18 червня 2018 року
останні оновлення: 09 жовтня 2019 року

Правила внутрішнього трудового розпорядку облдержадміністрації та графік роботи облдержадміністрації

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

1. Загальні положення

Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення правильної організації праці, повного і раціонального використання робочого часу, належних безпечних і здорових умов праці, підвищення якості та продуктивності, своєчасної виплати заробітної плати.

2. Порядок прийому та звільнення працівників апарату облдержадміністрації

Працівники апарату облдержадміністрації реалізовують право на працю укладенням трудового договору. Укладання трудового договору оформляється розпорядженням голови облдержадміністрації, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

При призначенні на посади в апарат облдержадміністрації до відділу кадрової роботи подаються документи згідно вимог чинного законодавства. Забороняється вимагати документи та відомості, подання яких не передбачене законодавством.

Призначення державних службовців на посади другої-п’ятої категорій здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

При прийняті на роботу в апарат облдержадміністрації працівника ознайомлюють:

а) з посадовою інструкцією, умовами і оплатою праці;

б) з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором;

в) з розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 лютого
2005 року № 38 “Про окремі питання забезпечення ефективної роботи державних органів”;

в) інструктують по техніці безпеки, протипожежній охорони.

Припинення трудового договору має місце у випадках, передбачених законодавством.

Службовці та державні службовці апарату облдержадміністрації мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, укладений на невизначений термін, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні.

За домовленістю між працівником та адміністрацією трудовий договір може бути розірваний і до закінчення терміну попередження про звільнення.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови облдержадміністрації.

У день звільнення службовцю чи державному службовцю видають його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Днем звільнення вважається останній день роботи.

У день звільнення працівник подає у відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації обхідний листок, отриманий у відділі кадрової роботи, з відмітками безпосереднього керівника, заступника керівника апарату облдержадміністрації, відділів загального, фінансово-господарського забезпечення, кадрової роботи, інформаційно-комп’ютерного забезпечення та голови профспілкового комітету.

3. Основні обов’язки державних службовців та службовців апарату облдержадміністрації

 

  1. 1. Основними обов’язками державних службовців та службовців апарату облдержадміністрації є:

– додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

– працювати чесно і сумлінно, дотримуватися виконавської та трудової дисципліни;

– постійно вдосконалювати організацію своєї праці та підвищувати професійну кваліфікацію шляхом самоосвіти;

– не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

– своєчасно і якісно виконувати розпорядження безпосереднього керівництва;

– заздалегідь повідомляти безпосереднього керівника про неможливість виконання отриманого доручення у повному обсязі або у визначені терміни;

– утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати їх службові обов’язки;

– дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

– зберігати державну таємницю, не розголошувати інформації про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

– діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

– бережно ставитись до наданого у користування майна, раціонально використовувати призначені для витрат матеріали;

– тримати в чистоті і порядку закріплене робоче місце, службове приміщення а також дотримуватися чистоти і порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками, та у приміщеннях загального користування;

– дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;

– використовувати послуги телефонного зв’язку лише для службових потреб;

– дотримуватися етики поведінки державного службовця, а саме:

– шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

– не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

  1. 2. Державним службовцям та службовцям апарату облдержадміністрації забороняється:

брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють функціонування державних органів;

– вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях у власних інтересах, а також дії, які відповідно до законодавства вважаються корупційними;

– виявляти всупереч інтересам справи упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, органу об’єднання громадян або конкретної особи;

– проявляти бюрократизм, відомчість і місництво.

4. Основні завдання адміністрації

належним чином організовувати роботу державних службовців та службовців апарату облдержадміністрації, закріпити за кожним працівником робоче місце;

– забезпечити здорові та безпечні умови праці;

– видавати заробітну плату у визначені для цього робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, а у тих випадках, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним або святковим днем, заробітну плату виплачувати напередодні;

– видавати при виплаті заробітної плати розрахункові листки;

– підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;

– створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації державних службовців у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах та шляхом самоосвіти;

– уважно ставитися до потреб і запитів працівників, забезпечувати поліпшення їх житлових і культурно-побутових умов. Організувати облік працівників, потребуючих поліпшення житлових умов, розподіляти житлову площу відповідно до чинного законодавства і забезпечувати широку гласність при розв’язанні цих питань.

Адміністрація здійснює свої обов’язки у відповідних випадках спільно або по узгодженню з профспілковим комітетом апарату облдержадміністрації, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

5. Розпорядок роботи обласної державної адміністрації

Чергування в обласні державній адміністрації здійснюється цілодобово на входах до Будинку Волинської обласної ради працівниками відділу державної служби охорони при управлінні МВС України в області.

Робочі кабінети апарату облдержадміністрації, у яких зберігаються основні документи облдержадміністрації, грошові та матеріальні цінності на позаробочий час здаються під охорону черговим відділу державної служби охорони при управлінні МВС України в області.

Робота в цих кабінетах у позаробочий час може проводитись з дозволу начальників відповідних відділів або секторів апарату чи керівництва облдержадміністрації.

Облік здачі зазначених кабінетів під охорону здійснюється шляхом запису відповідального працівника у журналі прийому чи здачі кабінетів під охорону, який знаходиться у чергового працівника відділу державної охорони на центральному вході до Будинку обласної ради.

Винесення майна з Будинку обласної ради, його перенесення з одного робочого кабінету в інший проводиться лише з дозволу заступника начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації, заступника голови облдержадміністрації – керівника апарату.

Майно, що знаходиться у робочих кабінетах закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники апарату облдержадміністрації несуть відповідальність за збереження і правильність користування закріпленим майном, при звільненні з роботи здають його працівнику відділу фінансово-господарського забезпечення, про що робляться відповідні відмітки в обхідному листі.

Тютюнопаління у приміщеннях управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації забороняється.

6. Робочий час та час відпочинку

 

Для державних службовців та службовців апарату облдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота, неділя.Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину.

Робочий час працівників апарату облдержадміністрації починається з 8-ої години ранку. Перерва на обід з 13-ої до 14-ої години. Кінець робочого дня – о 17 годині 15 хвилин, у п ‘ятницю – о 16 годині.

За погодженням між адміністрацією і профспілковим комітетом апарату облдержадміністрації може установлюватись гнучкий графік роботи для окремих працівників апарату облдержадміністрації згідно з поданими заявами.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані за розпорядженням керівника органу, у якому вони працюють, та за погодженням з профспілковим комітетом, з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства. Залишення працівником робочого місця без дозволу безпосереднього керівника не допускається.Працівника, що з’явився на роботі в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день.

Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, викликати або змушувати їх виконувати громадські обов’язки чи здійснювати різного роду заходи, не пов’язані з їх діяльністю (всілякі зльоти, семінари, спортивні змагання, заняття художньою самодіяльністю, туристичні поїздки) тощо.

Державним службовцям та службовцям апарату облдержадміністрації надається щорічна відпустка відповідно до чинного законодавства. Працівникам апарату облдержадміністрації за їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом апарату облдержадміністрації з урахуванням необхідності забезпечення нормального функціонування облдержадміністрації і сприятливих умов для відпочинку державних службовців та службовців. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 15 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників апарату облдержадміністрації.

За рішенням керівництва облдержадміністрації державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилися, надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році.

7. Заохочення за успіхи в роботі

За сумлінне виконання трудових обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, зразкове виконання трудових обов’язків, новаторство у праці та за інші досягнення в роботі може бути оголошена подяка голови облдержадміністрації або збільшений розмір премії.

За особливі заслуги працівники представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, нагородження орденами, медалями, нагрудними знаками, присвоєння почесних звань.

Заохочення оголошуються в урочистій обстановці та заносяться до трудових книжок працівників.

8. Стягнення за порушення трудової та виконавської дисципліни

Порушення трудової чи виконавської дисципліни або невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього службових обов’язків та перевищення своїх повноважень, недотримання обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який дискредитує працівника як державного службовця та державний орган, в якому він працює, тягне за собою накладання дисциплінарного стягнення.

За порушення трудової чи виконавської дисципліни до працівника може бути застосований лише один з таких заходів дисциплінарного стягнення:

– догана;

– звільнення.

До державних службовців додатково можуть бути застосовані такі заходи дисциплінарного впливу, як попередження про неповну службову відповідність і затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання державним службовцем або службовцем без поважних причин обов’язків, покладених на нього посадовою інструкцією або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до них раніше застосовувалися заходи дисциплінарного впливу, за прогул (в тому числі за відсутність на робочому місці більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані чи в стані наркотичного сп’яніння.

Стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни пояснення у письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

При накладенні дисциплінарного стягнення повинні враховуватись тяжкість вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота та поведінка працівника.

Дисциплінарне стягнення накладається розпорядженням голови облдержадміністрації та повідомляється працівнику під розписку.

Трудовий колектив має право клопотатися про дострокове зняття дисциплінарного стягнення або про припинення дії інших заходів, застосованих адміністрацією за порушення трудової дисципліни.

Якщо працівник не допускав нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, передбачені цими правилами, до працівника не застосовуються.

Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються на видних місцях.