківерці, в м.Володимир-Волинський по вул.Ковельська від перехрестя з вулицею В.Чорновола до залізничного переїзду,  

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

54 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Встановлення вуличних ліхтарів по вул.Ковельській та Польовій в с.Верба (520,0 тис.грн.), капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Чкалова: від вул. Луцької до залізничного мосту в м. Ківерці.

Створення комфортних та безпечних умов для користування водіями автотранспортних засобів державною дорогою Т-03-02  Піща–Шацьк–Любомль–Володимир-Волинський–Павлівка-Горохів-Берестечко-Козин-Кремененць, що в межах міста Володимира-Волинського проходить по вулиці Ковельська.

Очікувані результати:

Безпека руху, знизить експлуатаційні витрати на обслуговування вуличного освітлення; скорочення витрат електроенергії за рахунок впровадження енергозберігаючого обладнання.

Ключові заходи проекту:

Встановлення ліхтарів нічного освітлення.

Укладення договору на виконання робіт; забезпечення участі громади в реалізації проекту; придбання матеріалів та обладнання; проведення будівельно-монтажних робіт;  проведення перевірки якості виконаних робіт.

Період здійснення:

2018-2019

Орієнтована вартість проекту грн.

2018

2019

2020

Разом

665,1

440,00

-

1105,1

Джерела фінансування:

Місцевий та обласний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Оваднівська сільська рада, Володимир-Волинська районна рада, райдержадміністрація, Волинська обласна рада, Ківерцівська міська рада, Велицька сільська рада (об’єднана територіальна громада)

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.5. Проведення благоустрою територій населених пунктів

Назва проекту:

1.4.5.2. Розвиток державно-приватного партнерства для вирішення проблеми вуличного освітлення м. Рожище із застосуванням енергозберігаючих технологій

Цілі проекту:

Проект спрямований на вирішення проблеми вуличного освітлення вулиць Островського та Савельєвої м. Рожище із застосуванням енергозберігаючих технологій через розвиток публічно-приватного партнерства, активізацію громади та створення органу самоорганізації населення. Основним результатом реалізації проекту буде покращення благоустрою міста, підвищення загального рівня життя та безпеки мешканців, покращення свідомості і загальної культури жителів міста. Співпраця влади та громади сприятиме спільному визначенню актуальних проблем міста та їх вирішенню в подальшому

Територія, на яку проект матиме вплив:

вул. Островського та вул. Савельєвої міста Рожище

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

720 мешканців міста

Стислий опис проекту:

Проектом передбачається придбання необхідного обладнання та встановлення енергозберігаючих освітлювальних систем, застосування високоефективних пускорегулюючих пристроїв для сучасних ламп зовнішнього освітлення дає унікальний за розміром енергозберігаючий ефект.

Очікувані результати:

-                покращення якості освітлення міста, благоустрій міста через впровадження системи енергозберігаючого освітлення;

-       зменшення витрат на освітлення, що призведе до економії бюджетних коштів на 60%;

-       підвищення безпеки життя мешканців міста,

-       покращення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності території

Ключові заходи проекту:

1. Проведення інформаційної кампанії про проект.

2. Розвиток публічно-приватного партнерства у м. Рожище для вирішення проблеми вуличного освітлення міста.

3. Проведення правової школи для ініціативних мешканців по створенню та організації діяльності ОСН, що передбачає проведення 2-х навчальних семінарів для не менше 20 осіб із числа жителів м. Рожище.

4. Створення органу самоорганізації населення з метою активної участі у формуванні політики місцевої влади, підвищення рівня свідомості громади міста, запобігання актам вандалізму:

5. Співфінансування органом самоорганізації населення заходів з реконструкції вуличного освітлення вул. Островського та    вул. Савельєвої;

6. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення    вул. Островського та вул. Савельєвої з застосуванням енергозберігаючих технологій.

7. Проведення інформаційних заходів з метою громадського моніторингу проекту та мультиплікації результатів реалізації проекту;

8. Підготовка звіту про виконання проекту

Період здійснення:

2018 р.

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

116,7

-

-

116,7

Джерела фінансування:

Обласний та міський бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Рожищенська міська рада, КП «Дільниця благоустрою»

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.5. Проведення благоустрою територій населених пунктів

Назва проекту:

1.4.5.3. Будівництво вуличного освітлення в с. Конище Ратнівського району

Цілі проекту:

Мета проекту – створити безпечні умови для проживання людей, покращення умов пересування жителів та гостей населеного пункту, із світлих вулиць села почати відновлювати занедбану інфраструктуру села та зробити більш доступнішими об’єкти соціально-культурної сфери. При цьому використовувати енергоефективні ліхтарі та сучасні матеріали

Територія, на яку проект матиме вплив:

Прохідська сільська рада Ратнівського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

2 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Відсутність  вуличного освітлення на найбільш проблемних ділянках доріг села Конище призводить до багатьох незручностей, дискомфортних, а подекуди й травматичних ситуацій, негативно впливає на криміногенну ситуацію

Проект спрямований на покращення умов проживання жителів села Конище, працівників установ, які розташовані на території, так як вони в темну пору доби, особливо в осінньо-зимовий період,  ставлять під загрозу безпеку свого життя і не отримують цивілізованих, комфортних умов життя в сільській місцевості

Очікувані результати:

В результаті реалізації проекту буде досягнуто покращення сільської інфраструктури та умов життя мешканців села Конище, що буде довгостроковим наслідком.

Безпосередніми продуктами втілення проекту будуть:

безпечні умови для проживання 606 осіб, їх пересування у темну пору доби;

36 ліхтарів із використанням енергозберігаючих технологій;

проведено 2145 м ізольованих проводів;

здобуто досвід проектного менеджменту

Ключові заходи проекту:

Будівництво освітлення шляхом виконання таких видів робіт:

земляні роботи − риття котлованів під опори -  6 штук;

електромонтажні роботи: складання та устаткування залізобетонних опор із повітряним вводом і двома траверсами;     

монтаж самоутримних ізольованих проводів; монтаж кронштейнів; монтаж світильників;

здійснення енергетичного, технічного та авторського нагляду, забезпечення правильності виконання робіт згідно вимог та норм

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

355,0

-

-

355,0

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний, сільський бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Ратнівська РДА, Прохідська сільська рада

Інше:

Головний індикатор результативності виконання проекту – підвищення привабливості населеного пункту шляхом покращення умов життя населення

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.6. Зменшення обсягу утворення відходів і збільшення обсягу їх переробки та повторного використання на основі інноваційних технологій та виробництв

Назва проекту:

1.4.6.1. Будівництво біогазового комплексу потужністю 8МВт*год

Цілі проекту:

1.Перероблення побічних продуктів - жому бурякового та барди мелясної.

2.Покращення екологічної ситуації в регіоні

Територія, на яку проект матиме вплив:

Мікрорайон Вересневе (м.Луцьк), прилегла до Гнідавського цукрового заводу територія (с.Городище-1, с.Полонка,  с.Гірка Полонка, с.Баїв, с.Рованці)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1.Створення додаткових робочих місць.

2.Додаткові відрахування до місцевих бюджетів.

3.Виробництво  біогазу (заміна природного газу для потреб власного виробництва).

4.Виробництво електроенергії (забезпечення потреб власного виробництва).

5.Виробництво електроенергії (продаж в мережу по зеленому тарифу).

6.Перероблення побічних продуктів - жому бурякового та барди мелясної.

7.Отримання теплової енергії.

8.Модернізація існуючих очисних споруд.

9.Раціональне використання земельних ділянок (оптимізація технологічних процесів, вивільнення ділянок).

10.Виробництво органічних добрив

Стислий опис проекту:

Використання суміші жому бурякового та барди мелясної для отримання біогазу (шляхом метанового бродіння). Подальше використання біогазу як заміни природного газу (для потреб виробництва) та для вироблення електроенергії (з можливістю продажу в мережу по «зеленому тарифу»). Використання отриманої теплової енергії для власних потреб. Виробництво сухих органічних добрив.

Очікувані результати:

Отримання 8МВт*год електроенергії, отримання 8МВт*год теплової енергії

Ключові заходи проекту:

1.Проведення громадських слухань.

2.Розроблення проектно-кошторисної документації.

3.Поетапна реалізація проекту (із почерговим введенням в експлуатацію)

Період здійснення:

2018-2020р.р.

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

85000,0

195000,0

170000,0

450000,0

Джерела фінансування:

1.Власні кошти.

2.Залучення інвестиційних коштів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ТзОВ «Біо ПЕК», ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», ПрАТ «УТК», Волинська ОДА, місцева адміністрація (Луцький район)

Інше:

Розроблення наступних етапів по модернізації виробництва, збільшенню енергонезалежності, покращенню екологічної ситуації в регіоні

 

Проектні картки програми 2. Волинь туристична

Проектні картки напряму 2.1. Підтримка розвитку в’їзного та внутрішнього туризму

 

Номер і назва завдання:

2.1.1. Залучення незайнятого сільського населення (власників ОСГ) до заняття сільським туризмом

Назва проекту

2.1.1.1. Залучення незайнятого сільського населення до заняття сільським туризмом

Цілі проекту

-           створення нових робочих місць у сільській місцевості;

-           розширення спектру туристично-рекреаційних послуг, покращення їх рівня;

-           створення умов для реалізації вланиками ОСГ власної продукції;

-           підвищення освітнього та культурного рівня сільського населення;

-           розвиток мережі туристичних піших, кінних, велосипедних та водних маршрутів, тощо

Територія, на яку проект матиме вплив

Сільські населені пункти Волинської області із значним туристично-рекреаційним потенціалом (історико-культурна спадщина, об’єкти ПЗФ).

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Отримувачами вигод за період реалізації проекту та за його результатами стануть більше 300 незайнятих жителів сільської місцевості, тисячі туристів. Крім того значний поштовх до розвитку отримають сільські громади та соціально-економічна сфера всього краю, адже розвиток туристично-рекреаційної сфери сприяє активізації транспорту, торгівлі, реалізації сувенірної продукції, закладів харчування, сфери розваг та послуг вцілому

Стислий опис проекту

Проект передбачає проведення семінарів, тренінгів майстер-класів для жителів сільської місцевості, власників ОСГ, щодо започаткування та провадження діяльності в галузі сільського “зеленого туризму”; від основ нормативно-правової бази такої діяльності до секретів облаштування, або переобладнання житла під потреби туристів, теорії гостинності, сертифікації садиб; промоції власного тур-продукту тощо. Окрім того, заплановано проведення виїзних семінарів, щодо вивчення досвіду господарів кращих садиб галузі 

Очікувані результати

-       покращення добробуту сільського населення;

-  зростання кількості в’їзних та внутрішніх туристів;

      -    - збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів

Ключові заходи проекту

-  визначення територій пріоритетного розвитку сільського зеленого туризму та потенційних учасників проекту;

-  проведення семінарів та тренінгів для незайнятих жителів сільської місцевості;

-  проведення виїзних семінарів щодо вивчення досвіду господарів кращих садиб України та близького зарубіжжя;

-  сприяння у промоції індивідуальних туристичних продуктів влаників гостинних садиб шляхом створення веб-порталу «Гостинні садиби Волині» та видання друкованої рекламно-інформаційної продукції

Період здійснення

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Разом

100,0

160,0

240,0

500,0

Джерела фінансування

кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, власні кошти влаників ОСГ

Ключові потенційні учасники проекту

Департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ГО «Волинські перспективи» закордонні партнери

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.1. Залучення незайнятого сільського населення (власників ОСГ) до заняття сільським туризмом

Назва проекту:

2.1.1.2. Розвиток сільського зеленого туризму на території Павлівської об’єднаної територіальної громади Іваничівського району

Цілі проекту:

Розвиток зеленого туризму, підвищення рівня самозайнятості сільського населення. Створення позитивного іміджу сільської ради загалом та окремих туристичних територій для інвесторів. Виявлення інвестиційно привабливих об’єктів для розвитку зеленого туризму. Збільшення доходів від туризму, розвиток туристичної інфраструктури, використання наявних природних ресурсів в туристичній сфері.

Територія, на яку проект матиме вплив:

11 сіл Павлівської сільської ради Іваничівського району Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Для всіх соціальних груп населення чисельністю 5564 чоловіки

Стислий опис проекту:

      Проект спрямований на розвиток сільського зеленого туризму на території Павлівської сільської ради для залучення більшої чисельності внутрішніх та в’їзних туристів.

     У ході проекту буде проведено інвентаризацію туристичних пам’яток історичного, етнографічного, культурного і рекреаційного значення. Проведено обстеження туристичних об’єктів, оцінені місця проживання та інші наявні туристичні послуги для збереження та популяризації народних традицій. Проведено роботи зі сприяння покращенню інфраструктурної ситуації, створення умов для розвитку активних видів туризму на території сільської ради та збільшення варіантів короткострокового відпочинку в вихідні дні.

Очікувані результати:

     Підготовка якісних матеріалів з популяризації потенціалу сільського зеленого туризму як альтернативи закордонним подорожам.

     Забезпечення популяризації сільського зеленого туризму серед сільських жителів як джерела додаткового або основного прибутку та збільшення кількості садиб.

     Створення умов для розвитку підприємництва та самозайнятості у сфері зеленого туризму.

     Зменшення відтоку сільської молоді в місто.

     Відродження народних промислів та історико-культурної спадщини населених пунктів.

     Збільшення доходу від туристичної діяльності.

     Залучення інвестицій в інфраструктурні проекти.

     Розроблення мережі велосипедних та пішохідних маршрутів.

Ключові заходи проекту:

     Розробка маркетингової стратегії популяризації потенціалу сільського зеленого туризму

     Розробка і поширення пакету тематичних інформаційних матеріалів

     Надання консультаційних послуг власникам сільських садиб, які планують займатися сільським зеленим туризмом

     Організація та проведення семінарів

     Створення електронного реєстру туристичних об’єктів історичного, етнографічного, культурного і рекреаційного значення, з включенням даних відповідних надавачів послуг

     Створення реєстру інвестиційних пропозицій у сфері зеленого туризму

     Інвентаризація та створення реєстру земельних ділянок і наявних об’єктів туристичної інфраструктури, придатних для використання в рекреаційній сфері (кемпінги, зони відпочинку тощо)

     Пошук інвесторів для розбудови інфраструктурних об’єктів.

     Розробка та маркування, згідно з національним стандартом, туристичних шляхів місцевого значення (велосипедні та пішохідні)

     Проведення підготовки фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів, провідників з пішого та велосипедного туризму)

     Розробка та виготовлення інформаційно-практичних матеріалів для цільової групи

     Благоустрій зон відпочинку вздовж основних туристичних маршрутів

Період здійснення:

2019-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

250,0

250,0

500,0

Джерела фінансування:

Всеукраїнські конкурси, обласний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет,  інвестори, інші джерела, не заборонені законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент інфраструктури та туризму Волинської облдержадміністрації, Павлівська сільська рада, приватні підприємці, громадські організації

Інше:

Співфінансування проекту

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.3. Знакування об’єктів туристичного показу, пам’яток історико-культурної спадщини, закладів туристичної інфраструктури. Встановлення інформаційних таблиць              (ф А3) із короткими довідками про об’єкти та QR-кодами

Назва проекту

2.1.3.1. Знакування об’єктів туристичного показу, пам’яток історико-культурної спадщини, закладів туристичної інфраструктури. Встановлення інформаційних таблиць              (ф А3) із короткими довідками про об’єкти та QR-кодами

Цілі проекту

-                покращення туристичної інфраструктури;

-               спрощення орієнтування туристів;

-                інформування туристів з України та з-за кордону;

-                популяризація історико-культурних пам’яток та збільшення кількості їх відвідувань

Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Балансоутримувачі об’єктів туристичного показу, закладів туристичної інфраструктури, об’єктів придорожнього сервісу

Стислий опис проекту

Першим етапом проекту стане встановлення 38-ми інформаційних таблиць (ф А3) із короткими довідками про об’єкти та QR-кодами (укр. та анг. мовами). Далі у 2018-2020 роках планується встановлення туристичних дорожніх знаків європейського зразка (на коричневому фоні)

Очікувані результати

Збільшення кількості відвідувань туристичних об’єктів та краю вцілому

Ключові заходи проекту

-          Пошук партнерів та підрядників;

-          підготовка проектної документації

-          виготовлення та встановлення знаків

Період здійснення

2018   - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Разом

400,0

600,0

-

1000,0

Джерела фінансування

кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, власні кошти балансоутримувачів та власників об’єктів

Ключові потенційні учасники проекту

Департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, Служба автомобільних доріг області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, закордонні парнери

Інше:

Чернець Віталій Сергійович – завідувач сектору туризму департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації, Тел.: 778 199, моб.

Тел.: + 380979884851, vitalii.tourist@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.4. Створення внутрішніх та транскордонних туристичних маршрутів

Назва проекту:

2.1.4.1. Туристичний розвиток Володимир-Волинського району

Цілі проекту:

Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів

Розробка напрямів  ефективного використання наявного туристично-ресурсного потенціалу

Сприяння розвитку пріоритетних видів туризму (агротуризму, подієвого та пізнавального туризму)

Удосконалення системи соціально-культурної сфери та соціального захисту населення шляхом розвитку туристичного бізнесу

Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності у туристичній галузі

Територія, на яку проект матиме вплив:

Володимир-Волинський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі району. Представники туристичного бізнесу району

 

Стислий опис проекту:

Проект - здійснення виважених та обґрунтованих заходів, спрямованих на створення туристичної сфери району, покликаної забезпечити потреби внутрішнього та міжнародного туризму з урахуванням природно-кліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу території, її особливостей

Проект передбачає створення сприятливих умов для входження туристичної сфери району до загальноукраїнського туристичного ринку, що потребує забезпечення на національному рівні відповідної комфортабельності для туристів, впровадження системи стандартів їх обслуговування, гарантій безпеки

Очікувані результати:

-          зростання кількості туристів;

-          розширення сфери зайнятості населення району та створення нових робочих місць;

-          зростання кількості садиб сільського, зеленого туризму. удосконалення професійного рівня їх власників;

-          розвиток сфери послуг;

-          популяризація туристичних продуктів району шляхом поширення  рекламно-інформаційної продукції;

-          раціональне використання туристично-рекреаційних ресурсів;

-          збереження та розвиток народних промислів;

-          розширення асортименту туристичних послуг

Ключові заходи проекту:

- паспортизація об’єктів культурної спадщини району;

- розробка туристичних маршрутів та поширення інформації про них;

- надання консультацій для населення щодо ведення туристичного бізнесу.

- виготовлення інформаційно-наочних матеріалів;

-          розробка рекламно-туристичної продукції (буклети, путівники, атласи, карти, відеоролики, 3D-тури.

-          проведення навчальних занять, конференцій, круглих столів, ознайомлювальної роботи

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

50,0

50,0

50,0

150,0

Джерела фінансування:

обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Володимир-Волинська районна державна адміністрація,

Володимир-Волинська районна рада, громадські організації,

органи місцевого самоврядування

Інше:

Телефон, факс, e-mail

тел./факс(03342) 2 28 44

cult@vvadm.gov.ua

 

 

 

Проектні картки напряму 2.2. Формування позитивного іміджу краю на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку

 

Номер і назва завдання:

2.2.1. Запровадження в області (м. Луцьк) перед  початком літнього туристичного сезону, проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок»

Назва проекту

2.2.1.1. Проведення щорічної міжнародної виставки «Волинський туристичний ярмарок»

Цілі проекту

Промоція туристично-рекреаційних можливостей краю на внутршньому та міжнародному ринку, залучення кращих партнерів, агентів до реалізації туристичних продуктів області в Україні та за кордоном. Покращення туристичного іміджу краю

Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область, Україна та країни партнери

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

    Учасник ринку туристичних послуг області усіх форм власності

Стислий опис проекту

     На одному великому майданчику (Театральна або Замкова площа) зберуться суб'єкти туристичної сфери Волині та областей країни та зарубіжжя: туроператори, турагенції, готелі, санаторії, ресторани, табори, громадські спілки, культурні об'єднання, етнокомлекси, музеї, заповідники, тощо. Працюватиме містечко майстрів, де відвідувачі зможуть не лише придбати вироби народних умільців (кераміка, писанкарство, вишивка, вироби з дерева, лози, тощо), але й взяти участь у майстер-класах із традиційних ремесел України.

Очікувані результати

    Проведення щорічної туристичної виставки-ярмарки сприятиме поширенню інформації про туристичні та відпочинкові можливості області, популяризації історико-культурної спадщини; стане платформою для комунікації усіх суб’єктів ринку туристичних послуг. Крім того, проведення заходу матиме позитивний вплив на формування позитивного іміджу краю

Ключові заходи проекту

-          пошук партнерів та підрядників;

-          придбання, або оренда виставкового обладнання;

-          рекламно-інформаційна кампанія;

-          монтаж виставкового обладнання;

-          проведення заходу;

Період здійснення

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

разом

150,0

150,0

150,0

450,0

Джерела фінансування

Кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів, суб’єктів ринку туристичних послуг

Ключові потенційні учасники проекту

Департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, Волинська торгово-промислова палата, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, закордонні парнери, учасники ринку туристичних послуг

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.2. Щорічне проведення рекламних та прес-турів для представників засобів масової інформації друкованих, теле-, радіокомпаній та інтернет ресурсів, туристичних компаній

Назва проекту

2.2.2.1. Щорічне проведення рекламних та прес-турів для представників засобів масової інформації друкованих,  теле-, радіокомпаній та інтернет ресурсів, туристичних компаній

Цілі проекту

Промоція туристично-рекреаційних можливостей краю на внутршньому та міжнародному ринку через засоби масової інформації, залучення кращих партнерів, агентів до реалізації туристичних продуктів області в Україні та за кордоном. Покращення туристичного іміджу краю.

Територія, на яку проект матиме вплив

Волинська область, Україна та країни партнери

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Учасник ринку туристичних послуг області усіх форм власності

Стислий опис проекту

Проект полягатиме у формуванні бази даних ЗМІ, що висвітлюють туристичну тематику, налагодженні співпраці з ними та подальшій організації групових та індивідуальних відвідувань області з метою підготовки публікацій щодо відпочинкових та екскурсійних можливостей області.

Очікувані результати

- сприяння поширенню інформації про туристичні та відпочинкові можливості області;

- популяризація історико-культурної спадщини;

- формування позитивного іміджу краю;

- збільшення кількості туристичних відвідувань. 

Ключові заходи проекту

-       формування бази даних Всеукраїнських та Міжнародних ЗМІ, що висвітлюють туристичну тематику;

-       залучення партнерів, зацікавлених у рекламуванні власних пропозицій та організації прес-турів;

-       залучення ресурсів;

-       формування програм рекламних та прес-турів;

-       підготовка публікацій у ЗМІ

Період здійснення

2018 - 2020 роки

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Разом

-

50,0

60,0

110,0

Джерела фінансування

Кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів, суб’єктів ринку туристичних послуг

Ключові потенційні учасники проекту

Департамент інфраструктури та туризму ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, учасники ринку туристичних послуг

Інше:

Чернець Віталій Сергійович – завідувач сектору туризму департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації, Тел.: 778 199, моб. Тел.: + 380979884851, vitalii.tourist@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.4. Випуск якісної друкованої та мультимедійної рекламно-інформаційної продукції, сувенірної продукції із волинською символікою

Назва проекту:

2.2.4.1. Розвиток активного екологічного  туризму – шлях до збереження природних систем Шацького поозер’я

Цілі проекту:

Підвищення конкурентоспроможності та рівня відвідуваності українськими та іноземними туристами

Підвищення економічної та інвестиційної привабливості регіону.

Розвантаження найбільш популярних природних комплексів Підвищення ефективності використання потенціалу району як транзитного регіону. Активізація розвитку туристичної галузі

Територія, на яку проект матиме вплив:

Шацький район, Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі Шацького району, українські та іноземні туристи

Стислий опис проекту:

Одним з шляхів вирішення проблеми неповного використання ТРП району є розвиток активного та екологічного туризму за допомогою створення та впровадження мережі туристичних шляхів, яка розвантажать найбільш популярні рекреаційні зони району - урочища «Гряда», села Світязь, урочища «Гушово» та озера Пісочного. Створення нових туристичних маршрутів та розвиток відповідної інфраструктури сприяють розвитку менш розвіданих та популяризованих територій, а їх ознакування створить умови для безпечного та комфортного пересування туристами та гостями територіями Шацького краю. Створення туристичної карти дасть змогу рекреантам підібрати місце, час та  оптимальний маршрут для відпочинку,  швидко зорієнтуватись на місцевості та  ознайомитись з об’єктами  туристичного обслуговування

Очікувані результати:

   Розробка нових туристичних маршрутів; ознакування та маркування вже існуючих та новостворених туристичних шляхів, а також інших туристичних об’єктів українською та англійською мовами; створення туристичної карти Шацького району  

 

Ключові заходи проекту:

-          Розробка, опис та апробація туристичних маршрутів;

-           Ідентифікація та маркування туристичних та рекреаційних об’єктів, встановлення міжнародно визнаних туристичних позначень, знаків, інформаційних щитів і покажчиків навколо туристичних об’єктів та природних принад на території району.

-          Виготовлення відповідної промоційної продукції та  розроблення друкованої туристичної карти Шацького району

Період здійснення:

 2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

200,0

-

-

200,0

Джерела фінансування:

Європейський Союз, обласний бюджет, державний бюджет, місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Шацька РДА, департамент інфраструктури та туризму ОДА; громадські організації

Інше:

Носуліч Галина Анатоліївна – начальник відділу регіонального розвитку, екології та залучення інвестицій

 райдержадміністрації,

Тел.: (03355) 2-90-03, моб. тел.: + 0978273246

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.6. Розробка та поширення календаря культурних та туристичних подій

Назва проекту:

2.2.6.1. Поширення календаря культурних та туристичних подій

Цілі проекту:

Промоція туристично-рекреаційних можливостей краю на внутрішньому та міжнародному ринку. Покращення туристичного іміджу краю.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область, Україна та країни партнери

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Організатори культурно-масових заходів, учасник ринку туристичних послуг області усіх форм власності, туристи.

Стислий опис проекту:

Формування, на постійній основі, електронної бази даних подій культурного та туристичного спрямування, поширення інформації про них для якомога ширшого кола осіб – потенційних учасників, туристів. Залучення до участі у заходах туристичних груп шляхом розсилки календаря до туроператорів та турагентів в Україні та закордоном.

Очікувані результати:

Розширення кола потенційних туристів; доведення вичерпної інформації про заходи культурного та туристичного характеру; збільшення числа туристів на таких заходах.

Ключові заходи проекту:

1.             Формування та постійне оновлення бази даних культурних  та туристичних подій;

2.             Поширення інформації про них.

Період здійснення:

2018 – 2019 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

10,0

10,0

-

20,0

Джерела фінансування:

Кошти місцевих бюджетів, суб’єктів ринку туристичних послуг

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент інфраструктури та туризму, управління культури, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, організатори культурних та туристичних заходів/подій

Інше:

Чернець Віталій Сергійович – завідувач сектору туризму департаменту інфраструктури та туризму облдержадмініс-трації

Тел.: 778 199, моб. тел.: + 380979884851, vitalii.tourist@gmail.com

 

 

Проектні картки напряму 2.3. Стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях

 

Номер і назва завдання:

2.3.1. Оголошення до 2020 року рекреаційної зони Шацьких озер курортом державного значення

Назва проекту

2.3.1.1. Оголошення до 2020 року рекреаційної зони Шацьких озер курортом державного значення

Цілі проекту

Злучення інвестицій у будівництво санаторно-курортних закладів; розширення туристичного сезону до цілорічного; створення нових, цілорічних робочих місць

Територія, на яку проект матиме вплив

Шацький район, Волинська область, Україна та країни партнери

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі шацького району, інвестори у будівництво об’єктів санаторно-курортного призначення

Стислий опис проекту

    До реноме Шацька як відпочинкового центру, додасться ще й статус оздоровчого центру, що сприятиме залученню інвестицій у будівництво закладів санаторно-курортного типу із власною лікувальною базою, що працюватимуть цілорічно та створять робочі місця, сприятимуть розвитку супутніх галузей (торгівля сувенірами, ресторанний та транспортний бізнес, тощо)

Іншим позитивним моментом, стане прийняття Верховною Радою України Закону України «Про оголошення природних територій Шацької рекреаційної зони Волинської області курортом державного значення». Цей закон, зобов’язує Кабінет Міністрів України затвердити механізм його реалізації шляхом затвердження постанови Кабінету Міністрів України «Про соціально-економічний розвиток територій Шацького району» й  фінансування заходів з розвитку санаторно-курортної, соціально-побутової, туристично-рекреаційної та іншої інфраструктури з Державного бюджету

Очікувані результати

Перетворення рекреаційної зони Шацьких озер у цілорічний курорт з лікувальною базою та цілорічними робочими місцями.

Ключові заходи проекту

1. Виділення коштів необхідних для виготовлення НДІ медичної реабілітації і курортології МОЗ України бальнеологічних висновків

2. Підготовка проекту ЗУ «Про оголошення рекреаційної зони Шацьких озер Курортом державного значення»

3. Підтовка інвестиційно-привабливих земельних ділянок/об’єктів для будівницва закладів санаторного типу

Період здійснення

2018 рік

Орієнтована вартість проекту, тис. гривень

2018

2019

2020

Разом

600,0

-

-

600,0

Джерела фінансування

Кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів, суб’єктів ринку туристичних послуг

Ключові потенційні учасники проекту

Департамент інфраструктури та туризму ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, учасники ринку туристичних послуг

Інше:

-

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.3.2. Залучення інвестицій у розвиток санаторно-курортного туризму

Назва проекту:

2.3.2.1 Розвиток інфраструктури залучення інвестицій в туристичну сферу Шацького району

Цілі проекту:

Загальна ціль проекту – підвищити конкурентоспроможність Волинської області шляхом створення якісних туристичних продуктів на основі залучення інвестицій у сферу туризму регіону та раціонального використання природно-рекреаційних територій Шацького національного природного парку.

Досягненню загальної цілі сприяють наступні конкретні цілі.

Конкретна ціль 1. Покращити якість туристичного продукту в районі урочища «Гряда» поблизу озера Світязь шляхом покращення існуючої інфраструктури та підвищення рівня менеджменту місцевого туристичного бізнесу.

Конкретна ціль 2. Підготовити комплексні пропозиції для крупних профільних інвесторів щодо інвестування в об’єкти в районі урочища «Гряда» й інші перспективні об’єкти Шацького району.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Шацький район Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

17 000 осіб

Стислий опис проекту:

Проект “Розвиток інфраструктури залучення інвестицій в туристичну сферу Шацького району” спрямований на реалізацію завдань програми регіонального розвитку «Розвиток туризму», схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015р. № 821, за напрямом «Підвищення туристичного потенціалу». Реалізація проекту дасть змогу досягти таких показників цієї програми, як: створення в Україні можливостей для розвитку конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках національного туристичного продукту, розширення внутрішнього та збільшення обсягів в’їзного туризму, забезпечення на цій основі комплексного розвитку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних інтересів населення, збереження та відновлення природних територій тощо

Очікувані результати:

1.     Проведення реконструкції вулиці Центральної в урочищі «Гряда» Шацького району  однієї з головних в туристично-рекреаційному плані.

2.     Підвищення рівня кваліфікації представників місцевого туристичного бізнесу.

3.     Створення місцевого центру туристичної інформації.

Підготовка та вільних інвестиційних ділянок рекреаційного призначення загальною площею 15 га.

Ключові заходи проекту:

1.    Розробка стратегії розвитку туризму в регіоні, яка б передбачала врахування принципів сталого розвитку.

2.    Створення умов для залучення профільних інвестицій у сферу розміщення, в першу чергу з боку міжнародних готельних операторів.

3.    Створення умов для пріоритетного залучення інвестицій у бізнес-напрямки, які дають можливість розширити тривалість туристичного сезону в регіоні.

4.     Покращення існуючої супутньої інфраструктури, зокрема дорожньої, енергетичної та санітарної.

Період здійснення:

18 місяців з моменту початку фінансування

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

-

9774,5

5000,0

14774,5

Джерела фінансування:

ДФРР – 80%, Бюджет Шацької селищної ради – 5%, кошти місцевого бізнесу – 15% 

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Шацька селищна рада, Шацька районна рада та Шацька РДА, Волинська обласна рада та Волинська ОДА, туристично-рекреаційний бізнес на території урочища «Гряда».

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.3.4. Популяризація та збереження культурної спадщини і найцінніших природних територій

Назва проекту:

2.3.4.1. «Туристичне Берестечко»

Цілі проекту:

1.      Створення конкурентно спроможного туристичного продукту, здатного максимально задовільнити туристичні потреби населення прилеглих районів та областей.

2.       Забезпечення комплексного розвитку району за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини.

3.       Забезпечення зростання надходжень до місцевого бюджету

4.      Популяризація історії та культури краю.

5.      Запровадження зеленого туризму у місті Берестечко

Територія, на яку проект матиме вплив:

Горохівський район та прилеглі райони Волинської, Львівської та Рівненської областей.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

 Оскільки м. Берестечко, згідно Перспективного плану децентралізації, визначено центром майбутньої об’єднаної територіальної громади, відповідно, загальна кількість жителів – 10 100 чоловік.  

Стислий опис проекту:

Місто Берестечко – це унікальне історичне містечко, що вражає своїми неповторними історико-культурними пам’ятками, прекрасними краєвидами. Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста, проектом заплановано два етапи до реалізації:

      І-й: «Берестечківський пляж» - оздоровлювально-відпочинкова зона з усіма потрібними спорудами і засобами для забезпечення змістовного і безпечного відпочинку жителів і гостей міста та прилеглих сіл.

     ІІ-й: «Міні – готель «Берестечко» - реконструкція частини приміщення комунальної власності (колишній міський готель) по вул.Парковій,12 в м.Берестечко з метою відновлення у місті діяльності міні-готелю для надання якісних послуг щодо проживання і відпочинку туристів, збільшення кількості бажаючих відвідати місто. 

Очікувані результати:

-         збільшення кількості туристів в місті та доходів від туристичної діяльності; 

-         зацікавлення населення  міста до заняття зеленим туризмом;

-         створення відпочинкового комплексу на березі річки Стир;

-         співпраця з краєзнавцями, громадськими організаціями та об’єднаннями, фондами, які займаються створенням туристичного продукту та популяризацією туристично-рекреаційного потенціалу;

-         формування позитивного іміджу краю.

Ключові заходи проекту:

-                                  Рекламно - інформаційна кампанія

-                                  Реконструкція частини приміщення комунальної власності (колишній міський готель) по вул.Парковій,12 в м.Берестечко з метою відновлення у місті діяльності міні-готелю

-                                  Облаштування оздоровлювально-відпочинкової зони

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.: 

2018

2019

2020

Разом

300,0

55,0

55,0

410,0

Джерела фінансування:

Державний і місцеві бюджети, кошти суб’єктів ринку туристичних послуг.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинська ОДА, Горохівська РДА, Берестечківська міська рада, учасники ринку туристичних послуг.

 

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.3.4. Популяризація та збереження культурної спадщини і найцінніших природних територій

Назва проекту:

2.3.4.2. Реалізація Концепції розвитку Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки у м. Луцьку

Цілі проекту:

Розвиток туристичної привабливості центрального парку, збільшення кількості відвідувачів.

Створення умов для якісного відпочинку та задоволення різносторонніх потреб людей в організації дозвілля.

Залучення інвестицій у розвиток об’єктів рекреації, малого та середнього бізнесу для розвитку міських територій.

Збереження природоохоронних територій.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Територія Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки у м. Луцьку (60 га).

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

200-300 тис. осіб: мешканці Луцька, туристи та гості міста.

Стислий опис проекту:

Реалізація Концепції передбачає створення на території існуючого парку, який був закладений у 70-80 роках 20 ст. облаштованого простору для задоволення сучасних різносторонніх потреб лучан та гостей міста у рекреації та дозвіллі.

Очікувані результати:

Створення якісного простору для рекреації зі збереженням місцевої природної спадщини, розвиток бізнесу за рахунок збільшення кількості відвідувачів парку, підвищення туристичної привабливості обласного центру за рахунок створення умов для проведення масових розважальних заходів та повноцінного якісного дозвілля в межах міста.

Ключові заходи проекту:

- будівництво комплексу «Спортивне ядро»;

- розширення зоопарку та облаштування території для вигулу собак;

- будівництво мереж освітлення, водопроводу, каналізації, пішохідно-велосипедної мережі;

- розвиток індустрії розваг (створення простору для інтелектуальних ігор, мистецьких заходів, дитячого дозвілля, пасивного відпочинку, спорту тощо);

- реконструкція та будівництво об’єктів (ротонда, пляж, ристалище, лабіринт, великі шахи, літній театр тощо);

- розвиток природно-заповідного об’єкту “Пташиний гай”;

- реконструкція меліоративної мережі;

- якісний догляд та реконструкція існуючих насаджень, створення нових об’єктів зеленого будівництва, грін-арту.

Період здійснення

2018-2020 роки

Орієнтовна вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

16130,0

10000,0

10000,0

36130,0

Джерела фінансування

Міський бюджет, інвестиційні кошти

Ключові потенційні учасники  реалізації проекту

Луцька міська рада, КП «Парки та сквери м. Луцька», КП «Луцький зоопарк», підприємці, що здійснюють діяльність на території парку, інвестори

Інше:

Інформація щодо вартості проекту у 2019-2020 роках буде уточнена після розробки Програми розвитку парку на визначений період

 

 

 

 

 

Проектні картки напряму 2.4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних проектів

 

Номер і назва завдання:

2.4.1. Підготовка проектів ремонтно-реставраційних робіт, використання об’єктів культурної спадщини для впровадження туристичнгої діяльності

Назва проекту:

2.4.1.1. Підвищення туристичної привабливості буферної зони Поліського національного парку (PL) і гідрологічного заповідника Луга” (UA)

Цілі проекту:

Проект передбачає реалізацію 3-х конкретних цілей. У першій з них - створення каналізаційної інфраструктури
для запобігання забрудненню навколишнього середовища - модернізація в муніципалітеті Людвін мережі очисних споруд та насосної станції в селі Канівола, розширити систему каналізації в селах Канівола і Розплуче Перше біля
озера Пясечне, щоб з'єднати 100 домогосподарств. Муніципалітет Устилуг збирається побудувати мережу каналізації  на вулицях Володимирська, Левінцова, І.Франка, Б. Хмельницького, Липова і побудувати систему очищення стічних вод неподалік від міста, мережа з'єднає 320 домашніх господарств, школу, лікарню, мерію, будинок культури, бібліотеку, поштове відділення, готель, 12 магазинів та 2 ресторани.
      В рамках 2-ї цілі - збільшення числа туристичної інфраструктури, що дозволяє використання природної спадщини. Муніципалітет Людвін збирається побудувати пішохідно-велосипедний маршрут навколо озера Пясечне (встановити автобусні зупинки, лавки і велосипедні стійки, а також інформаційні дошки. В Устилузі планується будівництво велосипедних доріжок: вулиця Стравінського - пагорб на лівому березі річки - музей І.Стравінського - будинок Носенків; будівництво тераси з видом на річку. В рамках 3-ї цілі - підвищити рівень знань про підтримку і збереження природної спадщини. Заплановано кілька ознайомлювальних поїздок для співробітників, відповідальних за управління природної спадщини,  шкільні заходи і екскурсії для дітей та молоді між муніципалітетами м. Устилуг і с.Людвін, а також заплановані семінари експертів на тему «природної спадщини та її збереження», інші заходи.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Устилузука ОМТГ, Гміна Людвін

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1,2 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Проект полягає в збереженні  об’єктів природної спадщини, розташованих на територіях, що належать до муніципалітетів с. Людвін і м. Устилуг. Всі заходи проекту сприятимуть
охороні природної спадщини в буферній зоні Національного парку Поліський  і гідрологічного заповідника «Луга». 
Заходи, що передбачені проектом, такі, як будівництво очисних споруд, каналізації, а також туристичної інфраструктури, сприятимуть збереженню природної спадщини та допоможуть запобігти забрудненню навколишнього середовища.

Очікувані результати:

Будівництво нової каналізаційної мережі 3,7 км на вулицях Володимирська, Левінцова, І.Франка, Б. Хмельницького, Липова (UA).

Будівництво 3,5 км тротуарів для пішоходів і велосипедів з освітленням в гідрологічному заповіднику «Луга» (UA).

Будівництво оглядової тераси і зони відпочинку на лівому березі річки Луга(UA).

Проведення екологічного пікніка в м. Устилуг (UA).

Ключові заходи проекту:

1. Розширення мережі каналізації в муніципалітеті Людвін (PL). Модернізація насосних станцій та очисних споруд в                 с. Каніволя (PL).

2. Створення каналізаційних мереж і водоочисних споруд поблизу міста Устилуг (UA)

3.Будівництво велосипедних доріжок, тротуарів для пішоходів і велосипедів, а також «освітнього шляху» (PL - UA).

4. Будівництво оглядової тераси і зони відпочинку в                м. Устилуг (UA).

5. Навчальні поїздки для персоналу, відповідального за управління природної спадщини (PL - UA).

6. Організація шкільних занять для школярів з Устилуга до Польщі (PL - UA).

7. Спеціалізовані семінари по темі збереження природної спадщини (PL)

8. Організація транскордонних заходів, які сприяють популяризації місцевої природної спадщини (PL - UA).

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту, EUR

2018

2019

2020

Разом

2597133,00 

-

-

2597133,00 

Джерела фінансування:

103 100,00 EUR

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Гміна Людвін – аплікант  (PL), Устилузька міська рада –

партнер проекту (UA)

Інше:

Телефон, факс, e-mail

тел./факс(03342) 9 37 00

ustylugmr@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.4.1. Підготовка проектів ремонтно-реставраційних робіт, використання об’єктів культурної спадщини для впровадження туристичнгої діяльності

Назва проекту:

2.4.1.2. «Розвиток транскордонного туризму на Маневиччині (Україна) та Березенщині (Республіка Білорусь)»

Цілі проекту:

Cталий розвиток транскордонного співробітництва між Маневицьким районом Волинської області  і Березовським районом Брестської області Республіки Білорусь в науковій, культурній, видавничій сфері та туризму

Територія, на яку проект матиме вплив:

Маневицький район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Населення Маневицького району, туристи

Стислий опис проекту:

 1. Створення Маневицького музею-скансена народного побуту та ремесел (Україна). 2. Впровадження системи транскордонного співробітництва між Маневицьким районом (Україна) та Березовським районом (Республіка Білорусь). 3. Збереження ремісничого ремесла, народної архітектури та архітектурного декору українського і білоруського Полісся.

Очікувані результати:

1.Створено Маневицький музей-скансен народного побуту та ремесел (Україна). 2.Впроваджено систему транскордонного співробітництва між Маневицьким районом (Україна) та Березовським районом (Республіка Білорусь). 3. Збережено ремісниче ремесло, народну архітектуру та архітектурний декор українського і білоруського Полісся.

Ключові заходи проекту:

Проведення комплексу робіт по облаштуванню території  Маневицького музею-скансена народного побуту та ремесел. Створення на території Маневицького музею-скансена народного побуту та ремесел діючої експозиції просто неба, в якій представлено пам’ятки древнього житлового, господарського і присадибного дерев’яного будівництва: вітряк, 2 українські сільські хати, 1 білоруська сільська хата, клуня, криниця-журавель, віз, криниця та ін.  Перевезення, типових для Білоруського та Українського Полісся, садиб, вітряка та створення на їх базі майстерень традиційних народних ремесел. Проведення міжнародних конференцій, транскордонних фестивалів, обмін делегаціями та майстер-класів, проведення конкурсу серед учнів по збору старовинних експонатів «Віднайди історію свого роду»

Період здійснення:

2018-2019 роки

2018

2019

2020

Разом

Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:

4410,0

1890,0

-

6300,0

Джерела фінансування:

Грантові кошти, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники проекту:

Маневицька РДА

Інше

Проект поданий до Програми територіального співробітництва Білорусь-Україна. Проект відібраний до резервного списку

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.4.1. Підготовка проектів ремонтно-реставраційних робіт, використання об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності

Назва проекту:

2.4.1.3. Реставраційно-ремонтні роботи пам'ятки архітектури національного значення, будинку по вул.Кондзелевича, 5 у м. Луцьку

Цілі проекту:

Збереження пам'ятки культурної спадщини на території  історико-культурного заповідника у м.Луцьку.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Місто Луцьк.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення, що проживає у місті Луцьку, туристи, відвідувачі історико-культурного заповідника.

Стислий опис проекту:

Влаштування мереж дренажної системи водопониження навколо будівлі. Влаштування відсічної гідроізоляції.

Очікувані результати:

Збереження історико-культурної пам'ятки.

Ключові заходи проекту:

Здійснення ефективних і комплексних заходів з реставрації будівлі. Проведення технічного нагляду за дотриманням всіх заходів, передбачених проектом.

Виконання комплексу сануючо-осушувальних робіт, що дасть змогу утримувати будинок, як пам'ятку архітектури, в належному стані та мінімізувати вплив руйнуючих факторів.

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

1000,0

2000,0

3064,0

6064,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Луцька міська рада, (організація і  реалізація); Волинська обласна державна адміністрація, історико-культурний заповідник «Старий Луцьк» (співфінансування).

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.4.1. Підготовка проектів ремонтно-реставраційних робіт, використання об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності

Назва проекту:

2.4.1.4. Будівництво спального корпусу №3 на дитячій туристичній базі «табір Сонячний Центр туризму, спорту та екскурсій» в с. Гаразджа, вул.Лісова,1а Луцького району Волинської області

Цілі проекту:

Вирішення проблем Волинської області в частині:

-       збільшення кількості місць для відпочинку та оздоровлення дітей;

-       покращення матеріально-технічної бази закладів оздоровлення;

-       забезпечення якісного та безпечного відпочинку та оздоровлення дітей.

Територія, на яку проект митиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Понад 1000 дітей впродовж року

Стислий опис проекту:

Будівництво нового сучасного спального корпусу

Очікувані результати:

Поліпшення матеріально-технічного стану закладу.

Збільшення кількості охоплення дітей оздоровленням та відпочинком

Ключові заходи проекту:

Будівництво будівлі спального корпусу

Упорядкування території навколо будівлі

Укомплектування спального корпусу меблями та інвентарем

Прийом-здача будівлі в експлуатацію

Період здійснення:

2018-2019 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

8500,0

5012,482

-

13 512,482

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Центр туризму, спорту та екскурсій

Інше:

 

 

Проектні картки програми 3. Економіка сталого розвитку

 

Проектні картки напряму 3.1. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.1. Забезпечення максимально сприятливого клімату для інвесторів, стимулювання залучення інвестицій, розроблення й упровадження інвестиційних проектів. Спрямування не менше 5% коштів ДФРР області на інвестиційні проекти розвитку зі створенням робочих місць

Назва проекту:

3.1.1.1. Розвиток транскордонного співробітництва між Маневицьким районом та гміною Біляни з метою запобігання надзвичайним ситуаціям та мінімізації їх наслідків

   Забезпечення якості доступності послуг у сфері надання пожежної допомоги на території сільських населених пунктів новоствореної Городищенської сільської об’єднаної територіальної громади

Цілі проекту:

Покращення стану пожежної та техногенної безпеки

Територія, на яку проект матиме вплив:

Маневицький район, Луцький район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Населення Маневицького та Луцького районів, гості

Стислий опис проекту:

Придбання 4 пожежних машин, автомобіля першої допомоги, оперативного автомобіля та іншого необхідного обладнання для пожежних команд району.

Розвиток співпраці між українськими та польськими рятувальниками

Придбання пожежного автомобіля для новоствореної Городищенської сільської об’єднаної територіальної громади (4000,0 тис.грн)

Очікувані результати:

Покращено стан пожежної та техногенної безпеки

Ключові заходи проекту:

Придбано 4 пожежні машини, автомобіль першої допомоги, оперативний автомобіль та інше необхідне обладнання для пожежних команд району на  суму 32,9  млн. грн.

Розвито співпрацю між українськими та польськими рятувальниками

Період здійснення:

2018-2019 роки

2018

2019

2020

Разом

Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:

26900,0

10000,0

-

36900,0

Джерела фінансування:

Грантові кошти, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники проекту:

Маневицька РДА, Маневицький РВ УДСНС України у Волинській області, Луцька РДА

Інше

Проект поданий до Програми транскордонного співробітництва Польша-Білорусь-Україна 2014-2020. Проект відібраний для подання Повної форми заявки.

 

 

 

 

Номер і назва завдання

3.1.1. Забезпечення максимально сприятливого клімату для інвесторів, стимулювання залучення інвестицій, розроблення й упровадження інвестиційних проектів; Спрямування не менше 5% коштів ДФРР області на інвестиційні проекти розвитку зі створенням робочих місць

Назва проекту

3.1.1.2. Покращення транспортної інфраструктури прикордоння між Польщею та Україною та використання низьковуглецевих транспортних систем

Цілі проекту

Загальна мета проекту – покращення транспортної інфраструктури прикордоння Польщі та України та запровадження низьковуглецевих транспортних систем

Територія, на яку проект матиме вплив

Шацька ОТГ, місто Влодава

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

8,8 тис. осіб 

Стислий опис проекту

Передбачається проведення реконструкції доріг (на українській стороні – частина дороги Шацьк-Світязь на території              смт Шацьк – вул. Шковороди), придбання електричних автобусів

Очікувані результати

Проведення реконструкції доріг (на українській стороні – частина дороги Шацьк-Світязь на території смт Шацьк – вул. Шковороди), придбання електричних автобусів

Ключові заходи проекту

Проведення будівельних робіт, придбання техніки (1 електроавтобус у Шацьку), промоція

Період здійснення

2018-2020

Орієнтовна вартість проекту тис. грн.

2 541 500,00  євро, у т.ч. Шацьк – 777 750  євро

 

Джерела фінансування:

Євросоюз – 90%, місцеві бюджети – 10%

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Шацька селищна рада, адміністрація міста Влодава

Інше

Проект пройшов перший етап відбору в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, готується повна аплікаційна заявка

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.1. Забезпечення максимально сприятливого клімату для інвесторів, стимулювання залучення інвестицій, розроблення й упровадження інвестиційних проектів. Спрямування не менше 5% коштів ДФРР області на інвестиційні проекти розвитку зі створенням робочих місць

Назва проекту:

3.1.1.3. Паспортизація автомобільних доріг, як складова у вирішенні проблем реконструкції і модернізації вулиць міста

Цілі проекту:

Одержання докладних відомостей про наявність та технічний стан вулиць (доріг) і штучних споруд в населених пунктах для раціонального планування робіт з їх реконструкції, ремонту та утримання.

Територія, на яку проект матиме вплив:

м.Луцьк.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

217,4 тис. осіб - населення м. Луцька.

Стислий опис проекту:

Паспортизація вулиць та доріг населених пунктів розробляється на підставі законодавчих та нормативно – правових актів .

Технічному обліку і паспортизації підлягають усі вулиці (дороги), штучні споруди вулично-дорожньої мережі. Кожну вулицю (дорогу) обліковують і паспортизують окремо. Паспортизацію майданів здійснюють аналогічно паспортизації вулиць (доріг).

Технічний паспорт має містити відомості по всіх конструктивних елементах, об'єктах і спорудах благоустрою, інженерного обладнання, торгівельно-побутового призначення і рекламних носіях у межах червоних ліній вулиць (доріг).

Очікувані результати:

Створення паспортів вулиць міста Луцька.

Ключові заходи проекту:

Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання вулиць міста у належному стані, використання матеріалів паспортизації для створення проектів з реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг.

Проведення натурних обстежень, які виконуються відповідно до технічних правил, а також за наслідками виконаних ремонтних робіт та робіт з утримання.

Складання проекту (схеми) організації дорожнього руху з нанесенням розмітки, дорожніх знаків, світлофорів, огороджень і засобів із зазначенням їх прив'язки.

Період здійснення:

2018-2020 роки.

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

250,0

250,0

250,0

750,0

Джерела фінансування:

Міський бюджет, кошти бізнесу.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради (фінансування і реалізація), громадські організації (партнерство).

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.1. Забезпечення максимально сприятливого клімату для інвесторів, стимулювання залучення інвестицій, розроблення й упровадження інвестиційних проектів. Спрямування не менше 5% коштів ДФРР області на інвестиційні проекти розвитку зі створенням робочих місць

Назва проекту:

3.1.1.4. «Забезпечення оновлення генеральних планів населених пунктів Павлівської об’єднаної територіальної громади Іваничівського району Волинської області»

Цілі проекту:

     Розробка генеральних планів населених пунктів.

     Створення передумов для подальшого економічного та соціального розвитку Павлівської об’єднаної територіальної громади.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Села Топилище, Риковичі, Старий Порицьк, Клопочин, Жашковичі, Трубки, Переславичі, Завидів Іваничівського району Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Фізичні та юридичні особи, які здійснюють, або мають намір здійснювати містобудівну діяльність на території Павлівської сільської ради, а також всі мешканці населених пунктів.

Стислий опис проекту:

     Шлях до сталого та гармонійного розвитку громади - це розроблення і впровадження в практичну діяльність виконавчих органів сільської ради містобудівної документації, яка є інструментом регулювання, планування, забудови території громади.

     Програма господарського, соціального та культурного розвитку населених пунктів  територіальної громади повинна узгоджуватись з містобудівною документацією.

     Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування і забудови та іншого використання території населеного пункту для забезпечення сталого розвитку – економічного, соціального і екологічно збалансованого.

      Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Очікувані результати:

    Наявність генеральних планів населених пунктів Павлівської сільської ради Іваничівського району Волинської області, що дасть змогу:

·                    - забезпечення ефективного перспективного планування розвитку громади;

·                    - створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури сіл, економічного та соціального зростання; сприятливого життєвого середовища для мешканців сіл;

·                    - забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;

·                    - впорядкування системи землекористування у 8 населених пунктах;

     - збереження державних, громадських та приватних інтересів; державної політики у сфері містобудування.

Ключові заходи проекту:

     Визначення в установленому законом порядку розробника генеральних планів населених пунктів, підписання угоди та завдання на розроблення проекту генерального плану.

     Збір вихідних даних.

     Розробка, погодження та затвердження генеральних планів сіл Топилище, Риковичі, Старий Порицьк, Клопочин, Жашковичі, Трубки, Переславичі, Завидів Іваничівського району Волинської області

Період здійснення:

2018-2019 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

750,0

750,0

-

1 500,0

Джерела фінансування:

Державний та обласний фонди регіонального розвитку, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Волинська обласна державна адміністрація, Павлівська сільська рада, громади сіл Топилище, Риковичі, Старий Порицьк, Клопочин, Жашковичі, Трубки, Переславичі, Завидів, проектні організації.

Інше:

Співфінансування проекту.

 

Номер і назва завдання:

3.1.1. Забезпечення максимально сприятливого клімату для інвесторів, стимулювання залучення інвестицій, розроблення й упровадження інвестиційних проектів. Спрямування не менше 5% коштів ДФРР області на інвестиційні проекти розвитку зі створенням робочих місць

Назва проекту:

3.1.1.5. Створення та функціонування містобудівного кадастру в рамках реалізації Регіональної цільової програми створення та впровадження містобудівного кадастру в області на 2018 - 2020 роки

Цілі проекту:

Упровадження дієвого інформаційного забезпечення для визначення проблем регіонального розвитку, проведення аналізу та моделювання шляхів їх розв’язання як основи для розроблення та прийняття обґрунтованих  управлінських рішень. Створення та функціонування містобудівного кадастру. Формування електронного банку даних цифрової топооснови та сучасної містобудівної документації.

Забезпечення  проведення моніторингу реалізації містобудівної документації, а також доступу громадян до містобудівної документації, їх участь у плануванні територій.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Мешканці області та громадяни, які інвестуватимуть кошти для будівництва об’єктів житлової, громадської та промислової інфраструктури.

Стислий опис проекту:

Статтями 22 та 23 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу. Містобудівний кадастр - це інформаційна система, що містить дані про елементи території й об'єкти міського середовища, їх правовий і господарський статус, екологічну та інженерно-геологічну ситуацію, інженерно-комунікаційні, транспортні, енергетичні й інші мережі, їх просторове розміщення і технічні характеристики і це є основними техніко-економічними показниками містобудівної документації.

Очікувані результати:

Завершення заходів організаційного та фінансового характеру щодо створення, укомплектування та функціонування служб містобудівного кадастру обласного, районного та місцевих рівнів, створення геоінформаційних систем, серверів та спеціалізованих веб-порталів, наповнення їх відповідними базами даних.

Ключові заходи проекту:

Створення геоінформаційних систем та спеціалізованих веб-порталів для ведення містобудівного кадастру та моніторингу містобудівної діяльності на обласному та місцевому рівнях.

Період здійснення:

2018 – 2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

6700,0

3900,0

3325,0

13925,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми.

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.1. Забезпечення максимально сприятливого клімату для інвесторів, стимулювання залучення інвестицій, розроблення й упровадження інвестиційних проектів. Спрямування не менше 5% коштів ДФРР області на інвестиційні проекти розвитку зі створенням робочих місць

Назва проекту:

3.1.1.6. Підвищення рівня інвестиційної спроможності Волинської області на основі розвитку інформаційної, комунікативної та маркетингової складової

Цілі проекту:

Загальна ціль проекту – створення сприятливого інвестиційного клімату у Волинській області шляхом комплексного підходу до налагодження зв’язку між потенційними інвесторами та регіоном.

Конкретна ціль 1. Створення механізму, який би полегшив комунікацію між потенційним інвестором та територіальними органами влади.

Конкретна ціль 2. Створення методичних рекомендацій з урахуванням особливостей регіону та уніфікація існуючих пропозицій для потенційного інвестора.

Конкретна ціль 3. Популяризація бренду регіону та загальної концепції інвестування у Волинську область.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Все населення Волинської області (1 042 271 осіб станом на 2014 рік), а також потенційні інвестори регіону.

Стислий опис проекту:

Проект “Підвищення рівня інвестиційної спроможності Волинської області на основі розвитку інформаційної, комунікативної та маркетингової складової” спрямований на реалізацію завдань програми регіонального розвитку “Підвищення  рівня конкурентоспроможності  регіонів”. Реалізація проекту дасть змогу досягти таких показників цієї програми, як: формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України. На даний момент потенційні інвестори в економіку Волинської області не мають методологічних орієнтирів для розробки інвестиційних проектів на території регіону, як і уніфікованого каналу інвестиційної комунікації. Одночасно, з відсутністю розвинутого інвестиційного маркетингу дані фактори є причинами малоефективної інвестиційної політики області. В свою чергу, проект направлений на вирішення поставлених проблем.

Очікувані результати:

1. Функціональна інвестиційна система електронної комунікації.

2. Потенційні інвестори, ознайомлені з особливостями Волинської області та існуючими площадками, готовими для інвестицій.

3. Популяризація бренду регіону та загальної концепції інвестування у Волинську область.

Ключові заходи проекту:

- розробка інвестиційної системи електронної комунікації;

- забезпечення доступу та навчання представників територіальних органів влади роботі з інвестиційною системою електронної комунікації;

- створення матеріально-технічної бази для функціонування інвестиційної системи електронної комунікації;

- розробка карти інвестора;

- створення інформаційної бази уніфікованих інвестиційних карток об’єктів Волинської області;

- розробка та реалізація стратегії маркетингової кампанії, направленої на популяризацію Волинської області як інвестиційного бренду.

Період здійснення:

Тривалість проекту 15 місяців з моменту надання фінансування

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

2 298,390

300,0

-

2 598,390

Джерела фінансування:

З державного бюджету – 2 598 390 грн

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдержадміністрації, Волинська обласна державна адміністрація

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.1. Забезпечення максимально сприятливого клімату для інвесторів, стимулювання залучення інвестицій, розроблення й упровадження інвестиційних проектів. Спрямування не менше 5% коштів ДФРР області на інвестиційні проекти розвитку зі створенням робочих місць

Назва проекту:

3.1.1.7. Генеральний план Смідинської сільської ради Старовижівського району Волинської області

Цілі проекту:

Розробка генерального плану сільської ради, як основного виду містобудівної документації на місвцевому рівні, призначеної для обгрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території Смідинської сільської ради..

Розробка плану зонування території населеного пункту у складі генерального плану села з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації об’єктів виробництва, зниження рівня затруднення навколишнього природного середовища.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Смідинська сільська рада 16124,72 га

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

2943 чол.

Стислий опис проекту:

Аналіз показників сільського бюджету та вартості виконання робіт з виготовлення генерального плану села свідчить про те, що фінансування даного виду робіт за рахунок сільського бюджету є значним навантаженням на місцевий бюджет і не може бути виконано без значного зменшення витрат на інші статті бюджету.

Актуальність проекту. До Смідинської сільської ради постійно звертаються громадяни, серед яких і пільгові категорії «учасники антитерористичної операції», з проханням про виділення земельних ділянок для будівництва. Також не можуть планувати містобудівну діяльність підприємства, установи та організації, які працюють чи мають намір працювати у Смідинській сільській раді.

Основна мета проекту: створення передумов для подальшого економічного та соціального розвитку населеного пункту.

Вигода від реалізації проекту: фізичні та юридичні особи, які здійснюють або мають намір здійснювати містобудівну діяльність на території Смідинської сільської ради, а також всі мешканці сільської ради.

Очікувані результати:

Буде розробка генерального плану Смідинської сільської ради, як основного виду містобудівної документації для забезпечення ефективного перспективного планування розвитку громади, раціонального використання земельних ресурсів, створення сприятливих умов для економічного та соціального розвитку села, що у перспективі дасть змогу:

- забезпечити ефективне перспективне планування розвитку громади;

- створити сприятливі умови для розвитку інфраструктури села, економічного та соціального зростання;

- створити сприятливе життєве середовище для мешканців села;

- забезпечити ефективне використання земельних ресурсів;

- впрорядкувати систему землекористування у Смідинській сільській раді;

- створити умови для забезпечення законних прав громадян та юридичних осіб на їх зайняття містобудівною діяльністю;

- збільшити кількість забудовників та, відповідно, укладених угод про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села.

Ключові заходи проекту:

Визначення в установленому законом порядку розробника генерального плану Смідинської сільської ради, підписання угоди та завдання на розроблення проекту генерального плану.

Проведення топографічної зйомки території села.

Повідомлення громадськості через засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану.

Розробка проекту генерального плану Смідинської сільської ради (з розділом інженерно-технічних заходів цивільного захисту) і плану зонування території.

Проведення громадських слухань щодо погодження проекту генерального плану села і плану зонування території.

Подання проекту генерального плану села на розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Волинської облдержадміністрації.

Затвердження генерального плану Смідинськї сільської ради на сесійному засіданні сільської ради .

Період здійснення:

2019 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

-

1000,0

-

1000,0

Джерела фінансування:

ДФРР додатково можливо: залучення коштів приватних інвесторів та благодійників

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

   Смідинська сільська рада, сектор містобудування та архітектури Старовижівської райдержадміністрації.

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.2. Стимулювання розробки та реалізації інноваційних, екологічно спрямованих інвестиційних проектів розвитку

Назва проекту:

3.1.2.1. Створення системи логістики твердих побутових відходів у Горохівському районі Волинської області

Цілі проекту:

Загальна ціль: створення можливостей для сталого розвитку міста Горохова та 14 прилеглих сільських громад завдяки ефективному поводженню з твердими побутовими відходами.

Конкретна ціль 1: посилити інституційну та технічну спроможність місцевих органів влади та комунальних підприємств у сфері поводження з ТПВ.

Конкретна ціль 2: розробити ефективний механізм логістики ТПВ у 15 населених пунктах Горохівщини.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Волинська область, Горохівський район, місто Горохів, селище Мар’янівка, села Скобелка, Марковичі, Бистровиця, Пірванче, Мирків, Лемешів, Цегів, Сільце, Борочиче, Широке, Охопів, Квасів, Журавники.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1) населення Горохова та прилеглих громад (понад 20 тис. осіб).

2) працівники комунальних підприємств міста Горохова та селища Мар’янівка (50 осіб).

3) приватні підприємства регіону, що займаються операціями із купівлі-продажу вторинної сировини.

4) місцева влада Горохова та прилеглих громад.

Стислий опис проекту:

Проект «Створення системи логістики твердих побутових відходів у Горохівському районі Волинської області», розроблений в рамках програми регіонального розвитку “Сільський розвиток”, охоплює 15 населених пунктів Горохівського району Волинської області. Тривалість проекту становить 12 місяців, загальний бюджет - 10 661 000 грн. (з яких: з державного бюджету - 9 594 900 грн, з інших джерел - власне співфінансування (Горохівська міська рада) – 1 066 100 грн.). В рамках програми планується запровадження пілотного проекту на території Горохівського району Волинської області, на базі якого буде розроблена логістична карта по збору твердих побутових відходів (ТПВ), а також закуплена техніка для організації збору та сортування сміття і обладнання для його сортування.

Очікувані результати:

Результат 1.1 – покращено технічний стан системи поводження з ТПВ у місті Горохові та 14 прилеглих селах.

Результат 2.1 – розроблено ефективний механізм логістики ТПВ у 15 громадах.

Ключові заходи проекту:

1. Проведення тендерних процедур із закупівлі необхідного обладнання.

2. Придбання 2 сміттєвозів СБМ -304/2 на шасі МАЗ або КрАЗ.

3. Придбання та встановлення мобільної сміттєсортувальної лінії.

4. Придбання та встановлення 200 сміттєвих контейнерів у 15 населених пунктах.

5. Проведення 15 консультацій у громадах проекту.

6. Розробка схеми логістики ТПВ.

7. Розробка дизайну та виготовлення інформаційних матеріалів.

8. Проведення незалежної оцінки проекту.

9. Проведення заключної конференції проекту.

Період здійснення:

Тривалість проекту 12 місяців з моменту надання фінансування

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Всього

10661,0

-

-

10661,0

Джерела фінансування:

З державного бюджету - 9 594 900 грн, з інших джерел - власне співфінансування (Горохівська міська рада) – 1 066 100 грн.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Грохівська районна державна адміністрація, Волинська обласна державна адміністрація

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.2.  Стимулювання розробки та реалізації інноваційних, екологічно спрямованих інвестиційних проектів розвитку

Назва проекту:

3.1.2.2. Покращення екологічної ситуації у Шацькому

Національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь

Цілі проекту:

Підвищення якості життя місцевого населення  шляхом розбудови мережі каналізаційних та очисних споруд. Покращення екологічної ситуації у транскордонному біосферному регіоні, зменшення надходження стоків до ґрунтових вод. Розвиток туристично-рекреаційного сектору.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Селище Шацьк, села Світязь та Пульмо Шацького району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Мешканці селища Шацьк, сіл Світязь та Пульмо (близько 9 тис. осіб), а також туристи, що прибувають до цих населених пунктів на відпочинок (близько 50 тис. щороку).

Стислий опис проекту:

Завдяки розбудові мережі каналізаційних та очисних споруд значно зменшиться надходження стоків до ґрунтових вод, що знизить загрозу розповсюдження небезпечних хвороб на території Шацького національного природного парку. Реалізація проекту покращить екологічну ситуацію у транскордонному біосферному регіоні, сприятиме очищенню поверхневих вод у басейнах річок Західний Буг та Прип‘ять, зміцнить транскордонні контакти у сфері охорони навколишнього середовища, створить сприятливі умови для подальшої реалізації заходів, пов’язаних з охороною екосистем Полісся, підвищить туристичну привабливість транскордонної території.

Очікувані результати:

Побудова ефективної системи обробки стічних вод навколо озера Світязь

Ключові заходи проекту:

1)       Будівництво каналізаційної мережі у західній частині в     смт Шацьк, с. Гаївка, с. Мельники та будівництво каналізаційних очисних споруд.

2)       Будівництво мереж та споруд господарсько-побутової каналізації   с. Світязь Шацького району Волинської області (коригування).

3)       Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Пульмо Шацького району Волинської області.

4)       Розширення існуючої каналізаційної мережі смт Шацьк та відновлення вулиць з грунтовим покриттям, задіяних в каналізуванні (зміна №1).

Період здійснення:

2018-2020

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

67000,0

60500,0

49400,0

176900,0

Джерела фінансування:

1.      Кошти ЄС, державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції ОДА, Шацька районна державна адміністрація (реалізація), управління житлово-комунального господарства ОДА, управління капітального будівництва ОДА.

Інше:

Реалізація проекту передбачається у рамках Програми прикордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» Європейського інструменту сусідства за фінансовою схемою:  90% - грант ЄС, 10% - власний внесок (державний/обласний бюджет). 

 

 

Номер і назва завдання

3.1.2. Стимулювання розробки та реалізації інноваційних, екологічно спрямованих інвестиційних проектів розвитку

Назва проекту

3.1.2.3. «Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Ватутіна с.Вербка, Ковельського району Волинської області»

Цілі проекту

Забезпечення сталого водовідведення до місць санітарної очистки води.

Територія, на яку проект матиме вплив

с.Вербка та прилеглі вулиці до міста Ковеля

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

3100 чол.

Стислий опис проекту

Існуюча водоканалізаційна система не забезпечує стале водовідведення, що створює незручності для жителів с.Вербка і прилеглих вулиць до м.Ковеля, що суттєво погіршує екологічну ситуацію даної території.

Очікувані  результати

Збільшення потужності та пропускної здатності водо- каналізаційної системи, що забезпечить стале водовідведення та очистку скидів.

Ключові заходи проекту

 

1) вивчення проекту та прийняття рішень органом місцевого самоврядування;

2) створення робочої групи;

3) виготовлення проектно-кошторисної документації;

4) планування  фінансування;

5) укладення договору на виконання робіт;

6) проведення будівельно-монтажних робіт;

7) проведення перевірки якості виконаних робіт;

8) підведення підсумків виконаних робіт;

9) введення в експлуатацію;

10) виконання вимог діючих Правил і норм технічної експлуатації;

11) підготовка звіту про реалізацію проекту;

12) інформування громадськості про результати реалізації проекту

Період здійснення

2018 рік

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

664,372

-

-

664,372

 Джерела фінансування проекту

Кошти державного та місцевого бюджетів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Дубівська сільська рада (об’єднана територіальна громада)

 

 Інше

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.1.Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С030120 Стенжаричі – Залужжя – Устилуг / Н22 км 0+000 – км + 020 Володимир-Волинського району

Цілі проекту:

    Провести капітальний ремонт 2,1 км  автомобільної дороги місцевого значення С030120 Стенжаричі – Залужжя – Устилуг/ H22/ км 0+000 – км + 020 Володимир-Волинського району Волинської області для створення  умов  покращання економічного та соціального розвитку північної частини сільських територій Устилузької об’єднаної міської територіальної громади

Територія, на яку проект матиме вплив:

   Територія Устилузької об’єднаної міської територіальної громади

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

7625

Стислий опис проекту:

   Проект передбачає створити умови в північній частині сільських територій Устилузької ОМТГ для покращання  організації господарської діяльності існуючих суб’єктів господарювання, провести оптимізацію навчальних, медичних та культурних закладів, підвищити безпеку руху автомобільного транспорту, швидкість, комфортність та економічність перевезень вантажів та пасажирів, відновити автобусне сполучення вищевказаних територій із центром громади м.Устилугом, забезпечити населення якісними медичними, освітніми послугами, створити комфортні та безпечні умови проживання людини в сільській місцевості шляхом поліпшення транспортно-експлуатаційного стану  2.1 км. автомобільної дороги місцевого значення Стенжаричі - Залужжя – Устилуг

Очікувані результати:

   Проведено капітальний ремонт 2.1 км автомобільної дороги місцевого значення С030120 Стенжаричі – Залужжя – Устилуг / H22/ км 0+000 – км + 020 Володимир-Волинського району Волинської області, приведено її технічний стан у відповідність до нормативно правових документів.     

   Покращено умови для організації господарської діяльності  для 12 існуючих  суб’єктів господарювання.   

   Створено умови для залучення інвестиції по створенню нових (переробних) підприємств, як приватної так і комунальної форми власності. Проведено оптимізацію навчальних, медичних та культурних закладів. Підвищено безпеку руху автомобільного транспорту, швидкість, комфортність та економічність перевезень вантажів та пасажирів. Забезпечено населення якісними медичними, освітніми послугами та створено комфортні та безпечні умови проживання людини в сільській місцевості. Створено умови для економії видатків, передбачених  міським бюджетом на грейдерування дороги. Направлення зекономлених коштів на вирішення інших проблем територіальної громади. Покращено благоустрій територіальної громади. Створено умови для підвищення рівня довіри населення до влади, яка розуміє  проблеми громади і докладає зусиль для їх вирішення.

Ключові заходи проекту:

Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С030120 Стенжаричі – Залужжя – Устилуг / H22/ Км 0+000 – Км + 020 Володимир-Волинського району Волинської області.

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

4775,104

-

-

4775,104

Джерела фінансування:

Загальна вартість проекту –  4775,104 тис. грн.

Очікуване фінансування з фонду конкурсу – 4297,594 тис. грн. (90%)

Фінансування з місцевого бюджету – 477,51 тис. грн. (10 %)

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Державний фонд регіонального розвитку

Місцевий бюджет

Інше:

Телефон, факс, e-mail

тел./факс(03342) 9 37 00

ustylugmr@gmail.com

 

 

 

Номер і назва завдання

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту

3.1.3.2. «Капітальний ремонт С 030602 Красноволя-Городище М-19 (на ділянці с. Городище - М-19) Ковельського району Волинської області»

Цілі проекту

Покращення стану дороги загального користування місцевого значення, створення сприятливих умов для перевезення пасажирів.

Територія, на яку проект матиме вплив

Дубівська сільська рада (об’єднана територіальна громада), Ковельський район Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Дубівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади) – 4930 чол.

Стислий опис проекту

Основна проблема – незадовільний стан під’їзної дороги до села Городище. Проектом передбачено проведення поточного дрібного ремонту дороги.

Очікувані  результати

  Результатом виконання робіт буде належне транспортне сполучення з населеним пунктом та покращення добробуту жителів сільської місцевості.

Ключові заходи проекту

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації;

- планування  фінансування;

- проведення процедури державних закупівель;

- укладення договору на виконання робіт;

- проведення ремонтних робіт;

- проведення перевірки якості виконаних робіт.

Період здійснення

2018 рік

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

-

945,349

-

-

945,349

 Джерела фінансування проекту

Кошти державного та місцевого бюджетів, грантові кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

 Дубівська сільська рада (об’єднана територіальна громада).

 

 Інше

* – проект реалізовувався в 2017 році (освоєно 525 тис. грн. місцевих бюджетів)

 

 

Номер і назва завдання

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту

3.1.3.3.«Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги    С 030603 /М-19/-Облапи-Доротище-/Т-03-11/ (на ділянці с.Облапи - /М-19/)»

Цілі проекту

Покращення стану дороги загального користування місцевого значення, створення сприятливих умов для перевезення пасажирів.

Територія, на яку проект матиме вплив

Дубівська сільська рада (об’єднана територіальна громада), Ковельський район Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Дубівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади) – 4930 чол.

Населення Ковельського району – 40443 тис. чол.

Стислий опис проекту

Основна проблема – незадовільний стан під’їзної дороги до села Облапи. Проектом передбачено проведення поточного дрібного ремонту дороги.

Очікувані  результати

 Результатом  виконання  робіт  буде належне транспортне сполучення з населеним пунктом та покращення добробуту жителів сільської місцевості.

Ключові заходи проекту

 

- виготовлення проектно-кошторисної документації;

- планування  фінансування;

- проведення процедури державних закупівель;

- укладення договору на виконання робіт;

-  проведення ремонтних робіт;

-  проведення перевірки якості виконаних робіт.

Період здійснення

2017-2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2017

2018

2019

2020

Разом

-

800,0

-

-

800,0

 Джерела фінансування проекту

Кошти Дорожнього фонду місцевих бюджетів, грантові кошти.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Дубівська сільська рада (об’єднана територіальна громада).

 

 Інше

 

 

 

 

Номер і назва завдання

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту

3.1.3.4. «Капітальний ремонт автомобільної дороги О030642 Ковель-Білашів-Перковичі (ПК 37+73- ПК 115+52) Ковельського району, Волинської області»

Цілі проекту

Забезпечення транспортного сполучення

Територія, на яку проект матиме вплив

Ковельський район, Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Ковельського району – 40443 тис. чол.

Стислий опис проекту

Соціально – економічне обґрунтування проведення капітального ремонту дороги загального користування обласного значення О 030642 Ковель-Білашів-Перковичі (на ділянці Зелена - Білашів) в Ковельському районі в рамках Програми Добросусідства Україна-Польща-Білорусь  зумовлене  тим, що наслідком виконання вищезгаданих ремонтних робіт буде скорочення сполучення між населеними пунктами  Ковельського  та Турійського районів в межах об’єднаної територіальної громади, зручного доїзду до рекреаційних зон та історичних пам’яток  архітектури.

Очікувані  результати

Результатом  виконання  робіт  буде скорочення сполучення між населеними пунктами  Ковельського  та Турійського районів в межах об’єднаної територіальної громади, зручного доїзду до рекреаційних зон та історичних пам’яток  архітектури.

Ключові заходи проекту

 

1) вивчення проекту та прийняття рішень органом місцевого самоврядування;

2) створення робочої групи;

3) виготовлення проектно-кошторисної документації;

4) планування  фінансування;

5) проведення процедури державних закупівель (тендер);

6) укладення договору на виконання робіт;

7) проведення будівельно-монтажних робіт;

8) проведення перевірки якості виконаних робіт;

9) підведення підсумків виконаних робіт;

10) введення в експлуатацію;

11) виконання вимог діючих Правил і норм технічної експлуатації;

12) підготовка звіту про реалізацію проекту;

13) інформування громадськості про результати реалізації проекту.

Період здійснення

2018 рік

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

24467,532

-

-

24467,532

 Джерела фінансування проекту

Кошти місцевих бюджетів, грантові кошти.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

 Ковельська районна державна адміністрація,

 Зеленська сільська  рада,

 Білашівська сільська рада.

 Інше

-

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.5. Ремонт дороги С 030305 Нововолинськ-Гряди

Цілі проекту:

Ремонт дорожнього покриття

Територія, на яку проект матиме вплив:

Грядівська сільська рада

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Ремонт дороги С 030305 Нововолинськ-Гряди

Стислий опис проекту:

 

Очікувані результати:

Покращення дорожньої інфраструктури

Ключові заходи проекту:

Ремонт дороги С 030305 Нововолинськ-Гряди

Період здійснення:

2018-2019 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

500,0

1500,0

-

2000,0

Джерела фінансування:

обласний

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

м.Нововолинськ, обласний бюджет, спонсори

Інше:

міжнародні гранти

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

 3.1.3.6. Ремонт дороги Т 03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка, Т 03-02  Павлівка – Горохів, Т 03-15 Павлівка – Локачі

Цілі проекту:

Ремонт дорожнього покриття

Територія, на яку проект матиме вплив:

 Населені пункти Іваничівського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

 80000 чол.

Стислий опис проекту:

Ремонт дорожнього покриття

Очікувані результати:

Покращення дорожньої інфраструктури

Ключові заходи проекту:

Ремонт дороги 

Період здійснення:

2018-2020 роки

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

23000,0

31000,0

31000,0

85000,0

Джерела фінансування:

державний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

 

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.7. Ремон доріг, що з’єднують польські та українські кордони

Цілі проекту:

Проведення капітального ремонту 16,8 км  автомобільної дороги на відрізку від села Костюхнівка до автомобільної дороги М-07 та вуличного освітлення в прилеглих населених пунктах сіл Гута Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк. 

Покращення транспортної доступності до «Центр Діалогу Костюхнівка», сільських територій

Територія, на яку проект матиме вплив:

Маневицький район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Населення Маневицького району, туристи, гості

Стислий опис проекту:

Проведення капітального ремонту 16,8 км  автомобільної дороги на відрізку від села Костюхнівка до автомобільної дороги М-07 та вуличного освітлення в прилеглих населених пунктах сіл Гута Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк 

Очікувані результати:

Проведено капітальний ремонт 16,8 км автомобільної дороги, проведено освітлення 4,5 км вулиць в 4 населених пунктах.

Покращена транспортна доступність до сільських територій

 

Ключові заходи проекту:

Проведення капітального ремонту 16,8 км  автомобільної дороги на відрізку від села Костюхнівка до автомобільної дороги М-07 та вуличного освітлення в прилеглих населених пунктах сіл Гута Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк 

Період здійснення:

2018-2019 роки

2018

2019

2020

Разом

Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.:

30222,0

10080,0

-

40302,0

Джерела фінансування:

Грантові кошти, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники проекту:

Маневицька РДА, Служба автомобільних доріг у Волинській області

Інше:

Проект поданий до Програми транскордонного співробітництва Польша-Білорусь-Україна 2014-2020

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.8. Покращення стану Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів − /Р-14/ − поточний ремонт дороги на відрізку Ратне – Здомишель до кордону із Старовижівським районом

Цілі проекту:

Мета проекту є забезпечення безпеки руху на автодорозі та покращення доступності до сільської місцевості шляхом підвищення якості дорожнього полотна, дотримання всіх вимог та норм

Територія, на яку проект матиме вплив:

Ратнівський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

140 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Вказана дорога забезпечує пересування осіб з Любомського, Ратнівського, Камінь-Каширського, Любешівського районів.

Соціально-економічне обґрунтування проведення поточного ремонту даного відрізку дороги загального користування зумовлене тим, що вказана ділянка перебуває у незадовільному технічному стані, що значно ускладнює рух транспортних засобів та несе потенційну загрозу для життя та здоров’я мешканців, пасажирів, ускладнює доступність служб  медичної допомоги та порятунку.

Очікувані результати:

Головним результатом проекту є забезпечення належного дорожньо-транспортного сполучення та безпеки руху на автодорозі шляхом відновлення цілісності дорожнього полотна. Додатково покращиться інвестиційна привабливість

Ключові заходи проекту:

Проведення робіт з поточного ремонту

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

6 000,0

-

-

6 000,0

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Ратнівська РДА, Служба автомобільних доріг у Волинській області

Інше:

Головний індикатор результативності виконання проекту – збільшення протяжності відремонтованих доріг

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.9. Покращення стану  О031273 КПП «Самари» − Язавні – Теребовичі – Підлужне – Гірники − /М-19/ − Жиричі – Тур – КПП «Тур»: поточний ремонт дороги на відрізках Гірники – Самари, Прохід – Жиричі, на території Гірниківської, Жиричівської сільських рад, капітальний ремонт відрізку на території Турської сільської ради

Цілі проекту:

Мета проекту є створення безпеки руху на автодорозі та покращення доступності до сільської місцевості шляхом підвищення якості дорожнього полотна, дотримання всіх вимог та норм

Територія, на яку проект матиме вплив:

Ратнівський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

200 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Вказана дорога забезпечує пересування осіб від КПП «Самари» до КПП «Тур» по території району. Соціально-економічне обґрунтування проведення ремонтів відрізків дороги загального користування, яка знаходиться у прикордонній межі і є вкрай важливим і зумовлене тим, що вказані ділянки перебувають у незадовільному технічному стані, що значно ускладнює рух транспортних засобів та несе потенційну загрозу для життя та здоров’я мешканців, пасажирів, ускладнює доступність служб  медичної допомоги та порятунку.

Очікувані результати:

Головним результатом проекту є забезпечення належного дорожньо-транспортного сполучення та безпеки руху на автодорозі шляхом відновлення цілісності дорожнього полотна. Додатково поліпшиться інвестиційна привабливість населених пунктів

Ключові заходи проекту:

Проведення робіт з поточного  та капітального ремонту

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

6 000,0

-

-

6 000,0

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Ратнівська РДА, Служба автомобільних доріг у Волинській області

Інше:

Головний індикатор результативності виконання проекту – збільшення протяжності відремонтованих доріг

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.10. Покращення стану О031274 Межисить – Щедрогір – Підгір’я – Річиця – /Т-03-08/: поточний ремонт дороги на відрізку Лучичі – Річиця, капітальний ремонт дороги  на території Забродівської сільської ради; Капітальний ремонт дороги місцевого значення Лучичі - Щедрогір

Цілі проекту:

Мета проекту є створення безпеки руху на автодорозі та покращення доступності до сільської місцевості шляхом підвищення якості дорожнього полотна, дотримання всіх вимог та норм

Територія, на яку проект матиме вплив:

Ратнівський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

50 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Вказана дорога загального користування забезпечує пересування осіб по території району між віддаленими населеними пунктами до територіальної дороги, яка з’єднує Ратнівський район з Камінь-Каширським.

Необхідність проведення ремонтів відрізків дороги загального користування зумовлена тим, що вказані ділянки перебувають у незадовільному технічному стані, що значно ускладнює рух транспортних засобів та несе потенційну загрозу для життя та здоров’я мешканців, пасажирів, ускладнює доступність служб  медичної допомоги та порятунку.

Очікувані результати:

Головним результатом проекту є забезпечення належного дорожньо-транспортного сполучення та безпеки руху на автодорозі шляхом відновлення цілісності дорожнього полотна. Додатково поліпшиться інвестиційна привабливість населених пунктів

Ключові заходи проекту:

Проведення робіт з ремонту

Період здійснення:

2018 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

3 800,0

12500,0

12500,0

28 800,0

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, обласний, районний бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Ратнівська РДА, Служба автомобільних доріг у Волинській області

Інше:

Головний індикатор результативності виконання проекту – збільшення протяжності відремонтованих доріг

 

Номер і назва завдання:

3.1.3. Забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури, запровадження екологічно чистих видів транспорту

Назва проекту:

3.1.3.11. Поточний ремонт дороги Т-03-04 /М-19/ − Доманове − Самари – Залухів – Мала Глуша − /Т-03-08/ − Невір – Ветли − /Р-14/ на відрізку Кортеліси − Самари

Цілі проекту:

Мета проекту є створення безпеки руху на автодорозі та покращення доступності до сільської місцевості шляхом підвищення якості дорожнього полотна, дотримання всіх вимог та норм

Територія, на яку проект матиме вплив:

Ратнівський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

40 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Вказана дорога загального користування забезпечує пересування осіб від двох ділянок кордону з Республікою Білорусь, Ратнівським та Любешівським районом. Вона проходить між віддаленими населеними пунктами району та забезпечує транспортне сполучення з районним центром.

Необхідність проведення поточного ремонту відрізку дороги зумовлена тим, що вказана ділянка перебуває у незадовільному технічному стані, що значно ускладнює рух транспортних засобів та несе потенційну загрозу для життя та здоров’я мешканців, пасажирів, ускладнює доступність служб  медичної допомоги та порятунку.

Очікувані результати:

Головним результатом проекту є забезпечення належного дорожньо-транспортного сполучення та безпеки руху на автодорозі шляхом відновлення цілісності дорожнього полотна. Додатково поліпшиться інвестиційна привабливість населених пунктів

Ключові заходи проекту:

Проведення робіт з поточного ремонту

Період здійснення:

2019 рік

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

-

4 000,0

-

4 000,0

Джерела фінансування:

Державний