04 червня 2020, 10:53
останні оновлення: 16 лютого 2022

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

                                                                                    З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

 

                                                                                    Рішення обласної ради

                                                                                    13 жовтня 2020  № 32/3

                                                                                    (зі змінами від 27.05.21 №6/18)  

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2021-2023 роки

З РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк 2020

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2021 - 2023 роки

З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Волинської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зміст

1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області до 2027 року

 

4

2. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Волинської області до 2027 року

5

3. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської  області на 2021-2023 роки

Програма 1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки

8

 

8

Актуальні проблеми

8

Структура Програми

8

Очікувані результати досягнення цілей

9

Орієнтовний фінансовий план «Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки»

9

Програма 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення

11

 

Актуальні проблеми

11

Структура Програми

11

Очікувані результати досягнення цілей

12

Орієнтовний фінансовий план «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення»

13

Програма 3. Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації).

16

Актуальні проблеми

16

Структура Програми

16

Очікувані результати досягнення цілей

17

Орієнтовний фінансовий план «Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації)»

17

Програма 4. Розвиток транскордонного співробітництва

18

Актуальні проблеми

18

Структура Програми

18

Очікувані результати досягнення цілей

18

Орієнтовний фінансовий план «Розвиток транскордонного співробітництва»

19

Програма 5. Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека

19

Актуальні проблеми

20

Структура Програми

20

Очікувані результати досягнення цілей

20

Орієнтовний фінансовий план «Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека»

21

4. Фінансовий ресурс Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

22

Каталог проєктних карток

23

 

 

 1. Методологія та процес підготовки Плану реалізації Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року

 

Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року (далі – Стратегія) є головним плановим документом розвитку Волині на довгострокову перспективу. Вона враховує специфіку регіонального  планування, особливості соціально-економічного розвитку регіону та  спрямована  на  вирішення  його сучасних проблем.

Cтратегія забезпечує системний і комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подальшого розвитку області, формує рамки для соціально-економічного розвитку Волинської області, спрямовуючи зусилля на досягнення наступного стратегічного бачення та місії:

 

Стратегічна мета

Стратегічною метою регіонального розвитку області на період до 2027 року є створення умов для збалансованого розвитку, спрямованого на підвищення якості життя та добробуту населення.

 

Стратегічне бачення

Волинь -  інтегрований у європейський простір конкурентоспроможний регіон збалансованого модернізаційного розвитку, орієнтованого на досягнення високого рівня життя і забезпечення добробуту населення, підтримку ґендерної рівності, збереження і капіталізацію унікального природного потенціалу, культурних цінностей, національних традицій у площині динамічного національного розвитку і тісної міжрегіональної кооперації.

Стратегія буде реалізована у два етапи: 2021-2023 роки і 2024-2027 роки. Перший етап, передбачений у Плані реалізації Стратегії на 2021-2023 роки (далі – План реалізації), передбачає зусилля із перетворення поставлених Стратегічних цілей в детальні втручання – програми і проєкти з визначеними засобами реалізації, відповідністю і часовими рамками впровадження.

На стратегічному рівні мета розвитку Волинської області містить п’ять  стратегічних цілей на період до 2027 року. Стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються актуальними і властивими визначеним напрямам регіонального розвитку після завершення першого програмного циклу, розробленого в цьому Плані заходів. Кожна стратегічна ціль (програма) складається з декількох операційних цілей (напрями).

Планом забезпечено узгодження зі стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року та іншими важливими аспектами розвитку.

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» згідно з Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених стратегій та планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 №79 та з використанням методологічних підходів стратегічного і операційного планування.

 

 1. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії розвитку Волинської області до 2027 року

 

Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки.

 

Оперативні цілі

Завдання

1.1. Підвищення інвестицій-ної привабливості

1.1.1. Формування інвестиційного портфеля

1.1.2. Просування інвестиційних пропозицій на зовнішні ринки

 

 

 

1.2. Нарощення туристич-но-рекреаційного потенціалу

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

1.2.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних проектів, заходів, що формують імідж регіону

1.2.3. Розвиток рекреаційно-курортних  зон, зокрема, Шацького поозер’я

1.2.4. Відродження історико-архітектурної спадщини         смт Олика

 

 

1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу

1.3.1. Механізми фінансової підтримки розвитку малого та середнього бізнесу

1.3.2. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу

1.3.3. Активізація діалогу між представниками бізнесу, органів влади, громадськості

 

1.4. Ефективна регіональна енергетика

1.4.1. Підвищення частки відновлюваних та альтернативних джерел енергії

1.4.2. Підвищення ефективності комунальної енергетики

 

1.5. Підвищення продуктив-ності агропромислового сектору

1.5.1. Сприяння розвитку та спроможності виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань

1.5.2. Стимулювання переробки сільськогосподарської продукції

1.5.3. Промоція агропромислового сектору

1.6. Підтримка перспектив-них видів аграрного виробництва

 

1.6.1. Розвиток фермерських господарств, в т. ч. сімейних молочних ферм

1.6.2. Диверсифікація аграрного виробництва, вирощування нішевих культур, в т.ч. органічної продукції

1.7.  Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад

1.7.1 Створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини

1.7.2. Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища

 

 

 

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення

 

Оперативні цілі

Завдання

 

 

2.1. Збереження та розвиток людського капіталу

2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти.

2.1.3. Розвиток мережі закладів вищої освіти з урахуванням потреб ринку праці

2.1.4. Покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування

2.1.5. Розвиток культури, молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту

2.2. Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців

2.2.1. Розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій

2.2.2. Зміцнення громадської безпеки

2.2.3. Створення доступної інфраструктури та інших послуг для людей з обмеженими можливостями

2.2.4. Покращення системи надання адміністративних послуг, в т.ч. розвитку відповідної інфраструктури

2.2.5. Створення сприятливих умов для розвитку житлового будівництва шляхом вдосконалення існуючих та створення нових механізмів придбання житла, забезпечення подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування

2.3. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування на новій територіальній основі

2.3.1. Посилення системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

2.3.2. Удосконалення системи збору та аналізу даних для забезпечення ефективної регіональної політики

 

Стратегічна ціль 3. Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації).

 

Оперативні цілі

Завдання

3.1. Збільшення доданої вартості промислової продукції  в секторах смарт-спеціалізації

3.1.1. Стимулювання розвитку інноваційних досліджень та технологій

3.1.2. Створення та впровадження інноваційного продукту

3.2. Розвиток інноваційної інфраструктури

3.2.1. Організаційна та фінансова підтримка інноваційних підприємств

3.2.2. Створення та підтримка інформаційної бази інноваційних проєктів

3.2.3. Розбудова інноваційної інфраструктури, в т.ч. наукових парків, технологічних, ІТ-кластерів

3.3. Розвиток людських ресурсів в галузях смарт-спеціалізації

3.3.1. Підвищення професійних компетенції наукових та студентських кадрів

3.3.2. Стимулювання співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установами і підприємствами регіону

3.4. «Цифрова трансформація»

 

3.4.1. Формування системи електронних інформаційних ресурсів на території області;

3.4.2. Запровадження новітніх цифрових технологій та швидкісного інтернету;

3.4.3. Забезпечення цифровізації системи надання послуг у соціальній сфері.

 

Стратегічна ціль 4. Розвиток транскордонного співробітництва

 

Оперативні цілі

Завдання

 

 

4.1. Інфраструктурне забез-печення транскордонного співробітництва

4.1.1. Поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення територій.

4.1.2. Розвиток прикордонної інфраструктури.

4.1.3. Розширення, відкриття нових транскордонних коридорів, в т.ч. авіаційних та реалізація проєктів логістичного забезпечення транскордонного співробітництва.

4.1.4. Розвиток транзитного потенціалу

 

 

4.2. Стимулювання транскордонного співробітництва регіону

4.2.1. Стимулювання ділової активності територій для реалізації проєктів економічного співробітництва.

4.2.2. Сприяння територіям регіону в активізації транскордонної співпраці з розвитку громадського суспільства та соціальної сфери.

4.2.3. Підтримка місцевих ініціатив з реалізації  екологічних завдань з метою досягнення транскордонного ефекту.

 

Стратегічна ціль 5. Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека

 

Оперативні цілі

Завдання

 

5.1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження негативного впливу на атмосферу

 

5.1.1. Відновлення водного балансу та збереження  болотних угідь

5.1.2. Зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод (в т.ч. забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням населених пунктів)

5.1.3. Зменшення забруднення атмосферного повітря через впровадження інноваційних проектів з використання альтернативних джерел енергії

5.2. Покращення господарю-вання відходами

5.2.1. Розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року

5.2.2. Створення сучасної системи управління відходами (роздільний збір, сортування і т.п) 

5.2.3. Розвиток нових потужностей з переробки та утилізації відходів

5.2.4. Підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з ТПВ

5.3. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області

5.3.1. Створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду

5.3.2. Збереження та відтворення лісових масивів та зелених насаджень

5.3.3. Організація та впровадження системи моніторингу довкілля, зокрема атмосферного повітря, вод, ґрунтів

5.3.4. Збереження Шацького поозер’я

 

 1. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Волинської області на 2021-2023 роки.

 

Програма 1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки.

Стратегічна ціль розвитку економіки Волинської області має велику значимість і визначена одним з найважливіших пріоритетів, оскільки сучасний розвиток характеризується посиленням конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Конкурентоздатність стає вирішальним фактором, що може забезпечити стратегічний розвиток регіону, оскільки це здатність виробляти товари та послуги, що відповідають внутрішньому та зовнішнім ринкам.

 

Актуальні проблеми:

Економічний потенціал області формують підприємства таких галузей промисловості: харчової, машинобудівної, деревообробної та виробництва паперу, виробництва гумових та пластмасових виробів, виробництва меблів, металургійного виробництва, текстильного виробництва та виробництва одягу, добувної і хімічної галузей.

Залишається проблемним питання щодо високої енерго- та матеріалоємності продукції; високого ступеня зносу основних засобів;  насиченості внутрішнього ринку товарами, що завозяться за заниженою митною вартістю та контрабандним шляхом, що ставить у нерівні та невигідні умови вітчизняних товаровиробників; недостатня інноваційна активність  підприємств.

На сьогодні наше суспільство має реальну змогу змінити негативні тенденції і почати радикальне поглиблення ринкових реформ, що передбачає створення підґрунтя для упровадження політики цілеспрямованого сприяння розвитку ефективних вітчизняних виробництв та активну підтримку становлення сучасної конкурентоспроможної економіки.

Основна мета Програми – підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності підприємств та територій, модернізація виробництв, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у промисловому комплексі, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, поліпшення структури експорту за рахунок збільшення обсягу продукції із значною питомою вагою доданої вартості.

 

Структура Програми

Програма складається з шести напрямків:

1.1. Підвищення інвестиційної привабливості

1.2. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу

1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу

1.4. Ефективна регіональна енергетика

1.5. Підвищення продуктивності агропромислового сектору

1.6. Підтримка перспективних видів аграрного виробництва.

1.7. Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад

 

Очікувані результати досягнення цілей:

формування інвестиційного портфеля;

просування інвестиційних пропозицій на зовнішні ринки;

розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо);

туристична промоція області, підтримка інноваційних проєктів, заходів, що формують імідж регіону;

розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема, Шацького поозер’я;

відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика;

механізми фінансової підтримки розвитку малого та середнього бізнесу;

розвиток інфраструктури підтримки бізнесу;

активізація діалогу між представниками бізнесу, органів влади, громадськості;

підвищення частки відновлюваних та альтернативних джерел енергії;

підвищення ефективності комунальної енергетики;

сприяння розвитку та спроможності виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань;

стимулювання переробки сільськогосподарської продукції;

промоція агропромислового сектору;

розвиток фермерських господарств, в т. ч. сімейних молочних ферм;

диверсифікація аграрного виробництва, вирощування нішевих культур, в т.ч. органічної продукції;

створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини;

збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища.

 

Орієнтовний фінансовий план

 1. «Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки»

 

Проєкти

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

1.2. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу

1.1. Музеєфікація пам`ятки архітектури національного значення «В`іздна брама садиби» в смт Любешів

1500,0

1500,0

1500,0

4500,0

1.2. Відновлення архітектури костелу та келій монастиря капуцинів (18 ст.) в смт Любешів

-

5000,0

5000,0

10000,0

1.3. Капітальний ремонт будівлі Келії монастиря піарів в смт Любешів

10000,0

10000,0

-

20000,0

1.4. Історична стежка Володимира

260,0

40,0

50,0

350,0

1.5. Створення нового культурного простору "Князівський шлях…"

830,5

1000,0

1100,0

2930,5

1.6. Створення туристичного продукту «Шляхами Лесі Українки»

100,0

-

-

100,0

1.7. Міжнародний Волинський фестиваль органної музики «Lucesk Organum»

40,0

50,0

60,0

150,0

1.8. Володимир туристичний

1900,0

7100,0

7000,0

16000,0

1.9. Міжнародна туристична виставка

843,3

562,0

248,0

1653,3

1.10. Розвиток туризму на території Цуманської об’єднаної територіальної громади Ківерцівського району

250,0

250,0

-

500,0

1.11. Розвиток автокемпінгової інфраструктури на природоохоронних територіях Волині

5000,0

15000,0

-

20000,0

1.12. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій в туристичну сферу Шацького поозер’я

3000,0

25000,0

10000,0

38000,0

1.13. Створення рекреаційної зони для відпочинку на річці Риловиця по вул.Луцькій м.Володимира-Волинського

2500,0

-

-

2500,0

1.14. Створення туристично-рекреаційної мережі міста Луцька та прилеглих сіл

39631,0

-

-

39631,0

1.15. Створення відпочинкової зони в с. Прилуцьке

10000,0

-

-

10000,0

1.16. Нове будівництво оздоровчо-відпочинкового комплексу у ПЗОіВ «Оберіг» с.Уховецьк, вул.Озірна, 26 Ковельського району

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

1.17. Відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика

245975,0

162635,0

150730,0

559340,0

1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу

1.18. Створення підприємства по виробництву сірників в с.Нові Березичі Любешівського району Волинської області

200,0

400,0

150,0

750,0

1.19. Геологічне вивчення з промисловою розробкою Ростанського піщаного кар’єру на території Шацької громади

1500,0

-

-

1500,0

1.20. Центри розвитку підприємництва

4,0

4,5

5,0

13,5

1.4. Ефективна регіональна енергетика

1.21. Створення підприємства по видобутку торфу та виробництві паливних брикетів, пілетів, іншої продукції.

-

4000,0

-

4000,0

1.22. Будівництво вітрової електростанції «Суходоли»

650000,0

650000,0

650000,0

1950000,0

1.23. Капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна покрівель) з впровадженням енергозберігаючих технологій

75767,81

-

-

75767,81

1.5. Підвищення продуктивності агропромислового сектору

1.23. Створення приймально-заготівельних пунктів сільськогосподарської продукції

1500,0

500,0

-

2000,0

1.24. Підтримання малих і середніх товаровиробників с/г продукції шляхом надання агроосвітніх дорадчих послуг

420,0

450,0

500,0

1370,0

1.25.Будівництво заводу з переробки картоплі на крохмаль

500,0

45000,0

10000,0

55500,0

1.26. Відкриття виробництва «ЕсоСвіт» з переробки фруктів і ягід, горіхів на пастилу та інші корисні десерти

500,0

40000,0

15000,0

55500,0

1.27. Будівництво свинарника-маточник на 2000 голів фермерського господарства «ПАН ПРОДУКТ» Володимир-Волинського районів

20000,0

20000,0

20000,0

60000,0

1.28. Забійний  цех потужністю 13,5 тисяч голів курей-бройлерів в годину Гайківська сільська рада, урочище "Підруддя", 1 Турійського району

500000,0

-

-

500000,0

1.29. Створення інформаційно-консультаційного центру для підтримки сільськогосподарських виробників

200,0

150,0

150,0

500,0

1.6. Підтримка перспективних видів аграрного виробництва

1.30. Ресурсний центр - «Швидка допомога для агровиробників»

4000,0

2000,0

1000,0

7000,0

1.31. Створення кластеру виробництва екологічних чистих продуктів харчування та контролю за її якістю

250,0

250,0

300,0

800,0

1.32. Виготовлення добрив та препаратів (стимуляторів росту) на основі місцевих сировинних ресурсів та інших органічних відходів

1700,0

2800,0

3500,0

8000,0

1.33. «Добра практика» - екологічне рільництво Волині

250,0

600,0

400,0

1250,0

1.7.Ефективне використання економічного потенціалукультурної спадщини для сталого розвитку громад

1.34. Реставрація, пристосування, музеєфікація пам'ятки археології національного значення "Городище- Вали ІХ-ХІІІ ст.."в місті Володимирі-Волинському (в комплексі земляних валів замку ХІV-XVI ст.)

5500

20500

3000

29000

1.35. Реставраційно-ремонтні роботи пам'яток культурної спадщини «Білого та Сірого будинків Косачів» в с. Колодяжне Ковельського району Волинської області

8615,95

-

-

8615,95

ВСЬОГО – 35 проєктів

1601237,6

1024791,5

889693,0

3515722,1

 

Програма 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення

Людина і її потенціал є основою регіонального розвитку та визначальним чинником підвищення інноваційності і конкурентоздатності економіки. Відтак стійкість регіонального розвитку залежить від розвитку людського потенціалу. Тому забезпечення нової якості життя, збереження і нагромадження людського потенціалу є важливим стратегічним пріоритетом, що обумовило вибір цієї стратегічної цілі.

 

Актуальні проблеми:

Основним чинником, що забезпечує конкурентоспроможність та економічне зростання регіону, як і країни в цілому, є наявність людського капіталу, який потребує розвитку на кожному етапі його функціонування.

Розвиток людського потенціалу означає підвищення якості і умов життя та забезпечення безпеки життєдіяльності.

На сьогодні рівень розвитку людського капіталу в області залишається недостатнім, тому що доступ до базових можливостей його реалізації, а саме: освіти, медичного обслуговування, а також стан різних об’єктів інфраструктури та якість багатьох послуг, що надаються населенню, потребують покращення.

Вирішення проблем, що перешкоджають підвищенню ефективності використання людського капіталу, є не просто актуальним, а першочерговим стратегічним завданням.

Формування і використання людського потенціалу визначають багато взаємопов’язаних чинників, що з більшою або меншою інтенсивністю мають безпосередній вплив на продуктивність праці та якість життя. До них належать: наявна комунальна інфраструктура, зокрема, мережі водопостачання та водовідведення, очисні споруди, доступність і якість освітніх, культурних та медичних послуг, забезпечення умов для здорового способу життя.

Основна мета Програми – створення умов в регіоні для збереження, розвитку та нагромадження людського потенціалу, задоволення багатогранних потреб людини шляхом приведення об’єктів бюджетної сфери, інфраструктури в громадах до сучасних стандартів, максимальне підвищення якості послуг населенню.

 

Структура Програми

Програма складається з двох напрямків:

2.1. Збереження та розвиток людського капіталу;

2.2. Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців;

2.3. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування на новій територіальній основі.

 

Очікувані результати досягнення цілей:

розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл;

розвиток центрів професійної освіти;

розвиток мережі закладів вищої освіти з урахуванням потреб ринку праці;

покращення стану здоров’я населення шляхом підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування;

розвиток молодіжної, гендерної політики, фізичної культури та спорту;

розбудова інженерної інфраструктури та благоустрій територій;

зміцнення громадської безпеки;

створення доступної інфраструктури та інших послуг для людей з обмеженими можливостями;

покращення системи надання адміністративних послуг, в т.ч. розвитку відповідної інфраструктури;

створення сприятливих умов для розвитку житлового будівництва шляхом вдосконалення наявних та створення нових механізмів придбання житла, забезпечення подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування;

посилення системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого значення;

удосконалення системи збору та аналізу даних для забезпечення ефективної регіональної політики.

 

 

Орієнтовний фінансовий план

 1. «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення»

 

 

 

Проєкти

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

2.1. Збереження та розвиток людського капіталу

2.1. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів

216405,7

23406,0

58866,4

298678,1

2.2. Оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл та закладів інтернатного типу у містах та сільських населених пунктах

536840,6

209435,3

178255,5

924531,4

2.3. Реконструкція «Навчально-виховного комплексу «Мрія»

4400,0

-

-

4400,0

2.4. Підвищення енергетичної ефективності профільних ліцеїв

43475,5

20646,8

10813,5

74935,8

2.5. Покращення умов навчання та забезпечення здорового харчування учнів та населення шляхом модернізації закладу харчування згідно вимог «НАССР»

1500,0

1500,0

-

3000,0

2.6. Реконструкція приміщень гуртожитку Колківського вищого професійного училища

2500,0

2500,0

2000,0

7000,0

2.7. Створення станції технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів

1000,0

3000,0

-

4000,0

2.8. Відкриття фітнес - центру «Step by step» у ДПТНЗ «Луцьке вище професійне училище»

480,0

-

-

480,0

2.9. Навчальна пекарсько-кондитерська майстерня «Домашні смаколики»

2000,0

1500,0

1500,0

5000,0

2.10. Впровадження енергозберігаючих технологій у професійно-технічному училищі №22 смт Луків

3000,0

2000,0

-

5000,0

2.11. Модернізація та підвищення якості підготовки робітничих кадрів

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

2.12. Створення навчально-практичного центру з професії «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування»

2700,0

-

-

2700,0

2.13. Створення та функціонування центрів кар’єри у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

7,0

8,0

9,0

24,0

2.14. Відкриття відділення гемодіалізу

4000,0

-

-

4000,0

2.15. Соляна кімната – запорука здоров’я найменших дітей

286,0

-

-

286,0

2.16. Партнерство сільських та міських громад для створення комплексу профілактично-діагностичних заходів по ранньому виявленню онкологічних захворювань жителів Володимир-Волинського субрегіону

7784,6

-

-

7784,6

2.17. Капітальний ремонт приміщення ФАПу в селі Холопичі Локачинського району Волинської області

280,0

-

-

280,0

2.18. Створення сприятливих та комфортних умов для надання медичних послуг

123523,0

32802,8

31500,0

187825,8

2.19. Доступна, якісна медицина у сільській місцевості

4500,0

3800,0

2700,0

11000,0

2.20. Популяризація здорового способу життя

366718,6

139454,4

122111,1

628284,1

2.21.Спортивний критий плавальний басейн (в складі реконструкції Підгайцівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст.) на вул.Шкільній в с.Підгайці Луцького району Волинської області 

-

8600,0

-

8600,0

2.22. Забезпечення належного функціонування закладів культури

52252,7

33839,2

40154,9

126246,8

2.23. Реконструкція (будівництво ярмаркової площі, літньої сцени, благоустрій рекреаційної зони) парку в смт Голоби Ковельського району Волинської області

9900,0

12100,0

-

22000,0

2.24. Музичний фестиваль «Стравінський та Україна»

250,0

280,0

300,0

830,0

2.25. Лесина пісня на Волині

700,0

700,0

800,0

2200,0

2.26. Ремонтно-реставраційні роботи Кріпосних мурів Луцького замку

15000,0

-

-

15000,0

2.27. Ремонтно-реставраційні роботи Головної синагоги у Луцьку

3000,0

1000,0

1000,0

5000,0

2.28. Ремонтно-реставраційні роботи «Будинку Косачів» у Луцьку

3000,0

1000,0

1000,0

5000,0

2.29. Створення культово-музейного комплексу у підземеллях Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла

3000,0

1000,0

1000,0

5000,0

2.30. Ремонтно-реставраційні роботи Крипт собору Івана Богослова у Луцькому замку

2000,0

1000,0

1000,0

4000,0

2.31. Організація та проведення у червні 2021 року на Волині Дев’ятого Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня»

 

3000,0

-

-

3000,0

2.2. Створення умов для комфортного та безпечного проживання мешканців

 

2.32. Нове будівництво господарсько-побутової каналізації житлового масиву між вулицями Шолохова – 30 річчя Перемоги – Ісая в смт Любешів Волинської області.

5000,0

10000,0

-

15000,0

2.33. Нове будівництво вуличних водопроводів

35237,9

9325,5

9825,5

54388,9

2.34. Реконструкція (санація) напірного колектора від ГКНС до очисних споруд (діаметр існуючого колектору 500 мм, довжина - 3,8 мм, матеріал труб залізобетон

1500,0

8500,0

-

10000,0

2.35. Капітальний ремонт центральних площ населених пунктів

8400,0

17000,0

-

25400,0

2.36. Реконструкція головної каналізаційної насосної станції по вул. Князя Романа м. Володимира-Волинського

10000,0

10000,0

-

20000,0

2.37. Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 10 тис.м³/добу, застосування сучасних технологій очистки стічних вод

60000,0

118500,0

-

178500,0

2.38. Капітальний ремонт очисних споруд в селі Маньків Локачинського району

1400,0

-

-

1400,0

2.39. Капітальний ремонт системи зовнішнього водопроводу Локачинського району

1490,0

-

-

1490,0

2.40. Реконструкція об’єктів водопостачання в населених пунктах Устилузької об’єднаної міської територіальної громади Володимир-Волинського району Волинської області (реконструкція водозабору та резервуарів чистої води в м. Устилузі, вул. Левінцова, 16 )

7549,7

-

-

7549,7

2.41. Нове будівництво каналізації району вул. Набережної з встановленням очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних вод продуктивністю 100 м³/добу, м.Устилуг Володимир-Волинського району

5524,4

3087,9

-

8612,3

2.42. Будівництво очисних споруд с. Тростянець

1000,0

3000,0

2000,0

6000,0

2.43. Забезпечення постачання якісною водою жителів громади шляхом будівництва нового вуличного водопроводу в с.Чаруків Луцького району Волинської області

5267,7

-

-

5267,7

2.44. «Капітальний ремонт вулиці Набережної (на ділянці від вулиці Яровиця до вулиці Ківерцівської) в місті Луцьку Волинської області»

-

-

24616,5

24616,5

2.45. Реконструкція водогону в с. Лаврів Луцького району Волинської області

6271,2

-

-

6271,2

2.46. Придбання спец автомобіля сміттєвоз

2500,0

-

-

2500,0

2.47. Нове будівництво каналізаційного колектора з каналізаційно-насосною станцією в м.Ківерці

10377,1

10377,1

-

20754,3

2.48. Капітальний ремонт центрального приміщення місцевої пожежної охорони с. Уховецьк, вул. Центральна Ковельського району

5000,0

-

-

5000,0

2.49. Створення центрів безпеки в територіальних громадах

50000,0

150000,0

150000,0

350000,0

2.50. Успіх в дії

45,0

50,0

50,5

145,5

2.51. Реконструкція (облаштування) приміщень під Центри надання адміністративних послуг

92273,6

-

-

92273,6

2.52. Покращення житлових умов для жителів області шляхом їх участі у державних та регіональних програмах з питань житлового будівництва

10800,0

14000,0

17200,0

42000,0

ВСЬОГО – 52 проєкти

1732763,2

853035,9

666702,9

3252502,0

 

Програма 3. Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації).

В результаті виконання цієї програми утвориться кластер виробників екологічно чистої продукції зі своїми ринками збуту (в тому числі і за кордоном), сертифікацією, упаковкою та контролем якості продукції, науково-кадровим забезпеченям діяльності ОСГ і дрібних фермерів та постачальниками необхідних біопрепаратів. В результаті населення області (в основному міське) буде мати постійний доступ до продуктів харчування високої якості місцевого виробництва, а це додаткові платежі до бюджету і підвищення рівня життя наших людей.

 

Актуальні проблеми:

Транзитні можливості Волинської області є досить значними, однак потенціал не використовується на повну потужність. На сьогодні наявні проблеми як в сфері вантажних так і у сфері пасажирських перевезень:  

- черги на митницях та відсутність інформації щодо них;

- відсутня інфраструктура для ефективного обслуговування вантажних перевезень (місця відстою транспорту, центри обробки та перевантаження, інфраструктури для його обслуговування та ремонту, оформлення відповідних документів, логістичних центрів);

- відсутня інфраструктура для ефективного обслуговування пасажирських перевезень (облаштовані пересадочні пункти, інфраструктури для обслуговування пасажирів, оформлення відповідних документів, логістичних центрів);

- відсутність пасажирських маршрутів на окремих напрямках;

- відсутність єдиного логістичного центру управління перевезеннями територією області.

Зазначені проблеми можна вирішити створенням логістично-інформаційного центру та інфраструктури для обслуговування пасажирських та вантажних перевезень.

 

Основна мета Програми – створення логістично-інформаційного центру та інфраструктури для обслуговування пасажирських та вантажних перевезень, створення індустріальних парків, а також збільшення виробництва чистої продукції.

 

Структура Програми

Програма складається з трьох напрямків:

3.1. Збільшення доданої вартості промислової продукції  в секторах смарт-спеціалізації;

3.2. Розвиток інноваційної інфраструктури;

3.3. Розвиток людських ресурсів в галузях смарт-спеціалізації;

3.4. Цифрова трансформація.

Очікувані результати досягнення цілей:

 • стимулювання розвитку інноваційних досліджень та технологій;
 • створення та впровадження інноваційного продукту;
 • організаційна та фінансова підтримка інноваційних підприємств;
 • створення та підтримка інформаційної бази інноваційних проєктів;
 • розбудова інноваційної інфраструктури, в т.ч. наукових парків, технологічних, ІТ-кластерів;
 • підвищення професійних компетенції наукових та студентських кадрів;
 • стимулювання співробітництва між навчальними закладами, науково-дослідними установами і підприємствами регіону;

- формування системи електронних інформаційних ресурсів на території області;

- запровадження новітніх цифрових технологій та швидкісного інтернету;

- забезпечення цифровізації системи надання послуг у соціальній сфері.

 

Орієнтовний фінансовий план

 1. «Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації)»

 

Проєкти

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

3.1. Збільшення доданої вартості промислової продукції в секторах смарт-спеціалізації

 

3.1. Розробка родовища жовнових фосфоритів і виробництво на їх основі комплексних фосфорно-вапнякових мінеральних добрив

9000,0

22000,0

21000,0

52000,0

3.2.Створення підприємства по видобутку сапропелю

2000,0

1000,0

1000,0

4000,0

3.3.Створення бізнес-інноваційного центру на базі Луцького національного технічного університету

200,0

300,0

400,0

900,0

3.4. Освітній інвестиційно-технологічний кластер модної індустрії

200,0

400,0

600,0

1200,0

3.5. Виробництво екологічно чистих оздоровлюючих продуктів харчування та біопалива

190800,0

95400,0

31800,0

318000,0

3.6. Створення індустріального парку на території міста Володимира-Волинського

500,0

1000,0

100,0

1600,0

3.7. Індустріальний парк «Ковель»

65,0

49,5

225950,5

226065,0

3.2. Розвиток інноваційної інфраструктури

 

3.8. Волинь дружня до інвестора. Розробка маркетингових інструментів для залучення інвестицій у Волинську область

1500,0

1500,0

-

3000,0

3.9. Створення центру публічного суспільного бібліотечного простору в с.Підгайці: трансформація бібліотеки в умовах інформаційних технологій з подальшою її інтеграцією у світовий бібліотечний медіа простір

15000,0

-

-

15000,0

3.10. Створення, розвиток, облаштування індустріальних, наукових, технологічних парків, ІТ-кластерів, тощо на території області

200000,0

300000,0

350000,0

850000,0

ВСЬОГО – 10 проєктів

419265,0

421649,5

630850,5

1471765,0

 

Програма 4. Розвиток транскордонного співробітництва

Результатом реалізації цієї програми - стабільний розвиток міжнародного (транскордонного та міжрегіонального) співробітництва, успішне впровадження транскордонних проєктів, освоєння коштів Євросоюзу для реалізації грантових проєктів, а також створення та підтримка позитивного міжнародного іміджу Волинської області - є основою досягнення стабільності і процвітання регіону, підвищення рівня життя населення, а також встановлення демократичних цінностей, поваги до прав людини тощо.

 

Актуальні проблеми:

Складність розвитку міжнародного співробітництва та залучення інвестицій зумовлено такими загальноукраїнськими тенденціями, як недосконалість законодавчих механізмів для ефективного розвитку міжнародного співробітництва та інвестицій, нестабільна ситуація, яка склалась на сході країни, а також проблемами, що безпосередньо виникають на регіональному рівні, зокрема у відсутності чітких і прозорих алгоритмів роботи з потенційними інвесторами, відсутність достатнього фінансування іміджево-промоційної підтримки Волині в загальноукраїнських і європейських виставках, презентаціях, форумах та інших заходах.

 

Основна мета Програми – реалізація потенціалу регіону, що пов'язаний з розвитком механізмів міжнародної співпраці, євроінтеграції північно-атлантичного співробітництва, ефективного використання для регіону реалізованих інвестиційних проєктів.

 

Структура Програми

Програма складається з двох напрямів:

4.1. Інфраструктурне забезпечення транскордонного співробітництва;

4.2. Стимулювання транскордонного співробітництва регіону.

 

Очікувані результати досягнення цілей:

поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення територій;

розвиток прикордонної інфраструктури;

розширення, відкриття нових транскордонних коридорів та реалізація проєктів логістичного забезпечення транскордонного співробітництва;

розвиток транзитного потенціалу;

стимулювання ділової активності територій для реалізації проєктів економічного співробітництва;

сприяння територіям регіону в активізації транскордонної співпраці з розвитку громадського суспільства та соціальної сфери;

підтримка місцевих ініціатив з реалізації екологічних завдань з метою досягнення транскордонного ефекту.

 

Орієнтовний фінансовий план

 1. «Розвиток транскордонного співробітництва»

 

Проєкти

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

4.1. Інфраструктурне забезпечення транскордонного співробітництва

4.1. Розвиток автодоріг загального користування державного значення

1337022,0

1378634,0

-

2715656,0

4.2. Об’єкти ремонту автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності

886087,6

1063305,2

-

1949392,8

4.3. Реконструкція вуличного освітлення

1320,0

-

-

1320,0

4.4.Створення логістично-інформаційного центру та інфраструктури для обслуговування пасажирських та вантажних перевезень

900,0

1500,0

1100,0

3500,0

4.5. Розширення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин» для будівництва додаткових об’єктів митної інфраструктури в с. Старовойтове Любомльського р-ну, вул. Прикордонників

-

-

-

 

4.6.Будівництво міжнародного автомобільного пункту пропуску “Доманове” на територіїї  Млинівської сільської ради Ратнівського району

63381,8

152506,1

-

215887.9

4.7.Будівництво міждержавного автомобільного пункту пропуску “Піща” на територіїї  Піщанської сільської ради Шацького району

65,0

1450,0

-

1515,0

4.8.Будівництво міжнародного автомобільного пункту пропуску “Пулемець” на території  Пулемецькї сільської ради Шацького району

65,0

1450,0

-

1515,0

4.9. Будівництво МАПП через українсько-польський кордон «Адамчуки-Збереже» на території Шацької громади  

35000,0

-

-

35000,0

4.2. Стимулювання транскордонного співробітництва регіону

 

4.10. Транскордонний центр діалогу культур Польща-Білорусь-Україна

500,0

-

-

500,0

4.11.Проведення Днів Добросусідства. Кордон 835. Кречів-Крилів. Адамчуки-Збереже.

 

 

 

 

4.12. Розвиток системи охорони здоров’я у Волинській області шляхом приведення усіх приймальних відділень до одного стандартного зовнішнього вигляду з метою покращення транскордонного співробітницт-ва та розвитку медичного туризму для забезпечення надання якісних медичних і соціальних послуг

40 883,5

-

-

40 883,5

ВСЬОГО - 12 проєктів

2289341.4

2598845.3

1 100,0

4889286,7

 

Програма 5. Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека

У зв’язку зі збільшенням навантаження пересувних та стаціонарних джерел на атмосферне повітря відбувається погіршення якості довкілля, санітарного стану території, фіксуються перевищення концентрацій забруднюючих речовин. Головними причинами, що обумовлюють незадовільний стан атмосферного повітря в населених пунктах є недотримання підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування; низькі темпи впровадження сучасних технологій очищення викидів, зростання одиниць автомобільного транспорту, які не забезпечені приладами для нейтралізації відпрацьованих газів, і як наслідок збільшується кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

 

Актуальні проблеми:

У зв’язку із збільшенням навантаження пересувних та стаціонарних джерел на атмосферне повітря відбувається погіршення якості довкілля, санітарного стану території, фіксуються перевищення концентрацій забруднюючих речовин. Головними причинами, що обумовлюють незадовільний стан атмосферного повітря в населених пунктах є: недотримання підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування; низькі темпи впровадження сучасних технологій очищення викидів; зростання одиниць автомобільного транспорту, які не забезпечені приладами для нейтралізації відпрацьованих газів, і як наслідок збільшується кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.

В умовах зростаючого забруднення оточуючого середовища ґрунти потребують тривалого екологічного обстеження – моніторингу.

Основними негативними чинниками розвитку заповідної справи є: - скорочення темпів зростання площі ПЗФ за рахунок створення нових територій та об’єктів у зв’язку з відмовою користувачів і власників земельних ділянок на погодження створення;- незавершене встановлення меж у натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду;- низький рівень володіння інформацією щодо розвитку заповідної справи в області. 

Основна мета Програми – забезпечення утилізації сміття, ліквідації несанкціонованих його звалищ, створення нових полігонів твердих побутових відходів і забезпечення безпечності діючих та вирішення питань його переробки. Але поліпшення екологічної ситуації в територіальних громадах  також залежить і від свідомості жителів. Тільки виховавши екологічну культуру і підвищивши екологічну грамотність щодо поводження з твердими побутовими відходами, можна забезпечити безпечність навколишнього середовища.

 

Структура Програми

Програма складається з трьох напрямків:

5.1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження негативного впливу на атмосферу

5.2. Покращення господарювання відходами

5.3. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області.

 

Очікувані результати досягнення цілей:

відновлення водного балансу та збереження  болотних угідь;

зменшення забруднення водних ресурсів скидами стічних вод (в т.ч. забезпечення централізованим водопостачанням та водовідведенням населених пунктів);

зменшення забруднення атмосферного повітря через впровадження інноваційних проєктів з використання альтернативних джерел енергії;

розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року;

створення сучасної системи управління відходами (роздільний збір, сортування і т.п); 

розвиток нових потужностей з переробки та утилізації відходів;

підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з ТПВ;

створення нових та розширення наявних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

збереження та відтворення лісових масивів та зелених насаджень;

організація та впровадження системи моніторингу довкілля, зокрема атмосферного повітря, вод, ґрунтів;

збереження Шацького поозер’я.

 

Орієнтовний фінансовий план

 1. «Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека»

 

Проєкти

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

5.1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження негативного впливу на атмосферу

5.1. Нове будівництво системи захисту від підтоплення та затоплення поверхневими водами річки Стир села Рованці Луцького району

11777,6

-

-

11777,6

5.2. Моніторинг сучасного екологічного стану озер і водозборів в прикордонних районах Волиської області

1400,0

590,0

510,0

2500,0

5.3. Будівництво системи водопостачання та водовідведення населених пунктів навколо Шацьких озер в межах ШНПП

200000,0

-

-

200000,0

5.2. Покращення господарювання відходами

5.4. Будівництво сміттєсортувальної лінії у Цуманській ОТГ

1500,0

3000,0

-

4500,0

5.5. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у Волинській області

49125,1

90000,0

80000,0

219125,1

5.6. Будівництво міні-сміттєпереробного заводу на території Війницької сільської ради

4000,0

4000,0

-

8000,0

5.7. Встановлення установки для сушіння на території Війницької сільської ради Локачинського району

1000,0

1000,0

1000,0

3000,0

5.8. Створення комплексного підприємства з переробки відходів в смт Шацьк

70100,0

-

-

70100,0

5.9. Проведення просвітницької роботи серед населення та  залучення його до проведення екологічних акцій

50,0

50,0

50,0

150,0

5.3. Збереження біологічного та відновлення ландшафтного розмаїття області

5.10. Програма стимулювання комплексного розвитку лісового сектору Волинської області

30000,0

30000,0

40000,0

100000,0

5.11. Впровадження екологічно-збалансованого використання земель

1700,0

2000,0

2500,0

6200,0

5.12. Забезпечення високотехнологічного використання та збереження ґрунтів Волинської області

1750,0

1750,0

1750,0

5250,0

ВСЬОГО 12 проєктів

102 302,7

132 390,0

125 810,0

360 502,7

 

 1. Фінансовий ресурс Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області

        

Програми

Кіль-кість проєк-

тів

Бюджет, тис.грн

2021

2022

2023

РАЗОМ

1.Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки

36

1601237,6

1024791,5

889693,0

3515722,1

2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення

52

1732763,2

853035,9

666702,9

3252502,0

3. Розвиток інноваційної економіки (на засадах смарт-спеціалізації)

10

419 265,0

421 649,5

630 850,5

1471765,0

4.Розвиток транскордонного співробітництва

12

2289341,4

2598845,3

1 100,0

4889286,7

5.Раціональне використання природних ресурсів та екологічна безпека

12

102 302,7

132 390,0

125 810,0

360 502,7

РАЗОМ

122

6144909,9

5030712,2

2314156,4

13489778,5

 

 1. Каталог проєктних карток

 

 Проєктні картки стратегічної цілі

 1. Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки

 

Проєктні картки напряму 1.2 Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу.

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту:

1.2.1.1. Музефікація пам`ятки архітектури національного значення «В`іздна брама садиби» в смт Любешів

Цілі проєкту:

Відновлення пам᾽ятки архітектури для покращення культурного відпочинку жителів та гостей Любешівської громади; створення умов для організованого туризму, відродження місцевих традицій, рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Любешівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі Любешівської ОТГ – 28758 осіб.

Туристи та гості Любешівської громади – 7000 осіб.

Стислий опис проєкту:

Кам’яні ворота в стилі барокко і парк – пам᾽ятка садово-паркової архітектури поруч з річкою Стохід – це все, що залишилося від садиби Чарнецьких. У парковій зоні висаджено близько 80 видів рослин. Любителям старовини, історії та природних красот тут буде на що подивитися і над чим поміркувати.

На цьому місці в XVIII столітті меценат Вишневецький збудував садибу з парком. Пізніше маєток змінив кілька господарів, і в 1754 році його власником став брацлавський каштелян Я.Чарнецький. Його нащадки володіли садибою до Другої світової війни. У період радянської влади основну споруду знищили. Залишилися тільки ворота. Проте в'їзна брама садиби Чарнецьких – пам’ятка архітектури національного значення – перебуває в занедбаному стані та уже давно потребує реконструкції, відновлення та впорядкування прилеглої території.

Очікувані результати:

Збережено зовнішній вигляд пам’ятки архітектури національного значення.

Зупинено подальше руйнування пам᾽ятки.

Збільшено привабливість пам’ятки національного значення як об’єкта туристичної інфраструктури.

Ключові заходи проєкту:

Отримання необхідних дозволів на проведення реставраційних робіт.

Здійснення реставраційних робіт згідно із розробленою проєктно-кошторисною документацією: реставрація зовнішніх фасадів, покрівлі та горища, відтворення втрачених елементів та окремих ліпних архітектурних деталей.

Облаштування музею.

Облаштування прилеглої території.

Період здійснення:

Березень 2021- вересень 2023

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1500,0

1500,0

1500,0

4500,0

Джерела фінансування:

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту:

1.2.1.2. Відновлення архітектури костелу та келій монастиря капуцинів (18 ст.) в смт Любешів

Цілі проєкту:

Відновлення пам᾽ятки архітектури для покращення культурного відпочинку жителів та гостей Любешівської громади; створення умов для організованого туризму, відродження місцевих традицій, рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Любешівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі Любешівської ОТГ – 28758 осіб.

Туристи та гості Любешівської громади – 7000 осіб.

Стислий опис проєкту:

Зараз Монастир капуцинів – чинний парафіяльний костел Святих Кирила й Мефодія. До строгої, величної, як і личить монастирю, будівлі веде алея. Тому здалеку костел ніби потопає в зелені.

Будівлю колишнього Монастиря капуцинів почали будувати ще в 1761 році за ініціативи (і на кошти) тодішнього власника селища Любешів – Яна Антонія Чарнецького. Однак меценат так і не дожив до закінчення будівництва, і був похований у стінах незакінченої споруди. Освятили монастир тільки в 1786 році, але через невеликий відрізок часу (у 1817 році) споруда повністю згоріла. Будівлю не відновлювали аж до 1926 року. Його довго використовували не за призначенням із приходом радянської влади, а потім і зовсім закрили. Однак нині костел Святих Кирила й Мефодія діє і є архітектурною пам’яткою. Проте він перебуває в незадовільному стані та уже потребує реконструкції, відновлення та впорядкування прилеглої території.

Очікувані результати:

Збережено зовнішній вигляд пам’ятки архітектури національного значення.

Зупинено подальше руйнування пам᾽ятки.

Збільшено привабливість пам’ятки національного значення як об’єкта туристичної інфраструктури.

Ключові заходи проєкту:

Отримання необхідних дозволів на проведення реставраційних робіт.

Здійснення реставраційних робіт згідно із розробленою проєктно-кошторисною документацією: реставрація зовнішніх фасадів, покрівлі та горища, відтворення втрачених елементів та окремих ліпних архітектурних деталей.

Облаштування прилеглої території.

Період здійснення:

Січень 2022-грудень 2023

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

-

5000,0

5000,0

10000,0

Джерела фінансування:

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту

1.2.1.3. Капітальний ремонт будівлі Келії монастиря піарів в смт Любешів

Цілі проєкту

Відновлення пам᾽ятки архітектури для покращення культурного відпочинку жителів та гостей Любешівської громади; створення умов для організованого туризму, відродження місцевих традицій, рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Любешівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів  вигод

Жителі Любешівської ОТГ – 28758 осіб.

Туристи та гості Любешівської громади – 7000 осіб.

Стислий опис проєкту

Проєкт передбачає відновлення будинку колишньої монастирської школи, в якій навчався Тадеуш Костюшко (1684 рік, меморіальна дошка — 20-і рр. XX ст.) Споруда колишнього монастиря піарів, точніше, та її частина, де розташовувалися чернечі келії, є архітектурним та історичним пам’ятником національного значення. Зараз будівля перебуває в державній власності.

Споруда була побудована ще в 1684 році. Його засновником був литовський маршал Ян Кароль Дольський. Будова виконана в бароковому стилі, а тому має серйозний зовнішній вигляд. У 1926 році споруду було передано ордену капуцинів. В епоху Просвітництва тут розташовувався один з найяскравіших європейських колегіумів, де здобували освіту діячі мистецтва і культури України та Польщі. Примітно, що в колегіумі не було забобонів на ґрунті релігії, соціального статусу або походження. Тому він був одним з найяскравіших прикладів того, що освіта є доступною для будь-кого охочого. На жаль, костел, наукова бібліотека, чудовий ботанічний сад, лабораторія, а також інші значимі структури колегіуму не збереглися до наших днів. І нині зовнішній вигляд та технічний стан будівлі потребує реконструкції, відновлення, та само як і внутрішній дворик та прилегла територія.

Очікуванні результати

Збережено зовнішній вигляд пам’ятки архітектури національного значення.

Зупинено подальше руйнування пам᾽ятки.

Збільшено привабливість пам’ятки національного значення як об’єкта туристичної інфраструктури.

Ключові заходи проєкту

1.      Отримання необхідних дозволів на проведення реставраційних робіт.

2.      Здійснення реставраційних робіт згідно із розробленою проєктно-кошторисною документацією: реставрація зовнішніх фасадів, покрівлі та горища, відтворення втрачених елементів та окремих ліпних архітектурних деталей.

3.      Облаштування прилеглої території.

Період здійснення

Січень 2021-грудень 2022

Орієнтовна вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

10000,0

10000,0

-

20000,0

Джерела фінансування

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту:

1.2.1.4. Історична стежка Володимира

Цілі проєкту:

Створення туристичного продукту

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Місто Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі міста та ОТГ, гості, туристи

Стислий опис проєкту:

Створення на валах городища, або ж в межах території парку «Слов’янський» міні туристичного маршруту «Історична стежка Володимира», де будуть відображені основні віхи з історії міста (від трипільської культури до сучасного міста з урахуванням ключових дат, подій та історичних постатей). На так званих станціях можуть бути розташовані інформаційні щити з описом зображених подій ( перша згадка про місто, княжа доба, Галицько-Волинське князівство, Магдебурзьке право, козаччина, Польща, перша світова війна,друга світова війна, гетто, розстріли, створення УПА, радянська доба, Володимир сучасний ) станції мають

вигляд: панорам, макетів, скульптурних груп, фресок, живописних полотен, інформаційних щитів, стилізованого (відновленого) житла, предметів побуту, декоративно-ужиткового мистецтва, ремісничих майстерень, тощо.

Очікувані результати:

Створення туристичного об’єкту(туристичного маршруту),

широке висвітлення та популяризація історико-культурної

спадщини міста, формування позитивного іміджу міста,

створення умов для розвитку підприємницької діяльності в

галузі туризму, залучення інвестицій

Ключові заходи проєкту:

Виготовлення та затвердження проєктно-кошторисної документації.

Виготовлення та встановлення інформаційних щитів, панорам, художніх та скульптурних композицій, тощо.

Проведення рекламної кампанії по просуванню новоствореного туристичного об’єкта (маршруту)

Період здійснення:

2021 – 2023 рр.

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

260,0

40,0

50,0

350,0

Джерела фінансування:

Державний, місцеві бюджети, грантові кошти, кошти не заборонені законодавством

Інше:

Бірук Ірина Володимирівна

(03342) 35782, 0966857414  ira.zinchuk@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту:

1.2.1.5. Створення нового культурного простору «Князівський шлях…»

Цілі проєкту:

Створити сучасну експозицію.

Створити суспільно значущий контент, що сприяє відчуттю громадянами своєї приналежності до України, розумінню та усвідомленню візії України.

Промоція історико-культурної спадщини.

Розвиток подієвого туризму.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Територія ДІКЗ «Стародавній Володимир», місто Володимир-Волинський, Волинська область.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Володимира-Волинського та туристів (20 000 осіб)

Стислий опис проєкту:

Проєкт націлений на інтеграцію пам’ятки археології національного значення «Вали» в громаду міста, шляхом проведення на її території пленеру різьбярів та урочистого відкриття пленерних робіт з історичним підґрунтям. У межах пленеру будуть створенні сучасні витвори мистецтва. На урочистому відкритті пленерних робіт / виставки будуть дитячі ігри та забави, ярмарок народних умільців, виступи виконавців середньовічної музики, частування, показові бої, стрільби з луку, театралізовані екскурсії, середньовічні танці, вогняне шоу. Цей сімейний захід дасть змогу глибше пізнати історію міста, згуртувати громаду міста, забезпечити промоцію історико-культурної спадщини.

Очікувані результати:

Проведено п’ятиденний пленер різьбярів.

Жителі міста та гості отримали можливість відвідати відкритий пленер та на власні очі побачити, як створюються витвори мистецтва.

Проведено культурно-масовий захід.

Проведено нічну театралізовану екскурсію.

Підвищено рівень обізнаності про історію міста серед його жителів.

Виготовлено афіші,  флаєри, рекламний та промоційний відео-ролик.

Друк статті в ЗМІ.

Виготовлено найбільший в Україні дерев’яний різьблений князівський меч, нові скульптури.

Проведено благоустрій території пам'ятки.

Підвищено туристичний потенціал міста.

Інтеграція пам’ятки археології національного значення городище «Вали» в громаду міста.

Забезпечення жителів Володимира-Волинського та його гостей цікавим та активним дозвіллям, пдвищено імідж міста.

Підвищено туристичний потенціал міста.

Розроблено і розмножено історичну розвиваючу книгу для дітей.

Ключові заходи проєкту:

Проведення пленеру народних умільців  (різьбярів, ковалів, гончарів…).

Виготовлення рекламної  та сувенірної продукції.

Організація та проведення театралізованих екскурсій.

Створення веб-сайту.

Підготовка та друк книг.

Промоція нової туристичної дестинації.

Період здійснення:

2021 – 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

830,5

1000,0

1100,0

2930,5

Джерела фінансування:

Державний, місцеві бюджети, грантові кошти, кошти не заборонені законодавством

Інше:

Пикалюк Володимир Григорович

v.v.zapovidnyk@gmail.com (03342)3 89 89

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту:

1.2.1.6. Створення туристичного продукту «Шляхами Лесі Українки»

Цілі проєкту:

Покращення якості та розвиток туризму.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Колодяжненська сільська рада (об’єднана територіальна громада), Ковельський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Туристи з інших куточків нашої країни та закордону, мешканці Колодяжненської сільської ради та Ковельського району – близько 30 тис. осіб/рік.

Стислий опис проєкту:

Проєктом передбачено створення нового туристичного продукту «Шляхами Лесі Українки», який буде пов’язаний з історичними особливостями території, а саме з видатною українською поетесою Лесею Українкою.

Очікувані результати:

Створено новий туристичний продукт; додаткові доходи для місцевої економіки, бюджету; забезпечено ефективне і комплексне використання наявного туристичного  та курортно-рекреаційного потенціалу території.

Ключові заходи проєкту:

Вивчення проєкту та прийняття рішень органом місцевого самоврядування; планування фінансування; створення робочої групи по розробці туристичного продукту «Шляхами Лесі Українки»; розробка туристичного продукту; проведення громадських обговорень щодо розробленого туристичного продукту; підготовка звіту про реалізацію проєкту; висвітлення інформації щодо етапів реалізації проєкту в ЗМІ та на офіційному сайті Колодяжненської сільської ради.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

100,0

-

-

100,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, інвестиційні та грантові кошти, інші джерела, не заборонені законодавством.

Інше:

Сільський голова В.Л.Кашик

(03352) 90232  e-mail: kolodiazhne@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту

1.2.1.7. Міжнародний Волинський фестиваль органної музики «Lucesk Organum»

Цілі проєкту

1.Збагачення форм пропаганди кращих світових зразків органної музики з метою духовного об’єднання віруючих церков різних конфесій.

2.Популяризація української органної музики як сфери національної музичної культури.

3.Привернення уваги громадськості до сакральних пам’яток Волині, де встановлені органи – унікальні пам’ятки духовної та матеріальної культури.

 4.Утвердження іміджу міст, як культурно-мистецьких центрів.

Територія, на яку спрямований проєкт

Міста Луцьк, Ківерці, Ковель (Волинської області).

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

До 1,5 тис. слухачів різного віку та віросповідань, враховуючи можливості заповнення храмів.

Стислий опис проєкту

Філармонія, єдина в Україні працює у непристосованому приміщенні без концертного залу, де можна було б встановити орган. Тому для проведення концертів духовної та органної музики, впродовж багатьох років, орендуються приміщення Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла (пам’ятка архітектури 17 ст.). На шести концертах звучатимуть шедеври духовної та органної музики різних жанрів у виконанні лауреатів міжнародних конкурсів, титулярних органістів з Угорщини, Франції, Німеччини, Чехії, України та інших країн світу, що сприятиме поширенню культурних зв’язків Волині із зарубіжними країнами та духовному об’єднанню людей різних віросповідань. Враховуючи численні пропозиції слухачів, фестиваль буде продовжуватись з використаннях органів, що діють у м. Ківерці – Костел Пресвятого серця Ісуса Христа, Санктурій Божого Милосердя (мурований костел, збудований 1922-1933 рр.) та у м. Ковель – Костел Святої Анни (пам’ятка архітектури 18 ст., один з двох унікальних дерев’яних двовежових костелів, що збереглися в Україні).

Очікувані результати

Вперше на Волині для концертного виконання будуть використані всі три діючі органи, що дасть можливість відродити та зберегти традиції органної культури Волині витоки якої сягають 16-го ст. (орган в костелі м. Ковеля).

Ключові заходи проєкту

Для успішного проведення фестивалів буде створено режисерсько-постановочну групу, розроблено сценарій і програми, виготовлено рекламну продукцію, організовано висвітлення фестивалю у ЗМІ та інтернет-ресурсах, проведено роз’яснювальну роботу з метою розповсюдження квитків, настроєно органи. Серед фестивальних заходів відбудуться концерти, творчі зустрічі музикантів-органістів із студентською та учнівською молоддю спеціалізованих навчальних закладів, музичною громадськістю Волині.

Період здійснення

2021-2023 роки

Орієнтовна вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

40,0

50,0

60,0

150,0

Джерела фінансування

Обласний бюджет, місцеві бюджети (м. Луцьк), державний бюджет, кошти філармонії

Інше

Волинська обласна філармонія

Директор Єфіменко Сергій Іванович

Тел./факс (0332) 75-75-10   volynconcert@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання Стратегії:

1.2.1. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм тощо)

Назва проєкту:

 1.2.1.8. «Володимир туристичний»

Цілі проєкту:

1.Збереження пам’ятки архітектури і містобудування костелу св. Іоакима і Анни XVIII ст., шляхом застосування комплексу невідкладних ремонтно-реставраційних робіт з метою зупинення процесів руйнації та деградації споруди та інтеграція об’єкта історичної спадщини у сучасну туристичну інфраструктуру міста;

2. Вдосконалення системи туристичної інформації міста, його інфраструктури, полегшення орієнтування туристів та екскурсантів шляхом виготовлення та встановлення туристичної навігації у місті Володимирі-Волинському (інформаційні пілони з туристичними картами та вказівники);

3. Створення нових туристичних маршрутів із включенням пам’ятки архітектури національного значення костелу Іоакима і Анни, а також їх маркування;

4. Збільшення кількості туристів, в тому числі закордонних.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

м. Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість

отримувачів вигод

Населення міста, гості, туристи, в тому числі закордонні

Стислий опис проєкту:

Пам’ятка архітектури і містобудування XVIII ст. костел св. Іоакима та Анни, збудований у 1752 році, завжди був перлиною центральної площі міста. У межах проєкту плануємо провести реставрацію даху, фасадів, вікон та дверей костелу. В той же час у 2021 році будуть проводитися роботи по реконструкції площі, котрі передбачають облаштування громадського простору для відпочинку із зеленими зонами, місцем для розміщення сцени та ялинки. Таким чином, шляхом реставрації пам’ятки її буде інтегровано в модернізований громадський простір міста зі збереженням її автентичності, наслідком цього буде довершений образ головної площі міста.

Наступним етапом стане розробка нових туристичних маршрутів з їх подальшим маркуванням та туристичним ознакуванням, що полегшить орієнтування туристів та екскурсантів у місті.

Завершальним етапом реалізації проєкту буде проведення фестивалю з урочистим відкриттям костелу Іоакима та Анни та представлення туристичних маршрутів з ознакуванням.

Очікувані результати:

Проведено комплекс протиаварійних ремонтно-реставраційних заходів з метою збереження взірцевого стилю віленського барокко пам’ятки архітектури національного значення костелу Іоакима та Анни;

Пам’ятку інтегровано в сучасну міську туристичну інфраструктуру;

Виготовлено складові системи туристичної навігації містом;

Встановлено систему туристичного ознакування у місті

Володимирі-Волинському;

Вдосконалено систему туристичної інформації міста і його інфраструктури;

Полегшено орієнтування туристів та екскурсантів містом;

Ключові заходи

проєкту:

Ремонтно-реставраційні роботи даху;

Реставраційні роботи фасадів;

Реставрація дверей та вікон;

Проведення благоустрою території пам’ятки;

Виготовлення та встановлення системи туристичної навігації містом;

Організація та проведення фестивалю з урочистим відкриттям пам’ятки.

Період здійснення:

2021-2023

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1900,0

7100,0

7000,0

16000,0

Джерела фінансування:

Міський бюджет, обласний бюджет, грантові кошти та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством України

Інше:

Віслобоков Роман Юрійович

kulturavv@i.ua, (03342) 3 57 82

Пикалюк Володимир Григорович

v.v.zapovidnyk@gmail.com(03342)3 89 89

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних проєктів, заходів, що формують імідж регіону

Назва проєкту:

1.2.2.1. Міжнародна туристична виставка

Цілі проєкту:

Проведення міжнародного культурно-туристичниго ярмарку;

- придбання виставкового обладнання;

- розроблення туристичних буклетів;

- розроблення туристичних маршрутів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Місто Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

20 000 осіб

Стислий опис проєкту:

Міжнародна туристична виставка перш за все передбачає промоцію міста Володимира-Волинського на національній та міжнароднійтуристичній мапі. Одним з основних заходів

проєкту стало проведення туристичного ярмарку. Також заплановано розробити туристичні маршрути і буклети, які допоможуть туристам з легкістю орієнтуватися в місті.

Очікувані результати:

1. Підвищення рівня туристичної привабливості міста.

2. Підвищення якості та асортименту туристичних послуг, інформованості туристів про туристичні об’єкти.

3. Активізація співпраці з містами-партнерами.

Ключові заходи проєкту:

1. Підготовка та проведення туристичного ярмарку.

2. Збір матеріалів та розробка туристичних буклетів.

3. Придбання виставкового обладнання.

4. Розробка туристичних маршрутів.

Період здійснення:

2021 – 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

843,3

562,0

248,0

1653,3

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, грантові кошти

Інше:

Саць Любов Володимирівна

0976885656 lyubov.sats@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних проєктів, заходів, що формують імідж регіону

Назва проєкту:

1.2.2.2. Розвиток туризму на території Цуманської об’єднаної територіальної громади Ківерцівського району

Цілі проєкту:

Розвиток туризму, підвищення рівня самозайнятості сільського населення. Створення позитивного іміджу селищної ради загалом та окремих туристичних територій для інвесторів. Виявлення інвестиційно привабливих об’єктів для розвитку туризму. Збільшення доходів від туризму, розвиток туристичної інфраструктури, використання наявних природних ресурсів в туристичній сфері.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

9 населених пунктів Цуманської селищної ради Ківерцівського району Волинської області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

12669 жителі громади,туристи.

Стислий опис проєкту:

Проєкт спрямований на розвиток сільського туризму на території Цуманської селищної ради для залучення більшої чисельності внутрішніх та в’їзних туристів.

У ході проєкту буде проведено інвентаризацію туристичних пам’яток історичного, етнографічного, культурного і рекреаційного значення. Проведено обстеження туристичних об’єктів, оцінені місця проживання та інші наявні туристичні послуги для збереження та популяризації народних традицій. Проведено роботи зі сприяння покращенню інфраструктурної ситуації, створення умов для розвитку активних видів туризму на території селищної ради та збільшення варіантів короткострокового відпочинку в вихідні дні.

Очікувані результати:

Підготовка якісних матеріалів з популяризації потенціалу сільського туризму як альтернативи закордонним подорожам. Забезпечення популяризації сільського туризму серед сільських жителів як джерела додаткового або основного прибутку та збільшення кількості садиб. Створення умов для розвитку підприємництва та самозайнятості у сфері зеленого туризму. Зменшення відтоку сільської молоді в місто. Відродження народних промислів та історико-культурної спадщини населених пунктів. Збільшення доходу від туристичної діяльності. Залучення інвестицій в інфраструктурні проєкти. Розроблення мережі велосипедних та пішохідних маршрутів.

Ключові заходи проєкту:

Розробка і поширення пакету тематичних інформаційних матеріалів.

Організація та проведення семінарів.

Створення електронного реєстру туристичних об’єктів історичного, етнографічного, культурного і рекреаційного значення, з включенням даних відповідних надавачів послуг.

Інвентаризація та створення реєстру земельних ділянок і наявних об’єктів туристичної інфраструктури, придатних для використання в рекреаційній сфері (кемпінги, зони відпочинку тощо).

Пошук інвесторів для розбудови інфраструктурних об’єктів.

Розробка та маркування, згідно з національним стандартом, туристичних шляхів місцевого значення (велосипедні та пішохідні).

Проведення підготовки фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів, провідників з пішого та велосипедного туризму).

Розробка та виготовлення інформаційно-практичних матеріалів для цільової групи.

Благоустрій зон відпочинку вздовж основних туристичних маршрутів.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

250,0

250,0

-

500,0

Джерела фінансування:

Всеукраїнські конкурси, обласний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, інвестори, інші джерела, не заборонені законодавством.

Інше:

Дорошук Анатолій Васильович

0680208177  0(3365)94355 tsuman.sr@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.2. Туристична промоція області, підтримка інноваційних проєктів, заходів, що формують імідж регіону

Назва проєкту:

1.2.2.3. Розвиток автокемпінгової інфраструктури на природоохоронних територіях Волині

Цілі проєкту:

Мета проєкту – розширення комплексу туристичних послуг, що надаються на території Шацького національного природного парку та зменшення антропогенного навантаження на місцеву екосистему шляхом покращення туристичної інфраструктури.

Основні завдання проєкту:

провести комплекс заходів із залучення профільного приватного інвестора для будівництва автокемпінгу на території Шацького НПП на умовах державно-приватного партнерства (ДПП);

облаштувати виділену земельну ділянку базовою інфраструктурою для будівництва автокемпінгу (енерго- та водопостачання, водовідведення тощо);

побудувати автокемпінг на умовах ДПП та ввести його в експлуатацію;

здійснити промоцію досвіду використання механізму ДПП у сфері розвитку туристичної інфраструктури.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Шацька ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

10 тис. осіб (розрахункова річна кількість туристів, що користуватимуться послугами автокемпінгу).

Стислий опис проєкту:

Кемпінговий тип відпочинку є достатньо популярним видом відпочинку у світі в цілому та в Україні зокрема. Для прикладу, в США кількість осіб, які користувались кемпінговим типом відпочинку у 2016 році становила 40,5 млн осіб. У 2012 році кемпінги США отримали дохід у розмірі 5,2 млрд доларів.  

На території Шацького НПП офіційно функціонує 3 наметових містечка: «Запісочне» на озері Пісочному, «Незабудка» поблизу с. Світязь, «Мокошин» на західному узбережжі озера Світязь. Також поблизу урочища «Гряда» (північно-східне узбережжя озера Світязь») функціонує несанкціоноване наметове містечко.

Головною проблемою кемпінгового типу відпочинку на території НПП є неналежний стан інфраструктури, яка існує. Наметові містечка не мають підключення до електромережі, доступу до якісної питної води, належної системи збору та очистки стічних вод. Така ситуація призводить до виникнення трьох основних негативних наслідків:

- погіршення екологічного стану території (засміченість території, потрапляння забруднених стічних вод в ґрунт).

- зниження туристичної привабливості території, погіршення іміджу Парку.

- нульовий економічний ефект від використання природних ресурсів для територіальної громади (мінімальний рівень податкових платежів, додаткові видатки на прибирання території).

Саме на подолання цих проблем спрямований даний проєкт.

Очікувані результати:

Результат 1. Створено на території Шацького НПП сучасного рекреаційного центру для надання якісних послуг туристам, попит на які зростає та не може бути задоволений інфраструктурою, яка вже існує.

Результат 2. Забезпечене ефективне використання природних ресурсів громади з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище.

Результат 3. Налагоджена взаємовигідна та стабільна співпраця територіальної громади та приватного інвестора на умовах, які забезпечать баланс інтересів обох сторін.

Ключові заходи проєкту:

1.     Підготовка техніко-економічного обґрунтування Проєкту.

2.     Підготовка та проведення конкурсу із залучення приватного інвестора.

3.     Облаштування території поблизу території урочища «Гряда» в смт Шацьк та початок роботи Автокемпінгу (відповідно до викладених вище заходів).

4.     Експлуатація Автокемпінгу поблизу території урочища «Гряда» в смт Шацьк.

5.     Передача Автокемпінгу територіальній громаді.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

5000,0

15000,0

-

20000,0

Джерела фінансування:

Бюджет Шацької селищної ради, кошти ДФРР, кошти приватного інвестора

Інше:

Яльницький Віталій Васильович, перший заступник Шацького селищного голови

Тел. факс +38 03355 20407, +38 098 2528770 shsrada1@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.3. Туристична промоція області, підтримка інноваційних проєктів, заходів, що формують імідж регіону

Назва проєкту:

1.2.3.1. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій в туристичну сферу Шацького поозер’я

Цілі проєкту:

Мета проєкту - підвищити конкурентоспроможність Волинської області шляхом створення якісних туристичних продуктів на основі залучення інвестицій у сферу туризму регіону та раціонального використання природно-рекреаційних територій Шацького національного природного парку.

Основні завдання проєкту:

проведення реконструкції вулиці Центральної в урочищі «Гряда» Шацького району;

підготовка та промоція вільних інвестиційних ділянок рекреаційного призначення загальною площею 15 га.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Шацька ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

30-60 тис. осіб (середня річна кількість туристів, що відпочивають в районі урочища «Гряда»)

Стислий опис проєкту:

Розвиток туризму в Шацькому регіоні є однією з найбільш перспективних напрямків для зростання регіональної економіки, особливо північних районів Волинської області. При наявності значного туристичного потенціалу, частка туристичної галузі у валовому регіональному продукті області залишається невисокою, що спричинено такими причинами:

-   наявний природно-рекреаційний потенціал використовується нераціонально (хаотичність і неконтрольованість процесу виділення земельних ділянок в туристично-привабливих зонах, їх подрібненість, неадекватність цільового призначення земель при їх виділенні перспективним планам розвитку території);

-   найбільша частка туристичних послуг надається невеликими рекреаційними садибами та базами відпочинку. Зважаючи на те, що туристичний сезон в районі шацьких озер триває 2-3 місяці, а фінансових можливостей для розширення спектру та якості послуг у місцевого бізнесу бракує, надані послуги не відповідають вимогам за критерієм «ціна-якість». Це відштовхує значну частку туристичного потоку з регіону і ще більше послаблює фінансову спроможність місцевого бізнесу;

-   переважання у туристичній сфері мікро-бізнесу та нетривалість сезону призводить до того, що розмір сплати податків від надання туристично-рекреаційних послуг вкрай малий. Як наслідок, місцеві бюджети не можуть акумулювати кошти для покращення існуючої туристичної інфраструктури (дороги, пляжі, санітарна інфраструктура тощо), що консервує негативну ситуацію на довгі роки.

Очікувані результати:

Результат 1. Проведено реконструкцію вулиці Центральної в урочищі «Гряда» Шацького району.

Результат 2. Підготовлено вільних інвестиційних ділянок в урочищі «Гряда» загальною площею 15 га для подальшого проведення земельних аукціонів чи використання інших форм залучення інвесторів (у тому числі механізму державно-приватного партнерства).

Результат 3. Проведено 3 заходи з промоції інвестиційних ділянок та інвестиційного потенціалу громади на загальноукраїнських і регіональних профільних виставках й інвестиційних форумах.

Ключові заходи проєкту:

1) реконструкція вулиці Центральної в урочищі «Гряда» Шацького району;

2) підготовка комплексних пропозицій для крупних профільних інвесторів щодо інвестування в об’єкти в районі урочища «Гряда» й інші перспективні об’єкти Шацької ОТГ;

3) підготовка вільних інвестиційних ділянок в урочищі «Гряда» загальною площею 15 га для подальшого проведення земельних аукціонів чи використання інших форм залучення інвесторів (у тому числі механізму державно-приватного партнерства);

4) проведення (участь) у принаймні 3-х заходах з промоції інвестиційних ділянок та інвестиційного потенціалу громади на загальноукраїнських та регіональних профільних виставках й інвестиційних форумах.

Період здійснення:

з 09/2021 – до 06/2023

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

3000,0

25000,0

10000,0

38000,0

Джерела фінансування:

Бюджет Шацької селищної ради, кошти ДФРР, кошти місцевого бізнесу (бази відпочинку на території урочища «Гряда»)

Інше:

Яльницький Віталій Васильович, перший заступник Шацького селищного голови

Тел. +3803355-20407, +38098 2528770 E-mail: shsrada1@ukr.net

 

Номер і назва завдання:

1.2.3. Розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема, Шацького поозер’я

Назва проєкту:

1.2.3.2. Створення рекреаційної зони для відпочинку на річці Риловиця по вул.Луцькій м.Володимира-Волинського

Цілі проєкту:

Продовження очистки та благоустрою річки Риловиця

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

м. Володимир-Волинський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Громада міста

Стислий опис проєкту:

Проєктом передбачається очищення русла річки Риловиця з подальшим створенням рекреаційної зони, влаштуванням малих архітектурних форм. Реалізація зазначеного проєкту дозволить створити всі необхідні умови для відпочинку мешканців та жителів міста.

Очікувані результати:

Створення зони відпочинку.

Ключові заходи проєкту:

-            виготовлення ПКД та її експертиза;

-            дозвіл на початок виконання робіт;

-            проведення конкурсних торгів на визначення виконавця робіт;

-            проведення будівельних робіт;

здача об’єкту в експлуатацію.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

2500,0

-

-

2500,0

Джерела фінансування:

-          Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; кошти місцевих бюджетів; грантові кошти, інвестиції; інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Інше:

Мамалига Сергій Олексійович

03342-35710; (093)202-18-15 valyva2@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.3. Розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема, Шацького поозер’я

Назва проєкту:

1.2.3.3. Створення туристично-рекреаційної мережі міста Луцька та прилеглих сіл

Цілі проєкту:

Відновлення місцевих етнокультурних об’єктів та облаштування рекреаційних зон у місті Луцьку, селищі Рокині та селі Баїв за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини. Збільшення кількості туристів. Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Збільшення рівня обізнаності туристів та мешканців міста про зазначені туристичні об’єкти.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

місто Луцька, Боратинська та Княгининівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Мешканці Луцька, Боратинської та Княгининівської ОТГ, прилеглих сіл, туристи та відпочиваючі (близько 300 тис. осіб).

Стислий опис проєкту:

Існуюча рекреаційно-туристична мережа міста Луцька та прилеглих громад не повністю задовольняє потреби зростаючого потоку туристів. Відсутність туристичної інфраструктури призводить до низької ефективності використання туристичного потенціалу.

Основною метою проєкту є підвищення ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу міста Луцька, Боратинської та Княгининівської об’єднаних територіальних громад Луцького району на основі створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців та гостей.

Очікувані результати:

Розвиток туристичного потенціалу регіону, збільшення кількості туристів з акцентом на відпочинковий, зелений, сільський, культурно-історичний та екологічний туризм сімейного та індивідуального типу, розширення рекреаційних територій.

Проєкт нестиме позитивний вплив на навколишнє середовище. Окремі заходи проєкту (санітарне очищення водойм, екодизайн) спрямовані на покращення стану довкілля загалом. Облаштування рекреаційної зони відбуватиметься із дотриманням екологічних вимог згідно чинних Державних будівельних норм, з використанням екологічно чистих матеріалів та технологій.

Одночасно проєкт сприятиме популяризації серед туристів екологічно чистого засобу пересування – велосипедного транспорту.

Реалізація проєкту дасть змогу досягти наступних показників: підвищення привабливості та збільшення кількості сучасно облаштованих туристичних, екскурсійних об’єктів, відпочинкових територій, туристичних локацій в Україні.

Ключові заходи проєкту:

1. Відновлення місцевих етнокультурних об’єктів та облаштування рекреаційних зон у місті Луцьку, селищі Рокині та селі Баїв – за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини.

2. Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Збільшення рівня обізнаності туристів та мешканців міста про дані туристичні об’єкти.

2.1. Ремонт під’їзних шляхів, та будівництво парковок.

2.2. Будівництво і монтаж майданчиків та будиночків для здійснення виїзної торгівлі.

2.3. Створення кемпінгового містечка в смт. Рокині.

2.4. Створення пішохідних, водного, велосипедного маршрутів, облаштування екологічних стежин, велосипедних доріжок по основним пам’яткам місцевості та їх облаштування.

2.5. Розробка та підготовка інформаційно-промоційних матеріалів для туристів (буклети, туристичні путівники, друковані та інтерактивні карти).

2.6. Проведення стартової прес-конференції

2.7. Формування каталогу інвестиційних пропозицій, пов’язаних зі сферою зеленого, сільського, екологічного та етно-туризму.

2.8. Створення оглядових майданчиків, станції прокату човнів та катамаранів, велосипедів та туристичного спорядження.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

39631,0

-

-

39631,0

Джерела фінансування:

Кошти місцевих бюджетів (Луцька, Боратинська, Княгининівська ОТГ): 10% – 3963,1 тис. грн.

Кошти Державного бюджету, інших джерел: 90% – 35667,9 тис.грн.

Всього витрат по проєкту 39 631 000 грн, з яких:

- 20 550 000 грн припадає на заходи, що здійснюватимуться на території Луцької міської територіальної громади;

- 5 950 000 грн припадає на заходи, що реалізуватимуться на території Боратинської ОТГ; 

- 11 350 000 грн припадає на заходи що реалізуватимуться на території Княгининівської ОТГ.

Заходи, що спрямовуватимуться на організацію офісу проєкту та його утримання адмініструватимуться Луцькою міською радою і становлять 1 781 000 грн.

Інше:

Заступник директора департаменту, начальник відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцької міської ради Омельчук Сергій Васильович

Телефон робочий: +38 0332  777 932

Телефон мобільний: +38 050 7894023

електронна пошта: investinlutsk@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.3. Розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема, Шацького поозер’я

Назва проєкту:

1.2.3.4. Створення відпочинкової зони в с. Прилуцьке

Цілі проєкту:

Облаштування рекреаційної зони у с. Прилуцьке Луцької міської територіальної громади за умови збереження екологічної рівноваги. Збільшення кількості туристів. Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів. Створення місця відпочинку вихідного дня для мешканців Луцької міської територіальної громади. Розвиток зеленого туризму.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Луцька міська територіальна громада, прилеглі села.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Мешканці Луцької міської територіальної громади прилеглих сіл, туристи та відпочиваючі (близько 250 тис. осіб).

Стислий опис проєкту:

Проєкт передбачає відновлення ставків у с. Прилуцьке з первинними характеристиками: санітарне очищення водойми, відновлення земляної греблі та первинного рівня води в ставку.

Інфраструктурне облаштування зони відпочинку біля ставка в с.Прилуцьке з встановленням дитячого, спортивного майданчика, місць для барбекю, критих альтанок тощо.

Очікувані результати:

Створення місця відпочинку вихідного дня для мешканців Луцької міської територіальної громади.

Розвиток туристичного потенціалу регіону, збільшення кількості туристів з акцентом на відпочинковий, зелений, сільський, культурно-історичний та екологічний туризм сімейного та індивідуального типу, розширення рекреаційних територій.

Проєкт нестиме позитивний вплив на навколишнє середовище. Окремі заходи проєкту (санітарне очищення водойм, екодизайн) спрямовані на покращення стану довкілля загалом. Облаштування рекреаційної зони відбуватиметься із дотриманням екологічних вимог згідно чинних Державних будівельних норм, з використанням екологічно чистих матеріалів та технологій.

Ключові заходи проєкту:

Здійснення заходів (механічних ручних та механізованих) щодо санітарного очищення (відновлення) природних водойм.

Забезпечення інфраструктурного облаштування зони відпочинку.

Встановлення 4-х альтанок, здійснення ландшафтних робіт, підведення комунікацій, організація доріжок з твердого покриття.

Облаштування 3-х місць для вогнища та барбекю.

Встановлення 3-х біотуалетів.

Встановлення дитячого та спортивного майданчику з урахуванням потреб вразливих категорій населення.

Озеленення території ставків.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

10000,0

-

-

10000,0

Джерела фінансування:

Кошти бюджету міста Луцька (10% – 1000 тис. грн).

Кошти Державного бюджету та інших джерел (90%– 9000 тис. грн).

Інше:

Заступник директора департаменту, начальник відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцької міської ради Омельчук Сергій Васильович

Телефон робочий: +38 0332  777 932

Телефон мобільний: +38 050 7894023

електронна пошта: investinlutsk@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.2.3. Розвиток рекреаційно-курортних зон, зокрема, Шацького поозер’я

Назва проєкту:

1.2.3.5. Нове будівництво оздоровчо-відпочинкового комплексу у ПЗОіВ «Оберіг» с.Уховецьк, вул.Озірна, 26 Ковельського району

Цілі проєкту:

Створення умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури, будівництва нових закладів відпочинку та тимчасового проживання.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Колодяжненська сільська рада (об’єднана територіальна громада), Ковельський район.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Населення Колодяжненської сільської ради (ОТГ) – 5154 особи.

Стислий опис проєкту:

Табір функціонує тільки в літній період, протягом якого оздоровлюються діти з Ковельського району, міст та  сусідніх районів. Площа території табору 1,1 га, на якій розташовано вісім спальних будинків, медпункт, їдальня, літня сцена, поле для міні-футболу, волейбольний майданчик. Однак матеріально-технічна база табору застаріла. Для повноцінного функціонування потягом року та забезпечення надання якісних послуг проєктом передбачено будову нового комплексу спальних будиночків з системою теплопостачання.

Очікувані результати:

Оновлено та розширено матеріально-технічну базу ПЗОіВ «Оберіг», завдяки чому продовжено його функціонування –
10 міс./р.;

створено необхідну інфраструктуру для рекреаційного природокористування, яка сприятиме подальшому формуванню туристичного бренду громади;

залучено досвід приватного інвестора, що дасть можливість оптимізувати витрати місцевого бюджету та забезпечить раціональне використання рекреаційного потенціалу природних ресурсів на території Колодяжненської громади.

Ключові заходи проєкту:

Вивчення проєкту та прийняття рішень органом місцевого самоврядування; створення робочої групи; виготовлення проєктно-кошторисної документації; планування фінансування; проведення процедури державних закупівель (тендер); укладення договору на виконання робіт; проведення робіт згідно локального кошторису; проведення перевірки якості виконаних робіт; підведення підсумків виконаних робіт; введення в експлуатацію; виконання вимог діючих Правил і норм технічної експлуатації;  підготовка звіту про реалізацію проєкту; інформування громадськості про результати реалізації проєкту.

Період здійснення:

з 01.2021 до 12.2023

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

10000,0

10000,0

10000,0

30000,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, кошти ДФРР, інвестиційні та грантові, інші джерела, не заборонені законодавством.

Інше:

Сільський голова В.Л.Кашик

(03352) 90232  e-mail: kolodiazhne@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання

1.2.4. Розвиток туристичних продуктів (подієвий, історико-культурний, спортивний, «зелений», медичний туризм, тощо)

Назва проєкту

1.2.4.1. Відродження історико-архітектурної спадщини       смт Олика

Цілі проєкту

Реставрація пам’яток містобудування та архітектури              смт Олика

Територія, на яку спрямований проєкт

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Жителі області

Стислий опис проєкту

Проєктом передбачено виконання таких завдань:

-       забезпечення будівництва житла для переселення жителів з історичної частини смт Олика;

-       забезпечення будівництва дитячого садка та школи смт Олика;

-       відновлення, реставрація, раціональне пристосування та належне утримання пам’яток архітектури смт Олика;

-       забезпечення благоустрою кладовища;

-       покращення дорожньо-транспортної інфраструктури смт Олика;

-       забезпечення будівництва очисних споруд в смт Олика;

-       розбудова мережі туристичної інфраструктури;

-       промоція туристичного потенціалу смт Олика;

-       створення мережі музейних закладів у відреставрованих пам’ятках архітектури.

Очікувані результати

Відновлення, реставрація, належне утримання пам’яток архітектури смт Олика, розбудова мережі туристичної архітектури, підвищення туристичної привабливості, збільшення кількості туристів.

Ключові заходи проєкту

Розробка містобудівної документації смт Олика, розробка проєктної документації на реставрацію замку Радзивілів, реставрація та пристосування замку Радзивілів, розробка проєктної документації на реставрацію пам'яток містобудування та архітектури смт Олика, проведення ремонтно-реставраційних робіт та робіт з пристосування основних пам'яток містобудування та архітектури смт Олика, забезпечення інфраструктурного облаштування, благоустрій центральної частини смт Олика, впорядкування кладовища з реставрацією каплиці, проведення археологічних робіт у смт Олика, покращення дорожньо-транспортної  інфраструктури смт Олика, будівництво очисних споруд в смт Олика, будівництво двох восьмиквартирних будинків для переселення жителів, будівництво школи та дитячого садка, розбудова мережі туристичної інфраструктури, рекламно – інформаційне забезпечення та промоція туристичного потенціалу, створення мережі музейних закладів у відреставрованих пам’ятках архітектури.

Період здійснення

2021 – 2023 роки

Орієнтовна вартість проєкту, тис.гривень

2021

2022

2023

Разом

245975,0

162635,0

150730,0

559340,0

Джерела фінансування

Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела

Інше

Департамент економіки та європейської інтеграції, Департамент регіонального розвитку та ЖКГ, управління містобудування та архітектури, управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації, Олицька селищна рада, залучені інвестори

 

Проєктні картки напряму 1.3. Розвиток малого та середнього бізнесу

 

Номер і назва заходу

1.3.2. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу

Назва проєкту

1.3.2.1. Створення підприємства по виробництву сірників в с.Нові Березичі Любешівського району Волинської області

Цілі проєкту

Розробка інвестиційної пропозиції щодо організації виробництва сірників в с.Нові Березичі Любешівського району, з метою  забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території громади, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку промисловості.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Любешівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

28758 осіб – населення Любешівської ОТГ.

Інвестори.

Стислий опис проєкту

Проєктом передбачається підготовка інвестиційної пропозиції для потенційних інвесторів по створенню підприємства, яке буде спеціалізуватися на виробництві сірників, з визначенням відповідної земельної ділянки. Найвигідніше розташування для такого підприємства в селі Нові Березичі, оскільки село розташоване неподалік дороги регіонального значення Р-14, що дозволяє налагодити ефективну доставку готової продукції до споживача. Сірники - товар, який завжди буде користуватися попитом. Він належить до групи найважливіших товарів для організації життєдіяльності людини. Тому є можливість організувати актуальний і прибутковий бізнес.

Деревообробна галузь на території громади є конкурентною. Наявні як державні підприємства, так і дрібні приватні підприємці, які спеціалізуються на первинній обробці деревини. Виготовлення сірників – процес підвищеної небезпеки, тому виробничі приміщення повинні відповідати певним правилам безпеки.  Незважаючи на просту будову, сірник сам по собі відрізняється складним технологічним процесом виробництва, який включає в себе: вироблення основи сірники, яка має вигляд соломи; проходження основи через ванни: просочення протипожежною сумішшю, оброблення парафіновою ґрунтовкою, подвійна обробка клеєм і покриття захисним шаром; сушку, що займає в цілому дві години; сортування по довжині і перетину; виготовлення коробки для сірників; розфасовку готової продукції.  Можливий варіант виробництва сірників без виготовлення соломи для сірників. Її можна закуповувати вже в готовому вигляді. Це на першому етапі істотно зменшить капіталовкладення.

Оскільки сірникова продукція потрапляє у всі будинки країни, то цю властивість можна використовувати як рекламну площу. Суть цього заходу полягатиме в виготовленні та розміщенні на сірникових коробках різного роду рекламної продукції, що дозволить отримати додаткові прибутки та спрямувати їх на модернізацію обладнання.

Очікувані результати

Буде підготовлено якісну інвестиційну пропозицію по створенню підприємства, що  спеціалізується на виробництві сірників на території Любешівської ОТГ, в разі підтримки якої буде залучено інвестиційні кошти для організації роботи бюджетоутворюючого підприємства.  Ефективна та прибуткова діяльність підприємства дозволить отримати надходження до селищного бюджету, будуть створені додаткові робочі місця, також зростуть податки з доходів фізичних осіб – працюючих, формуватимуться внески до Пенсійного фонду. Розгортання виробничої діяльності за даним напрямом на території Любешівської ОТГ  сприятиме розвитку національного виробника, дозволить наповнювати бюджет громади та фінансувати проєкти капітального будівництва в соціальних сферах.

Ключові заходи проєкту

1.              Визначення та аналіз земельної ділянки для розміщення підприємства.

2.              Розробка та затвердження бізнес-плану підприємства з виробництва сірників, який визначатиме обмеження та рекомендації при формуванні напрямів діяльності, орієнтовного виробничого та маркетингового планів.

3.              Розробка та формування пакету необхідної юридичної документації на земельну ділянку, де передбачається створення підприємства.

4.      Підготовка проєкту інвестиційної пропозиції.

5.              Вибір інвестора та підписання генеральної угоди з ініціатором створення підприємства.

6.              Розробка необхідної технічної та проєктно-кошторисної документації, отримання технічних умов та необхідних дозволів.

7.              Передача земельної ділянки в оренду інвестиційній компанії.

Період здійснення

2021- 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

200,0

400,0

150,0

750,0

Джерела фінансування

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

Номер і назва завдання:

1.3.2. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу

Назва проєкту:

1.3.2.2. Геологічне вивчення з промисловою розробкою Ростанського піщаного кар’єру на території Шацької громади Волинської області

Цілі проєкту:

Сприяння розвитку промислового підприємництва області та, зокрема, Шацької громади, шляхом формування пропозиції для потенційних інвесторів, які зацікавлені у створенні підприємства по видобутку піску-гравію.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Шацька громада

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Мешканці Шацької громади (17,8 тис.осіб), підрядні установи та організації

Стислий опис проєкту:

Окрім туристично-рекреаційного потенціалу, регіон багатий на природні ресурси, в т.ч. будівельні корисні копалини.

За архівними даними у 1990-их роках на території Ростанської сільської ради (в той час - колгосп ім. Суворова Любмльського району) функціонував кар’єр, який орієнтувався на видобуток піску-гравію. Проте, через відсутність потреб місцевого населення, потенційні запаси матеріалу не були використані. В результаті аналізу геологічного потенціалу громади, виявлено, що вищевказана територія найбільш приваблива для промислової розробки та в подальшому видобутку гравійного піску для будівельних потреб.

Очікувані результати:

Будівництво на території Шацького регіону автомобільних доріг: Шацьк-Залісся-Грабове-Старовойтове, Шацьк-Вілиця-Прип’ять-Любохини; Піща-Шацьк-Любомль та інших, обумовлює доцільність розробки піщаного кар’єру на території  Ростанської сільської ради. Реалізація даного проєкту дасть можливість створити додаткові робочі місця, забезпечить стабільні надходження податків до місцевого бюджету громади

Ключові заходи проєкту:

Проєктом передбачається:

- рекогносцировка Ростанського  піщаного кар’єру;

- геологічне вивчення Ростанського  піщаного кар’єру;

- включення об’єкту до обліку Державного фонду родовищ корисних копалин України;

- промислова розробка кар’єру.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Всього

1 500,00

-

-

1 500,00

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет

Контакти, телефон

Самусєв Володимир Олександрович, заступник голови Шацької районної державної адміністрації (050) 173-11-69,      e-mail:post@shaadm.gov.ua

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.3.3. Активізація діалогу між представниками бізнесу, органів влади, громадськості

Назва проєкту:

1.3.3.1. Центри розвитку підприємництва

Цілі проєкту:

Мотивація людей до започаткування власної справи, побудова інформаційної інфраструктури підприємництва, підвищення рівня конкурентоспроможності підприємців району/міста

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

4000 осіб, які скористаються послугами Центру розвитку підприємництва

Стислий опис проєкту:

Центр розвитку підприємництва є інформаційним майданчиком, корисним сервісом для підприємців, де вони отримують фахову консультацію, відвідують бізнес-тренінги, семінари з ведення бізнесу, написання бізнес-планів, проходять бліц-навчання з актуальних питань.

Очікувані результати:

Сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій.

Формування зручного інформаційного простору для шукачів роботи, що виявили бажання розпочати власну справу, та підприємців.

Забезпечення співпраці з органами місцевої влади, об’єднаннями роботодавців, профспілок, асоціаціями підприємців, бізнес-центрами, бізнес-інкубаторами, фондами підтримки малого підприємництва, лізинговими компаніями, іншими підприємствами, установами та організаціями, в тому числі громадськими, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва.

Ключові заходи проєкту:

Проведення тематичних семінарів та тренінгів, консультацій щодо започаткування власної справи, профдіагностичного тестування на визначення нахилів до підприємництва. Інформування про послуги служби зайнятості в частині сприяння відкриттю власної справи.

Надання консультацій вузькопрофільними фахівцями органів місцевої влади, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, бізнес-центрами, бізнес-інкубаторами, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, громадських організацій, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

4,0

4,5

5,0

13,5

Джерела фінансування:

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Інше:

Волинський обласний центр зайнятості

Балакіна Наталія Богданівна, (0332) 725437, ocz@volsz.gov.ua

 

Проєктні картки напряму 1.4. Ефективна регіональна енергетика

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення частки відновлюваних та альтернативних джерел енергії

Назва проєкту:

1.4.1.1.Створення підприємства по видобутку торфу та виробництві паливних брикетів, пілетів, іншої продукції.

Цілі проєкту:

Сприяння розвитку промислового підприємництва Любешівської ОТГ та Волинської області в цілому, шляхом формування пропозиції для потенційних інвесторів, які зацікавлені у створенні підприємства по  видобутку торфу та виробництва паливних брикетів, пілетів, іншої продукції на території Судченського та Бихівського старостинських округів Любешівської ОТГ.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Любешівська ОТГ.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

10000 осіб – жителі Любешівської ОТГ.

Стислий опис проєкту:

Проєктом передбачається проведення геологічної експертизи на кількість покладів торфу на території Любешівської ОТГ, де потенційно можливий його видобуток. Передбачається визначення земельних ділянок з цільовим призначенням для створення  комплексів по видобутку торфу та виробництві паливних брикетів, пілетів, іншої продукції, а також безпосереднє спорудження/реконструкція  виробничих приміщень.

Очікувані результати:

Буде проведено геологічне дослідження, що дозволить виявити кількість покладів торфу на території Любешівської ОТГ, де потенційно можливий його видобуток. На основі проведених досліджень буде підготовлено якісний інвестиційний план по видобутку сапропелю.

Буде створено бюджетоутворююче промислове підприємство на території Любешівської ОТГ.

Ключові заходи проєкту:

Проведення геологічного дослідження потенційних торфових родовищ Любешівської ОТГ.

Визначення земельних ділянок з необхідним цільовим призначенням.

Формування інвестиційної пропозиції.

Розміщення інвестиційної пропозиції на відкритих інвестиційних платформах.

Моніторинг можливих грантових коштів, а також проєктів на кошти МТД, які можуть бути залучені на реалізацію даного проєкту.

Період здійснення:

2022 рік

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

-

4000,0

-

4000,0

Джерела фінансування:

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.4.1. Підвищення частки відновлюваних та альтернативних джерел енергії

Назва проекту:

1.4.1.2. Будівництво вітрової електростанції «Суходоли»

Цілі проекту:

Виробництво електроенергії

Територія, на яку проект митиме вплив:

Володимир-Волинський район, Зарічанська ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 25 тис. населення

Стислий опис проекту:

Будівництво автомобільних доріг, електромереж, вітрових електростанцій

Очікувані результати:

Виробництво електроенергії, енергоощадність

Період здійснення:

2021-2023

Орієнтована вартість проекту тис. грн.

2021

2022

2023

Всього

650000,0

650000,0

650000,0

1950000,0

Джерела фінансування:

72 млн.євро: іноземні інвестиції 80%, 20% - кредити.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ТзОВ «Суходоли ВЕС», Маркулич Олександр Павлович

(050) 3784025

windenergy.cvo@gmail.com, windenergyukr@gmail.com

Інше:

 

 

Номер і назва завдання Стратегії:

1.4.2. Підвищення ефективності комунальної енергетики

Назва проєкту:

1.4.2.1. Капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна покрівель) з впровадженням енергозберігаючих технологій

Цілі проєкту:

Зменшення споживання енергоносіїв, скорочення капітальних витрат на утримання та ремонт будівель

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Всі населені пункти області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

 

Стислий опис проєкту:

 м.Луцьк

Капітальний ремонт приміщення по вул.Ковельська,53 (2021 – 6000,0 тис.грн)

 м.Ковель

Реконструкція (термомодернізація) огороджуючи конструкцій навчального корпусу №2 та шкільної майстерні спеціалізованої школи №3 ім.Л.Українки по вул.Незалежності,138 (2021 – 591,46 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (корпус початкових класів) (2021 – 1417,05 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. №7 (2021 – 1574,1 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. №10 (2021 – 1624,3 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №11-ліцей (2021 – 1319,2 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. №12 (2021 – 1441,4 тис.грн); реконструкція (термомодернізація) огороджуючих конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (1-й корпус) по вул.Незалежності,29 (2021 – 2146,8 тис.грн).

м.Нововолинськ

Капітальний ремонт «комплексна термомодернізація ДНЗ №6 по вул.Кауркова,17 (2021 – 13874,7 тис.грн); модернізація (технічне переоснащення) інженерних вводів теплопостачання багатоквартирних житлових будинків в місті та смт Благодатне з встановленням приладів обліку теплової енергії (2021 – 3815,0 тис.грн); капітальний ремонт (заміна конвективної частини котла КВГ-7,56) котельні Шахтарського мікрорайону по вул.Кауркова,45 (2021 – 550,0 тис.грн); капітальний ремонт (заміна конвективної частини котла КВГ-7,56) котельні 66-го кварталу по вул.Паркова,2а (2021 – 550,0 тис.грн); реконструкція теплової мережі ТК19 – ТК19а котельні 15-го мікрорайону (2021 – 1164,4 тис.грн).

Горохівський район

Капітальний ремонт головного та адмінкорпусу комунального некомерційного підприємства "Горохівська ЦРЛ» м. Горохів, вул.Паркова,22 (утеплення фасаду) (2021 – 8581,3 тис.грн).

Ковельський район

капітальний ремонт (утеплення фасадів, заміна покрівлі) комунального дошкільного навчального закладу «Сонячний промінчик» по вул.Центральна, 33 (2021 – 5126,7 тис.грн); реконструкція навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» в с.Вербка (2021 – 20000,0 тис.грн, 2022 – 13159,0 тис.грн); капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду опорного освітнього закладу ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Велицьк (2021р. - 8102,40 тис.грн).

Луцький район

Капітальний ремонт з утепленням фасадів (термореновація будівель) КП «Луцька ЦРЛ» в с.Липини (2021 – 12000,0 тис.грн)

Любомльський район

Капітальний ремонт будівлі гуртожитку (утеплення стін) Головненської спеціальної школи «Центр освіти» Волинської обласної ради по вул.Л.Українки в смт Головне (2021 – 1143,0 тис.грн)

Рожищенський район

Капітальний ремонт комунального закладу ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Копачівка з впровадженням енергозберігаючих технологій (2021 – 6120,3 тис.грн); капітальний ремонт комунального закладу ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Березолуки з впровадженням енергозберігаючих технологій (2021 – 6728,1 тис.грн).

Очікувані результати:

Економія коштів  місцевого бюджету завдяки скороченню споживання  теплової  енергії, підвищення температурного режиму в будівлях, зменшення  витрат  на утримання  приміщень.

Ключові заходи проєкту:

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення їх експертиз. Заходи по утепленню фасаду, заміна покрівель

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

83870,21

-

-

75767,81

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети

Інше:

 

 

 

Проєктні картки напряму 1.5. Підвищення продуктивності агропромислового сектору

 

Номер і назва завдання:

1.5.1. Сприяння розвитку та спроможності виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань

Назва проєкту:

1.5.1.1.Створення приймально-заготівельних пунктів сільськогосподарської продукції

Цілі проєкту:

Налагодження системи збуту с/г продукції для власників ОСГ.

Сприяння розвитку кооперативного руху.

Створення робочих місць в населених пунктах громади.

Стимулювання нарощення обсягів с/г родукції.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Любешівська ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

15 000 осіб – жителі Любешівської ОТГ, власники ОСГ.

Стислий опис проєкту:

Внутрішній ринок с/г продукції здебільшого характеризується хаотичним розвитком, а саме: відсутністю стабільного попиту, альтернативних каналів збуту продукції, мінливістю цін. Нерозвиненість заготівельно-збутової мережі ускладнює реалізацію товарної продукції особистих селянських господарств, відтак погіршується добробут населення. Наразі потрібно створити належні умови для здійснення систематичної закупівлі сільськогосподарської продукції за цінами, що відповідають ситуації на ринку, для стимулювання розвитку с/г.

Також існує проблема зайнятості в сільській місцевості. Саме тому перед Любешівською ОТГ стоїть задача:  сприяти у створенні робочих місць для сільського населення, а вдкриття заготівельних пунктів дозволить створити близько 15 робочих місць.

У Любешівській ОТГ в селах Седлище ,Зарудчі, Підкормілля, Ветли та Бірки доцільно створити пункти заготівлі с/г продукції, оскільки тут близько 70% населення зайняті в с/г. Жителі сусідніх сіл також зацікавлені в організації системи збуту власної продукції.

Передбачається облаштування приміщень для організації роботи пункту заготівлі та налагодження зв`язків і підписання торгівельних угод з покупцями продукції.

Очікувані результати:

Буде сформовано надійну систему збуту продукції, що вирощується власниками ОСГ.

Після відкриття пунктів заготівлі підвищиться ймовірність створення кооперативів.

Буде налагоджено зв`язки із основними гравцями на ринку закупівлі с/г продукції.

Буде створено нові робочі місця.

Відкриття пунктів заготівлі сприятиме нарощенню власних доходів громади.

Ключові заходи проєкту:

1.         Створення та реєстрація приймально-заготівельних пунктів с/г продукції.

2.         Пошук зацікавлених у відкритті пунктів сторін для співфінансування проєкту.

3.         Підготовка приміщень та закупівля необхідного обладнання (закупівля лотків, ящиків, при потребі-холодильного обладнання).

4.         Виділення відповідних видатків з бюджетів різних рівнів для підтримки формування матеріально-технічної бази заготівельних пунктів.

5.         Підбір персоналу та його навчання.

Період здійснення:

2021- 2022 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1500,0

500,0

-

2000,0

Джерела фінансування:

Селищний та обласний бюджет, кошти програм та проєктів МТД, кошти приватних інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Інше:

Кух Олег Іванович

+380665508527 e-mail: o.kukh@i.ua

 

 

Номер і назва завдання:

1.5.1. Сприяння розвитку та спроможності виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань

Назва проєкту:

1.5.1.2. Підтримання малих і середніх товаровиробників с/г продукції шляхом надання агроосвітніх дорадчих послуг

Цілі проєкту:

Зміцнення конкурентоздатності сільських громад Волинської області шляхом підвищення фахового і освітнього рівня представників малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції, що ґрунтується на використанні передових технологій та європейського досвіду.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

15 тисяч

Стислий опис проєкту:

Загальною проблемою Волинської області, є відсутність дорадчої служби, яка б здійснювала на належному рівні надання практичної консультативної допомоги малим і середнім сільськогосподарським товаровиробникам стосовно широкого спектру питань, що стосуються сільськогосподарського виробництва. Даний проєкт є продовженням колосальної роботи, проведеної Волинським обласним учбовим центром АПК в напрямі підвищення рівня професійної підготовки та освіченості представників малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення в цілому у Волинській області. Так, протягом п’яти сезонів, з 2014 по 2019 рік у рамках реалізації програмних проєктів «Зимова агрошкола», «Територія майстерності» було проведено 330 семінарів із залученням відповідних цільових груп, які у загальному підсумку склали 8460 осіб. Розробка проєкту «Імпульс» це підвищення конкурентоздатності шляхом створення умов для розвитку підприємництва в сільській місцевості. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських громад: запровадження новітніх технологій та інновацій; підвищення рівня обізнаності аграріїв основним аспектам ведення аграрного бізнесу відповідно до Плану дій Уряду України по формуванню необхідного ресурсу на центральному, обласному та районному рівнях і  створення програм із залучення нових технологій, інновацій і їх розповсюдження через дорадчу службу.

Очікувані результати:

Проєкт дозволить підвищити рівень знань та кваліфікацію селян, ефективність їх виробництва, полегшить доступ селян до отримання інформації, допоможе створити основні елементи аграрного ринку – оптовий ринок та маркетингові групи виробників, підвищить активність сільських жінок.

Проєкт відповідає потребам кінцевих бенефіціарів проєкту, що підтверджується результатами Базового дослідження та оцінкою інформаційних потреб сільського населення Волинської області (проведене на замовлення Канадсько-української Програми FARM Центром соціальних експертиз Інституту соціології Національної Академії Наук України).

Проєкт дозволить використати досвід Польщі та Литви, здобутий ними під час підготовки до  вступу та членства в ЄС,  в питаннях комплексного розвитку сільського господарства,  сільських територій, ринків сільгосппродукції, кооперації, в розробці та впровадженні комплексної системи надання  навчально-інформаційних послуг сільськогосподарського виробництва  в першу чергу щодо можливостей впровадження інноваційних розробок.

Ключові заходи проєкту:

Реєстрація дорадчої служби на базі Волинського обласного учбового центру АПК (згідно статутної діяльності) на основі поданих документів у серпні 2019 року.

«Спеціалізовані одноденні навчальні семінари» - будуть проводитися з метою підвищення освітнього рівня фермерів та власників особистих селянських господарств, сільгосптоваровиробників Волинської області. Семінари дадуть змогу розглянути найактуальніші проблеми, поділитись науковою інформацією, дати практичні поради.

«Конференції» - будуть проведені на з метою привернути увагу широкого кола аграрних фахівців, громадськості до завдань проєкту, та сучасних інноваційних технологій в аграрному секторі. Висвітлення роботи конференцій засобами масової інформації зробить їх результати надбанням широких верств населення.

«Публікації» - буклети, брошури відіграють важливу роль у навчанні великих груп людей і є надзвичайно доступним і цікавим методом для фермерів. Публікації зможуть підсилити вплив інших методів, які будуть використані в проєкті.

«Консультації» - будуть двох типів: з виїздом на місце та дистанційні. Індивідуальні та групові консультації будуть надаватися всім зацікавленим особам в районних учбових пунктах ВОУЦ АПК. Дистанційні консультаційні послуги будуть надаватися в режимі телефонного зв’язку або відеоконференції та шляхом розміщення питань-відповідей на інтернет-порталі ВОУЦ АПК.

Період здійснення:

2021- 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

420,0

450,0

500,0

1370,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, бізнес, міжнародний донор.

Інше:

Войтюк Ростислав Миколайович

0503787144  vrec.aic@gmail.com

 

Номер і назва завдання:

1.5.2. Стимулювання переробки сільськогосподарської продукції

Назва проєкту:

1.5.2.1.Будівництво заводу з переробки картоплі на крохмаль

Цілі проєкту:

Розвиток галузі картоплярства.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область та прилеглі райони Львівської та Рівненської областей.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

В межах 1 тисячі фермерських та особистих селянських господарств.

Стислий опис проєкту:

Будівництво і запуск заводу дозволить сформувати сировинну промислову зону в радіусі 100 і більше км.

Очікувані результати:

Завод перероблятиме в межах 40 тисяч тонн картоплі щорічно.

Ключові заходи проєкту:

Вибір земельної ділянки, проєктні роботи, будівництво заводу.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

500,0

45000,0

10000,0

55500,0

Джерела фінансування:

Власні, інвестиційні, кредитні, грантові кошти, бюджетні асигнування.

Інше:

Голова СОК «Волинська картопля» Аршулік Анатолій Аполлонович, моб.+380688992134, електронна адреса arshulikaa@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.5.2 Стимулювання переробки сільськогосподарської продукції

Назва проєкту:

1.5.2.2. Відкриття виробництва «ЕсоСвіт» з переробки фруктів і ягід, горіхів на пастилу та інші корисні десерти

Цілі проєкту:

Привернення уваги до десертів з природних продуктів та їх цінності. Популяризація  корисних солодощів, що дозволить покращити здоров’я родини і нації. Відкриття виробництва задля переробки органічних фруктів і ягід вирощених на Волині. Стимулювання до органічного землеробства та колової економіки. Створення  нових  робочих місць.

-          Розвиток економіки Волині та підняття її авторитету у світі.

Територія, на яку спрямований проєкт:

Волинська, Рівненська та Львівська області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Мешканці області

Стислий опис проєкту:

Відкриття виробництва популяризує культуру споживання фруктів і ягід вирощених на нашій території, так як закордонні фрукти стрімко займають ринок.

Побудова виробництва відтворює модель колової економіки :

вирощуємо-переробляємо-реалізовуємо-органічні відходи компосуємо для збагачення добривами поля під вирощування.

Очікувані результати:

Виробництво перероблятиме  близько 30 000 кг фруктів та ягід в перший рік.

Представимо продукт цікавий українським та закордонним ринкам.

Ключові заходи проєкту:

Створення умов для виробництва.

Укладення угод з виробниками органічної продукції на закупку сировини.

Формуння  сітки  збуту по всій Україні.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн:

2021

2022

2023

Разом

500,0

40000,0

15000,0

55500,0

Джерела фінансування:

Власні, інвестиційні, кредитні, грантові кошти, кошти державного та обласного бюджетів

Інше:

СПД Горбач Олена Леонідівна  0991129086

Lankaster.cat@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

1.5.2. Стимулювання переробки сільськогосподарської продукції

Назва проєкту:

1.5.2.3. Будівництво свинарника-маточник на 2000 голів  

фермерського господарства «ПАН ПРОДУКТ» Володимир-Волинського районів

Цілі проєкту:

Замінити покупне стадо на власне вирощене для збереження потужностей підприємства. Забезпечення населення області високоякісною свининою за доступними цінами.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Володимир-Волинський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

500

Стислий опис проєкту:

Будівництво і часткова реконструкція свинарника-маточника на 2000 голів із закупівлею племінного стада

Очікувані результати:

Збереження потужностей підприємства за рахунок власне вирощеного стада, створення 20 нових робочих місць

Ключові заходи проєкту:

Будівництво та реконструкція свинарника-маточника на 960 голів в с. Верба

Будівництво та реконструкція свинарника-маточника на 1200 голів в с. Федорівка

Закупівля племінного стада

Період здійснення:

2020-2022

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2020

2021

2022

Разом

20 000,0

20 000,0

20 000,0

60 000,0

Джерела фінансування:

Власні кошти, кредитні та інвестиційні

Інше: контакти

Чайковська Мирослава Євгенівна, контактний телефон - 0674083329

 

 

Номер і назва завдання:

1.5.2. Стимулювання переробки сільськогосподарської продукції

Назва проєкту:

1.5.2.4. Забійний  цех потужністю 13,5 тисяч голів курей-бройлерів в годину Гайківська сільська рада, урочище "Підруддя", 1 Турійського району

Цілі проєкту:

Покращення якості переробки м’яса птиці;

Створення нових робочих місць;

Приведення технології забою птиці до стандартів Євросоюзу;

Збільшення виробничих потужностей переробки до 13,5 голів курей-бройлерів в годину;

Автоматизація процесу переробки, зменшення трудовитрат на виробництво продукції;

Встановлення нових ліній упаковки до потреб ринку;

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Загальна площа земельної ділянки 12,96 га.

Площа проектної забудови – 28 330,7 м2.

В цеху відбуватиметься забій із 10 існуючих площадок вирощування курей-бройлерів які розміщенні в Володимир-Волинському, Турійському районах Волинської області.

Планується створити більше 1 000 робочих місць

Продукція виготовлення в новому цеху продаватиметься на території всієї України та ЄС

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Створення більше 1 000 робочих місць. Збільшення надходжень до бюджетів різного рівня у вигляді податків та зборів.

Стислий опис проєкту:

Проектом  будівництва передбачено ІІІ черги будівництва :

 • І черга - будівництво трансформаторної підстанція 35/10кВ.
 • ІІ черга – будівництво корпусу по забою курей- бройлерів, цеху технічних фабрикатів, аміачної компресорної, очисних споруд промислових стоків та інших допоміжних споруд.
 • ІІІ черга – будівництво складського корпусу.

У 2020 році планується в ведення в експлуатацію І та ІІ черги будівництва. На даний момент, загальна готовність будівництва до введення в експлуатацію - 65 %.

Очікувані результати:

Фактична продуктивність становить не менше 13 500 бройлерів на годину.

Проектна потужність забійного цеху дозволить переробляти більше ніж 135 000 тон  м’яса птиці щорічно.

Якість переробки та охолодження відповідає вимогам ринку і санітарним нормам.

Зменшення витрат на переробку (трудовитрати на одиницю продукції).

Збільшення номенклатури продукції, використання сучасних способів заморозки і видів фасування.

Зменшення  витрат енергоресурсів на одиницю продукції.

Ключові заходи проєкту:

Розроблення проектної документації

Проведення будівельних робіт.

Закупка та встановлення технологічного обладнання.

Закупка та встановлення обладнання по холодозабезпеченню цеху.

Закупка та встановлення обладнання по очистці стічних стоків.

Закупка та встановлення обладнання для переробки відходів на  м’ясо-кісткове борошно.  Навчання персоналу.

Період здійснення:

2020-2021 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. грн.

2020

2021

Разом

1 000 000,0

500 000,0

1 500 000,0

Джерела фінансування:

Власні кошти

Інше:

 

 

 

Номер і назва завдання:

1.5.3. Промоція агропромислового сектору

Назва проєкту:

1.5.3.1. Створення інформаційно-консультаційного центру для підтримки сільськогосподарських виробників

Цілі проєкту:

Підвищення ефективної діяльності агропромислового сектору, реалізація інноваційних процесів в аграрному секторі, розвиток сільської місцевості шляхом підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб’єктів господарювання різних форм власності

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Проєкт буде діяти на території усієї області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

370 агропідприємств різних форм власності, понад 600 фермерських господарств та більше 140 тисяч особистих селянських господарств

Стислий опис проєкту:

Проблема: в області не діє дорадча служба, районний і рівень сільських громад не охоплений сільськогосподарським консультуванням.

Інформаційно-консультаційна служба є одним із важливих компонентів ефективного механізму взаємодії науки, освіти, виробництва і управління. Система сільськогосподарського консультування може відігравати роль дієвого інструмента реалізації аграрної політики держави, спрямованої на розвиток аграрного сектору на основі досягнень  науково-технічного прогресу і ефективного використання знань. Тому існує потреба створення повноцінної системи сільськогосподарського консультування.

Очікувані результати:

Буде створено інформаційно-консультаційний центр, будуть підготовлені відповідні галузеві методичні матеріали, буде проведено більше 10 щорічних навчань в т.ч. виїзних, будуть надані кваліфіковані консультації

Ключові заходи проєкту:

Створення інформаційно-консультаційного центру, проведення навчань,надання консультацій, розробка бізнес-планів, методичних рекомендацій.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

200,0

150,0

150,0

500,0

Джерела фінансування:

Державний, обласний бюджети, бізнес, громадських організацій, грантові кошти

Інше:

Волинська обласна громадська організація «Перспективи Волині» Бабіч Ірина Іллівна, тел. +380503398517, електронна адреса: iibabich@ukr.net.

 

 

Проєктні картки напряму 1.6. Підтримка перспективних видів аграрного виробництва

 

Номер і назва завдання:

1.6.1. Розвиток фермерських господарств, в т. ч. сімейних молочних ферм

Назва проєкту:

1.6.1.1. Ресурсний центр - «Швидка допомога для агровиробників»

Цілі проєкту:

Створення інформаційно-ресурсного центру надання дорадчих послуг агробізнесу та агропідприємництву в єдиному приміщенні.

Забезпечення технологічного супроводу агровиробництва.

Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності сільських територій.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Територія Волинської області, 16 районів.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Дрібні та середні сільсьгоспвиробники, в т.ч. сільське населення – 2000 суб’єктів агровиробників.

Стислий опис проєкту:

На сьогодні аграрні товаровиробники, фермери і приватні селянські господарства постійно стикаються з проблемою функціональної та територіальної розрізненості надання послуг із забезпечення високоефективного та якісного ведення агробізнесу. Зокрема, в галузі рослинництва послугами з насінництва, захисту рослин, системи живлення, стандартизації вирощеної продукції займаються різні державні та приватні організації, які розміщені в різних частинах м.Луцька та області. Часто агровиробники звертаються з проблемними питаннями не за адресою, оскільки зовнішні ознаки порушення живлення рослин дуже схожі з ознаками хвороб. Це викликає цільй ряд незручностей у аграріїв, осільки доводиться втрачати час на перевезення зразків у пошуках спеціалізованої організації, яка може фахово встановити причини та надати рекомендації. У свою чергу, досить часто втрачений час призводить до додаткових збитків.

Тому, пропонується створити лабораторно-інформаційний центр у єдиному приміщенні, де будуть надавати послуги фахівці усіх напрямків. Центр повинен бути укомплектований пересувними агролабораторіями для швидкого реагування на безпосередніх місцях агровиробництва.

Під реалізацію даного проєкту, пропонується використати лабораторний корпус по вул. Глушець 49, який знаходиться у користуванні Волинської філії ДУ «Інститут охорни грунтів України», відповідає технологічним вимогам до об’єктів  лабораторно-адміністративного призначення, проте потребує часткового ремонту.

Облаштування даного об’єкту дозволить розмістити спеціалізований персонал від державних та приватних організацій для оперативної ідентифікації проблем і їх вирішення, а також забезпечити функціонування лабораторій усіх напрямків, які витребувані в агровиробництві.

Очікувані результати:

Постійне функціонування інформаційно-ресурсного центру надання дорадчих послуг агробізнесу та агропідприємництву в єдиному приміщенні, що скоротить час для діагностики та вирішення проблем та знизить ризики економічних втрат.

Забезпечено якісне фахове та інформаційне обслуговування агровиробників усіх форм господарювання.

Ефективно та своєчасно надані послуги з наукового та методичного забезпечення ведення агровиробництва і здійснення оперативних заходів у випадку виникнення загрозливих ситуацій в агросекторі (швидка допомога агровиробникам).

Ключові заходи проєкту:

Облаштування приміщення для функціонування інформаційно-ресурсного центру у лабораторно-адміністративному корпусі по вул. Глушець 49.

Формування штату від спеціалізованих державних та приватних підприємств.

Облаштування спеціалізованих стаціональних та пересувних лабораторій.

Проведення інформаційної кампанії про завдання, можливості та функціонування центру.

Забезпечення функціонування центру «Швидка допомога для агровиробників» з повним набором актуальних інструментів.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

4000,0

2000,0

1000,0

7000,0

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, приватний капітал, гранти

Інше:

Волинська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», 43010, м. Луцьк, вул..Глушець 49,

Директор - Микола Зінчук – тел. 0501560751

Головний фахівець - Валентин Галас – тел.. 0992619886

 

 

Номер і назва завдання

1.6.2. Диверсифікація аграрного виробництва, вирощування нішевих культур, в т.ч. органічної продукції

Назва проєкту

1.6.2.1. Створення кластеру виробництва екологічних чистих продуктів харчування та контролю за її якістю

Цілі проєкту

Забезпечення населення області якісними продуктами харчування.

Територія, на яку  проєкт матиме вплив

Міста Волинської області, де є ринки з продажу продуктів харчування

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Міське населення Волині.

Стислий опис проєкту

Екологічно чиста продукція зажди є якісною і дорожчою від звичайної в існуючих торгівельних мережах. На ринках така продукція також присутня, але вона не ідентифікована, тому виробники продають її по звичайній ціні, а покупці не впевнені в якості продукції, яку вони купують. Якщо цю продукцію ідентифікувати і виділити та забезпечити реалізацію без посередників, то всі сторони будуть задоволені. Крім того, потрібно навчати власників ОСГ та дрібних фермерів технологій вирощування продукції рослинництва і тваринництва без застосування хімічних препаратів, а такі технології науці відомі і засоби для їх реалізації також є, при чому це біологічні препарати вітчизняного виробництва. Їх продаж можна налагодити в існуючих торгівельних спеціалізованих мережах, які будуть між собою конкурувати.

Очікувані результати

Навчено всіх бажаючих власників ОСГ та дрібних фермерів Волині технологіям вирощування продукції рослинництва і тваринництва без застосування хімічних препаратів;

-створено при ринках у містах лабораторії з визначення екологічно чистої продукції;

-виділено на ринках «зелені ряди», де власники екологічно чистої продукції будуть її реалізовувати без посередників;

-збільшено реалізацію біологічних препаратів для вирощування продукції рослинництва і тваринництва;

-налагоджено виробництво та реалізацію без посередників екологічно чистих продуктів харчування.

Ключові заходи проєкту

Стимулювання виробництва продуктів харчування без застосування пестицидів особистими селянськими господарствами та дрібними фермерами;

-створення на існуючих ринках «зелених рядів», де буде реалізовуватись екологічно чиста продукція;

-доукомплектування існуючих лабораторій обладнанням для визначення нітратів та інших шкідливих речовин відповідно діючих ДСТУ з метою встановлення екологічно чистої продукції рослинництва і тваринництва або створення нових таких лабораторій на конкурсній основі;

-проведення навчань власників ОСГ та дрібних фермерів технологіям вирощування продукції, яку вони традиційно вирощують, але без застосування пестицидів.

Період здійснення

01.01.2021-31.12.2023

Орієнтовна вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

250,0

250,0

300,0

800,0

Джерела фінансування

Кошти на навчання з обласного бюджету. Кошти на доукомплектування державних лабораторій – установи власники цих лабораторій або комерційні структури. Кошти для виділення «зелених рядів» на ринках-місцеві бюджети. Кошти на закупівлю біопрепаратів-комерційні структури, які їх реалізовують та власні або залучені кошти ОСГ та дрібних фермерів.

Для полегшення фінансування власників ОСГ власного, екологічного чистого виробництва, можна залучати діючі програми для створення малого та середнього бізнесу.

Інше:

Луцький національний технічний університет

Голій Олександр Валентинович

0667322980, 0970028924  goliyov@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

1.6.2. Диверсифікація аграрного виробництва, вирощування нішевих культур, в т.ч. органічної продукції

Назва проєкту:

1.6.2.2. Виготовлення добрив та препаратів (стимуляторів росту) на основі місцевих сировинних ресурсів та інших органічних відходів

Цілі проєкту:

Збереження та відтворення родючості ґрунту.

Раціональне використання природних ресурсів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Виробництво і постачання комплексних добрив та препаратів (стимуляторів росту) для сільськогосподарських підприємств Західного регіону України.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Сільськогосподарські підприємства всіх форм власності Західного регіону України.

Стислий опис проєкту:

В останні роки у зв’язку з економічною і соціальною кризою відбулось різке скорочення внесення добрив. Зокрема, внесення органічних добрив під сільськогосподарські культури в умовах сьогодення складає 0,5 т/га,  тоді як потрібно 8,7 т/га, що у 17 разів менше для забезпечення потреб бездефіцитного балансу гумусу. В зв’язку з цим перед агропромисловим комплексом області постала проблема залучення в сільськогосподарський оборот нетрадиційних сировинних ресурсів місцевого значення (сапропель, солома, торф, відходів промисловості, сидератів і т.д.), які в значній мірі компенсують надходження органічних речовин у ґрунт. Раціонально використовуючи місцеві сировинні ресурси (обсяги торфу - 442089 тис. т, сапропелю - 69987,2 тис. т, курячого посліду - 16543,8 тис. т, інші біоресурси – 16409,4 тис.т), можна виготовити майже 502,1 млн т сипучих або 475,6 млн т. гранульованих ферментованих органічних добрив та значні обсяги гумінових стимуляторів росту.

Очікувані результати:

Стабілізація та підвищення родючості ґрунту.

Відтворення деградованих земель.

Підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Отримання високоякісної та безпечної для здоров’я людей продукції харчування.

Встановлення оптимальних параметрів виготовлення ферментованих добрив та біостимуляторів.

Можливість ведення органічного землеробства.

Розширення ринку конкурентноспроможних та екологічно безпечних органічних добрив та стимуляторів росту рослин.

Інформування членів територіальної громади, юридичних осіб про ефективність використання місцевих сировинних ресурсів як добрив та стимуляторів для високоефективного ведення сільського господарства.

Утилізація відходів промисловості з метою повноцінного їх використання у сільському господарстві

Ключові заходи проєкту:

Інформування сільськогосподарських виробників щодо можливості підвищення їх конкурентно-спроможності.

Розробка проєкту технологічних процесів виготовлення ферментованих добрив та біостимуляторів.

Встановлення оптимальних норм внесення та концентрацій використання новостворених органічних добрив та стимуляторів росту рослин на основних типах ґрунтів Волинської області

Розробка проєкту технічних умов виробництва органічних добрив та біостимуляторів на основі місцевих сировинних ресурсів.

Налагодження співпраці та формування мережі з потенційними замовниками робіт та послуг.

Період здійснення:

З 2021 до 2023 року

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1700,0

2800,0

3500,0

8000,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор

Інше:

Гаврилюк Володимир Андрійович

(0332) 72-87-66; (099) 727-26-27  gavrilyuk-v@ukr.net

 

 

Номер і назва завдання:

1.6.2. Диверсифікація аграрного виробництва, вирощування нішевих культур, в т.ч. органічної продукції

Назва проєкту:

1.6.2.3. «Добра практика» - екологічне рільництво Волині

Цілі проєкту:

Запровадження польського досвіду «Доброї практики» екологічного рільництва у Волинській області.

Залучення селянських та фермерських господарств до участі у виробництві екологічної продукції та її збуті.

Зростання зайнятості та дохідності селянських і фермерських господарств.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Луцький та Ковельський райони Волинської області.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Виробників сільськогосподарської продукції: 1000 селянських та фермерських господарств.

Споживачів: 30 000 населення області.

Стислий опис проєкту:

«Добра практика» у Польщі – це кодекс правил, які забезпечують стале та безпечне  агровиробництво. Одним з таких напрямків є виробництво екологічної продукції дрібними агровиробниками. Такі агровиробники є по суті членами окремого товариства, яке об’єднує виробників та споживачів екологічної продукції. В певній мірі кожен споживач знає особисто, або опосередковано виробника, ознайомлений з його екологічним методом господарювання, довіряє застосовані системі державно-приватного контролю якості виробництва і продукції та користується виключно закладами реалізації такої продукції, які знаходяться в мережі такого товариства, або безпосередньо в господарстві. Такий підхід дозволив налагодити локальну систему функціонування реального екологічного виробництва, споживання та довіри до забезпеченої відповідності екологічним нормам.

Пропонується започаткувати дану систему у Волинській області. У якості пілотних територій пропонуються Луцький і Ковельський райони, як такі, що наближені до великих міст.

Планується створити мережу дрібних агровиробників, які отримають на початкових етапах інформаційну та фінансову підтримку для організації та переходу на екологічні норми. Паралельно буде проведена інформаційна кампанія з приводу запровадження «Доброї практики» на Волині, забезпеченно безпосереднє контактування потенційних споживачів з виробником, а також організовано та рекламовано реалізаційні заклади даної продукції. З метою гарантування відповідності якості продукції, буде налагоджена локальна система котролю всього процесу виробництва місцевими агроекологічними лабораторіями.

Очікувані результати:

Впроваджено систему виробництва і споживання  екологічної продукції в області споріднену з польською моделлю «Доброї практики».

Сформовано базову мережу екологічних господарств у секторі дрібного агровиробництва (селянських та фермерських господарствах). Підвищено рівень дохідності та зайнятості у секторі дрібного агровиробництва понад 1000 осіб.

Підвищено рівень довіри до якості продукції вирощеної в мережі «Доброї практики» у  відповідності до екологічних норм на теренах області понад 30 000 осіб.

Забезпеченно локальний контроль за дотриманням виробниками вимог екологічного виробництва та самої продукції.

Ключові заходи проєкту:

Визначення територій, що за грунтово-кліматичними ресурсами відповідають вимогам до організації екологічного виробництва.

Проведення конкурсу виробників на можливість участі у даній програмі та створення мережі.

Налагодження системи наукового та інформаційного супроводу і контролю ековиробництва в мережі.

Проведення інформаційної кампанії про виробництво екологічної продукції в даній мережі (ЗМІ, безпосередні екскурсії у господарства).

Організація центрів збуту екопродукції та інформаційна підтримка.

Період здійснення:

2021-2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

250,0

600,0

400,0

1250,0

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, приватний капітал, гранти

Інше:

Волинська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», 43010, м. Луцьк, вул..Глушець 49,

Директор - Микола Зінчук – тел. 0501560751

Головний фахівець - Валентин Галас – тел.. 0992619886

 

Проєктні картки напряму 1.7. Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад

 

Номер і назва завдання:

1.7.2. Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища

Назва проекту:

1.7.2.1. Реставрація, пристосування, музеєфікація пам'ятки археології національного значення "Городище- Вали ІХ-ХІІІ ст.."в місті Володимирі-Волинському (в комплексі земляних валів замку ХІV-XVI ст.)

Цілі проекту:

Виконання реставраційних заходів щодо збереження унікальної пам’ятки археології Х ст. городища «Вали».

Здійснення рятівних археологічних досліджень на території дитинця та розріз валу.

Закінчення пошуково-археологічних робіт по дослідженню залишків замку Казимира Великого. Музеєфікація та консервація фортифікаційних укріплень ХІV ст.

Збереження від руйнування залишків фортифікаційної споруди, ґрунтовне її дослідження та перетворення в об’єкт туристичного показу.

На основі знайдених матеріалів створити музей археології з метою подальшого вивчення та систематизації знахідок.

Ремонтно-реставраційні роботи на об’єкті  архітектури ХVІІІ-ХХ ст.. Громадської споруди (колишньої в’язниці).

Облаштування внутрішніх інтер’єрів приміщень музею археології, галереї, клубів історичної реконструкції та офісних приміщень адміністрації заповідника, що будуть розміщені в Громадській споруді (колишній в’язниці).

Територія, на яку проект матиме вплив:

Територія ДІКЗ «Стародавній Володимир», місто Володимир-Волинський, Волинська область.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Завдяки збереженню історико-культурної спадщини міста буде можливість зацікавити широке коло населення Володимира-Волинського та туристів.

Стислий опис проекту:

Враховуючи унікальність археологічної пам’ятки городище «Вали», планується провести науково-рятівні археологічні дослідження та на їх основі створення археологічного музею з експонуванням археологічних решток забудови, розташування музейних та обслуговуючих приміщень у відреставрованій споруді ХУІІІ-ХХ ст.

Очікувані результати:

Відновлення унікальної історичної частини міста – дитинця.

Створення можливостей для проведення широкомасштабних. культурно-мистецьких заходів.

Комплексне використання пам’ятки національного значення для міжнародних наукових конференцій, урочистих заходів, зустрічей на високому рівні.

Залучення інвестицій для формування туристичного продукту в місті.

Поширення позитивного досвіду археологічних досліджень історико-культурних пам’яток в інших транскордонних регіонах України та Польщі.

Ознайомлення широкому загалу населення з історією міста та його історико-культурною спадщиною.

Збереження історико-культурної спадщини для прийдешніх поколінь.

Поглиблення знань та посилення інтересу до історії рідного краю.

Створення нового об'єкту туристичного показу.

Ключові заходи проекту:

Завершення рятівних археологічних досліджень на території. городища «Вали».

Музеєфікація, консервація та вивчення віднайдених об’єктів – замку Казимира Великого.

Коригування проектно-кошторисної документації.

Завершення ремонтно-реставраційних робіт на об’єкті Громадська споруда (колишня в’язниця).

Створення музею археології, галереї, клубів історичної реконструкції та офісних приміщень адміністрації заповідника у відреставрованій будівлі.

Період здійснення:

2021 – 2023 рр.

Орієнтована вартість проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

5500,0

20500,0

3000,0

29000,0

Джерела фінансування:

Державний, обласний та місцевий бюджети, грантові кошти, кошти не заборонені законодавством

Інше:

Пикалюк Володимир Григорович

v.v.zapovidnyk@gmail.com (03342)3 89 89

 

Номер і назва завдання:

1.7.2. Збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища

Назва проєкту:

1.7.2.2. Реставраційно-ремонтні роботи пам'яток культурної спадщини «Білого та Сірого будинків Косачів» в с. Колодяжне Ковельського району Волинської області.

Цілі проєкту:

Збереження меморіальної пам’ятки, пов’язаної із життям та творчістю відомої української поетеси Лесі Українки та родиною Косачів; покращення туристичної привабливості регіону; промоція історико-культурної спадщини; 

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область, Україна.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

30 000 осіб (відвідувачі Колодяжненського літератерно-меморіального музею Лесі Українки, до складу якого входять будинки),  5084 (мешканці Колодяжненської ОТГ)

Стислий опис проєкту:

 «Сірий та Білий будиночки Косачів» є пам’яткою  культурної спадщини національного значення (Постанова кабінету Міністрів України № 928 від 03.09.2009 р. охоронний №030012-Н). та входять до складу Колодяжненського літератерно-меморіального музею Лесі Українки (філія Волинського краєзнавчого музею). Музей функціонує з 1949 року та є одним з найбільш відвідуваних в області. На базі музею щорічно відбувається цілий ряд просвітницьких, наукових заходів, спрямованих на дослідження та популяризацію життя та творчості родини Косачів вцілому, та Лесі Українки зокрема.

Родина Косачів володіла садибою у Колодяжному з з 1892 р. до 1937 р. «Білий будинок» був побудований у 1890 р., відновлений у 1949 р. Протягом 1890 - 1896 р. Леся Українка постійно проживала у цьому будинку, а потім приїжджала на літо, востаннє 1907 р. «Сірий будинок» був побудований у 1896 р. для батьків, дуже постраждав під час Другої Світової війни, у 1954 -1955 рр. тодішнім власником був перенесений за межі території музею, а на його місці була побудована точна копія.

Капітальні реставраційно-ремонтні роботи пам’ятки не проводилися з середини ХХ ст. За заключенням спеціалістів на сьогодні загальний технічний стан пам’ятки – незадовільний.

Очікувані результати:

Збереження пам’ятки культури національного значення.

Створення нової експозиції у відремонтованій пивниці «Білого будинку». Збільшення кількості відвідувачів.

Ключові заходи проєкту:

Згідно проектно-кошторисної документації мають бути проведені наступні заходи:

у “Білому будинку Косачів”: комплексний ремонт фасадів з оббивкою тиньку та ремонтом пошкоджених вологою дерев'яних конструкцій стін; ремонт пивниць із влаштуванням вертикальної та горизонтальної відсічної гідроізоляції; заміна дерев'яних декоративних елементів фасадів ( обрамлень вікон, вітрових дощок, огорожі тераси); перекладка печі опалення; заміна вікон, вхідних дверей; очистка та гідрофобна обробка гонтового покриття даху; влаштування організованого скиду з даху дощової води; утеплення даху та перекриття над пивницями; частковий ремонт цоколя; загальний ремонт приміщень; заміна підлог та плінтусів; ремонт мощення доріжок від центральної алеї до будинку;

у “Сірому будинку Косачів”: ремонт та поновлення оздоблення фасадів - 50%, та стінових конструкцій; відновлення веранди — 100%; ремонт , поновлення обшивки входу, мезоніну, слухових вікон; заміна столярних виробів (вікон, дверей ); поновлення лиштв, декоративних дерев'яних елементів оздоблення фасадів; заміна підлог в приміщеннях; заміна плінтусів — 100%; ремонт підшивки звісів даху та системи водовідведення з дахів дощової води; утеплення даху; вертикальна гідроізоляція фундаментів 50%; впорядкування вертикального планування південної ділянки прилеглої території з поновленням благоустрою.

Період здійснення:

2021

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

8615,95

-

-

8615,95

Джерела фінансування:

Державний бюджет – 70%, обласний бюджет – 30%, інші джерела, не заборонені законодавством.

Інше:

Важатко Оксана Георгіївна

Тел.: 0507167146, oksanavazhatko@ukr.net

 

 

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та

підвищення якості життя населення

 

Проєктні картки напряму 2.1. Збереження та розвиток людського капіталу

 

Номер і назва завдання:

2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл

Назва проєкту:

2.1.1.1.Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів

Цілі проєкту:

Покращення надання дошкільних освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Діти віком від 3 до 6 років

Стислий опис проєкту:

Існує попит на поліпшення якості надання освітніх послуг для дошкільнят. Старі приміщення дошкільних навчальних закладів знаходяться в аварійному стані, є необхідність в реконструкції будівель під дошкільні заклади та будівництві нових приміщень дошкільних навчальних закладів для населених пунктів, де є приріст народжуваності, а також у проведенні комплексу заходів з енергозбереження, зокрема:

Володимир-Волинський район

Капітальний ремонт приміщення закладу дошкільної освіти «Сонечко» по вул.Б.Хмельницького, 1б в с.Хмелівка (2021 – 5100,0 тис.грн.)

Іваничівський район

Реконструкція частини приміщення КЗ «Заставненська початкова школа» під Заставненський ЗДО «Пізнайко» по вул.Клименка, 6а (2021-16764,1 тис.грн)

Камінь-Каширський район

Реконструкція дитячого навчального закладу в с.Бузаки (2021-10598,0 тис.грн)

Ковельський район

Будівництво дошкільного навчального закладу на 45 місць в селі Воля-Ковельська (2021 рік – 10254,0 тис.грн); реконструкція будівлі загальноосвітньої школи під дитячий садок за адресою: с. Білин, вул. Лесі Українки, 8а (2021 рік - 12120,7 тис.грн); будівництво дитячого садка на вул. Лесі Українки, 30а, в с. Любитів (2021 рік – 21679,4 тис.грн); реконструкція частини адміністративного приміщення під дошкільний навчальний заклад по вул. Шкільна, 3 в с.Скулин 8а (2021 рік – 4311,3 тис.грн).

Локачинський район

Реконструкція системи опалення та каналізації в ДНЗ сіл Затурці, с.Юнівка, с.Вілька Садівська (2021 рік – 700,0 тис.грн).

Луцький район

Реконструкція дитячого садка (добудова двох груп) на вул.Центральна, 20 в с. Боратин (2021 рік – 5751,7 тис.грн); громадський комплекс – дитячий садок, школа в с. Рованці. (коригування другого пускового комплексу, дитячого садка на 88 місць) (2023 рік – 17969,4 тис.грн); нове будівництво дитячого садка по вул. Подільська,6 в с.Струмівка (2021 рік - 15000,0 тис.грн, 2022 – 15000 тис.грн, 2023 – 10000 тис.грн, разом - 40000 тис.грн); капітальний ремонт та утеплення фасадів Романівського дошкільного навчального закладу «Сонечко» с.Романів (2021р. – 2500,0 тис.грн); будівництво дитячого садка на 150 місць по вул. Шапова в смт Торчин (2021р. - 29070,1 тис.грн.); реконструкція дитячого садочка на 80 місць в селі Радомишль (2021р. – 6000,0 тис.грн.).

Любешівський район:

Реконструкція адмінприміщення під дошкільний навчальний заклад по вул. Свободи в смт Любешів (2022 рік - 7800,0 тис.грн); нове будівництво ДНЗ с. Залаззя (2023 рік - 15897 тис.грн).

Ратнівський район

Реконструкція приміщення дитячого садка з ігровим залом в с.Видраниця по вул.Центральній, 49 (2021р. – 11453,7 тис.грн.); нове будівництво ДНЗ для НВК «ЗОШ І-ІІІ ст . дитячий садок» в с.Мельники-Річицькі по вул.Шкільна,1 (2021- 20032,14 тис.грн);

Рожищенський район

Капітальний ремонт приміщення ДНЗ ясла-садок «Берізка» в с.Кременець вул.Шкільна,3 (2021- 606,0 тис.грн, 2022- 606,0 тис.грн)

Старовижівський район

Реконструкція будівлі «Школа мистецтв» під дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» с.Дубечне по вул.Вишнева,1а (2021 рік – 15100,0 тис.грн); реконструкція Смолярівського закладу ДНЗ «Ромашка» по вул.Центральна,37а в с.Сморярі (2021-8021,15 тис.грн)

Шацький район

Капітальний ремонт даху і фасадів НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок в с.Мельники (2021р. – 7262,6 тис.грн.)

м.Ковель

капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Золота рибка» по вул.Пирогова,2 (2021-3374,13 тис.грн)

Луцьк

реконструкція приміщення колишнього дошкільного закладу №23 під дошкільний заклад на вул. Ярощука, 2 в м. Луцьку (2023 р. - 15000,0 тис.грн).

Очікувані результати:

Поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності. Створення належних умов для отримання дошкільної освіти. Економія енергоресурсів

Ключові заходи проєкту:

Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення їх експертиз.

Завершення будівельних робіт на об’єктах незавершеного будівництва.

Здійснення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) дошкільних закладів освіти та проведення реконструкції, капітального ремонту приміщень під будівлі дитячих садків.

Введення в експлуатацію дошкільних закладів та забезпечення їх функціонування, зокрема, у сільській місцевості

Період здійснення:

2021 - 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

223668,3

23406,0

58866,4

305940,7

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела фінансування.

Інше:

Управління освіти, науки та молоді ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл

Назва проєкту

2.1.1.2. Оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл та закладів інтернатного типу у містах та сільських населених пунктах

Цілі проєкту

Забезпечення доступу кожної дитини до якісної шкільної освіти, поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Учні області

Стислий опис проєкту

     Проєктом передбачено завершення будівництва закладів освіти, розпочатих у минулих роках, проведення реконструкції та переоснащення існуючих загальноосвітніх шкіл, зокрема із застосуванням енергоощадних технологій, упровадження енергозберігаючих заходів та заходів із заміщення природного газу іншими джерелами енергії, з метою створення умов для отримання учнями якісної освіти:

Володимир-Волинський район

Реконструкція ЗОШ – І-ІІІ ст. по вул.Шкільна,11 в с.Хобултова (2021 – 5545,76 тис.грн); капітальний ремонт даху та фасаду НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» по вул.Молодіжна, 2в в с.Льотниче (2021 – 14800,0 тис.грн.)

Горохівський район

Капітальний ремонт НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» в м.Горохові (2021р. – 5471,8 тис.грн.); капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст №1 ім.І.Франка (корпус№1 і №2) по вул.Лисенка,24 в м.Горохів (2021р - 9901,7 тис.грн); капітальний ремонт частини приміщення школи І-ІІІ ст. с.Звиняче (2021р. – 5471,8 тис.грн)

Іваничівський район

Капітальний ремонт гімназії с.Жашковичі Павлівської сільської ради (2021 – 5052,9 тис.грн)

Камінь-Каширський район

Нове будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Стобихівка Тростянець (2021 рік – 34572,8 тис. грн, 2022 рік – 34572,8  тис.грн, 2023 рік – 34572,8 тис.грн, разом -103718,4 тис.грн).

Ківерцівський район

Будівництво їдальні в ЗОШ с. Тростянець (2021 рік – 500,0 тис. грн, 2022 рік – 1500,0 тис.грн, 2023 рік – 1000 тис.грн, разом -3000,0 тис.грн); будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с Башлики (2021 рік – 51286,7 тис.грн).

Ковельський район

Капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасаду ЗОШ І-ІІ ст. с.Білашів (2021 - 3260,0 тис.грн); капітальний ремонт (утеплення) фасаду будівлі ЗОШ І-ІІ ст. с. Доротище на вул. Лесі Українки,42 (2021 рік – 3250,0 тис.грн); капітальний ремонт (утеплення) фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дроздні на вул. Шкільна,1 (2023 рік – 2500,0 тис.грн); капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасаду ЗОШ І-ІІІ ст. с.Зелена (2021 рік – 9280,0 тис.грн); будівництво шкільної майстерні ЗОШ І-ІІІ ст. с.Любитів, вул. Лесі Українки, 30 (2021 рік – 3500,0 тис.грн); капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасаду ЗОШ І-ІІ ст. с.Рокитниця (2021 рік – 3250,0 тис.грн); капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасаду ЗОШ І-ІІІ ст. с.Тойкут (2021 рік – 10800,0 тис.грн); нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу на території ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Тойкут (2021 рік – 1560,0 тис.грн); нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу на (2021 рік – 1560,0 тис.грн); території ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Любитів (2021 рік – 1560,0 тис.грн); реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 18 в с. Колодяжне (2021 рік – 46377,1 тис. грн, 2022 рік – 57556,0 тис.грн, разом -103933,1 тис.грн); нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу на території ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Зелена (2022 рік - 1560,0 тис.грн); нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу на території ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Дроздні (2023 рік - 1560,0 тис.грн); реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. – філія ОНЗ «Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ст» по вул.Відродження, 60 в с.Мощена (2021- 5400,0 тис.грн)

Локачинський район

Встановлення міні футбольного поля зі штучним покриттям на стадіоні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. В.К.Липинського села Затурці (2021 рік – 2500,0 тис.грн); капітальний ремонт даху загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Луцька, 1 в с. Маньків (2021 рік – 2500,0 тис.грн); капітальний ремонт даху загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Молодіжна, 2 в с. Шельвів (2021 рік – 2500,0 тис.грн); капітальний ремонт фасаду загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня ім.В.К.Липинського по вул.Шкільна,1 в с.Затурці (2021 рік – 5027,0 тис.грн).

Луцький район

Капітальний ремонт та утеплення фасадів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Романів (2021 рік – 2500,0 тис.грн); капітальний ремонт даху та утеплення фасадів частин будівлі з галереєю НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» на вул. Шкільній, 24 в с. Підгайці (2021 рік – 5212,5 тис. грн, 2022 рік – 6055,7 тис.грн, 2023 рік – 3441,3 тис.грн, разом -14709,5 тис.грн); реконструкція приміщення шкільної їдальні Княгинівського ліцею (2021р. – 300,0 тис.грн, 2022р. – 500,0 тис.грн., 2023р. – 500,0 тис.грн); будівництво спортивного комплексу по вул.Незалежності в смт Торчин (2021р. - 18724,0 тис.грн.); реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів на вул. Володимирській, 47а, в   с. Забороль (2021р. – 24667,5 тис.грн); капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ст. в       с. Гірка Полонка во вул. Шкільній, 3Б (2021р. – 1764,6 тис.грн.)

Любомльський район

Нове будівництво школи на 600 місць в смт.Головно (2021 рік –  26295,3 тис. грн, 2022 рік – 26295,3 тис.грн, разом – 52590,6 тис.грн); реконструкція Вишнівської НВК «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. – ДНЗ» в с.Вишнів (2021- 9500,0 тис.грн, 2022 – 9500,0 тис.грн., 2023р. – 8 495,7 тис.грн); реконструкція Римачівського НВК «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. – ДНЗ» в с.Римачі (2021р – 2300,0 тис.грн.)

Маневицький район

Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ст. №1 ім.Героя України Андрія Снітка в смт Маневичі (2021 - 4815,3 тис.грн); капітальний ремонт НВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – гімназія ім.А.П.Бринського» (2021-16031,8 тис.грн); капітальний ремонт частини даху опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ст. с.Троянівка» (2021 – 1205,4 тис.грн)

Ратнівський район

Реконструкція приміщення школи НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Гірники (з добудовою 14 класних кімнат, спортивного залу, актового залу, їдальні) (2022 рік – 35000,0 тис.грн, 2023 рік – 35000,0 тис.грн, разом -70000,0 тис.грн); реконструкція дахів будівель ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 ім Миколи Заліпи смт Ратне корпусу №1, майстерні виробничого навчання, корпус №2, шкільної їдальні, сховища овочів (2021 рік - 3828,9 тис.грн.); реконструкція дахів будівель ЗОШ І-ІІІ ступеня №1- гімназія ім. Героя Радянського Союзу В.Газіна корпус №1, №2 смт Ратне (2021 рік - 4103,4 тис.грн).

Рожищенський район

Реконструкція котельні «ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Копачівка» по вул.Жовтнева, 3 (2021-2114,5 тис.грн); капітальний ремонт спортзалу ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Перемоги, 29а в с.березолуки (2021 – 655,7 тис.грн, 2022 – 655,7 тис.грн); капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Залісці вул.Центральна,37а (2021 – 872,0 тис.грн, 2022 – 872,0 тис.грн); реконструкція з добудовою ЗОШ І-ІІІ ст. (добудова спортзалу та будівництво паливної) в с.Рудка-Козинська (2021 – 9170,4 тис.грн)

Турійський район

Капітальний ремонт опорного закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія" по створенню освітнього середовища «Новий освітній простір», вул. Спортивна, 1, смт Турійськ (2021 рік – 6256,5 тис. грн, 2022 рік – 6256,5 тис.грн, 2023 рік – 6256,5 тис.грн, разом -18769,5 тис.грн); нове будівництво спортивного залу в комунальному опорному закладі ”Луківська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей” в смт Луків по вул.Лящука,4 (2021-2022рр. - 17355,7 тис.грн.); реконструкція басейну ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Соловичі вул.Шкільна,1 (2021р. - 10455,0 тис.грн.)

Шацький район

Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Піща, вул. Центральна, 84 (2021 рік – 21075,9 тис.грн); реконструкція з добудовою НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія» в смт Шацьк (2021- 13822,3 тис.грн., 2022- 20733,4 тис.грн.); капітальний ремонт даху і фасадів НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок» в с.Мельники (2021 - 7262,6 тис.грн)

м.Володимир-Волинський

капітальний ремонт покрівлі НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – ліцей» на вул.Ковельська,111 (2021 – 6087,3 тис.грн)

м.Луцьк

Реконструкція комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» на вул. Чернишевського, 29 в м. Луцьку (2021 рік - 71365,7 тис.грн.); капітальний ремонт даху корпусу №2 Луцького педагогічного коледжу по пр.Волі,36 (2021р. - 500,0 тис.грн., 2022р. – 500,0 тис.грн., 2023р. – 1227,0 тис.грн.); реконструкція корпусу №3 закладу «Луцький навчально-виховний комплекс ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області» під ДНЗ на вул. Дубнівській, 32 (2023 р. - 59801,6 тис.грн.); нове будівництво спортивної зали комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради Волинської області» на вул. Дубнівській, 32 в м. Луцьку» (2023р. - 13252,2 тис.грн.).

м.Ковель

- реконструкція будівель КП «Волинський обласний санаторій матері і дитини «Турія» під навчально-оздоровчий комплекс Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Небесної сотні на вул.Володимирській,137, гуртожиток №1 (2021р – 3000,0 тис.грн, 2022р. – 5000,0 тис.грн., 2023р. – 7847,9 тис.грн);     - реконструкція будівель КП «Волинський обласний санаторій матері і дитини «Турія» під навчально-оздоровчий комплекс Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Небесної сотні на вул.Володимирській,137, навчально-реабілітаційний корпус (2021р – 2000,0 тис.грн, 2022р. – 2000,0 тис.грн., 2023р. – 2800,5 тис.грн);

Очікувані результати

Поліпшення матеріально-технічного стану закладів освіти комунальної форми власності.

Поліпшення доступу учнів до отримання якісної освіти.

Зменшення кількості об’єктів, незавершеного будівництва.

Введення в експлуатацію шкіл, зокрема у сільських населених пунктах.

Ключові заходи проєкту

Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення їх експертиз.

Будівництво, реконструкція (капітальний ремонт) закладів освіти із застосуванням енергоощадних технологій.

Облаштування спортивних майданчиків.

Введення в експлуатацію закладів освіти.

Період здійснення

2021 – 2023 роки

Орієнтована вартість проєкту, тис. гривень

2021

2022

2023

Разом

547295,6

209435,3

178255,5

934986,4

Джерела фінансування

Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети, інші джерела фінансування.

Інше

Управління освіти, науки та молоді ОДА, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл

Назва проєкту

2.1.1.3. Реконструкція «Навчально-виховного комплексу «Мрія»

Цілі проєкту

Розвиток мережі закладів дошкільної освіти та оптимізація мережі закладів загальної середньої та позашкільної освіти

Територія, на яку спрямований проєкт

Луцький район, села Радомишль, Романівка, Суховоля, Озеряни, Баківці

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Сім’ї з дітьми дошкільного віку, загальна кількість отримувачів вигод 1900 чол.

Стислий опис проєкту

Необхідність забезпечення населення якісними послугами дошкільної освіти. Створення нових робочих місць

Очікувані результати

Створення та розгалуження мережі навчально-виховних комплексів в районі.

Створення принципово нового типу навчального закладу для виховання дітей за місцем проживання.

Охоплення не менш як 100% дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою.

Ключові заходи проєкту

Забезпечення населення якісними послугами дошкільної освіти

Період здійснення

2021 рік

Орієнтовна вартість проєкту, тис.гривень

2021

2022

2023

Разом

4400,0

-

-

4400,0

Джерела фінансування

Фінансування проєкту з державного фонду регіонального розвитку, співфінансування проєкту з місцевого бюджету

Інше

Семенюк Володимир Петрович

0986664933  radomyshel@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.1. Розвиток мережі дошкільної освіти, формування оптимальної мережі загальної середньої освіти області відповідно до реальних потреб місцевих громад у тому числі профільних ліцеїв, опорних шкіл

Назва проєкту

2.1.1.4. Підвищення енергетичної ефективності профільних ліцеїв

Цілі проєкту

Зменшення споживання енергоносіїв, скорочення капітальних витрат на утримання та ремонт будівель.

Територія, на яку спрямований проєкт

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Відвідувачі закладів

Стислий опис проєкту

Реалізація енергозберігаючих заходів спрямована на скорочення споживання теплової та електричної енергії, зменшення витрат міського бюджету на енергоносії, покращення комфорту перебування відвідувачів закладів.

Ківерцівський район

Реконструкція приміщення їдальні Ківерцівського коледжу під гуртожиток по вул.Київська,4 в м.Ківерці (2021 – 1997,0 тис.грн)

Луцький район

Утеплення спортивного залу, галереї і спального корпусу Княгинівського ліцею (2021р. – 1000,0 тис.грн., 2022р.- 1000,0 тис.грн., 2023р. – 2000,0 тис.грн.).

Любомльський район

Реконструкція спортивного сектору з футбольним полем Гущанського ліцею Рівненської сільської ради (2021 – 11595,2 тис.грн)

м.Ковель

капітальний ремонт будівлі гуртожитку №2 (утеплення фасаду) навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Небесної Сотні по вул.Володимирській, 137 (2021р. - 1000,0 тис.грн., 2022р. – 2000,0 тис.грн., 2023 р. – 2259,6 тис.грн.); капітальний ремонт будівлі гуртожитку №3 (утеплення фасаду) навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Небесної сотні по вул.Володимирській, 137 (2021р. - 1000,0 тис.грн., 2022р. – 1000,0 тис.грн., 2023 р. – 2863,1 тис.грн.); влаштування енергоефективної системи теплопостачання приміщення їдальні навчально-оздоровчого комплексу ліцею з використанням альтернативних джерел енергії по вул.Володимирській,137 (2021р. – 500,0 тис.грн., 2022р. – 800,0 тис.грн., 2023р. – 1179,7 тис.грн.); реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання і гарячого водопостачання з впровадженням енергозберігаючих технологій навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім.Героїв Небесної сотні по вул.Володимирській, 137 (2021р. - 1000,0 тис.грн., 2022р. – 2000,0 тис.грн., 2023 р. – 2011,1 тис.грн.); реконструкція їдальні навчально-оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (2021-2022рр – 26693,6 тис.грн.); капітальний ремонт навчального корпусу №4 по вул..Незалежності, 150а (2021 – 2000,0 тис.грн.)

м.Луцьк

 термомодернізація стін учбово-лабораторного корпусу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти по вул.Винниченка,31 (2021р. – 500,0 тис.грн., 2022р. – 500,0 тис.грн., 2023р. – 500,0 тис.грн); реконструкція фільмосховища під навчально-побутовий комплекс (Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій) (2021 – 7000,0 тис.грн); капітальний ремонт даху корпусу №2 Луцького педагогічного коледжу по пр.Волі,36 (2021 – 2536,5 тис.грн); термореновація фасаду будівлі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (2021 – 2206,7 тис.грн )

Очікувані результати

 

Ключові заходи проєкту

Утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання і гарячого водопостачання.

Період здійснення

2021 - 2023

Орієнтовна вартість проєкту, тис.гривень

2021

2022

2023

Разом

43475,5

20646,8

10813,5

74935,8

Джерела фінансування

Фінансування проєкту з державного фонду регіонального розвитку, співфінансування проєкту з місцевого бюджету

Інше

 

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.1. Покращення умов навчання та забезпечення здорового харчування учнів та населення шляхом модернізації закладу харчування згідно вимог «НАССР»

Цілі проєкту:

Вдосконалення системи підготовки кадрів для регіонального ринку праці. Здорове та якісне харчування населення.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Проєкт буде поширюватися на учнів та працівників закладу Колківського ВПУ та місцеве населення

Стислий опис проєкту:

Проєкт спрямований на покращення умов навчання та забезпечення здорового харчування учнів та населення шляхом модернізації закладу харчування згідно вимог «НАССР». На даний момент немає в наявності всіх необхідних умов для раціонального використання училищної їдальні для навчальних цілей та якісного харчування не тільки учнів (450 осіб.) але і населення ОТГ. Модернізація їдальні забезпечить покращення доступу до якісної освіти (проведення виробничого навчання) і цим самим вдосконалить систему підготовки робітничих кадрів для регіонального ринку праці, підвищить рівень комфорту та привабливості сільських територій.

Очікувані результати:

Створення комфортних умов для прийому їжі учнями та працівниками закладу освіти

Осучаснити вид приміщення їдальні у результаті капітального ремонту згідно вимог «НАССР».

Ключові заходи проєкту:

Підготовка кошторисних документів.

Оновлення обладнання харчоблоку та приміщення для прийому їжі, підсобних приміщень, кімнат гігієни та санітарії. Навчання здобувачів освіти згідно інноваційних освітніх  технологій.

Період здійснення:

2021 – 2022 роки

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1500,0

1500,0

-

3000,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет – 50%, бюджет органів місцевого самоврядування, спеціальний фонд бюджету, соціальні партнери

Інше:

Панасюк Людмила Григорівна,

03376-3-26-92, 0963829798  vpukolky@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.2. Реконструкція приміщень гуртожитку Колківського вищого професійного училища

Цілі проєкту:

Створення якісних умов з організації навчально - виробничого, навчально – виховного процесів та проживання учнів в гуртожитку.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Проєкт буде поширюватися на учнів та працівників закладу професійної освіти.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 400 осіб

Стислий опис проєкту:

Мета проєкту полягає у забезпеченні  учнів місцями в гуртожитку, поліпшенні умов проживання, навчання і відпочинку. З 2022 року гуртожиток Колківського вищого професійного училища використовуватиметься при впровадженні профільної освіти.

Очікувані результати:

Збереження будівлі гуртожитку у належному експлуатаційно-технічному стані.

Оновлення фізично зношеного санітарно-побутового обладнання, приміщень загального користування та меблів, житлових кімнат, створення належних умов для проживання.

Організація в гуртожитках комп'ютерних центрів та читацьких залів для продовження навчання в позаурочний (вечірній) час.

Створення комфортних умов для проживання, навчання та відпочинку учнів.

Ключові заходи проєкту:

Відновити електропостачання, водопостачання, теплопостачання на 4-5 поверхах.

Обладнати кімнати для проживання учнів (160 ліжок, 160 тумбочок, 160 стільців, 62 столи, 62 шафи).

Період здійснення:

січень 2021 року – грудень 2023 року

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разм

2500,0

2500,0

2000,0

7000,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет – 50%, бюджет органів місцевого самоврядування, спеціальний фонд бюджету, соціальні партнери

Інше:

Панасюк Людмила Григорівна,

03376-3-26-92, 0963829798  vpukolky@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.3. Створення станції технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів

Цілі проєкту:

Підвищення іміджу закладу освіти та якості підготовки робітничих кадрів, модернізація навчально-матеріальної бази Колківського вищого професійного училища.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська та Рівненська області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Більше 200 тис. осіб молоді та дорослого населення

Стислий опис проєкту:

Відкриття станції технічного обслуговування передбачає ліцензування нової професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» з метою надання високоякісних освітніх послуг у сфері підготовки кваліфікованих  робітників для потреб ринку праці.

У зв’язку зі зростанням кількості малих та середніх фермерських господарств, зі збільшенням транспортних засобів в регіоні існує потреба у робітничих кадрів з обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів. Найближча станція технічного обслуговування, де жителі громади можуть отримати вищезгадані послуги, знаходиться  за 30 км від центру Колківської ОТГ. Відкриття станції технічного обслуговування дасть можливість учням, слухачам здобувати якісну освіту, мешканцям територіальної громади, передусім населених пунктів, віддалених від районних центрів, полегшить доступ до отримання якісних послуг з обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів.

Очікувані результати:

Можливість впроваджувати інноваційні форми і методи навчання, вивчати нові технології обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів.

Здійснювати підготовку і перепідготовку кваліфікованих робітників.

Створення нових робочих місць.

Можливість отримання якісних послуг з обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів.

Ключові заходи проєкту:

Ліцензування професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

Підготовка приміщення для створення станції технічного обслуговування.

Підготовка персоналу для роботи на новітньому обладнанні.

Період здійснення:

березень 2021року - листопад 2022 року

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

1000,0

3000,0

4000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет – 70%, обласний бюджет – 30%, спеціальний фонд бюджету, соціальні партнери

Інше:

Панасюк Людмила Григорівна

03326 32692 0963829798 vpukolky@gmail.com

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.4. Відкриття фітнес - центру «Step by step» у ДПТНЗ «Луцьке вище професійне училище»

Цілі проєкту:

Впровадження занять спортом, підтримання фізичного та психологічного здоров‘я через створення спортивного осередку фітнес- центр «Step by step»

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

місто Луцьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 1000 осіб

Стислий опис проєкту:

Особливим пріоритетом молодіжної політики в Україні є розвиток мережі молодіжних центрів та просторів европейського зразка, які по своїй суті є осередками практичної роботи з молоддю. Це унікальні установи, що сприяють розвитку молодих людей, громадській освіті, популяризації здорового способу життя. За рахунок коштів від бюджету пропонується реалізувати проєкт по створенню фітнес - центру «Step by step». Актуальною проблемою сучасності є боротьба зі шкідливими звичками та пропаганда культури здорового способу життя. Сьогодні в Україні майже 90% дітей дошкільного віку, учнів і студентів мають відхилення у здоров’ї, тільки за останні 5 років на 41% збільшилася кількість учнівської молоді, віднесеної за станом здоров’я до спеціальних медичних груп. На 60% зросла кількість неповнолітніх, які вживають наркотики, палять, вживають алкогольні напої. Попри великий інтерес і бажання учнів відвідувати, які вже створені і діючі секції з волейболу, футболу, хотілося б створити спеціально обладнане місце та потрібний інвентар для занять з фітнесу. В першу чергу ми орієнтуємось на дітей, які найбільше потребують уваги суспільства і можливості самореалізації. Це діти з багатодітних родин (11 чоловік - 2%), дітей учасників ООС АТО (23 учні - 4%), дітей сиріт (19 учнів - 3%), напівсиріт (59 учнів - 9%), що становить близько 40% від загальної кількості учнів училища. Для поліпшення здоров’я здобувачів освіти та популяризації здорового способу життя головною нашою ціллю є створення у Луцькому ВПУ фітнес - центру для занять спортом, відпочинку та спілкування учнів та всіх бажаючих чоловіків та жінок, у тому числі працівників училища, усіх тих, хто хоче підтримувати своє фізичне та психічне здоров’я.

Очікувані результати:

Результатом реалізації проєкту є обладнаний фітнес - центр необхідним інвентарем та тринажерний зал, реалізація сприятливого середовища для оздоровлення всіх учасників фінтес - центру

Ключові заходи проєкту:

Здійснити поточний ремонт приміщення, дизайн залу, облаштування спеціалізованого покриття підлоги, закупка та встановлення інвентарного забезпечення фітнес - центру та тренажерної зали, формування груп відповідно затверджених  програмам, введення фітнес - центру в експлуатацію.

Період здійснення:

2021 рік

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разм

480,0

-

-

480,0

Джерела фінансування:

Обласний бюджет – 30%, спеціальний фонд бюджету, соціальні партнери

Інше:

Свірська Ірина Святославівна – заступник директора з виховної роботи

м.Луцьк, вул. Бенделіані 3, 26-06-29 (факс), (050)010 96 21

lvpulutsk2017@ukr.net

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.5. Навчальна пекарсько-кондитерська майстерня «Домашні смаколики»

Цілі проєкту:

Підвищення іміджу закладу освіти та якості підготовки робітничих кадрів, модернізація навчально-матеріальної бази. Ліцензування професії «Пекар».

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Волинська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Близько 40 000 осіб

Стислий опис проєкту:

На базі Нововолинського центру ПТО створений навчально-практичний центр сервісного обслуговування з професій кухар, кондитер, офіціант, перукар, кравець, вишивальник. Професії перукар, кравець забезпечені сучасним обладнанням, реконструйовані та відремонтовані навчально-виробничі приміщення. Для здійснення підготовки з професій ресторанного господарства навчально-практичний центр має виробничу дільницю кафе «Орхідея» (навчальне підприємство з повним виробничим циклом, яке надає послуги з організації харчування, в тому числі, виїзне обслуговування замовлень і харчування на підприємствах). Кафе обслуговує споживачів на за замовлення – урочисті події, свята, обіди, також, виготовляє продукцію для реалізації, зокрема, борошняні вироби, має сертифікат на випікання 6 сортів хліба. Продукцію навчально-виробничої діяльності вирізняє невисока вартість, якість, жорстке дотримання санітарно-гігієнічних норм. Зростаючий попит на професії та послуги сфери ресторанного господарства зумовлює розширення та модернізацію навчально-виробничої бази. Також, потрібний транспортний засіб для забезпечення виїзного обслуговування та доставки готової продукції на замовлення. Відділення закладу освіти, в якому функціонує навчально-практичний центр має приміщення для створення міні пекарні, кондитерського та кулінарного цехів і зали для споживання кондитерської і кулінарної продукції. Для забезпечення цілей проєкту необхідно: реконструювати наявні приміщення, придбати обладнання та устаткування, обчислювальну техніку, засоби комунікації.

Очікувані результати:

Створення сучасного навчально-виробничого комплексу.

Забезпечення стажування працівників, підготовки та перепідготовки незайнятого населення.

Розширення переліку продукції та послуг навчально- практичного центру сервісного обслуговування.

Ключові заходи проєкту:

Ліцензування професії «Пекар».

Підготовка проєктно-кошторисної документації.

Розробка бізнес-плану.

Реконструкція та ремонт приміщень для пекарні, кондитерського, кулінарного цехів, зали для відвідувачів.

Придбання транспортного засобу.

Період здійснення:

січень 2021  року – січень 2023 року

Орієнтована вартість проєкту тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

2000,0

1500,0

1500,0

5000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет – 70%, Обласний бюджет – 30%, спеціальний фонд бюджету, соціальні партнери

Інше:

Приступа Валентина Іванівна

(03344) 4-47-77 novovolinske.vpu@і.uа

 

 

Номер і назва завдання:

2.1.2. Розвиток центрів професійної освіти

Назва проєкту:

2.1.2.6. Впровадження енергозберігаючих технологій у професійно-технічному училищі №22 смт Луків

Цілі проєкту:

Впровадження енергозберігаючих технологій, що дасть можливість економії енергоресурсів.

Покращення житлово-побутових умов проживання та навчання учнів, приведення до сучасного естетичного  вигляду навчального корпусу та гуртожитків.

Територія, на яку проєкт матиме вплив:

Турійський, Ковельський, Любомльський, Шацький,  Старовижівський райони

Орієнтовна кількість отримувачів виго