17 червня 2020, 15:45
останні оновлення: 01 березня 2024

Положення про управління житлово-комунального господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО

        Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

26.05.2020 № 299

                    Юрій ПОГУЛЯЙКО

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

 

 1. Управління житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 1. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон).
 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 1. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства, енергозбереження, енергоефективності, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з твердими побутовими відходами у цій галузі на території області.
 1. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфери житлово-комунального господарства, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

3) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) надає адміністративні послуги;

5) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

6) аналізує стан і тенденції соціально-економічного та культурного розвитку у межах області й уживає заходів до усунення недоліків;

7) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

8) вносить пропозиції щодо проєкту бюджету області;

9) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

10) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

11) розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі житлово-комунального господарства, енергозбереження у цій галузі на території області;

12) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

13) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

14) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

16) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

17) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

18) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої    воно є;

21) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

22) за рішенням обласної державної адміністрації:

контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

здійснює делеговані органами місцевого самоврядування повноваження;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) відповідно до законодавства бере участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) забезпечує збереження державної таємниці в управлінні;

29) бере участь у встановленому порядку в розробленні мобілізаційних заходів і бронюванні військовозобов’язаних у період мобілізації та на воєнний час;

30) здійснює повноваження:

 у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної житлової політики, реформування та розвитку житлово-комунального господарства області;

у встановленому порядку вносить пропозиції до проєкту обласного бюджету щодо фінансування заходів з реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлового фонду;

у межах визначених  законодавством повноважень здійснює контроль за дотриманням вимог діючих нормативно-правових актів з питань утримання та експлуатації житлового фонду;

бере участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм, розробляє та організовує виконання обласних програм з питань розвитку соціального житла та передачі гуртожитків у власність територіальних громад;

надає організаційно-методологічну допомогу об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку з питань утримання та збереження житлового фонду, реалізації заходів щодо поліпшення його технічного стану;

забезпечує виконання державної політики з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків та здійснює контроль за її реалізацією;

забезпечує спільно з органами місцевого самоврядування виконання затверджених державної та місцевих програм передачі гуртожитків у власність відповідних територіальних громад та розвитку соціального житла;

 бере участь у роботі обласної комісії з розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло для судового вирішення справ;

забезпечує виконання державної політики з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення та здійснює контроль за її реалізацією;

інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

забезпечує реалізацію повноважень державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

спільно з органами місцевого самоврядування бере участь у розгляді питань щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

 бере участь у реалізації державної політики щодо ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції щодо їх оптимізації;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

здійснює моніторинг стану розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг;

проводить економічний аналіз динаміки складових цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, здійснює аналіз рівня відшкодування тарифами витрат на житлово-комунальні послуги;

здійснює аналіз розрахунків за спожиті підприємствами житлово-комунального господарства енергоносії (електроенергія, природний газ) та надає пропозиції щодо їх удосконалення;

забезпечує комплексний і системний підхід до аналізу фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства регіону з метою об’єктивної та всебічної оцінки досягнутих фінансових результатів;

надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям житлово-комунального господарства з питань формування заробітної плати на підприємствах галузі, діючої системи пільг і субсидій, проведення перерахунків розміру плати за ненадання або надання не в повному обсязі житлово-комунальних послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

проводить моніторинг тарифної політики, дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств галузі та фінансового стану комунальних підприємств;

здійснює моніторинг дотримання інвестиційної політики у сфері житлово-комунального господарства;

здійснює моніторинг дотримання комунальними підприємствами галузі мінімальних гарантій в оплаті праці;

у сфері теплопостачання та енергозбереження:

          забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

розробляє і реалізує обласні програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері відповідно до Закону України «Про теплопостачання»;

здійснює аналіз сфери теплопостачання;

організовує контроль  за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства відповідно до Закону України «Про теплопостачання»;

забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання відповідно до Закону України «Про теплопостачання»;

забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів області тепловою енергією відповідно до Закону України «Про теплопостачання»;

забезпечує реалізацію повноважень обласної  державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (Закон України від 02 березня 2015 року          № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»);

вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

готує пропозиції з питань середньо- та довгострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у сфері впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних видів палива;

забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

у сфері питної води та питного водопостачання:

розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної  води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

порушує питання щодо прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та          об’єктів централізованого питного водопостачання;

здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

розробляє та забезпечує реалізацію проєктів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

забезпезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

бере участь у розроблені та виконанні регіональних програм з благоустрою населених пунктів області відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів;

інформує населення області про здійснення заходів із благоустрою населених пунктів відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів;

здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з твердими побутовими відходами;

забезпечує реалізацією повноважень місцевих державних адміністрацій щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів області відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для захоронення, а також роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (Закон України «Про відходи»);

надає пропозиції щодо затвердження схем санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Закон України «Про відходи»,  Закон України «Про місцеві державні адміністрації»);

надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховань (Закон України «Про поховання та похоронну справу»);

забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою (Закон України «Про поховання та похоронну справу»);

31) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 1. Управління для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності) та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у галузі житлово-комунального господарства та енергозбереження;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами обласної державної адміністрації, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, виставки та конференції з питань, що належать до компетенції управління.

 1. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє зі структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань, та здійснення запланованих заходів.
 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з профільним міністерством в установленому законодавством порядку.
 1. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління;

3) визначає структуру управління, затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними, затверджує положення про структурні підрозділи;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) без довіреності представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, подає на державну  реєстрацію в Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів);

12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, їх заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) укладає договори, видає довіреності;

21) має право доступу до документів та відомостей, що становлять державну таємницю;

22) інформує керівництво обласної державної адміністрації у разі покладання на управління виконання роботи, що не належить до функцій управління чи виходить за їх межі, а також у випадку, коли структурні підрозділи обласної державної адміністрації не надають документів, матеріалів, необхідних для вирішення порушених питань, тощо;  

23) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в управлінні;

24) здійснює інші визначені законом повноваження.

 1. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації та Мінрегіоном.
 2. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до Закону України «Про державну службу».
 3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 4. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами).
 5. Управління утримується за рахунок загального фонду державного бюджету.
 6. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та власні бланки.

Розпорядження голови від 26 травня 2020 р. №299 "Про затвердження у новій редакції Положення про управління житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації "