04 червня 2020 року
останні оновлення: 16 лютого 2022 року

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

                                                                                    З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

 

                                                                                    Рішення обласної ради

                                                                                    13 жовтня 2020  № 32/3

                                                                                    (зі змінами від 27.05.21 №6/18)  

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2021-2023 роки

З РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк 2020

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2021 - 2023 роки

З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Волинської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зміст

1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області до 2027 року

 

4

2. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Волинської області до 2027 року

5

3. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської  області на 2021-2023 роки

Програма 1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки

8

 

8

Актуальні проблеми

8

Структура Програми

8

Очікувані результати досягнення цілей

9

Орієнтовний фінансовий план «Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки»

9

Програма 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення

11

 

Актуальні проблеми

11

Структура Програми

11

Очікувані результати досягнення цілей

12

Орієнтовний фінансовий план «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення»

13

Програма 3. Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації).

16

Актуальні проблеми

16

Структура Програми

16

Очікувані результати досягнення цілей

17

Орієнтовний фінансовий план «Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації)»

17

Програма 4. Розвиток транскордонного співробітництва

18

Актуальні проблеми

18

Структура Програми

18

Очікувані результати досягнення цілей

18

Орієнтовний фінансовий план «Розвиток транскордонного співробітництва»

19

Програма 5. Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека

19

Актуальні проблеми

20

Структура Програми

20

Очікувані результати досягнення цілей

20

Орієнтовний фінансовий план «Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека»

21

4. Фінансовий ресурс Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

22

Каталог проєктних карток

23

 

 

 1. Методологія та процес підготовки Плану реалізації Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року

 

Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року (далі – Стратегія) є головним плановим документом розвитку Волині на довгострокову перспективу. Вона враховує специфіку регіонального  планування, особливості соціально-економічного розвитку регіону та  спрямована  на  вирішення  його сучасних проблем.

Cтратегія забезпечує системний і комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подальшого розвитку області, формує рамки для соціально-економічного розвитку Волинської області, спрямовуючи зусилля на досягнення наступного стратегічного бачення та місії:

 

Стратегічна мета

Стратегічною метою регіонального розвитку області на період до 2027 року є створення умов для збалансованого розвитку, спрямованого на підвищення якості життя та добробуту населення.

 

Стратегічне бачення

Волинь -  інтегрований у європейський простір конкурентоспроможний регіон збалансованого модернізаційного розвитку, орієнтованого на досягнення високого рівня життя і забезпечення добробуту населення, підтримку ґендерної рівності, збереження і капіталізацію унікального природного потенціалу, культурних цінностей, національних традицій у площині динамічного національного розвитку і тісної міжрегіональної кооперації.

Стратегія буде реалізована у два етапи: 2021-2023 роки і 2024-2027 роки. Перший етап, передбачений у Плані реалізації Стратегії на 2021-2023 роки (далі – План реалізації), передбачає зусилля із перетворення поставлених Стратегічних цілей в детальні втручання – програми і проєкти з визначеними засобами реалізації, відповідністю і часовими рамками впровадження.

На стратегічному рівні мета розвитку Волинської області містить п’ять  стратегічних цілей на період до 2027 року. Стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються актуальними і властивими визначеним напрямам регіонального розвитку після завершення першого програмного циклу, розробленого в цьому Плані заходів. Кожна стратегічна ціль (програма) складається з декількох операційних цілей (напрями).

Планом забезпечено узгодження зі стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року та іншими важливими аспектами розвитку.

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» згідно з Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених стратегій та планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 №79 та з використанням методологічних підходів стратегічного і операційного планування.

 

 1. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Волинської області до 2027 року

 

Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки.

 

Оперативні цілі

Завдання

1.1. Підвищення інвестицій-ної привабливості

1.1.1. Формування інвестиційного портфеля

1.1.2. Просування інвестиційних пропозицій на зовнішні ринки

 

 

 

1.2. Нарощення туристич-но-рекреаційного потенціалу

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

1.2.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних проектів, заходів, що формують імідж регіону

1.2.3. Розвиток рекреаційно-курортних  зон, зокрема, Шацького поозер’я

1.2.4. Відродження історико-архітектурної спадщини         смт Олика

 

 

1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу

1.3.1. Механізми фінансової підтримки розвитку малого та середнього бізнесу

1.3.2. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу

1.3.3. Активізація діалогу між представниками бізнесу, органів влади, громадськості

 

1.4. Ефективна регіональна енергетика

1.4.1. Підвищення частки відновлюваних та альтернативних джерел енергії

1.4.2. Підвищення ефективності комунальної енергетики

 

1.5. Підвищення продуктив-ності агропромислового сектору

1.5.1. Сприяння розвитку та спроможності виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань

1.5.2. Стимулювання переробки сільськогосподарської продукції

1.5.3. Промоція агропромислового сектору

1.6. Підтримка перспектив-них видів аграрного виробництва

 

1.6.1. Розвиток фермерських господарств, в т. ч. сімейних молочних ферм

1.6.2. Диверсифікація аграрного виробництва, вирощування нішевих культур, в т.ч. органічної продукції

1.7.  Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад

1.7.1 Створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини

1.7.2. Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища

 

 

 

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення

 

Оперативні цілі

Завдання

 

 

2.1. Збереження та розвиток людського капіталу

2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти.

2.1.3. Розвиток мережі закладів вищої освіти з урахуванням потреб ринку праці

2.1.4. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

2.1.5. Розвиток культури, молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

2.2. Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців

2.2.1. Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

2.2.2. Зміцнення громадської безпеки

2.2.3. Створення доступної інфраструктури та інших послуг для людей з обмеженими можливостями

2.2.4. Покращення системи надання адміністративних послуг, в т.ч. розвитку відповідної інфраструктури

2.2.5. Створення сприятливих умов для розвитку житлового будівництва шляхом вдосконалення існуючих та створення нових механізмів придбання житла, забезпечення подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування

2.3. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування на новій територіальній основі

2.3.1. Посилення системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

2.3.2. Удосконалення системи збору та аналізу даних для забезпечення ефективної регіональної політики

 

Стратегічна ціль 3. Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації).

 

Оперативні цілі

Завдання

3.1. Збільшення доданої вартості промислової продукції  в секторах смарт-спеціалізації

3.1.1. Стимулювання розвитку інноваційних досліджень та технологій

3.1.2. Створення та впровадження інноваційного продукту

3.2. Розвиток інноваційної інфраструктури

3.2.1. Організаційна та фінансова підтримка інноваційних підприємств

3.2.2. Створення та підтримка інформаційної бази інноваційних проєктів

3.2.3. Розбудова інноваційної інфраструктури, в т.ч. наукових парків, технологічних, ІТ-кластерів

3.3. Розвиток людських ресурсів в галузях смарт-спеціалізації

3.3.1. Підвищення професійних компетенції наукових та студентських кадрів

3.3.2. Стимулювання співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установами і підприємствами регіону

3.4. «Цифрова трансформація»

 

3.4.1. Формування системи електронних інформаційних ресурсів на території області;

3.4.2. Запровадження новітніх цифрових технологій та швидкісного інтернету;

3.4.3. Забезпечення цифровізації системи надання послуг у соціальній сфері.

 

Стратегічна ціль 4. Розвиток транскордонного співробітництва

 

Оперативні цілі

Завдання

 

 

4.1. Інфраструктурне забез-печення транскордонного співробітництва

4.1.1. Поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення територій.

4.1.2. Розвиток прикордонної інфраструктури.

4.1.3. Розширення, відкриття нових транскордонних коридорів, в т.ч. авіаційних та реалізація проєктів логістичного забезпечення транскордонного співробітництва.

4.1.4. Розвиток транзитного потенціалу

 

 

4.2. Стимулювання транскордонного співробітництва регіону

4.2.1. Стимулювання ділової активності територій для реалізації проєктів економічного співробітництва.

4.2.2. Сприяння територіям регіону в активізації транскордонної співпраці з розвитку громадського суспільства та соціальної сфери.

4.2.3. Підтримка місцевих ініціатив з реалізації  екологічних завдань з метою досягнення транскордонного ефекту.

 

Стратегічна ціль 5. Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека

 

Оперативні цілі

Завдання

 

5.1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження негативного впливу на атмосферу

 

5.1.1. Відновлення водного балансу та збереження  болотних угідь

5.1.2. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод (в т.ч. забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням населених пунктів)

5.1.3. Зменшення забруднення атмосферного повітря через впровадження інноваційних проектів з використання альтернативних джерел енергії

5.2. Покращення господарю-вання відходами

5.2.1. Розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року

5.2.2. Створення сучасної системи управління відходами (роздільний збір, сортування і т.п) 

5.2.3. Розвиток нових потужностей з переробки та утилізації відходів

5.2.4. Підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з ТПВ

5.3. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області

5.3.1. Створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду

5.3.2. Збереження та відтворення лісових масивів та зелених насаджень

5.3.3. Організація та впровадження системи моніторингу довкілля, зокрема атмосферного повітря, вод, ґрунтів

5.3.4. Збереження Шацького поозер’я

 

 1. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області на 2021-2023 роки.

 

Програма 1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки.

Стратегічна ціль розвитку економіки Волинської області має велику значимість і визначена одним з найважливіших пріоритетів, оскільки сучасний розвиток характеризується посиленням конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Конкурентоздатність стає вирішальним фактором, що може забезпечити стратегічний розвиток регіону, оскільки це здатність виробляти товари та послуги, що відповідають внутрішньому та зовнішнім ринкам.

 

Актуальні проблеми:

Економічний потенціал області формують підприємства таких галузей промисловості: харчової, машинобудівної, деревообробної та виробництва паперу, виробництва гумових та пластмасових виробів, виробництва меблів, металургійного виробництва, текстильного виробництва та виробництва одягу, добувної і хімічної галузей.

Залишається проблемним питання щодо високої енерго- та матеріалоємності продукції; високого ступеня зносу основних засобів;  насиченості внутрішнього ринку товарами, що завозяться за заниженою митною вартістю та контрабандним шляхом, що ставить у нерівні та невигідні умови вітчизняних товаровиробників; недостатня інноваційна активність  підприємств.

На сьогодні наше суспільство має реальну змогу змінити негативні тенденції і почати радикальне поглиблення ринкових реформ, що передбачає створення підґрунтя для упровадження політики цілеспрямованого сприяння розвитку ефективних вітчизняних виробництв та активну підтримку становлення сучасної конкурентоспроможної економіки.

Основна мета Програми – підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій, модернізація виробництв, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у промисловому комплексі, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, поліпшення структури експорту за рахунок збільшення обсягу продукції із значною питомою вагою доданої вартості.

 

Структура Програми

Програма складається з шести напрямків:

1.1. Підвищення інвестиційної привабливості

1.2. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу

1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу

1.4. Ефективна регіональна енергетика

1.5. Підвищення продуктивності агропромислового сектору

1.6. Підтримка перспективних видів аграрного виробництва.

1.7. Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад

 

Очікувані результати досягнення цілей:

формування інвестиційного портфеля;

просування інвестиційних пропозицій на зовнішні ринки;

розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо);

туристична промоція області, підтримка інноваційних проєктів, заходів, що формують імідж регіону;

розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема, Шацького поозер’я;

відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика;

механізми фінансової підтримки розвитку малого та середнього бізнесу;

розвиток інфраструктури підтримки бізнесу;

активізація діалогу між представниками бізнесу, органів влади, громадськості;

підвищення частки відновлюваних та альтернативних джерел енергії;

підвищення ефективності комунальної енергетики;

сприяння розвитку та спроможності виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань;

стимулювання переробки сільськогосподарської продукції;

промоція агропромислового сектору;

розвиток фермерських господарств, в т. ч. сімейних молочних ферм;

диверсифікація аграрного виробництва, вирощування нішевих культур, в т.ч. органічної продукції;

створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини;

збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища.

 

Орієнтовний фінансовий план

 1. «Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки»

 

Проєкти

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

1.2. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу

1.1. Музеєфікація пам`ятки архітектури національного значення «В`іздна брама садиби» в смт Любешів

1500,0

1500,0

1500,0

4500,0

1.2. Відновлення архітектури костелу та келій монастиря капуцинів (18 ст.) в смт Любешів

-

5000,0

5000,0

10000,0

1.3. Капітальний ремонт будівлі Келії монастиря піарів в смт Любешів

10000,0

10000,0

-

20000,0

1.4. Історична стежка Володимира

260,0

40,0

50,0

350,0

1.5. Створення нового культурного простору "Князівський шлях…"

830,5

1000,0

1100,0

2930,5

1.6. Створення туристичного продукту «Шляхами Лесі Українки»

100,0

-

-

100,0

1.7. Міжнародний Волинський фестиваль органної музики «Lucesk Organum»

40,0

50,0

60,0

150,0

1.8. Володимир туристичний

1900,0

7100,0

7000,0

16000,0

1.9. Міжнародна туристична виставка

843,3

562,0

248,0

1653,3

1.10. Розвиток туризму на території Цуманської об’єднаної територіальної громади Ківерцівського району

250,0

250,0

-

500,0

1.11. Розвиток автокемпінгової інфраструктури на природоохоронних територіях Волині

5000,0

15000,0

-

20000,0

1.12. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій в туристичну сферу Шацького поозер’я

3000,0

25000,0

10000,0

38000,0

1.13. Створення рекреаційної зони для відпочинку на річці Риловиця по вул.Луцькій м.Володимира-Волинського

2500,0

-

-

2500,0

1.14. Створення туристично-рекреаційної мережі міста Луцька та прилеглих сіл

39631,0

-

-

39631,0

1.15. Створення відпочинкової зони в с. Прилуцьке

10000,0

-

-

10000,0

1.16. Нове будівництво оздоровчо-відпочинкового комплексу у ПЗОіВ «Оберіг» с.Уховецьк, вул.Озірна, 26 Ковельського району

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

1.17. Відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика

245975,0

162635,0

150730,0

559340,0

1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу

1.18. Створення підприємства по виробництву сірників в с.Нові Березичі Любешівського району Волинської області

200,0

400,0

150,0

750,0

1.19. Геологічне вивчення з промисловою розробкою Ростанського піщаного кар’єру на території Шацької громади

1500,0

-

-

1500,0

1.20. Центри розвитку підприємництва

4,0

4,5

5,0

13,5

1.4. Ефективна регіональна енергетика

1.21. Створення підприємства по видобутку торфу та виробництві паливних брикетів, пілетів, іншої продукції.

-

4000,0

-

4000,0

1.22. Будівництво вітрової електростанції «Суходоли»

650000,0

650000,0

650000,0

1950000,0

1.23. Капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна покрівель) з впровадженням енергозберігаючих технологій

75767,81

-

-

75767,81

1.5. Підвищення продуктивності агропромислового сектору

1.23. Створення приймально-заготівельних пунктів сільськогосподарської продукції

1500,0

500,0

-

2000,0

1.24. Підтримання малих і середніх товаровиробників с/г продукції шляхом надання агроосвітніх дорадчих послуг

420,0

450,0

500,0

1370,0

1.25.Будівництво заводу з переробки картоплі на крохмаль

500,0

45000,0

10000,0

55500,0

1.26. Відкриття виробництва «ЕсоСвіт» з переробки фруктів і ягід, горіхів на пастилу та інші корисні десерти

500,0

40000,0

15000,0

55500,0

1.27. Будівництво свинарника-маточник на 2000 голів фермерського господарства «ПАН ПРОДУКТ» Володимир-Волинського районів

20000,0

20000,0

20000,0

60000,0

1.28. Забійний  цех потужністю 13,5 тисяч голів курей-бройлерів в годину Гайківська сільська рада, урочище "Підруддя", 1 Турійського району

500000,0

-

-

500000,0

1.29. Створення інформаційно-консультаційного центру для підтримки сільськогосподарських виробників

200,0

150,0

150,0

500,0

1.6. Підтримка перспективних видів аграрного виробництва

1.30. Ресурсний центр - «Швидка допомога для агровиробників»

4000,0

2000,0

1000,0

7000,0

1.31. Створення кластеру виробництва екологічних чистих продуктів харчування та контролю за її якістю

250,0

250,0

300,0

800,0

1.32. Виготовлення добрив та препаратів (стимуляторів росту) на основі місцевих сировинних ресурсів та інших органічних відходів

1700,0

2800,0

3500,0

8000,0

1.33. «Добра практика» - екологічне рільництво Волині

250,0

600,0

400,0

1250,0

1.7.Ефективне використання економічного потенціалукультурної спадщини для сталого розвитку громад

1.34. Реставрація, пристосування, музеєфікація пам'ятки археології національного значення "Городище- Вали ІХ-ХІІІ ст.."в місті Володимирі-Волинському (в комплексі земляних валів замку ХІV-XVI ст.)

5500

20500

3000

29000

1.35. Реставраційно-ремонтні роботи пам'яток культурної спадщини «Білого та Сірого будинків Косачів» в с. Колодяжне Ковельського району Волинської області

8615,95

-

-

8615,95

ВСЬОГО – 35 проєктів

1601237,6

1024791,5

889693,0

3515722,1

 

Програма 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення

Людина і її потенціал є основою регіонального розвитку та визначальним чинником підвищення інноваційності і конкурентоздатності економіки. Відтак стійкість регіонального розвитку залежить від розвитку людського потенціалу. Тому забезпечення нової якості життя, збереження і нагромадження людського потенціалу є важливим стратегічним пріоритетом, що обумовило вибір цієї стратегічної цілі.

 

Актуальні проблеми:

Основним чинником, що забезпечує конкурентоспроможність та економічне зростання регіону, як і країни в цілому, є наявність людського капіталу, який потребує розвитку на кожному етапі його функціонування.

Розвиток людського потенціалу означає підвищення якості і умов життя та забезпечення безпеки життєдіяльності.

На сьогодні рівень розвитку людського капіталу в області залишається недостатнім, тому що доступ до базових можливостей його реалізації, а саме: освіти, медичного обслуговування, а також стан різних об’єктів інфраструктури та якість багатьох послуг, що надаються населенню, потребують покращення.

Вирішення проблем, що перешкоджають підвищенню ефективності використання людського капіталу, є не просто актуальним, а першочерговим стратегічним завданням.

Формування і використання людського потенціалу визначають багато взаємопов’язаних чинників, що з більшою або меншою інтенсивністю мають безпосередній вплив на продуктивність праці та якість життя. До них належать: наявна комунальна інфраструктура, зокрема, мережі водопостачання та водовідведення, очисні споруди, доступність і якість освітніх, культурних та медичних послуг, забезпечення умов для здорового способу життя.

Основна мета Програми – створення умов в регіоні для збереження, розвитку та нагромадження людського потенціалу, задоволення багатогранних потреб людини шляхом приведення об’єктів бюджетної сфери, інфраструктури в громадах до сучасних стандартів, максимальне підвищення якості послуг населенню.

 

Структура Програми

Програма складається з двох напрямків:

2.1. Збереження та розвиток людського капіталу;

2.2. Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців;

2.3. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування на новій територіальній основі.

 

Очікувані результати досягнення цілей:

розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл;

розвиток центрів професійної освіти;

розвиток мережі закладів вищої освіти з урахуванням потреб ринку праці;

покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування;

розвиток молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту;

розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій;

зміцнення громадської безпеки;

створення доступної інфраструктури та інших послуг для людей з обмеженими можливостями;

покращення системи надання адміністративних послуг, в т.ч. розвитку відповідної інфраструктури;

створення сприятливих умов для розвитку житлового будівництва шляхом вдосконалення наявних та створення нових механізмів придбання житла, забезпечення подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування;

посилення системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого значення;

удосконалення системи збору та аналізу даних для забезпечення ефективної регіональної політики.

 

 

Орієнтовний фінансовий план

 1. «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення»

 

 

 

Проєкти

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

2.1. Збереження та розвиток людського капіталу

2.1. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів

216405,7

23406,0

58866,4

298678,1

2.2. Оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл та закладів інтернатного типу у містах та сільських населених пунктах

536840,6

209435,3

178255,5

924531,4

2.3. Реконструкція «Навчально-виховного комплексу «Мрія»

4400,0

-

-

4400,0

2.4. Підвищення енергетичної ефективності профільних ліцеїв

43475,5

20646,8

10813,5

74935,8

2.5. Покращення умов навчання та забезпечення здорового харчування учнів та населення шляхом модернізації закладу харчування згідно вимог «НАССР»

1500,0

1500,0

-

3000,0

2.6. Реконструкція приміщень гуртожитку Колківського вищого професійного училища

2500,0

2500,0

2000,0

7000,0

2.7. Створення станції технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів

1000,0

3000,0

-

4000,0

2.8. Відкриття фітнес - центру «Step by step» у ДПТНЗ «Луцьке вище професійне училище»

480,0

-

-

480,0

2.9. Навчальна пекарсько-кондитерська майстерня «Домашні смаколики»

2000,0

1500,0

1500,0

5000,0

2.10. Впровадження енергозберігаючих технологій у професійно-технічному училищі №22 смт Луків

3000,0

2000,0

-

5000,0

2.11. Модернізація та підвищення якості підготовки робітничих кадрів

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

2.12. Створення навчально-практичного центру з професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування»

2700,0

-

-

2700,0

2.13. Створення та функціонування центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

7,0

8,0

9,0

24,0

2.14. Відкриття відділення гемодіалізу

4000,0

-

-

4000,0

2.15. Соляна кімната – запорука здоров’я найменших дітей

286,0

-

-

286,0

2.16. Партнерство сільських та міських громад для створення комплексу профілактично-діагностичних заходів по ранньому виявленню онкологічних захворювань жителів Володимир-Волинського субрегіону

7784,6

-

-

7784,6

2.17. Капітальний ремонт приміщення ФАПу в селі Холопичі Локачинського району Волинської області

280,0

-

-

280,0

2.18. Створення сприятливих та комфортних умов для надання медичних послуг

123523,0

32802,8

31500,0

187825,8

2.19. Доступна, якісна медицина у сільській місцевості

4500,0

3800,0

2700,0

11000,0

2.20. Популяризація здорового способу життя

366718,6

139454,4

122111,1

628284,1

2.21.Спортивний критий плавальний басейн (в складі реконструкції Підгайцівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.) на вул.Шкільній в с.Підгайці Луцького району Волинської області 

-

8600,0

-

8600,0

2.22. Забезпечення належного функціонування закладів культури

52252,7

33839,2

40154,9

126246,8

2.23. Реконструкція (будівництво ярмаркової площі, літньої сцени, благоустрій рекреаційної зони) парку в смт Голоби Ковельського району Волинської області

9900,0

12100,0

-

22000,0

2.24. Музичний фестиваль «Стравінський та Україна»

250,0

280,0

300,0

830,0

2.25. Лесина пісня на Волині

700,0

700,0

800,0

2200,0

2.26. Ремонтно-реставраційні роботи Кріпосних мурів Луцького замку

15000,0

-

-

15000,0

2.27. Ремонтно-реставраційні роботи Головної синагоги у Луцьку

3000,0

1000,0

1000,0

5000,0

2.28. Ремонтно-реставраційні роботи «Будинку Косачів» у Луцьку

3000,0

1000,0

1000,0

5000,0

2.29. Створення культово-музейного комплексу у підземеллях Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла

3000,0

1000,0

1000,0

5000,0

2.30. Ремонтно-реставраційні роботи Крипт собору Івана Богослова у Луцькому замку

2000,0

1000,0

1000,0

4000,0

2.31. Організація та проведення у червні 2021 року на Волині Дев’ятого Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня»

 

3000,0

-

-

3000,0

2.2. Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців

 

2.32. Нове будівництво господарсько-побутової каналізації житлового масиву між вулицями Шолохова – 30 річчя Перемоги – Ісая в смт Любешів Волинської області.

5000,0

10000,0

-

15000,0

2.33. Нове будівництво вуличних водопроводів

35237,9

9325,5

9825,5

54388,9

2.34. Реконструкція (санація) напірного колектора від ГКНС до очисних споруд (діаметр існуючого колектору 500 мм, довжина - 3,8 мм, матеріал труб залізобетон

1500,0

8500,0

-

10000,0

2.35. Капітальний ремонт центральних площ населених пунктів

8400,0

17000,0

-

25400,0

2.36. Реконструкція головної каналізаційної насосної станції по вул. Князя Романа м. Володимира-Волинського

10000,0

10000,0

-

20000,0

2.37. Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 10 тис.м³/добу, застосування сучасних технологій очистки стічних вод

60000,0

118500,0

-

178500,0

2.38. Капітальний ремонт очисних споруд в селі Маньків Локачинського району

1400,0

-

-

1400,0

2.39. Капітальний ремонт системи зовнішнього водопроводу Локачинського району

1490,0

-

-

1490,0

2.40. Реконструкція об’єктів водопостачання в населених пунктах Устилузької об’єднаної міської територіальної громади Володимир-Волинського району Волинської області (реконструкція водозабору та резервуарів чистої води в м. Устилузі, вул. Левінцова, 16 )

7549,7

-

-

7549,7

2.41. Нове будівництво каналізації району вул. Набережної з встановленням очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод продуктивністю 100 м³/добу, м.Устилуг Володимир-Волинського району

5524,4

3087,9

-

8612,3

2.42. Будівництво очисних споруд с. Тростянець

1000,0

3000,0

2000,0

6000,0

2.43. Забезпечення постачання якісною водою жителів громади шляхом будівництва нового вуличного водопроводу в с.Чаруків Луцького району Волинської області

5267,7

-

-

5267,7

2.44. «Капітальний ремонт вулиці Набережної (на ділянці від вулиці Яровиця до вулиці Ківерцівської) в місті Луцьку Волинської області»

-

-

24616,5

24616,5

2.45. Реконструкція водогону в с. Лаврів Луцького району Волинської області

6271,2

-

-

6271,2

2.46. Придбання спец автомобіля сміттєвоз

2500,0

-

-

2500,0

2.47. Нове будівництво каналізаційного колектора з каналізаційно-насосною станцією в м.Ківерці

10377,1

10377,1

-

20754,3

2.48. Капітальний ремонт центрального приміщення місцевої пожежної охорони с. Уховецьк, вул. Центральна Ковельського району

5000,0

-

-

5000,0

2.49. Створення центрів безпеки в територіальних громадах

50000,0

150000,0

150000,0

350000,0

2.50. Успіх в дії

45,0

50,0

50,5

145,5

2.51. Реконструкція (облаштування) приміщень під Центри надання адміністративних послуг

92273,6

-

-

92273,6

2.52. Покращення житлових умов для жителів області шляхом їх участі у державних та регіональних програмах з питань житлового будівництва

10800,0

14000,0

17200,0

42000,0

ВСЬОГО – 52 проєкти

1732763,2

853035,9

666702,9

3252502,0

 

Програма 3. Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації).

В результаті виконання цієї програми утвориться кластер виробників екологічно чистої продукції зі своїми ринками збуту (в тому числі і за кордоном), сертифікацією, упаковкою та контролем якості продукції, науково-кадровим забезпеченям діяльності ОСГ і дрібних фермерів та постачальниками необхідних біопрепаратів. В результаті населення області (в основному міське) буде мати постійний доступ до продуктів харчування високої якості місцевого виробництва, а це додаткові платежі до бюджету і підвищення рівня життя наших людей.

 

Актуальні проблеми:

Транзитні можливості Волинської області є досить значними, однак потенціал не використовується на повну потужність. На сьогодні наявні проблеми як в сфері вантажних так і у сфері пасажирських перевезень:  

- черги на митницях та відсутність інформації щодо них;

- відсутня інфраструктура для ефективного обслуговування вантажних перевезень (місця відстою транспорту, центри обробки та перевантаження, інфраструктури для його обслуговування та ремонту, оформлення відповідних документів, логістичних центрів);

- відсутня інфраструктура для ефективного обслуговування пасажирських перевезень (облаштовані пересадочні пункти, інфраструктури для обслуговування пасажирів, оформлення відповідних документів, логістичних центрів);

- відсутність пасажирських маршрутів на окремих напрямках;

- відсутність єдиного логістичного центру управління перевезеннями територією області.

Зазначені проблеми можна вирішити створенням логістично-інформаційного центру та інфраструктури для обслуговування пасажирських та вантажних перевезень.

 

Основна мета Програми – створення логістично-інформаційного центру та інфраструктури для обслуговування пасажирських та вантажних перевезень, створення індустріальних парків, а також збільшення виробництва чистої продукції.

 

Структура Програми

Програма складається з трьох напрямків:

3.1. Збільшення доданої вартості промислової продукції  в секторах смарт-спеціалізації;

3.2. Розвиток інноваційної інфраструктури;

3.3. Розвиток людських ресурсів в галузях смарт-спеціалізації;

3.4. Цифрова трансформація.

Очікувані результати досягнення цілей:

 • стимулювання розвитку інноваційних досліджень та технологій;
 • створення та впровадження інноваційного продукту;
 • організаційна та фінансова підтримка інноваційних підприємств;
 • створення та підтримка інформаційної бази інноваційних проєктів;
 • розбудова інноваційної інфраструктури, в т.ч. наукових парків, технологічних, ІТ-кластерів;
 • підвищення професійних компетенції наукових та студентських кадрів;
 • стимулювання співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установами і підприємствами регіону;

- формування системи електронних інформаційних ресурсів на території області;

- запровадження новітніх цифрових технологій та швидкісного інтернету;

- забезпечення цифровізації системи надання послуг у соціальній сфері.

 

Орієнтовний фінансовий план

 1. «Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації)»

 

Проєкти

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

3.1. Збільшення доданої вартості промислової продукції в секторах смарт-спеціалізації

 

3.1. Розробка родовища жовнових фосфоритів і виробництво на їх основі комплексних фосфорно-вапнякових мінеральних добрив

9000,0

22000,0

21000,0

52000,0

3.2.Створення підприємства по видобутку сапропелю

2000,0

1000,0

1000,0

4000,0

3.3.Створення бізнес-інноваційного центру на базі Луцького національного технічного університету

200,0

300,0

400,0

900,0

3.4. Освітній інвестиційно-технологічний кластер модної індустрії

200,0

400,0

600,0

1200,0

3.5. Виробництво екологічно чистих оздоровлюючих продуктів харчування та біопалива

190800,0

95400,0

31800,0

318000,0

3.6. Створення індустріального парку на території міста Володимира-Волинського

500,0

1000,0

100,0

1600,0

3.7. Індустріальний парк «Ковель»

65,0

49,5

225950,5

226065,0

3.2. Розвиток інноваційної інфраструктури

 

3.8. Волинь дружня до інвестора. Розробка маркетингових інструментів для залучення інвестицій у Волинську область

1500,0

1500,0

-

3000,0

3.9. Створення центру публічного суспільного бібліотечного простору в с.Підгайці: трансформація бібліотеки в умовах інформаційних технологій з подальшою її інтеграцією у світовий бібліотечний медіа простір

15000,0

-

-

15000,0

3.10. Створення, розвиток, облаштування індустріальних, наукових, технологічних парків, ІТ-кластерів, тощо на території області

200000,0

300000,0

350000,0

850000,0

ВСЬОГО – 10 проєктів

419265,0

421649,5

630850,5

1471765,0

 

Програма 4. Розвиток транскордонного співробітництва

Результатом реалізації цієї програми - стабільний розвиток міжнародного (транскордонного та міжрегіонального) співробітництва, успішне впровадження транскордонних проєктів, освоєння коштів Євросоюзу для реалізації грантових проєктів, а також створення та підтримка позитивного міжнародного іміджу Волинської області - є основою досягнення стабільності і процвітання регіону, підвищення рівня життя населення, а також встановлення демократичних цінностей, поваги до прав людини тощо.

 

Актуальні проблеми:

Складність розвитку міжнародного співробітництва та залучення інвестицій зумовлено такими загальноукраїнськими тенденціями, як недосконалість законодавчих механізмів для ефективного розвитку міжнародного співробітництва та інвестицій, нестабільна ситуація, яка склалась на сході країни, а також проблемами, що безпосередньо виникають на регіональному рівні, зокрема у відсутності чітких і прозорих алгоритмів роботи з потенційними інвесторами, відсутність достатнього фінансування іміджево-промоційної підтримки Волині в загальноукраїнських і європейських виставках, презентаціях, форумах та інших заходах.

 

Основна мета Програми – реалізація потенціалу регіону, що пов'язаний з розвитком механізмів міжнародної співпраці, євроінтеграції північно-атлантичного співробітництва, ефективного використання для регіону реалізованих інвестиційних проєктів.

 

Структура Програми

Програма складається з двох напрямів:

4.1. Інфраструктурне забезпечення транскордонного співробітництва;

4.2. Стимулювання транскордонного співробітництва регіону.

 

Очікувані результати досягнення цілей:

поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення територій;

розвиток прикордонної інфраструктури;

розширення, відкриття нових транскордонних коридорів та реалізація проєктів логістичного забезпечення транскордонного співробітництва;

розвиток транзитного потенціалу;

стимулювання ділової активності територій для реалізації проєктів економічного співробітництва;

сприяння територіям регіону в активізації транскордонної співпраці з розвитку громадського суспільства та соціальної сфери;

підтримка місцевих ініціатив з реалізації екологічних завдань з метою досягнення транскордонного ефекту.

 

Орієнтовний фінансовий план

 1. «Розвиток транскордонного співробітництва»

 

Проєкти

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

4.1. Інфраструктурне забезпечення транскордонного співробітництва

4.1. Розвиток автодоріг загального користування державного значення

1337022,0

1378634,0

-

2715656,0

4.2. Об’єкти ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності

886087,6

1063305,2

-

1949392,8

4.3. Реконструкція вуличного освітлення

1320,0

-

-

1320,0

4.4.Створення логістично-інформаційного центру та інфраструктури для обслуговування пасажирських та вантажних перевезень

900,0

1500,0

1100,0

3500,0

4.5. Розширення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин» для будівництва додаткових об’єктів митної інфраструктури в с. Старовойтове Любомльського р-ну, вул. Прикордонників

-

-

-

 

4.6.Будівництво міжнародного автомобільного пункту пропуску “Доманове” на територіїї  Млинівської сільської ради Ратнівського району

63381,8

152506,1

-

215887.9

4.7.Будівництво міждержавного автомобільного пункту пропуску “Піща” на територіїї  Піщанської сільської ради Шацького району

65,0

1450,0

-

1515,0

4.8.Будівництво міжнародного автомобільного пункту пропуску “Пулемець” на території  Пулемецькї сільської ради Шацького району

65,0

1450,0

-

1515,0

4.9. Будівництво МАПП через українсько-польський кордон «Адамчуки-Збереже» на території Шацької громади  

35000,0

-

-

35000,0

4.2. Стимулювання транскордонного співробітництва регіону

 

4.10. Транскордонний центр діалогу культур Польща-Білорусь-Україна

500,0

-

-

500,0

4.11.Проведення Днів Добросусідства. Кордон 835. Кречів-Крилів. Адамчуки-Збереже.

 

 

 

 

4.12. Розвиток системи охорони здоров’я у Волинській області шляхом приведення усіх приймальних відділень до одного стандартного зовнішнього вигляду з метою покращення транскордонного співробітницт-ва та розвитку медичного туризму для забезпечення надання якісних медичних і соціальних послуг

40 883,5

-

-

40 883,5

ВСЬОГО - 12 проєктів

2289341.4

2598845.3

1 100,0

4889286,7

 

Програма 5. Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека

У зв’язку зі збільшенням навантаження пересувних та стаціонарних джерел на атмосферне повітря відбувається погіршення якості довкілля, санітарного стану території, фіксуються перевищення концентрацій забруднюючих речовин. Головними причинами, що обумовлюють незадовільний стан атмосферного повітря в населених пунктах є недотримання підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування; низькі темпи впровадження сучасних технологій очищення викидів, зростання одиниць автомобільного транспорту, які не забезпечені приладами для нейтралізації відпрацьованих газів, і як наслідок збільшується кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

 

Актуальні проблеми:

У зв’язку із збільшенням навантаження пересувних та стаціонарних джерел на атмосферне повітря відбувається погіршення якості довкілля, санітарного стану території, фіксуються перевищення концентрацій забруднюючих речовин. Головними причинами, що обумовлюють незадовільний стан атмосферного повітря в населених пунктах є: недотримання підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування; низькі темпи впровадження сучасних технологій очищення викидів; зростання одиниць автомобільного транспорту, які не забезпечені приладами для нейтралізації відпрацьованих газів, і як наслідок збільшується кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

В умовах зростаючого забруднення оточуючого середовища ґрунти потребують тривалого екологічного обстеження – моніторингу.

Основними негативними чинниками розвитку заповідної справи є: - скорочення темпів зростання площі ПЗФ за рахунок створення нових територій та об’єктів у зв’язку з відмовою користувачів і власників земельних ділянок на погодження створення;- незавершене встановлення меж у натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду;- низький рівень володіння інформацією щодо розвитку заповідної справи в області. 

Основна мета Програми – забезпечення утилізації сміття, ліквідації несанкціонованих його звалищ, створення нових полігонів твердих побутових відходів і забезпечення безпечності діючих та вирішення питань його переробки. Але поліпшення екологічної ситуації в територіальних громадах  також залежить і від свідомості жителів. Тільки виховавши екологічну культуру і підвищивши екологічну грамотність щодо поводження з твердими побутовими відходами, можна забезпечити безпечність навколишнього середовища.

 

Структура Програми

Програма складається з трьох напрямків:

5.1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження негативного впливу на атмосферу

5.2. Покращення господарювання відходами

5.3. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області.

 

Очікувані результати досягнення цілей:

відновлення водного балансу та збереження  болотних угідь;

зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод (в т.ч. забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням населених пунктів);

зменшення забруднення атмосферного повітря через впровадження інноваційних проєктів з використання альтернативних джерел енергії;

розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року;

створення сучасної системи управління відходами (роздільний збір, сортування і т.п); 

розвиток нових потужностей з переробки та утилізації відходів;

підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з ТПВ;

створення нових та розширення наявних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

збереження та відтворення лісових масивів та зелених насаджень;

організація та впровадження системи моніторингу довкілля, зокрема атмосферного повітря, вод, ґрунтів;

збереження Шацького поозер’я.

 

Орієнтовний фінансовий план

 1. «Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека»

 

Проєкти

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

5.1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження негативного впливу на атмосферу

5.1. Нове будівництво системи захисту від підтоплення та затоплення поверхневими водами річки Стир села Рованці Луцького району

11777,6

-

-

11777,6

5.2. Моніторинг сучасного екологічного стану озер і водозборів в прикордонних районах Волиської області

1400,0

590,0

510,0

2500,0

5.3. Будівництво системи водопостачання та водовідведення населених пунктів навколо Шацьких озер в межах ШНПП

200000,0

-

-

200000,0

5.2. Покращення господарювання відходами

5.4. Будівництво сміттєсортувальної лінії у Цуманській ОТГ

1500,0

3000,0

-

4500,0

5.5. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у Волинській області

49125,1

90000,0

80000,0

219125,1

5.6. Будівництво міні-сміттєпереробного заводу на території Війницької сільської ради

4000,0

4000,0

-

8000,0

5.7. Встановлення установки для сушіння на території Війницької сільської ради Локачинського району

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

5.8. Створення комплексного підприємства з переробки відходів в смт Шацьк

70100,0

-

-

70100,0

5.9. Проведення просвітницької роботи серед населення та  залучення його до проведення екологічних акцій

50,0

50,0

50,0

150,0

5.3. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області

5.10. Програма стимулювання комплексного розвитку лісового сектору Волинської області

30000,0

30000,0

40000,0

100000,0

5.11. Впровадження екологічно-збалансованого використання земель

1700,0

2000,0

2500,0

6200,0

5.12. Забезпечення високотехнологічного використання та збереження ґрунтів Волинської області

1750,0

1750,0

1750,0

5250,0

ВСЬОГО 12 проєктів

102 302,7

132 390,0

125 810,0

360 502,7

 

 1. Фінансовий ресурс Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

        

Програми

Кіль-кість проєк-

тів

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

1.Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки

36

1601237,6

1024791,5

889693,0

3515722,1

2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення

52

1732763,2

853035,9

666702,9

3252502,0

3. Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації)

10

419 265,0

421 649,5

630 850,5

1471765,0

4.Розвиток транскордонного співробітництва

12

2289341,4

2598845,3

1 100,0

4889286,7

5.Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека

12

102 302,7

132 390,0

125 810,0

360 502,7

РАЗОМ

122

6144909,9

5030712,2

2314156,4

13489778,5

 

 1. Каталог проєктних карток

 

 Проєктні картки стратегічної цілі

 1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки

 

Проєктні картки напряму 1.2 Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу.

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту:

1.2.1.1. Музефікація пам`ятки архітектури національного значення «В`іздна брама садиби» в смт Любешів

Цілі проєкту:

Відновлення пам᾽ятки архітектури для покращення культурного відпочинку жителів та гостей Любешівської громади; створення умов для організованого туризму, відродження місцевих традицій, рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Любешівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі Любешівської ОТГ – 28758 осіб.

Туристи та гості Любешівської громади – 7000 осіб.

Стислий опис проєкту:

Кам’яні ворота в стилі барокко і парк – пам᾽ятка садово-паркової архітектури поруч з річкою Стохід – це все, що залишилося від садиби Чарнецьких. У парковій зоні висаджено близько 80 видів рослин. Любителям старовини, історії та природних красот тут буде на що подивитися і над чим поміркувати.

На цьому місці в XVIII столітті меценат Вишневецький збудував садибу з парком. Пізніше маєток змінив кілька господарів, і в 1754 році його власником став брацлавський каштелян Я.Чарнецький. Його нащадки володіли садибою до Другої світової війни. У період радянської влади основну споруду знищили. Залишилися тільки ворота. Проте в'їзна брама садиби Чарнецьких – пам’ятка архітектури національного значення – перебуває в занедбаному стані та уже давно потребує реконструкції, відновлення та впорядкування прилеглої території.

Очікувані результати:

Збережено зовнішній вигляд пам’ятки архітектури національного значення.

Зупинено подальше руйнування пам᾽ятки.

Збільшено привабливість пам’ятки національного значення як об’єкта туристичної інфраструктури.

Ключові заходи проєкту:

Отримання необхідних дозволів на проведення реставраційних робіт.

Здійснення реставраційних робіт згідно із розробленою проєктно-кошторисною документацією: реставрація зовнішніх фасадів, покрівлі та горища, відтворення втрачених елементів та окремих ліпних архітектурних деталей.

Облаштування музею.

Облаштування прилеглої території.

Період здійснення:

Березень 2021- вересень 2023

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1500,0

1500,0

1500,0

4500,0

Джерела фінансування:

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту:

1.2.1.2. Відновлення архітектури костелу та келій монастиря капуцинів (18 ст.) в смт Любешів

Цілі проєкту:

Відновлення пам᾽ятки архітектури для покращення культурного відпочинку жителів та гостей Любешівської громади; створення умов для організованого туризму, відродження місцевих традицій, рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Любешівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі Любешівської ОТГ – 28758 осіб.

Туристи та гості Любешівської громади – 7000 осіб.

Стислий опис проєкту:

Зараз Монастир капуцинів – чинний парафіяльний костел Святих Кирила й Мефодія. До строгої, величної, як і личить монастирю, будівлі веде алея. Тому здалеку костел ніби потопає в зелені.

Будівлю колишнього Монастиря капуцинів почали будувати ще в 1761 році за ініціативи (і на кошти) тодішнього власника селища Любешів – Яна Антонія Чарнецького. Однак меценат так і не дожив до закінчення будівництва, і був похований у стінах незакінченої споруди. Освятили монастир тільки в 1786 році, але через невеликий відрізок часу (у 1817 році) споруда повністю згоріла. Будівлю не відновлювали аж до 1926 року. Його довго використовували не за призначенням із приходом радянської влади, а потім і зовсім закрили. Однак нині костел Святих Кирила й Мефодія діє і є архітектурною пам’яткою. Проте він перебуває в незадовільному стані та уже потребує реконструкції, відновлення та впорядкування прилеглої території.

Очікувані результати:

Збережено зовнішній вигляд пам’ятки архітектури національного значення.

Зупинено подальше руйнування пам᾽ятки.

Збільшено привабливість пам’ятки національного значення як об’єкта туристичної інфраструктури.

Ключові заходи проєкту:

Отримання необхідних дозволів на проведення реставраційних робіт.

Здійснення реставраційних робіт згідно із розробленою проєктно-кошторисною документацією: реставрація зовнішніх фасадів, покрівлі та горища, відтворення втрачених елементів та окремих ліпних архітектурних деталей.

Облаштування прилеглої території.

Період здійснення:

Січень 2022-грудень 2023

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

-

5000,0

5000,0

10000,0

Джерела фінансування:

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту

1.2.1.3. Капітальний ремонт будівлі Келії монастиря піарів в смт Любешів

Цілі проєкту

Відновлення пам᾽ятки архітектури для покращення культурного відпочинку жителів та гостей Любешівської громади; створення умов для організованого туризму, відродження місцевих традицій, рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Любешівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів  вигод

Жителі Любешівської ОТГ – 28758 осіб.

Туристи та гості Любешівської громади – 7000 осіб.

Стислий опис проєкту

Проєкт передбачає відновлення будинку колишньої монастирської школи, в якій навчався Тадеуш Костюшко (1684 рік, меморіальна дошка — 20-і рр. XX ст.) Споруда колишнього монастиря піарів, точніше, та її частина, де розташовувалися чернечі келії, є архітектурним та історичним пам’ятником національного значення. Зараз будівля перебуває в державній власності.

Споруда була побудована ще в 1684 році. Його засновником був литовський маршал Ян Кароль Дольський. Будова виконана в бароковому стилі, а тому має серйозний зовнішній вигляд. У 1926 році споруду було передано ордену капуцинів. В епоху Просвітництва тут розташовувався один з найяскравіших європейських колегіумів, де здобували освіту діячі мистецтва і культури України та Польщі. Примітно, що в колегіумі не було забобонів на ґрунті релігії, соціального статусу або походження. Тому він був одним з найяскравіших прикладів того, що освіта є доступною для будь-кого охочого. На жаль, костел, наукова бібліотека, чудовий ботанічний сад, лабораторія, а також інші значимі структури колегіуму не збереглися до наших днів. І нині зовнішній вигляд та технічний стан будівлі потребує реконструкції, відновлення, та само як і внутрішній дворик та прилегла територія.

Очікуванні результати

Збережено зовнішній вигляд пам’ятки архітектури національного значення.

Зупинено подальше руйнування пам᾽ятки.

Збільшено привабливість пам’ятки національного значення як об’єкта туристичної інфраструктури.

Ключові заходи проєкту

1.      Отримання необхідних дозволів на проведення реставраційних робіт.

2.      Здійснення реставраційних робіт згідно із розробленою проєктно-кошторисною документацією: реставрація зовнішніх фасадів, покрівлі та горища, відтворення втрачених елементів та окремих ліпних архітектурних деталей.

3.      Облаштування прилеглої території.

Період здійснення

Січень 2021-грудень 2022

Орієнтовна вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

10000,0

10000,0

-

20000,0

Джерела фінансування

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту:

1.2.1.4. Історична стежка Володимира

Цілі проєкту:

Створення туристичного продукту

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Місто Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі міста та ОТГ, гості, туристи

Стислий опис проєкту:

Створення на валах городища, або ж в межах території парку «Слов’янський» міні туристичного маршруту «Історична стежка Володимира», де будуть відображені основні віхи з історії міста (від трипільської культури до сучасного міста з урахуванням ключових дат, подій та історичних постатей). На так званих станціях можуть бути розташовані інформаційні щити з описом зображених подій ( перша згадка про місто, княжа доба, Галицько-Волинське князівство, Магдебурзьке право, козаччина, Польща, перша світова війна,друга світова війна, гетто, розстріли, створення УПА, радянська доба, Володимир сучасний ) станції мають

вигляд: панорам, макетів, скульптурних груп, фресок, живописних полотен, інформаційних щитів, стилізованого (відновленого) житла, предметів побуту, декоративно-ужиткового мистецтва, ремісничих майстерень, тощо.

Очікувані результати:

Створення туристичного об’єкту(туристичного маршруту),

широке висвітлення та популяризація історико-культурної

спадщини міста, формування позитивного іміджу міста,

створення умов для розвитку підприємницької діяльності в

галузі туризму, залучення інвестицій

Ключові заходи проєкту:

Виготовлення та затвердження проєктно-кошторисної документації.

Виготовлення та встановлення інформаційних щитів, панорам, художніх та скульптурних композицій, тощо.

Проведення рекламної кампанії по просуванню новоствореного туристичного об’єкта (маршруту)

Період здійснення:

2021 – 2023 рр.

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

260,0

40,0

50,0

350,0

Джерела фінансування:

Державний, місцеві бюджети, грантові кошти, кошти не заборонені законодавством

Інше:

Бірук Ірина Володимирівна

(03342) 35782, 0966857414  ira.zinchuk@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту:

1.2.1.5. Створення нового культурного простору «Князівський шлях…»

Цілі проєкту:

Створити сучасну експозицію.

Створити суспільно значущий контент, що сприяє відчуттю громадянами своєї приналежності до України, розумінню та усвідомленню візії України.

Промоція історико-культурної спадщини.

Розвиток подієвого туризму.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Територія ДІКЗ «Стародавній Володимир», місто Володимир-Волинський, Волинська область.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Володимира-Волинського та туристів (20 000 осіб)

Стислий опис проєкту:

Проєкт націлений на інтеграцію пам’ятки археології національного значення «Вали» в громаду міста, шляхом проведення на її території пленеру різьбярів та урочистого відкриття пленерних робіт з історичним підґрунтям. У межах пленеру будуть створенні сучасні витвори мистецтва. На урочистому відкритті пленерних робіт / виставки будуть дитячі ігри та забави, ярмарок народних умільців, виступи виконавців середньовічної музики, частування, показові бої, стрільби з луку, театралізовані екскурсії, середньовічні танці, вогняне шоу. Цей сімейний захід дасть змогу глибше пізнати історію міста, згуртувати громаду міста, забезпечити промоцію історико-культурної спадщини.

Очікувані результати:

Проведено п’ятиденний пленер різьбярів.

Жителі міста та гості отримали можливість відвідати відкритий пленер та на власні очі побачити, як створюються витвори мистецтва.

Проведено культурно-масовий захід.

Проведено нічну театралізовану екскурсію.

Підвищено рівень обізнаності про історію міста серед його жителів.

Виготовлено афіші,  флаєри, рекламний та промоційний відео-ролик.

Друк статті в ЗМІ.

Виготовлено найбільший в Україні дерев’яний різьблений князівський меч, нові скульптури.

Проведено благоустрій території пам'ятки.

Підвищено туристичний потенціал міста.

Інтеграція пам’ятки археології національного значення городище «Вали» в громаду міста.

Забезпечення жителів Володимира-Волинського та його гостей цікавим та активним дозвіллям, пдвищено імідж міста.

Підвищено туристичний потенціал міста.

Розроблено і розмножено історичну розвиваючу книгу для дітей.

Ключові заходи проєкту:

Проведення пленеру народних умільців  (різьбярів, ковалів, гончарів…).

Виготовлення рекламної  та сувенірної продукції.

Організація та проведення театралізованих екскурсій.

Створення веб-сайту.

Підготовка та друк книг.

Промоція нової туристичної дестинації.

Період здійснення:

2021 – 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

830,5

1000,0

1100,0

2930,5

Джерела фінансування:

Державний, місцеві бюджети, грантові кошти, кошти не заборонені законодавством

Інше:

Пикалюк Володимир Григорович

v.v.zapovidnyk@gmail.com (03342)3 89 89

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту:

1.2.1.6. Створення туристичного продукту «Шляхами Лесі Українки»

Цілі проєкту:

Покращення якості та розвиток туризму.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Колодяжненська сільська рада (об’єднана територіальна громада), Ковельський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Туристи з інших куточків нашої країни та закордону, мешканці Колодяжненської сільської ради та Ковельського району – близько 30 тис. осіб/рік.

Стислий опис проєкту:

Проєктом передбачено створення нового туристичного продукту «Шляхами Лесі Українки», який буде пов’язаний з історичними особливостями території, а саме з видатною українською поетесою Лесею Українкою.

Очікувані результати:

Створено новий туристичний продукт; додаткові доходи для місцевої економіки, бюджету; забезпечено ефективне і комплексне використання наявного туристичного  та курортно-рекреаційного потенціалу території.

Ключові заходи проєкту:

Вивчення проєкту та прийняття рішень органом місцевого самоврядування; планування фінансування; створення робочої групи по розробці туристичного продукту «Шляхами Лесі Українки»; розробка туристичного продукту; проведення громадських обговорень щодо розробленого туристичного продукту; підготовка звіту про реалізацію проєкту; висвітлення інформації щодо етапів реалізації проєкту в ЗМІ та на офіційному сайті Колодяжненської сільської ради.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

100,0

-

-

100,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, інвестиційні та грантові кошти, інші джерела, не заборонені законодавством.

Інше:

Сільський голова В.Л.Кашик

(03352) 90232  e-mail: kolodiazhne@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту

1.2.1.7. Міжнародний Волинський фестиваль органної музики «Lucesk Organum»

Цілі проєкту

1.Збагачення форм пропаганди кращих світових зразків органної музики з метою духовного об’єднання віруючих церков різних конфесій.

2.Популяризація української органної музики як сфери національної музичної культури.

3.Привернення уваги громадськості до сакральних пам’яток Волині, де встановлені органи – унікальні пам’ятки духовної та матеріальної культури.

 4.Утвердження іміджу міст, як культурно-мистецьких центрів.

Територія, на яку спрямований проєкт

Міста Луцьк, Ківерці, Ковель (Волинської області).

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

До 1,5 тис. слухачів різного віку та віросповідань, враховуючи можливості заповнення храмів.

Стислий опис проєкту

Філармонія, єдина в Україні працює у непристосованому приміщенні без концертного залу, де можна було б встановити орган. Тому для проведення концертів духовної та органної музики, впродовж багатьох років, орендуються приміщення Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла (пам’ятка архітектури 17 ст.). На шести концертах звучатимуть шедеври духовної та органної музики різних жанрів у виконанні лауреатів міжнародних конкурсів, титулярних органістів з Угорщини, Франції, Німеччини, Чехії, України та інших країн світу, що сприятиме поширенню культурних зв’язків Волині із зарубіжними країнами та духовному об’єднанню людей різних віросповідань. Враховуючи численні пропозиції слухачів, фестиваль буде продовжуватись з використаннях органів, що діють у м. Ківерці – Костел Пресвятого серця Ісуса Христа, Санктурій Божого Милосердя (мурований костел, збудований 1922-1933 рр.) та у м. Ковель – Костел Святої Анни (пам’ятка архітектури 18 ст., один з двох унікальних дерев’яних двовежових костелів, що збереглися в Україні).

Очікувані результати

Вперше на Волині для концертного виконання будуть використані всі три діючі органи, що дасть можливість відродити та зберегти традиції органної культури Волині витоки якої сягають 16-го ст. (орган в костелі м. Ковеля).

Ключові заходи проєкту

Для успішного проведення фестивалів буде створено режисерсько-постановочну групу, розроблено сценарій і програми, виготовлено рекламну продукцію, організовано висвітлення фестивалю у ЗМІ та інтернет-ресурсах, проведено роз’яснювальну роботу з метою розповсюдження квитків, настроєно органи. Серед фестивальних заходів відбудуться концерти, творчі зустрічі музикантів-органістів із студентською та учнівською молоддю спеціалізованих навчальних закладів, музичною громадськістю Волині.

Період здійснення

2021-2023 роки

Орієнтовна вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

40,0

50,0

60,0

150,0

Джерела фінансування

Обласний бюджет, місцеві бюджети (м. Луцьк), державний бюджет, кошти філармонії

Інше

Волинська обласна філармонія

Директор Єфіменко Сергій Іванович

Тел./факс (0332) 75-75-10   volynconcert@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання Стратегії:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм тощо)

Назва проєкту:

 1.2.1.8. «Володимир туристичний»

Цілі проєкту:

1.Збереження пам’ятки архітектури і містобудування костелу св. Іоакима і Анни XVIII ст., шляхом застосування комплексу невідкладних ремонтно-реставраційних робіт з метою зупинення процесів руйнації та деградації споруди та інтеграція об’єкта історичної спадщини у сучасну туристичну інфраструктуру міста;

2. Вдосконалення системи туристичної інформації міста, його інфраструктури, полегшення орієнтування туристів та екскурсантів шляхом виготовлення та встановлення туристичної навігації у місті Володимирі-Волинському (інформаційні пілони з туристичними картами та вказівники);

3. Створення нових туристичних маршрутів із включенням пам’ятки архітектури національного значення костелу Іоакима і Анни, а також їх маркування;

4. Збільшення кількості туристів, в тому числі закордонних.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

м. Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість

отримувачів вигод

Населення міста, гості, туристи, в тому числі закордонні

Стислий опис проєкту:

Пам’ятка архітектури і містобудування XVIII ст. костел св. Іоакима та Анни, збудований у 1752 році, завжди був перлиною центральної площі міста. У межах проєкту плануємо провести реставрацію даху, фасадів, вікон та дверей костелу. В той же час у 2021 році будуть проводитися роботи по реконструкції площі, котрі передбачають облаштування громадського простору для відпочинку із зеленими зонами, місцем для розміщення сцени та ялинки. Таким чином, шляхом реставрації пам’ятки її буде інтегровано в модернізований громадський простір міста зі збереженням її автентичності, наслідком цього буде довершений образ головної площі міста.

Наступним етапом стане розробка нових туристичних маршрутів з їх подальшим маркуванням та туристичним ознакуванням, що полегшить орієнтування туристів та екскурсантів у місті.

Завершальним етапом реалізації проєкту буде проведення фестивалю з урочистим відкриттям костелу Іоакима та Анни та представлення туристичних маршрутів з ознакуванням.

Очікувані результати:

Проведено комплекс протиаварійних ремонтно-реставраційних заходів з метою збереження взірцевого стилю віленського барокко пам’ятки архітектури національного значення костелу Іоакима та Анни;

Пам’ятку інтегровано в сучасну міську туристичну інфраструктуру;

Виготовлено складові системи туристичної навігації містом;

Встановлено систему туристичного ознакування у місті

Володимирі-Волинському;

Вдосконалено систему туристичної інформації міста і його інфраструктури;

Полегшено орієнтування туристів та екскурсантів містом;

Ключові заходи

проєкту:

Ремонтно-реставраційні роботи даху;

Реставраційні роботи фасадів;

Реставрація дверей та вікон;

Проведення благоустрою території пам’ятки;

Виготовлення та встановлення системи туристичної навігації містом;

Організація та проведення фестивалю з урочистим відкриттям пам’ятки.

Період здійснення:

2021-2023

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1900,0

7100,0

7000,0

16000,0

Джерела фінансування:

Міський бюджет, обласний бюджет, грантові кошти та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством України

Інше:

Віслобоков Роман Юрійович

kulturavv@i.ua, (03342) 3 57 82

Пикалюк Володимир Григорович

v.v.zapovidnyk@gmail.com(03342)3 89 89

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних проєктів, заходів, що формують імідж регіону

Назва проєкту:

1.2.2.1. Міжнародна туристична виставка

Цілі проєкту:

Проведення міжнародного культурно-туристичниго ярмарку;

- придбання виставкового обладнання;

- розроблення туристичних буклетів;

- розроблення туристичних маршрутів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Місто Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

20 000 осіб

Стислий опис проєкту:

Міжнародна туристична виставка перш за все передбачає промоцію міста Володимира-Волинського на національній та міжнароднійтуристичній мапі. Одним з основних заходів

проєкту стало проведення туристичного ярмарку. Також заплановано розробити туристичні маршрути і буклети, які допоможуть туристам з легкістю орієнтуватися в місті.

Очікувані результати:

1. Підвищення рівня туристичної привабливості міста.

2. Підвищення якості та асортименту туристичних послуг, інформованості туристів про туристичні об’єкти.

3. Активізація співпраці з містами-партнерами.

Ключові заходи проєкту:

1. Підготовка та проведення туристичного ярмарку.

2. Збір матеріалів та розробка туристичних буклетів.

3. Придбання виставкового обладнання.

4. Розробка туристичних маршрутів.

Період здійснення:

2021 – 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

843,3

562,0

248,0

1653,3

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, грантові кошти

Інше:

Саць Любов Володимирівна

0976885656 lyubov.sats@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних проєктів, заходів, що формують імідж регіону

Назва проєкту:

1.2.2.2. Розвиток туризму на території Цуманської об’єднаної територіальної громади Ківерцівського району

Цілі проєкту:

Розвиток туризму, підвищення рівня самозайнятості сільського населення. Створення позитивного іміджу селищної ради загалом та окремих туристичних територій для інвесторів. Виявлення інвестиційно привабливих об’єктів для розвитку туризму. Збільшення доходів від туризму, розвиток туристичної інфраструктури, використання наявних природних ресурсів в туристичній сфері.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

9 населених пунктів Цуманської селищної ради Ківерцівського району Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

12669 жителі громади,туристи.

Стислий опис проєкту:

Проєкт спрямований на розвиток сільського туризму на території Цуманської селищної ради для залучення більшої чисельності внутрішніх та в’їзних туристів.

У ході проєкту буде проведено інвентаризацію туристичних пам’яток історичного, етнографічного, культурного і рекреаційного значення. Проведено обстеження туристичних об’єктів, оцінені місця проживання та інші наявні туристичні послуги для збереження та популяризації народних традицій. Проведено роботи зі сприяння покращенню інфраструктурної ситуації, створення умов для розвитку активних видів туризму на території селищної ради та збільшення варіантів короткострокового відпочинку в вихідні дні.

Очікувані результати:

Підготовка якісних матеріалів з популяризації потенціалу сільського туризму як альтернативи закордонним подорожам. Забезпечення популяризації сільського туризму серед сільських жителів як джерела додаткового або основного прибутку та збільшення кількості садиб. Створення умов для розвитку підприємництва та самозайнятості у сфері зеленого туризму. Зменшення відтоку сільської молоді в місто. Відродження народних промислів та історико-культурної спадщини населених пунктів. Збільшення доходу від туристичної діяльності. Залучення інвестицій в інфраструктурні проєкти. Розроблення мережі велосипедних та пішохідних маршрутів.

Ключові заходи проєкту:

Розробка і поширення пакету тематичних інформаційних матеріалів.

Організація та проведення семінарів.

Створення електронного реєстру туристичних об’єктів історичного, етнографічного, культурного і рекреаційного значення, з включенням даних відповідних надавачів послуг.

Інвентаризація та створення реєстру земельних ділянок і наявних об’єктів туристичної інфраструктури, придатних для використання в рекреаційній сфері (кемпінги, зони відпочинку тощо).

Пошук інвесторів для розбудови інфраструктурних об’єктів.

Розробка та маркування, згідно з національним стандартом, туристичних шляхів місцевого значення (велосипедні та пішохідні).

Проведення підготовки фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів, провідників з пішого та велосипедного туризму).

Розробка та виготовлення інформаційно-практичних матеріалів для цільової групи.

Благоустрій зон відпочинку вздовж основних туристичних маршрутів.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

250,0

250,0

-

500,0

Джерела фінансування:

Всеукраїнські конкурси, обласний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, інвестори, інші джерела, не заборонені законодавством.

Інше:

Дорошук Анатолій Васильович

0680208177  0(3365)94355 tsuman.sr@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних проєктів, заходів, що формують імідж регіону

Назва проєкту:

1.2.2.3. Розвиток автокемпінгової інфраструктури на природоохоронних територіях Волині

Цілі проєкту:

Мета проєкту – розширення комплексу туристичних послуг, що надаються на території Шацького національного природного парку та зменшення антропогенного навантаження на місцеву екосистему шляхом покращення туристичної інфраструктури.

Основні завдання проєкту:

провести комплекс заходів із залучення профільного приватного інвестора для будівництва автокемпінгу на території Шацького НПП на умовах державно-приватного партнерства (ДПП);

облаштувати виділену земельну ділянку базовою інфраструктурою для будівництва автокемпінгу (енерго- та водопостачання, водовідведення тощо);

побудувати автокемпінг на умовах ДПП та ввести його в експлуатацію;

здійснити промоцію досвіду використання механізму ДПП у сфері розвитку туристичної інфраструктури.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Шацька ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

10 тис. осіб (розрахункова річна кількість туристів, що користуватимуться послугами автокемпінгу).

Стислий опис проєкту:

Кемпінговий тип відпочинку є достатньо популярним видом відпочинку у світі в цілому та в Україні зокрема. Для прикладу, в США кількість осіб, які користувались кемпінговим типом відпочинку у 2016 році становила 40,5 млн осіб. У 2012 році кемпінги США отримали дохід у розмірі 5,2 млрд доларів.  

На території Шацького НПП офіційно функціонує 3 наметових містечка: «Запісочне» на озері Пісочному, «Незабудка» поблизу с. Світязь, «Мокошин» на західному узбережжі озера Світязь. Також поблизу урочища «Гряда» (північно-східне узбережжя озера Світязь») функціонує несанкціоноване наметове містечко.

Головною проблемою кемпінгового типу відпочинку на території НПП є неналежний стан інфраструктури, яка існує. Наметові містечка не мають підключення до електромережі, доступу до якісної питної води, належної системи збору та очистки стічних вод. Така ситуація призводить до виникнення трьох основних негативних наслідків:

- погіршення екологічного стану території (засміченість території, потрапляння забруднених стічних вод в ґрунт).

- зниження туристичної привабливості території, погіршення іміджу Парку.

- нульовий економічний ефект від використання природних ресурсів для територіальної громади (мінімальний рівень податкових платежів, додаткові видатки на прибирання території).

Саме на подолання цих проблем спрямований даний проєкт.

Очікувані результати:

Результат 1. Створено на території Шацького НПП сучасного рекреаційного центру для надання якісних послуг туристам, попит на які зростає та не може бути задоволений інфраструктурою, яка вже існує.

Результат 2. Забезпечене ефективне використання природних ресурсів громади з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище.

Результат 3. Налагоджена взаємовигідна та стабільна співпраця територіальної громади та приватного інвестора на умовах, які забезпечать баланс інтересів обох сторін.

Ключові заходи проєкту:

1.     Підготовка техніко-економічного обґрунтування Проєкту.

2.     Підготовка та проведення конкурсу із залучення приватного інвестора.

3.     Облаштування території поблизу території урочища «Гряда» в смт Шацьк та початок роботи Автокемпінгу (відповідно до викладених вище заходів).

4.     Експлуатація Автокемпінгу поблизу території урочища «Гряда» в смт Шацьк.

5.     Передача Автокемпінгу територіальній громаді.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

5000,0

15000,0

-

20000,0

Джерела фінансування:

Бюджет Шацької селищної ради, кошти ДФРР, кошти приватного інвестора

Інше:

Яльницький Віталій Васильович, перший заступник Шацького селищного голови

Тел. факс +38 03355 20407, +38 098 2528770 shsrada1@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.3. Туристична промоція області, підтримка інноваційних проєктів, заходів, що формують імідж регіону

Назва проєкту:

1.2.3.1. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій в туристичну сферу Шацького поозер’я

Цілі проєкту:

Мета проєкту - підвищити конкурентоспроможність Волинської області шляхом створення якісних туристичних продуктів на основі залучення інвестицій у сферу туризму регіону та раціонального використання природно-рекреаційних територій Шацького національного природного парку.

Основні завдання проєкту:

проведення реконструкції вулиці Центральної в урочищі «Гряда» Шацького району;

підготовка та промоція вільних інвестиційних ділянок рекреаційного призначення загальною площею 15 га.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Шацька ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

30-60 тис. осіб (середня річна кількість туристів, що відпочивають в районі урочища «Гряда»)

Стислий опис проєкту:

Розвиток туризму в Шацькому регіоні є однією з найбільш перспективних напрямків для зростання регіональної економіки, особливо північних районів Волинської області. При наявності значного туристичного потенціалу, частка туристичної галузі у валовому регіональному продукті області залишається невисокою, що спричинено такими причинами:

-   наявний природно-рекреаційний потенціал використовується нераціонально (хаотичність і неконтрольованість процесу виділення земельних ділянок в туристично-привабливих зонах, їх подрібненість, неадекватність цільового призначення земель при їх виділенні перспективним планам розвитку території);

-   найбільша частка туристичних послуг надається невеликими рекреаційними садибами та базами відпочинку. Зважаючи на те, що туристичний сезон в районі шацьких озер триває 2-3 місяці, а фінансових можливостей для розширення спектру та якості послуг у місцевого бізнесу бракує, надані послуги не відповідають вимогам за критерієм «ціна-якість». Це відштовхує значну частку туристичного потоку з регіону і ще більше послаблює фінансову спроможність місцевого бізнесу;

-   переважання у туристичній сфері мікро-бізнесу та нетривалість сезону призводить до того, що розмір сплати податків від надання туристично-рекреаційних послуг вкрай малий. Як наслідок, місцеві бюджети не можуть акумулювати кошти для покращення існуючої туристичної інфраструктури (дороги, пляжі, санітарна інфраструктура тощо), що консервує негативну ситуацію на довгі роки.

Очікувані результати:

Результат 1. Проведено реконструкцію вулиці Центральної в урочищі «Гряда» Шацького району.

Результат 2. Підготовлено вільних інвестиційних ділянок в урочищі «Гряда» загальною площею 15 га для подальшого проведення земельних аукціонів чи використання інших форм залучення інвесторів (у тому числі механізму державно-приватного партнерства).

Результат 3. Проведено 3 заходи з промоції інвестиційних ділянок та інвестиційного потенціалу громади на загальноукраїнських і регіональних профільних виставках й інвестиційних форумах.

Ключові заходи проєкту:

1) реконструкція вулиці Центральної в урочищі «Гряда» Шацького району;

2) підготовка комплексних пропозицій для крупних профільних інвесторів щодо інвестування в об’єкти в районі урочища «Гряда» й інші перспективні об’єкти Шацької ОТГ;

3) підготовка вільних інвестиційних ділянок в урочищі «Гряда» загальною площею 15 га для подальшого проведення земельних аукціонів чи використання інших форм залучення інвесторів (у тому числі механізму державно-приватного партнерства);

4) проведення (участь) у принаймні 3-х заходах з промоції інвестиційних ділянок та інвестиційного потенціалу громади на загальноукраїнських та регіональних профільних виставках й інвестиційних форумах.

Період здійснення:

з 09/2021 – до 06/2023

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

3000,0

25000,0

10000,0

38000,0

Джерела фінансування:

Бюджет Шацької селищної ради, кошти ДФРР, кошти місцевого бізнесу (бази відпочинку на території урочища «Гряда»)

Інше:

Яльницький Віталій Васильович, перший заступник Шацького селищного голови

Тел. +3803355-20407, +38098 2528770 E-mail: shsrada1@ukr.net

 

Номер і назва завдання:

1.2.3. Розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема, Шацького поозер’я

Назва проєкту:

1.2.3.2. Створення рекреаційної зони для відпочинку на річці Риловиця по вул.Луцькій м.Володимира-Волинського

Цілі проєкту:

Продовження очистки та благоустрою річки Риловиця

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

м. Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Громада міста

Стислий опис проєкту:

Проєктом передбачається очищення русла річки Риловиця з подальшим створенням рекреаційної зони, влаштуванням малих архітектурних форм. Реалізація зазначеного проєкту дозволить створити всі необхідні умови для відпочинку мешканців та жителів міста.

Очікувані результати:

Створення зони відпочинку.

Ключові заходи проєкту:

-            виготовлення ПКД та її експертиза;

-            дозвіл на початок виконання робіт;

-            проведення конкурсних торгів на визначення виконавця робіт;

-            проведення будівельних робіт;

здача об’єкту в експлуатацію.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

2500,0

-

-

2500,0

Джерела фінансування:

-          Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; кошти місцевих бюджетів; грантові кошти, інвестиції; інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Інше:

Мамалига Сергій Олексійович

03342-35710; (093)202-18-15 valyva2@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.3. Розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема, Шацького поозер’я

Назва проєкту:

1.2.3.3. Створення туристично-рекреаційної мережі міста Луцька та прилеглих сіл

Цілі проєкту:

Відновлення місцевих етнокультурних об’єктів та облаштування рекреаційних зон у місті Луцьку, селищі Рокині та селі Баїв за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини. Збільшення кількості туристів. Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Збільшення рівня обізнаності туристів та мешканців міста про зазначені туристичні об’єкти.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

місто Луцька, Боратинська та Княгининівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Мешканці Луцька, Боратинської та Княгининівської ОТГ, прилеглих сіл, туристи та відпочиваючі (близько 300 тис. осіб).

Стислий опис проєкту:

Існуюча рекреаційно-туристична мережа міста Луцька та прилеглих громад не повністю задовольняє потреби зростаючого потоку туристів. Відсутність туристичної інфраструктури призводить до низької ефективності використання туристичного потенціалу.

Основною метою проєкту є підвищення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу міста Луцька, Боратинської та Княгининівської об’єднаних територіальних громад Луцького району на основі створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців та гостей.

Очікувані результати:

Розвиток туристичного потенціалу регіону, збільшення кількості туристів з акцентом на відпочинковий, зелений, сільський, культурно-історичний та екологічний туризм сімейного та індивідуального типу, розширення рекреаційних територій.

Проєкт нестиме позитивний вплив на навколишнє середовище. Окремі заходи проєкту (санітарне очищення водойм, екодизайн) спрямовані на покращення стану довкілля загалом. Облаштування рекреаційної зони відбуватиметься із дотриманням екологічних вимог згідно чинних Державних будівельних норм, з використанням екологічно чистих матеріалів та технологій.

Одночасно проєкт сприятиме популяризації серед туристів екологічно чистого засобу пересування – велосипедного транспорту.

Реалізація проєкту дасть змогу досягти наступних показників: підвищення привабливості та збільшення кількості сучасно облаштованих туристичних, екскурсійних об’єктів, відпочинкових територій, туристичних локацій в Україні.

Ключові заходи проєкту:

1. Відновлення місцевих етнокультурних об’єктів та облаштування рекреаційних зон у місті Луцьку, селищі Рокині та селі Баїв – за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини.

2. Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Збільшення рівня обізнаності туристів та мешканців міста про дані туристичні об’єкти.

2.1. Ремонт під’їзних шляхів, та будівництво парковок.

2.2. Будівництво і монтаж майданчиків та будиночків для здійснення виїзної торгівлі.

2.3. Створення кемпінгового містечка в смт. Рокині.

2.4. Створення пішохідних, водного, велосипедного маршрутів, облаштування екологічних стежин, велосипедних доріжок по основним пам’яткам місцевості та їх облаштування.

2.5. Розробка та підготовка інформаційно-промоційних матеріалів для туристів (буклети, туристичні путівники, друковані та інтерактивні карти).

2.6. Проведення стартової прес-конференції

2.7. Формування каталогу інвестиційних пропозицій, пов’язаних зі сферою зеленого, сільського, екологічного та етно-туризму.

2.8. Створення оглядових майданчиків, станції прокату човнів та катамаранів, велосипедів та туристичного спорядження.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

39631,0

-

-

39631,0

Джерела фінансування:

Кошти місцевих бюджетів (Луцька, Боратинська, Княгининівська ОТГ): 10% – 3963,1 тис. грн.

Кошти Державного бюджету, інших джерел: 90% – 35667,9 тис.грн.

Всього витрат по проєкту 39 631 000 грн, з яких:

- 20 550 000 грн припадає на заходи, що здійснюватимуться на території Луцької міської територіальної громади;

- 5 950 000 грн припадає на заходи, що реалізуватимуться на території Боратинської ОТГ; 

- 11 350 000 грн припадає на заходи що реалізуватимуться на території Княгининівської ОТГ.

Заходи, що спрямовуватимуться на організацію офісу проєкту та його утримання адмініструватимуться Луцькою міською радою і становлять 1 781 000 грн.

Інше:

Заступник директора департаменту, начальник відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцької міської ради Омельчук Сергій Васильович

Телефон робочий: +38 0332  777 932

Телефон мобільний: +38 050 7894023

електронна пошта: investinlutsk@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.3. Розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема, Шацького поозер’я

Назва проєкту:

1.2.3.4. Створення відпочинкової зони в с. Прилуцьке

Цілі проєкту:

Облаштування рекреаційної зони у с. Прилуцьке Луцької міської територіальної громади за умови збереження екологічної рівноваги. Збільшення кількості туристів. Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів. Створення місця відпочинку вихідного дня для мешканців Луцької міської територіальної громади. Розвиток зеленого туризму.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Луцька міська територіальна громада, прилеглі села.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Мешканці Луцької міської територіальної громади прилеглих сіл, туристи та відпочиваючі (близько 250 тис. осіб).

Стислий опис проєкту:

Проєкт передбачає відновлення ставків у с. Прилуцьке з первинними характеристиками: санітарне очищення водойми, відновлення земляної греблі та первинного рівня води в ставку.

Інфраструктурне облаштування зони відпочинку біля ставка в с.Прилуцьке з встановленням дитячого, спортивного майданчика, місць для барбекю, критих альтанок тощо.

Очікувані результати:

Створення місця відпочинку вихідного дня для мешканців Луцької міської територіальної громади.

Розвиток туристичного потенціалу регіону, збільшення кількості туристів з акцентом на відпочинковий, зелений, сільський, культурно-історичний та екологічний туризм сімейного та індивідуального типу, розширення рекреаційних територій.

Проєкт нестиме позитивний вплив на навколишнє середовище. Окремі заходи проєкту (санітарне очищення водойм, екодизайн) спрямовані на покращення стану довкілля загалом. Облаштування рекреаційної зони відбуватиметься із дотриманням екологічних вимог згідно чинних Державних будівельних норм, з використанням екологічно чистих матеріалів та технологій.

Ключові заходи проєкту:

Здійснення заходів (механічних ручних та механізованих) щодо санітарного очищення (відновлення) природних водойм.

Забезпечення інфраструктурного облаштування зони відпочинку.

Встановлення 4-х альтанок, здійснення ландшафтних робіт, підведення комунікацій, організація доріжок з твердого покриття.

Облаштування 3-х місць для вогнища та барбекю.

Встановлення 3-х біотуалетів.

Встановлення дитячого та спортивного майданчику з урахуванням потреб вразливих категорій населення.

Озеленення території ставків.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

10000,0

-

-

10000,0

Джерела фінансування:

Кошти бюджету міста Луцька (10% – 1000 тис. грн).

Кошти Державного бюджету та інших джерел (90%– 9000 тис. грн).

Інше:

Заступник директора департаменту, начальник відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцької міської ради Омельчук Сергій Васильович

Телефон робочий: +38 0332  777 932

Телефон мобільний: +38 050 7894023

електронна пошта: investinlutsk@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.3. Розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема, Шацького поозер’я

Назва проєкту:

1.2.3.5. Нове будівництво оздоровчо-відпочинкового комплексу у ПЗОіВ «Оберіг» с.Уховецьк, вул.Озірна, 26 Ковельського району

Цілі проєкту:

Створення умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури, будівництва нових закладів відпочинку та тимчасового проживання.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Колодяжненська сільська рада (об’єднана територіальна громада), Ковельський район.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Колодяжненської сільської ради (ОТГ) – 5154 особи.

Стислий опис проєкту:

Табір функціонує тільки в літній період, протягом якого оздоровлюються діти з Ковельського району, міст та  сусідніх районів. Площа території табору 1,1 га, на якій розташовано вісім спальних будинків, медпункт, їдальня, літня сцена, поле для міні-футболу, волейбольний майданчик. Однак матеріально-технічна база табору застаріла. Для повноцінного функціонування потягом року та забезпечення надання якісних послуг проєктом передбачено будову нового комплексу спальних будиночків з системою теплопостачання.

Очікувані результати:

Оновлено та розширено матеріально-технічну базу ПЗОіВ «Оберіг», завдяки чому продовжено його функціонування –
10 міс./р.;

створено необхідну інфраструктуру для рекреаційного природокористування, яка сприятиме подальшому формуванню туристичного бренду громади;

залучено досвід приватного інвестора, що дасть можливість оптимізувати витрати місцевого бюджету та забезпечить раціональне використання рекреаційного потенціалу природних ресурсів на території Колодяжненської громади.

Ключові заходи проєкту:

Вивчення проєкту та прийняття рішень органом місцевого самоврядування; створення робочої групи; виготовлення проєктно-кошторисної документації; планування фінансування; проведення процедури державних закупівель (тендер); укладення договору на виконання робіт; проведення робіт згідно локального кошторису; проведення перевірки якості виконаних робіт; підведення підсумків виконаних робіт; введення в експлуатацію; виконання вимог діючих Правил і норм технічної експлуатації;  підготовка звіту про реалізацію проєкту; інформування громадськості про результати реалізації проєкту.

Період здійснення:

з 01.2021 до 12.2023

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, кошти ДФРР, інвестиційні та грантові, інші джерела, не заборонені законодавством.

Інше:

Сільський голова В.Л.Кашик

(03352) 90232  e-mail: kolodiazhne@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання

1.2.4. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту

1.2.4.1. Відродження історико-архітектурної спадщини       смт Олика

Цілі проєкту

Реставрація пам’яток містобудування та архітектури              смт Олика

Територія, на яку спрямований проєкт

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі області

Стислий опис проєкту

Проєктом передбачено виконання таких завдань:

-       забезпечення будівництва житла для переселення жителів з історичної частини смт Олика;

-       забезпечення будівництва дитячого садка та школи смт Олика;

-       відновлення, реставрація, раціональне пристосування та належне утримання пам’яток архітектури смт Олика;

-       забезпечення благоустрою кладовища;

-       покращення дорожньо-транспортної інфраструктури смт Олика;

-       забезпечення будівництва очисних споруд в смт Олика;

-       розбудова мережі туристичної інфраструктури;

-       промоція туристичного потенціалу смт Олика;

-       створення мережі музейних закладів у відреставрованих пам’ятках архітектури.

Очікувані результати

Відновлення, реставрація, належне утримання пам’яток архітектури смт Олика, розбудова мережі туристичної архітектури, підвищення туристичної привабливості, збільшення кількості туристів.

Ключові заходи проєкту

Розробка містобудівної документації смт Олика, розробка проєктної документації на реставрацію замку Радзивілів, реставрація та пристосування замку Радзивілів, розробка проєктної документації на реставрацію пам'яток містобудування та архітектури смт Олика, проведення ремонтно-реставраційних робіт та робіт з пристосування основних пам'яток містобудування та архітектури смт Олика, забезпечення інфраструктурного облаштування, благоустрій центральної частини смт Олика, впорядкування кладовища з реставрацією каплиці, проведення археологічних робіт у смт Олика, покращення дорожньо-транспортної  інфраструктури смт Олика, будівництво очисних споруд в смт Олика, будівництво двох восьмиквартирних будинків для переселення жителів, будівництво школи та дитячого садка, розбудова мережі туристичної інфраструктури, рекламно – інформаційне забезпечення та промоція туристичного потенціалу, створення мережі музейних закладів у відреставрованих пам’ятках архітектури.

Період здійснення

2021 – 2023 роки

Орієнтовна вартість проєкту, тис.гривень

2021

2022

2023

Разом

245975,0

162635,0

150730,0

559340,0

Джерела фінансування

Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела

Інше

Департамент економіки та європейської інтеграції, Департамент регіонального розвитку та ЖКГ, управління містобудування та архітектури, управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації, Олицька селищна рада, залучені інвестори

 

Проєктні картки напряму 1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу

 

Номер і назва заходу

1.3.2. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу

Назва проєкту

1.3.2.1. Створення підприємства по виробництву сірників в с.Нові Березичі Любешівського району Волинської області

Цілі проєкту

Розробка інвестиційної пропозиції щодо організації виробництва сірників в с.Нові Березичі Любешівського району, з метою  забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території громади, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку промисловості.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Любешівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

28758 осіб – населення Любешівської ОТГ.

Інвестори.

Стислий опис проєкту

Проєктом передбачається підготовка інвестиційної пропозиції для потенційних інвесторів по створенню підприємства, яке буде спеціалізуватися на виробництві сірників, з визначенням відповідної земельної ділянки. Найвигідніше розташування для такого підприємства в селі Нові Березичі, оскільки село розташоване неподалік дороги регіонального значення Р-14, що дозволяє налагодити ефективну доставку готової продукції до споживача. Сірники - товар, який завжди буде користуватися попитом. Він належить до групи найважливіших товарів для організації життєдіяльності людини. Тому є можливість організувати актуальний і прибутковий бізнес.

Деревообробна галузь на території громади є конкурентною. Наявні як державні підприємства, так і дрібні приватні підприємці, які спеціалізуються на первинній обробці деревини. Виготовлення сірників – процес підвищеної небезпеки, тому виробничі приміщення повинні відповідати певним правилам безпеки.  Незважаючи на просту будову, сірник сам по собі відрізняється складним технологічним процесом виробництва, який включає в себе: вироблення основи сірники, яка має вигляд соломи; проходження основи через ванни: просочення протипожежною сумішшю, оброблення парафіновою ґрунтовкою, подвійна обробка клеєм і покриття захисним шаром; сушку, що займає в цілому дві години; сортування по довжині і перетину; виготовлення коробки для сірників; розфасовку готової продукції.  Можливий варіант виробництва сірників без виготовлення соломи для сірників. Її можна закуповувати вже в готовому вигляді. Це на першому етапі істотно зменшить капіталовкладення.

Оскільки сірникова продукція потрапляє у всі будинки країни, то цю властивість можна використовувати як рекламну площу. Суть цього заходу полягатиме в виготовленні та розміщенні на сірникових коробках різного роду рекламної продукції, що дозволить отримати додаткові прибутки та спрямувати їх на модернізацію обладнання.

Очікувані результати

Буде підготовлено якісну інвестиційну пропозицію по створенню підприємства, що  спеціалізується на виробництві сірників на території Любешівської ОТГ, в разі підтримки якої буде залучено інвестиційні кошти для організації роботи бюджетоутворюючого підприємства.  Ефективна та прибуткова діяльність підприємства дозволить отримати надходження до селищного бюджету, будуть створені додаткові робочі місця, також зростуть податки з доходів фізичних осіб – працюючих, формуватимуться внески до Пенсійного фонду. Розгортання виробничої діяльності за даним напрямом на території Любешівської ОТГ  сприятиме розвитку національного виробника, дозволить наповнювати бюджет громади та фінансувати проєкти капітального будівництва в соціальних сферах.

Ключові заходи проєкту

1.              Визначення та аналіз земельної ділянки для розміщення підприємства.

2.              Розробка та затвердження бізнес-плану підприємства з виробництва сірників, який визначатиме обмеження та рекомендації при формуванні напрямів діяльності, орієнтовного виробничого та маркетингового планів.

3.              Розробка та формування пакету необхідної юридичної документації на земельну ділянку, де передбачається створення підприємства.

4.      Підготовка проєкту інвестиційної пропозиції.

5.              Вибір інвестора та підписання генеральної угоди з ініціатором створення підприємства.

6.              Розробка необхідної технічної та проєктно-кошторисної документації, отримання технічних умов та необхідних дозволів.

7.              Передача земельної ділянки в оренду інвестиційній компанії.

Період здійснення

2021- 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

200,0

400,0

150,0

750,0

Джерела фінансування

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

Номер і назва завдання:

1.3.2. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу

Назва проєкту:

1.3.2.2. Геологічне вивчення з промисловою розробкою Ростанського піщаного кар’єру на території Шацької громади Волинської області

Цілі проєкту:

Сприяння розвитку промислового підприємництва області та, зокрема, Шацької громади, шляхом формування пропозиції для потенційних інвесторів, які зацікавлені у створенні підприємства по видобутку піску-гравію.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Шацька громада

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Мешканці Шацької громади (17,8 тис.осіб), підрядні установи та організації

Стислий опис проєкту:

Окрім туристично-рекреаційного потенціалу, регіон багатий на природні ресурси, в т.ч. будівельні корисні копалини.

За архівними даними у 1990-их роках на території Ростанської сільської ради (в той час - колгосп ім. Суворова Любмльського району) функціонував кар’єр, який орієнтувався на видобуток піску-гравію. Проте, через відсутність потреб місцевого населення, потенційні запаси матеріалу не були використані. В результаті аналізу геологічного потенціалу громади, виявлено, що вищевказана територія найбільш приваблива для промислової розробки та в подальшому видобутку гравійного піску для будівельних потреб.

Очікувані результати:

Будівництво на території Шацького регіону автомобільних доріг: Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове, Шацьк-Вілиця-Прип’ять-Любохини; Піща-Шацьк-Любомль та інших, обумовлює доцільність розробки піщаного кар’єру на території  Ростанської сільської ради. Реалізація даного проєкту дасть можливість створити додаткові робочі місця, забезпечить стабільні надходження податків до місцевого бюджету громади

Ключові заходи проєкту:

Проєктом передбачається:

- рекогносцировка Ростанського  піщаного кар’єру;

- геологічне вивчення Ростанського  піщаного кар’єру;

- включення об’єкту до обліку Державного фонду родовищ корисних копалин України;

- промислова розробка кар’єру.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Всього

1 500,00

-

-

1 500,00

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет

Контакти, телефон

Самусєв Володимир Олександрович, заступник голови Шацької районної державної адміністрації (050) 173-11-69,      e-mail:post@shaadm.gov.ua

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.3. Активізація діалогу між представниками бізнесу, органів влади, громадськості

Назва проєкту:

1.3.3.1. Центри розвитку підприємництва

Цілі проєкту:

Мотивація людей до започаткування власної справи, побудова інформаційної інфраструктури підприємництва, підвищення рівня конкурентоспроможності підприємців району/міста

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

4000 осіб, які скористаються послугами Центру розвитку підприємництва

Стислий опис проєкту:

Центр розвитку підприємництва є інформаційним майданчиком, корисним сервісом для підприємців, де вони отримують фахову консультацію, відвідують бізнес-тренінги, семінари з ведення бізнесу, написання бізнес-планів, проходять бліц-навчання з актуальних питань.

Очікувані результати:

Сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій.

Формування зручного інформаційного простору для шукачів роботи, що виявили бажання розпочати власну справу, та підприємців.

Забезпечення співпраці з органами місцевої влади, об’єднаннями роботодавців, профспілок, асоціаціями підприємців, бізнес-центрами, бізнес-інкубаторами, фондами підтримки малого підприємництва, лізинговими компаніями, іншими підприємствами, установами та організаціями, в тому числі громадськими, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва.

Ключові заходи проєкту:

Проведення тематичних семінарів та тренінгів, консультацій щодо започаткування власної справи, профдіагностичного тестування на визначення нахилів до підприємництва. Інформування про послуги служби зайнятості в частині сприяння відкриттю власної справи.

Надання консультацій вузькопрофільними фахівцями органів місцевої влади, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, бізнес-центрами, бізнес-інкубаторами, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, громадських організацій, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

4,0

4,5

5,0

13,5

Джерела фінансування:

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Інше:

Волинський обласний центр зайнятості

Балакіна Наталія Богданівна, (0332) 725437, ocz@volsz.gov.ua

 

Проєктні картки напряму 1.4. Ефективна регіональна енергетика

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення частки відновлюваних та альтернативних джерел енергії

Назва проєкту:

1.4.1.1.Створення підприємства по видобутку торфу та виробництві паливних брикетів, пілетів, іншої продукції.

Цілі проєкту:

Сприяння розвитку промислового підприємництва Любешівської ОТГ та Волинської області в цілому, шляхом формування пропозиції для потенційних інвесторів, які зацікавлені у створенні підприємства по  видобутку торфу та виробництва паливних брикетів, пілетів, іншої продукції на території Судченського та Бихівського старостинських округів Любешівської ОТГ.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Любешівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

10000 осіб – жителі Любешівської ОТГ.

Стислий опис проєкту:

Проєктом передбачається проведення геологічної експертизи на кількість покладів торфу на території Любешівської ОТГ, де потенційно можливий його видобуток. Передбачається визначення земельних ділянок з цільовим призначенням для створення  комплексів по видобутку торфу та виробництві паливних брикетів, пілетів, іншої продукції, а також безпосереднє спорудження/реконструкція  виробничих приміщень.

Очікувані результати:

Буде проведено геологічне дослідження, що дозволить виявити кількість покладів торфу на території Любешівської ОТГ, де потенційно можливий його видобуток. На основі проведених досліджень буде підготовлено якісний інвестиційний план по видобутку сапропелю.

Буде створено бюджетоутворююче промислове підприємство на території Любешівської ОТГ.

Ключові заходи проєкту:

Проведення геологічного дослідження потенційних торфових родовищ Любешівської ОТГ.

Визначення земельних ділянок з необхідним цільовим призначенням.

Формування інвестиційної пропозиції.

Розміщення інвестиційної пропозиції на відкритих інвестиційних платформах.

Моніторинг можливих грантових коштів, а також проєктів на кошти МТД, які можуть бути залучені на реалізацію даного проєкту.

Період здійснення:

2022 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

-

4000,0

-

4000,0

Джерела фінансування:

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення частки відновлюваних та альтернативних джерел енергії

Назва проекту:

1.4.1.2. Будівництво вітрової електростанції «Суходоли»

Цілі проекту:

Виробництво електроенергії

Територія, на яку проект митиме вплив:

Володимир-Волинський район, Зарічанська ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 25 тис. населення

Стислий опис проекту:

Будівництво автомобільних доріг, електромереж, вітрових електростанцій

Очікувані результати:

Виробництво електроенергії, енергоощадність

Період здійснення:

2021-2023

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2021

2022

2023

Всього

650000,0

650000,0

650000,0

1950000,0

Джерела фінансування:

72 млн.євро: іноземні інвестиції 80%, 20% - кредити.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ТзОВ «Суходоли ВЕС», Маркулич Олександр Павлович

(050) 3784025

windenergy.cvo@gmail.com, windenergyukr@gmail.com

Інше:

 

 

Номер і назва завдання Стратегії:

1.4.2. Підвищення ефективності комунальної енергетики

Назва проєкту:

1.4.2.1. Капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна покрівель) з впровадженням енергозберігаючих технологій

Цілі проєкту:

Зменшення споживання енергоносіїв, скорочення капітальних витрат на утримання та ремонт будівель

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Всі населені пункти області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

 

Стислий опис проєкту:

 м.Луцьк

Капітальний ремонт приміщення по вул.Ковельська,53 (2021 – 6000,0 тис.грн)

 м.Ковель

Реконструкція (термомодернізація) огороджуючи конструкцій навчального корпусу №2 та шкільної майстерні спеціалізованої школи №3 ім.Л.Українки по вул.Незалежності,138 (2021 – 591,46 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (корпус початкових класів) (2021 – 1417,05 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. №7 (2021 – 1574,1 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. №10 (2021 – 1624,3 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №11-ліцей (2021 – 1319,2 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. №12 (2021 – 1441,4 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (1-й корпус) по вул.Незалежності,29 (2021 – 2146,8 тис.грн).

м.Нововолинськ

Капітальний ремонт «комплексна термомодернізація ДНЗ №6 по вул.Кауркова,17 (2021 – 13874,7 тис.грн); модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків в місті та смт Благодатне з встановленням приладів обліку теплової енергії (2021 – 3815,0 тис.грн); капітальний ремонт (заміна конвективної частини котла КВГ-7,56) котельні Шахтарського мікрорайону по вул.Кауркова,45 (2021 – 550,0 тис.грн); капітальний ремонт (заміна конвективної частини котла КВГ-7,56) котельні 66-го кварталу по вул.Паркова,2а (2021 – 550,0 тис.грн); реконструкція теплової мережі ТК19 – ТК19а котельні 15-го мікрорайону (2021 – 1164,4 тис.грн).

Горохівський район

Капітальний ремонт головного та адмінкорпусу комунального некомерційного підприємства "Горохівська ЦРЛ» м. Горохів, вул.Паркова,22 (утеплення фасаду) (2021 – 8581,3 тис.грн).

Ковельський район

капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна покрівлі) комунального дошкільного навчального закладу «Сонячний промінчик» по вул.Центральна, 33 (2021 – 5126,7 тис.грн); реконструкція навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» в с.Вербка (2021 – 20000,0 тис.грн, 2022 – 13159,0 тис.грн); капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду опорного освітнього закладу ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Велицьк (2021р. - 8102,40 тис.грн).

Луцький район

Капітальний ремонт з утепленням фасадів (термореновація будівель) КП «Луцька ЦРЛ» в с.Липини (2021 – 12000,0 тис.грн)

Любомльський район

Капітальний ремонт будівлі гуртожитку (утеплення стін) Головненської спеціальної школи «Центр освіти» Волинської обласної ради по вул.Л.Українки в смт Головне (2021 – 1143,0 тис.грн)

Рожищенський район

Капітальний ремонт комунального закладу ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Копачівка з впровадженням енергозберігаючих технологій (2021 – 6120,3 тис.грн); капітальний ремонт комунального закладу ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Березолуки з впровадженням енергозберігаючих технологій (2021 – 6728,1 тис.грн).

Очікувані результати:

Економія коштів  місцевого бюджету завдяки скороченню споживання  теплової  енергії, підвищення температурного режиму в будівлях, зменшення  витрат  на утримання  приміщень.

Ключові заходи проєкту:

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення їх експертиз. Заходи по утепленню фасаду, заміна покрівель

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

83870,21

-

-

75767,81

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети

Інше:

 

 

 

Проєктні картки напряму 1.5. Підвищення продуктивності агропромислового сектору

 

Номер і назва завдання:

1.5.1. Сприяння розвитку та спроможності виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань

Назва проєкту:

1.5.1.1.Створення приймально-заготівельних пунктів сільськогосподарської продукції

Цілі проєкту:

Налагодження системи збуту с/г продукції для власників ОСГ.

Сприяння розвитку кооперативного руху.

Створення робочих місць в населених пунктах громади.

Стимулювання нарощення обсягів с/г родукції.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Любешівська ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

15 000 осіб – жителі Любешівської ОТГ, власники ОСГ.

Стислий опис проєкту:

Внутрішній ринок с/г продукції здебільшого характеризується хаотичним розвитком, а саме: відсутністю стабільного попиту, альтернативних каналів збуту продукції, мінливістю цін. Нерозвиненість заготівельно-збутової мережі ускладнює реалізацію товарної продукції особистих селянських господарств, відтак погіршується добробут населення. Наразі потрібно створити належні умови для здійснення систематичної закупівлі сільськогосподарської продукції за цінами, що відповідають ситуації на ринку, для стимулювання розвитку с/г.

Також існує проблема зайнятості в сільській місцевості. Саме тому перед Любешівською ОТГ стоїть задача:  сприяти у створенні робочих місць для сільського населення, а вдкриття заготівельних пунктів дозволить створити близько 15 робочих місць.

У Любешівській ОТГ в селах Седлище ,Зарудчі, Підкормілля, Ветли та Бірки доцільно створити пункти заготівлі с/г продукції, оскільки тут близько 70% населення зайняті в с/г. Жителі сусідніх сіл також зацікавлені в організації системи збуту власної продукції.

Передбачається облаштування приміщень для організації роботи пункту заготівлі та налагодження зв`язків і підписання торгівельних угод з покупцями продукції.

Очікувані результати:

Буде сформовано надійну систему збуту продукції, що вирощується власниками ОСГ.

Після відкриття пунктів заготівлі підвищиться ймовірність створення кооперативів.

Буде налагоджено зв`язки із основними гравцями на ринку закупівлі с/г продукції.

Буде створено нові робочі місця.

Відкриття пунктів заготівлі сприятиме нарощенню власних доходів громади.

Ключові заходи проєкту:

1.         Створення та реєстрація приймально-заготівельних пунктів с/г продукції.

2.         Пошук зацікавлених у відкритті пунктів сторін для співфінансування проєкту.

3.         Підготовка приміщень та закупівля необхідного обладнання (закупівля лотків, ящиків, при потребі-холодильного обладнання).

4.         Виділення відповідних видатків з бюджетів різних рівнів для підтримки формування матеріально-технічної бази заготівельних пунктів.

5.         Підбір персоналу та його навчання.

Період здійснення:

2021- 2022 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1500,0

500,0

-

2000,0

Джерела фінансування:

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.5.1. Сприяння розвитку та спроможності виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань

Назва проєкту:

1.5.1.2. Підтримання малих і середніх товаровиробників с/г продукції шляхом надання агроосвітніх дорадчих послуг

Цілі проєкту:

Зміцнення конкурентоздатності сільських громад Волинської області шляхом підвищення фахового і освітнього рівня представників малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції, що ґрунтується на використанні передових технологій та європейського досвіду.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

15 тисяч

Стислий опис проєкту:

Загальною проблемою Волинської області, є відсутність дорадчої служби, яка б здійснювала на належному рівні надання практичної консультативної допомоги малим і середнім сільськогосподарським товаровиробникам стосовно широкого спектру питань, що стосуються сільськогосподарського виробництва. Даний проєкт є продовженням колосальної роботи, проведеної Волинським обласним учбовим центром АПК в напрямі підвищення рівня професійної підготовки та освіченості представників малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення в цілому у Волинській області. Так, протягом п’яти сезонів, з 2014 по 2019 рік у рамках реалізації програмних проєктів «Зимова агрошкола», «Територія майстерності» було проведено 330 семінарів із залученням відповідних цільових груп, які у загальному підсумку склали 8460 осіб. Розробка проєкту «Імпульс» це підвищення конкурентоздатності шляхом створення умов для розвитку підприємництва в сільській місцевості. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських громад: запровадження новітніх технологій та інновацій; підвищення рівня обізнаності аграріїв основним аспектам ведення аграрного бізнесу відповідно до Плану дій Уряду України по формуванню необхідного ресурсу на центральному, обласному та районному рівнях і  створення програм із залучення нових технологій, інновацій і їх розповсюдження через дорадчу службу.

Очікувані результати:

Проєкт дозволить підвищити рівень знань та кваліфікацію селян, ефективність їх виробництва, полегшить доступ селян до отримання інформації, допоможе створити основні елементи аграрного ринку – оптовий ринок та маркетингові групи виробників, підвищить активність сільських жінок.

Проєкт відповідає потребам кінцевих бенефіціарів проєкту, що підтверджується результатами Базового дослідження та оцінкою інформаційних потреб сільського населення Волинської області (проведене на замовлення Канадсько-української Програми FARM Центром соціальних експертиз Інституту соціології Національної Академії Наук України).

Проєкт дозволить використати досвід Польщі та Литви, здобутий ними під час підготовки до  вступу та членства в ЄС,  в питаннях комплексного розвитку сільського господарства,  сільських територій, ринків сільгосппродукції, кооперації, в розробці та впровадженні комплексної системи надання  навчально-інформаційних послуг сільськогосподарського виробництва  в першу чергу щодо можливостей впровадження інноваційних розробок.

Ключові заходи проєкту:

Реєстрація дорадчої служби на базі Волинського обласного учбового центру АПК (згідно статутної діяльності) на основі поданих документів у серпні 2019 року.

«Спеціалізовані одноденні навчальні семінари» - будуть проводитися з метою підвищення освітнього рівня фермерів та власників особистих селянських господарств, сільгосптоваровиробників Волинської області. Семінари дадуть змогу розглянути найактуальніші проблеми, поділитись науковою інформацією, дати практичні поради.

«Конференції» - будуть проведені на з метою привернути увагу широкого кола аграрних фахівців, громадськості до завдань проєкту, та сучасних інноваційних технологій в аграрному секторі. Висвітлення роботи конференцій засобами масової інформації зробить їх результати надбанням широких верств населення.

«Публікації» - буклети, брошури відіграють важливу роль у навчанні великих груп людей і є надзвичайно доступним і цікавим методом для фермерів. Публікації зможуть підсилити вплив інших методів, які будуть використані в проєкті.

«Консультації» - будуть двох типів: з виїздом на місце та дистанційні. Індивідуальні та групові консультації будуть надаватися всім зацікавленим особам в районних учбових пунктах ВОУЦ АПК. Дистанційні консультаційні послуги будуть надаватися в режимі телефонного зв’язку або відеоконференції та шляхом розміщення питань-відповідей на інтернет-порталі ВОУЦ АПК.

Період здійснення:

2021- 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

420,0

450,0

500,0

1370,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, бізнес, міжнародний донор.

Інше:

Войтюк Ростислав Миколайович

0503787144  vrec.aic@gmail.com

 

Номер і назва завдання:

1.5.2. Стимулювання переробки сільськогосподарської продукції

Назва проєкту:

1.5.2.1.Будівництво заводу з переробки картоплі на крохмаль

Цілі проєкту:

Розвиток галузі картоплярства.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область та прилеглі райони Львівської та Рівненської областей.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

В межах 1 тисячі фермерських та особистих селянських господарств.

Стислий опис проєкту:

Будівництво і запуск заводу дозволить сформувати сировинну промислову зону в радіусі 100 і більше км.

Очікувані результати:

Завод перероблятиме в межах 40 тисяч тонн картоплі щорічно.

Ключові заходи проєкту:

Вибір земельної ділянки, проєктні роботи, будівництво заводу.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

500,0

45000,0

10000,0

55500,0

Джерела фінансування:

Власні, інвестиційні, кредитні, грантові кошти, бюджетні асигнування.

Інше:

Голова СОК «Волинська картопля» Аршулік Анатолій Аполлонович, моб.+380688992134, електронна адреса arshulikaa@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.5.2 Стимулювання переробки сільськогосподарської продукції

Назва проєкту:

1.5.2.2. Відкриття виробництва «ЕсоСвіт» з переробки фруктів і ягід, горіхів на пастилу та інші корисні десерти

Цілі проєкту:

Привернення уваги до десертів з природних продуктів та їх цінності. Популяризація  корисних солодощів, що дозволить покращити здоров’я родини і нації. Відкриття виробництва задля переробки органічних фруктів і ягід вирощених на Волині. Стимулювання до органічного землеробства та колової економіки. Створення  нових  робочих місць.

-          Розвиток економіки Волині та підняття її авторитету у світі.

Територія, на яку спрямований проєкт:

Волинська, Рівненська та Львівська області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Мешканці області

Стислий опис проєкту:

Відкриття виробництва популяризує культуру споживання фруктів і ягід вирощених на нашій території, так як закордонні фрукти стрімко займають ринок.

Побудова виробництва відтворює модель колової економіки :

вирощуємо-переробляємо-реалізовуємо-органічні відходи компосуємо для збагачення добривами поля під вирощування.

Очікувані результати:

Виробництво перероблятиме  близько 30 000 кг фруктів та ягід в перший рік.

Представимо продукт цікавий українським та закордонним ринкам.

Ключові заходи проєкту:

Створення умов для виробництва.

Укладення угод з виробниками органічної продукції на закупку сировини.

Формуння  сітки  збуту по всій Україні.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн:

2021

2022

2023

Разом

500,0

40000,0

15000,0

55500,0

Джерела фінансування:

Власні, інвестиційні, кредитні, грантові кошти, кошти державного та обласного бюджетів

Інше:

СПД Горбач Олена Леонідівна  0991129086

Lankaster.cat@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.5.2. Стимулювання переробки сільськогосподарської продукції

Назва проєкту:

1.5.2.3. Будівництво свинарника-маточник на 2000 голів  

фермерського господарства «ПАН ПРОДУКТ» Володимир-Волинського районів

Цілі проєкту:

Замінити покупне стадо на власне вирощене для збереження потужностей підприємства. Забезпечення населення області високоякісною свининою за доступними цінами.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Володимир-Волинський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

500

Стислий опис проєкту:

Будівництво і часткова реконструкція свинарника-маточника на 2000 голів із закупівлею племінного стада

Очікувані результати:

Збереження потужностей підприємства за рахунок власне вирощеного стада, створення 20 нових робочих місць

Ключові заходи проєкту:

Будівництво та реконструкція свинарника-маточника на 960 голів в с. Верба

Будівництво та реконструкція свинарника-маточника на 1200 голів в с. Федорівка

Закупівля племінного стада

Період здійснення:

2020-2022

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2020

2021

2022

Разом

20 000,0

20 000,0

20 000,0

60 000,0

Джерела фінансування:

Власні кошти, кредитні та інвестиційні

Інше: контакти

Чайковська Мирослава Євгенівна, контактний телефон - 0674083329

 

 

Номер і назва завдання:

1.5.2. Стимулювання переробки сільськогосподарської продукції

Назва проєкту:

1.5.2.4. Забійний  цех потужністю 13,5 тисяч голів курей-бройлерів в годину Гайківська сільська рада, урочище "Підруддя", 1 Турійського району

Цілі проєкту:

Покращення якості переробки м’яса птиці;

Створення нових робочих місць;

Приведення технології забою птиці до стандартів Євросоюзу;

Збільшення виробничих потужностей переробки до 13,5 голів курей-бройлерів в годину;

Автоматизація процесу переробки, зменшення трудовитрат на виробництво продукції;

Встановлення нових ліній упаковки до потреб ринку;

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Загальна площа земельної ділянки 12,96 га.

Площа проектної забудови – 28 330,7 м2.

В цеху відбуватиметься забій із 10 існуючих площадок вирощування курей-бройлерів які розміщенні в Володимир-Волинському, Турійському районах Волинської області.

Планується створити більше 1 000 робочих місць

Продукція виготовлення в новому цеху продаватиметься на території всієї України та ЄС

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Створення більше 1 000 робочих місць. Збільшення надходжень до бюджетів різного рівня у вигляді податків та зборів.

Стислий опис проєкту:

Проектом  будівництва передбачено ІІІ черги будівництва :

 • І черга - будівництво трансформаторної підстанція 35/10кВ.
 • ІІ черга – будівництво корпусу по забою курей- бройлерів, цеху технічних фабрикатів, аміачної компресорної, очисних споруд промислових стоків та інших допоміжних споруд.
 • ІІІ черга – будівництво складського корпусу.

У 2020 році планується в ведення в експлуатацію І та ІІ черги будівництва. На даний момент, загальна готовність будівництва до введення в експлуатацію - 65 %.

Очікувані результати:

Фактична продуктивність становить не менше 13 500 бройлерів на годину.

Проектна потужність забійного цеху дозволить переробляти більше ніж 135 000 тон  м’яса птиці щорічно.

Якість переробки та охолодження відповідає вимогам ринку і санітарним нормам.

Зменшення витрат на переробку (трудовитрати на одиницю продукції).

Збільшення номенклатури продукції, використання сучасних способів заморозки і видів фасування.

Зменшення  витрат енергоресурсів на одиницю продукції.

Ключові заходи проєкту:

Розроблення проектної документації

Проведення будівельних робіт.

Закупка та встановлення технологічного обладнання.

Закупка та встановлення обладнання по холодозабезпеченню цеху.

Закупка та встановлення обладнання по очистці стічних стоків.

Закупка та встановлення обладнання для переробки відходів на  м’ясо-кісткове борошно.  Навчання персоналу.

Період здійснення:

2020-2021 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2020

2021

Разом

1 000 000,0

500 000,0

1 500 000,0

Джерела фінансування:

Власні кошти

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.5.3. Промоція агропромислового сектору

Назва проєкту:

1.5.3.1. Створення інформаційно-консультаційного центру для підтримки сільськогосподарських виробників

Цілі проєкту:

Підвищення ефективної діяльності агропромислового сектору, реалізація інноваційних процесів в аграрному секторі, розвиток сільської місцевості шляхом підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб’єктів господарювання різних форм власності

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Проєкт буде діяти на території усієї області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

370 агропідприємств різних форм власності, понад 600 фермерських господарств та більше 140 тисяч особистих селянських господарств

Стислий опис проєкту:

Проблема: в області не діє дорадча служба, районний і рівень сільських громад не охоплений сільськогосподарським консультуванням.

Інформаційно-консультаційна служба є одним із важливих компонентів ефективного механізму взаємодії науки, освіти, виробництва і управління. Система сільськогосподарського консультування може відігравати роль дієвого інструмента реалізації аграрної політики держави, спрямованої на розвиток аграрного сектору на основі досягнень  науково-технічного прогресу і ефективного використання знань. Тому існує потреба створення повноцінної системи сільськогосподарського консультування.

Очікувані результати:

Буде створено інформаційно-консультаційний центр, будуть підготовлені відповідні галузеві методичні матеріали, буде проведено більше 10 щорічних навчань в т.ч. виїзних, будуть надані кваліфіковані консультації

Ключові заходи проєкту:

Створення інформаційно-консультаційного центру, проведення навчань,надання консультацій, розробка бізнес-планів, методичних рекомендацій.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

200,0

150,0

150,0

500,0

Джерела фінансування:

Державний, обласний бюджети, бізнес, громадських організацій, грантові кошти

Інше:

Волинська обласна громадська організація «Перспективи Волині» Бабіч Ірина Іллівна, тел. +380503398517, електронна адреса: iibabich@ukr.net.

 

 

Проєктні картки напряму 1.6. Підтримка перспективних видів аграрного виробництва

 

Номер і назва завдання:

1.6.1. Розвиток фермерських господарств, в т. ч. сімейних молочних ферм

Назва проєкту:

1.6.1.1. Ресурсний центр - «Швидка допомога для агровиробників»

Цілі проєкту:

Створення інформаційно-ресурсного центру надання дорадчих послуг агробізнесу та агропідприємництву в єдиному приміщенні.

Забезпечення технологічного супроводу агровиробництва.

Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Територія Волинської області, 16 районів.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Дрібні та середні сільсьгоспвиробники, в т.ч. сільське населення – 2000 суб’єктів агровиробників.

Стислий опис проєкту:

На сьогодні аграрні товаровиробники, фермери і приватні селянські господарства постійно стикаються з проблемою функціональної та територіальної розрізненості надання послуг із забезпечення високоефективного та якісного ведення агробізнесу. Зокрема, в галузі рослинництва послугами з насінництва, захисту рослин, системи живлення, стандартизації вирощеної продукції займаються різні державні та приватні організації, які розміщені в різних частинах м.Луцька та області. Часто агровиробники звертаються з проблемними питаннями не за адресою, оскільки зовнішні ознаки порушення живлення рослин дуже схожі з ознаками хвороб. Це викликає цільй ряд незручностей у аграріїв, осільки доводиться втрачати час на перевезення зразків у пошуках спеціалізованої організації, яка може фахово встановити причини та надати рекомендації. У свою чергу, досить часто втрачений час призводить до додаткових збитків.

Тому, пропонується створити лабораторно-інформаційний центр у єдиному приміщенні, де будуть надавати послуги фахівці усіх напрямків. Центр повинен бути укомплектований пересувними агролабораторіями для швидкого реагування на безпосередніх місцях агровиробництва.

Під реалізацію даного проєкту, пропонується використати лабораторний корпус по вул. Глушець 49, який знаходиться у користуванні Волинської філії ДУ «Інститут охорни грунтів України», відповідає технологічним вимогам до об’єктів  лабораторно-адміністративного призначення, проте потребує часткового ремонту.

Облаштування даного об’єкту дозволить розмістити спеціалізований персонал від державних та приватних організацій для оперативної ідентифікації проблем і їх вирішення, а також забезпечити функціонування лабораторій усіх напрямків, які витребувані в агровиробництві.

Очікувані результати:

Постійне функціонування інформаційно-ресурсного центру надання дорадчих послуг агробізнесу та агропідприємництву в єдиному приміщенні, що скоротить час для діагностики та вирішення проблем та знизить ризики економічних втрат.

Забезпечено якісне фахове та інформаційне обслуговування агровиробників усіх форм господарювання.

Ефективно та своєчасно надані послуги з наукового та методичного забезпечення ведення агровиробництва і здійснення оперативних заходів у випадку виникнення загрозливих ситуацій в агросекторі (швидка допомога агровиробникам).

Ключові заходи проєкту:

Облаштування приміщення для функціонування інформаційно-ресурсного центру у лабораторно-адміністративному корпусі по вул. Глушець 49.

Формування штату від спеціалізованих державних та приватних підприємств.

Облаштування спеціалізованих стаціональних та пересувних лабораторій.

Проведення інформаційної кампанії про завдання, можливості та функціонування центру.

Забезпечення функціонування центру «Швидка допомога для агровиробників» з повним набором актуальних інструментів.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

4000,0

2000,0

1000,0

7000,0

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, приватний капітал, гранти

Інше:

Волинська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», 43010, м. Луцьк, вул..Глушець 49,

Директор - Микола Зінчук – тел. 0501560751

Головний фахівець - Валентин Галас – тел.. 0992619886

 

 

Номер і назва завдання

1.6.2. Диверсифікація аграрного виробництва, вирощування нішевих культур, в т.ч. органічної продукції

Назва проєкту

1.6.2.1. Створення кластеру виробництва екологічних чистих продуктів харчування та контролю за її якістю

Цілі проєкту

Забезпечення населення області якісними продуктами харчування.

Територія, на яку  проєкт матиме вплив

Міста Волинської області, де є ринки з продажу продуктів харчування

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Міське населення Волині.

Стислий опис проєкту

Екологічно чиста продукція зажди є якісною і дорожчою від звичайної в існуючих торгівельних мережах. На ринках така продукція також присутня, але вона не ідентифікована, тому виробники продають її по звичайній ціні, а покупці не впевнені в якості продукції, яку вони купують. Якщо цю продукцію ідентифікувати і виділити та забезпечити реалізацію без посередників, то всі сторони будуть задоволені. Крім того, потрібно навчати власників ОСГ та дрібних фермерів технологій вирощування продукції рослинництва і тваринництва без застосування хімічних препаратів, а такі технології науці відомі і засоби для їх реалізації також є, при чому це біологічні препарати вітчизняного виробництва. Їх продаж можна налагодити в існуючих торгівельних спеціалізованих мережах, які будуть між собою конкурувати.

Очікувані результати

Навчено всіх бажаючих власників ОСГ та дрібних фермерів Волині технологіям вирощування продукції рослинництва і тваринництва без застосування хімічних препаратів;

-створено при ринках у містах лабораторії з визначення екологічно чистої продукції;

-виділено на ринках «зелені ряди», де власники екологічно чистої продукції будуть її реалізовувати без посередників;

-збільшено реалізацію біологічних препаратів для вирощування продукції рослинництва і тваринництва;

-налагоджено виробництво та реалізацію без посередників екологічно чистих продуктів харчування.

Ключові заходи проєкту

Стимулювання виробництва продуктів харчування без застосування пестицидів особистими селянськими господарствами та дрібними фермерами;

-створення на існуючих ринках «зелених рядів», де буде реалізовуватись екологічно чиста продукція;

-доукомплектування існуючих лабораторій обладнанням для визначення нітратів та інших шкідливих речовин відповідно діючих ДСТУ з метою встановлення екологічно чистої продукції рослинництва і тваринництва або створення нових таких лабораторій на конкурсній основі;

-проведення навчань власників ОСГ та дрібних фермерів технологіям вирощування продукції, яку вони традиційно вирощують, але без застосування пестицидів.

Період здійснення

01.01.2021-31.12.2023

Орієнтовна вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

250,0

250,0

300,0

800,0

Джерела фінансування

Кошти на навчання з обласного бюджету. Кошти на доукомплектування державних лабораторій – установи власники цих лабораторій або комерційні структури. Кошти для виділення «зелених рядів» на ринках-місцеві бюджети. Кошти на закупівлю біопрепаратів-комерційні структури, які їх реалізовують та власні або залучені кошти ОСГ та дрібних фермерів.

Для полегшення фінансування власників ОСГ власного, екологічного чистого виробництва, можна залучати діючі програми для створення малого та середнього бізнесу.

Інше:

Луцький національний технічний університет

Голій Олександр Валентинович

0667322980, 0970028924  goliyov@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

1.6.2. Диверсифікація аграрного виробництва, вирощування нішевих культур, в т.ч. органічної продукції

Назва проєкту:

1.6.2.2. Виготовлення добрив та препаратів (стимуляторів росту) на основі місцевих сировинних ресурсів та інших органічних відходів

Цілі проєкту:

Збереження та відтворення родючості ґрунту.

Раціональне використання природних ресурсів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Виробництво і постачання комплексних добрив та препаратів (стимуляторів росту) для сільськогосподарських підприємств Західного регіону України.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Сільськогосподарські підприємства всіх форм власності Західного регіону України.

Стислий опис проєкту:

В останні роки у зв’язку з економічною і соціальною кризою відбулось різке скорочення внесення добрив. Зокрема, внесення органічних добрив під сільськогосподарські культури в умовах сьогодення складає 0,5 т/га,  тоді як потрібно 8,7 т/га, що у 17 разів менше для забезпечення потреб бездефіцитного балансу гумусу. В зв’язку з цим перед агропромисловим комплексом області постала проблема залучення в сільськогосподарський оборот нетрадиційних сировинних ресурсів місцевого значення (сапропель, солома, торф, відходів промисловості, сидератів і т.д.), які в значній мірі компенсують надходження органічних речовин у ґрунт. Раціонально використовуючи місцеві сировинні ресурси (обсяги торфу - 442089 тис. т, сапропелю - 69987,2 тис. т, курячого посліду - 16543,8 тис. т, інші біоресурси – 16409,4 тис.т), можна виготовити майже 502,1 млн т сипучих або 475,6 млн т. гранульованих ферментованих органічних добрив та значні обсяги гумінових стимуляторів росту.

Очікувані результати:

Стабілізація та підвищення родючості ґрунту.

Відтворення деградованих земель.

Підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Отримання високоякісної та безпечної для здоров’я людей продукції харчування.

Встановлення оптимальних параметрів виготовлення ферментованих добрив та біостимуляторів.

Можливість ведення органічного землеробства.

Розширення ринку конкурентноспроможних та екологічно безпечних органічних добрив та стимуляторів росту рослин.

Інформування членів територіальної громади, юридичних осіб про ефективність використання місцевих сировинних ресурсів як добрив та стимуляторів для високоефективного ведення сільського господарства.

Утилізація відходів промисловості з метою повноцінного їх використання у сільському господарстві

Ключові заходи проєкту:

Інформування сільськогосподарських виробників щодо можливості підвищення їх конкурентно-спроможності.

Розробка проєкту технологічних процесів виготовлення ферментованих добрив та біостимуляторів.

Встановлення оптимальних норм внесення та концентрацій використання новостворених органічних добрив та стимуляторів росту рослин на основних типах ґрунтів Волинської області

Розробка проєкту технічних умов виробництва органічних добрив та біостимуляторів на основі місцевих сировинних ресурсів.

Налагодження співпраці та формування мережі з потенційними замовниками робіт та послуг.

Період здійснення:

З 2021 до 2023 року

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1700,0

2800,0

3500,0

8000,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор

Інше:

Гаврилюк Володимир Андрійович

(0332) 72-87-66; (099) 727-26-27  gavrilyuk-v@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

1.6.2. Диверсифікація аграрного виробництва, вирощування нішевих культур, в т.ч. органічної продукції

Назва проєкту:

1.6.2.3. «Добра практика» - екологічне рільництво Волині

Цілі проєкту:

Запровадження польського досвіду «Доброї практики» екологічного рільництва у Волинській області.

Залучення селянських та фермерських господарств до участі у виробництві екологічної продукції та її збуті.

Зростання зайнятості та дохідності селянських і фермерських господарств.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Луцький та Ковельський райони Волинської області.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Виробників сільськогосподарської продукції: 1000 селянських та фермерських господарств.

Споживачів: 30 000 населення області.

Стислий опис проєкту:

«Добра практика» у Польщі – це кодекс правил, які забезпечують стале та безпечне  агровиробництво. Одним з таких напрямків є виробництво екологічної продукції дрібними агровиробниками. Такі агровиробники є по суті членами окремого товариства, яке об’єднує виробників та споживачів екологічної продукції. В певній мірі кожен споживач знає особисто, або опосередковано виробника, ознайомлений з його екологічним методом господарювання, довіряє застосовані системі державно-приватного контролю якості виробництва і продукції та користується виключно закладами реалізації такої продукції, які знаходяться в мережі такого товариства, або безпосередньо в господарстві. Такий підхід дозволив налагодити локальну систему функціонування реального екологічного виробництва, споживання та довіри до забезпеченої відповідності екологічним нормам.

Пропонується започаткувати дану систему у Волинській області. У якості пілотних територій пропонуються Луцький і Ковельський райони, як такі, що наближені до великих міст.

Планується створити мережу дрібних агровиробників, які отримають на початкових етапах інформаційну та фінансову підтримку для організації та переходу на екологічні норми. Паралельно буде проведена інформаційна кампанія з приводу запровадження «Доброї практики» на Волині, забезпеченно безпосереднє контактування потенційних споживачів з виробником, а також організовано та рекламовано реалізаційні заклади даної продукції. З метою гарантування відповідності якості продукції, буде налагоджена локальна система котролю всього процесу виробництва місцевими агроекологічними лабораторіями.

Очікувані результати:

Впроваджено систему виробництва і споживання  екологічної продукції в області споріднену з польською моделлю «Доброї практики».

Сформовано базову мережу екологічних господарств у секторі дрібного агровиробництва (селянських та фермерських господарствах). Підвищено рівень дохідності та зайнятості у секторі дрібного агровиробництва понад 1000 осіб.

Підвищено рівень довіри до якості продукції вирощеної в мережі «Доброї практики» у  відповідності до екологічних норм на теренах області понад 30 000 осіб.

Забезпеченно локальний контроль за дотриманням виробниками вимог екологічного виробництва та самої продукції.

Ключові заходи проєкту:

Визначення територій, що за грунтово-кліматичними ресурсами відповідають вимогам до організації екологічного виробництва.

Проведення конкурсу виробників на можливість участі у даній програмі та створення мережі.

Налагодження системи наукового та інформаційного супроводу і контролю ековиробництва в мережі.

Проведення інформаційної кампанії про виробництво екологічної продукції в даній мережі (ЗМІ, безпосередні екскурсії у господарства).

Організація центрів збуту екопродукції та інформаційна підтримка.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

250,0

600,0

400,0

1250,0

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, приватний капітал, гранти

Інше:

Волинська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», 43010, м. Луцьк, вул..Глушець 49,

Директор - Микола Зінчук – тел. 0501560751

Головний фахівець - Валентин Галас – тел.. 0992619886

 

Проєктні картки напряму 1.7. Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад

 

Номер і назва завдання:

1.7.2. Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища

Назва проекту:

1.7.2.1. Реставрація, пристосування, музеєфікація пам'ятки археології національного значення "Городище- Вали ІХ-ХІІІ ст.."в місті Володимирі-Волинському (в комплексі земляних валів замку ХІV-XVI ст.)

Цілі проекту:

Виконання реставраційних заходів щодо збереження унікальної пам’ятки археології Х ст. городища «Вали».

Здійснення рятівних археологічних досліджень на території дитинця та розріз валу.

Закінчення пошуково-археологічних робіт по дослідженню залишків замку Казимира Великого. Музеєфікація та консервація фортифікаційних укріплень ХІV ст.

Збереження від руйнування залишків фортифікаційної споруди, ґрунтовне її дослідження та перетворення в об’єкт туристичного показу.

На основі знайдених матеріалів створити музей археології з метою подальшого вивчення та систематизації знахідок.

Ремонтно-реставраційні роботи на об’єкті  архітектури ХVІІІ-ХХ ст.. Громадської споруди (колишньої в’язниці).

Облаштування внутрішніх інтер’єрів приміщень музею археології, галереї, клубів історичної реконструкції та офісних приміщень адміністрації заповідника, що будуть розміщені в Громадській споруді (колишній в’язниці).

Територія, на яку проект матиме вплив:

Територія ДІКЗ «Стародавній Володимир», місто Володимир-Волинський, Волинська область.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Завдяки збереженню історико-культурної спадщини міста буде можливість зацікавити широке коло населення Володимира-Волинського та туристів.

Стислий опис проекту:

Враховуючи унікальність археологічної пам’ятки городище «Вали», планується провести науково-рятівні археологічні дослідження та на їх основі створення археологічного музею з експонуванням археологічних решток забудови, розташування музейних та обслуговуючих приміщень у відреставрованій споруді ХУІІІ-ХХ ст.

Очікувані результати:

Відновлення унікальної історичної частини міста – дитинця.

Створення можливостей для проведення широкомасштабних. культурно-мистецьких заходів.

Комплексне використання пам’ятки національного значення для міжнародних наукових конференцій, урочистих заходів, зустрічей на високому рівні.

Залучення інвестицій для формування туристичного продукту в місті.

Поширення позитивного досвіду археологічних досліджень історико-культурних пам’яток в інших транскордонних регіонах України та Польщі.

Ознайомлення широкому загалу населення з історією міста та його історико-культурною спадщиною.

Збереження історико-культурної спадщини для прийдешніх поколінь.

Поглиблення знань та посилення інтересу до історії рідного краю.

Створення нового об'єкту туристичного показу.

Ключові заходи проекту:

Завершення рятівних археологічних досліджень на території. городища «Вали».

Музеєфікація, консервація та вивчення віднайдених об’єктів – замку Казимира Великого.

Коригування проектно-кошторисної документації.

Завершення ремонтно-реставраційних робіт на об’єкті Громадська споруда (колишня в’язниця).

Створення музею археології, галереї, клубів історичної реконструкції та офісних приміщень адміністрації заповідника у відреставрованій будівлі.

Період здійснення:

2021 – 2023 рр.

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

5500,0

20500,0

3000,0

29000,0

Джерела фінансування:

Державний, обласний та місцевий бюджети, грантові кошти, кошти не заборонені законодавством

Інше:

Пикалюк Володимир Григорович

v.v.zapovidnyk@gmail.com (03342)3 89 89

 

Номер і назва завдання:

1.7.2. Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища

Назва проєкту:

1.7.2.2. Реставраційно-ремонтні роботи пам'яток культурної спадщини «Білого та Сірого будинків Косачів» в с. Колодяжне Ковельського району Волинської області.

Цілі проєкту:

Збереження меморіальної пам’ятки, пов’язаної із життям та творчістю відомої української поетеси Лесі Українки та родиною Косачів; покращення туристичної привабливості регіону; промоція історико-культурної спадщини; 

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область, Україна.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

30 000 осіб (відвідувачі Колодяжненського літератерно-меморіального музею Лесі Українки, до складу якого входять будинки),  5084 (мешканці Колодяжненської ОТГ)

Стислий опис проєкту:

 «Сірий та Білий будиночки Косачів» є пам’яткою  культурної спадщини національного значення (Постанова кабінету Міністрів України № 928 від 03.09.2009 р. охоронний №030012-Н). та входять до складу Колодяжненського літератерно-меморіального музею Лесі Українки (філія Волинського краєзнавчого музею). Музей функціонує з 1949 року та є одним з найбільш відвідуваних в області. На базі музею щорічно відбувається цілий ряд просвітницьких, наукових заходів, спрямованих на дослідження та популяризацію життя та творчості родини Косачів вцілому, та Лесі Українки зокрема.

Родина Косачів володіла садибою у Колодяжному з з 1892 р. до 1937 р. «Білий будинок» був побудований у 1890 р., відновлений у 1949 р. Протягом 1890 - 1896 р. Леся Українка постійно проживала у цьому будинку, а потім приїжджала на літо, востаннє 1907 р. «Сірий будинок» був побудований у 1896 р. для батьків, дуже постраждав під час Другої Світової війни, у 1954 -1955 рр. тодішнім власником був перенесений за межі території музею, а на його місці була побудована точна копія.

Капітальні реставраційно-ремонтні роботи пам’ятки не проводилися з середини ХХ ст. За заключенням спеціалістів на сьогодні загальний технічний стан пам’ятки – незадовільний.

Очікувані результати:

Збереження пам’ятки культури національного значення.

Створення нової експозиції у відремонтованій пивниці «Білого будинку». Збільшення кількості відвідувачів.

Ключові заходи проєкту:

Згідно проектно-кошторисної документації мають бути проведені наступні заходи:

у “Білому будинку Косачів”: комплексний ремонт фасадів з оббивкою тиньку та ремонтом пошкоджених вологою дерев'яних конструкцій стін; ремонт пивниць із влаштуванням вертикальної та горизонтальної відсічної гідроізоляції; заміна дерев'яних декоративних елементів фасадів ( обрамлень вікон, вітрових дощок, огорожі тераси); перекладка печі опалення; заміна вікон, вхідних дверей; очистка та гідрофобна обробка гонтового покриття даху; влаштування організованого скиду з даху дощової води; утеплення даху та перекриття над пивницями; частковий ремонт цоколя; загальний ремонт приміщень; заміна підлог та плінтусів; ремонт мощення доріжок від центральної алеї до будинку;

у “Сірому будинку Косачів”: ремонт та поновлення оздоблення фасадів - 50%, та стінових конструкцій; відновлення веранди — 100%; ремонт , поновлення обшивки входу, мезоніну, слухових вікон; заміна столярних виробів (вікон, дверей ); поновлення лиштв, декоративних дерев'яних елементів оздоблення фасадів; заміна підлог в приміщеннях; заміна плінтусів — 100%; ремонт підшивки звісів даху та системи водовідведення з дахів дощової води; утеплення даху; вертикальна гідроізоляція фундаментів 50%; впорядкування вертикального планування південної ділянки прилеглої території з поновленням благоустрою.

Період здійснення:

2021

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

8615,95

-

-

8615,95

Джерела фінансування:

Державний бюджет – 70%, обласний бюджет – 30%, інші джерела, не заборонені законодавством.

Інше:

Важатко Оксана Георгіївна

Тел.: 0507167146, oksanavazhatko@ukr.net

 

 

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та

підвищення якості життя населення

 

Проєктні картки напряму 2.1. Збереження та розвиток людського капіталу

 

Номер і назва завдання:

2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл

Назва проєкту:

2.1.1.1.Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів

Цілі проєкту:

Покращення надання дошкільних освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Діти віком від 3 до 6 років

Стислий опис проєкту:

Існує попит на поліпшення якості надання освітніх послуг для дошкільнят. Старі приміщення дошкільних навчальних закладів знаходяться в аварійному стані, є необхідність в реконструкції будівель під дошкільні заклади та будівництві нових приміщень дошкільних навчальних закладів для населених пунктів, де є приріст народжуваності, а також у проведенні комплексу заходів з енергозбереження, зокрема:

Володимир-Волинський район

Капітальний ремонт приміщення закладу дошкільної освіти «Сонечко» по вул.Б.Хмельницького, 1б в с.Хмелівка (2021 – 5100,0 тис.грн.)

Іваничівський район

Реконструкція частини приміщення КЗ «Заставненська початкова школа» під Заставненський ЗДО «Пізнайко» по вул.Клименка, 6а (2021-16764,1 тис.грн)

Камінь-Каширський район

Реконструкція дитячого навчального закладу в с.Бузаки (2021-10598,0 тис.грн)

Ковельський район

Будівництво дошкільного навчального закладу на 45 місць в селі Воля-Ковельська (2021 рік – 10254,0 тис.грн); реконструкція будівлі загальноосвітньої школи під дитячий садок за адресою: с. Білин, вул. Лесі Українки, 8а (2021 рік - 12120,7 тис.грн); будівництво дитячого садка на вул. Лесі Українки, 30а, в с. Любитів (2021 рік – 21679,4 тис.грн); реконструкція частини адміністративного приміщення під дошкільний навчальний заклад по вул. Шкільна, 3 в с.Скулин 8а (2021 рік – 4311,3 тис.грн).

Локачинський район

Реконструкція системи опалення та каналізації в ДНЗ сіл Затурці, с.Юнівка, с.Вілька Садівська (2021 рік – 700,0 тис.грн).

Луцький район

Реконструкція дитячого садка (добудова двох груп) на вул.Центральна, 20 в с. Боратин (2021 рік – 5751,7 тис.грн); громадський комплекс – дитячий садок, школа в с. Рованці. (коригування другого пускового комплексу, дитячого садка на 88 місць) (2023 рік – 17969,4 тис.грн); нове будівництво дитячого садка по вул. Подільська,6 в с.Струмівка (2021 рік - 15000,0 тис.грн, 2022 – 15000 тис.грн, 2023 – 10000 тис.грн, разом - 40000 тис.грн); капітальний ремонт та утеплення фасадів Романівського дошкільного навчального закладу «Сонечко» с.Романів (2021р. – 2500,0 тис.грн); будівництво дитячого садка на 150 місць по вул. Шапова в смт Торчин (2021р. - 29070,1 тис.грн.); реконструкція дитячого садочка на 80 місць в селі Радомишль (2021р. – 6000,0 тис.грн.).

Любешівський район:

Реконструкція адмінприміщення під дошкільний навчальний заклад по вул. Свободи в смт Любешів (2022 рік - 7800,0 тис.грн); нове будівництво ДНЗ с. Залаззя (2023 рік - 15897 тис.грн).

Ратнівський район

Реконструкція приміщення дитячого садка з ігровим залом в с.Видраниця по вул.Центральній, 49 (2021р. – 11453,7 тис.грн.); нове будівництво ДНЗ для НВК «ЗОШ І-ІІІ ст . дитячий садок» в с.Мельники-Річицькі по вул.Шкільна,1 (2021- 20032,14 тис.грн);

Рожищенський район

Капітальний ремонт приміщення ДНЗ ясла-садок «Берізка» в с.Кременець вул.Шкільна,3 (2021- 606,0 тис.грн, 2022- 606,0 тис.грн)

Старовижівський район

Реконструкція будівлі «Школа мистецтв» під дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» с.Дубечне по вул.Вишнева,1а (2021 рік – 15100,0 тис.грн); реконструкція Смолярівського закладу ДНЗ «Ромашка» по вул.Центральна,37а в с.Сморярі (2021-8021,15 тис.грн)

Шацький район

Капітальний ремонт даху і фасадів НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок в с.Мельники (2021р. – 7262,6 тис.грн.)

м.Ковель

капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Золота рибка» по вул.Пирогова,2 (2021-3374,13 тис.грн)

Луцьк

реконструкція приміщення колишнього дошкільного закладу №23 під дошкільний заклад на вул. Ярощука, 2 в м. Луцьку (2023 р. - 15000,0 тис.грн).

Очікувані результати:

Поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності. Створення належних умов для отримання дошкільної освіти. Економія енергоресурсів

Ключові заходи проєкту:

Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення їх експертиз.

Завершення будівельних робіт на об’єктах незавершеного будівництва.

Здійснення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) дошкільних закладів освіти та проведення реконструкції, капітального ремонту приміщень під будівлі дитячих садків.

Введення в експлуатацію дошкільних закладів та забезпечення їх функціонування, зокрема, у сільській місцевості

Період здійснення:

2021 - 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

223668,3

23406,0

58866,4

305940,7

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела фінансування.

Інше:

Управління освіти, науки та молоді ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл

Назва проєкту

2.1.1.2. Оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл та закладів інтернатного типу у містах та сільських населених пунктах

Цілі проєкту

Забезпечення доступу кожної дитини до якісної шкільної освіти, поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Учні області

Стислий опис проєкту

     Проєктом передбачено завершення будівництва закладів освіти, розпочатих у минулих роках, проведення реконструкції та переоснащення існуючих загальноосвітніх шкіл, зокрема із застосуванням енергоощадних технологій, упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії, з метою створення умов для отримання учнями якісної освіти:

Володимир-Волинський район

Реконструкція ЗОШ – І-ІІІ ст. по вул.Шкільна,11 в с.Хобултова (2021 – 5545,76 тис.грн); капітальний ремонт даху та фасаду НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» по вул.Молодіжна, 2в в с.Льотниче (2021 – 14800,0 тис.грн.)

Горохівський район

Капітальний ремонт НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» в м.Горохові (2021р. – 5471,8 тис.грн.); капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст №1 ім.І.Франка (корпус№1 і №2) по вул.Лисенка,24 в м.Горохів (2021р - 9901,7 тис.грн); капітальний ремонт частини приміщення школи І-ІІІ ст. с.Звиняче (2021р. – 5471,8 тис.грн)

Іваничівський район

Капітальний ремонт гімназії с.Жашковичі Павлівської сільської ради (2021 – 5052,9 тис.грн)

Камінь-Каширський район

Нове будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Стобихівка Тростянець (2021 рік – 34572,8 тис. грн, 2022 рік – 34572,8  тис.грн, 2023 рік – 34572,8 тис.грн, разом -103718,4 тис.грн).

Ківерцівський район

Будівництво їдальні в ЗОШ с. Тростянець (2021 рік – 500,0 тис. грн, 2022 рік – 1500,0 тис.грн, 2023 рік – 1000 тис.грн, разом -3000,0 тис.грн); будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с Башлики (2021 рік – 51286,7 тис.грн).

Ковельський район

Капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасаду ЗОШ І-ІІ ст. с.Білашів (2021 - 3260,0 тис.грн); капітальний ремонт (утеплення) фасаду будівлі ЗОШ І-ІІ ст. с. Доротище на вул. Лесі Українки,42 (2021 рік – 3250,0 тис.грн); капітальний ремонт (утеплення) фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дроздні на вул. Шкільна,1 (2023 рік – 2500,0 тис.грн); капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасаду ЗОШ І-ІІІ ст. с.Зелена (2021 рік – 9280,0 тис.грн); будівництво шкільної майстерні ЗОШ І-ІІІ ст. с.Любитів, вул. Лесі Українки, 30 (2021 рік – 3500,0 тис.грн); капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасаду ЗОШ І-ІІ ст. с.Рокитниця (2021 рік – 3250,0 тис.грн); капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасаду ЗОШ І-ІІІ ст. с.Тойкут (2021 рік – 10800,0 тис.грн); нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу на території ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Тойкут (2021 рік – 1560,0 тис.грн); нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу на (2021 рік – 1560,0 тис.грн); території ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Любитів (2021 рік – 1560,0 тис.грн); реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 18 в с. Колодяжне (2021 рік – 46377,1 тис. грн, 2022 рік – 57556,0 тис.грн, разом -103933,1 тис.грн); нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу на території ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Зелена (2022 рік - 1560,0 тис.грн); нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу на території ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Дроздні (2023 рік - 1560,0 тис.грн); реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. – філія ОНЗ «Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст» по вул.Відродження, 60 в с.Мощена (2021- 5400,0 тис.грн)

Локачинський район

Встановлення міні футбольного поля зі штучним покриттям на стадіоні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. В.К.Липинського села Затурці (2021 рік – 2500,0 тис.грн); капітальний ремонт даху загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Луцька, 1 в с. Маньків (2021 рік – 2500,0 тис.грн); капітальний ремонт даху загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Молодіжна, 2 в с. Шельвів (2021 рік – 2500,0 тис.грн); капітальний ремонт фасаду загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня ім.В.К.Липинського по вул.Шкільна,1 в с.Затурці (2021 рік – 5027,0 тис.грн).

Луцький район

Капітальний ремонт та утеплення фасадів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Романів (2021 рік – 2500,0 тис.грн); капітальний ремонт даху та утеплення фасадів частин будівлі з галереєю НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» на вул. Шкільній, 24 в с. Підгайці (2021 рік – 5212,5 тис. грн, 2022 рік – 6055,7 тис.грн, 2023 рік – 3441,3 тис.грн, разом -14709,5 тис.грн); реконструкція приміщення шкільної їдальні Княгинівського ліцею (2021р. – 300,0 тис.грн, 2022р. – 500,0 тис.грн., 2023р. – 500,0 тис.грн); будівництво спортивного комплексу по вул.Незалежності в смт Торчин (2021р. - 18724,0 тис.грн.); реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів на вул. Володимирській, 47а, в   с. Забороль (2021р. – 24667,5 тис.грн); капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ст. в       с. Гірка Полонка во вул. Шкільній, 3Б (2021р. – 1764,6 тис.грн.)

Любомльський район

Нове будівництво школи на 600 місць в смт.Головно (2021 рік –  26295,3 тис. грн, 2022 рік – 26295,3 тис.грн, разом – 52590,6 тис.грн); реконструкція Вишнівської НВК «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. – ДНЗ» в с.Вишнів (2021- 9500,0 тис.грн, 2022 – 9500,0 тис.грн., 2023р. – 8 495,7 тис.грн); реконструкція Римачівського НВК «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. – ДНЗ» в с.Римачі (2021р – 2300,0 тис.грн.)

Маневицький район

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ст. №1 ім.Героя України Андрія Снітка в смт Маневичі (2021 - 4815,3 тис.грн); капітальний ремонт НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – гімназія ім.А.П.Бринського» (2021-16031,8 тис.грн); капітальний ремонт частини даху опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ст. с.Троянівка» (2021 – 1205,4 тис.грн)

Ратнівський район

Реконструкція приміщення школи НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Гірники (з добудовою 14 класних кімнат, спортивного залу, актового залу, їдальні) (2022 рік – 35000,0 тис.грн, 2023 рік – 35000,0 тис.грн, разом -70000,0 тис.грн); реконструкція дахів будівель ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 ім Миколи Заліпи смт Ратне корпусу №1, майстерні виробничого навчання, корпус №2, шкільної їдальні, сховища овочів (2021 рік - 3828,9 тис.грн.); реконструкція дахів будівель ЗОШ І-ІІІ ступеня №1- гімназія ім. Героя Радянського Союзу В.Газіна корпус №1, №2 смт Ратне (2021 рік - 4103,4 тис.грн).

Рожищенський район

Реконструкція котельні «ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Копачівка» по вул.Жовтнева, 3 (2021-2114,5 тис.грн); капітальний ремонт спортзалу ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Перемоги, 29а в с.березолуки (2021 – 655,7 тис.грн, 2022 – 655,7 тис.грн); капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Залісці вул.Центральна,37а (2021 – 872,0 тис.грн, 2022 – 872,0 тис.грн); реконструкція з добудовою ЗОШ І-ІІІ ст. (добудова спортзалу та будівництво паливної) в с.Рудка-Козинська (2021 – 9170,4 тис.грн)

Турійський район

Капітальний ремонт опорного закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія" по створенню освітнього середовища «Новий освітній простір», вул. Спортивна, 1, смт Турійськ (2021 рік – 6256,5 тис. грн, 2022 рік – 6256,5 тис.грн, 2023 рік – 6256,5 тис.грн, разом -18769,5 тис.грн); нове будівництво спортивного залу в комунальному опорному закладі ”Луківська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей” в смт Луків по вул.Лящука,4 (2021-2022рр. - 17355,7 тис.грн.); реконструкція басейну ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Соловичі вул.Шкільна,1 (2021р. - 10455,0 тис.грн.)

Шацький район

Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Піща, вул. Центральна, 84 (2021 рік – 21075,9 тис.грн); реконструкція з добудовою НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія» в смт Шацьк (2021- 13822,3 тис.грн., 2022- 20733,4 тис.грн.); капітальний ремонт даху і фасадів НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» в с.Мельники (2021 - 7262,6 тис.грн)

м.Володимир-Волинський

капітальний ремонт покрівлі НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – ліцей» на вул.Ковельська,111 (2021 – 6087,3 тис.грн)

м.Луцьк

Реконструкція комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» на вул. Чернишевського, 29 в м. Луцьку (2021 рік - 71365,7 тис.грн.); капітальний ремонт даху корпусу №2 Луцького педагогічного коледжу по пр.Волі,36 (2021р. - 500,0 тис.грн., 2022р. – 500,0 тис.грн., 2023р. – 1227,0 тис.грн.); реконструкція корпусу №3 закладу «Луцький навчально-виховний комплекс ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області» під ДНЗ на вул. Дубнівській, 32 (2023 р. - 59801,6 тис.грн.); нове будівництво спортивної зали комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області» на вул. Дубнівській, 32 в м. Луцьку» (2023р. - 13252,2 тис.грн.).

м.Ковель

- реконструкція будівель КП «Волинський обласний санаторій матері і дитини «Турія» під навчально-оздоровчий комплекс Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Небесної сотні на вул.Володимирській,137, гуртожиток №1 (2021р – 3000,0 тис.грн, 2022р. – 5000,0 тис.грн., 2023р. – 7847,9 тис.грн);     - реконструкція будівель КП «Волинський обласний санаторій матері і дитини «Турія» під навчально-оздоровчий комплекс Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Небесної сотні на вул.Володимирській,137, навчально-реабілітаційний корпус (2021р – 2000,0 тис.грн, 2022р. – 2000,0 тис.грн., 2023р. – 2800,5 тис.грн);

Очікувані результати

Поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності.

Поліпшення доступу учнів до отримання якісної освіти.

Зменшення кількості об’єктів, незавершеного будівництва.

Введення в експлуатацію шкіл, зокрема у сільських населених пунктах.

Ключові заходи проєкту

Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення їх експертиз.

Будівництво, реконструкція (капітальний ремонт) закладів освіти із застосуванням енергоощадних технологій.

Облаштування спортивних майданчиків.

Введення в експлуатацію закладів освіти.

Період здійснення

2021 – 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

547295,6

209435,3

178255,5

934986,4

Джерела фінансування

Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети, інші джерела фінансування.

Інше

Управління освіти, науки та молоді ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл

Назва проєкту

2.1.1.3. Реконструкція «Навчально-виховного комплексу «Мрія»

Цілі проєкту

Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Територія, на яку спрямований проєкт

Луцький район, села Радомишль, Романівка, Суховоля, Озеряни, Баківці

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Сім’ї з дітьми дошкільного віку, загальна кількість отримувачів вигод 1900 чол.

Стислий опис проєкту

Необхідність забезпечення населення якісними послугами дошкільної освіти. Створення нових робочих місць

Очікувані результати

Створення та розгалуження мережі навчально-виховних комплексів в районі.

Створення принципово нового типу навчального закладу для виховання дітей за місцем проживання.

Охоплення не менш як 100% дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою.

Ключові заходи проєкту

Забезпечення населення якісними послугами дошкільної освіти

Період здійснення

2021 рік

Орієнтовна вартість проєкту, тис.гривень

2021

2022

2023

Разом

4400,0

-

-

4400,0

Джерела фінансування

Фінансування проєкту з державного фонду регіонального розвитку, співфінансування проєкту з місцевого бюджету

Інше

Семенюк Володимир Петрович

0986664933  radomyshel@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл

Назва проєкту

2.1.1.4. Підвищення енергетичної ефективності профільних ліцеїв

Цілі проєкту

Зменшення споживання енергоносіїв, скорочення капітальних витрат на утримання та ремонт будівель.

Територія, на яку спрямований проєкт

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Відвідувачі закладів

Стислий опис проєкту

Реалізація енергозберігаючих заходів спрямована на скорочення споживання теплової та електричної енергії, зменшення витрат міського бюджету на енергоносії, покращення комфорту перебування відвідувачів закладів.

Ківерцівський район

Реконструкція приміщення їдальні Ківерцівського коледжу під гуртожиток по вул.Київська,4 в м.Ківерці (2021 – 1997,0 тис.грн)

Луцький район

Утеплення спортивного залу, галереї і спального корпусу Княгинівського ліцею (2021р. – 1000,0 тис.грн., 2022р.- 1000,0 тис.грн., 2023р. – 2000,0 тис.грн.).

Любомльський район

Реконструкція спортивного сектору з футбольним полем Гущанського ліцею Рівненської сільської ради (2021 – 11595,2 тис.грн)

м.Ковель

капітальний ремонт будівлі гуртожитку №2 (утеплення фасаду) навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Небесної Сотні по вул.Володимирській, 137 (2021р. - 1000,0 тис.грн., 2022р. – 2000,0 тис.грн., 2023 р. – 2259,6 тис.грн.); капітальний ремонт будівлі гуртожитку №3 (утеплення фасаду) навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Небесної сотні по вул.Володимирській, 137 (2021р. - 1000,0 тис.грн., 2022р. – 1000,0 тис.грн., 2023 р. – 2863,1 тис.грн.); влаштування енергоефективної системи теплопостачання приміщення їдальні навчально-оздоровчого комплексу ліцею з використанням альтернативних джерел енергії по вул.Володимирській,137 (2021р. – 500,0 тис.грн., 2022р. – 800,0 тис.грн., 2023р. – 1179,7 тис.грн.); реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання і гарячого водопостачання з впровадженням енергозберігаючих технологій навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Небесної сотні по вул.Володимирській, 137 (2021р. - 1000,0 тис.грн., 2022р. – 2000,0 тис.грн., 2023 р. – 2011,1 тис.грн.); реконструкція їдальні навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (2021-2022рр – 26693,6 тис.грн.); капітальний ремонт навчального корпусу №4 по вул..Незалежності, 150а (2021 – 2000,0 тис.грн.)

м.Луцьк

 термомодернізація стін учбово-лабораторного корпусу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти по вул.Винниченка,31 (2021р. – 500,0 тис.грн., 2022р. – 500,0 тис.грн., 2023р. – 500,0 тис.грн); реконструкція фільмосховища під навчально-побутовий комплекс (Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій) (2021 – 7000,0 тис.грн); капітальний ремонт даху корпусу №2 Луцького педагогічного коледжу по пр.Волі,36 (2021 – 2536,5 тис.грн); термореновація фасаду будівлі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (2021 – 2206,7 тис.грн )

Очікувані результати

 

Ключові заходи проєкту

Утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання і гарячого водопостачання.

Період здійснення

2021 - 2023

Орієнтовна вартість проєкту, тис.гривень

2021

2022

2023

Разом

43475,5

20646,8

10813,5

74935,8

Джерела фінансування

Фінансування проєкту з державного фонду регіонального розвитку, співфінансування проєкту з місцевого бюджету

Інше

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.1. Покращення умов навчання та забезпечення здорового харчування учнів та населення шляхом модернізації закладу харчування згідно вимог «НАССР»

Цілі проєкту:

Вдосконалення системи підготовки кадрів для регіонального ринку праці. Здорове та якісне харчування населення.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Проєкт буде поширюватися на учнів та працівників закладу Колківського ВПУ та місцеве населення

Стислий опис проєкту:

Проєкт спрямований на покращення умов навчання та забезпечення здорового харчування учнів та населення шляхом модернізації закладу харчування згідно вимог «НАССР». На даний момент немає в наявності всіх необхідних умов для раціонального використання училищної їдальні для навчальних цілей та якісного харчування не тільки учнів (450 осіб.) але і населення ОТГ. Модернізація їдальні забезпечить покращення доступу до якісної освіти (проведення виробничого навчання) і цим самим вдосконалить систему підготовки робітничих кадрів для регіонального ринку праці, підвищить рівень комфорту та привабливості сільських територій.

Очікувані результати:

Створення комфортних умов для прийому їжі учнями та працівниками закладу освіти

Осучаснити вид приміщення їдальні у результаті капітального ремонту згідно вимог «НАССР».

Ключові заходи проєкту:

Підготовка кошторисних документів.

Оновлення обладнання харчоблоку та приміщення для прийому їжі, підсобних приміщень, кімнат гігієни та санітарії. Навчання здобувачів освіти згідно інноваційних освітніх  технологій.

Період здійснення:

2021 – 2022 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1500,0

1500,0

-

3000,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет – 50%, бюджет органів місцевого самоврядування, спеціальний фонд бюджету, соціальні партнери

Інше:

Панасюк Людмила Григорівна,

03376-3-26-92, 0963829798  vpukolky@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.2. Реконструкція приміщень гуртожитку Колківського вищого професійного училища

Цілі проєкту:

Створення якісних умов з організації навчально - виробничого, навчально – виховного процесів та проживання учнів в гуртожитку.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Проєкт буде поширюватися на учнів та працівників закладу професійної освіти.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 400 осіб

Стислий опис проєкту:

Мета проєкту полягає у забезпеченні  учнів місцями в гуртожитку, поліпшенні умов проживання, навчання і відпочинку. З 2022 року гуртожиток Колківського вищого професійного училища використовуватиметься при впровадженні профільної освіти.

Очікувані результати:

Збереження будівлі гуртожитку у належному експлуатаційно-технічному стані.

Оновлення фізично зношеного санітарно-побутового обладнання, приміщень загального користування та меблів, житлових кімнат, створення належних умов для проживання.

Організація в гуртожитках комп'ютерних центрів та читацьких залів для продовження навчання в позаурочний (вечірній) час.

Створення комфортних умов для проживання, навчання та відпочинку учнів.

Ключові заходи проєкту:

Відновити електропостачання, водопостачання, теплопостачання на 4-5 поверхах.

Обладнати кімнати для проживання учнів (160 ліжок, 160 тумбочок, 160 стільців, 62 столи, 62 шафи).

Період здійснення:

січень 2021 року – грудень 2023 року

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разм

2500,0

2500,0

2000,0

7000,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет – 50%, бюджет органів місцевого самоврядування, спеціальний фонд бюджету, соціальні партнери

Інше:

Панасюк Людмила Григорівна,

03376-3-26-92, 0963829798  vpukolky@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.3. Створення станції технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів

Цілі проєкту:

Підвищення іміджу закладу освіти та якості підготовки робітничих кадрів, модернізація навчально-матеріальної бази Колківського вищого професійного училища.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська та Рівненська області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Більше 200 тис. осіб молоді та дорослого населення

Стислий опис проєкту:

Відкриття станції технічного обслуговування передбачає ліцензування нової професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» з метою надання високоякісних освітніх послуг у сфері підготовки кваліфікованих  робітників для потреб ринку праці.

У зв’язку зі зростанням кількості малих та середніх фермерських господарств, зі збільшенням транспортних засобів в регіоні існує потреба у робітничих кадрів з обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів. Найближча станція технічного обслуговування, де жителі громади можуть отримати вищезгадані послуги, знаходиться  за 30 км від центру Колківської ОТГ. Відкриття станції технічного обслуговування дасть можливість учням, слухачам здобувати якісну освіту, мешканцям територіальної громади, передусім населених пунктів, віддалених від районних центрів, полегшить доступ до отримання якісних послуг з обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів.

Очікувані результати:

Можливість впроваджувати інноваційні форми і методи навчання, вивчати нові технології обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів.

Здійснювати підготовку і перепідготовку кваліфікованих робітників.

Створення нових робочих місць.

Можливість отримання якісних послуг з обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів.

Ключові заходи проєкту:

Ліцензування професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

Підготовка приміщення для створення станції технічного обслуговування.

Підготовка персоналу для роботи на новітньому обладнанні.

Період здійснення:

березень 2021року - листопад 2022 року

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1000,0

3000,0

4000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет – 70%, обласний бюджет – 30%, спеціальний фонд бюджету, соціальні партнери

Інше:

Панасюк Людмила Григорівна

03326 32692 0963829798 vpukolky@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.4. Відкриття фітнес - центру «Step by step» у ДПТНЗ «Луцьке вище професійне училище»

Цілі проєкту:

Впровадження занять спортом, підтримання фізичного та психологічного здоров‘я через створення спортивного осередку фітнес- центр «Step by step»

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

місто Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 1000 осіб

Стислий опис проєкту:

Особливим пріоритетом молодіжної політики в Україні є розвиток мережі молодіжних центрів та просторів европейського зразка, які по своїй суті є осередками практичної роботи з молоддю. Це унікальні установи, що сприяють розвитку молодих людей, громадській освіті, популяризації здорового способу життя. За рахунок коштів від бюджету пропонується реалізувати проєкт по створенню фітнес - центру «Step by step». Актуальною проблемою сучасності є боротьба зі шкідливими звичками та пропаганда культури здорового способу життя. Сьогодні в Україні майже 90% дітей дошкільного віку, учнів і студентів мають відхилення у здоров’ї, тільки за останні 5 років на 41% збільшилася кількість учнівської молоді, віднесеної за станом здоров’я до спеціальних медичних груп. На 60% зросла кількість неповнолітніх, які вживають наркотики, палять, вживають алкогольні напої. Попри великий інтерес і бажання учнів відвідувати, які вже створені і діючі секції з волейболу, футболу, хотілося б створити спеціально обладнане місце та потрібний інвентар для занять з фітнесу. В першу чергу ми орієнтуємось на дітей, які найбільше потребують уваги суспільства і можливості самореалізації. Це діти з багатодітних родин (11 чоловік - 2%), дітей учасників ООС АТО (23 учні - 4%), дітей сиріт (19 учнів - 3%), напівсиріт (59 учнів - 9%), що становить близько 40% від загальної кількості учнів училища. Для поліпшення здоров’я здобувачів освіти та популяризації здорового способу життя головною нашою ціллю є створення у Луцькому ВПУ фітнес - центру для занять спортом, відпочинку та спілкування учнів та всіх бажаючих чоловіків та жінок, у тому числі працівників училища, усіх тих, хто хоче підтримувати своє фізичне та психічне здоров’я.

Очікувані результати:

Результатом реалізації проєкту є обладнаний фітнес - центр необхідним інвентарем та тринажерний зал, реалізація сприятливого середовища для оздоровлення всіх учасників фінтес - центру

Ключові заходи проєкту:

Здійснити поточний ремонт приміщення, дизайн залу, облаштування спеціалізованого покриття підлоги, закупка та встановлення інвентарного забезпечення фітнес - центру та тренажерної зали, формування груп відповідно затверджених  програмам, введення фітнес - центру в експлуатацію.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разм

480,0

-

-

480,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет – 30%, спеціальний фонд бюджету, соціальні партнери

Інше:

Свірська Ірина Святославівна – заступник директора з виховної роботи

м.Луцьк, вул. Бенделіані 3, 26-06-29 (факс), (050)010 96 21

lvpulutsk2017@ukr.net

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.5. Навчальна пекарсько-кондитерська майстерня «Домашні смаколики»

Цілі проєкту:

Підвищення іміджу закладу освіти та якості підготовки робітничих кадрів, модернізація навчально-матеріальної бази. Ліцензування професії «Пекар».

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 40 000 осіб

Стислий опис проєкту:

На базі Нововолинського центру ПТО створений навчально-практичний центр сервісного обслуговування з професій кухар, кондитер, офіціант, перукар, кравець, вишивальник. Професії перукар, кравець забезпечені сучасним обладнанням, реконструйовані та відремонтовані навчально-виробничі приміщення. Для здійснення підготовки з професій ресторанного господарства навчально-практичний центр має виробничу дільницю кафе «Орхідея» (навчальне підприємство з повним виробничим циклом, яке надає послуги з організації харчування, в тому числі, виїзне обслуговування замовлень і харчування на підприємствах). Кафе обслуговує споживачів на за замовлення – урочисті події, свята, обіди, також, виготовляє продукцію для реалізації, зокрема, борошняні вироби, має сертифікат на випікання 6 сортів хліба. Продукцію навчально-виробничої діяльності вирізняє невисока вартість, якість, жорстке дотримання санітарно-гігієнічних норм. Зростаючий попит на професії та послуги сфери ресторанного господарства зумовлює розширення та модернізацію навчально-виробничої бази. Також, потрібний транспортний засіб для забезпечення виїзного обслуговування та доставки готової продукції на замовлення. Відділення закладу освіти, в якому функціонує навчально-практичний центр має приміщення для створення міні пекарні, кондитерського та кулінарного цехів і зали для споживання кондитерської і кулінарної продукції. Для забезпечення цілей проєкту необхідно: реконструювати наявні приміщення, придбати обладнання та устаткування, обчислювальну техніку, засоби комунікації.

Очікувані результати:

Створення сучасного навчально-виробничого комплексу.

Забезпечення стажування працівників, підготовки та перепідготовки незайнятого населення.

Розширення переліку продукції та послуг навчально- практичного центру сервісного обслуговування.

Ключові заходи проєкту:

Ліцензування професії «Пекар».

Підготовка проєктно-кошторисної документації.

Розробка бізнес-плану.

Реконструкція та ремонт приміщень для пекарні, кондитерського, кулінарного цехів, зали для відвідувачів.

Придбання транспортного засобу.

Період здійснення:

січень 2021  року – січень 2023 року

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

2000,0

1500,0

1500,0

5000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет – 70%, Обласний бюджет – 30%, спеціальний фонд бюджету, соціальні партнери

Інше:

Приступа Валентина Іванівна

(03344) 4-47-77 novovolinske.vpu@і.uа

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.6. Впровадження енергозберігаючих технологій у професійно-технічному училищі №22 смт Луків

Цілі проєкту:

Впровадження енергозберігаючих технологій, що дасть можливість економії енергоресурсів.

Покращення житлово-побутових умов проживання та навчання учнів, приведення до сучасного естетичного  вигляду навчального корпусу та гуртожитків.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Турійський, Ковельський, Любомльський, Шацький,  Старовижівський райони

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Молодь та незайняте населення вищезазначених районів.

Учні ПТУ №22 в кількості 302 чол.

Стислий опис проєкту:

В ході реалізації проєкту буде досягнуто:

замінено аварійні вікна та двері у навчальному корпусі, двох гуртожитках та лабораторно – практичних лабораторіях на енергозберігаючі; утеплення зовнішніх стін; заміна покрівлі.

Очікувані результати:

Економії державних коштів.

Економії палива та енергоносіїв.

Приведено навчальні корпуси та гуртожитки до естетичного  вигляду.

Збереження будівель та споруд від руйнування зовнішніх факторів.

Зовнішній вигляд навчального корпусу та гуртожитків відповідає вимогам нового освітнього простору.

Ключові заходи проєкту:

Утеплення зовнішніх стін, заміна вікон, дверей та покрівлі.

Період здійснення:

2021-2022 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

3000,0

2000,0

-

5000,0

Джерела фінансування:

Державний, місцевий бюджети та власні кошти.

Інше:

Омелюх Сергій Володимирович 0666117882,  ptu22vol@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.7. Модернізація та підвищення якості підготовки робітничих кадрів

Цілі проєкту:

Забезпечити професійну мобільність випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом надання їм можливості отримання якісної професійної освіти, своєчасно реагуючи на зміни ринку праці, економіки та вимог роботодавців

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

20 закладів професійної (професійно-технічної освіти) Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Більше 8 тис. здобувачів професійної освіти

Стислий опис проєкту:

Мета проєкту − підготувати на належному рівні висококваліфікованого, конкурентоспроможного  робітника, що відповідатиме вимогам роботодавця за напрямами, яких потребує ринок праці.

Тому без подальшого розвитку інфраструктурного потенціалу професійної освіти практично неможливо вирішити проблеми якості підготовки робітничих кадрів.

Очікувані результати:

Можливість отримання учнями, слухачами безперервної освіти – продовження навчання та перенавчання.

Укладання з іншими державами угод про співробітництво в галузі освіти.

Розширення участі закладів професійної освіти, педагогів, учнів у різних проєктах і програмах міжнародних організацій та співтовариств, вивчення досвіду зарубіжних партнерів стосовно модернізації системи освіти.

Створення навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням.

Створення Центру незалежних кваліфікацій.

Ключові заходи проєкту:

Моніторинг ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах.

Підготовка педагогічних кадрів до розвитку нових навичок і здібностей.

Налагодження співпраці закладами освіти, Службою зайнятості, підприємствами малого, середнього бізнесу з надання освітніх послуг.

Період здійснення:

Січень 2021 року – грудень 2023 року

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

Джерела фінансування:

Міжнародні донори, державний бюджет обласний бюджет, місцеві бюджети, соціальні партнери проєкту.

Інше:

Ткачук Олександр Олександрович – заступник начальника – начальник відділу професійно-технічної освіти та молодіжної політики управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації

(0332) 728 287 e-mail: post@uon.voladm.gov.ua

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.8. Створення навчально-практичного центру з професії  «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування»

Цілі проєкту:

Впровадження інноваційних технологій, забезпечення практичної підготовки учнів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців для підприємств, установ, організацій, стажування майстрів виробничого навчання і викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Більше 200 осіб щороку

Стислий опис проєкту:

Мета проєкту - забезпечення належних умов для проведення навчального процесу, набуття та освоєння професійних навичок, завдань, визначених цілями та змістом освіти у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти.

Навчально-практичний центр дасть чудову можливість для майбутніх молодих фахівців здобути якісні знання та практичні навички у роботі на сучасному високоякісному обладнанні, опанувати новітні технології, бути конкурентними на ринку праці та відповідати вимогам сучасності.

Очікувані результати:

Забезпечення учасників освітнього процесу училища обладнанням нових зразків для вивчення прийомів монтажу, ремонту і обслуговування сучасного електроустаткування, створення моделі успішного розвитку, підвищення професійного рівня випускників;

Створення сприятливих умов для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості здобувача освіти

Підготовка конкурентоспроможного, здатного до продовження підвищення рівня освіти продовж життя, фахівця на ринку праці

Зміцнення співпраці з роботодавцями, залучення спонсорської допомоги для покращення матеріально-технічної бази училища.

Створення умов оволодіння прийомам роботи, максимально наближеним до сучасного виробництва та сучасних технологічних і автоматизованих ліній.

Ключові заходи проєкту:

Проведення реконструкції приміщення

Придбання сучасного обладнання та інструменту

Оснащення кабінетів і майстерень мультимедійними комплексами.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

2700,0

-

-

2700,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет – 70%, обласний бюджет – 30%, спеціальний фонд бюджету, соціальні партнери

Інше:

Володимир-Волинське вище професійне училище

44700, м. Володимир-Волинський, вул. Данила Галицького, 10, Харлампович Людмила Миколаївна тел. +380937350343

тел./факс /03342/ 3-50-55, /03342/ 3-51-10  vol.vpu@gmail.com

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.3. Розвиток мережі закладів вищої освіти з урахуванням потреб ринку праці

Назва проєкту:

2.1.3.1. Створення та функціонування центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

Цілі проєкту:

Сприяння молоді у побудові та реалізації професійної кар’єри, формуванні активної позиції на ринку праці, навчання технології пошуку роботи, навикам самопрезентації, подолання комунікативних бар’єрів. Допомога роботодавцям у пошуках молодих кадрів

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

9000 студентів та учнів

Стислий опис проєкту:

Створення центру кар’єри передбачає виділення у навчальному закладі спеціально облаштованого місця, де студент мав би можливість отримати інформацію про ситуацію на ринку праці, кадрові потреби роботодавця, оформити резюме, підготуватися до співбесіди із роботодавцем, навчитися пошуку роботи за допомогою різних джерел, у тому числі Інтернету, взяти участь у підборі на вакансії в роботодавця під час ярмарок кар’єри, ознайомитись з можливостями розширення компетенцій за допомогою онлайн – ресурсів та започаткування власної справи, оволодіти soft-skills, які необхідні для виходу на ринок праці.

Центри кар’єри мають сприяти подоланню комунікативних бар’єрів у молоді, навчати комунікативної культури, моделюванню життєвих та професійних ситуацій, сприяти у професійній реалізації, удосконаленню навчальних програм за пропозиціями роботодавців.

Очікувані результати:

Створення центрів кар’єри втілює у практичну діяльність кращі напрацювання в професійному консультуванні молоді, розширює можливості партнерства з роботодавцями, формує активну життєву позицію та підвищує трудову активність молоді.

Ключові заходи проєкту:

Облаштування місця для центру кар’єри у навчальному закладі:

- забезпечення центру матеріально-технічними засобами: комп’ютер, меблі (столи, стільці), стендове обладнання, поліграфічна продукція;

- виділення штатної одиниці у навчальному закладі, якій будуть надані функції забезпечення діяльності центру кар’єри;

- організація інформаційних, консультаційних семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій щодо пошуку роботи, майстер-класів, днів кар’єри, економічних екскурсій на підприємства, днів відкритих дверей центру зайнятості, презентацій роботодавця, виїзних акцій для сприяння роботодавцям у підборі працівників з числа студентів та випускників навчального закладу.

Період здійснення:

 2021 - 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

7,0

8,0

9,0

24,0

Джерела фінансування:

Навчальні заклади, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Інше:

Вищі та професійно-технічні навчальні заклади області

Волинський обласний центр зайнятості Балакіна Наталія Богданівна, (0332) 725437, ocz@ volsz.gov.ua

               

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.4. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

Назва проєкту:

2.1.4.1. Відкриття відділення гемодіалізу

Цілі проєкту:

Поліпшення якості надання медичних послуг жителям громади, зокрема тим, які потребують проведення процедури гемодіалізу.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Любешівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

300 осіб – пацієнти, лікарі та родичі пацієнтів, що потребують гемодіалізу.

Стислий опис проєкту:

Необхідність відкриття відділення зумовлена тим, що на Любешівщині проживає значна кількість хворих, які потребують проведення процедури гемодіалізу. Протягом останніх років надходять звернення від пацієнтів та родичів пацієнтів, що хворіють на хронічну ниркову недостатність та мають потребу в більш близькій доступності до даного виду процедур.

Згідно з рекомендаціями Європейського діалізного товариства, людина має жити максимум за 30 км від місця проведення процедури гемодіалізу, адже завдання замісної ниркової терапії не просто зберегти життя пацієнту, а й соціально адаптувати його.

В зв`язку з цим, а також враховуючи постійне збільшення кількості хворих, та на виконання наказу МОЗ України від 30.09.2003 року № 65/462, необхідно розпочати створення відділення гемодіалізу, зокрема відділення амбулаторного гемодіалізу на 6 діалізних місць на базі Любешівської ЦРЛ.

Очікувані результати:

Забезпечено належні умови надання медичних послуг.

Розширено спектр послуг, що можуть надаватися медичними закладами Любешівщини.

Ключові заходи проєкту:

Визначення приміщення, що може використовуватися для облаштування відділення гемодіалізу.

Проведенння ремонтних робіт.

Оголошення тендерних процедур для закупівлі обладнання.

Облаштування приміщення та встановлення медичного обладнання.

Відкриття відділення.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

4000,0

-

-

4000,0

Джерела фінансування:

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.4. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

Назва проєкту:

2.1.4.2. Соляна кімната – запорука здоров’я найменших дітей

Цілі проєкту:

Використання соляної кімнати для дітей і наших працівників буде сприяти:

-зменшенню захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;

-зменшення стресовості під час адаптації дітей у дитячому садочку,

-підвищення стресостійкості  педагогів у їхній професійній діяльності;

-профілактика та попередження інших захворювань, пов’язаних з перерахованими вище чинниками.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

місто Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Використання соляної кімнати для дітей і наших працівників орієнтовно 500 осіб (410 вихованців та 70 працівників)

Стислий опис проєкту:

Здорові діти в Україні – це здорова нація! Здорова нація – здорова і успішна держава!

В період адаптації дитини до дитячого садочка і соціалізації її у колективі спостерігаються часті захворювання у малят, які пов’язані з психоемоційними напруженнями та поширеннями вірусів та інфекцій серед дитячого колективу. Тому надзвичайно важливо у цей період забезпечити для дітей комплекс загартовувальних та профілактичних заходів в боротьбі з різними недугами, які супроводжують дитину у соціумі.

Надзвичайно ефективним методом профілактики та лікування багатьох респіраторно-вірусних захворювань є на сьогодні галотерапія .

Галотерапія – це фізіотерапевтичний метод лікування та реабілітації штучно створеним соляним мікрокліматом в соляній кімнаті, атмосфера якої максимально наближена до мікроклімату печер соляних шахт та гротів.

Висока ефективність галотерапії відмічається у лікуванні  саме дітей.

За відгуками педіатрів та батьків, у 95% малюків, які відвідують регулярно соляні кімнати, підвищується імунітет.

В рамках проєкту планується обладнати окрему кімнату в приміщенні дитячого садочка площею 13,86 м.кв.  в галокамеру (соляну кімнату).

В спеціально відведеній кімнаті має бути створений штучно мікроклімат, здатний допомогти дитині і дорослим  впоратися з багатьма недугами без використання фармацевтичних засобів. Для цього шляхом спеціальної технології нашарування природної солі оздоблюються стіни, стеля та підлога визначеного приміщення. У приміщенні встановлюється галогенератор для підтримання належного соляного мікроклімату. Інсталяція спеціального освітлення та спокійної музики створюють релаксуючу атмосферу.

Очікувані результати:

Систематичне відвідування нашими вихованцями соляної  кімнати дасть можливість досягти позитивного результату щодо зниження індексу захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу та підвищення стресостійкості  педагогів у їхній професійній діяльності. Дія цього проєкту має довготривалу перспективу, оскільки у дитячому садочку відбувається постійний навчальний, розвиваючий і виховний процес, в ході якого будуть передбачені оздоровчі відвідування соляної кімнати. Змінюється щороку лише контингент дітей віком від 2 до 7 років. Тому щороку кількість дітей, охоплених позитивним впливом соляної кімнати збільшуватиметься орієнтовно на 100 осіб.

Ключові заходи проєкту:

Виготовлення ПКД. Поточні ремонтні роботи у кімнаті. Облаштування приміщення за спеціальною технологією. Закупівля і монтаж обладнання та меблів

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

286,0

-

-

286,0

Джерела фінансування:

257400,0 грн. – обласний бюджет, 28600,0 грн. – бюджет міста

Інше:

Гузь Зоряна Олегівна

Телефон: +380334233200, 0673695545

Електронна адреса: vishivanka8@gmail.com

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.4. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

Назва проєкту:

2.1.4.3. Партнерство сільських та міських громад для створення комплексу профілактично-діагностичних заходів по ранньому виявленню онкологічних захворювань жителів Володимир-Волинського субрегіону

Цілі проєкту:

Збільшити кількість виявлених онкохворих на ранніх стадіях захворювання серед жителів Володимир-Волинського субрегіону до 25%, а тим самим зменшити рівень смертності онкохворих на 2023 рік до 10%, шляхом проведення широкої інформаційно-мотиваційної політики щодо профілактики онкологічних захворювань та доукомплектування матеріально-технічної бази КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання»

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

м. Володимир-Волинський, Зимнівська, Зарічанська, Устилузька, Війницька, Оваднівська ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

66 358 осіб

Стислий опис проєкту:

На сьогодні захворіти онкологією ризикує кожен 4-й чоловік і кожна 6-а жінка. 50% людей, у яких виявляють рак – особи

працездатного віку. Більше 30% пухлин у пацієнтів виявляють на ІІІ-ІV стадіях, де кожен 3-й пацієнт помирає протягом року.

Цю проблему хочемо випередити шляхом проведення ранньої профілактики та діагностики захворювання, за даними ВООЗ 30-50% ракових захворювань можна попередити. Це ми іплануємо зробити в межах проєкту, забезпечивши на базі КП«Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання»розгорнуту інформаційно-мотиваційну кампанію, щодо важливості профілактики онкозахворювань та доукомплектувавши матеріально-технічну базу для проведення вчасної діагностики з метою виявлення захворювань на ранніх

стадіях

Очікувані результати:

1.Проведений навчально-методичний семінар для середніхмедичних працівників та лікарів КП «Володимир-Волинський Центр первинної медичної допомоги» та КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання» (всього – 100 учасників, де 35% лікарі первинної медичної ланки та 65% лікарі КП «Володимир-Волинське територіальне медичнеоб’єднання».

2. Проведена інформаційно-мотиваційна кампанія серед жителів субрегіону щодо важливості проходження ранньої діагностики онкологічних захворювань.

3. КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання» оснащено новим обладнанням (мамограф, УЗД апарат з еластографією, автоматичний біохімічний аналізатор).

4.Внесені зміни до ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання та зміни до ліцензії на медичну практику;

5. Посилено навички роботи медпрацівників на новому обладнанні (тренінги, періодичні (щоквартальні) семінари, навчальні поїздки для вивчення кращого досвіду в інші регіони).

Ключові заходи проєкту:

Організація та проведення навчально-методичного семінару для середніх медичних працівників і лікарів КП «Володимир-Волинський Центр первинної медичної допомоги» та КП«Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання».

Розробка та виготовлення відривних медичних блокнотів для рецептів, де зі зворотної сторони буде міститися інформація про онкологічні захворювання та їх профілактику.

Проведення соціологічного опитування серед жителів Володимир-Волинського субрегіону, що спрямоване на визначення основних причин відмови від проходження діагностики на виявлення онкологічних захворювань. Виготовлення брошур.

Створення та поширення відеоролика.

Друк інформаційних статей в ЗМІ.

Придбання мамографа.

Придбання УЗД апарату з еластографією.

Придбання біохімічного аналізатора.

Підготовка документів на внесення змін до ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання.

Організація проведення тренінгів для лікарів КП «Володимир-Волинський Центр первинної медичної допомоги» та КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання»

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

7784,6

-

-

7784,6

Джерела фінансування:

-місцеві бюджети

- бюджет Зимнівської, Зарічанської, Устилузької, Війницької, Оваднівської ОТГ

- грантові кошти

Інше:

Саць Любов Володимирівна

0976885656 lyubov.sats@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.4. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

Назва проєкту:

2.1.4.4. Капітальний ремонт приміщення ФАПу в селі Холопичі Локачинського району Волинської області

Цілі проєкту:

Збереження та розвиток людського капіталу

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

с.Холопичі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

623 особи

Стислий опис проєкту:

Актуальність проєкту визначається соціальним його спрямуванням, а саме покращенням медичного обслуговування у сільській місцевості, розширенням сфери медичних послуг, розбудовою інфраструктури села, покращенням здоров’я населення, запобіганням та профілактикою хронічних та соціальних хвороб, відновою довіри населення до місцевих закладів охорони здоров’я,  створенням умов для розвитку медичних працівників- належними умовами праці та забезпеченням права громади на якісне медичне обслуговування, що гарантується Конституцією, законами України та Європейською хартією з прав пацієнтів шляхом реконструкції існуючого ФАПу.

На даний момент, стан будівлі – незадовільний, не відповідає санітарним та будівельним вимогам, а тому не виконує своїх функцій у повній мірі. Відновлюючи належний технічний стан будівлі ми забезпечимо населення достатньо високим рівнем медичного обслуговування, а  медпрацівників - належними умовами праці, мінімізуємо споживання енергоносіїв.

Очікувані результати:

В подальшому об’єкт залишатиметься на балансі Затурцівської сільської ради. Проєкт є інституційно сталим, його реалізація позитивно вплине на благополуччя населення, підвищить рівень медичного обслуговування.

Ключові заходи проєкту:

Виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Придбання будівельних матеріалів, новітніх приладів та обладнання.

Виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті.

Введення об’єкта в екслуатація.

Проведдення благоустрою.

Аналіз та оцінка досягнутих результатів.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

280,0

-

-

280,0

Джерела фінансування:

90% - державний бюджет, 10% - місцевий бюджет

Інше:

Спеціаліст з проєктної діяльності Лазарук Юлія Юріївна

 

 

Номер і назва завдання

2.1.4. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

Назва проєкту

 2.1.4.5. Створення сприятливих та комфортних умов для надання медичних послуг

Цілі проєкту

- наближення стандартів надання медичної допомоги до Європейського рівня;

- покращення матеріально-технічної бази, створення сприятливих та комфортних умов для надання медичних послуг закладами охорони здоров’я

Територія на яку проєкт матиме вплив

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі районів та міст області

Стислий опис проєкту

Будівництво, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я.

м.Володимир-Волинський

Реконструкція приймального відділення КП «Володимир-Волинське ТМО» (2021 – 7000,0 тис.грн)

м.Ковель

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради по вул.О.Пчілки,4: капітальний ремонт фасаду старого корпусу центральної районної лікарні (2021 – 11907,7 тис.грн); капітальний ремонт фасаду нового корпусу з переходами (2021 – 6684,3 тис.грн).

Капітальний ремонт фасаду пологового будинку комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради по вул.Вітовського,22 (2021 – 20220,4 тис.грн)

м.Луцьк

Створення на базі комунального підприємства Волинської обласної клінічної лікарні «Обласного нейрохірургічного центру цереброваскулярної патології з нейрохірургічними операційними, нейрореанімаційним відділенням та відділенням нейрохірургії на 30 ліжок» (2021р. – 5000,0 тис.грн, 2022р. – 10000,0 тис.грн., 2023р. – 15000,0 тис.грн.);

Реконструкція даху лікувального корпусу №4 Волинської обласної психіатричної лікарні (2021р. – 1000,0 тис.грн, 2022р. – 1000,0 тис.грн, 2023р. – 1500,0 тис.грн.);

Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу Комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» по вул.Львівській,50 (2021 – 16000,0 тис.грн, 2022 – 20000,0 тис.грн., 2023 – 9744,0 тис.грн.).

Горохівський район

Реконструкція приміщення приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Горохівська центральна районна лікарня» по вул.Паркова,22 м.Горохів (2021 – 7000,0 тис.грн.).

Ківерцівський район

Комунальне підприємство «Санаторій матері та дитини «Пролісок»: «чисте довкілля» (2021 – 4536,0 тис.грн); енергозбереження (2021 – 1731,0 тис.грн).

Луцький район

- реконструкція головного корпусу лікарні (добудова приймального боксу для автомобілів екстреної допомоги) в с.Липини на вул. Теремнівська, 100 (2021р. - 2585,3 тис.грн.);

Любомльський район

Любомльська центральна районна лікарня (коригування проєкту). Будівництво інфекційного корпусу (2021 – 25000,0 тис.грн, 2022 – 20000,0 тис.грн., 2023 – 15000,0 тис.грн).

Ратнівський район

Реконструкція котельні комунального некомерційного підприємства «Ратнівська центральна районна лікарня» (2022р. -7351,8 тис.грн.).

Рожищенський район

Реконструкція ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с.Кременець (2021 - 1802,8 тис.грн., 2022 – 1802,8 тис.грн); капітальний ремонт даху ФАПу с.Яблунівка (2021 – 199,4 тис.грн).

Турійський район

Реконструкція приміщення головного корпусу Луківської лікарської амбулаторії під відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в смт Луків (2021р. - 2667,67 тис.грн, 2022р. - 2667,67 тис.грн.).

Шацький район

Реконструкція лікувального корпусу №4 з розширенням (добудова басейну, спортзалу та перехідної галереї) Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» в с.Гаївка (2021 – 29055,5 тис.грн); капремонт спальних корпусів №2 та №4 філії «Світанок» Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» (2021р. - 5963,7 тис.грн).

Очікувані результати

- зниження показників захворюваності;

- підвищення рівня діагностики захворюваності;

- поліпшення матеріально-технічного стану об’єктів охорони здоров’я комунальної власності

Ключові заходи проєкту

Будівництво, капітальний ремонт об’єктів охорони здоров’я.

Період здійснення

2021 – 2023 роки

Орієнтовна вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

132154,37

42822,27

31500,0

206476,6

Джерела фінансування

Державний бюджет, місцеві бюджети, залучені кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

КП «Волинська обласна клінічна лікарня», КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцьк», Волинська обласна рада, управління охорони здоров’я облдержадміністрації  та інші

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання Стратегії:

2.1.4.6. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

Назва проєкту:

«Доступна, якісна медицина у сільській місцевості»

Цілі проєкту:

Підвищення   якості  та доступності первинної медичної допомоги населенню громади шляхом будівництва сучасної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в центральній садибі , що дасть можливість зберегти здоров`я та продовжити тривалість життя  сільського населення 

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

с. Заріччя – центральна садиба та 7 сіл 

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Цільовими групами проекту є: мешканці с. Заріччя , жителі навколишніх 7 сіл, всього понад 5 тис. жителів ОТГ..

Стислий опис проєкту:

Метою проекту є вирішення на постійній основі одного з основних завдань реформування системи охорони здоров’я – забезпечення сільського населення доступною якісною кваліфікованою  медичною допомогою на первинному рівні, створення належних умов для роботи персоналу та медичного обслуговування населення у відповідності до існуючих стандартів та санітарно-гігієнічних вимог, що сприятиме росту авторитету місцевих органів влади та медичних працівників на основі зміцнення первинної медичної допомоги, покращенню показників здоров’я населення, охоплення цільовими профілактичними медичними оглядами та диспансеризацією і, як наслідок, зниження рівня загальної смертності, зменшення питомої ваги випадків злоякісних новоутворень та туберкульозу, виявлених у занедбаному стані, зниження рівня захворюваності населення на хвороби органів кровообігу, ендокринної системи та інших.

Завдання проекту полягає у реалізації механізму співфінансування заходів з використанням можливостей різних джерел для максимально ефективного виконання зобов’язань держави в галузі охорони здоров’я: створення необхідних  умов роботи медичних працівників в сільській місцевості, наближення та забезпечення якісної доступної кваліфікованої медичної допомоги до всіх верств населення.

 Саме таку мету має проект, над впровадженням якого розпочато роботу, зокрема під будівництво амбулаторії відведено земельну ділянку, в бюджеті громади на 2020 рік заплановано кошти на виготовлення ПКД та початок робіт з будівництва.

Очікувані результати:

Реалізація проекту дозволить  розв’язати нагальні проблеми сільської медицини: Населення матиме змогу отримувати якісні лікувально-діагностичні та профілактичні маніпуляції та процедури з використанням сучасного медичного обладнання, отримувати лікування в умовах денного стаціонару з дотриманням вимог санітарно-протиепідемічного режиму.

Ключові заходи проєкту:

1.      Підготовка земельної ділянки під будівництво.

2.      Виготовлення ПКД.

3.      Організація та проведення процедури закупівлі на проведення робіт, укладання договору.

4.      Ремонтно-будівельні роботи, налагодження інженерно-технічних мереж та закупівля обладнання

5.      Укладання договорів на закупівлю медичного та іншого обладнання, меблів, їх установка та випробування електричного обладнання.

6.      Введення об’єкта в експлуатацію

Період здійснення:

 

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

4500,0

3800,0

2700.0

11000 тис.грн.

Джерела фінансування:

Місцевий  бюджет, обласний бюджет, кошти не заборонені законодавством

Інше:

Проектно-кошторисна документація буде виготовлена в І півріччя 2021 року

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.5. Розвиток культури, молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту:

2.1.5.1. Популяризація здорового способу життя

Цілі проєкту:

Популяризація здорового способу життя. Зміцнення здоров’я населення шляхом заняття фізичною культурою та спортом

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі області

Стислий опис проєкту:

Володимир-Волинський район

«Людина і природа єдині» Оваднівська ОТГ (2021 рік – 1,5 тис.грн, 2022 рік – 1,0 тис.грн, 2023 рік – 0,75 тис.грн, разом – 3,3  тис.грн)

Горохівський район

Реконструкція спортивного покриття бігових доріжок та секторів стадіону «Колос» на вул.Козацькій, 59, в м.Горохові (2021р. - 5940,9 тис.грн)

Іваничівський район

Будівництво спортзалу на території ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Незалежності,1 в с. Литовеж (2021 – 10221,0 тис.грн); реконструкція нежитлового приміщення спорткомплексу по вул.Шевченка,7 в с.Колона (2021 – 9000,0 тис.грн, 2022 – 6000,0 тис.грн)

Ківерцівський район

Капітальний ремонт тренувальних майданчиків на вул.Шкільна в смт Цумань (2021 рік - 6748,2 тис.грн); капітальний ремонт стадіону с. Тростянець (2021 рік – 400,0 тис.грн, 2022 рік – 1000,0 тис.грн, 2023 рік – 600,0 тис.грн, разом – 2000 тис.грн)

Ковельський район

Нове будівництво спортивних майданчиків (полів) у ПЗОіВ «Оберіг» с.Уховецьк, вул.Озірна, 26 (2021 рік – 5500,0 тис.грн);

нове будівництво об’єктів фізичної культури та спорту по вул. Миру,58а в смт Головне (2021р. - 5710,99 тис.грн.); нове будівництво мультифункціонального поля в с.Згорани (2021р. - 5206,58 тис.грн.);

Луцький район

Будівництво мережі мультифункціональних спортивних комплексів на базі 5 закладів освіти Боратинської об’єднаної громади (2022 рік – 6000,0 тис.грн); модернізація спортивного комплексу у селі Боратин із влаштуванням бігових доріжок з резинового покриття (2022 рік – 5100,0 тис.грн); будівництво міні-футбольного поля з майданчиками для занять спортом у селі Рованці (2023 рік – 7000,0 тис.грн); екстрим: пігулка для здорового духу і тіла. Облаштування скейт - парку на території с.Струмівка (2022 рік – 1200,0 тис.грн); будівництво спального корпусу №3 на туристичній базі «табір Сонячний» в с.Гараджа (2021р. – 1000,0 тис.грн, 2022р. – 1000,0 тис.грн., 2023р. – 2000,0 тис.грн); капітальний  ремонт з утеплення фасадів (термореновація будівель) КП «Луцької ЦРЛ» (2021р. – 5000,0 тис.грн., 2022р. – 5000,0 тис.грн., 2023р. – 5000,0 тис.грн); будівництво спорткомплексу по вул. Незалежності в смт Торчин (2021р. - 18724,0 тис.грн.).

Любомльський район

Нове будівництво спортивного комплексу в селі Вишнів (2021 рік -5410,0 тис.грн, 2022 рік - 5410,0 тис.грн, 2023 рік - 5410,0 тис.грн, разом -16230,0 тис.грн); капітальний ремонт (термомодернізація) корпусів КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» по вул.Брестська, 70 у м.Любомль (2021р. – 11950,6 тис.грн.); реконструкція та добудова дизельної під спортзал по вул.Л.Українки,1 смт Головне (2021-2022 – 22138,0 тис.грн)

Любешівський район

Оновлення спортивної бази сучасним тенісним інвентарем Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ (2021 рік – 7,3 тис.грн); нове будівництво спортивного комплексу по вул. Незалежності, 39 в смт Любешів (2021 рік - 19499,662 тис.грн).

Маневицький район

Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.Шкільна,3 в смт.Колки (2021 рік – 1200,0 тис.грн, 2022 рік – 1300,0 тис.грн, разом – 2500,0 тис.грн); будівництво спортивного комплексу на території ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім.Героя України А.Снітка смт Маневичі (2021 – 1541,6 тис.грн); будівництво поля міні-футболу на території опорного закладу ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Цміни (2021 – 1473,0 тис.грн); будівництво спорткомплексу на території ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Оконськ (2021 – 1539,2 тис.грн)

Ратнівський район

Нове будівництво спортзалу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок» в с.Видраниця по вул.Центральна,19 (2021 – 9005,0 тис.грн); реконструкція з добудовою спортзалу в ЗОШ І-ІІІ ст. №2 смт Ратне ім.М.Заліпи по вул.Шевченка,7 (2021 – 57000,0 тис.грн); реконструкція стадіону «Колос» в смт Ратне (2021р. – 350,0 тис.грн, 2022р. – 6000,0 тис.грн, 2023р. – 6350,0 тис.грн.)

Рожищенський район

Реконструкція бігових доріжок дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Гагаріна,40 в м.Рожище (2021 – 4132,9 тис.грн)

Турійський район

Нове будівництво спортзалу в комунальному опорному закладі «Луківська ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» в смт Луків по вул.Ляшука,4 (2021-2023рр – 17368,0 тис.грн)

Шацький район

Будівництво реабілітаційно-спортивного центру у с.Пульмо (2021р. - 20000,0 тис.грн., 2022р. – 30000,0 тис.грн., 2023р. – 50000,0 тис.грн.); капітальний ремонт ДЮСШ по вул.50 років Перемоги, 5а  в смт. Шацьк (2021р. – 5000,0 тис.грн.); створення футбольного легкоатлетичного комплексу з реабілітаційно-оздоровчим напрямом на базі стадіону в      смт. Шацьк (2021р. - 26 392,16 тис.грн., 2022р. - 50000,0 тис.грн)

м.Ковель

Реконструкція спортивного ядра стадіону "Локомотив", вул.Сагайдачного, 5В (2021 рік -13570,2 тис.грн, 2022 рік 6785,1 тис.грн, разом – 20355,3 тис грн); нове будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям розміром 40х60 (2021р. - 2000,0 тис.грн, 2022р. – 2000,0 тис.грн., 2023р. – 2319,0 тис.грн) та спортивний майданчик для футболу із штучним покриттям розміром 100х70 (2021 – 12500,0 тис.грн) в навчально-оздоровчому комплексі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної сотні по вул.Володимирській,137.

м.Луцьк

Нове будівництво спортивного залу з перехідною галереєю на вул. О. Гончара, 5 в м. Луцьк (2021 рік - 21316,2 тис.грн); реконструкція спортивного майданчика Волинського наукового ліцею-інтернату на вул.Селищній, 2в (2021 - 300,0 тис.грн, 2022р. – 300,0 тис.грн., 2023р. – 951,0 тис.грн.); будівництво комплексного спортивного майданчика для осіб з інвалідністю по вул.Привокзальна,11 (2021р. – 1000,0 тис.грн., 2022р. – 1000,0 тис.грн., 2000,0 тис.грн.); будівництво спортивного залу обласної дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Шевченка,3 (2021р. – 10000,0 тис.грн, 2022р. – 20000,0 тис.грн, 2023р. – 40000,0 тис.грн.); утеплення фасаду Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» по вул.Писаревського (2021р. – 1000,0 тис.грн., 2022р. – 1000,0 тис.грн., 2023р. – 2000,0 тис.грн); капітальний ремонт (термомодернізація) стін житлового корпусу Луцького геріатричного пансіонату (2021р. – 200,0 тис.грн., 2022р. – 500,0 тис.грн., 2023р. – 1041,0 тис.грн); будівництво (реконструкція) сертифікованого спортивного стадіону Луцького НТУ по вул.Львівська,75 (2021 – 19500,0 тис.грн); будівництво сертифікованого спорткомплексу СНУ ім.Л.Українки (2021 – 19900,0 тис.грн); будівництво навчально-тренувального центру КП «ВОЦЕМДМК» (2021 – 30000,0 тис.грн, 2022 – 30000,0 тис.грн)

 м.Володимир-Волинський

Капітальний ремонт бігових доріжок стадіону Володимир-Волинського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» по вул.Драгоманова,20 (2021 – 6479,6 тис.грн.); капітальний ремонт спортмайданчика (футбольного поля) з улаштуванням штучного покриття володимир-Волинського ліцею вул.Берегового,1 (2021 – 8909,3 тис.грн)

м.Нововолинськ

Капітальний ремонт стадіону та бігових доріжок СОКу «Шахтар» (2021 рік – 13831,0 тис.грн).

Очікувані результати:

Підвищення масовості серед населення до занять фізичною культурою та спортом.

Забезпечення комфортних умов для занять спортом та фізичною культурою.

Ключові заходи проєкту:

Розроблення проєктно-кошторисної документації.

Проведення робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації.

Введення об’єктів в експлуатацію.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис.грн.

2021

2022

2023

Разом

415319,2

195454,4

128461,1

739234,73

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети, інші джерела фінансування.

Інше:

 

Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.5. Розвиток культури, молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту:

2.1.5.2.Спортивний критий плавальний басейн (в складі реконструкції Підгайцівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.) на вул.Шкільній в с.Підгайці Луцького району Волинської області 

Цілі проєкту:

Запровадження комплексу заходів, а також ефективних механізмів управління за рахунок введення в експлуатацію плавального басейну для школярів в урочний та позаурочний час, інших мешканців громади; оздоровлення дітей і підлітків шкільного віку та покращення їх психологічного стану; формування здорового способу життя, підвищення якості освітніх послуг, всебічний розвиток особистості; створення інноваційно-розвивального спортивно – освітнього середовища, формування здоров’я зберігаючих компетентностей учнів; виконання стратегічного плану розвитку школи майбутнього; поліпшенні життєвого рівня населення; підвищення іміджу та привабливості сільських територій серед ділових «собі подібних» спортивних кіл.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область, Луцький район Підгайцівська сільська рада та навколишні села Луцького району, що не увійшли в територіальну громади

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 7 000 осіб, з них, 900 учнів Підгайцівського НВК та учні навколишніх шкіл, а також молодь та зацікавлені мешканці громади; вчителі, фахівці з плавання – 10 осіб.

Стислий опис проєкту:

Модель закладів загальної середньої освіти регламентована старими нормативами, та потребує застосування інноваційних змін і розвитку.

Приміщення закладу освіти розташовується в центральній садибі Підгайцівської громади, є найбільшою сільською школою у Волинській області та налічує 900 учнів. 

З метою підвищення фізичної активності молоді громади та загартованості їх спортивного духу, урізноманітнення спеціального навантаження та попередження профілактики серцево-судинних захворювань, зростання  прогресуючої кількості дітей у школі, що мають різні захворювання опорно-рухової системи, такі навчання з плавання є необхідними, тому виникла реальна ідея будівництва критого басейну в складі реконструкції навчального закладу.

Очікувані результати:

- створені умови для технологічного цілорічного циклу роботи плавального басейну; 

- безперебійний процес відновлення об’єктів закладів освіти та залучення з додаткових джерел фінансування інфраструктурних та соціально важливих проектів розвитку Підгайцівської громади;

- задоволення потреб населення в отриманні якісних послуг;

- зріст інвестиційної привабливості району;

- створення умов для стабільного партнерства та механізмів взаємодії у виробленні ефективних програм оздоровлення;

- реабілітації хворих дітей;

- створення нових робочих місць;

- збільшення кількості свідомої фізично активної молоді  на противагу хворобливому суспільству; 

- покращення загального рівня спортивно-оздоровчого розвитку;

- підтримання стратегії розвитку регіону щодо підвищення рівня його конкурентоспроможності;

- створені належні умов для спортивного розвитку молодого покоління;

- проведення різного роду заходів, пов’язаних із експлуатацією басейну,  розвиток різноманітних видів водного спорту серед населення;

- покращить рівень спортивних показників та досягнень;

- зменшення відсотку захворюваності серцево – судинної та опорно-рухової систем дітей шкільного віку.

Ключові заходи проєкту:

Проектом передбачено провести повну реконструкцію частини приміщення Підгайцівського НВК під функціонування критого плавального басейну із заходами по технічному переоснащенню та термомодернізації спеціально пристосованої будівлі, провести реконструкцію душових та каналізаційної системи, туалетів, роздягалень, інших приміщень, провести заходи з енергозбереження, влаштувати системи вентиляції, пожежної безпеки та охоронної безпеки. Пропагування здорового способу життя серед молоді та юнацтва.

Період здійснення:

2022 рік

Орієнтована вартість проєкту тис.грн.

2021

2022

2023

Разом

-

8600,0

-

8600,0

Джерела фінансування:

Державний та місцеві бюджети, інвестиційні кошти

Інше:

 

Сігуа Тетяна Олександрівна

+38 0332797 503

pidgayci@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.5. Розвиток культури, молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту:

2.1.5.3. Забезпечення належного функціонування закладів культури

Цілі проєкту:

Поліпшення умов для надання послуг закладами культури, підвищення доступу жителів до якісних послуг цих закладів, поліпшення їх матеріально-технічного стану

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі області

Стислий опис проєкту:

Завершення реконструкції, капітального ремонту закладів культури, розпочатих у минулих роках. Реконструкція та переоснащення існуючих закладів культури, зокрема із застосуванням енергоощадних технологій, упровадження енергозберігаючих заходів. Створення умов для отримання жителями якісних послуг закладів культури.

Очікувані результати:

Поліпшення матеріально-технічного стану закладів культури комунальної форми власності.

Поліпшення доступу населення жителів області, зокрема сільських населених пунктів, до отримання якісних послуг.

Зменшення енерговитрат

Ключові заходи проєкту:

Реконструкція (капітальний ремонт) закладів культури  комунальної власності із застосуванням енергоощадних технологій, зокрема:

Ковельський район

Реконструкція будинку культури с. Білин, вул. 40 років Перемоги, 6 (2021 рік - 2000 тис.грн); капітальний ремонт даху сільського клубу в с. Колодниця по вул. Шевченка, 22 (2021 рік – 133,4 тис.грн); капітальний ремонт благоустрою території будинку культури на вул. Лесі Українки, 18 в с. Колодяжне (2021 рік – 6686,3 тис.грн); реставраційно-ремонтні роботи «білого» та «сірого» будиночків Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки (2021 рік – 2000,0 тис.грн, 2022 рік – 3000,0 тис.грн, 2023 рік – 5000,0 тис.грн); реконструкція сільського будинку культури в             с.Поворськ по вул. Київська, 41 (2021р. - 7334,5 тис.грн.); капітальний ремонт Голобської публічної бібліотеки по вул.Шевченка,22 в смт Голоби (2021 – 5100,0 тис.грн); реконструкція (будівництво ярмаркової площі, літньої сцени, благоустрій рекреаційної зони) парку в смт Голоби (2021 – 9900,0 тис.грн, 2022 – 12100,0 тис.грн).

Луцький район

Створення студії арт-терапії – гончарної майстерні «ОБЕРЕГИ» на базі Торчинської бібліотеки (2021 рік – 70,0 тис.грн); створення відкритого молодіжного простору в Торчині на базі бібліотеки (2021 рік – 15,0 тис.грн); капітальний ремонт фасадів будинку культури с.Романів Луцького району (2021р. – 1600,0 тис.грн.); капітальний ремонт з утепленням фасаду будинку культури по вул.Горохівській,63б в с.Гірка Полонка (2021 – 2209,5 тис.грн)

Любомльський район

Реставрація пам’ятки архітектури національного значення – Палац Браницьких (мур) в м.Любомль по вул.Травня,1 з пристосуванням під краєзнавчий музей (2021 – 6250,0 тис.грн, 2022 – 6250,0 тис.грн, 2023 – 12500,0 тис.грн)

Ратнівський район

Реконструкція системи опалення та будівництво твердопаливної котельні Ратнівського районного будинку культури на 500 місць в блоці з спортзалом смт Ратне (2022 рік – 3989,2 тис.грн, 2023 рік - 1194,9 тис.грн, разом - 5184,1 тис.грн).

Шацький район

Створення центру культури і дозвілля для жителів Шацької громади в смт. Шацьк по вул. Шковороди, 26 (2021р. – 35000,0 тис.грн)

м.Нововолинськ

Бібліотека на Дружби, 17 без обмежень (2021 рік – 300,0 тис.грн).

м.Володимир-Волинський

Реставраційно-ремонтні роботи пам’ятки історії національного значення «Меморіальний комплекс «Жертвам фашизму» (2021 рік – 83,0 тис.грн, 2022 рік - 400,0 тис.грн, 2023 рік – 400,0 тис.грн, разом 883,0 тис.грн);

м.Луцьк

Модернізація парку комп’ютерної техніки та мережевого обладнання Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки (2021 рік – 340,0 тис.грн, 2022 рік – 100,0 тис.грн, 2023 рік – 60,0 тис.грн, разом – 500,0 тис.грн); ремонт та реекспозиція Волинського краєзнавчого музею (2021 рік – 5000,0 тис.грн, 2022 рік – 6000,0 тис.грн, 2023 рік – 9000,0 тис.грн); ремонт даху Волинського краєзнавчого музею (2021 рік – 1000,0 тис.грн, 2022 рік – 2000,0 тис.грн, 2023 рік – 2000,0 тис.грн); реставраційно-ремонтні роботи пам'ятки архітектури національного значення, будинку по вул. Кондзелевича, 5  (2023р. – 10000,0 тис.грн.)

 м.Ковель

капітальний ремонт фасаду народного дому «Просвіта» по вул.Міцкевича,10 (2021 – 2231,0 тис.грн)

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

87252,7

33839,2

40154,9

161246,8

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний, місцевий бюджет, інші джерела фінансування.

Інше:

Управління культури, з питань релігії та національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.5. Розвиток молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту:

2.1.5.4. Реконструкція (будівництво ярмаркової площі, літньої сцени, благоустрій рекреаційної зони) парку в смт Голоби Ковельського району Волинської області

Цілі проєкту:

Проєктом передбачається облаштування паркової території що забезпечить можливість населення Голобської ОТГ відпочивати та проводити змістовно дозвілля в сучасній рекреаційній зоні. Враховуючи відсутністьпаркових зон на території ОТГ даний проєкт є актуальним та необхідним. Враховуючи історичне минуле парку даний об’єкт буде цікавий  не тільки мешканцям громади, а  й туристам.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Голобська селищна рада, Велицька ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

40 тис. осіб діти з батьками, підлітки, молодь та старше покоління , також в проєкті враховані всі потреби для людей з обмеженими можливостями. Туристи та гості громади, учасники різних заходів.

Стислий опис проєкту:

В склад Голобської селещної ради входить двадцять три населиних пункти, населення становить 8422 особи . Ідея щодо розробки проєкту виникла у зв’язку з потребою культурно-естетичних і духовних умов розвитку громади, для підвищення рівня облаштування селищної місцевості, як сфери життя, діяльності та побуту селян. Паркова  територія знаходиться вздовж автомобільної дороги  міжнародного значення М-19, тому облаштування даної території є стратегічно важливим для розвитку туризму в громаді та області. Сучасний парк має стати місцем відпочинку та дозвілля не тільки мешканцям громади , а тисячам туристів, яким будуть створені всі умови для комфортного перебування в рекреаційній зоні, також завдяки створенню ярмаркової площі буде можливість придбати регіональні товари на пряму від виробника, що  дасть імпульс для розвитку економіки та туристичної галузі в громаді, районі  та області в цілому. Існуючий парк відіграє значну історико-культурну роль як на  рівні громади, району, так і на рівні області, тому що парк був створений ще за польських часів. Школярі та молодь громади та району, матимуть змогу не тільки гарно провести час в оновленому парку, а дізнатись багато нового про походження даного парку та історію архітектурних споруд що розташовані поруч і в самому селищі Голоби. На сьогогоднішній день територія парку є занедбаною, потребує очистки та комплексного підходу до створення сучасної рекреаційної зони з історичним минулим.

Також буде збудована сучасна вбиральня з душом, що дасть можливість комфортно перебувати в парку, на ярмарковій площі, відвідувачам, туристам,  також враховані всі потреби для людей з обмеженими можливостями. А особливо це актуально для водіїв далекобійників, для яких діє пунк видачі дозволів на міжнародні перевезення, перебування на території селища стане ще більш комфортним. Дана вбиральня має працювати на платній основі, що дозволить створити нові робочі місця і буде самоокупною.

Очікувані результати:

За рахунок реалізації даного проєкту  місцева громада отримає рекреаційну зону в межах паркової території, яка буде центром громадського життя, спільним простором проведення дозвілля жителів та місцем відзначення загальноселищних  та районних свят.

Ключові заходи проєкту:

Проєктом передбачається: областування «Алеї пам’яті» , встановлення лавочок та урн для сміття, вуличне освітлення на території парку, будівництво пішохідних доріжок, дитячий ігровий майданчик, літня сцена, вбиральна з душом. З′явиться комфортний простір для спілкування усіх прошарків населення( діти, молодь, сім′ї, пенсіонери) .

Період здійснення:

2021 – 2022 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

9900,0

12100,0

-

22000,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет

Інше:

Гарбарук Сергій Володимирович, селищний голова (066)419-70-29, (03352)92-3-42 e-mail : golobadm@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання

2.1.5. Розвиток молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту

2.1.5.5. Музичний фестиваль «Стравінський та Україна»

Цілі проєкту

Оскільки у  нашому музичному побуту домінує стандартизована розважальна музика, організатори фестивалю «Стравінський та Україна» намагаються розширити музичну палітру Волині шляхом  популяризації «серйозної» музики, надбань української та світової музичної спадщини, поглиблення українсько-польських культурних зв’язків, утвердження позитивного образу  України у світі. Мультикультурний проєкт включає три головні складові:

1.Дослідження і популяризація  спадщини композитора Ігоря Стравінського і, його сучасників і попередників, найголовніших  явищ у музичній культурі минулого і нового століття з допомогою наукових конференцій, лекцій, дискусій, «круглих столів».

2.Культурно-освітні заходи, зокрема організацію концертів провідних вітчизняних оркестрів і виконавців академічної музики, хорових колективів, лекцій для учнів, студентів та викладачів, показ музичних фільмів з врахуванням смаків і пріоритетів різних вікових категорій.

3.Проєкт передбачає використання об’єктів туристичного показу, пам’яток  історико-культурної спадщини на території історико-культурних заповідників у Луцьку та Володимирі-Волинському, музейних осередків, культових споруд на території територіальних громад вздовж дороги Н 22 від Устилугу до Олики.

Територія, на яку спрямований проєкт

Дія проєкту поширюється на всю територію області, а також концертні майданчики та пам’ятки архітектури наших партнерів у Замості, Любліні, Красноставі, Бресті.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Число отримувачів вигод залежатиме від місць проведення заходів (світські заклади культури та пам’ятки сакральної архітектури). За попередніми оцінками  близько 3 тисяч осіб різних вікових категорій, учні і студенти, інтелігенція та військовослужбовці і ветерани праці та Збройних Сил України  зможуть побувати на заходах фестивалю в Устилузі, Володимирі-Волинському, Луцьку, Олиці.

Стислий опис проєкту

Проєкт передбачає реалізацію головного напрямку діяльності Волинської обласної філармонії та Статуту фестивалю «Стравінський та Україна» – організацію та проведення концертів та прем’єр «серйозної» музики у місцях, що наближені до цільових аудиторій в обласному центрі та історичних населених місцях області. Проєкт зорієнтований на відкриття нових концертних майданчиків  у Володимирі-Волинському (костел Іакима і Анни) та Олиці (реставрована Колегіата Св. Трійці).

Інноваційний проєкт спрямований на відродження забутих і народження нових традицій у контексті зацікавлень «композитора тисячі стилів» Ігоря Стравінського.

Очікувані результати

Залучення учнів та студентів музичних шкіл та коледжів області до участі у заходах музичного фестивалю «Стравінський та Україна», поглиблення процесу музично-естетичного виховання

Організація роботи на базі музею-садиби Ігоря Стравінського в Устилузі міжнародного громадського культурно-освітнього, науково-дослідного, туристично-рекреаційного осередку;

Зацікавити туроператорів  України і Республіки Польща до створення тематичних  маршрутів з використанням мультикультурної та поліконфесійної культурної спадщини, зокрема пам’яток сакральної архітектури та оборонних споруд від Устилугу до Олики.

Ключові заходи проєкту

1.Організація відвідування концертних та інших заходів фестивалю для молоді на пільгових умовах у рамках абонементу. Залучення учнів та викладачів музшкіл районів до перегляду найцікавіших заходів. 2.Провести творчі майстерні для учнів музичних шкіл, Волинського коледжу імені Стравінського, СНУ імені Лесі Українки.

3.Організувати і провести традиційні заходи до дня народження композитора Ігоря Стравінського (17 червня) та Міжнародного дня музики (1 жовтня) у рамках культурно-освітнього, туристично-рекреаційного та науково-дослідного центру із залученням українських та зарубіжних дослідників та популяризаторів музики ХХ століття.

4.Виготовити ювілейний збірник статей з нагоди 25-ліття фестивалю «Стравінський та Україна»;

Провести «круглий стіл» у стінах СНУ імені Лесі Українки спільно з культурологами і музикознавцями з обговорення проблем і перспектив розвитку мультикультурного проєкту.

5.Підготувати інформаційні  рекламні матеріали для туроператорів внутрішнього туризму з метою промоції фестивалів 2020 -2023 років на туристичних ярмарках.

Період здійснення

Головні напрямки фестивалів:

2021 «Контекст створення «Весни священної» Ігоря Стравінського і «Лісової пісні» Лесі Українки. Видання наукових розвідок волинських науковців Олени Огнєвої та  Віктора Давидюка» (Пресвятая весна» в контексті Європейського модернізму»).

2022:  «Музичні діалоги над Бугом». Культурна інтеграція духовних осередків українсько-польського пограниччя народів і культур серія спільних концертів з мистецькими колективами Замостя, Любліна, Красностава, Хелма.

2023. «Три століття у трьох святинях». Європейська духовна музика 17-21 століття, хорова та інструментальна, у виконанні українських хорових колективів у костелах Іакима і Анни (Володимир-Волинський), Кафедральному костелі Петра і Павла ( м. Луцьк), колегіаті св. Трійці (смт Олика).

Орієнтовна вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

250,0

280,0

300,0

830,0

Джерела фінансування

Обласний бюджет, місцеві бюджети (м. Луцьк), державний бюджет, кошти філармонії та Генерального Консульства РП в Луцьку

Інше

Волинська обласна філармонія

Директор Єфіменко Сергій Іванович

Тел./факс (0332) 75-75-10  volynconcert@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання

2.1.5. Розвиток молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту

2.1.5.6. «Лесина пісня на Волині»

 

 

Цілі проєкту

Зрима популяризація творчості Лесі Українки. Залучення творчого потенціалу майстрів до імплементації проєкту. Реалізація проєкту  покращить розвиток туризму.

 

 

Територія, на яку спрямований проєкт

Проєкт спрямований на територію Волинської області,  протяжністю 100 км  у напрямку Луцьк-Колодяжне-Ковель-Нечимне. Творчі роботи скульпторів, ковалів та інших майстрів стануть естетичним і логічним поєднанням з природою краю, оспіваного у творах Лесі Українки. Орієнтовне розміщення – 1 робота на 10 кілометрів

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Понад мільйон людей за рік

Стислий опис проєкту

У 2021 році Україна відзначатиме 150 річницю з дня народження Лесі Українки, ім’я якої пов’язане з Волинню – тут вона написала всесвітньо відомі твори. Проєкт має на меті популяризацію культурної спадщини Волинського краю, гідне вшанування ювілею геніальної землячки – увіковічення героїв творчості та драми-феєрії «Лісової пісні» в камені, дереві тощо

Очікувані результати

Увіковічнення в скульптурах малих форм, художніх скульптурних композиціях (дерево, бетон, камінь, метал) персонажів із творів Лесі Українки.

Збільшено кількість туристів на Волинь, створено передумови з залучення інвестицій та інших коштів у туристичну сферу області.

Залучення для втілення проєкту творчої молоді – студентів закладів профтехосвіти та мистецьких навчальних закладів. Привабливість «туристичної точки» переросте в понад стокілометрову «Лесину дорогу» на Волині

Ключові заходи проєкту

Створення організаційного комітету та оголошення конкурсу на краще втілення персонажів творів Лесі Українки. Вирішення організаційних та технічних питань відповідними установами та організаціями  (членами Волинської  спілки ковалів України, Волинського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Волинської організації національної спілки художників України та Волинської організації Національної спілки архітекторів України; служби автомобільних доріг у Волинській області, органів місцевого самоврядування). Виготовлення робіт, підготовка презентацій, створення та виготовлення рекламної продукції (буклетів, флаєрів) та  промо роликів, спрямованих на реалізацію проєкту

Період здійснення

2021 – 2023 роки

Орієнтовна вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

700,0

700,0

800,0

2200,0

Джерела фінансування

 Державний бюджет, обласний бюджет, публічне-приватне партнерство, бюджет місцевих ОТГ

Інше

Обласний науково-методичний центр культури

тел.: (0332) 723 546, 728 101, 771 039

e-mail: nmckv@ukr.net, www.nmck-volyn.com.ua

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.5. Розвиток молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту:

2.1.5.7. Ремонтно-реставраційні роботи Кріпосних мурів Луцького замку

Цілі проєкту:

Збереження пам’ятки від руйнування, забезпечення безпеки відвідувачів Луцького замку, покращення якості туристичного обслуговування, відкриття нового туристичного маршруту по всьому периметру мурів замку

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Проєкт загальнодержавного значення

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Проєкт буде важливий для усіх соціальних верств – відвідувачів Луцького замку

Стислий опис проєкту:

Проєкт включає в себе заміну дерев’яних конструкцій Луцького замку

Очікувані результати:

Забезпечення безпеки при відвідуванні Луцького замку, покращення якості туристичного обслуговування, відкриття нового туристичного маршруту по всьому периметру мурів замку. Окремим результатом буде збільшення кількості туристів у Заповіднику.

Ключові заходи проєкту:

Ремонтно-реставраційні роботи. Заміна дерев’яних конструкцій. Відкриття повного туристичного маршруту

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

15000,0

продовження робіт

продовження робіт

15000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет України, бюджет Волинської області

Інше:

Рудецький Павло Аркадійович – директор Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку

Тел.: (0332) 723432, 0683854933

Е-mail: zamok.lutsk@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.5. Розвиток молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту:

2.1.5.8. Ремонтно-реставраційні роботи Головної синагоги у Луцьку

Цілі проєкту:

Покращення якості туристичного обслуговування, відкриття нового туристичного маршруту Головною синагогою

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Проєкт загальнодержавного значення.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Проєкт буде важливий для усіх соціальних верств – відвідувачів Заповідника.

Стислий опис проєкту:

Проєкт включає в себе ремонтно-реставраційні роботи Головної синагоги.

Очікувані результати:

Покращення якості туристичного обслуговування, відкриття нового туристичного маршруту Головною синагогою. Окремим результатом буде збільшення кількості туристів у Заповіднику.

Ключові заходи проєкту:

Ремонтно-реставраційні роботи.

Створення культово-музейного комплексу.

Відкриття повного туристичного маршруту.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

3000,0

1000,0

1000,0

5000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет України, бюджет Волинської області

Інше:

Рудецький Павло Аркадійович – директор Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку

Тел.: (0332) 723432, 0683854933 Е-mail: zamok.lutsk@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.5. Розвиток молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту:

2.1.5.9. Ремонтно-реставраційні роботи «Будинку Косачів» у Луцьку

Цілі проєкту:

Забезпечення безпеки відвідувачів експозиції «Лесина вітальня», покращення якості туристичного обслуговування, відкриття нового туристичного маршруту Будинком Косачів

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Проєкт загальнодержавного значення

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Проєкт буде важливий для усіх соціальних верств – відвідувачів Заповідника.

Стислий опис проєкту:

Проєкт включає в себе ремонтно-реставраційні роботи «Будинку Косачів».

Очікувані результати:

Забезпечення безпеки відвідувачів експозиції «Лесина вітальня», покращення якості туристичного обслуговування, відкриття нового туристичного маршруту Будинком Косачів. Окремим результатом буде збільшення кількості туристів у Заповіднику.

Ключові заходи проєкту:

Ремонтно-реставраційні роботи.

Оновлення експозиції «Лесина вітальня».

Відкриття повного туристичного маршруту.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

3000,0

1000,0

1000,0

5000,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджет

Інше:

Рудецький Павло Аркадійович – директор Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку

Тел.: (0332) 723432, 0683854933 Е-mail: zamok.lutsk@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.5. Розвиток молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту:

2.1.5.10. Створення культово-музейного комплексу у підземеллях Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла

Цілі проєкту:

Забезпечення безпеки відвідувачів підземель, покращення якості туристичного обслуговування, створення культово-музейного комплексу

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Проєкт загальнодержавного значення

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Проєкт буде важливий для усіх соціальних верств – відвідувачів Заповідника

Стислий опис проєкту:

Проєкт включає в себе ремонтно-реставраційні роботи, археологічні дослідження, реставрацію експонатів та розширення діючої експозиції у підземеллях.

Очікувані результати:

Забезпечення безпеки при відвідуванні підземель, покращення якості туристичного обслуговування, створення культово-музейного комплексу. Окремим результатом буде збільшення кількості туристів у Заповіднику.

Ключові заходи проєкту:

Ремонтно-реставраційні роботи. Археологічні дослідження. Реставрація існуючих експонатів. Створення культово-музейного комплексу.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

3000,0

1000,0

1000,0

5000,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджет

Інше:

Рудецький Павло Аркадійович – директор Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку

Тел.: (0332) 723432, 0683854933 Е-mail: zamok.lutsk@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.5. Розвиток молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту:

2.1.5.11. Ремонтно-реставраційні роботи Крипт собору Івана Богослова у Луцькому замку

Цілі проєкту:

Забезпечення безпеки відвідувачів Луцького замку, покращення якості туристичного обслуговування, відкриття нового туристичного маршруту криптами собору Івана Богослова, розміщення нової експозиції.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Проєкт загальнодержавного значення

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Проєкт буде важливий для усіх соціальних верств відвідувачів Луцького замку

Стислий опис проєкту:

Проєкт включає в себе невідкладні ремонтно-реставраційні роботи крипт собору Івана Богослова у Луцькому замку

Очікувані результати:

Забезпечення безпеки при відвідуванні Луцького замку, покращення якості туристичного обслуговування, відкриття нового туристичного маршруту криптами собору Івана Богослова. Окремим результатом буде збільшення кількості туристів у Заповіднику.

Ключові заходи проєкту:

Ремонтно-реставраційні роботи.

Заміна трасованого накриття крипт.

Відкриття повного туристичного маршруту.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

2000,0

1000,0

1000,0

4000,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджет

Інше:

Рудецький Павло Аркадійович – директор Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку

Тел.: (0332) 723432, 0683854933

Е-mail: zamok.lutsk@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання

2.1.5. Розвиток молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

Назва проєкту

2.1.5.12. Організація та проведення у червні 2021 року на Волині Дев’ятого Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня»

Цілі проєкту

З нагоди 150-річчя від дня народження вшанування творчості Лесі Українки – яскравого прикладу національного патріотизму.

Об’єднання, духовне підтвердження та збереження ідентичності українців світу.

Вивчення, примноження та популяризація автентичних скарбів нематеріальної культурної спадщини.

Формування етнічної  самосвідомості молодого українського покоління.

Територія, на яку спрямований проєкт

м. Луцьк, с. Колодяжне, м. Ковель, урочище «Нечимне».

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Проведення фестивалю у чотирьох локаціях передбачає активну участь 20–25 тисяч глядачів.

Стислий опис проєкту

Проєкт спрямовано на відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки – класика світової літератури, громадської діячки, збирачки українського фольклору.

Об’єднання українців світу засобами мистецтва (українська діаспора).

Формування національного світогляду і духовності молодого покоління українців, посилення впливу традиційної народної культури на підростаюче покоління.

Збереження та популяризація  народного мистецтва, звичаєвої та традиційної культури, фольклорних скарбів.

Збереження елементів нематеріальної культурної спадщини. Виявлення самобутніх автентичних та сучасних фольклорних колективів, майстрів традиційних народних ремесел.

Обмін досвідом роботи науковців, художніх колективів, майстрів народного мистецтва, окремих виконавців, налагодження творчих та наукових контактів, пропаганда духовних набутків та зміцнення культурних зв’язків українського зарубіжжя.

Привернення уваги широких кіл громадськості, державних органів, засобів масової інформації до розвитку народної творчості з метою відродження і популяризації традиційної культури.

Ознайомлення зарубіжних колективів країн-учасниць Фестивалю з традиційною культурою Волині і Полісся, фольклорною спадщиною українського народу.

Очікувані результати

Вшановано значимість творчості великої землячки Лесі Українки.

Акцентовано увагу на збереженій Лесею Українкою  фольклорної спадщини для наступних поколінь.

Налагоджено творчу та наукову співпрацю художніх колективів, майстрів народного мистецтва та  науковців задля пропаганди духовних надбань.

Проведена робота задля збереження ідентичності українців.

Створено і продовжено традиції втілення народної творчості у мистецькі проєкти задля суспільної вигоди.

Збережено та популяризовано елементи нематеріальної  культурної спадщини.

Ключові заходи проєкту

Проведення науково-практичної конференції за участі провідних зарубіжних та вітчизняних спеціалістів.

Створення дитячих фольклорних колективів, студій як продовжувачів автентичних українських народних обрядів, звичаїв, традицій.

Проведення конкурсу музикування (троїсті музики).

Виставка майстрів народного мистецтва «Від роду і до роду».

Період здійснення

2021 рік

Орієнтовна вартість проєкту, тис.гривень

2021

2022

2023

Разом

3000,0

-

-

3000,0

Джерела фінансування

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічне-приватне партнерство, бізнес

Інше

Обласний науково-методичний центр культури

Тел.. (0332) 723-546, 728-101,771-039

Е-mail: nmckv@ukr.net  www.nmck-volyn.com.ua

 

 

Проєктні картки напряму 2.2. Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців

 

Номер і назва завдання:

2.2.1. Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту:

2.2.1.1. Нове будівництво господарсько-побутової каналізації житлового масиву між вулицями Шолохова – 30 річчя Перемоги – Ісая та по житловому масиву «БАМ» в смт Любешів Волинської області.

Цілі проєкту:

Забезпечення населення нешкідливими умовами проживання шляхом налагодження безперебійної і надійної роботи господарсько-побутової каналізації, що сприятиме покращенню екологічного та епідеміологічного становища.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Жителі житлових масивів

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Понад 3500 осіб.

Стислий опис проєкту:

Нове будівництво каналізаційної мережі передбачається у найбільш густозаселеному житловому масиві селища. Відсутність системи каналізації погіршує екологічний стан селища, адже спричинює забруднення питної води, створює загрозу спалахів інфекційних хвороб та призводить до погіршення умов проживання людей у місцевості, розвитку даного селища.

Будівництво господарсько-побутової каналізації вирішить зазначені проблеми та забезпечить всебічний сталий розвиток житлово- комунального господарства селища в цілому.

Очікувані результати:

Покращення екологічного стану, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та покращення умов проживання людей.

Ключові заходи проєкту:

Розробка проєктно-кошторисної документації.

Визначення виконавця робіт.

Організація робіт підрядника, отримання необхідних дозволів.

Проведення робіт, що передбачені ПКД.

Отримання експертних висновків, технічний і авторський нагляд.

Введення в експлуатацію побудованих чи відремонтованих каналізаційно-насосних станцій.

Період здійснення:

2021-2022 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

5000,0

10000,0

-

15000,0

Джерела фінансування:

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.1. Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.2. Нове будівництво вуличних водопроводів

Цілі проєкту

Забезпечення населення комфортними умовами проживання шляхом налагодження безперебійної і надійної роботи вуличних водопроводів для споживачів питної води

Територія, на яку проєкт матиме вплив

смт Любешів, смт Ратне, м.Рожище

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Понад 4000 осіб – жителі житлового масиву.

Стислий опис проєкту

смт Любешів (житлові масиви «Прохідський» та «Жабокряки» в смт Любешів) (2021 – 500,0 тис.грн, 2022 – 1500,0 тис.грн, 2023 – 2000,0 тис.грн);

смт Ратне (нове будівництво системи водопостачання) (2021 – 26912,4 тис.грн);

смт Рожище (будівництво мереж водопостачання по вул.Чайковського та Шилокадзе (2021-2023 – 23476,6 тис.грн)

Очікувані результати

Забезпечення питною водою населення житлових масивів.

Підвищення якості питної води.

Підключення до водопостачання нових абонентів.

Збільшення доходів місцевого комунального підприємства, яке надає населенню послуги з водопостачання.

Ключові заходи проєкту

Розробка проєктно-кошторисної документації.

Визначення виконавця робіт.

Організація робіт підрядника, отримання необхідних дозволів.

Проведення робіт, що передбачені ПКД.

Отримання експертних висновків, технічний і авторський нагляд. Введення в експлуатацію побудованих вуличних водопроводів.

Період здійснення

2021- 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

35237,9

9325,5

9825,5

54388,9

Джерела фінансування

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.1. Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.3. Реконструкція (санація) напірного колектора від ГКНС до очисних споруд (діаметр існуючого колектору 500 мм, довжина - 3,8 мм, матеріал труб залізобетон

Цілі проєкту

Заміна існуючих мереж водовідведення на поліетиленові шляхом санації, ремонт каналізаційних колодязів, встановлення енергоефективного обладнання з метою запобігання створенню аварійних ситуацій по трасі колектору і як наслідок розливу стоків по рельєфу місцевості.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

м. Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Громада міста

Стислий опис проєкту

Колектор збудований в 1967 році, 100% зношений, стічні води подаються по ІІ нитці, яка збудована в 1985 році,  також зношена на 75% і в разі аварії на ній можливе здійснення викиду забруднюючих речовин в річку Луга, яка впадає в Західний Буг, що може призвести до непередбачуваних наслідків.

Очікувані результати

В результаті реалізації проєкту буде здійснено санацію трубопроводу поліетиленовими трубами та досягнуто забезпечення якісного та надійного водовідведення в місті, зменшення аварійних ситуацій та витрат на їх усунення. Поліпшення екологічного стану довкілля. Відновлення основних фондів підприємства.

Ключові заходи проєкту

-             виготовлення ПКД та її експертиза;

-             дозвіл на початок виконання робіт;

-             проведення конкурсних торгів на визначення виконавця робіт;

-             проведення будівельних робіт;

-     здача об’єкту в експлуатацію.

Період здійснення

2021-2022 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

1500,0

8500,0

-

10000,0

Джерела фінансування

кошти державного бюджету, ДФРР, кошти місцевих бюджетів

грантові кошти, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Інше:

Мамалига Сергій Олексійович

03342-35710; (093)202-18-15  valyva2@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.1. Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.4. Капітальний ремонт центральних площ населених пунктів

Цілі проєкту

Ремонт центральних площ, благоустрій території

Територія, на яку проєкт матиме вплив

м. Володимир-Волинський, с.Зимне Володимир-Волинського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Громада міста і села

Стислий опис проєкту

Капітальний ремонт площі Героїв м.Володимир-Волинський Проєктом передбачається заміна існуючих інженерних мереж, заміна покриття площі та будівництво різних малих архітектурних форм, озеленення. Реалізація зазначеного проєкту дозволить створити всі необхідні умови для відпочинку мешканців та жителів міста (2021 – 3000,0 тис.грн, 2022 – 17000,0 тис.грн);

Капітальний ремонт центральної площі та тротуарів у селі Зимне Володимир-Волинського району (2021 – 5400,0 тис.грн);

Капітальний ремонт виробничої бази Голобської селищної ради по вул.Грушевського,15 смт Голоби (2021- 9000,0 тис.грн);

Нове будівництво локальних очисних споруд по вул.Пришкільній в с.Дубове Ковельського району (2021 – 5000,0 тис.грн)

Очікувані результати

Створення зони відпочинку

Ключові заходи проєкту

-       виготовлення ПКД та її експертиза;

-       дозвіл на початок виконання робіт;

-       проведення конкурсних торгів на визначення виконавця робіт;

-       проведення будівельних робіт;

-       здача об’єкту в експлуатацію.

Період здійснення

2021-2022 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

8400,0

17000,0

-

25400,0

Джерела фінансування

-          Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

-           кошти місцевих бюджетів

-           грантові кошти, інвестиції

-           інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Інше:

Мамалига Сергій Олексійович

03342-35710; (093)202-18-15

valyva2@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.1. Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.5. Реконструкція головної каналізаційної насосної станції по вул. Князя Романа м. Володимира-Волинського

Цілі проєкту

1.Заміна насосного обладнання.

2.Заміна трубопроводів, запірної арматури.

3.Реконструкція грабельного відділення.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

м. Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Громада міста

Стислий опис проєкту

Головна каналізаційна насосна станція збудована в 1967 році. Проєктна потужність 17 тис.м³/добу капітальний ремонт проводився в 1985 році. Потребує заміни насосного обладнання, запірної арматури, металевих конструкцій, трубопроводів, реконструкції грабельного відділення.

Очікувані результати

Зниження енергоспоживання об’єктів водовідведення.

Збільшення надійності системи.

Зниження негативного впливу на екологіюю регіону за рахунок безаварійної роботи мереж каналізації.

Ключові заходи проєкту

Проведення конкурсних торгів на визначення виконавця робіт.

Проведення будівельних робіт, установлення високотехнологічного обладнання.

Період здійснення

2021-2022 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

10000,0

10000,0

0

20000,0

Джерела фінансування

-          кошти державного бюджету, ДФРР; кошти місцевих бюджетів

-          грантові кошти; інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Інше:

Мамалига Сергій Олексійович

03342-35710; (093)202-18-15 valyva2@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.1. Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.6. Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 10 тис.м³/добу, застосування сучасних технологій очистки стічних вод

Цілі проєкту

Реконструкція механічної частини; реконструкція технологічних ємкостей та біоставків; реконструкція біологічних ставків та мулових карт; автоматизація та диспетчеризація процесів очистки; реконструкція заміна повітродувного обладнання та технологічних насосів; знезараження стічних вод; реконструкція технологічних трубопроводів; обладнання лабораторії новітніми технологіями.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

м. Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Громада міста

Стислий опис проєкту

Очисні споруди каналізації введені в дію в 1978 році, за період експлуатації, враховуючи агресивність середовища,  в якому вони експлуатуються, зношеність мереж і споруд становить 100%. За період експлуатації здійснювались роботи  по заміні фільтросних пластин в аеротенках на систему аерації «Аква-Лайн» фірми «Екополімер» в 2004р. та в 2016р.

Проводились роботи по поточному та капітальному ремонтах. В 2007 р. частково замінювалось насосне обладнання та запірна арматура. Потребують заміни та реконструкції блоки ємкостей, технологічні трубопроводи, металеві конструкції, приймальна камера.

Реконструкція каналізаційних очисних споруд направлена на забезпечення ступеня очистки стічних вод до нормативних вимог.

Для реалізації проєкту буде використано існуючу земельну ділянку, на якій розміщено каналізаційні очисні споруд.

Очікувані результати

1.Забезпечення безаварійної роботи та надійного функціонування очисних споруд, поліпшення якості очищення стічних вод, зниження витрат енергетичних ресурсів.

2.Показники якості стічних вод після біологічного очищення (після вторинних відстійників) повинні відповідати вимогам «Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами».

Ключові заходи проєкту

Виготовлення ПКД та її експертиза; дозвіл на початок виконання робіт; проведення конкурсних торгів на визначення виконавця робіт.

Проведення будівельних робіт: ліквідація застарілих існуючих очисних споруд; впровадження новітніх технологій очистки стічних вод; установлення високотехнологічного обладнання для очистки стічних вод; забезпечення нормативного очищення промислово-побутових стічних вод і зменшення антропогенного навантаження на довкілля, а також покращення санітарно-епідем; здача об’єкту в експлуатацію.

Період здійснення

2021-2022 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

60000,0

118500,0

-

178500,0

Джерела фінансування

-          Кошти державного бюджету, ДФРР; кошти місцевих бюджетів; кошти ініціативних груп; грантові кошти; інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Інше:

Мамалига Сергій Олексійович

03342-35710; (093)202-18-15 valyva2@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.1 Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.7. Капітальний ремонт очисних споруд

Цілі проєкту

Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців

Територія, на яку проєкт матиме вплив

с.Маньків Локачинського району

смт Торчин Луцького району (вул.Незалежності)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 11 тис. жителів

Стислий опис проєкту

Село Маньків входить в склад Затурцівської об’єднаної територіальної громади. Проєкт передбачає виконання заходів щодо підвищення якості очищення стічних вод, забезпечення утилізації осадів, що утворюються під час очищення стічних вод, поліпшення санітарної, епідемічної та екологічної ситуації в населеному пункті. Актуальність проєкту заключається у вирішенні однієї з найбільш наболілих і напружених проблем – підвищення якості очищення стічних вод та забезпечення стабільності комфортних умов для населення.

Надзвичайно важливою соціальною проблемою Торчинської ОТГ є відсутність очисних споруд, яких  потребують жителі громади, заклади соціальної інфраструктури, суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території  селища.

Очікувані результати

Реалізація проєкту дасть можливість залучити певні кошти для вирішення екологічних питань та збільшити видатки на фінансування інших соціальних заходів, необхідних громаді; Проєкт є інституційно сталим, його реалізація позитивно вплине на благополуччя населення, підвищить рівень комунального обслуговування. Реалізація проєкту дасть можливість залучити певні кошти для вирішення екологічних питань

Ключові заходи проєкту

Виготовлення проєктно-кошторисної документації; проведення експертизи; придбання будівельних матеріалів, новітніх приладів та обладнання; виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті; отримання сертифікату про готовність об’єкта до експлуатації; аналіз та оцінка досягнутих результатів;

В смт Торчин наявна  проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом

Період здійснення

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

21396,27

-

-

21396,27

Джерела фінансування

90% - державний бюджет, 10% - місцевий бюджет

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.1 Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.8. Капітальний ремонт системи зовнішнього водопроводу Локачинського району

Цілі проєкту

Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців

Територія, на яку проєкт матиме вплив

с.Маньків, с.Шельвів, с.Семеринське

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1464

Стислий опис проєкту

Сучасний стан системи водопостачання знаходиться в незадовільному стані. Металеві трубопроводи частково зруйновані, що сприяє виникненню аварійних ситуацій. Діаметри водопроводів не відповідають розрахунковим значенням.

На деяких ділянках вулиць водопровідні мережі відсутні, що не забезпечує закільцювання всієї системи водопостачання. Відсутні пожарні гідранти та вузли обліку витрати води водокористувачами.

В зв’язку із зношуваністю та аварійністю водопроводу, особливо в літній період, не можливо забезпечити стабільний тиск мережі водопостачання. Часті пориви та проведення аварійно-відновлювальних робіт суттєво вливають на якісний та санітарно-гігієнічний стан питної води.

Реалізація даного проєкту дасть можливість забезпечити  функціонування  об’єктів комунального господарства та  надання якісних послуг населенню з водопостачання, сприятиме екологічній безпеці в регіоні.

Очікувані результати

Діяльність за проєктом передбачає подальший розвиток і функціонування системи водопостачання на засадах самоокупності Діяльність за проєктом передбачає подальший розвиток і функціонування системи водопостачання на засадах самоокупності. Реалізація даного проєкту матиме прямий вплив на розвиток комунальної інфраструктури, адже проєкт спрямований саме на відновлення об’єкту інженерної інфраструктури, надасть можливість покращити соціально-побутові умови проживання та підвищити санітарно-гігієнічний рівень життя сільського населення, що в свою чергу сприятиме зменшенню відтоку населення до міста, покращенню демографічної ситуації та підвищення рівня життя населення в сільській місцевості.

Ключові заходи проєкту

Виготовлення проєктно-кошторисної  документації; закупівля матеріалів та обладнання; заміна існуючих мереж водопостачання з металевих трубопроводів, що вийшли з ладу, на трубопроводи з поліетилену, який має більший термін експлуатації та спрощує можливість підключення абонентів до розподільчих водопроводів; прокладання ділянок мереж водопостачання, для закільцювання з існуючими мережами, що підвищить технічні характеристики всієї мережі; встановлення пожарних гідрантів; встановлення вузлів обліку витрат води на водопровідних вводах до водокористувачів; введення в експлуатацію; проведення благоустрою.

Період здійснення

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

1490,0

-

-

1490,0

Джерела фінансування

90% - державний бюджет, 10% - місцевий бюджет

Інше:

Спеціаліст з проєктної діяльності Лазарук Юлія Юріївна

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.1 Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.9. Реконструкція об’єктів водопостачання в населених пунктах Устилузької об’єднаної міської територіальної громади Володимир-Волинського району Волинської області (реконструкція водозабору та резервуарів чистої води в м. Устилузі, вул. Левінцова, 16 )

Цілі проєкту

Забезпечення населення м. Устилуга, безперебійним централізованим постачанням якісної питної води за доступними цінами.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

м.Устилуг, Володимир-Волинського району, Волинської області.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Кількість населення, на яке поширюється проєкт:  2300 мешканців м. Устилуга (в тому числі 510 дітей дошкільного і шкільного віку, 650 чоловік пенсіонерів та людей пільгових категорій),  5.3 тис. жителів громади, які знаходяться в зоні обслуговування Устилузькими медичними закладами, до 2000 подорожуючих, які щоденно перетинають кордон, 18 одноосібників.

Стислий опис проєкту

З 2006 року міська рада працює над вирішенням питання забезпечення населення м. Устилуга безперебійним постачанням якісної питної води за доступними цінами. З цією метою проведено  заходи по заміні повністю міського водогону (9.5 км), встановленні шафи  керування на базі частотного перетворювача ГАШК-ГК-S1-055-1-380, замінено насосне обладнання завдяки яким вдалося частково вирішити дану проблему. Проте зношеність технологічного обладнання для очистки води, незадовільний стан внутрішніх мереж водопроводу на водозаборі в м. Устилузі і резервуарів чистої води приводить до того, що до кінцевого споживача вода надходить не належної якості, а аварійні ситуації на водозаборі не дають можливість безперебійно постачати воду населенню, бюджетним установам та суб’єктам господарювання міста.

Очікувані результати

2300 мешканців м. Устилуга (в тому числі 510 дітей дошкільного і шкільного віку, 650 чоловік пенсіонерів та людей пільгових категорій), близько 5.3 тис. жителів громади, які знаходяться в зоні обслуговування Устилузькими медичними закладами, 2000 подорожуючих, які щоденно перетинають кордон, отримають послуги з  безперебійного цілодобового постачання якісної питної води, а 18 одноосібників отримають технічну воду для для поливу сільгоспугідь.

Якість води відповідає нормам ДСанПіНу.

Замінено обладнання для очистки води, продуктивністю 300 куб.м/добу внутрішні мережі водопостачання, теплопостачання, електропостачання, каналізації, підсилено несучі конструкцій стін, зовнішнє та внутрішнє опорядження,утептеплено зовнішні огороджувальні конструкції, відремонтовано 2 резервуари чистої води по 250 куб м кожен, встановлено пожежну та охоронну сигналізацію.

Ліквідовано 100% невиробничих втрат води та електроенергії та аварійні ситуації на водозаборі.

Встановлено економічно обґрунтований тариф  доступний мешканцям міста..

Покращено, якість питної води, екологічний стан річок луги та Західний Буг, Студянки та підземних та грунтових вод.

Ключові заходи проєкту

Проведення реконструкції водозабору та резервуарів чистої води в м. Устилузі, вул. Левінцова, 16.

Період здійснення

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

7549,7

-

-

7549,7

Джерела фінансування

Міський бюджет, Державна програма «Питна вода», ДФРР

Інше:

Касьян Л.В.

тел./факс (03342) 93 700,  0676848481,

е-mail: Ustylugmr@gmail.соm

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.1 Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.10. Нове будівництво каналізації району вул. Набережної з встановленням очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод продуктивністю 100 м³/добу, м.Устилуг Володимир-Волинського району

Цілі проєкту

Забезпечити населення м. Устилуга послугами з централізованого водовідведення та покращати екологічний та санітарно-епідеміологічний стан в місті Устилуг

Територія, на яку проєкт матиме вплив

м.Устилуг Володимир-Волинського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Головними вигодонабувачами 900 мешканців, 60 працівників установ,організацій міста, понад 700 чоловік щоденно, які перетинають кордон в пункті пропуску Устилуг-Зосін

Стислий опис проєкту

В м. Устилузі відсутнє централізоване водовідведення. Мешканці міста користуються вигрібними ямами відкритого типу. Каналізаційні стоки попадають в підземні, грунтові  води і забруднюють їх. Внаслідок чого у питній воді спостерігається підвищений вміст аміаку. Крім того неочищені стоки попадають і забруднюють річки: Студянку, Лугу та Західний Буг.

Для забезпечення населення послугами з централізованого водовідведення та недопущення погіршення екологічного  стану та забезпечення санітарно-епідеміологічного стану  у місті необхідно будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж.

Очікувані результати

Збудовано локальні очисні споруди біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод на базі установки «КУБО-50», потужністю 50 м.куб./доба.

Збудовано 1191 м. мережі каналізації в  м. Устилузі.

Забезпечено 900 мешканців, 60 працівників установ, організацій міста, понад 700 чоловік щоденно, які перетинають кордон в пункті пропуску Устилуг-Зосін, послугами з централізованого водовідведення.

Покращено, якість питної води, екологічний стан річок луги та Західний Буг, Студянки та підземних та грунтових вод.

Ключові заходи проєкту

Будівництво локальних очисних споруд біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод на базі установки «КУБО-50».

Будівництво 1191 м очисного колектора.

Період здійснення

2021-2022 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

5524,4

3087,9

-

8612,3

Джерела фінансування

Міський бюджет, державний та обласний фонд ОНПС, а також попробуємо подати на ДФРР

Інше:

Касьян Л.В. тел./факс (03342) 93 700,  0676848481

е-mail: Ustylugmr@gmail.соm

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.1 Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.11. Будівництво очисних споруд с. Тростянець

Цілі проєкту

Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців

Територія, на яку проєкт матиме вплив

с. Тростянець, Ківерцівська РДА

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1200 чол.(населення села)

Стислий опис проєкту

Відсутність очисних споруд на території села

Очікувані результати

Створено відповідні умови для запобігання забруднення навколишнього середовища.

Ключові заходи проєкту

Чисте довкілля

Період здійснення

з (січень 2021) – до (грудень 2023)

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

1000,0

3000,0

2000,0

6000,0

Джерела фінансування

Співфінансування - місцевий бюджет, бізнес

Інше:

Вишневський Петро Віталійович тел. 9-61-31, моб. 0992291270, ел. trostyanectsr@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання

2.2.1 Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.12. Забезпечення постачання якісною водою жителів громади шляхом будівництва нового вуличного водопроводу в с.Чаруків Луцького району Волинської області

Цілі проєкту

Забезпечення усіх споживачів централізованого водопостачання с.Чаруків питною водою

Територія, на яку спрямований проєкт

Село Чаруків Чаруківської сільської ради Луцького району Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1) 468 жителів вулиць Молодіжна, Поштова, Шкільна

2) 180 учнів та 26 вчителів ЗЗСО І-ІІІ ступенів

3) 50 дітей та 12 працівників ДНЗ,

4) 3600 пацієнтів, які користуються послугами АЗПСМ  та 10 працівників АЗПСМ,

5)  відвідувачі Будинку культури 

Всього – більше 4346 осіб

Стислий опис проєкту

Забезпечення усіх споживачів послуг централізованого водопостачання с.Чаруків питною водою, вміст заліза  якої відповідає санітарним нормам, шляхом будівництва нового водопроводу

Очікувані результати

1) Питну воду, яка відповідає санітарним вимогам отримають 468 жителів вулиць Молодіжна, Поштова, Шкільна,   180 учнів та 26 вчителів ЗЗСО І-ІІІ ступенів,  50 дітей та 12 працівників ДНЗ, 3600 пацієнтів, які користуються послугами АЗПСМ  та 10 працівників АЗПСМ,  відвідувачі Будинку культури;

2) створення нових, сучасних, енергозберігаючих мереж водогонів, благоустрій території навколо водонапірних башт та свердловин;

3) поліпшення матеріально-технічної бази житлово-комунального господарства  комунальної форми власності;

4) підвищення рівня екологічної свідомості у жителів області та гостей краю.

Ключові заходи проєкту

Забезпечення усіх споживачів послуг централізованого водопостачання с.Чаруків питною водою, вміст заліза  якої відповідає санітарним нормам, шляхом будівництва нового водопроводу

Період здійснення

2021 рік

Орієнтовна вартість проєкту, тис.гривень

2021

2022

2023

Разом

5267,7

-

-

5267,7

Джерела фінансування

Фінансування проєкту з державного фонду регіонального розвитку, співфінансування проєкту з місцевого бюджету

Інше

Пудлік Жанна Георгіївна

тел.068-3863230, e-mail: charukiv@gmail.com

 

 

 

Номер і назва завдання

2.2.1 Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.13. «Капітальний ремонт вулиці Набережної (на ділянці від вулиці Яровиця до вулиці Ківерцівської) в місті Луцьку Волинської області»

Цілі проєкту

Створення комфортних умов для переміщення громадян містом на транспортних засобах загального користування, власних транспортних засобах, а також для спрощення переміщення вантажів містом, що призведе до покращення інвестиційної привабливості, збільшення задоволеності мешканців міста, скорочення часу, потрібного на переміщення містом, скорочення викидів CO2 в цілому.

Територія, на яку спрямований проєкт

м. Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення міста Луцька, 217 тис. осіб

Стислий опис проєкту

Розташування міста неподалік кордонів країни та те, що Луцьк має сполучення з автошляхами національного та міжнародного значення,  зумовлює значне навантаження на транспортну інфраструктуру міста, зокрема на автодороги. Вулиця Набережна, в т.ч. її ділянка від вул. Яровиця до вул. Ківерцівської, є частиною транзитної дороги, яка веде до виїздів з міста, дозволяє оминути його центральну частину, що зумовлює інтенсивний потік вантажних та легкових автомобілів даною ділянкою.

В процесі експлуатації дорожнє покриття та дорожні споруди зазначеного відрізку піддавалися багаторічному деформаційному впливу автомобілів, що рухаються та природно-кліматичних факторів. Під сумарною дією зазначених факторів в дорожньому полотні та дорожніх спорудах накопичилися втомні та залишкові деформації,  руйнування. Цьому сприяло постійне зростання інтенсивності руху, а особливо підвищення осьових навантажень автомобілів та частки важких автомобілів у складі транспортного потоку.

На даний час стан дороги є близьким до незадовільного (існує значна сітка тріщин, колійність, вибоїни, проломи покриття і основи дорожнього одягу, невідповідність поперечного профілю вимогам діючих нормативів, руйнування кромки проїзної частини, занижене узбіччя, фрезеровані й не заасфальтовані частини верхнього шару покриття).

На протязі останніх десятиліть зазначений відрізок автомобільної дороги підтримується в проїзному стані за рахунок коштів на експлуатаційне утримання. В результаті недостатнього фінансування не витримувались міжремонтні строки. Конструкція дорожнього одягу не відповідає навантаженням та інтенсивності руху. В результаті обсяги остаточних деформацій в дорожніх конструкціях постійно наростають.

Очікувані результати

Капітальний ремонт вулиці Набережної (на ділянці від вулиці Яровиця до вулиці Ківерцівської) в місті Луцьку забезпечить:

- підвищення комфорту руху;

- підвищення безпеки руху (скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод та зменшення тяжкості їх наслідків);

- збільшення пропускної здатності вулиці Набережної на ділянці від вулиці Яровиця до вулиці Ківерцівської;

- збільшення транзитного потенціалу міста;

- збільшення інвестиційної привабливості Луцька та регіону в цілому;

- економія транспортних витрат за рахунок скорочення витрат часу, оптимізації режимів руху;

- зростання економії коштів на оплату ПММ (паливно-мастильних матеріалів), обслуговуванні автомобілів учасниками дорожнього руху;

- скорочення витрат особистого часу водіїв та пасажирів;

- сприяння розвитку транспортних перевезень, що обумовить зростання попиту на перевезення вантажів і пасажирів;

- сприяння соціально-економічному розвитку регіону;

- продовження на практиці процесу відновлення об’єктів житлово-комунального господарства міста;

- підтримка політики регіонального розвитку в Україні щодо підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, яка направлена на виконання насамперед завдань і здійснення заходів, спрямованих на вирішення актуальних проблемних питань Волинської області.

Ділянка вулиці є чотирисмуговою (по 2 в одну сторону). Довжина відновленої ділянки автодороги становитиме 1,2 км.

Ключові заходи проєкту

- влаштування ливневої каналізації з розробкою ґрунту в траншеях й котлованах та будівництвом нових колодязів;

- улаштування нового дорожнього одягу основного проїзду;

- облаштування з’їздів;

- сполучення проектної ділянки з існуючою вулицею;

- облаштування тротуарів із заміною бетонних поребриків та покриття;

- влаштування тротуарного огородження із встановленням металевої секційної огорожі;

- організацію дорожнього руху: нанесення дорожньої розмітки, влаштування металевого оцинкованого однобічного бар’єрного огородження на металевих стовпах тощо.

Період здійснення

2023

Орієнтовна вартість проєкту, тис. гривень

2023

Разом

24 616,465

24 616,465

Джерела фінансування

Кошти бюджету міста Луцька (10% – 2461,64 тис. грн), кошти Державного бюджету (90% – 22 154,83 тис. грн).

Ваші контакти:
Прізвище, ім’я, по-батькові :

Телефон:

Електронна адреса:

Заступник директора департаменту, начальник відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцької міської ради Омельчук Сергій Васильович

Телефон робочий: +38 0332  777 932

Телефон мобільний: +38 050 7894023

електронна пошта: investinlutsk@gmail.com

Інше

-

 

Номер і назва завдання Стратегії:

2.2.1 Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту:

2.2.1.14. Реконструкція водогону в с. Лаврів Луцького району Волинської області

Цілі проєкту:

реконструкція водогону по вул. Ранкова та вул.Луцька с. Лаврів Луцького району Волинської області з заміною існуючої мережі діаметром 100мм на водопровід і поліетиленових труб діаметром 100 мм х 6,0

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

с.Лаврів

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Водогін розрахований на забезпечення водою з максимальною витратою 131,7 м. куб. / добу, 5,79 м. куб /год.

Водопровід розрахований на забезпечення водою з максимальною витратою 238,92 м. куб. / добу.

Стислий опис проєкту:

Робочим проектом передбачено прокладання напірного водогону від існуючої свердловини з водонапірною баштою.

Очікувані результати:

Якісне надання послуг з водопостачання населенню с. Лаврів

Ключові заходи проєкту:

Земляні роботи, монтаж трубопроводів

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

6271,2

-

-

6271,2

Джерела фінансування:

ДФРР

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання Стратегії:

2.2.1. Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту:

2.2.1.15. Придбання спец автомобіля сміттевоз

Цілі проєкту:

Безперебійний вивіз побутових відходів по всіх селах ОТГ

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Оваднівська ОТГ. (22 села)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

5500 мешканців громади

Стислий опис проєкту:

Придбання спец автомобіля сміттєвоз, щоб забезпечити всі села нашої громади безперебійним вивозом побутового сміття. Тим самим врятувати наші території від не санкціонованих сміттезвалищ.

Очікувані результати:

Забезпечення комунального господарства спецтехнікою для надання якісних послуг населенню нашої громади.

Ключові заходи проєкту:

Придбання сміттевоза

Період здійснення:

 

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

2500,0

-

-

2500,0

Джерела фінансування:

ДФРР, місцевий бюджет.

Інше:

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.1. Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

Назва проєкту

2.2.1.16. «Нове будівництво каналізаційного колектора з каналізаційно-насосною станцією по вулицях Шевченка, Парковій та Дорошенка в м. Ківерці Волинської області»

Цілі проєкту

1.      Влаштування  зовнішніх мереж каналізації для відведення стоків від житлових будинків по вулицях  Шевченка, Паркова та Дорошенка;

2.      КНС на вулиці Паркова для прийняття стоків з КНС по вулиці Індустріальній і прилеглих вулиць, врахувати перспективне підключення навчального закладу

Територія, на яку проєкт матиме вплив

м. Ківерці

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Громада міста (північна частина міста)

Стислий опис проєкту

Реалізацією проєкту, стане будівництво каналізаційного колектора з каналізаційно-насосною станцією по вулицях Шевченка, Парковій та Дорошенка, яке буде відповідати сучасним екологічним і санітарним стандартам і забезпечать експлуатацію каналізаційно-насосної станції у довгостроковій перспективі.

Очікувані результати

Запобігання аварійним ситуаціям, унеможливлення потрапляння стічних вод до водоймищ, підземних вод і ґрунту та покращення санітарно – епідеміологічної ситуації на території впровадження проекту шляхом ліквідації вигрібних ям, підключення каналізації будівель до міських очисних споруд.

Збільшення надійності системи.

Ключові заходи проєкту

-             проведення коригування ПКД та її експертиза;

-             дозвіл на початок виконання робіт;

-             проведення конкурсних торгів на визначення виконавця робіт;

-             проведення будівельних робіт;

-     здача об’єкту в експлуатацію.

Період здійснення

2021-2022 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

10377,146

10377,146

-

20754,292

Джерела фінансування

-          кошти державного бюджету, ДФРР, кошти місцевих бюджетів

-           

Інше:

Жгутов Володимир Володимирович

+380661512354,  kivertsirada@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.2. Зміцнення громадської безпеки

Назва проєкту

2.2.2.1. Капітальний ремонт центрального приміщення місцевої пожежної охорони с. Уховецьк, вул. Центральна Ковельського району

Цілі проєкту

Запобігання надзвичайним ситуаціям, захист населення і територій від природних та техногенних загроз, оперативність та спроможність швидкого реагування на надзвичайні ситуації, ліквідацію їх наслідків.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Колодяжненська сільська рада (об’єднана територіальна громада) Ковельського району Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Колодяжненської сільської ради (ОТГ) – 5154 особи

Стислий опис проєкту

Проєктом передбачено зробити капітальний ремонт приміщення під пожежні автомобілі, а також приміщення для особового складу місцевої пожежної команди.

Очікувані результати

Створено ефективну систему цивільного захисту населення.

Ключові заходи проєкту

Вивчення проєкту та прийняття рішень органом місцевого самоврядування; створення робочої групи; виготовлення проєктно-кошторисної документації; планування  фінансування; проведення процедури державних закупівель (тендер);  укладення договору на виконання робіт; проведення робіт згідно Локального кошторису; проведення перевірки якості виконаних робіт; підведення підсумків виконаних робіт; введення в експлуатацію; виконання вимог діючих Правил і норм технічної експлуатації; підготовка звіту про реалізацію проєкту; інформування громадськості про результати реалізації проєкту.

Період здійснення

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

5000,0

-

-

5000,0

Джерела фінансування

Кошти державного та місцевого бюджетів.

Інше:

Сільський голова В.Л.Кашик

(03352) 90232 e-mail: kolodiazhne@gmail.com

 

Номер і назва завдання:

2.2.2. Зміцнення громадської безпеки

Назва проєкту

2.2.2.2. Створення центрів безпеки в територіальних громадах

Цілі проєкту

Сприяння створенню у територіальних громадах центрів безпеки у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстренної (швидкої) медичної допомоги.

Запобігання надзвичайним ситуаціям, захист населення і територій від природних та техногенних загроз, оперативність та спроможність швидкого реагування на надзвичайні ситуації, ліквідацію їх наслідків.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Територіальні громади Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Волинської області – 1027,1 тисяч особи

Стислий опис проєкту

Проєктом передбачається створення центрів безпеки в територіальних громадах з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстренної (швидкої) медичної допомоги з метою забезпечення захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення.

Очікувані результати

Створення ефективної системи цивільного захисту населення.

Поліпшення доступу населення жителів області, зокрема сільських населених пунктів, до отримання якісних послуг в сфері безпеки, захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення

Ключові заходи проєкту

Будівництво нових центрів безпеки, реконструкція (капітальний ремонт) закладів пожежної охорони, поліцейських станцій, амбулаторій та інших адміністративних приміщень та створення на їх основі комплексних центрів безпеки в територіальних громадах у 2021 - 2023 роках.

Період здійснення

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

50000,0

150000,0

150000,0

350000,0

Джерела фінансування

Кошти державного та місцевого бюджетів.

Інше:

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.4. Покращення системи надання адміністративних послуг

Назва проєкту

2.2.4.1. Успіх в дії

Цілі проєкту

Самодостатність території;

- професійні компетенції;

- діджиталізація.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

8 000 осіб

Стислий опис проєкту

Наближення соціальних послуг до громадян, сприяння економічному розвитку об’єднаних територіальних громад.

Підвищення конкурентоспроможності на ринку праці пошукача роботи.

Діджиталізація та швидкий пошук необхідної інформації з питань зайнятості.

Очікувані результати

Підвищення самодостатності територій; сприяння економічному розвитку об’єднаних територіальних громад; підвищення конкурентоспроможності на ринку праці пошукача роботи, допомога у здобутті вмінь та навичок, які затребувані на сучасному ринку праці; збільшення можливості для самозайнятості та розвитку бізнесу; використання та пошук нових ресурсів; наближення соціальних послуг до громадян.

Ключові заходи проєкту

Навчальні семінари, тренінги за тематичним напрямком; практичні майстер-класи; майстер-класи в режимі онлайн-конференцій; презентації професій та роботодавців агросектору; економічні екскурсії на агровиробництво; робочі зустрічі з соціальними партнерами, консультантами-менторами; зустрічі з успішними представниками професій, галузі; заходи до професійних днів за участі представників галузі; виїзні консультаційно-практичні заходи в ОТГ; консультування, в тому числі, з використанням профдіагностичного тестування; зйомки відеорезюме, відеовакансій, проведення скайп-співбесід; маркетингові дослідження, консалтингові послуги; проєктна діяльність; рубрика «Експерт консультує».

Період здійснення

2021 – 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

45,0

50,0

50,5

145,5

Джерела фінансування

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Інше:

Волинський обласний центр зайнятості

Балакіна Наталія Богданівна, (0332) 725437, ocz@ volsz.gov.ua

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.4. Покращення системи надання адміністративних послуг, в т.ч. розвитку відповідної інфраструктури

Назва проєкту

2.2.4.2. Реконструкція (облаштування) приміщень під Центри надання адміністративних послуг

Цілі проєкту

Покращення доступності та якості надання адміністративних послуг для фізичних осіб, юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг у м. Луцьку шляхом створення сучасного ЦНАП зі статусом регіонального та урахуванням кращого вітчизняного й зарубіжного досвіду.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Луцька міська територіальна громада, Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Волинської області – 1 041 000 чол.

(передбачається створення ЦНАП зі статусом регіонального та надання адміністративних послуг за принципом екстериторіальності)

Стислий опис проєкту

м.Луцьк

Реконструкція (пристосування) палацу урочистих подій під філію департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради на проспекті Соборності, 18 в м. Луцьку (2021 - 79992,3 тис.грн);

Володимир-Волинський район

Реконструкція приміщення ательє «Новинка» у центрі надання адмінпослуг Оваднівської сільської ради по вул.Травнева,13 с.Овадне (2021 – 4243,1 тис.грн)

Іваничівський район

Реконструкція колишньої загальноосвітньої школи I-III ступеня під адміністративну будівлю та центр надання адміністративних послуг в с. Литовеж по вул. Володимира Якобчука,11Б (2021 – 8038,2 тис.грн);

Очікувані результати

Введення в експлуатацію сучасних ЦНАПів, сумарне збільшення пропускної їх здатності ЦНАП до 2000 громадян впродовж одного робочого дня.

Значне розширення переліку послуг, які надаватимуться через ЦНАП (реєстрація актів цивільного стану, реєстрація транспортних засобів, видача водійських посвідчень, послуги соціального характеру і т.д.).

Покращення доступності та якості надання адміністративних послуг.

Ключові заходи проєкту

Реконструкція (пристосування) приміщення під сучасний ЦНАП зі статусом регіонального.

Покращення міжвідомчої взаємодії з органами виконавчої влади.

Підвищення поінформованості населення про реформування системи надання адміністративних послуг.

Реконструкція (пристосування) палацу урочистих подій під центр надання адміністративних послуг, передбачає створення виразного архітектурного образу. До існуючої будівлі зі сторони головного та заднього фасаду прибудовується об'єм висотою на чотири поверхи, а також улаштовується четвертий поверх над усім контуром будівлі.

У планувальному рішенні центру надання адміністративних послуг відпрацьовано концепцію «прозорого офісу» («open space»). Замість коридорів і кабінетів буде влаштовано відкритий простір прийому та зручні місця для очікування і прийому відвідувачів.

Період здійснення

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

92273,6

-

-

92273,6

Джерела фінансування

Кошти бюджету міста Луцька – 7999,2 тис.грн, кошти Державного фонду регіонального розвитку – 71993,1 тис.грн.

Інше:

Заступник директора департаменту, начальник відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцької міської ради Омельчук Сергій Васильович

Телефон робочий: +38 0332  777 932

Телефон мобільний: +38 050 7894023

електронна пошта: investinlutsk@gmail.com

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.2.5. Створення сприятливих умов для розвитку житлового будівництва шляхом вдосконалення існуючих та створення нових механізмів придбання житла, забезпечення подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування

Назва проєкту:

2.2.5. Покращення житлових умов для жителів області шляхом їх участі у державних та регіональних програмах з питань житлового будівництва

Цілі проєкту:

-                   сприяння соціальному захисту та вирішенню житлових проблем молодих сімей та одиноких молодих громадян;

-                   забезпечення доступним житлом громадян, які потребують державної підтримки;

-                   сприяння здешевленню вартості іпотечних кредитів;

-                   забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників;

-                   зменшення житлових зобов’язань держави щодо громадян, які тривалий час перебувають на квартирному обліку;

-                   забезпечення підтримки будівельної галузі

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

У Волинському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» зареєстровані 992 сім’ї, бажаючих скористатись діючими державними та регіональними житловими програмами.

Стислий опис проєкту:

Наявність власного житла є невід’ємною та необхідною ланкою побудови повноцінного майбутнього кожної молодої людини. Держава зобов’язана надати можливість отримати реальний інструмент для реалізації життєвих планів своїх громадян в межах рідної країни  шляхом надання пільгових довготермінових державних кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; надання пільгових довготермінових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам на будівництво або придбання житла; часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; надання державної підтримки громадянам для будівництва (придбання) доступного житла; здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; кредитування сімей учасників АТО та ВПО

Очікувані результати:

Збільшення обсягів житлового будівництва та забезпечення його доступності для громадян, які потребують поліпшення житлових умов; впровадження нових фінансово-кредитних механізмів іпотечного кредитування та стабілізації суспільства; поліпшення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих громадян, підтримка молодих та багатодітних сімей, сімей учасників АТО та ВПО; покращення соціально-демографічної ситуації; зменшення міграції молоді за кордон; підвищення рівня благоустрою житлового фонду.

Ключові заходи проєкту:

Проведення моніторингу об’єктів житлового будівництва з високим ступенем будівельної готовності з метою завершення  їх будівництва;

- здійснення будівництва житла;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів

Період здійснення:

2021 – 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

10800,0

14000,0

17200,0

42000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, обласний бюджет, залучені кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:

Волинське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

Інше:

dim_lutsk@ukr.net

           

 

 

 

 

 

 

Проєктні картки стратегічної цілі 3. Розвиток інноваційної економіки на основі смарт-спеціалізації.

 

Проєктні картки напряму 3.1. Збільшення доданої вартості промислової продукції  в секторах смарт-спеціалізації

 

Номер і назва завдання:

3.1.1. Стимулювання розвитку інноваційних досліджень та технологій

Назва проєкту

3.1.1.1. Розробка родовища жовнових фосфоритів і виробництво на їх основі комплексних фосфорно-вапнякових мінеральних добрив

Цілі проєкту

Раціональне використання природних ресурсів з метою забезпечення сільськогосподарського виробництва комплексними фосфорно-вапняковими мінеральними добривами

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Розробка фосфоритів  на території Поступельської сільської Ради Ратнівського району. Виробництво і постачання комплексних фосфорно-вапнякових добрив для сільськогосподарських підприємств Західного регіону України.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Сільськогосподарські підприємства всіх форм власності Західного регіону України.

Створення більше 100 робочих місць безпосередньо на місці розробки родовища.

Стислий опис проєкту

В Західному регіоні України за результатами агрохімічних обстежень ґрунтів вміст рухомих форм фосфору становить 8-10; обмінного калію 9-11 мг/100 г ґрунту, що відповідає рівню 70-х років. Особливо гостра проблема родючості ґрунтів в Поліських районах де фактична врожайність відповідає природній у 8-10 ц/га зернових.

Для підвищення позитивного балансу фосфору і збереження родючості ґрунтів необхідне щорічне внесення в межах 50 кг/га діючої речовини фосфорних добрив, тоді як фактичне їх застосування - 3-4 кг/га.

Одним із напрямків підвищення родючості ґрунтів є використання фосфоритів місцевих родовищ в якості фосфорно-вапнякових добрив, які забезпечують окупність кілограма діючої речовини - 4-8 кг зерна, 40-60 кг коренів цукрових буряків.

Загальна щорічна потреба в таких добривах для зони Полісся - 90, Лісостепу - 110 тис. т. діючої речовини, які по розрахунках можуть забезпечити додатково збір біля 1 млн. т. зерна.

За результатами геологорозвідки  виявлено промислову ділянку жовнових фосфоритів «Поступель» із загальними прогнозними запасами 340 тис. т Р2О5. В загальній масі руди жовни становлять 80%, а вміст Р2О5 в жовнах 9-16%, СаО до 15%. Основна їх маса представлена жовнами округлої форми класу 1,0-2,5 мм з глибиною вскришних робіт до 1,5 метра, із середньою потужність покладу 1,54 м.

Розробка родовища започаткує створення власної сировинної бази фосфатної сировини на Заході України шляхом промислової переробки жовнових фосфоритів з виходом готової продукції у вигляді фосфоритного борошна із вмістом 12-16% Р2О5, а з нарощуванням об’ємів - можлива і промислова їх переробка на існуючих промислових підприємствах з отриманням простих і складних фосфорних туків та гранульованих органо-мінеральних добрив.

Очікувані результати

Промислове освоєння родовища дозволить щорічно виробляти в межах 100 тис. т фосфоритного борошна, забезпечити сільськогосподарські підприємства добривами, створити більше 100 робочих місць.

Ключові заходи проєкту

Вихід підприємства на прогнозовані об’єми виробництва добрив дозволить: здешевити їх вартість, зменшити витрати на транспортування, підвищити родючість ґрунтів, збільшити і здешевити виробництво сільськогосподарської продукції, залучити місцеве населення до роботи підприємства.

Період здійснення

З 2021 до 2023 року

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

9000,0

22000,0

21000,0

52000,0

Джерела фінансування

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор

Інше:

Гаврилюк Володимир Андрійович

(0332) 72-87-66; (099) 727-26-27  gavrilyuk-v@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.2. Створення та впровадження інноваційного продукту

Назва проєкту

3.1.2.1.Створення підприємства по видобутку сапропелю

Цілі проєкту

Сприяння розвитку промислового підприємництва області та, зокрема, Любешівської ОТГ шляхом формування пропозиції для потенційних інвесторів, які зацікавлені у створенні підприємства по видобутку сапропелю в озерах Любешівської ОТГ Любешівського району Волинськиї області.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Любешівський район, частина Камінь-Каширського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі Любешівської ОТГ,  інвестори та підприємці.

Стислий опис проєкту

В озерах Любешівської ОТГ зосереджені великі запаси сапропелю, який може застосовуватися як фосфатно-вапнякові добрива, а деякі різновиди використовуватись у ветеринарії, підгодівлі худоби, косметичній промисловості та в медицині.

Видобуток озерного сапропелю на першому етапі передбачається в озері Рогізне (96 га), яке розташоване на північний схід від с. Ветли. Розміщення виробничої бази планується поза межами прибережної захисної смуги та озера Рогізне.

Рівень попиту на готову продукцію обумовлений тим, що керівництво багатьох країн світу починає підтримувати органічне виробництво. Для цього необхідне органічне підживлення ґрунтів, що забезпечувати постійний попит, особливо для країн Близького Сходу, Північної Африки та Європи. Реалізація  готової продукції з сапропелю: експорт та продажі на внутрішньому ринку України якісних органічних добрив. Рентабельність за деякими видами продукції досягатиме  200%.

Очікувані результати

Буде проведено геологічне дослідження, що дозволить виявити обсяги наявного сапропедю в озерах Любешівської ОТГ. На основі проведених досліджень буде підготовлено якісний інвестиційний план по видобутку сапропелю.

Буде створено бюджетоутворююче промислове підприємство на території Любешівської ОТГ. Метою планованої діяльності створюваного підприємства є виробництво якісних органічних добрив. Також передбачається встановлення комплексу з видобутку сапропелю та виробництва органічних добрив.

Ключові заходи проєкту

Проведення геологічного дослідження озер Любешівської ОТГ, потенційно придатних для видобутку сапропелю.

Визначення земельних ділянок з необхідним цільовим призначенням.

Формування інвестиційної пропозиції.

Розміщення інвестиційної пропозиції на відкритих інвестиційних платформах.

Моніторинг можливих грантових коштів, а також проєктів на кошти МТД, які можуть бути залучені на реалізацію даного проєкту.

Супровід процесу організації діяльності інвесторів на всіх етапах.

Період здійснення

2021- 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

2000,0

1000,0

1000,0

4000,0

Джерела фінансування

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.2. Створення та впровадження інноваційного продукту

Назва проєкту:

3.1.2.2.Створення бізнес-інноваційного центру на базі Луцького національного технічного університету

Цілі проєкту:

•           Економічні цілі – сформувати ефективне підприємницьке середовище, підвищити підприємницьку активність у регіоні та країні загалом, підвищити ефективність використання підприємницького потенціалу території, стимулювати розвиток ІТ-підприємництва, збільшити доходи бюджетів відповідних рівнів;

•           соціальні цілі – створити соціально відповідальний бізнес, сформувати свідоме соціально відповідальне покоління в сфері ведення бізнесу, підвищити рівень зайнятості населення, зменшити соціальну напругу у суспільстві, підвищити якість життя населення; сформувати інноваційну культуру в суспільстві;

•           екологічні цілі - підвищити рівень екологічної освіти, культури та свідомості населення в сфері ведення бізнесу.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Усі населені пункти (територіальні громади) Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

600 осіб (школярі, студенти, винахідники, науковці, безробітні, соціально незахищені верстви населення).

Стислий опис проєкту:

Проєкт спрямований на вирішення прикладної проблеми створення бізнес-інноваційного центру на базі Луцького національного технічного університету шляхом розробки відповідних дієвих механізмів стимулювання усіх зацікавлених осіб регіону до ефективного формування та використання підприємницького потенціалу. Функціонування такого центру стимулюватиме формування свідомого покоління лідерів в сфері ведення бізнесу задля забезпечення творчих ініціатив населення у різних сферах життєдіяльності суспільства, створення стимулів в усіх зацікавлених осіб до відкриття власної справи в Україні, формування інноваційних технологій в системі «наука - бізнес»; вибору бізнес-моделі розвитку регіону.

Очікувані результати:

- створення бізнес-інкубатору для підтримки стартапів на етапах створення та запуску стартап-компанії, посівного інвестування та комерціалізації інноваційного проєкту;

•           - створення офісу управління інтелектуальною власністю;

- формування інформаційного простору функціонування науково-підприємницької платформи розвитку інноваційного підприємництва;

- створення веб-платформи «Start UP school»;

- розробка програми розвитку інноваційного підприємництва та охорони інтелектуальної власності;

- відкриття Start UP school як науково-підприємницької платформи для розвитку інноваційного підприємництва.

Ключові заходи проєкту:

•                     підготовка та проведення фестивалів, презентацій інноваційних проєктів, стартапів;

•                     організація тренінг-курсу із управління інтелектуальною власністю;

•                     організація та запровадження постійних інформаційних заходів для поширення позитивного досвіду успішних стартапів, інноваційних проєктів, за участі представників науки, освіти, бізнесу та влади для налагодження взаємозв’язку між ними;

•                     організація комунікативної взаємодії між стейкхолдерами на предмет створення веб-платформи «Start UP school»;

•                     організація і проведення тренінг-курсів та інших навчальних занять з оволодіння підприємницькою майстерністю в сфері ведення бізнесу.

Період здійснення:

01.2021-12.2023

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

200,0

300,0

400,0

900,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний бюджет, бізнес

Інше:

 

Федорусь Любов Андріївна

моб. 0955254101 роб. (0332)767392 fedorus.lubov@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.2. Створення та впровадження інноваційного продукту

Назва проєкту

3.1.2.3. Освітній інвестиційно-технологічний кластер модної індустрії

Цілі проєкту

Внаслідок реалізації проєкту буде:

- підвищено ефективність підприємницької діяльності західного регіону в сфері модної індустрії;

- збільшено доходи співучасників та бюджету області;

- створено відповідальний бізнес;

- підвищено рівень зайнятості населення та якість життя населення;

- сформовано свідоме соціально відповідальне покоління в сфері ведення бізнесу в модній індустрії;

- підвищено рівень культури населення за рахунок популяризації сфери модної індустрії;;

- покращено спільний маркетинг та навчання серед учасників

Територія, на яку проєкт матиме вплив

В радіусі 150 км об’єднання виробників може бути дуже сильним, Волинська та суміжні області.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1000 осіб

Органи місцевого самоврядування області. Підприємці західного регіону. Торгово-промислові об’єднання регіону. Наукові та науково-дослідні організації Волинської області. Суб’єкти, які надають послуги в галузі індустрії моди. Населення, яке користується послугами співучасників модної індустрії.

Стислий опис проєкту

Проєкт спрямований на вирішення проблеми створення освітнього інвестиційно-технологічного кластеру модної індустрії шляхом розробки відповідних дієвих механізмів стимулювання усіх зацікавлених осіб західного регіону до ефективного формування та використання підприємницького потенціалу. Функціонування такого об’єднання стимулюватиме формування свідомого покоління лідерів в сфері ведення модного бізнесу задля забезпечення творчих ініціатив населення у сфері модної індустрії, створення стимулів в усіх зацікавлених осіб до відкриття власної справи в Україні, амбітні цілі підвищення підприємницької активності і формування конкурентних виробництв, забезпечуючи поширення міжнародного бренду «зроблено на Волині».

Очікувані результати

Кластер має стати ефективним інструментом інноваційного розвитку для концентрації та поширення нових знань і технологій, де провідну роль відіграє Луцький національний технічний університет, забезпечуючи відповідний науковий супровід. З цією метою буде:

- збільшено обсяг експорту продукції валютних надходжень до країни, що дасть збільшення надходжень до бюджету та соціальних фондів;

- задоволено внутрішній попит продукцією вітчизняного виробництва, посилено ефект імпортозаміщення;

- збільшено обсяги доданої вартості і відповідно зростання рентабельності виробництва за рахунок розміщення в місті Луцьку повного циклу виготовлення продукції;

- вдосконалено регіональну інноваційну систему через формування продуктивних взаємоз’язків між наукою, освітою, виробництвом;

- збільшено зайнятість населення та зростання заробітної плати;

- ріст інвестиційної привабливості регіону за рахунок функціонування в ньому активно діючої мережі підприємств та формування іміджу міста Луцька, як центру модної індустрії області;

- інтенсифікація підприємницької діяльності щляхом посилення конкурентоспроможності та економічної стійкості малого та середнього бізнесу, що залучений до кластерного утворення.

Ключові заходи проєкту

1.Наявність мережі активно діючих та конкурентноспроможних підпиємств.

2. Зростання обсягів експорту, як напівфабрикатів, так і готової продукції.

3. Можливості для повного задоволення внутрішнього споживчого попиту на дану продукцію (імпортозаміщення)

4.Зосередження повної мережі створення споживчої вартості товару у вітчизняній економіці: від первинної переробки сировини до виготовлення готової продукції.

5. Коопераційними зв’язками швейних, шкіряних та шкіргалантерейних підприємсті з мережею взаємопов’язаних виробництв у сільському господарстві, хімічній галузях.

6. Збереженням та використанням вітчизняного технічного та технологічного потенціалу галузевої та вузівської науки.

Період здійснення

01.2021-12.2023

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

200,0

400,0

600,0

1200,0

Джерела фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, бізнес

Інше:

Назарчук Людмила Володимирівна

(0332) 74-61-01 (050) 198-82-39  l.nazarchuk@lntu.edu.ua

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.2. Створення та впровадження інноваційного продукту

Назва проєкту

3.1.2.4. Виробництво екологічно чистих оздоровлюючих продуктів харчування та біопалива

Цілі проєкту

1.Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва оздоровлюючих продуктів харчування (ОПХ) на основі регіональної сировинної бази природного походження  та власного виробництва сільськогосподарської продукції, матеріалів і енергоресурсів для потреб виробництва оздоровлюючих продуктів харчування. Реалізація надлишків технічної сировини і енергоресурсів на експорт.

2.Покращення природно-екологічного стану Полісся України.

3.Демонополізація і декриміналізація використання природних ресурсів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Любомльський та сусідні райони

 

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

39.0 тис. осіб

 

Стислий опис проєкту

1. Забезпечення технологічних процесів на виробництві оздоровлюючих продуктів харчування сировиною за рахунок вирощування овочів, плодів, ягід, розведення та відгодівля сільськогосподарських тварин м’ясних і молочних порід.

2. Створення на основі виділених біологічно активних речовин натуральних харчових і дієтичних добавок з подальшим їх включенням до складу функціональних продуктів харчування оздоровчого та лікувального призначення.

3. Використання некондиційної сировини, побічних продуктів переробки, відходів виробництва сільського господарства  та дикорослої фітосировини з наступним виділенням біологічно активних компонентів.

4. Виготовлення біопалива шляхом використання відходів власного виробництва та продуктів переробки сільськогосподарської продукції.

Очікувані результати

Реалізація запропонованого проєкту дозволить:

- отримати широкий асортимент екологічно безпечних продуктів харчування, зокрема таких, які характеризуються лікувально-профілактичними властивостям;

- вирішити проблему утилізації відходів і некондиційної сировини за рахунок їх комплексного використання з подальшим застосуванням у технологічних процесах самого ж виробництва сільськогосподарської продукції і виробництва оздоровлюючих продуктів харчування;

- знизити собівартість виготовленої продукції та збільшити її конкурентоздатність;

- зменшити кількість безробітних;

- збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів

Ключові заходи проєкту

Запровадження виробництва сільськогосподарської продукції на базі тваринницького комплексу у с. Городне (молоко, м'ясо, с/г продукція, біогаз)

Створення:

- заводу з виготовлення оздоровлюючих продуктів харчування по вул. Дружби, 93 в м. Любомль (плодоовочеві консерви, переробка м’яса, молока, виготовлення  напівфабрикатів, сушіння ягід, плодів, овочів, грибів, лікарсько-технічної сировини, глибока заморозка ягід і грибів, тепличне господарство та генерація електроенергії)

- заводу з виготовлення технічної олії та біопалива з відходів с/г продукції та відходів переробки по вул. Вокзальна, 22, м. Любомль

Період здійснення

2021 - 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

190800,0

95400,0

31800,0

318000,0

Джерела фінансування

ДФРР, обласний бюджет, публічно-приватне партнерство, міжнародний донор

Інше:

Шум Сергій Іванович  Shum_si@ukr.net

Тел. +380-3377-24579 +380506770242

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.2. Створення та впровадження інноваційного продукту

Назва проєкту

3.1.2.5. Створення індустріального парку на території міста Володимира-Волинського

Цілі проєкту

Залучення інвестицій для сталого просторового і економічного розвитку міста

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Місто Володимир – Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення міста та прилеглих до нього територій, суб’єкти підприємницької діяльності, інвестори

Стислий опис проєкту

Створення індустріального парку в місті сприятиме створенню сприятливих умов для започаткування промислового виробництва; розвитку комунальної інфраструктури, підвищенні інвестиційної привабливості міста та активізації інвестиційної діяльності; створенні нових робочих місць, розвитку малого і середнього бізнесу; наповненні державного та місцевих бюджетів.

Очікувані результати

Створено індустріальний парк

Ключові заходи проєкту

Розробка та затвердження проєкту землеустрою на земельну ділянку під індустріальний парк,

- розробка та затвердження концепції індустріального парку,

- прийняття рішення про створення індустріального парку,

- включення до загальнодержавного реєстру індустріальних парків України,

- організація і проведення конкурсу на відбір  керуючої компанії, укладення договору,

- поширення інформації про індустріальний парк,

- виготовлення проєктно – кошторисної документації щодо прокладання інженерних мереж до індустріального парку,

- упорядкування під’їзних шляхів та початок прокладання інженерних мереж для індустріального парку.

Період здійснення

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

500,0

1000,0

100,0

1600,0

Джерела фінансування

Кошти міських бюджетів, державного бюджету (державний фонд регіонального розвитку), програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій, кошти інвесторів

Інше:

Субицька Оксана Мирославівна

(03342) 35709 +380933845064 oksanasubitska@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

3.1.2. Створення індустріальних парків

Назва проєкту:

3.1.2.6. Індустріальний парк «Ковель»

Цілі проєкту:

Забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Люблинецької громади та Ковельського району, залучення інвестицій через впровадження ефективних механізмів швидкого доступу потенціальних інвесторів до промислових майданчиків, забезпечених необхідною інженерно-транспортною інфраструктурою, забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку об’єктів промисловості, логістики та супутнього сервісу, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до селищного бюджету та Державного бюджету України.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Територія Люблинецької громади та Ковельського району

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

3500 осіб

Стислий опис проєкту:

Створення індустріального парку «Ковель» дозволить сконцентрувати промислове виробництво на обмежених площах за межами житлових, історико-культурних та рекреаційних територій міста, завдяки облаштуванню сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою, складськими та адміністративними приміщеннями, що дасть змогу здійснити будівництво високотехнологічного, екологічно чистого промислового виробництва.

Очікувані результати:

Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Створення нових робочих місць для мешканців Люблинецької ОТГ та Ковельського району.

Підвищення рівня ділової активності бізнес-середовища в Люблинецькій ОТГ.

Підвищення інвестиційного, ділового та економічного іміджу Люблинецької ОТГ.

Забезпечення реалізації державних програм щодо залучення інвестицій, підтримки підприємництва, соціальних програм.

Залучення новітніх технологій виробництва товарів та послуг.

Розвиток міжгалузевої кооперації між учасниками індустріального парку та підприємствами громади, регіону, а також представниками малого та середнього бізнесу.

Підвищення соціальних стандартів життя мешканців громади та регіону.

Розвиток малого і середнього бізнесу.

Ключові заходи проєкту:

Робота над концепцією. Виготовлення промоційної продукції, участь в інвестиційних заходах, проведення конкурсу,  вибір керуючої компанії. Облаштування та наповнення індустріального парку.

Період здійснення:

2021 – 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

65,0

49,5

225950,5

226065,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвестора.

Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:

Волинська ОДА, Ковельська РДА, Люблинецька селищна рада, інвестори

Інше:

Селищний голова Сіховська Наталія Миколаївна, тел. (03352)56551, e-mail: liublynec@gmail.com  0681399085

 

 

 

 

 

 

Проєктні картки напряму 3.2. Розвиток інноваційної інфраструктури

 

Номер і назва завдання:

3.2.2. Створення та підтримка інформаційної бази інноваційних проєктів

Назва проєкту

3.2.2.1. Волинь дружня до інвестора. Розробка маркетингових інструментів для залучення інвестицій у Волинську область

Цілі проєкту

Загальною метою даного проєкту є перетворення  територіальних громад Волині на зручне і привабливе місця для бізнесу та інвестицій; формування і поширення позитивного іміджу громад та Волинського регіону на внутрішній і міжнародній арені.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Волинська область в цілому, об'єднані територіальні громади

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Цільова група 1 - це державні органи України, відповідальні за економічну політику (Мінекономіки, UkraineInvest).

Цільова група 2 – адміністрації громад та Волинської обласної влади

Цільова група 3 – діючі підприємства та бізнес-асоціації

Цільова група 4 – потенційні приватні інвестори

Кінцеві бенефіціари - керівництво громад та Волинської обласної влади, працівники економічних відділів (1000 осіб), економічно активне населення області – 1 млн осіб

Стислий опис проєкту

Наша ключова проблема, яку слід вирішити – Інвестори недостатньо цікавляться Волинню як територією для інвестування.

Причини проблеми – відсутність системного підходу до управління інвестиційною діяльністю.

Інвестори не відчувають достатнього захисту своїх вкладень.

Бюджетні програми не працюють як магніт для інвестицій.

Невпорядкованість системи залучення та супроводу інвесторів.

Відсутність якісної ділової інформації про область.

Мала кількість якісно підготовлених проєктних пропозицій.

Очікувані результати

Очікувані стратегічні результати проєкту є:

- територіальні громади стали одним із центрів ділового життя Волині;

- розроблені інформаційні продукти для просування регіону для бізнесу;

- започатковане ефективне управління проєктами в сфері підтримки бізнесу.

Безпосередні результати:

- нові знання та навички керівництва та активу громад про потреби бізнесу;

- розроблено діловий промоційний інструментарій області;

-встановлена практика діалогу між громадами, обласною владою та бізнесом.

Ключові заходи проєкту

Основні блоки заходів проєкту:

Проведення аналітичних досліджень стану економіки області, виявлення точок зростання.

Розробка інвестиційного паспорта Волинської області.

Розробка багатомовного інвестиційного порталу регіону.

Розробка ділового бренду регіону.

Розробка промоційних матеріалів.

Заходи з просування Волинської області як надійного партнера для інвесторів.

Період здійснення

2021 – 2022 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

1500,0

1500,0

-

3000,0

Джерела фінансування

обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет, бізнес, міжнародний донор

Інше:

Банера Анатолій Ярославович 0975526662

Volyn_economic_league@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

3.2.2. Створення та підтримка інформаційної бази інноваційних проєктів

Назва проєкту

3.2.2.2.Створення центру публічного суспільного бібліотечного простору в с.Підгайці: трансформація бібліотеки в умовах інформаційних технологій з подальшою її інтеграцією у світовий бібліотечний медіа простір

Цілі проєкту

Створити осередок культурного спрямування в сучасному інформаційному просторі, що дасть можливість збільшити кількість трансформованих благ освітньо - культурного спрямування в умовах технологічного прогресу.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Волинська область, Луцький район Підгайцівська сільська рада та навколишні села Луцького району, що не увійшли в територіальну громади, м.Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 13 000 осіб

Стислий опис проєкту

Модель сільської бібліотеки, побудована ще в минулому тисячолітті й регламентована старими нормативами, що потребує змін і розвитку. Розташовується в адміністративному приміщенні сільської ради. Матеріально-технічна база застаріла і не актуальна для сучасного споживача. Єдиним «вікном» в інформаційний світ є ПК у кількості однієї одиниці. Приміщення не пристосовано та не комфортне для соціальних комунікацій.

Очікувані результати

Створено центр бібліотечного простору на базі інформаційно-комунікативних технологій, які мають визначальну роль у забезпеченні взаємозв’язку між різними суспільними структурами й соціальними групами, молоддю, громадянським суспільством і владою, а також у системах підготовки та поширенні інформації, орієнтованої на масового користувача.

Розвиток процесу інтелектуалізації суспільства, освіти, науки й культури в умовах становлення епохи інформаційного суспільства.

Трансформація всіх складників виробничої діяльності бібліотек: організаційно-функціональної, технічної, технологічної та кадрової.

Ключові заходи проєкту

1.      Створення сучасного суспільного простуру.

2.      Створення інтернет – центру.

3.      Створення простору для коворкінгу та креативних молодіжних центрів (стартапи).

4.      Створення суспільного кафе з логічно-ігровою зоною.

5.      Створення мультифункціонального простору.

6.      Запровадження програми e-bus (електронного автобуса).

Період здійснення

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

15000,0

-

-

15000,0

Джерела фінансування

Державний та місцеві бюджети, інвестиційні кошти

Інше:

Сігуа Тетяна Олександрівна

+38 0332797 503

pidgayci@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

3.2.3. Розбудова інноваційної інфраструктури, в т.ч. наукових парків, технологічних, ІТ-кластерів

Назва проєкту

3.2.3.1. Створення, розвиток, облаштування індустріальних, наукових, технологічних парків, ІТ-кластерів, тощо на території області

Цілі проєкту

Сприяння створенню на території області індустріальних, наукових, технологічних парків, ІТ-кластерів, бізнес-інкубаторів, тощо з метою розвитку промисловості, науково-технічної та інноваційної діяльності. Стимулювання інвестиційно-інноваційної активності, зміцнення економічного потенціалу, підтримки місцевих виробників, сприяння малому та середньому підприємництву та покращення добробуту населення

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Територіальні громади Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Волинської області – 1027,1 тисяч особи

Стислий опис проєкту

Проєктом передбачається створення індустріальних, наукових, технологічних парків, ІТ-кластерів, бізнес-інкубаторів, тощо з метою розвитку промисловості, науково-технічної та інноваційної діяльності, створення сприятливих умов для розміщення на території міста нових підприємств, у тому числі іноземних; забезпечення нових можливостей для розвитку промислового виробництва; залучення в економіку міста зовнішніх і внутрішніх інвестицій; створення сприятливого інвестиційного клімату та підвищення інноваційної активності; збільшення зайнятості населення; збільшення надходжень податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів

Очікувані результати

Створення і впровадження високоефективних видів техніки, технології, матеріалів та продуктів нових поколінь;

збільшення обсягів виробництва високотехнологічної конкурентоспроможної наукоємної продукції;

забезпечення потреб внутрішнього ринку;

нарощення обсягів постачання експорту високотехнологічної конкурентоздатної на світовому ринку продукції,

створення нових робочих місць і надання можливості для реалізації вченими і висококваліфікованими спеціалістами області свого інтелектуального потенціалу.

Ключові заходи проєкту

Створення індустріальних парків;

Облаштування та розвиток індустріальних парків;

Створення наукових парків;

Створення технологічних парків

Створення бізнес-інкубаторів;

Створення ІТ-кластерів;

Створення та розвиток інших об’єктів інноваційної інфраструктури з метою розвитку промисловості, науково-технічної та інноваційної діяльності

Період здійснення

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

200000,0

300000,0

350000,0

850000,0

Джерела фінансування

Кошти державного, місцевого бюджетів, кошти інвесторів, інші джерела, не заборонені законодавством.

Інше:

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади вищої освіти, інші зацікавлені суб’єкти

 

 

Проєктні картки стратегічної цілі

 1. Розвиток транскордонного співробітництва

 

Проєктні картки напряму 4.1. Інфраструктурне забезпечення транскордонного співробітництва

 

Номер і назва завдання

4.1.1. Поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення територій

Назва проєкту

4.1.1.1. Розвиток автодоріг загального користування державного значення

Цілі проєкту

Покращення стану автомобільних доріг загального користування державного значення, створення сприятливих умов для перевезення пасажирів.

Територія, на яку спрямований проєкт

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Волинської області

Стислий опис проєкту

Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018—2022 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 382

Очікувані результати

Поліпшення інвестиційної привабливості області. Покращення дорожньої інфраструктури. Відновлення та розвиток автодоріг загального користування державного значення за основними маршрутами

Ключові заходи проєкту

- проєктно-вишукувальні роботи;

- планування фінансування;

- проведення процедури державних закупівель;

- укладення договору на виконання робіт;

- проведення ремонтних робіт;

- проведення перевірки якості виконаних робіт.

Період здійснення

2021- 2023 роки

Орієнтовна вартість проєкту, тис.гривень

2021

2022

2023

Разом

1337022,0

1378634,0

-

2715656,0

Джерела фінансування

Державний бюджет, місцевий бюджет, кредитні кошти, інші джерела фінансування

Інше

м. Луцьк, вул. Рівненська, 52 Б

Пилипчук Наталія Василівна  78-54-81

volynsad@ukravtodor.gov.ua

 

 

Номер і назва завдання

4.1.1. Поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення територій

Назва проєкту

4.1.1.2. Об’єкти ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності

Цілі проєкту

Покращення стану автомобільних доріг місцевого значення, створення сприятливих умов для перевезення пасажирів.

Територія, на яку спрямований проєкт

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Волинської області

Стислий опис проєкту

Для покращення стану автомобільних доріг місцевого значення та підвищення безпеки дорожнього руху на дорогах місцевого значення та комунальної власності щороку заплановано проведення ремонту доріг місцевого значення капітальним та поточним середнім ремонтом орієнтовно 80 км та проведення капітального ремонту доріг комунальної власності орієнтовно 168,0 тис.м2

Очікувані результати

Покращення дорожньої інфраструктури. Поліпшення інвестиційної привабливості області

Ключові заходи проєкту

- проєктно-вишукувальні роботи;

- планування фінансування;

- проведення процедури державних закупівель;

- укладення договору на виконання робіт;

- проведення ремонтних робіт;

- проведення перевірки якості виконаних робіт.

Період здійснення

2021-2023 роки

Орієнтовна вартість проєкту, тис.гривень

2021

2022

2023

Разом

886087,6

1063305,2

-

1949392,8

Джерела фінансування

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Інше

Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, ОТГ, сільські, селищні, міські ради

 

 

Номер і назва завдання:

4.1.1. Поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення територій

Назва проєкту

4.1.1.3. Реконструкція вуличного освітлення

Цілі проєкту

Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Локачинський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі Локачинського району

Стислий опис проєкту

Локачинський район:

Реконструкція вуличного освітлення по вул. Шевченка в с.Великий Окорськ (2021 рік – 290,0 тис. грн); реконструкція вуличного освітлення по вул. 1 Травня в с.Затурці (2021 рік – 290,0 тис.грн); реконструкція вуличного освітлення по вул. Лесі Українки в с.Твердині (2021 рік – 100,0 тис.грн); реконструкція вуличного освітлення по вул.40-річчя Перемоги в с.Кисилин (2021 рік – 180,0 тис.грн); реконструкція вуличного освітлення по вул.Лісова в с.Мовчанів (2021 рік – 180,0 тис.грн); реконструкція вуличного освітлення по вул.Приозерній в с.Вілька Садівська (2021 рік – 100,0 тис.грн); реконструкція вуличного освітлення по вул. Першотравнева в с.Шельвів (2021 рік – 180,0 тис.грн).

Очікувані результати

Економічна ефективність полягає в тому, що реалізація проєкту дасть можливість доцільно використовувати бюджетні кошти. Подальша діяльність після завершення проєкту фінансуватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. Реалізація проєкту, за рахунок економії бюджетних коштів, дасть можливість покращення розвитку інфраструктури. Соціальна сторона проєкту полягає в підвищені рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між учасниками проєкту – жителями села Затурці, місцевою і державною владою, призведе до покращення умов життя в сільській місцевості шляхом зменшення соціальної напруги і криміногенної ситуації, дорожньо-транспортних пригод, хуліганських проявів та інших правопорушень і злочинів.

Ключові заходи проєкту

Виготовлення проєктно-кошторисної документації; закупівля матеріалів та обладнання; реконструкція освітлення по вул. Центральній: підвішування самонесучого ізольованого провода на опорах; прокладання проводу; установлення обмежувачів перенапруги; монтаж щита; введення в експлуатацію; проведення благоустрою.

Період здійснення

2021 – 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

1320,0

-

-

1320,0

Джерела фінансування

90% - державний бюджет, 10% - місцевий бюджет

Інше:

Спеціаліст з проєктної діяльності Лазарук Юлія Юріївна

 

 

Номер і назва завдання:

4.1.2. Розвиток прикордонної інфраструктури.

Назва проєкту

4.1.2.1.Створення логістично-інформаційного центру та інфраструктури для обслуговування пасажирських та вантажних перевезень

Цілі проєкту

В ході реалізації проєкту: буде вирішено проблему черг на митницях; зросте транзитний потенціал області; підвищиться ефективність використання вантажного та пасажирського транспорту; буде покращено мобільність населення; підвищиться «здорова» конкуренція між перевізниками, що неодмінно призведе до підвищення якості послуг; покращиться інвестиційна та туристична привабливість регіону.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Волинська та суміжні області.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Від реалізації проєкту вигоду отримають:

- суб’єкти, які надають послуги з пасажирських та вантажних перевезень;

- населення, яке користується пасажирським транспортом та послугами вантажних перевезень

Стислий опис проєкту

За результатами досліджень встановлено наступні проблеми:

- Волинська область не використовує в повній мірі транзитний потенціал, хоч через неї проходять міжнародні транспортні коридори;

- черги на митницях та відсутність інформації щодо них;

- відсутня інфраструктура для ефективного обслуговування пасажирських та вантажних перевезень;

- відсутність пасажирських маршрутів на окремих напрямках.

Зазначені проблеми можна вирішити створенням логістично-інформаційного центру та інфраструктури для обслуговування пасажирських та вантажних перевезень.

Логістично-інформаційний центр здійснюватиме збір, обробку та аналіз інформації та надаватиме її в режимі реального часу. Користувачі отримавши доступ до такої інформації матимуть змогу:

- планувати відправлення вантажу в міжнародному сполученні, вибрати відповідний митний перехід;

- в режимі реального часу замовляти поїздку пасажирським громадським транспортом в міжнародному, міжобласному, місцевому сполученнях;

- визначити місце відстою (очікування) транспорту.

Очікувані результати

Створено інформаційний центр вантажних та пасажирських перевезень.

Створено інформаційні систему збору, обробки та аналізу інформації стосовно пасажирських та вантажних перевезень.

Створено інфраструктуру для обслуговування вантажних та пасажирських перевезень.

Ключові заходи проєкту

Збір, обробка, аналіз інформації щодо вантажних та пасажирських перевезень

Створення інформаційної систему збору, обробки та аналізу інформації стосовно вантажних та пасажирських перевезень.

Створення інформаційного центру вантажних та пасажирських перевезень.

Створення проєкту інфраструктури для обслуговування вантажних та пасажирських перевезень.

Період здійснення

2021- 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

900,0

1500,0

1100,0

3500,0

Джерела фінансування

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, бізнес.

Інше:

Мурований Ігор Сергійович – Луцький національний технічний університет

Тел. 0506788281  igor_lntu@ukr.net

 

 

Номер і назва Стратегії, якому відповідає проект

4.1.2. Розвиток прикордонної інфраструктури

 

Назва проекту

4.1.2.2. Розширення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин» для будівництва додаткових об’єктів митної інфраструктури в с. Старовойтове Любомльського р-ну Волинської області, вул. Прикордонників

Цілі проекту

Створення умов для громадян, що перетинають державний кордон України

Територія, на яку спрямований проект

Рівненська сільська рада, Любомльський район, Волинська область, Україна

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення об’єднаної територіальної громади – 5620 мешканців;

8500  громадян за добу, які перетинають державний кордон в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ»

Стислий опис проекту

Розташування об’єктів інфраструктури в зоні «в’їзду» та «виїзду» з України для оформлення вантажного авторанспорту

Очікувані результати

Збільшення пропускної спроможності міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Зменшення терміну для виконання процедур митного оформлення товарів та транспортних засобів

Створення належних умов для громадян, що перетинають державний кордон України. Збільшення надходження від митних платежів до державного бюджету України

Ключові заходи проекту

Виконання детального плану території площею 20,26 га.

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 20,26 га.

Виконання проектно-кошторисної документації та експертиза ПКД.

Виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва об’єктів митної інфраструктури

Період здійснення

 

Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.

2020

2021

2022

Разом

168,0

 

 

168,0

Джерела фінансування

Кошти загального фонду Державного бюджету України

Контакти:

 

Ждань Тетяна Петрівна, тел. (03377) 31543, 0973823215

Ел. адреса: vl.gev@customs.gov.ua

 

 

Номер і назва Стратегії, якому відповідає проект

4.1.2. Розвиток прикордонної інфраструктури

Назва проекту

4.1.2.3. Будівництво міжнародного автомобільного пункту пропуску “Доманове” на територіїї  Млинівської сільської ради Ратнівського району

Цілі проекту

Створення умов для громадян, що перетинають державний кордон України

Територія, на яку спрямований проект

Млинівська сільська рада, Ратнівського району Волинської області, Волинська область, Україна

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Самарівської об’єднаної територіальної громади – 12351 мешканців;

8500  громадян за добу, які перетинатимуть державний кордон в пункті пропуску «Доманове-Мокрани»

Стислий опис проекту

МАПП «Доманове» розташований на відстані 1,5 км. від лінії державного кордону. У смузі між державним кордоном та пунктом пропуску знаходяться сільгоспугіддя, що ускладнює охорону державного кодону. Існує нагальна необхідність в будівництві нового сучасного міжнародного пункту пропуску на відстані не більше як 100 м від лінії кордону у відповідності до вимог розділу 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 №1142 «Про затвердження Загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон».

 

Пропускна спроможність пункту пропуску, що проектується 1800 одиниць транспортних засобів на добу, у тому числі:

- автобусів – 50 одиниць;

- легкових автомобілів – 1500 одиниць;

- вантажних автомобілів – 250 одиниць.

Основні об’єкти та споруди, що проектуються:

- службово-виробничий блок на виїзді з України;

- службово-виробничий блок на в’їзді в Україну;

- навіс з оглядовим містком над зоною паспортного та митного контролю на виїзді з України;

- навіс з оглядовим містком над зоною паспортного та митного контролю на в’їзді в Україну;

- бокси поглибленого огляду автомобілів. Склади конфіскованих товарів на в’їзді та виїзді – 2 од.;

- громадський туалет на в’їзді в Україну;

- громадський туалет на виїзді з України;

- будинок кінологічної служби з вольєрами для 2-х службових собак підрозділів митної служби;

- будинок кінологічної служби з вольєрами для 2-х службових собак підрозділів прикордонної служби;

- павільйон електронної ваги на в’їзді в Україну;

- електронна вага поосьового зважування ВПА-20 на в’їзді в Україну;

- павільйон електронної ваги на виїзді з України;

- електронна вага поосьового зважування ВПА-20 на виїзді з України;

- навіси над ваговими комплексами і додатковою смугою – 2 од.;

- павільйони митного та прикордонного контролю – 8 од.;

 павільйони контрольно- пропускного пункту – 2 од.;

- навіси над павільйонами КПП – 2 од.;

- пішохідний пункт пропуску;

- трансформаторна підстанція;

- дизель-електростанція ;

- водозабірна свердловина, насосна станція на водозабір;

- очисні споруди побутових стоків;

- очисні споруди поверхневих стоків;

- пожежні резервуари;

- пожежна насосна станція;

- стійки радіаційного контролю – 4 од.;

- стоянка для затриманого легкового автотранспорту;

- стоянка для затриманого вантажного автотранспорту;

- стоянка для легкового автотранспорту персоналу;

- дезбар’єр;

- майданчик для мобільної комплексної скануючої системи для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів – 2 од.

Рух автотранспорту на в’їзд в Україну:

- смуга руху автобусів – 1;

- смуги руху для легкових автомобілів – 3;

- смуги руху для вантажних автомобілів – 2.

Рух автотранспорту на виїзд з України:

- смуга руху автобусів – 1;

- смуги руху для легкових автомобілів – 3;

- смуги руху для вантажних автомобілів – 2;

- смуга руху вантажного автотранспорту з вибухонебезпечним вантажем – 1.

Очікувані результати

Збільшення пропускної спроможності міжнародного автомобільного пункту пропуску «Доманове - Мокрани». Зменшення терміну для виконання процедур митного оформлення товарів та транспортних засобів

Створення належних умов для громадян, що перетинають державний кордон України. Збільшення надходження від митних платежів до державного бюджету України

Ключові заходи проекту

Виконання проектно-кошторисної документації та експертиза ПКД.

Виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва об’єктів митної інфраструктури

Період здійснення

2020-2022

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2020

2021

2022

Разом

1978,0

63381,76

152506,12

217865,885

Джерела фінансування

Кошти загального фонду Державного бюджету України

Контакти:

 

Ждань Тетяна Петрівна, тел. (03377) 31543, 0973823215

Електронна адреса: vl.gev@customs.gov.ua

Інше

 

 

 

Номер і назва Стратегії, якому відповідає проект

4.1.2. Розвиток прикордонної інфраструктури

Назва проекту

4.1.2.4. Будівництво міждержавного автомобільного пункту пропуску “Піща” на територіїї  Піщанської сільської ради Шацького району

Цілі проекту

Створення умов для громадян, що перетинають державний кордон України

Територія, на яку спрямований проект

Піщанська сільська рада, Шацького району Волинської області, Волинська область, Україна

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Шацької територіальної громади – 8615 мешканців;

2500  громадян за добу, які перетинатимуть державний кордон в пункті пропуску «Піща-Олтуш»

Стислий опис проекту

Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Піща» розташований на відстані 4,0 км. від лінії державного кордону. У смузі між державним кордоном та пунктом пропуску знаходяться лісогосподарські угіддя, що ускладнює охорону державного кодону. Існує нагальна необхідність в будівництві нового сучасного міжнародного пункту пропуску на відстані не більше як 100 м від лінії кордону у відповідності до вимог розділу 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 №1142 «Про затвердження Загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон».

Пропускна спроможність пункту пропуску, що проектується 604 одиниць транспортних засобів на добу, у тому числі:

- автобусів – 4 одиниць;

- легкових автомобілів – 600 одиниць;

Основні об’єкти та споруди, що проектуються:

- службово-виробничий блок, громадські туалети;

- навіс з оглядовим містком над зоною паспортного та митного контролю на виїзді з України;

- навіс з оглядовим містком над зоною паспортного та митного контролю на в’їзді в Україну;

- бокс поглибленого огляду автомобілів. ;

- будинок кінологічної служби з вольєрами для 2-х службових собак підрозділів митної служби;

- павільйон електронної ваги;

- електронна вага поосьового зважування ВПА-20;

- павільйони митного та прикордонного контролю – 8 од.;

 павільйони контрольно- пропускного пункту – 2 од.;

- трансформаторна підстанція;

- дизель-електростанція ;

- водозабірна свердловина, насосна станція на водозабір;

- очисні споруди побутових стоків;

- очисні споруди поверхневих стоків;

- пожежні резервуари;

- пожежна насосна станція;

- стійки радіаційного контролю – 6 од.;

- стоянка для затриманого легкового автотранспорту;

- стоянка для тимчасово затриманих легкових автомобілів;

- стоянка для затриманих мікроавтобусів;

- стоянка для легкового автотранспорту персоналу;

- дезбар’єр;

Рух автотранспорту на в’їзд в Україну:

- смуга руху автобусів – 1;

- смуги руху для легкових автомобілів – 2 од.;

Рух автотранспорту на виїзд з України:

- смуга руху автобусів – 1;

- смуги руху для легкових автомобілів – 2 од.

Очікувані результати

Збільшення пропускної спроможності міждержавного автомобільного пункту пропуску «Піща - Олтуш». Зменшення терміну для виконання процедур митного оформлення товарів та транспортних засобів

Створення належних умов для громадян, що перетинають державний кордон України. Збільшення надходження від митних платежів до державного бюджету України

Ключові заходи проекту

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 3,0 га.

Виконання проектно-кошторисної документації та експертиза ПКД.

Виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва об’єктів митної інфраструктури

Період здійснення

2021-2022

Орієнтовна вартість проекту,

тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

65,0

1450,0

-

1515,0

Джерела фінансування

Кошти загального фонду Державного бюджету України

Контакти:

 

Ждань Тетяна Петрівна, тел. (03377) 31543, 0973823215

Електронна адреса: vl.gev@customs.gov.ua

Інше

 

 

Номер і назва Стратегії, якому відповідає проект

4.1.2. Розвиток прикордонної інфраструктури

Назва проекту

4.1.2.5. Будівництво міжнародного автомобільного пункту пропуску “Пулемець” на території  Пулемецькї сільської ради Шацького району

Цілі проекту

Створення умов для громадян, що перетинають державний кордон України

Територія, на яку спрямований проект

Пулемецька сільська рада, Шацького району Волинської області, Волинська область, Україна

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Шацької територіальної громади – 8615 мешканців;

2500  громадян за добу, які перетинатимуть державний кордон в пункті пропуску «Пулемець-Томашівка»

Стислий опис проекту

МАПП «Пулемець» розташований на відстані 5,0 км. від лінії державного кордону. У смузі між державним кордоном та пунктом пропуску знаходяться лісогосподарські угіддя, що ускладнює охорону державного кодону. Існує нагальна необхідність в будівництві нового сучасного міжнародного пункту пропуску на відстані не

більше як 100 м від лінії кордону у відповідності до вимог розділу 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 №1142 «Про затвердження Загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон».

Пропускна спроможність пункту пропуску, що проектується 604 одиниць транспортних засобів на добу, у тому числі:

- автобусів – 4 одиниць;

- легкових автомобілів – 600 одиниць;

Основні об’єкти та споруди, що проектуються:

- службово-виробничий блок, громадські туалети;

- навіс з оглядовим містком над зоною паспортного та митного контролю на виїзді з України;

- навіс з оглядовим містком над зоною паспортного та митного контролю на в’їзді в Україну;

- бокс поглибленого огляду автомобілів. ;

- будинок кінологічної служби з вольєрами для 2-х службових собак підрозділів митної служби;

- павільйон електронної ваги;

- електронна вага поосьового зважування ВПА-20;

- павільйони митного та прикордонного контролю – 8 од.;

 павільйони контрольно- пропускного пункту – 2 од.;

- трансформаторна підстанція;

- дизель-електростанція ;

- водозабірна свердловина, насосна станція на водозабір;

- очисні споруди побутових стоків;

- очисні споруди поверхневих стоків;

- пожежні резервуари;

- пожежна насосна станція;

- стійки радіаційного контролю – 6 од.;

- стоянка для затриманого легкового автотранспорту;

- стоянка для тимчасово затриманих легкових автомобілів;

- стоянка для затриманих мікроавтобусів;

- стоянка для легкового автотранспорту персоналу;

- дезбар’єр;

Рух автотранспорту на в’їзд в Україну:

- смуга руху автобусів – 1;

- смуги руху для легкових автомобілів – 2 од.;

Рух автотранспорту на виїзд з України:

- смуга руху автобусів – 1;

- смуги руху для легкових автомобілів – 2 од.

Очікувані результати

Збільшення пропускної спроможності міждержавного автомобільного пункту пропуску «Пулемець - Томашівка». Зменшення терміну для виконання процедур митного оформлення товарів та транспортних засобів

Створення належних умов для громадян, що перетинають державний кордон України. Збільшення надходження від митних платежів до державного бюджету України

Ключові заходи проекту

Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 3,0 га.

Виконання проектно-кошторисної документації та експертиза ПКД.

Виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва об’єктів митної інфраструктури

Період здійснення

2021-2022

Орієнтовна вартість проекту,

тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

65,0

1450,0

-

1515,0

Джерела фінансування

Кошти загального фонду Державного бюджету України

Контакти:

 

Ждань Тетяна Петрівна, тел. (03377) 31543, 0973823215

Електронна адреса: vl.gev@customs.gov.ua

Інше

 

 

 

Номер і назва завдання:

4.1.2. Розвиток прикордонної інфраструктури

Назва проєкту:

4.1.2.6. Будівництво МАПП через українсько-польський кордон «Адамчуки-Збереже» на території Шацької громади Волинської області

Цілі проєкту:

Створення безпечних та комфортних умов для громадян, що перетинають державний кордон України, зокрема туристів

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Шацька громада, Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

50,0 тис.осіб

Стислий опис проєкту:

З 2010 року на річці Західний Буг відбувається урочисте відкриття понтонного моста та тимчасового прикордонного переходу між Польщею та Україною (між селом Адамчуки Шацького району та польським селом Збереже). Щорічно к-сть громадян Республіка Польща, які бажають відвідати Шацькі озера та ознайомитись із природою ШНПП зростає і формат проведення Європейських Днів Добросусідства на сьогодні себе вичерпав.

с. Адамчуки розташоване на південному заході Шацького регіону за 130 км від м. Люблін, що значно ближче для туристів Влодавського повіту Республіки Польщі, охочих відвідати Шацькі озера, в порівнянні з їх перетином кордону через ПП «Ягодин-Дорогуськ». Створення міжнародного пункту пропуску з автомобільним та пішим рухом, це значно полегшить перетин поляками українського кордону, а облаштування його за сучасними технологіями дозволить безперешкодно та швидко проходити митний та прикордонний контроль. Будівництво МАПП «Адамчуки-Збереже» передбачає інженерні та будівельні роботи, в т.ч. виготовлення ПКД, проведення експертизи, підготовчі роботи, будівництво мостового переходу через річку Західний Буг, основних і допоміжних  об’єктів сервісної зони кордонного переходу; підведення інженерних мереж, будівництво під’їзних шляхів та ін.

Очікувані результати:

Будівництво постійно діючого МАПП через державний кордон «Адамчуки-Збереже» сприяє розбудові туристичної інфраструктури регіону, розвитку туристичного потенціалу прикордонних районів Волинської області та Люблінського воєводства, підвищить інвестиційну привабливість громади, стане постійним джерелом податкових  надходжень до місцевого та державного бюджету, дасть змогу утворити міжнародний туристичний та відпочинковий кластер між озером Біле (Влодавський повіт) і Шацьким поозер’ям, сприяє активізації співпраці між країнами, створенні простору для утвердження культурних та економічних зв’язків місцевих громад і жителів прикордонних територій, а також збільшить кількість польських туристів на Шацьких озерах

Ключові заходи проєкту:

-           будівництво мостового переходу через річку Західний Буг, основних і допоміжних об’єктів сервісної зони кордонного переходу;

-           підведення інженерних мереж (електро-, тепло- і водопостачання, систем каналізування та водовідведення, зв’язку тощо);

-           визначення основних напрямів руху транспортних засобів від міжнародного автомобільного пункту пропуску «Адамчуки»  на українській стороні;

- реконструкція/ будівництво автомобільних доріг та під’їзних шляхів.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Всього

35 000,0

 

 

35 000,0

Джерела фінансування:

місцевий бюджет, державний бюджет, Програми транскордонної співпраці, спонсорська участь бізнесу

Контакти, телефон

Самусєв Володимир Олександрович, заступник голови Шацької районної державної адміністрації (050) 173-11-69,      e-mail: post@shaadm.gov.ua

Інше:

 

 

 

 

 

 

 

Проєктні картки напряму 4.2. Стимулювання транскордонного співробітництва регіону

 

Номер і назва завдання:

4.2.2. Сприяння територіям регіону в активізації транскордонної співпраці з розвитку громадського суспільства та соціальної сфери

Назва проєкту:

4.2.2.1. Транскордонний центр діалогу культур Польща-Білорусь-Україна

Цілі проєкту:

Підготовка та здійснення інвестицій в туристичну інфраструктуру та послуги, що сприятимуть використанню культурної спадщини в туризмі.

Підвищення привабливості регіону шляхом створення стратегії спільного просування, розвитку та збереження культури та історії польсько-білорусько-українського кордону.

Підвищення знань та розуміння транскордонної культурної спадщини PL-BY-UA та розробка та просування спільних туристичних продуктів та послуг через навчальні візити.

Територія, на яку проєкт митиме вплив:

Місто Ковель та міста Щучин в Польщі й Білорусі, а також сусідні міста

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення міста складає 68,5 тис. чол.

Понад 130000 осіб, а саме туристи, громадяни, артисти, співробітники організації, що реалізують проєкт, з них: 68672 мешканців Ковеля, а також 30000 – туристи; 6413 мешканців польського Щучина, з яких 5000 - відвідувачі центру, 40130 жителів Щучинського району в Білорусі, а також приблизно 10000 - це туристи.

Стислий опис проєкту:

Область проєкту, а саме муніципалітет Щучина (Польща), місто Ковель (Україна) та Щучинський район (Білорусь) має колосальну культурну різноманітність та багато історичних об'єктів із цінностями природних територій. На жаль, в даний час не існує достатньо великої інфраструктури для зростання багатоетнічної, мультирелігійної та багатокультурної структури не території цих районів. У той же час молоді покоління, під сильним впливом західної культури, дедалі менше зацікавлені в культивуванні місцевих традицій. Завдання, з якими стикаються партнери проєкту, полягає у зміцненні культурних зв'язків та представленні багатства та різноманітності прикордонних територій для широкої групи населення, тим самим збільшуючи привабливість образу всього регіону. Партнери проєкту поставили перед собою мету створити центр пропаганди культури у формі транскордонних амфітеатрів із всебічною культурною пропозицією, включаючи мистецтво, фольклор, науку, літературу, живопис, театр, ремесла. Недостатньо коштів у бюджетах партнерів є значним бар'єром. Бенефіціарами проєкту будуть тисячі відвідувачів муніципалітету Щучина (Польща), міста Ковель (Україна) та Щучинського району (Білорусь). Непрямим бенефіціаром буде місцеве населення (понад 130 тис. осіб), які працевлаштовуються в туризмі (магазини, громадське харчування, продаж сувенірної та місцевої продукції, створення житла та інших туристичних визначних пам'яток як збагачення пропозиції). Реалізація проєкту матиме транскордонний характер, необхідний для захисту цінного культурного надбання прикордонних територій. Робота з партнерами – це умова успішної реалізації проєкту для побудови спільної стратегії співпраці, яка базується на створенні нових продуктів, що сприяють розвитку культурної спадщини. Сильна прихильність до трьох сторін сприятиме підвищенню привабливості регіону, що призведе до збільшення кількості туристів та економічного розвитку.

Очікувані результати:

1. 3 покращених культуних та історичних місць в результаті реалізації проєкту.

2. Проведення 7 культурних міжнародних заходів з підтримки проєкту.

3. 2000 учасників культурних зустрічей організованих за підтримки європейського фінансування.

4. Створення нової стратегії/політики промоції та збереження історичної спадщини.

Ключові заходи проєкту:

1. Управління проєктом

2. Створення транскордонних центрів діалогу культур

3.Навчальні візити та розробка стратегії розвитку транскордонного туризму PL-BY-UA

4. Великі відкриття транскордонних центрів діалогу культур

5. Конференція відкриття проєкту

6. Промоція проєкту

Період здійснення:

До 31.03.2021

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

500,0

-

-

500,0

Джерела фінансування:

-           Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

-           Виконавчий комітет ковельської міцської ради.

-           Щучинський муніципалітет (Польща).

-           Відділ освіт, спорту й туризму Щучинського районного виконавчого комітету.

Інше:

Ковельський міський голова Кіндер Олег Олексійович,

(03352) 61700, 0936172066 Аліна kmrada1@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

4.2.2. Сприяння територіям регіону в активізації транскордонної співпраці з розвитку громадського суспільства та соціальної сфери

Назва проєкту:

4.2.2.2. Проведення Днів Добросусідства. Кордон 835. Кречів-Крилів. Адамчуки-Збереже.

Цілі проєкту:

Розвиток та зміцнення взаємовідносин між польським та українським народами. Розвиток транскордонної співпраці регіону. Розвиток прикордонної інфраструктури та сприяння відкриттю нових пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Шацький та Іваничівський райони області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Більше 50 000 чоловік

Стислий опис проєкту:

Реалізація заходів в рамках Європейських Днів Добросусідства покликана нівелювати всілякі бар’єри та змінювати спосіб життя людей по обидві сторони східного кордону. Заходи проходять безпосередньо на кордоні з Європейським Союзом, який в ці дні повинні не розділяти, а об’єднувати та бути відкритими і служити інтеграції. З кожним роком Європейські дні добросусідства стають все більш популярними. Так, у 2017 році зафіксували 42 137 перетинів, у 2016-му понтонний міст перетнули близько 50 тисяч осіб. Це майже вдвічі більше, ніж у 2015 році, коли прикордонний контроль пройшли близько 27 тисяч осіб. У 2018 році на напрямку «Адамчуки - Збереже у рамках Європейських Днів Добросусідства, в період з 9 по 12 серпня було пропущено більше 41 тисячі громадян в обох напрямках. Протягом цих днів українці та поляки матимуть додаткову можливість краще пізнати культуру, побут, традиції та менталітет один одного. Факт наявності такого свята, вкотре підтверджує щиру взаємну зацікавленість українців та поляків в налагодженні щирих добросусідських відносин в галузі економічної та соціальної співпраці. Ми хочемо, аби це було не просто ініціативою, а відбувалося на постійній основі, адже в такі дні жителі обох країн можуть спілкуватися, обмінюватися традиціями та звичаями. Це є зближенням із Європейським союзом. На Волині працюють над відкриттям тимчасового пункту пропуску "Адамчуки - Збереже" на період відпочинкового сезону з 28.06.2020 р. до 28.08.2020 року, тобто збільшення терміну проведення днів добросусідства. 

Очікувані результати:

Збільшення кількості польських туристів на Шацьких озерах, отримання можливостей для економічного розвитку прикордонних територій

Ключові заходи проєкту:

Засідання в рамках транскордонних обєднань, конференції проектів Польща-Україна-Білорусь 2021-2027, заплив на байдарках Бугом, транскордонний забіг Полісся по маршруту Збереже, змагання з риболовлі, екомарафон, художній пленер, виступи етнографічних колективів

Період здійснення:

Червень-серпень щорічно

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

110,0

110,0

110,0

330,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, Програми транскордонної співпраці, спонсорська участь бізнесу

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання Стратегії:

4.2.2. Сприяння територіям регіону в активізації транскордонної співпраці з розвитку громадського суспільства та соціальної сфери

Назва проєкту:

4.2.2.3. Розвиток системи охорони здоров’я у Волинській області шляхом приведення усіх приймальних відділень до одного стандартного зовнішнього вигляду з метою покращення транскордонного співробітництва та розвитку медичного туризму для забезпечення надання якісних медичних і соціальних послуг

Цілі проєкту:

Даний проєкт передбачає здійснення заходів з реформування системи охорони здоров’я у регіонах, приведення усіх приймальних відділень до одного стандартного зовнішнього вигляду. В основі проєкту закладений намір медичного захисту кожної людини, створення додаткових робочих місць, можливість розвивати на базі лікарень нові направлення, такі, як трансплантологія, і цим самим почати розвивати медичний туризм адже Волинь є прикордонною областю.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

На меті стоїть здійснення заходів з реформування системи охорони здоров’я у регіонах Волинської області, приведення усіх приймальних відділень до одного стандартного зовнішнього вигляду. В основі проєкту закладений  намір медичного захисту кожної людини, створення додаткових робочих місць (172 штатні одиниці), зменшити смертність серед населення, скоротити тривалість лікування хворих; своєчасне встановлення діагнозу та вчасно розпочати лікування. Можливість розвивати на базі лікарень нові направлення, такі як трансплантологія, і цим самим почати  розвивати медичний туризм, адже Волинь є прикордонною областю.

Стислий опис проєкту:

Реалізація проєкту дозволить вирішити проблеми:

- міжрегіональну співпрацю у сфері медицини;

- розвиток медичного туризму;

- якості та своєчасності діагностики та лікування хворих.

Соціальний аспект: забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та своєчасність огляду, обстеження, діагностики захворювань пацієнта та вчасне надання медичної допомоги в закладі, чи своєчасне направлення пацієнта до закладів вищого рівня, надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам, зменшення рівня смертності, втрати працездатності та забезпечення задоволеності пацієнта послугою у закладі.

Очікувані результати:

Розвиток транскордонних коридорів та реалізація проєктів логістичного забезпечення транскордонного співробітництва; стимулювання ділової активності територій для реалізації проєктів економічного співробітництва; підтримка місцевих ініціатив дасть змогу: гарантувати безпеку перебування та збереження здоров’я учасникам лікувального процесу в приміщеннях медичних закладів; покращити санітарно-гігієнічні умови та створення комфортних умов в приймальних приміщеннях, покращення привабливості (естетичного вигляду) медичних закладів області; підвищити медичний захист кожного мешканця області.

Ключові заходи проєкту:

Проведення конкурсних торгів, укладення договору з підрядною організацією на проведення будівельних робіт, здійснення будівельних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт, оформлення документації щодо виконаних робіт та їх оплати, введення будівлі в експлуатацію.

Реконструкція будівель забезпечить: доїзд до приміщень приймального відділення, збільшення кількості діагностичних та оглядових кабінетів, оснащення сучасною діагностичною апаратурою, яка буде розміщена на території відділення, наявність діагностичних палат, покращить умови праці медичних працівників та умови перебування пацієнтів.

Період здійснення:

З березня 2021 року по грудень 2021 року

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

40 883,474

 

 

40 883,474

Джерела фінансування:

Державний бюджет ДФРР, місцевий бюджет

Інше:

 

 

 

Проєктні картки стратегічної цілі

 1. Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека

 

Проєктні картки напряму 5.1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження негативного впливу на атмосферу

 

Номер і назва завдання:

5.1.1. Відновлення водного балансу та збереження болотних угідь

Назва проєкту:

5.1.1.1. Нове будівництво системи захисту від підтоплення та затоплення поверхневими водами річки Стир села Рованці Луцького району

Цілі проєкту:

Реалізація проєкту передбачає створення безпечних та комфортних умов для проживання і відпочинку населення, захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь від затоплення паводковими водами, мінімізація збитків від можливих стихійних лих.

Серед основних завдань проєкту – спорудження захисної дамби на р. Стир, облаштування набережної у селі Рованці, вдосконалення системи забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища території, зокрема, на випадок паводків та повеней.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Боратинська ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Основна цільова аудиторія проєкту – 2471 жителів села Рованці, соціально-побутові умови проживання та рівень добробуту яких безпосередньо покращиться в результаті реалізації проєкту.

Стислий опис проєкту:

Село Рованці розташоване поблизу Луцька, у заплаві річки Стир, яка є одним з найбільш паводконебезпечних районів Волині. Територія належить до зони підвищеного ризику щодо виникнення водних стихій та проявів їх шкідливої дії, у тому числі катастрофічних затоплень, підтоплень. Населення, що проживає в прибережній території, зазнає значних матеріальних та моральних втрат від паводків. Для вирішення цієї проблеми у селі Рованці необхідно спорудити систему захисту від підтоплення та затоплення поверхневими водами.Реалізація проєкту передбачає також облаштування сучасної прогулянкової набережної з урахуванням потреб відвідувачів різного віку, інтересів та рівня мобільності.

Очікувані результати:

Введено в експлуатацію захисну дамбу на р. Стир загальною протяжністю 3,244 км.

Влаштовано захисну осушувальну мережу загальною протяжністю 1,983 км.

Встановлено 2 насосні станції.

Облаштовано набережну загальною протяжністю 3 км.

Гарантовано безпечні умови для проживання понад 2 тисяч населення, захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь від несприятливих гідрологічних процесів.

Підвищено рівень екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища території.

Гарантовано збереження біологічного та ландшафтного різноманіття території, раціональне використання рекреаційних ресурсів та об’єктів природно-заповідного фонду (загальнозоологічний заказник «Гнідавське болото»).

Мінімізовано ризик та збитки від можливих стихійних лих.

Ключові заходи проєкту:

І. Підготовчий етап:

створення робочої групи з виконання проєкту;

забезпечення інформаційного супроводу.

ІІ. Реалізація проєкту:

вибір підрядної організації та укладання договорів;

проведення робіт підрядною організацією згідно договору.

ІІІ. Заключний етап:

проведення моніторингу виконання проєкту;

висвітлення результатів реалізації проєкту через ЗМІ, на сайті ОТГ та у соціальних мережах.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн

2021

2022

2023

Разом

11777,6

-

-

11777,6

Джерела фінансування:

Державний бюджет – 8000,548

Місцевий бюджет – 3777,00

Інше:

Левчук Анатолій Олександрович

Тел. моб.: +38(097)2494517  boratyn.project@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

5.1.1. Відновлення водного балансу та збереження болотних угідь

Назва проєкту:

5.1.1.2.Моніторинг сучасного екологічного стану озер і водозборів в прикордонних районах Волиської області

Цілі проєкту:

Загальна мета: Підвищення ефективності управління приозерних територій для сталого природокористування.

Спеціальні цілі:

1. Розробка методики і програми екологічного моніторингу озер і їх водозборів.

2. Проведення моніторингу екологічного стану приозерних територій.

3. Наукова оцінка екологічного стану озер і водозборів.

4. Надання органам місцевого самоврядування науково-практичних рекомендацій щодо раціонального природокористування в регіоні.

5. Підвищення обізнаності місцевого населення з питань екологізації господарювання на приозерних територіях.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Прикордонні території Волинської області (Любомльський, Шацький, Ратнівський, Любешівський р-ни)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

1. Органи місцевого самоврядування Волинської області.

2. Місцеві жителі населених пунктів приозерних  територій Волинської області.

3. Державні і громадські природоохоронні організації Волинської області.

4. Наукові та науково-дослідні організації Волинської області.

Стислий опис проєкту:

Проєкт передбачає моніторинг озер і їх водозборів в прикордонних територіях Волинської області (Любомльський, Шацький, Ратнівський, Любешівський р-ни), адже у Волинській області зосереджено кілька десятків озер. Багато з них відіграють дуже важливу роль в житті місцевого населення, а деякі також є важливими об'єктами туризму, в т.ч. міжнародного. Крім того, значна частина приозерних територій входить до складу природоохоронних територій як державного, так і міжнародного значення. Більшість з цих озер не залучені в системи державного екологічного моніторингу, інформації про їх екологічний стан дуже мало. Нерідкі випадки, коли місцеві жителі пов'язують погіршення стану озер (наприклад, обміління) з господарською діяльністю сусідів через кордон. Проведення симетричного моніторингу проєкту дозволить отримати об'єктивні дані про стан озер і їх водозборів і позначити основні чинники їх динаміки.

Реалізація проєкту розрахована на період 18 місяців і включає такі основні етапи:

1 етап підготовчий (1-3 місяць): робочі зустрічі з формування та узгодження робочої групи, концепції, програми і методики моніторингу. Створення веб-сторінки.

2 етап моніторинговий (3-16 місяць): експедиції, польові роботи з моніторингу озер і водозборів, проведення аналізів відібраних проб в акредитованих лабораторіях, створення і наповнення бази даних моніторингу, картографування, науковий аналіз і оцінка екологічного стану досліджуваної території, розробка науково практичних рекомендацій щодо раціонального природокористування в регіоні.

3 етап заключний (16-18 місяць): підготовка, видання та розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, наукової монографії; організація і проведення семінарів для цільових груп, проведення підсумкової конференції.

Очікувані результати:

1. Підвищення обізнаності та практичних навичок екологічно стійкого господарювання населення приозерних територій.

2. Створення бази даних екологічного моніторингу прикордонних озер і водозборів.

3. Розроблені науково-практичні рекомендації для раціонального природокористування в регіоні.

4. Обмін інформацією та досвідом в сфері екологічного моніторингу та природоохоронної діяльності.

Ключові заходи проєкту:

Робочі зустрічі партнерів; розробка методики і програми спільного екологічного моніторингу озер і їх водозборів;

- польові роботи по моніторингу озер і водозборів;

- проведення аналізів проб в акредитованих лабораторіях;

- створення і наповнення інформаційної бази даних результатів моніторингу;

- розробка і видання серії геоекологічних карт території досліджень;

- проведення інформаційних семінарів для представників цільових груп проєкту;

-. підготовка, видання та тиражування науково-практичних рекомендацій щодо раціонального природокористування в регіоні;

- підготовка, видання та поширення ї наукової монографії за результатами моніторингу;

- розробка, створення та наповнення веб-сайту проєкту

- підготовка і проведення заключної конференції.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту грн.

2021

2022

2023

Разом

1400,0

590,0

510,0

2500,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний бюджет, бізнес

Інше:

Іванців Василь Володимирович

0505815556 ivv@e-mail.ua

 

Номер і назва завдання:

5.1.2. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод

Назва проєкту:

5.1.2.1 Будівництво системи водопостачання та водовідведення населених пунктів в регіоні Шацьких озер в межах ШНПП Волинської області

Цілі проєкту:

будівництво водопостачання та водовідведення дозволить покращити екологічний стан Шацьких озер та ШНПП,  зменшить рівень захворювання населення, покращить соціально-побутові умови для місцевого населення та відпочиваючих

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Шацький національний природний парк, мешканці  Шацької громади та Влодавського  повіту

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

мешканці смт Шацьк, с. Світязь ,с. Пульмо, с. Гаївка та с.Мельники, туристи

Стислий опис проєкту:

До завершення підходить будівництво каналізування  населених пунктів навколо озера Світязь, в рамках міжнародного проекту. Новозбудована система каналізування оптимально функціонуватиме при  проведенні центральної мережі водопостачання та водовідведення в смт. Шацьк, с. Мельники та с. Гаївка, с. Світязь та с. Пульмо.

Якість води у свердловинах Шацького регіону не відповідає нормам питної якісної води. Відсутність централізованих мереж водопостачання та водовідведення, які відповідають відповідним сучасним нормам для житлових будинків та установ соціальної сфери підвищують рівень забруднення навколишнього природного середовища побутовими стічними водами, ймовірність захворювань місцевих жителів.

Проект передбачає проведення поетапного будівництва центральної мережі водопостачання та водовідведення в смт. Шацьк, с. Мельники та с. Гаївка, с. Світязь та с. Пульмо.

Очікувані результати:

Виконання проекту забезпечить  наступні результати:

- система якісного водопостачання;

- кращі  соціально-побутові умови проживання для місцевих  жителів та туристів;

- підвищення соціально-гігієнічного рівня;

- зниження показників захворюваності населення пов’язаних з вживанням неякісної питної води;

- можливість використання сучасної побутової техніки;

- зменшення забруднення Шацьких озер.

Ключові заходи проєкту:

1. Отримання технічних умов на приєднання.

 2. Виготовлення проектної документації (робочого проекту).

3. Погодження проектної документації. 

4. Виконання робіт з приєднання (врізки) до систем централізованого водопостачання, водовідведення.

5. Укладання договору на послуги водопостачання і водовідведення. 

Період здійснення:

2021рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Всього

200 000,0

-

-

200 000,0

Джерела фінансування:

місцевий бюджет, державний бюджет, Програми транскордонної співпраці, спонсорська участь бізнесу

Контакти, телефон

Самусєв Володимир Олександрович, заступник голови Шацької районної державної адміністрації (050) 173-11-69,      e-mail: post@shaadm.gov.ua

Інше:

 

 

Проєктні картки напряму 5.2. Покращення господарювання відходами

 

Номер і назва завдання:

5.2.1. Створення сучасної системи управління відходами (роздільний збір, сортування і т.п)

Назва проєкту:

5.2.1.1. Будівництво сміттєсортувальної лінії у Цуманській ОТГ

Цілі проєкту:

Створення умов для сортування ТПВ на території Цуманської  ОТГ.

Територія, на яку проєкт митиме вплив:

Цуманська об’єднана територіальна громада.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

12669 осіб.

Стислий опис проєкту:

Робочим проєктом передбачено будівництво сміттєсортувальної лінії для реалізації практик поводження з ТПВ на території Цуманської ОТГ. Необхідно привести до відповідних вимог технічних стандартів існуючий полігон ТПВ та організувати роздільне збирання ТПВ в населених пунктах громади. Згідно проєкту, також передбачено придбати сучасне устаткування, яке належним чином забезпечить реалізацію мети проєкту.

Очікувані результати:

Наявність інфраструктури подальшого поводження з ТПВ у Цуманській ОТГ.

Ключові заходи проєкту:

Виготовлення ПКД.

Вибір підрядної організації.

Проведення будівельних робіт.

Придбання та монтаж спец обладнання.

Введення об’єкта в експлуатацію.

Період здійснення:

2021-2022 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1500,0

3000,0

-

4500,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД

Інше:

 

Дорошук Анатолій Васильович

0680208177  0(3365)94355 tsuman.sr@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

5.2.2. Розвиток нових потужностей з переробки та утилізації відходів

Назва проєкту:

5.2.2.1. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у  Волинській області

Цілі проєкту:

Покращення стану природного середовища, зниження рівня забрудненості, надання якісних послуг населенню щодо вивезення та видалення твердих побутових відходів.

Територія, на яку проєкт митиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі області

 

Стислий опис проєкту:

Луцький район

Будівництво сміттєпереробного заводу поблизу полігону ТПВ в с. Брище (2021 рік – 20000 тис.грн, 2022 рік – 80000 тис.грн, 2023 тис.грн – 80000 тис.грн, разом -180000 тис.грн).

Любешівський район

Нове будівництво полігону твердих побутових відходів у смт Любешів (2021 рік – 20000 тис.грн, 2022 рік – 10000 тис.грн, разом -30000 тис.грн).

м.Нововолинськ

Будівництво полігону ТПВ (ІІІ черга) для м.Нововолинська на землях Старолішнянської сільської ради (2021 рік – 9125,1 тис.грн).

Очікувані результати:

Покращення екологічного стану в населених пунктах.

Налагоджено механізм утилізації сміття.

Покращення показників якості повітря, ґрунтів та ґрунтових вод в населених пунктах поблизу полігону ТПВ.

Ключові заходи проєкту:

Розробка проєктно-кошторисної документації.

Визначення виконавця робіт.

Організація робіт підрядника, отримання необхідних дозволів.

Проведення робіт, що передбачені ПКД.

Отримання експертних висновків, технічний і авторський нагляд. Введення в експлуатацію.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

49125,1

90000,0

80000,0

219125,1

Джерела фінансування:

Державний, обласний, місцевий бюджет,інші джерела фінансування

Інше:

 

Кух Олег Іванович +380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua (смт Любешів); Жигалюк Артем Анатолійович 0679862961 vukg@nov-rada.gov.ua (м.Нововолинськ); Твердохліб Олена Олегівна +380332244360; +380332791670majakku@gmail.com (Брище)

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

5.2.2. Розвиток нових потужностей з переробки та утилізації відходів

Назва проєкту:

5.2.2.2. Будівництво міні-сміттєпереробного заводу на території Війницької сільської ради

Цілі проєкту:

Будівництво міні-сміттєпереробного заводу.

Створення нових робочих місць.

Територія, на яку проєкт митиме вплив:

Війницька ОТГ (13 сіл), Локачинського району Волинської області, прилеглі ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

3800 осіб

Стислий опис проєкту:

Будівництво сміттєпереробного заводу

Очікувані результати:

Створено нові робочі місця.

Ключові заходи проєкту:

- створення робочої групи з реалізації проєкту;

- виготовлення кошторисної документації;

-будівництво;

-введення в експлуатацію

Період здійснення:

2021 -2022 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

4000,0

4000,0

-

8000,0

Джерела фінансування:

Державний – 7200,0 тис. грн.

Бюджет Війницької сільської ради – 800,00 тис. грн.

Інше:

-        Вербицький Сергій Олександрович – сільський голова

0978507121, 0337430410, viynicya@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

5.2.2. Розвиток нових потужностей з переробки та утилізації відходів

Назва проєкту:

5.2.2.3. Встановлення установки для сушіння на території Війницької сільської ради Локачинського району

Цілі проєкту:

Будівництво установки для сушіння.

Створення нових робочих місць.

Територія, на яку проєкт митиме вплив:

Війницька ОТГ (13 сіл), Локачинського району Волинської області, прилеглі ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

3800 осіб

Стислий опис проєкту:

Установка складається з: - твердопаливні печі потужністю 2,5 МВт з живильником і паливним баком (приблизно 1000 кг). Піч оснащена вентилятором з автоматичним управлінням і чотирма зонами видування. Працює на біомасі - деревних гранулах і соняшнику. - Ланцюг подачі сирих планок. Автоматично керований інвертором, він оснащений перфоратором, який регулює товщину шару сировини, і шнеком, який направляє сировину в барабан. – барабан сушарки (довжина 9 м), що обертається зі швидкістю 5 оборотів в хвилину, всередині він оснащений системою розливних лопаток і екранів, що забезпечують оптимальні руху сировини. Оболонка з подвійною ізоляцією з листового металу і ізоляційного матеріалу.

Загальна потужність сушарки: 75 кВт.

Загальна вага сушарки: близько 30 тонн.

Продуктивність сушіння для матеріалу з початковою вологістю 50-60%.

- макуха, м'якоть - 1500 кг / год

- опилки - 2000 - 2200 кг / год

- зерно для корму - 4000 кг / год

Очікувані результати:

Створено нові робочі місця.

Ключові заходи проєкту:

- створення робочої групи з реалізації проєкту;

- виготовлення кошторисної документації;

- будівництво;

- введення в експлуатацію

Період здійснення:

З січня 2021 року по грудень 2023 року

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

Джерела фінансування:

Державний – 2700,0 тис. грн.

Бюджет Війницької сільської ради – 300,00 тис. грн.

Інше:

Вербицький Сергій Олександрович – сільський голова

0978507121, 0337430410, viynicya@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

5.1.2. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод

Назва проєкту:

5.1.2.1 Будівництво системи водопостачання та водовідведення населених пунктів в регіоні Шацьких озер в межах ШНПП Волинської області

Цілі проєкту:

будівництво водопостачання та водовідведення дозволить покращити екологічний стан Шацьких озер та ШНПП,  зменшить рівень захворювання населення, покращить соціально-побутові умови для місцевого населення та відпочиваючих

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Шацький національний природний парк, мешканці  Шацької громади та Влодавського  повіту

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

мешканці смт Шацьк, с. Світязь ,с. Пульмо, с. Гаївка та с.Мельники, туристи

Стислий опис проєкту:

До завершення підходить будівництво каналізування  населених пунктів навколо озера Світязь, в рамках міжнародного проекту. Новозбудована система каналізування оптимально функціонуватиме при  проведенні центральної мережі водопостачання та водовідведення в смт. Шацьк, с. Мельники та с. Гаївка, с. Світязь та с. Пульмо.

Якість води у свердловинах Шацького регіону не відповідає нормам питної якісної води. Відсутність централізованих мереж водопостачання та водовідведення, які відповідають відповідним сучасним нормам для житлових будинків та установ соціальної сфери підвищують рівень забруднення навколишнього природного середовища побутовими стічними водами, ймовірність захворювань місцевих жителів.

Проект передбачає проведення поетапного будівництва центральної мережі водопостачання та водовідведення в смт. Шацьк, с. Мельники та с. Гаївка, с. Світязь та с. Пульмо.

Очікувані результати:

Виконання проекту забезпечить  наступні результати:

- система якісного водопостачання;

- кращі  соціально-побутові умови проживання для місцевих  жителів та туристів;

- підвищення соціально-гігієнічного рівня;

- зниження показників захворюваності населення пов’язаних з вживанням неякісної питної води;

- можливість використання сучасної побутової техніки;

- зменшення забруднення Шацьких озер.

Ключові заходи проєкту:

1. Отримання технічних умов на приєднання.

 2. Виготовлення проектної документації (робочого проекту).

3. Погодження проектної документації. 

4. Виконання робіт з приєднання (врізки) до систем централізованого водопостачання, водовідведення.

5. Укладання договору на послуги водопостачання і водовідведення. 

Період здійснення:

2021рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Всього

200 000,0

-

-

200 000,0

Джерела фінансування:

місцевий бюджет, державний бюджет, Програми транскордонної співпраці, спонсорська участь бізнесу

Контакти, телефон

Самусєв Володимир Олександрович, заступник голови Шацької районної державної адміністрації (050) 173-11-69,      e-mail: post@shaadm.gov.ua

Інше:

 

 

 

 

Номер і назва завдання:

5.2.4. Підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з ТПВ

Назва проєкту:

5.2.4.1. Проведення просвітницької роботи серед населення та  залучення його до проведення екологічних акцій

Цілі проєкту:

Підвищення екологічної грамотності та культури з метою покращення стану навколишнього середовища в територіальних громадах

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

населення Волинської області

Стислий опис проєкту:

здійснення органами місцевого самоврядування інформаційної і просвітницької роботи щодо поводження з ТПВ, залучення населення та громадських організацій екологічного спрямування до організації та проведення спільних заходів по прибиранню територій, поширення та впровадження кращих практик з цього питання

Очікувані результати:

зменшення забруднення довкілля твердими побутовими відходами шляхом ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та вирішення питання роздільного збору сміття

Ключові заходи проєкту:

Проведення навчань, семінарів, круглих столів, еко-уроків (лекцій), акцій тощо, виготовлення презентаційної продукції на екологічну тематику

Період здійснення:

постійно

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

50,0

50,0

50,0

150,0

Джерела фінансування:

кошти обласного та місцевих бюджетів (в тому числі фондів охорони навколишнього природного середовища)

Інше:

 

 

 

5.3. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області

Номер і назва завдання:

5.3.2. Збереження та відтворення лісових масивів та зелених насаджень

Назва проєкту:

5.3.2.1. Програма стимулювання комплексного розвитку лісового сектору Волинської області

Цілі проєкту:

Основна ціль проєкту – створити систему стимулювання створення нових доданих вартостей у сфері лісового господарства і лісопереробки на основі базового природного ресурсу – лісу, яка враховує інтереси суб’єктів господарювання лісового сектору, провідних наукових установ і навчальних закладів регіону, населення лісозабезпечених сільських територій (відповідних ОТГ), органів державної влади регіонального та місцевого рівнів, а також враховуючи вимоги екологічної безпеки

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Програма спрямована на стимулювання економічного піднесення лісозабезпечених адміністративних районів північної частини Волинської області (Любешівський, Камінь-Каширський, Ратнівський, Шацький, Старовижівський, Маневицький та Ковельський), більшість із яких відносяться до депресивних, що суттєво стримує розвиток цих територій та використання всіх резервів економічного зростання.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Отримувачами вигод від реалізації проєкту будуть:

понад 100 представників малого і середньо бізнесу, які отримають економічні стимули для розвитку;

населення лісозабезпечених районів (понад 200 тис осіб) за рахунок створення нових робочих місць та підвищення заробітної плати;

відповідні ОТГ, які отримають додаткові податкові надходження та розвиток соціальної сфери;

регіон в цілому за рахунок отримання синергетичного ефекту в інших видах діяльності (с/г, енергетика, будівництво, торгівля, транспорт тощо)

Стислий опис проєкту:

Станом на 1 січня 2019 року площа лісів на території Волинської області становить 697,6 тис. га, а рівень лісистості – 34,7%. Найбільш лісистими є райони Північної і Центральної частин області, але вони також відносяться до депресивних. Натомість частка продукції лісового господарства та лісопереробки у валовому регіональному продукті не перевищує 5%. Система діючих держлісгоспів охоплює переважно сферу лісового господарства, первинна та поглиблена лісопереробка менш розвинута. Через низький рівень доходів населення нерідко організовує «тіньовий» бізнес за рахунок несанкціонованої заготівлі та переробки лісових ресурсів. Прийняття програми  спрямоване на надання різноманітних економічних стимулів для діючих суб’єктів, а також сприятиме створенню нових в контексті імплементації на регіональному рівні концепції «зеленої» економіки. Для вирішення проблем необхідне додаткове економічне стимулювання у формі:

надання пільгових кредитів (з компенсацією відсоткової ставки) суб’єктам малого і середнього лісового бізнесу;

надання дотацій суб’єктам малого підприємництва для розвитку кустарний лісових промислів;

часткове фінансування придбання обладнання для розвитку поглибленої лісопереробки;

компенсація витрат на стандартизацію і сертифікацію продукції та лісових екоситем;

фінансування розробки проєктної документації та пошук стратегічного інвестора для будівництва сучасного лісопаперового комбінату (м. Ковель);

дотації для розвитку виробництв з переробки побічної лісової продукції;

супровід угод концесії на будівництво лісових доріг;

інші можливі економічні інструменти стимулювання.

Очікувані результати:

За підсумками реалізація проєкту:

збільшено валовий регіональний продукт – на 10%;

забезпечено детінізацію діяльності суб’єктів малого і середнього лісового бізнесу у відповідних районах;

підвищено доходи обласного та відповідних місцевих бюджетів на 20%;

збільшено рівень зайнятості сільського населення – на 5-10%;

забезпечено фінансову самоокупність суб’єктів малого і середньо лісового бізнесу;

збільшено середньомісячну заробітну плату у сільській місцевості – на 15-20%;

збережено та суттєво підвищено науково-технічний, трудовий, виробничий, експортний та лісоресурсний потенціал Волинської області;

враховано вимоги екологічної безпеки на усіх стадіях створення нових доданих вартостей у лісовому секторі.

Ключові заходи проєкту:

Пріоритетні напрями економічного стимулювання:

1) у сфері лісового господарства:

створення модельних лісів на основі досвіду Канади;

будівництво нових лісових доріг у важкодоступних місцях;

упровадження сучасних ГІС для проведення безперервного моніторингу лісів та лісозахисту;

2) у сфері лісопереробки:

реалізація проєкту створення лісопаперового комбінату в регіоні на основі сучасних інноваційних технологій, що забезпечить переробку лісосічних відходів, листяної та хвойної маси із залученням зарубіжних інвесторів;

створення високотехнологічних виробництв ДВП, ДСП та МДФ із широким використанням відходів деревообробки;

технічне переозброєння деревообробних підрозділів держлісгоспів шляхом упровадження ресурсоекономних та енергоощадливих техніки та технологій;

3) у сфері налагодження виробництва та використання нетрадиційних видів палива та енергії з лісосировини:

розвиток виробництва паливних гранул (пеллетів) у кожному районному центрі, особливо тих, які негазифіковані (смт. Шацьк, м. Любомль);

налагодження виробництва біопалива;

упровадження нової технології виробництва газу на основі переробки неліквідної деревини;

переобладнання місцевих котелень на використання нових видів палива з деревини та відходів її переробки;

4) у сфері реалізації соціальних проєктів для місцевих жителів:

налагодження виробництва приватних екологічних житлових будинків із зрубів;

стимулювання розвитку народних промислів на основі використання лісових ресурсів;

залучення місцевого населення до сезонних робіт із заготівлі деревини та недеревинних ресурсів лісу, а також реалізації природоохоронних проєктів;

створення системи шкільких лісництв у кожного постійного лісокористувача;

облаштування та розвиток інфраструктури лісових рекреаційних пунктів у зонах масового відпочинку населення;

5) у сфері реалізації перспективних сучасних напрямів інноваційного розвитку лісового сектору:

розвиток біолісової промисловості (відтворювальні лісосировинні матеріали, рециркульована продукція, продукція, яка зв’язує вуглекислий газ);

налагодження виробництва нової біопродукції (біоенергії, біоматеріалів, біохімікатів);

6) у сфері використання радіаційно забруднених лісів:

проведення постійного радіаційного моніторингу екосистем лісу та контролю якості лісопродукції;

забезпечення лісокористувачів засобами контролю та захисту для роботи на забруднених територіях;

реалізація відновлювальних заходів з метою зменшення негативного впливу радіаційного забруднення на лісові екосистеми та життя місцевого населення.

Період здійснення:

2021 – 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

30000,0

30000,0

40000,0

100000,0

Джерела фінансування:

обласний бюджет – 40% - 40 000 тис грн

місцевий бюджет – 40% - 40 000 тис грн

публічне-приватне партнерство – 20% - 20 000 тис грн

Інше:

Шубалий Олександр Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Луцького НТУ,

(0332)78-56-66, (067)59-77-616, (066)164-11-60

shubalyi@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

5.3.3. Організація та впровадження системи