20 серпня 2019, 15:59
останні оновлення: 19 червня 2023

Положення про управління

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про управління з питань оборонної роботи

та взаємодії з правоохоронними органами

Волинської обласної державної адміністрації

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                              Розпорядження начальника 

                                                                                                                                              обласної військової адміністрації

 

                                                                                                                                              14.06.2023 № 267

 

 

                                                                                                                                                                 Юрій ПОГУЛЯЙКО

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань оборонної роботи та взаємодії

з правоохоронними органами Волинської обласної державної адміністрації

(нова редакція)

 

 1. Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами (далі – управління) є структурним підрозділом Волинської обласної державної адміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації для організації і виконання на території області заходів з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, та контролю у межах, визначених законодавством, за їх здійсненням органами державної влади та місцевого самоврядування, військовими підрозділами, правоохоронними та контролюючими органами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності.

Управління є бюджетною, неприбутковою державною установою, яка підпорядкована, підзвітна, підконтрольна голові обласної державної адміністрації і здійснює свої повноваження та функції під його безпосереднім керівництвом.

 

 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями (дорученнями) Президента України, актами Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями (дорученнями) голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

 

 1. У процесі виконання покладених на нього завдань управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та військового управління, військовими частинами, правоохоронними і контролюючими органами, підприємствами, установами, організаціями, а також об’єднаннями громадян.

 

 1. Основними завданнями управління є:

забезпечення виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, указів і розпоряджень (доручень) Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

планування та участь в організації і здійсненні заходів, пов’язаних з діяльністю на території області військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством;

забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок та військову службу посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями у частині сприяння підготовці молоді до військової служби, проведенню заходів призову та комплектування Збройних Сил, інших військових формувань України;

забезпечення, запровадження та виконання заходів правового режиму воєнного стану (у разі його оголошення) згідно з вказівками начальника військової адміністрації (у разі її утворення) та спільно з військовим командуванням, а також контроль в особливий період за станом додержання законодавства з питань оборони, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

здійснення у взаємодії із правоохоронними органами комплексної оцінки криміногенної обстановки в області, виявлення тенденцій її ускладнення, здійснення на цій основі координації діяльності правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо охорони громадської безпеки та громадського порядку, боротьби зі злочинністю та проявами тероризму, визначення пріоритетних напрямків боротьби з їх насамперед організованими формами та корупційною спрямованістю, розроблення заходів щодо профілактики правопорушень і злочинів, додержання прав, свобод людини та законних інтересів громадян;

участь у плануванні, контроль за забезпеченням, підготовкою та проведенням заходів територіальної оборони;

спільне із органами соціального захисту населення, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, для військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, осіб рядового та начальницького складу Міністерства внутрішніх справ і співробітників Національної поліції України, осіб, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям дійсних та демобілізованих військовослужбовців, загиблих учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил;

ужиття заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України, сприяння у забезпеченні службової діяльності підрозділів Державної прикордонної служби України.

 

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) з питань оборонної роботи:

приймає безпосередню участь в організації та забезпеченні діяльності ради оборони області, здійснює контроль за виконанням її рішень;

планує та організовує здійснення заходів, пов’язаних з діяльністю на території області військових частин (установ) Збройних сил України та інших військових формувань, створених згідно із законодавством, сприяє виконанню ними завдань за призначенням, координує та контролює проведення інших заходів щодо забезпечення потреб оборони держави;

у разі оголошення воєнного стану забезпечує запровадження та виконання заходів правового режиму воєнного стану згідно з вказівками начальника військової адміністрації (у разі її утворення) та спільно з військовим командуванням, а також контроль в особливий період за станом додержання законодавства з питань оборони, захисту критичної інфраструктури;

забезпечує контроль за ходом допризовної підготовки, відбором комісіями громадян призовного віку на військову службу, сприяє проведенню призовів на строкову військову службу, приписки юнаків до призовних дільниць, відбору кандидатів на військову службу за контрактом;

бере участь у розробці оперативного плану і забезпечує взаємодію райдержадміністрацій і органів місцевого самоврядування, структур військового управління при виконанні завдань територіальної оборони;

забезпечує взаємодію облдержадміністрації у сфері повноважень, віднесених до її компетенції, з військовими частинами (установами), іншими збройними формуваннями України, розташованими на території області;

координує проведення на території області заходів шефства над військовими частинами і відділами прикордонної служби;

готує разом з відповідними органами військового управління та вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції до регіональних програм матеріально-технічного забезпечення життєдіяльності та комплектування військових частин, заходів територіальної оборони;

сприяє Державній прикордонній службі в охороні та підтриманні прикордонного режиму, вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України, які розташовані на території області;

інформує громадськість, у тому числі через засоби масової інформації, про свою діяльність у вирішенні завдань, пов’язаних з національною безпекою та обороною;

 

2) з питань взаємодії з правоохоронними органами:

за дорученням голови облдержадміністрації аналізує криміногенну ситуацію в області, а також діяльність правоохоронних і контролюючих органів, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад щодо виконання в області чинного законодавства з питань профілактики правопорушень, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради, положень Програми профілактики правопорушень в області, інших обласних програм щодо законності, правопорядку, протидії тероризму, вносить відповідні пропозиції голові облдержадміністрації, керівникам дорадчих органів з питань профілактики правопорушень і злочинів, забезпечує доведення до виконавців прийнятих рішень, доручень і рекомендацій та забезпечує контроль за їх виконанням, організовує та забезпечує заслуховування інформації на колегіях, нарадах у голови облдержадміністрації;

приймає безпосередню участь в організації взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних і контролюючих органів у питаннях боротьби зі злочинністю, захисту прав, свобод людини і законних інтересів громадян, охорони громадського порядку на підставі комплексної оцінки криміногенної ситуації в області, у тому числі щодо створених для цього спеціальних робочих груп;

у разі оголошення воєнного стану забезпечує запровадження та виконання заходів правового режиму воєнного стану згідно з вказівками начальника військової адміністрації (у разі її утворення) та спільно з військовим командуванням, а також контроль в особливий період за станом додержання законодавства з питань громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

готує разом з відповідними правоохоронними органами області та вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції до регіональних програм забезпечення правопорядку і безпеки громадян, протидії тероризму;

аналізує діяльність установ з виконання покарань, сприяє їм у виконанні законів, інших нормативно-правових актів стосовно подальшого вдосконалення кримінально-виконавчої системи, регіональних програм зайнятості спеціального контингенту;

сприяє виконанню завдань добровільними громадськими формуваннями спільно з правоохоронними органами в охороні громадського порядку і державного кордону;

проводить спільні організаційні заходи за участю правоохоронних органів, зацікавлених організацій і відомств, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на підвищення ефективності роботи в боротьбі зі злочинністю, протидії тероризму, забезпеченні громадського порядку, організаційно забезпечує діяльність дорадчих органів, створених для виконання завдань із зазначених питань;

забезпечує взаємодію облдержадміністрації у сфері повноважень, віднесених до її компетенції, з правоохоронними та контролюючими органами, розташованими на території області;

розглядає в установленому порядку звернення громадян;

розробляє проєкти розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради з питань реалізації галузевих повноважень;

бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад з питань, що належать до компетенції управління;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є безпосередньо управління;

інформує громадськість, у тому числі через засоби масової інформації, про свою діяльність у вирішенні завдань, пов’язаних з боротьбою зі злочинністю;

надає методичну допомогу органам виконавчої влади з питань здійснення наданих їм законом повноважень.

 

 1. Управління може виконувати й інші функції оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, передбачені Конституцією України та законами України, указами і розпорядженнями (дорученнями) Президента України, підзаконними актами Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади. Покладання на управління функцій, не пов’язаних з питаннями оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, не допускається.

 

 1. Управління для виконання покладених на нього завдань у межах, визначених законами України, має право:

вести листування та одержувати в установленому законодавством порядку від інших підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ та організацій інформації, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані;

вивчати документи, інші матеріали з питань боротьби зі злочинністю, готувати і давати правоохоронним і контролюючим органам пропозиції та рекомендації з питань, що входять до компетенції управління, без втручання в їх оперативно-розшукову діяльність та проведення слідства;

перевіряти і визначати ефективність дій та заходів, що проводяться структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами військового управління, правоохоронними і контролюючими органами, підприємствами, установами, організаціями, громадськими добровільними формуваннями, щодо дотримання чинного законодавства з питань боротьби зі злочинністю, захисту прав і свобод людини, законних інтересів громадян, розв’язання проблем оборонного характеру;

залучати спеціалістів інших підрозділів облдержадміністрації, органів військового управління, правоохоронних і контролюючих органів, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції;

брати участь у розгляді місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, правоохоронними і контролюючими органами питань щодо боротьби зі злочинністю, дотримання правопорядку, розв’язання проблем і вдосконалення оборонної роботи;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції управління;

за поданням відповідних командирів та начальників формувати голові облдержадміністрації пропозиції щодо заохочення кращих військовослужбовців, службовців Збройних сил України, співробітників Національної поліції, працівників інших правоохоронних та контролюючих органів, членів громадських добровольчих формувань, працівників, які брали участь у підготовці та проведенні заходів, які належать до компетенції управління;

подавати голові облдержадміністрації пропозиції для розгляду на засіданнях колегії і нарадах питань, що належать до компетенції управління.

 

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації. На посаду начальника управління призначається особа з відповідним рівнем кваліфікації згідно з вимогами законодавства про державну службу.

 

 1. Начальник управління:

підпорядковується безпосередньо голові облдержадміністрації або за його дорученням одному із заступників голови облдержадміністрації;

очолює управління, здійснює керівництво діяльністю управління та визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в управлінні, несе персональну відповідальність за організацію та виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності працівників управління;

подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про управління;

затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними та порядок взаємозаміни у разі відсутності когось із працівників;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

уживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проєкти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль їх виконання; накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління;

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців управління;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

погоджує призначення, звільнення керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, які відповідно до визначених повноважень забезпечують організацію діяльності райдержадміністрації з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами;

забезпечує скасування у встановленому законом порядку наказів, які відповідно до визначених повноважень забезпечують організацію діяльності райдержадміністрацій з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня;

забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни у державному органі;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;

організовує та контролює дотримання в управлінні порядку ведення обліку, зберігання та використання документів, що містять службову інформацію;

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

здійснює інші повноваження керівника державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України.

 

 1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління затверджує голова облдержадміністрації з урахуванням вимог законодавства та у межах бюджетних призначень. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією начальника управління.

 

 1. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації.

 

 1. Начальник управління може мати заступників, які призначаються та звільняються з посади наказом начальника управління згідно із законодавством про державну службу.

У разі відсутності начальника управління його обов’язки виконує один із визначених ним заступників начальника управління згідно з окремим наказом.

У випадку відсутності одного із заступників його обов’язки виконує інший заступник, а у разі відсутності обох заступників їх обов’язки виконують визначені начальником працівники управління згідно з окремим наказом.

 

 1. Робота управління здійснюється з додержанням режиму таємності відповідно до Закону України «Про державну таємницю», положень інших відповідних актів чинного законодавства.

 

 1. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

_____________________________________