10 серпня 2020, 11:15
останні оновлення: 04 жовтня 2021

Положення про сектор

 

                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                                                         Розпорядження голови

                                                                                                                                                                                                        обласної державної адміністрації

                                                                                                                                                                                     10.08.2020 № 458  

 

                                                                                                                                                                                                                              Юрій ПОГУЛЯЙКО

 

ПОЛОЖЕННЯ

про СЕКТОР З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

 ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

 

 1. СЕКТОР З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – сектор) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації і в межах Волинської області забезпечує виконання покладених на сектор завдань.

 

 1. Сектор підпорядкований, підзвітний та підконтрольний голові Волинської обласної державної адміністрації.

 

 1. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

 

 1. Основними завданнями сектору є:

1) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні;

 

2) проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

 

3) сприяння органам виконавчої влади в забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями;

 

4) створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в регіоні, участі громадськості у формуванні й реалізації державної та регіональної політики;

 

5) упровадження ефективних механізмів комунікацій між обласною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства, науковцями, експертами.

 

 1. Сектор відповідно до визначених завдань виконує такі функції:

 

1) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у регіоні, розглядає питання, пов’язані з реалізацією внутрішньої політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові обласної державної адміністрації;

 

2) забезпечує взаємодію обласної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до її компетенції;

 

3) аналізує діяльність політичних партій, громадських організацій, інститутів громадянського суспільства в регіоні, прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів;

 

4) готує пропозиції щодо здійснення обласною державною адміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства у регіоні;

 

5) організовує разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації публічні заходи за участю представників інститутів громадянського суспільства;

 

6) координує та надає методичну підтримку стосовно взаємодії структурних підрозділів обласної державної адміністрації з представниками інститутів громадянського суспільства;

 

7) забезпечує в установленому законодавством порядку підготовку за участю інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

 

8) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;

 

9) забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації публічних громадських обговорень відповідно до встановленого законодавством порядку;

 

10) взаємодіє з громадською радою, утвореною при обласній державній адміністрації, здійснює організаційне та технічне забезпечення її діяльності;

 

11) організовує разом з іншими структурними підрозділами проведення конкурсів з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

 

12) готує пропозиції з підтримки суспільно значущих громадських ініціатив у регіоні;

 

13) надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям з питань, що належать до компетенції сектору;

 

14) здійснює моніторинг проведення протестних акцій, організовує разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації взаємодію з їх учасниками, розгляд їх вимог;

 

15) організовує підготовку проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

 

16) у встановленому порядку бере участь у розробленні відповідних розділів проєктів обласного бюджету та програми соціально-економічного розвитку області;

 

17) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

 

18) забезпечує розроблення та координує реалізацію обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства;

 

19) надає роз’яснення щодо розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

 

20) готує у межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до нарад, засідань за круглим столом, що проводяться в обласній державній адміністрації.

 

 1. Сектор для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

 

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об'єднань громадян, а також вчених і фахівців (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та інші матеріали і документи;

 

3) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

 

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

 1. Сектор в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 1. Керівництво сектором з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації:

 

1) сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про державну службу»;

 

2) на період відсутності завідувача сектору виконання обов’язків покладається на іншу особу в установленому порядку;

 

3) на посаду завідувача сектору призначається особа, яка має ступінь вищої освіти не нижче магістра.

 

 1. Завідувач сектору:

 

1) здійснює керівництво діяльністю сектору і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним своїх функцій, сприяє створенню належних умов праці в секторі;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції з формування планів роботи обласної державної адміністрації;

 

5) уживає заходів для вдосконалення організації й підвищення ефективності роботи сектору;

 

6) представляє за дорученням керівництва облдержадміністрації інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 

7) видає в межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції;

 

8) подає на затвердження голові облдержадміністрації проєкт кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

9) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису доходів і видатків на утримання сектору, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

 

10) здійснює добір кадрів;

 

11) призначає на роботу та звільняє з роботи працівників у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

 

12) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності;

 

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців сектору;

 

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

15) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

 

16) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього службового та трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

17) має право доступу до документів та відомостей, що становлять державну таємницю;

 

18) здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства;

 

19) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в секторі.

 

 1. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації.

 

 1. Сектор з питань внутрішньої політики облдержадміністрації є бюджетною неприбутковою установою, утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання обласної державної адміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання сектору з питань внутрішньої політики облдержадміністрації визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених бюджетних призначень і затвердженої для обласної державної адміністрації граничної чисельності працівників.

Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією завідувача сектору.

 

 1. Сектор з питань внутрішньої політики облдержадміністрації є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.

 

 

____________________________________