13 липня 2018 року
останні оновлення: 16 червня 2020 року

Положення про управління

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Розпорядження голови

                                                                           обласної державної адміністрації

                                                                         14 лютого 2018 року № 101

                                                                          

ПОЛОЖЕННЯ

про УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ ВОЛИНСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

 1. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Волинської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, міжнародними договорами України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.
 3. 3. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної політики з питань освіти, науки, молоді, відпочинку та оздоровлення дітей в області.
 4. 4. Управління у межах своїх повноважень виконує такі завдання:
 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, розпоряджень голови облдержадміністрації;
 • аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку галузі освіти, стан науково-технічної та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав дітей, молоді, їх оздоровлення, відпочинку та дозвілля, розробляє регіональні програми розвитку, організовує виконання цих програм;
 • створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти;
 • сприяє розвитку та оптимізації мережі закладів освіти у регіоні, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
 • розробляє та виконує регіональні програми підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;
 • організовує діяльність Регіональної ради професійно-технічної освіти у Волинській області;
 • здійснює оперативне управління майном закладів освіти, що перебувають у державній та комунальній власності, відповідно до делегованих повноважень;
 • здійснює матеріально-технічне і фінансове забезпечення закладів освіти, аналіз та контроль за провадженням їх фінансово-господарської діяльності, відповідно до делегованих повноважень;
 • проводить моніторингові дослідження потреб регіонального ринку праці, формує регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;
 • здійснює контроль за виконанням показників регіонального і державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;
 • надає Міністерству освіти і науки пропозицій щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;
 • складає середньостроковий прогноз потреби у кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах на регіональному ринку праці;
 • здійснює контроль за організацією навчально-виробничого процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, створенням на їх базі навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням);
 • призначає на посаду директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, за результатами конкурсів шляхом укладення строкового трудового договору (контракту), визначає заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності призначених директорів закладів освіти;
 • здійснює координацію діяльності відділів освіти районних держадміністрацій, виконання делегованих повноважень виконавчими органами міських (міст обласного підпорядкування) рад, об’єднаних територіальних громад у сфері освіти відповідно до чинного законодавства;
 • управляє освітніми закладами, що перебувають в обласній комунальній власності і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні, відповідно до делегованих повноважень;
 • координує роботу закладів вищої освіти І – ІV рівнів акредитації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти, науки та молоді в області;
 • виконує програми і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, організацію відпочинку та оздоровлення дітей, сприяє соціальному становленню та розвитку молоді;
 • здійснює контроль за дотриманням організаціями молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді;
 • організовує роботу з ліцензування закладів освіти, розміщених на території області;
 • проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності та підпорядкування, відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників;
 • вживає заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та передвищої освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості суб’єктів педагогічної діяльності;
 • забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
 • впроваджує в практику нові освітні програми та інші педагогічні розробки, рекомендовані Міністерством освіти і науки України;
 • залучає до реалізації освітніх та молодіжних програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
 • проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей та молоді, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
 • співпрацює з відповідним підрозділом Головного управління національної поліції у Волинській області та соціальних служб у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
 • розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти обласної комунальної форми власності та соціальний захист учасників освітнього і наукового процесу;
 • контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів;
 • вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов здобувачів освіти, суб’єктів педагогічної діяльності, організації їх медичного та побутового обслуговування;
 • розглядає питання та вносить Міністерству освіти і науки України, Міністерству молоді та спорту України в установленому порядку пропозиції щодо відзначення суб’єктів педагогічної діяльності державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
 • готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки,   що належать до його компетенції;
 • бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;
 • готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм вдосконалення освіти і науки, роботи з молоддю, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;
 • розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення стану освіти, науки, становища дітей і молоді;
 • координує здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
 • здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
 • сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
 • здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення;
 • здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;
 • вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, науки, молоді, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;
 • здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління, зокрема за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
 • проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;
 • формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту;
 • сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, організації відпочинку та оздоровлення дітей;
 • вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
 • бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
 • бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує захист персональних даних;
 • забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.
 1. 5. Управління для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:
 • одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
 • укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
 • вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції Управління;
 • користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами, організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
 • скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління;
 • вносити до Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації роботи з молоддю, оздоровлення та відпочинку;
 • за дорученням голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового та молодіжного потенціалу регіону.
 1. 6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. 7. Керівництво управлінням:
 • управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за результатами конкурсу;
 • начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до Закону України «Про державну службу»;
 • на період відсутності начальника управління його обов'язки виконують заступники. У разі відсутності начальника управління та його заступників виконання обов'язків начальника управління покладається на іншу особу в установленому порядку;
 • на посаду начальника управління, його заступників призначаються особи, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра, відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше двох років.
 1. 8. Начальник управління:
 • здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
 • подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про управління;
 • визначає структуру управління, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції (функціональні обов'язки) працівників управління;
 • планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
 • звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань з реалізації державної політики у відповідній сфері та затверджених планів роботи;
 • може входити до складу колегії облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
 • Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному управлінні юстиції у Волинській області;
 • подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого обласною державною адміністрацією кошторису управління;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної кваліфікації державних службовців управління;
 • призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, їх заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
 • забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • укладає договори, видає довіреності
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.
 1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, створюється колегія управління у складі начальника (голова колегії), заступників начальника, інших відповідальних працівників управління, керівників місцевих органів управління освітою, Інституту післядипломної педагогічної освіти, закладів освіти.

До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії затверджуються наказами начальника управління.

 1. 10. Управління є бюджетною установою, утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання обласної державної адміністрації.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах виділених бюджетних призначень і затвердженої для обласної державної адміністрації граничної чисельності працівників.

Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління.

 1. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності управління, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при управлінні можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

 1. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.