11 липня 2018, 10:03
останні оновлення: 31 жовтня 2019

ПОЛОЖЕННЯ про сектор контролю апарату обласної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

25.07.2018 № 467

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор контролю апарату Волинської

обласної державної адміністрації

 

 

  1. Сектор контролю апарату Волинської обласної державної адміністрації (далі – сектор) утворюється головою обласної державної адміністрації з метою здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації та реагування на запити й звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

У своїй діяльності з питань здійснення контролю сектор безпосередньо підпорядковується голові обласної державної адміністрації, з інших питань – керівнику апарату обласної державної адміністрації.

Координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та методичне керівництво діяльністю сектору контролю апарату обласної державної адміністрації здійснює Головний контрольний департамент Адміністрації Президента України та Департамент забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

  1. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
  2. Сектор провадить свою діяльність на основі квартальних, місячних і тематичних (на виконання програм з довгостроковим періодом виконання, а також інших програм) планів, що затверджуються керівником апарату обласної державної адміністрації.
  3. Основними завданнями сектору є:

1) здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств, інших органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації (далі – документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також аналізу причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

2) підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів і роботи з реагування на запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

3) інформування голови обласної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств, інших органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

4) підготовка проектів розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

  1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на сектор;

2) перевіряє виконання документів структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств, інших органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

3) забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

4) готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам обласної державної адміністрації та районним державним адміністраціям, територіальним органам міністерств, інших органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування письмові та усні нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів;

5) готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату обласної державної адміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

6) розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни в обласній державній адміністрації;

7) проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів і реагування на запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову обласної державної адміністрації, його заступників, керівника апарату обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) про неможливість їх додержання;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань про стан виконання документів структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

9) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  1. Сектор має право:

1) проводити у структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, територіальних органах міністерств, інших органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування перевірки щодо виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

2) одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

3) брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, територіальних органів міністерств, інших органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;

4) вносити в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції;

5) одержувати від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок стану виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

6) залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

7) вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

8) вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій.

  1. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із підрозділами апарату, а також зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, територіальними органами міністерств, інших органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
  2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку. Працівники сектору призначаються на посаду і звільняються з посади керівником апарату обласної державної адміністрації. У разі відсутності завідувача сектору його обов’язки і повноваження виконує працівник сектору, про що видається наказ керівника апарату обласної державної адміністрації.

Про призначення і звільнення з посади завідувача сектору контролю апарату обласної державної адміністрації інформується Головний контрольний  департамент Адміністрації Президента України та Департамент забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

  1. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань;

2) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у секторі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

3) вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників сектору та накладення дисциплінарних стягнень;

4) розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

5) забезпечує додержання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;

6) визначає права та обов'язки працівників сектору;

7) виконує інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації.