17 червня 2021, 14:19
останні оновлення: 06 липня 2022

Положення про відділ інформаційно-комунікаційних систем апарату обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

22.04.2021 № 209

 

Положення

про відділ інформаційно-комунікаційних систем

апарату обласної державної адміністрації

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

 1. Відділ інформаційно-комунікаційних систем апарату обласної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації.
 2. Відділ безпосередньо підпорядковується керівникові апарату облдержадміністрації, взаємодіє із заступниками голови обласної державної адміністрації згідно з функціональними повноваженнями і підзвітний та підконтрольний голові облдержадміністрації.
 3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Регламентом Волинської обласної державної адміністрації, Положенням про апарат обласної державної адміністрації та цим Положенням.
 4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.
 5. Положення про відділ затверджується головою обласної державної адміністрації.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

 1. Основними завданнями відділу є:

1) участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері електронного урядування, електронної демократії, технічного захисту інформації, протидії кіберзагрозам, формування та використання регіональних електронних ресурсів;

2) здійснення методичного забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації у сфері електронного урядування й електронної демократії, захисту інформації, протидії кіберзагрозам, формування та використання регіональних електронних ресурсів;

3) участь у формуванні та реалізації в області державної політики у сфері інформатизації; організація та контроль за формуванням і виконанням регіональної програми інформатизації, регіональних частин відповідних галузевих програм інформатизації;

4) координація взаємодії апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з територіальними підрозділами органів виконавчої влади, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління облдержадміністрації з питань інформатизації;

5) забезпечення впровадження інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем та мереж, програмно-апаратних комплексів, системи баз даних в апараті облдержадміністрації з метою інформатизації її діяльності;

6) забезпечення технічного захисту інформації, протидії кіберзагрозам в апараті облдержадміністрації;

7) організація збору та аналітичне оброблення необхідної інформації в електронному вигляді згідно з установленим порядком, у тому числі щодо стану та перспектив розвитку інформатизації області;

8) інформаційне забезпечення керівництва облдержадміністрації на основі використання наявних і створення нових інформаційних ресурсів та впорядкування доступу до них;

9) упровадження нових та супроводження наявних інформаційних ресурсів в апараті облдержадміністрації з метою інформаційного забезпечення суспільства.

 

 1. Основні функції відділу відповідно до покладених завдань:

1) участь у формуванні завдань регіональної Програми інформатизації та внесення пропозицій до проєкту бюджету області в частині політики інформатизації;

2) підготовка проєктів доручень голови облдержадміністрації структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, іншим підвідомчим органам виконавчої влади, установам і організаціям з організації виконання актів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України з питань інформатизації;

3) розгляд документів та звернень, які стосуються питань інформатизації, які надійшли до апарату облдержадміністрації, підготовка до них довідкових та інших матеріалів, а також проєктів доручень голови облдержадміністрації;

4) здійснення інформаційного та методичного забезпечення організації та виконання робіт за програмами і проєктами інформатизації, участь у проведенні їх експертиз;

5) розроблення пропозицій з питань інформатизації до планів роботи облдержадміністрації;

6) забезпечення виконання апаратом облдержадміністрації функцій державного замовника з питань проєктування засобів інформатизації та інформаційних систем, закупівлі, установки та супроводження в експлуатації засобів інформатизації, інформаційних систем апарату облдержадміністрації;

7) здійснення перевірок виконання райдержадміністраціями завдань, визначених загальнодержавними та регіональними програмами інформатизації, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до сфери діяльності відділу;

8) забезпечення розвитку й удосконалення єдиного інформаційного простору області;

9) здійснення заходів з розвитку електронної демократії, технічного захисту інформації, протидії кіберзагрозам в апараті облдержадміністрації;

10) упровадження, супроводження та розширення єдиної системи електронного документообігу в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, територіальних громадах та підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

11) супроводження та адміністрування програмних продуктів, які використовуються в апараті облдержадміністрації; надання методичної допомоги структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям з питань інформатизації і експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;

12) забезпечення вирішення питань, пов’язаних з формуванням, транспортуванням, збереженням інформаційних ресурсів апарату облдержадміністрації;

13) дотримання вимог чинного законодавства з питань правової охорони комп’ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання та обліку;

14) визначення потреби у створенні електронних інформаційних ресурсів та баз даних для створення єдиного інформаційного простору області;

15) розроблення та здійснення разом з іншими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування області заходів з розвитку інформаційного суспільства;

16) участь у формуванні й виконанні державних, галузевих та обласних цільових програм у межах повноважень відділу;

17) надання пропозицій, розробок та в межах повноважень відділу забезпечення здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату для залучення коштів у розвиток телекомунікаційних систем та технологій, інформатизації, електронного урядування та електронної демократії;

18) організація безпеки інформаційних ресурсів апарату облдержадміністрації шляхом розроблення та впровадження систем захисту інформації;

19) упровадження обмежувальних заходів з метою попередження кіберзагроз стосовно використання інформаційних і телекомунікаційних технологій, систем та мереж, програмно-апаратних комплексів в апараті облдержадміністрації;

20) запровадження процедури блокування (обмеження) доступу до визначеного (ідентифікованого) або потенційно небезпечного інформаційного ресурсу (інформаційного сервісу) в мережі інтернет, яка використовується в інформаційних і телекомунікаційних системах та мережах апарату облдержадміністрації;

21) забезпечення ведення діловодства, дотримання режиму секретності та службової таємниці при застосуванні інформаційних технологій;

22) організація надійного функціонування та розвиток локальної комп’ютерної мережі апарату облдержадміністрації;

23) забезпечення безперебійної роботи файлового, поштового та вебсерверів облдержадміністрації;

24) технічне обслуговування офіційного вебсайту облдержадміністрації;

25) координація діяльності відповідних підрозділів облдержадміністрації з питань оперативності передачі інформації, забезпечення регламентованого доступу користувачів до баз даних облдержадміністрації, сумісності застосованих програм і апаратних засобів апарату облдержадміністрації;

26) отримання (придбання), первинна обробка необхідної інформації та її поширення в порядку, встановленому керівництвом облдержадміністрації;

27) підготовка пропозицій та матеріалів щодо проведення тендерів з питань, що належать до сфери діяльності відділу;

28) виконання розрахункових операцій та оформлення договорів із закупівлі й обслуговування комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, проведення обліку й інвентаризації засобів обчислювальної техніки і витратних матеріалів разом з відповідними структурними підрозділами апарату облдержадміністрації;

29) виконання сервісного та профілактичного технічного обслуговування комп’ютерної техніки апарату облдержадміністрації; проведення озвучення, фонозапису й мультимедійного супроводу заходів, які відбуваються в залах засідань облдержадміністрації.

 

 1. Інші функції та завдання, які виконує відділ:

1) узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції відділу, розробляє і подає на розгляд керівництву облдержадміністрації відповідні пропозиції;

2) готує проєкти розпоряджень у межах повноважень та бере участь в опрацюванні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

3) бере участь у підготовці проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації та рішень обласної ради з питань, що відносяться до компетенції відділу;

4) розглядає листи, заяви, скарги відповідно до законодавства України;

5) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

 1. ПРАВА ВІДДІЛУ

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) за дорученням керівництва облдержадміністрації здійснювати перевірку виконання райдержадміністраціями завдань, визначених загальнодержавними та регіональними програмами інформатизації, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами та дорученнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації з питань, що належать до сфери діяльності відділу;

2) уносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності місцевих органів виконавчої влади, розвитку взаємовідносин облдержадміністрації з органами виконавчої влади вищого та нижчого рівнів, органів місцевого самоврядування, що належать до сфери діяльності відділу;

3) одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) брати участь у роботі науково-технічних рад, робочих груп, нарад, конференцій, семінарів тощо;

6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

7) подавати в установленому порядку керівництву облдержадміністрації пропозиції з удосконалення роботи з питань, віднесених до компетенції відділу;

8) інформувати керівництво облдержадміністрації про порушення працівниками апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації порядку використання інформаційно-телекомунікаційних систем та інших інформаційних ресурсів, що належать до сфери діяльності відділу.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

 

 1. Основні питання структури відділу.

Структура відділу, чисельність його працівників та Положення про відділ затверджується в установленому порядку розпорядженням голови облдержадміністрації.

Державні службовці відділу призначаються і звільняються відповідно до вимог законодавства про державну службу.

Права та обов'язки посадових осіб та працівників відділу визначаються відповідними посадовими інструкціями.

Для здійснення функцій, покладених на відділ, начальник та інші працівники відділу, які є державними службовцями, наділяються необхідними правами і несуть відповідальність згідно з Законом України «Про державну службу» та іншими нормативними правовими актами, що регулюють порядок і умови проходження державної служби, Положенням і посадовими інструкціями.

Діяльність відділу здійснюється на основі планів роботи, затверджених керівником апарату облдержадміністрації.

 

 1. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

 

Начальник відділу відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій, забезпечує виконання планів роботи облдержадміністрації, що стосуються компетенції відділу;

2) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

3) організовує разом з управлінням персоналом апарату обласної державної адміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

4) уносить у встановленому порядку подання щодо заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень;

5) розробляє і здійснює заходи для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) забезпечує додержання працівниками відділу Правил внутрішнього трудового та службового розпорядку;

7) визначає права та обов'язки працівників відділу;

8) розробляє та подає на затвердження керівникові апарату облдержадміністрації посадові інструкції працівників відділу та контролює їх виконання;

9) складає акт прийому-передачі справ і довіреного майна у разі звільнення (переведення) з посади державного службовця (працівника, який виконує функції з обслуговування);

10) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим положенням.