29 серпня 2018, 11:35
останні оновлення: 08 липня 2019

Антикорупційна програма Волинської обласної державної адміністрації на 2018 рік

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 

Волинської обласної державної адміністрації

на 2018 рік 

 

 Затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 26 червня 2018 року №383

 

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з реалізації та виконання антикорупційної стратегії і державної Антикорупційної програми 

 

          Антикорупційна програма Волинської обласної державної адміністрації на 2018 рік розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року №1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за №87/31539 з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року №31.

Метою Антикорупційної програми є впровадження ефективної системи запобігання та виявлення корупції в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, вжиття заходів, спрямованих на підвищення доброчесності на державній службі, дотримання правил етичної поведінки, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень працівниками облдержадміністрації.

Основними завданнями Програми є

- визначення основних засад щодо запобігання та протидії корупції в облдержадміністрації та заходів з їх реалізації;

- організація виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

- систематичне проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, визначення заходів щодо їх усунення (мінімізації):

- забезпечення підвищення рівня правової обізнаності державних службовців (посадових осіб), на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»;

- забезпечення постійного моніторингу ефективності реалізації в облдержадміністрації антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми.

 

Обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Обласна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Волинської області, а також реалізує повноваження, делеговані їй обласною радою.

Загальна відомча політика обласної державної адміністрації визначена Законом України «Про місцеві державні адміністрації», згідно з яким обласна державна адміністрація забезпечує виконання на відповідній території завдання щодо:

 • забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • соціально-економічного розвитку відповідних територій;
 • бюджету, фінансів та обліку;
 • управління майном, приватизації,  сприяння  розвитку підприємництва та здійснення  державної регуляторної політики;
 • промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;
 • науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та дітей;
 • використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
 • соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Загальна відомча антикорупційна політика облдержадміністрації полягає у створенні ефективного механізму запобігання корупції та конфлікту інтересів в облдержадміністрації, виявленні корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпеченні своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків, дотримання посадовими особами правил етичної поведінки, відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

 

Заходами з виконання загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації є:

 

 1. затвердження Антикорупційної програми облдержадміністрації та її направлення на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції
 2. підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації;
 3. вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату;
 4. забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх чинному законодавству;
 5. у передбачених законодавством випадках, проведення службових розслідувань в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції;
 6. виявлення та оцінка корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах та вжиття заходів щодо їх усунення;
 7. забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік
 8. забезпечення умов для повідомлень працівниками про можливе порушення вимог антикорупційного законодавства, забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, співпраці з викривачами
 9. забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності облдержадміністрації.

Після затвердження Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки, прийняття Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики в Україні, зазначений розділ Програми буде доповнено заходами з реалізації антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

  

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, структурні підрозділи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси 

 

В рамках підготовки Антикорупційної програми Волинської обласної державної адміністрації на 2018 рік відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства питань запобігання корупції від 19.01.2017 року № 31 в обласній державній адміністрації проведено оцінку корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків проводилась Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі-Комісія), яка утворена розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.03.2017 № 143 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків», зі змінами від 16.03.2018 №160, згідно Робочого плану оцінки корупційних ризиків.

Для залучення громадськості до процесу ідентифікації корупційних ризиків на офіційному сайті облдержадміністрації відповідно до доручення заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації розміщено відповідне оголошення щодо можливості представникам громадськості, експертам у сфері антикорупційної діяльності надати пропозиції (зауваження) відносно корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації для їх врахування при оцінюванні.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації затверджено Звіт, який включає формальний опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації (Додаток 1 до Звіту), а також пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за виконання заходів, строки та необхідні ресурси (Додаток 2 до Звіту).

 

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

 

З метою забезпечення підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, посадових осіб державних закладів та установ навчальні заходи проводяться в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області. До проведення занять залучаються керівний склад облдержадміністрації, викладачі вищих навчальних закладів м. Луцька та представники правоохоронних органів.

З січня 2018 року по грудень 2018 року, заплановано проведення занять за професійними Програмами навчального курсу для працівників державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування (графік навчання додається).

Для забезпечення проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату,райдержадміністрацій уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації протягом 2018 року:

за потреби, але не рідше одного разу на півріччя, проводитимуться тренінги (семінари) в облдержадміністрації з питань запобігання корупційним проявам для уповноважених підрозділів (відповідальних осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

постійно надаватиметься допомога посадовим особам апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів у заповненні електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також (за окремим графіком) проводитимуться тренінги щодо практичних аспектів заповнення електронної декларації.

До навчань будуть залучені керівники та державні службовці структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату.

 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми 

 

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.03.2017 №143 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків в обласній державній адміністрації», зі змінами від 16.03.2018 №160, створено комісію з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), до складу якої включено працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище структурних підрозділів облдержадміністрації (департаменти, управління), а також керівників служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичних служб, відділу з питань державних закупівель та господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, відділу внутрішнього аудиту.

Згідно з Положенням про комісію з оцінки корупційних ризиків до завдань Комісії належить:

 1. планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у процесі діяльності обласної державної адміністрації.
 2. проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної адміністрації з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності.
 3. організація отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків шляхом використання різних джерел.
 4. здійснення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків.
 5. здійснення оцінки корупційних ризиків у встановленому порядку.
 6. підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації та пропозицій щодо вжиття заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків.

Оцінка результатів виконання заходів проводиться Комісією відповідно до визначених критеріїв, що повинні включати: своєчасність виконання заходів, повноту виконання заходу, результат їх здійснення (вплив результатів вжитого заходу на стан дотримання вимог закону та ідентифікований корупційний ризик).

Для здійснення належної та точної оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, особи, відповідальні за виконання заходів, щокварталу до, 10 липня, 10 жовтня 2018 року та 10 січня 2019 року подають головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію про результати виконання заходів.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформації та у термін до 15 липня, 15 жовтня 2018 року та 15 січня 2019 року інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан виконання Антикорупційної програми.

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її перегляду покладається на головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, контроль виконання Антикорупційної програми — на заступника голови облдержадміністрації за напрямками діяльності (згідно із розподілом обов’язків).

Антикорупційна програма переглядається Комісією за результатами проведеної оцінки її виконання, виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, виявлення недостатньо ефективних заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також - у разі підготовки програми на новий період, за ініціативи голови Комісії.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, приймає голова обласної державної адміністрації у наступних випадках:

- за висновками Комісії з оцінки корупційних ризиків під час моніторингу та контролю за виконанням заходів програми;

- у разі надходження від Національного агентства з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до Антикорупційної програми;

після затвердження Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки та прийняття Державної антикорупційної програми.

 

 

Головний спеціаліст з питань запобігання

та виявлення корупції апарату

облдержадміністрації

 

 

 

О.П. Кондрацький